Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R7579: VLAENDEREN, Michel van. - Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst.
T6606: VLAGSMA, J. - Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
L3863: VLAMINCK, Erik. - Anastasia.
Y2612: VLAMING, A.M. - Geschiedenis der Parochie van St. Pancratius te Sassenheim.
L8527: [SPINOZA] VLEESKENS, F.D.A. e.a. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
T1864: VLEMING, Jr., J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing.
L6584: VLEMMINX, Paul. - Ontginningen. Verzen.
T0066: VLEMMINX, Paul. - Den hof der jonkheid.
B3700: VLEMMINX, Paul. - Land der zuidwandelaars. Verzen.
Y2112: VLESSING, Sam. - Tekstboekje met korten inhoud van Rose Marie, oorspronkelijk zangspel in 3 bedrijven. Tekst en Muziek Sam Vlessing.
R1778: VLETTER, A. de. - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
T2807: VLIEGEN, W.H. - Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters.
T6222: VLIEGEN, W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.).
Y0039: VLIEGEN, W.H. en W.J. van Best. - Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht.
Y0037: VLIEGEN, W.H. - Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek.
T5977: VLIEGEN, W.H. - De Rechtsgrond van het Socialisme.
T5945: VLIEGEN, W.H. - Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901.
T5923: VLIEGEN, W.H. - Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering.
T5470: VLIEGEN, W.H. - Het Socialisme en de Vredesbeweging.
Y4569: VLIEGENTHART, A.W. e.a. - Rijksmuseum paleis Het Loo, Paleis en Tuinen / Palace and Gardens.
Y5343: VLIET, Rietje van. - Elie Luzac (1721-1796. Boekverkoper van de Verlichting.
H8271: VLIET, H.T.M. van. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
T4707: VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. - Over Staatspensioneering.
Y3932: VLOTEN, J. van. - Noord-Nederlandsche Karakterfeilen en Ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee congres-voordrachten, met toelichtende inleiding.
Y9999: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y4590: [VONDEL] VLOTEN, Johannes van. - Vondels eenvoud : feestelijke toespraak gehouden te Deventer, in December 1858, en uitgegeven ten voordeele van 't op te richten standbeeld des dichters.
T1384: VLOTEN, J. van. - De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel.
R8769: VLOTEN, Joh. van. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen.
R8760: VLOTEN, Joh. van. - De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873.
R7993: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y6289: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y8382: VLOTEN, J. van. - Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biografisch toegelicht.
Y8544: VLOTEN, J. van. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
T2136: VOET, M. van der. - Luchtbescherming?
T2137: VOET, M. van der. - Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius.
H9857: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
T7129: VOET, M van der. - Luchtbescherming?
Y3350: VOET, L. en G.W. Ovink. - Het Museum Plantin-Moretus Honderd jaar 1876-1976.
H6811: VOETEN, Bert. - Het kind en zijn schrifturen.
L5561: VOETEN, Bert. - Met het oog op morgen. Gedichten.
B6682: VOETEN, Bert. - De blinde passagier. Gedichten.
M8026: VOETEN, Bert. - Een bord bekijken.
M5644: VOETEN, Bert. - De tijd te lijf en andere gedichten.
M5547: VOETEN, Bert / Wim Alings jr. / Eduard Visser. - Wachten op het feest.
W3416: VOETEN, Bert. - Suite in december. Een lyrische cyclus.
Y0669: VOETS, P.J.H. - Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij.
R0922: VOGEL, Jean Philippe. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
T5978: VOGEL, N.C. - De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten.
B5013: VOGEL, Leroy. - Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann.
B4841: VOGEL, J.Ph. - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit. Vertaald door J.Ph. Vogel.
K7550: VOGEL, Albert. - Louis Couperus. Illustraties Jean Paul Vroom.
B4249: VOGEL, W. / J.M. van Damme / F.W. van Damme / H.J.A. de Goey. - Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk.
R1822: VOGEL, Hans. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
E0461: VOGEL, Albert. - Voordrachtskunst. Theoretische en praktische beschouwingen.
T1173: VOGELSANG, Willem. - Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii.
H5248: VOGELSANG, Anton W. - Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen.
Y3080: VOGT, Guusanke. - Merklapmotieven nieuwe stijl.
R5729: VOGUE, E.M. de. - Maxime Gorky.
R1454: VOIGT, Andrea. - Serveer de makrelen. Gedichten.
Y4140: BOUM! VOILA! - Echo Marmiteux des Tranchees. 1916. No: 7 en 8.
R6543: VOLCKMAR-FRENTZEL, Theodor. - In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954.
Y3946: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jaargang 1924. No. 7-8-12.
Y7461: HET VOLK. - Het Volk 45e jaargang 18 - 20 - 25 - 27 april 1945.
Y4208: DOOR HET VOLK. - Door het Volk voor het Volk. 1e jaargang 1945. nr. 1 - 2 - 4.
Y2398: HET VRIJE VOLK. - A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten.
Y2031: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slot-nummer.
Y4026: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No. 8 Juni 1944: Indie en Japan.
Y7492: HET VOLK. - Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij. 8ste jaargang dinsdag 27 Augustus 1907 no. 2268. P.L. Tak overleden.
Y4275: KERK EN VOLK. - Kerk en Volk. Algemeen Weekblad voor Vrijzinnig Godsdienstigen. 7e jaargang no 10. Zaterdag 28 Februari 1931.
Y8086: ONS VOLK. - Maandagochtendblad Ons Volk Den Vaderlant Ghetrouwe, maandag 30 April 1945, laatste jaargang no. 20.
Y9276: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 1904 1905. 10 losse afleveringen.
W5129: VOLKMANN, Ludwig. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
Y4105: VOLKSBLAD. - Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd. 4e jaargang Woensdag 28 september 1859. no 39.
Y5906: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voor de Protestanten in Nederland. 5e jrg. 1898. No. 22 en 23. Woensdag 31 Augustus en 7 September. Onder Redactie G.J. Vos.
Y8091: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voorde protestanten in Nederland. 5e jaargang woensdag 31 Augustus 1898 no. 22.
Y8980: VOLKSBOEK. - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. (nieuwe verbeterde druk.) Met 12 platen.
Y3369: DE VOLKSKRANT. - Bulletin: Japan Capituleert.
T5569: VOLLEMANS, Vincent. - De jungle bloedt. Gedichten.
T8848: VOLLENHOVEN, Corrie. - Op 't Land Godelieve. Gedichten.
T0511: VOLLGRAFF, C.W. en G. van Hoorn. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
Y4134: VOLTAIRE. - Les singularites de la nature.
Y4599: VONDEL. - Profetische galmen van Vondels lier, Pius den IXe uit eerbied en kinderlijke liefde gewijd. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
L9274: VONDEL, Joost van den. - Tien Troostgedichten.
Y9990: VONDEL, Joost van den. - Gijsbreght van Aemstel. Met aantekeningen van J.J. Mak.
Y9991: VONDEL, Joost van den. - Palamedes of vermoorde onnoozelheid, Gijsbrecht van Aemstel, Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
L7991: VONDEL, J. van den. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen.
K0371: VONDEL, Joost van den. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
Y4592: VONDEL, J. van / Reitsma-Valença, E. - Oranje Mayliet.
H5867: VONDEL, Joost van den. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
R2213: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
R2214: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
H2978: VONDEL, Joost van. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
B0141: VONDEL, J. van. - Altaargeheimenissen.
H2329: VONDEL. - Proza van Vondel. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders.
T1548: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett.
T1542: VONDEL, Joost van den. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
T1545: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
T1546: VONDEL, J. van den. - J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel
T1547: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett.
L5703: VONDEL, Joost van den. - Keur uit Vondels lyrische en dramatische poëzie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta.
H0672: VONDEL, Joost van den. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
L5606: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
B9918: VONDEL, J. van. - Batavische gebroeders.
T1182: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald.
T1183: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
T1179: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Gebroeders.
B9735: VONDEL, Joost van den. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R0018: VONDEL, Joost van den. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
B8418: VONDEL, Joost van den. - De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller.
T0441: VONDEL, J. Van den. - Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk.
B7228: VONDEL, Joost van den. - Verzen van Vondel.
B7167: VONDEL, Joost van den. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
R4431: VONDEL, J. van den. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
A0573: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
R1566: VONDEL, Joost van den. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
B5042: VONDEL, Joost van den. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
T6849: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
M8017: VONDEL, Joost van den. - Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
B4035: VONDEL, J. van den. - Poetologisch proza.
R1509: VONDEL, J. van den. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1511: VONDEL, J. van den. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1514: VONDEL, Joost van den. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
B4030: VONDEL, J. van den. - Joseph in Dothan. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
B3994: VONDEL, Joost van den. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
R3726: VONDEL, Joost van den. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
B3615: VONDEL, J. van den / Jac. J. Zeij. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
B3617: VONDEL, Joost van den. - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten.
K7206: VONDEL, Joost van den. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y3019: VONDEL, J. v. Vondel. - Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen.
R1488: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
E0007: VONDEL, Joost van den. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1: Teksten en inleiding; Deel 2: Apparaat en commentaar.
T8559: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
B3203: VONDEL, Joost van den. - Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey.
Y3650: VONDEL en ZEIJ, Jac. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Met aanteekeningen door Jac. J. Zeij, S.J. Vijf deeltjes.
Y3644: VONDEL, Joost van den. - Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel.
Y3642: VONDEL, Joost van den. - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel. Deel 1 t/m 21.
Y3630: {VONDEL] SABBE, Maurits; B.H. Molkenboer e.a. - Vondel 1587 - 1679.
T9268: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
Y3625: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen. Jeftha of Offerbelofte. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
Y3610: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen. Adam in Ballingschap of Aller treurspelen treurspel met portret van den dichter. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
B2598: VONDEL, J. van den. - Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel.
K5607: VONDEL, Joost van den. - Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst.
M3912: VONDEL, Joost van den. - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's.
Y5389: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels / Maria Stuart / Leeuwendalers.
Y5385: VONDEL, Joost van den. - Lucifer. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
W4564: VONDEL, Joost van den. - Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free.
Y5374: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Faeton of reukelooze stoutheid.
Y5370: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Salmoneus.
Y5371: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Salomon.
Y5369: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Koning David hersteld.
R2470: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen. Maria Stuart.
R2469: VONDEL, Joost van den. - Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen.
R2468: VONDEL. - Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel.
R2467: VONDEL, Joost van den. - Maeghden. Treurspel.
R5348: VONDEL, Joost van den. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
R5343: VONDEL, Joost van den. - De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl.
R5345: VONDEL. SABBE, Maurits. e.a. - Vondel en de Vlamingen.
R1289: VONDEL, Joost van den. - Joseph in Egypten.
Y5174: VONDEL, Joost van den. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
R1285: VONDEL, Joost van den. - Adam in Ballingschap.
B1268: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
T9733: VONDEL, Joost van den. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
T7512: VONDEL, J. van den. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
Y7584: VONDEL, Joost van den. - Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Y7827: [VONDEL} SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Met een Inleiding van Prof. Dr. Johan Gerritsen.
Y9989: VONDEL, Joost van den. - Gijsbreght van Aemstel. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
Y8305: VONDEL, Joost van den. - Tijddichten op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten.
Y8572: VONDEL, Joost van den. - Joseph in Dothan. Treurspel in 5 bedrijven.
Y8573: VONDEL, Joost van den. - Gysbreght van Aemstel. Treurspel in 5 bedrijven.
Y9988: VONDEL. - Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers.
Y8958: VONDEL, J.v. - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining, bevestigt in de'Orde van de d'arme Klaerissen te Bethlehem.
Y8986: VONDEL, Josst van den. - J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel, Treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word.
Y8989: VONDEL. - Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen. Illustrated by John Aarts.
Y8994: VONDEL, J. v. - Tooneelschilt, of pleitreede voor het tooneelrecht.
Y9015: VONDEL. - Adam in ballingschap door J. v.d. Vonde. Verklaard door Gerard Brom. Vertoond door de N.V. Het Tooneel.
Y9020: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Lucifer. Treurspel. Met aanteekeningen door I.M. Schrant.
Y9982: VONDEL. - Adonias of Rempzalige Kroonzucht. Treurspel. Met een inleidig en aantekeningen door J. Strengholt.
Y9397: VONDEL, Joost van den. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
Y9924: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel, d' Ondergank van zyne Stad, en Ballingschap. Treurspel.
Y9925: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel; Treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoont word.
Y9943: VONDEL, J. v. - Gysbrecht van Aemstel; treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word. [met] De Bruiloft van Kloris en Roosje. Kluchtspel met Zang en Dans.
Y9944: VONDEL, J.v. - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word.
K8061: VONDELS, I. van. - Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
Y4033: DE VONK. - De Vonk. Orgaan van de Internationaal Socialistische Beweging. 5e jaargang Mei 1945.
Y0205: VONKEMAN, Janneke (ed.). - Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos.
Y6056: VOOGD, P. - De opvoedkundige betekenis van jeugdorganisatie.
T6652: [COHEN] VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij.
R6258: VOOGD, P. - Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
T9826: VOOGT, H.L. de. - Naamlijst der Geschriften betrekkelijk de invoering der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, verschenen in 1853.
T7524: VOORBROOD, A. - Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen?
B9040: VOORDE, U van de. e.a. - Karel van de Woestijne.
K7011: VOORDE, Urbain van de. - Charles de Coster's Ulenspiegel.
K4772: VOORDE, Urbain van de. - Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
T8277: VOORDE, Urbain van de. - Guido Gezelle.
Y5802: VOORHOEVE. - Prospectus Vuurtorenserie (8) p. Zes verschillende reclame kaartjes Vuurtorenreeks (ca. 1950).
Y4030: VOORHOEVE, H.C. - Jodocus van Lodensteijn, een levend beeld van het practisch christendom.
H4803: VOORN, Henk. - Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal.
H1363: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal.
M6454: VOORN, Henk. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
T5518: VOORST VAN BEEST, Cornelis Wernard van. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
K9162: VOORST, Sandra van. - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
Y1623: VOORTHUIJSEN, L.J. en B. von Brucken Fock. - Jaarverslag 1912-1913. Nehalennia. Ver. tot instandhouding en bevordering van Walcheren's Natuur en Stedenschoon. Goedgekeurd bij Kon. besluit d.d. 1 maart 1912. No 35. Gezeteld te Middelburg.
E0154: VOORWAARTS. - Voorwaarts. Maandblad van de Socialistische jeugd van Nederland. 6e jaargang, januari 1967. nr. 3.
L3425: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
H5144: VOOYS, C.G.N. de. - Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied.
L6781: VOOYS, A.C. de. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
T0384: VOOYS, Is. P. de. - Pseudo-Marxisme.
L2743: VOOYS, C.G.N. de. - De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden.
L2747: VOOYS, C.G.N. de. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
B6845: VOOYS, C.G.N. de. - De studie van de woordbetekenis.
B6733: VOOYS, C.G.N. de. - Kanttekeningen bij Dr. W. Couvreur's beschouwingen over De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch.
B4528: [MULTATULI]. VOOYS, C.G.N. - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten. Voordracht in de jaarlikse vergadering van de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden op 8 Junie 1910.
K6883: VOOYS, C.G.N. de. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "Slang".
B3056: VOOYS, C.G.N. de. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen.
M4264: VOOYS, Is.P. de. - In het midden van Verwey's dichterschap.
R6191: VOOYS, Is. P. de. - Bevordering der Nijverheid.
B0347: VOOYS, C.G.N. de. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
H5946: VORRINK, Johan. - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw.
R4759: VORRINK, Koos. - Het levend geloof. Kerstgedachten.
R4753: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
T3565: VORRINK, Koos. - Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
R8819: VORRINK, Koos. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
T8740: VORRINK, Jacobus Jan en Raoul Hynckes. - De Meiroep. Tekeningen Raoul Hynckes.
T7864: VORRINK, Koos. - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
Y6055: VORRINK, Koos. - De wolf in schaapsvacht. Wat staat er in het program van de N.S.B. ?
R6174: VORRINK, Koos. - Naar beter tijden.
Y8641: VORRINK, Koos. - Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
B4959: VORST, H.J. van. - De vrouw, de biecht en Prof. Dr. A. Forel.
T7557: VORST, H.J. van. (Ex-pater Coelestinus). - Waarom ik de Roomsche kerk verliet.
L3660: VORSTELMAN, Carel. - Van kermisgasten en potsenmakers. Bewerkt naar historische gegevens.
Y7125: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - In memoriam J.B. Rietstap.
B2614: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - De Oude Kerkregisters in ons land.
T9332: VOS, Marie W. - Gedicht: De laatste. Programma en bewijs van deelname voor het Centraal Kerstfeest van Rode Wachten en Jong Socialisten op Zaterdag 2e Kerstdag 1936.
T2516: VOS, Marie W. - Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
T2559: [COHEN] Vos, Margot / J.F. Ankersmit /David de Jong Jr. - In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema.
T7994: VOS, Margot en Funke Kupper. - Ons Pinksterfeest.
B8060: VOS, Benno. - Kinderverhaaltjes voor groote menschen. Illustraties Jan Wiegman.
Y4193: VOS, Willem de. - Leven en Character van Allard Hulshoff. Voorgesteld door...
Y0544: VOS, Marie W. - Dagdragers beproeving. Verbeeldingsspel in acht bedrijven.
R9613: VOS, Margot. - De kleine voordrager.
R5833: [COHEN, Fre] VOS, Marie W. - Reikt de handen! Een Mei-koor.
T9263: VOS, R. - Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert.
L8987: VOS, Rene. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
T4641: VOS, H. de. - Kerk en Socialisme.
R7399: VOS, H. - Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw.
R7378: VOS, H. en D. Dresden. - Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden.
R7374: VOS, H. - Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid.
K4494: VOS, Rene. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
E0291: VOS, Marjoleine de. - Geen vuur te heet. Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander.
Y2928: VOS Az, G.J. - Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek.
T4368: VOS, C. - Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan.
T9222: VOS, Herre de. - Polly Wolly Doodle. Van je Heidel-Diedel-Doedel-Diedel Dee! Nederlandsche tekst Herre de Vos.
R2442: [COHEN] VOS, Marie W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
Y1079: VOS Az., G.J. - Inleiding tot de Aardrijkskunde.
B0403: VOS, Herman A. - Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door...
Y7874: VOS, J. (ed.). - Schalkse Jacob. Met Vader Cats en enkele broeders van sint-Lucas in de oud-Hollandse Liefdestuin.
T2518: VOSKUIL, K. (voorwoord). - Dr. W. Drees in caricatuur.
T4096: VOSKUIL, J. (ed.). - Kleurstoffen in textiel. Opbergsystemen in depot. Verslag van de Textieldag op 15 november 1973 in het Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam.
T4095: VOSKUIL, J. (ed.). - Verslag van de Textieldag met de onderwerpen 'Paramenten, restauratie en gebruik' en 'Relieken, ontstaan, gebruik en restauratie' gehouden op 24 nov. 1972 in het Centraal Museum te Utrecht.
T2561: VOSMAER, W. - In dienst. Schetsen naar het leven.
R4918: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day.
L5968: VOSMAER, Jacob. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
B7745: VOSMAER, Carel. - Een en ander. Samengesteld door Nop Maas.
B7208: VOSMAER, C. - Inwijding.
T9622: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
B5767: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
L0432: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
Y8796: [MULTATULI] VOSMAER, Carel. - Multatuli's drama.
B1888: VOSSIUS, G.J. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
Y2839: VOSTER, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hierarchie van culturele gebieden en centra. 29 kaarten in map. (Alleen de Bijlagen).
T5959: VOUTE, A.D. e.a. - Aspecten van het bevolkings vraagstuk.A.D. Voute: De groei van de dierenpopulatie in verband met die van de mens. J.P. Kruijt: Het bevolkingsvraagstuk bij de mens. R. van Dijk: Godsdienst en welvaart als oorzaak van differentiele geboortecijfers. T. van den Brink: Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland.
L3599: VOUTE, E.J. en H.P. Renzenbrink. - Kattepraat.
Y8893: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van de Nederlandse Handboekbindersliga. jaargang 9 t/m 18, 1998 - 2007.
Y9138: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van Nederlandse Handsboekbindersliga. 10e jaargang 1999. Nummers 1 t/m 6.
Y5917: VOX, BAUDIN, OVINK e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
B4726: VOX, BAUDIN, OVINK e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
K5709: VOYER, Jean-Pierre. - Reich gebruiksaanwijzing.
Y4270: VRAAGBAAK, De. - De Vraagbaak. Weekblad gewijd aan de belangen van het Nederlandsch Gezin. 1e jaargang 5 augustus 1940. No. 1.
Y7753: KERK EN VREDE. - Kerk en Vrede. Orgaan van de vereeniging van Christen-antimilitairisten. 11e jaargang 1935. no 10. Inhoud: Sluit U aan. In dienst van God en Vaderland. G.J,. Heering: De weg wordt glad. De resolutie van Bazel. Een open brief van Ude aan Musolini. Bep Otten: Als wij vrouwen met elkaar om vragen.Bidden om vrede. A. Priester: De zonde der gedachteloosheid.
Y2693: DE VREDEBODE. - Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898.
Y4666: DE VREDEBODE. - De Vredebode. Vrede door het Bloed des Kruises. 16e jrg. vrijdag 29 Juli 1898 No. 30.
Y2644: VREDEMAN de VRIES, Hans. - Theatrum Vitae Humanae.
Y7519: VREDESCONGRES. - Op Dinsdag 28 Maart zal door de gezamenlijke Vredes-groepen te Rotterdam een groot Vredescongres worden gehouden. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
L3394: VREE, Paul de. - Elegische hymnen. Gedichten.
L8353: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648).
Y0193: VREEDE, Mischa. - Zuiver mijn zwijgen.
L7202: VREEDE, F. - Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie.
Y5579: VREEDE, Mischa de. - Het kind en de dood.
Y7161: VREESE, Willem de. - Levensbericht van Th. -J.-.I. Arnold.
L7168: VREESE, Willem de. - Over de Benamingen onzer Taal inzonderheid over 'Nederlandsch'.
T5941: VREESE, Willem de. - Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst.
R3642: VREESE, W. de. - De woorden Flamingant en Franskiljon.
T5383: VREESE, Willem de. - De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij.
R3391: VREESE, Willem de. - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
E0458: VREESE, Willem de. - Bibliotheca Erasmiana. Catalogus der uitgaven van Desiderius Erasmus Werken aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. 1e en 2e aflevering: Adagia - Apophtegmata.
L3700: VREESE, Willem de. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
Y4538: VRIES, A.D. de / ROEVER, N. de. (red.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Eerste Jaargang, derde aflevering.
Y4537: VRIES, R.W.P. de. - Hollandsche Schilders van dezen Tijd. G.W. Dijsselhof.
H7279: VRIES, Emile de. - Moments Musicaux. Schetsen van muzikanten en publiek gemaakt in het Concertgebouw te Amsterdam en soms ergens anders door Emile. Ingeleid door Theo Olof.
T8861: VRIES, Hendrik de. - Nergal. Gedichten.
T1840: VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
T6191: VRIES-Bruins, A.E.J. de. - De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
L6771: VRIES, S.G. de. - Middeleeuwsche Handschriftenkunde.
K0043: VRIES, Leonard de. - Logboek van vijftig jaar vliegen 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50.
T1252: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - De Gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scenes. Met tekeningen van Mart Kempers.
T1266: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T1251: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
C1181: VRIES, Thom J. de. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.
T1030: VRIES, Albert de. - De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht.
P2031: VRIES, A.G.C. de. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
B8722: VRIES, Theun de. - M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays.
R4444: VRIES, Albert de. - Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf.
T0385: VRIES, Hugo de. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
L2708: VRIES, Joh. de. - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
R3413: VRIES, Simon de. - De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer-en-geschied-boecken [...].
T0135: VRIES, Theun de. - Westersche nachten.
R5584: VRIES, J. de. - Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941.
T0077: VRIES, Theun de. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
T0078: VRIES, Hendrik de. - Capricho's en rijmcritieken.
Y6861: VRIES, Hugo de. - Het Yellowstone park experimenteele evolutie.
T5514: VRIES, Ernst de. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
R5562: VRIES, Thom J. de. - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot.
R5563: VRIES, Thom J. de. - Politie ende Iustitie.
R5564: VRIES, Thom J. de. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
R5565: VRIES, Thom J. de. - De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis.
K9063: VRIES, W. de. - Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd?
T6843: [CATALOGUS] VRIES, R.W.P. de. - Catalogus van boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde.verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
B4627: VRIES-GUIKING, J.M. de. - Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961].
W8372: VRIES, Hendrik de. - Iberia. Krans van reisherinneringen.
T8718: VRIES, Theun de. - De dood. Een gedicht.
T3465: VRIES, T. de. - Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909.
M6480: VRIES, Thom J. de. - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof.
M6477: VRIES, Thom J. de. - Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing.
M6479: VRIES, Thom J. de. - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
M6476: VRIES, Thom J. de. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum.
M6475: VRIES, Thom J. de. - Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.
Y3660: VRIES Jr., R.W.P. de. e.a. - W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1924 Kon. Kunstzaal Kleykamp [Den Haag].
Y6720: VRIES, Jeronimo de. - Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. IIIde Deel. Zijnde het Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde, gedurende de XVIIIde Eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken?
R8501: VRIES, Thom J. de. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel van Horatius tot het heden.
R8489: VRIES, Thom J. de. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953.
R8485: VRIES, Thom. J. de. - Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
R8486: VRIES, Thom. J. de. - Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.
T5036: VRIES, W. de. - Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries.
R1207: VRIES, Emile de. - Met Minder Muis Meer Mans. De bijzondere jaren '50 en '60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving.
T4321: VRIES, R.W.P. de. - Nederlandsche Grafische Kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
Y5544: VRIES, R.W.P. de. - De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam van de Zestiende tot de Negentiende eeuw.
R8027: VRIES, Jeronimo de. - Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. 4 delen.
Y1614: VRIES, G.J. de. - Aardrijkskundig overzicht van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk.
W5707: VRIES, Hendrik de. - Atlantische balladen.
W5610: VRIES, A. de. - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
Y3543: VRIES, Anne de. - Oranje-bloesem.
T6769: VRIES, A. de. - Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
R4014: VRIES, Jeronimo de. - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
T4613: VRIES, Willem Hendrik de. - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
B2231: VRIES, Thom J. de. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
Y6409: VRIES, Simon de. - Historische oefeningen omtrent allerley aenmerckelijcke, gewigtige, nauwkeurige en gemoed-vervrolijckende stoffen; Doorvloghten, met een goed deel Bysonderheden van Natuer en Konst.
Y1093: VRIES, Maurits de. - Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool.
H8213: VRIES, Abraham de. - Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.).
K8191: VRIES, Gert Jan de. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
Y5189: VRIES, Liesbeth de & Frank Bakker (eds.). - Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn.
L8489: VRIES, Hendrik de. - Sprookjes.
E0537: VRIES, Theun de. - Het hoffd van Haydn.
R6247: VRIES, Jan de. - Toevallige ontmoetingen in de literatuur.
T5683: VRIES, E. de. - Problemen van de Javaanse landbouwer.
R2299: VRIES, Matthias de. - Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica.
B0876: VRIES, Derk de. - Laarzen in Marktstad.
Y6190: VRIES, Theun de. - WA-Man.
B0377: VRIES, Hendrik de. - Atlantische balladen.
Y8837: GRAVURE DE VRIES. - Gravure De Vries, Drukwerkveredeling en -beveiliging.
Y9490: VRIES, Leonard de. - Triomfen der techniek.
E0111: VRIES, Hendrik de. - Staatsprijs voor Letterkunde (P.C. Hooftprijs) 1973 / Jan Campertstichting 1962.
H1574: VRIESLAND, Victor E. van. - Het kind in het proza.
K9446: VRIESLAND, Victor E. van. - Agesilaos.
Y6807: VRIESLAND, Victor E. van. - Tegengif. Gedichten.
B2747: VRIESLAND, Victor E. van. - Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon.
R5372: VRIESLAND, VIctor E. van. - Kortschrift.
R6480: VRIJBUITER. [= H.B. Fortuin]. - In Engeland staat een huis. Een jaar in en om het Netherlands House. Verzamelde Vrijheden en Blijheden door Vrijbuiter.
T8964: VRIJDENKER, De. - De Vrijdenker. Weekblad ter Verbreiding van de Vrije Gedachte. 34e jrg. 1957 nrs: 48, 49, 50.
Y3739: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 15e jrg. 1933. nr. 50. 16e jrg. 1934. nr. 44. 20e jrg. nr. 41. 23ste jrg. 1946. no. 40 en 52. 25e jrg. 1948. no. 3. 28e jrg. 1951. 5-45-48.
T9277: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 13e jrg. 10 oktober 1931 no. 41. / 16e jrg. 8 september 1934 no. 36.
Y4277: VRIJDENKER, De. - De Vrijdenker. Officieel Weekblad van de Vrijdenkers Vereeniging De Dageraad. 5e jaargang 29 December 1923. No 52.
Y2705: VRIJE SOCIALIST, De. - De Vrije Socialist. 44e Jaargang 17 October - 8 December 1945. Nrs. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14.
E0156: DE VRIJE. - De Vrije. Anarchistisch Tijdschrift. Zes afleveringen.
T5203: EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. - Schetsen uit het militaire leven.
Y8109: DE VRIJHEID. - De Vrijheid. Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het Liberale Beginsel in de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam. Negende jaargang 27 Januari 1881. No. 5 en 28 Mei 1881 No. 22.
T4308: VRIJLAND, Frank. - De laatste loodjes.
R5254: VRIJMETSELAAR, Mr. - De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand.
Y0450: ORDE DER VRIJMETSELAREN. - Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden. 47ste jaargang 1923.
Y7215: VROEGINDEWEIJ, Rien. - Gelukkige dagen & andere poetise voorvallen.
T7610: VROKLAGE, B.A.G. - Ons volk in de branding.
R9486: VROMAN, Leo. - Agenda voor het jaar 2000.
T9907: VROMAN, Leo. - Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd.
B2679: VROMAN, Leo. - Inleiding tot een leegte.
B2350: VROMAN, Leo. - Toen ik nog leefde.
H2589: VROOLAND, Selma. - Voor de leeuwen.
Y3737: ONS VROUWENBLAD. - Ons Vrouwenblad 6e jaargang 1923 Mei nr. 5.
E0031: DE VRYHEID. - De Vryheid. Bulletin voor Amsterdam en omgeving. 14 mei 1945 No. 161.
T6948: VRYWAERT, Chr. J. - Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?).
Y1890: VU. (Magazine). - VU. 8 Fevrier 1933. Nr. 256. Le Dictateur Enchaine. - Hitler - I.F.1. Ne Repond Plus par Andre Beucler - Hans Albers - Conrad Veeldt et Charles Boyer.
T8018: VUUREN, L. van. - De beteekenis van Straat Malakka.
Y5841: VUURTOREN. - A.R. Propagandablad De Vuurtoren. 5e jrg. 15 November 1937. No 71. 6e jrg. 21 Januari 1939. nr. 84.
K9195: VUYK, Simon. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
M2993: VUYK, Beb. - Vele namen. Novelle.
B0950: VUYK, Beb. - Gerucht en geweld. Novellen.
T2468: VUYLSTEKE, Julius. - Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken.
L3650: VUYSJES, D. - Significa in het licht van recente communicatietheorieen.
Y8202: IN DE WAAGSCHAAL. - In de Waagschaal. 4e jaargang 23 September 1949. No. 50. Newman op het pad.
Y4112: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie Antirevolutionair Volksblad. 6e jaargang 1940. no. 10.
Y4054: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie. Antirevolutionair Volksblad. 3e jaargang 1937. no. 3.
R7636: WAAKZAAMHEID. - Waakzaamheid: Comite van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen. Tweede reeks. nrs: 1-10. [nr. 7 ontbreekt].
K9396: WAAL, H. van de. - Traditie en bezieling.
K5505: WAAL, Margot de. (ed.). - Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. De Engelbewaarder Nr 12.
T5986: WAALS, J.D. van der. - Over de ruimte.
W7462: WAALS, Laurens van der. - De Tuinspiegel, een bundel verzen.
M5128: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
K5998: WAALS, Jan van der. - De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
Y9203: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
K0002: WAALWIJK, H.J. - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld.
Y7350: WAALWIJK, Hetty van. - Scribenda. Gedichten.
Y0358: WAALWIJK, D.A. van. - Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887.
Y5798: WAANDERS. - Uitgeverij Waanders, Zwolle. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L0019: WAARD, Elly de. - Furie.
Y8116: DE WAARHEID. - De Waarheid. Uitgave voor het bezette gebied. Donderdag 3 Mei 1945 en Bevrijdingsnummer Zaterdag 12 Mei 1945.
Y4103: DE WAARNEMER. - De Waarnemer. Zaterdag 30 October 1847 No. 1.
Y8296: WAARSENBURG, Hans van de. - Stadtekens.
B7628: WAASDIJK, Albert van. - Petemoei. Blijspel in een bedrijf.
Y3842: WAASDORP, Joop. - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder Nr. 8.
H5089: WAASDORP, Joop. - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
R9189: WAASDORP, JOOP. - De aparte kunst van Apie Prins. Nawoord W. de Graaf.
Y2073: OP WACHT. - Op Wacht. Weekblad voor den wederopbouw van het Koninkrijk. 2e jaargang donderdag 7 juni 1945 no. 90.
H3234: [ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
R2256: HET WACHTVUUR. - Het wachtvuur. Maandblad voor hen die willen. 4e nummer februari 1937.
R1072: WADMAN, Anne. - Op koart front. Fersen.
L4302: WADMAN, Anne. - Fan Tsien Wallen.
B2731: WADMAN, W.J. - Neuronen in netwerken: denken in meervoud.
R7294: WADMAN, Anne. - Reedridder. Novelle. Tekeningen fan Martha Wadman.
K2808: WADMAN, Anne. - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk.
H5605: WAEL'S, Job van de. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
R4878: WAERDEN, Th. van der. - Over onze grondslagen.
T5858: WAERDEN, B.L. van der. - Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen.
T0748: WAERDEN, Th. van der. - Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
T3363: WAERDEN, Th. van der. - Aan de Niet-Kiezers!
R6858: WAERDEN, Th. van der. - Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie.
R6859: WAERDEN, Th. van der. - Gezinsloon en kindertoeslag.
R1052: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
T2207: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
T2206: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman. Derde bundel. Met 68 prentjes van den schrijver.
T2205: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
R5102: WAES, H. van. - Felix Westerwoudt: de Apostel der Singhi-Dajaks 1861-1898.
T5213: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman. Recht voor de mobilisatie-slachtoffers!
H7852: WAGE, H.A. - Waar zijn de muze gebleven? School voor Taal- en Letterkunde 's-Gravenhage jaarverslag over 1970-1971.
K6108: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
K5830: WAGEMANS, Hans. - Op jacht naar nieuws.
L9191: WAGENAAR, L. - Het Jodendom.
L1924: WAGENAAR, Jan. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
Y9037: WAGENAAR, Jan. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. 21 delen.
Y9127: WAGENAAR, J. - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkestaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
B5709: WAGENMAKERS, Harm & Richard Taling (ed.). - Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
T7623: WAGENVOORT, H. - Keltische Oudejaarsmaskerades.
L3664: WAGNER, Friedrich - Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt.
T2245: WAGNERVEREENIGING. - Boris Godunov. Persuittreksels.
Y1841: WAINWRIGHT, William. - The Final Offensive.
R6168: WAISVISZ, E. - Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme.
Y7552: WAKKER, H.A. - Uitgeverij H.A. Wakker. Mapje met 4 prospectussen, 1 bestelkaart, 1 artikel van Dick de Winter over H.A. Wakker.
Y9472: [SPINOZA] WAL, G.A. van der, Hubbeling, De Dijn, e.a. - Vijf artikelen over Benedictus de Spinoza.
B7814: WAL, M.J. van der. - De taaltheorie van Johannes Kinker.
T6893: WAL, Theo J. van der. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Lobler.
E0450: WAL, Geke van der. - Rob van Gennep. Uitgever van links Nederland.
L8588: WAL, Mieke van der. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
R3807: [SPINOZA] WAL, G.A. van der. - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 19 mei 1979.
R3798: [SPINOZA] WAL, G.A. van der. - Jasper und Spinoza, ein philosophisches Gesprach.
Y8539: WAL, G.M van der. - Aphorismen.
Y9776: KOPPERMAANDAG. Eric van der Wal. - Dubbelgevouwen vel met een alfabet van uit letters samengestelde druksels. Koppermaandagprent 1983.
Y8779: [PROGRAMMA] WALDEN. - Boschfeest Walden 14 Augustus 1904. Tekst van Liederen: Hartentaal. Fatinitza marsch. Landsknechtstandchen. Nimmer Nacht. Droomend. Morgenrood. Voor U O Volk. Het Schootvel. De Wapens Neder.
Y4631: WALKER, Anne. - Shift #2 (Volume 1, No. 2).
Y0430: WALLACE, Raymond en Tolchard Evans. - Barcelona. A Nutty 6/8 One-Step.
B8254: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone.
T9368: WALLNER, E.M. - Vorurteil und Volksverstandigung.
H0178: WALLRATH, Rolf. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
H0972: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
B6669: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
W6831: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen, Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
R7642: WALRAVEN, Wim Jr. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
M7648: WALRAVENS, Jan. - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
T4802: WALRE DE BORDES, J. van. - Rede uitgesproken op den 17den Mei 1941 in den Ouden Vierschaar van het Stadhuis van Middelburg.
K6259: WALRECHT, Aldert. (ed.). - Werk van Andreas Burnier.
K5200: [RAES, Hugo] WALRECHT, Aldert. (ed.). - Werk van Hugo Raes.
T1445: WALSCHAP, Gerard. - Sibylle.
K4647: WALSCHAP, Gerard. - August van Cauwelaert.
L0842: WALSCHAP, Gerard. - Genezing door aspirine.
K6629: WALSCHAP, Gerard. - Brieven 1921-1950 [en] 1951-1965 [en] 1966-1989. Drie delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap.
R5796: WALSCHAP, Gerard. - Le quatrieme Roi. Une histoire pour mes enfants.
B0696: WALSER, Martin. - Messmers reizen. Vertaling Ria van Hengel.
R0424: WALSH, Tom. - Wat is de Shop-Stewards beweging?
Y3537: WALTEROP, W. van. - Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874.
B0760: WALTHER, Karl Kraus (ed.). - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
H6332: WAMELEN, H. van en J.M. van der Valk. - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
T5826: WAMELINCK, G.F. - Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig.
R6110: WANGENMULLER, J. - Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald.
R7382: WANSINK, D.J. - De Krisis der Demokratie.
M2235: WARDENAAR, David. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, Patricia. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
Y5643: HOLKEMA & WARENDORF. - Bekroonde Boeken 1932.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
T6992: WARMELO, W.L. van. - Nationale Ontwapening.
T6986: WARMELO, W.L. van. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
T7940: WARNSINCK Bzn.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
L6486: WARREN, Hans. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
H0579: WARREN, Hans. - Een liefdeslied.
B0040: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
L2070: WARREN, Hans. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
L0913: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
Y6304: WARREN, Hans. - Herkenningen. Vertaalde gedchten.
M1074: WARREN, Hans. - De Olympos.
R0833: WARRIOR [= Bernard Damme]. - Gedachten III.
Y4223: DE WARTBURG. - De Wartburg. Orgaan der Ned. Luth. Jeugdorganisatie. 8e jrg. No. 8 April 1930.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
T9407: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
Y0393: WASCH, Karel. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
Y0830: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
E0354: WASSEF, Nadia. - Mijn boekhandel in Cairo. Uit het Engels vertaald door Lette Vos.
R7698: WASSENAAR, Th. - Gedigte.
T8036: WASSERMANN, Jakob. - Die Kunst der Erzahlung.
B3262: WASSING, Gerrit. - De opstand van de fazanten. Een vertelling.
Y7495: WATER, J. van de. (directeur). - Gemeente Gasfabriek Bussum. Aan de gasverbruikers van Bussum en Naarden, begin September zullen de woningen wederom aan het gasbuizennet worden aangesloten.... etc.
L6779: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade.
E0077: WATERDRINKER, Pieter. - Tsjaikovskistraat 40. Een autobiografische vertelling uit Rusland.
Y9798: WATERDRINKER, Pieter. - De rat van Amsterdam.
Y4232: AANKONDIGING WATERFEEST. - Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
L0452: WATERINK, J. (ed). e.a. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen.
R1877: WATERMAN, A. [=Klaas Hanzen Heeroma]. - Et sub aqua. Gedichten.
Y4635: DE GROENE WATERMAN. - en wilde nog wa lol mokt dan t' bolleke 8 is vol.
Y1032: WATERMAN, I. [Israel]. - Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen.
K9854: WATERSCHOOT, Jos van. - Hooggeleerde Exlibris.
R7100: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot.
Y7259: [MULTATULI] WATERSCHOOT, Jos van. - Helaas, ik ben 'n Amsterdammer. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
R5704: WATRY, Maureen. - The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest.
R5177: WATSON, George (ed.). - The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature.
W2830: WAUGH, Arthur. - Nonesuch DickensianiaI. Charles Dickens And His Illustrators Ii. A Bibliographical List Of The Original Illustrations To The Works Of Charles Dickens Being Those Made Under His Supervision Iii. Retrospectus. Editions Of Dicken's Works IV. Prospectus. THe Nonesuch Dickens.
T2724: WEBB, Sidney en Beatrice. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen.
Y4127: WEBER, Karl Julius / J.C.A. Sander. - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J.C.A. Sander. Twee delen.
W5641: WEBER, Wilhelm. - SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfängen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart.
R5843: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
Y2737: DEZE WEEK. - Deze Week. 1e jaargang 1929. Nrs. 5 - 9 - 15 - 19 - 22.
Y3323: DE GULDEN WEEK. - Mapje met: 1: Kerstbrief aan de jongen van nu. 2: Kerstbrief aan een meisje. 3: Een Kerstbrief aan de ouders. 4: Kerstliederen voor kerk en huis samengesteld door H. Andriessen en J. Pollmann. 5: De Gulden Week voor Sint Anastasia. 6: Wij wachten het Nieuwe Jaar. 7: Kerstliederen. 8: Envelopje met kaartjes voor de kersttafel.
Y3383: DE WEEK. - De Week. 1e jaargang zaterdag 6 Januari 1900 no. 1.
Y3939: ONS ERFDEEL WEEKBLAD. - Ons Erfdeel. Weekblad van de Partij Recht en Vrijheid ter verbreiding en verwezelijking der beginselen van Henry George. 9e jaargang zaterdag 9 maart 1940, no 27.
T8970: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 30. 1969. Nrs: 1-2-3-4-5-6-8-9-32-34.
Y1895: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly. The Netherlands Magazine. March 25, 1946. Nummer 5. Volume 6.
Y2749: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 29. 1968. Nrs. 23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38.
T8971: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 31. 1970. Nrs: 3-4-6-7-8-36-40.
L7128: WEEL, A.H. van der. - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde.
B6327: WEEL, M.A. van. e.a. - Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van-ismen.
E0017: DE NIEUWE WEELDE. Nr. 7 - De Nieuwe Weelde nr. 7. Bevat een losse bijlage met gedicht van Simon Vinkenoog op eetbaar papier.
Y7223: WEELY, Hans van. - Liever zonder pijn. Notities.
L6899: WEEMOEDT, Levi. - Geduldig lijden.
H2643: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
Y5548: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
T8749: WEENEN, B. van. - Gedichten.
Y7329: ALLEN WEERBAAR. - Allen Weerbaar. Officieel Orgaan van de Vereeniging Volksweerbaarheid. 22e Jrg. Vrijdag 31 Augustus 1923. nrs. 35-36.
R5499: WEERDINGEN, W. van. - Hoe het stadje der Anti's rood stemde.
L8933: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques.
H5234: WEERLEE, Duco van. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
M8237: WEERLEE, Duco van. - Wat de provo's willen.
Y8281: WEERLEE, Duco van. - Struiken van toelaatbare bomen.
M7503: WEEVERS, Theodoor. - Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George.
Y8750: EEN WEEZENVRIEND. [=JACOBUS KOUSEMAKER]. - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
Y4720: WIL EN WEG. - Wil en weg. Orgaan van de Centrale voor Arbeidersopvoeding. 2e jrg. nr. 12, september 1939. Arbeiden en niet vertwijfelen.
R4007: WEGHE, Jan Frans van den. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
R7838: WEIDE, T.H. van. [=Thea Gregoor-Velthuijs] - Kleine Vogels. Verzen.
R2780: WEIJ, J.J. van der. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] Weijer, Joost van de (ed.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y6235: WEIJERMARS, Janneke. - Het is pas feest als Harry is geweest. 60 jaar Boekenbal, 1947-2006.
Y0390: WEIJERS, Nina. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. Renders en Jac. van Ginneken. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
T1825: [ERASMUS] WEILAND, Jan Sperna / Wim Blockmans / Willem Frijhoff. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
H8999: WEISS, Wisso. - Historische Wasserzeichen.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
L2249: WELSH, Robert / Boudewijn Bakker / Marty Bax. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, Joh. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R1610: WELTEVREDEN, Henk. - De bril van Gandhi.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
T5771: WELVAARTS, Th. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R3488: WENDEL, Hermann. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: Wendel, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
Y3711: WENNEKES, Wim. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
H8143: WENNEKES, Wim. / Igor Cornelissen. - Omtrent De Avonden.
Y3988: ROLLING STONE. Jann Wenner (ed.). - Rolling Stone. 1973: Issue 147. - 1974: Issue 154 - 155 - 156 .
B6827: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B5522: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
Y5560: WERELDBIBLIOTHEEK. - Voorrechten en Premies Verbonden aan het Lidmaatschap voor het jaar 1933.
Y5559: WERELDBIBLIOTHEEK. - Wat wil de W.B. en de W.B.-Vereeniging? Onze Hoofd- en Bijpremie's.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
Y6204: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1953.
Y6203: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1954.
Y6158: WERELDBIBLIOTHEEK. - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915. Feestuitgaaf der Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Y8042: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek; 1938: 11 & 12, 1939: 1, 3/4, 6, 7/8/9, 10, 11/12, 1940: 2, 3, 7/8, 9, 10, 11/12, 1941: 1 t/m 12, 1942: febr, april, juni, sept., nov., 1943: april & sept., 1944: maart, 1945: juli. 29 afleveringen.
Y8044: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1966-1967 Wereldbibliotheek N.V. + Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1967-1968 Wereldbibliotheek N.V.
Y8629: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. Catalogus Wereldbibliotheek. Najaar 1957.
Y8847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Mededelingenblad voor de leden. Bijlage van de Nieuwe Ploeg no. 9 Sept. 1947. No. 10 Oct. 1947. No. 11 Nov. 1947. No. 12 Dec. 1947.
Y8877: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen. Najaar 1951.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
R4752: WERF, S. v.d. - De Leugens van het Socialisme.
T5256: [SPINOZA] WERF, Theo van der a.o. (eds.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, Theo van der (ed.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
Y9225: WERFEL, Franz. - Von der reinsten Gluckseligkeit des Menschen.
L2544: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de ommelandvaarder. Met 40 pentekeningen van Leon Holman.
W7816: WERINGH, Koos van. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7.
B7179: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
B9524: WERKMAN, Hendrik Nicolaas. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T8793: WERKMAN, Hans. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8751: WERKMAN, Hans. - Vijfentwintig kwatrijnen.
T8569: WERKMAN, Hans. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
T8546: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
T8443: WERKMAN, Hans. - Hier. 40 kwatrijnen.
T9848: WERKMAN, Hans (inl.). - [10].
Y5173: WERKMAN, H.N. - Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit".
K2013: WERKMAN, Hans. - Vloeken in de moderne literatuur.
K5907: WERLEMANN, Co. (ed.). - 5 generaties.
R4636: WERNER, Johannes (voorwoord). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, Coenraad. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
M0122: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van't H. en andere gedichten.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (voorwoord). - Waar is dat boek?
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
Y8028: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
Y9121: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
Y9266: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra.
Y3130: WERVEKE, H. van. - Marnix en Oranje.
Y0686: WERVEKE, H. van. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
B7887: WESSELING, Hans. - Yoga 1.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
R9569: WESSELINK, Johan / Andre van der Vossen. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
B7517: WESSELS, Anton. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
E0531: KOPPERMAANDAG. Dick Wessels - Zoo zij het. Koppermaandag 2003. Verloren maandag.
Y9780: WESSELS, Dick. - Koppermaandag 2003. Verloren Maandag.
Y7205: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
M7641: WEST, Alexander. - Geen andere wereld.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, Eva. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
R9139: WESTENBURGH, Leo van. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
Y8032: WESTERBAEN, Jacob. - Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein.
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
T0567: WESTERLOO, Gerard van. - De zaak M.
Y4613: WESTERMAN, Marten. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.
L2896: WESTERVELD, Wim. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
R7752: WESTERVOORT, Floris van. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.Th. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, Paul. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
Y8967: WESTMIJSE, G. - De onderbroken radio-rede.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
T3060: WESTRIENEN, Anna F.A.S. van. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
L5483: WETERING, Rein van de. - Achter de hand. Gedichten.
L9183: WETZELS, Frans. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
Y8508: WEYL, Esther Hadassa. (ed.). - Rijmwoordenboek.
Y8146: WEZATAS. - Wezatas host och vinternummer. Sjette argangen, 1907.
MK0051: WHALLEY, Joyce Irene. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, Harry. (Ed.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, Henry. - l'Academie de Mdecine. Album 1° Serie. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Academie, avec annotation et signature de chaque personnage.
Y0589: WHITEHILL, Walter Muir. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
Y2160: WHITEMAN, Paul. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, Brand. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, Frederick W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
Y6060: WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. Telders / Paul Scholten. - Den Vaderlant Ghetrouwe.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
R7412: WIBAUT, F.M. e.a. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
Y8136: WICKEDE, F. v. - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aenkweking, onderscheiden aert, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van de kanarien, en alles wat een liefhebber nodig heeft, 't zy hy dezelve wil doen broeden of niet. Alles naeuwkeurig na een meer dan negen en twintigjarige ondervinding beschreven [...] Nieuwe verbeterde en vermeerderde druk, waer by gevoegt is de konst om de kanarien zo wel des winters als des somers te doen broejen, met al 't geene daer verder-toe vereischt, en in den vorigen druk niet gevonden word.
K7269: WIDMANN, Hans. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (red.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
M7159: WIEGAND, Dietmar. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
Y4329: WIEKSLAG, De. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 7e jrg. 1937 no 12. 8e jrg. 1938. no 12.
Y8153: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 55, avril 1938.
Y8159: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 1, Janvier 1943.
E0455: WIELENGA, S. (red.). - Trouw poëzie Collectie 10 delen. Judith Herzberg, Remco Campert, Eva Gerlach, K. Michel, Gerrit Kouwenaar, Ester Naomi Perquin, Lucebert, Ingmar Heytze, Rutger Kopland en Ida Gerhardt.
B3513: WIERDELS, Ferd. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. van. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. en Rene de Clercq. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten. Voor zangstem en piano.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R8361: WIGERI, Johannes / Dirk Boing / Dirk van Hinloopen. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
E0233: WIGMAN, Menno. - Verzamelde gedichten. Samengesteld door Neeltje Maria Min en Rob Schouten.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, Jhr. van der. - Spinoza.
Y4662: WIJCK, H.C. v.d. - 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
R1853: WIJDEVELD, H.Th. - De bevrijding.
K8405: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
T3308: WIJDEVELD, H. Th. - De Nieuwe Orde. Inventies.
B1710: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.Th. - Concerto Grosso 1905-1944.
T1229: WIJER, H.J. van de. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
T2198: WIJHE, M.C. van. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. van. - Niet naar het slagveld.
Y8653: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Ik verwacht het geluk.
T4102: WIJHE, M.C. van. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
T4103: WIJHE, M.C. van. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
Y2607: WIJK, Hein van en Jean Van Lierde. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
Y0462: WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. - De dienstweigering van Dries Brunia.
R6765: WIJK, A.J. van. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
B1155: WIJK, N. van. - Klankhistorie en phonologie.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
T1469: WIJNBERG, Nicolaas. - Over Schu.
R8355: KALIDASA. Nicolaas Wijnberg [Programma]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
R7975: WIJNBERG, Nicolaas. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8796: WIJNBERGEN, A. Baron van. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ed.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
T0459: WIJNEN, Nico. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
B1367: WIJNGAERT, Frank van den. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
T9289: WIJT, Willem Melchior. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R4979: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4976: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4975: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4971: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
Y7114: WILDE, Oscar / Juliet Gardiner. - Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit.
R4951: WILDE, Oscar. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R4936: WILDE, Oscar. - Salome. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in een bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
T2269: WILDE, Oskar. - Die ergebene Freund.
Y0611: WILDE, H. de. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
R4903: WILDE, Oscar. - The annotated Oscar Wilde.
R4865: WILDE, Oscar. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4859: WILDE, Oscar. - De menselijke ziel onder het socialisme.
R4834: WILDE, Oscar. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4840: WILDE, Oscar - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, Oscar. - Prozagedichten.
R4844: WILDE, Oscar. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R2941: WILDE, Oscar. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
L6387: WILDE, Oscar. - Epigrammen
R3197: [BELLAMY] WILDE Rzn, P. de. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
H0659: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
R5126: WILDE, Oscar. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
B8415: WILDE, Oscar. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
T0329: WILDE, Oskar. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
Y6864: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling door P.C. Boutens.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
M9226: WILDE, Oscar. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
K8492: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
M7187: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
R2626: WILDE, Oscar. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
R2616: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
K6998: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
Y6647: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
Y6646: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
R7057: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
Y3614: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
K5814: WILDE, Inge de. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
Y1563: WILDE, Oscar. - Het Spook van Canterville.
M4495: WILDE, Oscar. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
R5053: WILDE, Oscar. - Ballade de la geole de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
E0553: WILDE, Oscar. - The Ballad of Reading Gaol. Illustrated by Arthur Wragg.
R5051: WILDE, Oscar. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
Y6432: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
H7434: WILDE, Oscar. - Oscar. Het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R7110: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest.
R7060: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7058: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7056: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R5050: WILDE, Oscar. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
Y3421: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
Y3144: WILDE, Oscar. - Goede voornemens. Klassieke citaten. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
B1037: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
T9686: WILDE, Oscar. - De profundis. Aanteekeningen en brieven uit de gevangenis te Reading. Met inleiding van L. van Deyssel. Vertaling van L.J. Baronesse Van der Borch genaamd Van Rouwenoort.
Y8426: WILDE, Oscar. PROGRAMMA. - Lady Windermere's Waaier. Tooneelspel in vier bedrijven van Oscar Wilde. In het Nederlandsch bewerkt door W. Vogt. Voorbereiding en spelleiding Kommer Kleijn.
E0219: WILDE, Edy de, Ad. Petersen en Wim Crouwel. - Om de kunst. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. Lecturis 8.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, Thornton Niven. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
R7264: WILDERODE, Anton van. e.a. - poëzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
Y3072: WILDEROTTER, H. u.a. (eds.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
T3930: WILHELMINA, koningin der Nederlanden. - Proclamatie, 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
Y0404: WILHELMINA. - Radio-toespraak van Hare Majesteit de Koningin op Oudejaarsavond 1946.
Y7511: WILHELMUS, J. (Uitgever). - Amstelveensch Weekblad. In verband met de distributie van papier en genomen maatregelen, ieder die het Weekblad wil blijven ontvangen, zal een klein abonnementsgeld moeten betalen.... etc. Achterkant: Gedicht van M.H. Romers, De Nieuwskrant, voor heel Amstelland.
E0161: WILHELMUS. - Het origineele Volkslied: Wilhelmus van Nassouwen. Deszelfs oorsptong, vermoedelijke dichter en noodige opheldering. Dienstig der verzameling van stukken over de verlossing van Nederland.
Y0234: WILKIE, Kenneth. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
Y0797: WILLBERG, Hans Peter. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den Büchermachern in die Schule geplaudert.
Y0794: WILLBERG, Hans Peter. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
B6112: WILLBERG, Hans Peter. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
Y3760: WILLBERG, Hans Peter. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
Y0796: WILLBERG, Hans Peter. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte Bücher. (2 Teile in 1 Bd.).
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
L9042: WILLEKES MACDONALD, Ina. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
Y3113: WALRAVEN. Willem. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, Ad. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
R0781: WILLEMS Az, Leonard en Maurits Sabbe. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
B7264: WILLEMS, Leonard. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
L0904: WILLEMS, Leonard. - De benaming Amerika.
T4775: WILLEMS, Leonard. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
Y3564: WILLEMS, Leonard. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
B1354: WILLEMS, Leonard. - Lexicografische sprokkelingen.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
L5484: WILLIAMS, Tennessee. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
C0194: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
B7884: WILLIAMS, Heathcote. - Het rijk van de walvis.
L2547: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
Y9791: [PENGUIN] WILLIAMS, sir William Emrys. - The Penguin Story MCMXXXV - MCMLVI.
B7972: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B8019: WILLIAMSON, Hugh. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
M6696: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B1900: WILLIGEN, Adriaan van der. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, Marian. - Kleine zaken.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T7182: WILLINK, Daniël. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
T6825: WILLINK, Daniel. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
Y7462: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
Y7460: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
T6362: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
H6324: WILMINK, Willem. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
Y7018: WILMINK, Willem. - De liedjes voor kinderen.
Y7017: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
B4383: WILMINK, Willem. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
R1904: WILMINK, Willem. - Waar komt dat kind vandaan?
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
E0432: WILSON, Joyce. - Handlijnkunde voor iedereen. Vertaling Aleid Swierenga.
R7446: WILSON, Jonathan. - Een Palestijnse Affaire. Vertaling Nicolette Hoekmeijer.
K4420: WILSON, Charles. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
Y8244: WILSON, G.H. - The Eccentric Mirror: Reflecting a faithful and interesting Delineation of Male and Female Characters, Ancient and Modern, who have been particularly distinguished by extraordinary qualifications, talents, and propensities, natural or acquired... Volume I only.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
L8961: WIND, Bartina H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
K9587: WIND, Bartina H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
Y7150: [COUPERUS] WINDEN, Piet van. - Een lent van boeken. Louis Couperus in eerste editie. Een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk.
Y7143: [REVE, Gerard]. WINDEN, Piet van. - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
Y8175: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 6. Zomer 2002.
Y8176: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 2. Najaar 1999.
H1389: WINDISCH, Albert. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, Ernst. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
Y9730: WING, J. van. - De geheime sekte van 't Kimpasi.
R2894: WINGERDE, Gerard van. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
L8386: WINKEL, J. te. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
Y1020: WINKEL, Bau. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
R3680: WINKEL, J. Te. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
B7019: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, Jan te. - Kachel Catteel.
B7017: WINKEL, Jan te. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B7018: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7013: WINKEL, Jan te. - Het nationaal karakter van Vondel's poëzie.
B7014: WINKEL, Jan te. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, Jan te. - Valentijn en Nameloos.
B6750: WINKEL, J. te. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
B6753: WINKEL, Jan te. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
B6755: WINKEL, J. te. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
B6732: WINKEL, J. te. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
L0903: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
L0608: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0368: WINKEL, J. te. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
K9598: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K9502: WINKEL, J. te. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
K9356: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. te. - De oudste gedichten van Vondel.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. te. - Nicolaas Beets.
K6575: WINKEL, J. te. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
B1970: WINKEL, J. te. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
Y8577: WINKEL, H. - De Ware Jacob. Spotblad uit het begin van de twintigste eeuw.
R6159: WINKEL, Jan te. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
Y8531: WINKEL, J. te. - De wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 aan de Universiteit van Amsterdam.
Y8791: WINKEL, J. te. - Een paar mededeelingen aangaande het geslacht Hooft.
H8345: WINKELS, Peter J.A. e.a. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
T6194: WINKLER, Joh. - Een Mei aan ons!
T1051: WINKLER, J. (red.). - Naar het licht kalender 1929.
Y6932: WINKLER, Kees. - Tour d'horizon. Politieke en religieuze gedichten.
T8799: WINKLER, Kees. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
L3603: WINKLER, Kees. - De maanden.
Y6888: WINKLER, Kees. - Naar aanleiding van een zwaluw.
T0250: WINKLER, Johan. - Guido Gezelle en de Friezen.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
A0234: WINKLER, Kees. - Oude en nieuwe gedichten.
W8399: WINKLER, T.T. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken.
Y2488: WINTER, Nicolaas Simon van. - De Amstelstroom in zes zangen.
T1805: WINTER, Wilhelmina. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
L5510: WINTER, P.J. van. - Engeland en Cromwell.
L1268: WINTER, L.I. de. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
K6579: WINTER, Theun de. - De gedichten.
R8190: WINTER, Theun de. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
R7627: WINTER, Max. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, Willem & Michael Zeeman. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
R6885: WISEMAN, Kardinaal N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
L3545: WISPELAERE, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B7618: WISSING, Pieter van. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, Owen. - De pinksteren der beproeving.
L7406: WIT, R.J. de. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
L6700: WIT, H.C.D. de. - Het tropisch regenwoud.
T1184: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
L2603: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
A0560: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
K9581: WIT, P.W.A. de. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
Y3703: [VONDEL] WIT, Jakob Hendrik de. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
T5028: WIT, Augusta de. - Een Javaan.
Y3617: WIT, Jacob Hendrik de. Naar Vondel. - Davids tranen of De zeven boet-zangen. Naar Vondel. Berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd.
Y2814: DE WIT, Pater fr. Solanus. - De statie der paters minderbroeders te Gorcum 1628 - 28 october - 1928.
L8510: WIT, Wim de. - Auke Komter, Architect.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. de. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
Y9676: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
Y8266: HITWEEK / WITHEEK. - Hitweek: Blad voor tiener, twen en ouderen. 1e jaargang 1966. Nrs. 24, 30, 34, 41, 45, 50.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
Y6006: WITKAMP, P.H. en P.H. Craandijk. - Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9