Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y4460: GESTEL, P.H. VAN. - Nieuwe methode voor Rondschrift voor schoolgebruik en eigen oefening. No. 3.
Y1632: GESTEL, A. VAN. - Pauperisme en Christendom of De noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de kinderen der armen.
T9476: GESTEL, P.H. VAN & C.G. POORT. - Het Nieuwe Sierschrift. No. 1.
C1442: GESTEL, MARCEL VAN. - De demon van Amsterdam.
Y5986: GESTEL, PETER VAN, ANDRE KUYTEN EN JOS RUTING. - Van Boeken en Schrijvers. Stichting Nederlandse Schoolradio 1964-1965.
B4870: GESTEL, A. VAN. - Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen.
T9177: GEUDENS, EDM. - Blijde Inkomst der Aartshertogen Albertus en Isabella te Antwerpen in 1599.
B3715: GEUKEN, H.C. - De hygiene in het schoolleven.
H7718: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
R7398: GEUNS, A. VAN. - De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur.
T1027: GEURTS, P.A.M. E.A. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen.
R1147: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties.
T3110: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse Moralisten.
R2255: DE (WITTE) GEUS. - De witte Geus, tijdloos schrift voor Mythologie en Ons Daaglijks Brood. Fred P.A. Hoekstra (red.).
Y4831: GEUS, P.B.R. DE. - De Nieuw-Guinea Kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
B2027: GEUS, WILLEM DE. - 't Verloren schip.
K9605: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y2595: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y4031: GEUZENBODE. - De Geuzenbode. Gereformeerde zamenspraken.
R6707: GEVELERS, L. - Lucas Fayd'herbe en de kerk van Leliendael.
R6772: GEVELERS, ALF. - Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden.
H5915: GEVERS, J.K.M. - De hedendaagse dynamische verschijningsvormen van Jan Salie.
R6437: GEVERS, LIEVE. - Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894).
R1188: GEVERS, ANNE EN HERMAN TAK (ED.). - Oorlog en vrede.
Y0572: OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND. - Gewerkschaftlicher Nachrichten Dienst Nr. 1 en 2. November 1945 en Janner 1946.
Y2715: GEWICHT, HET. - Het Gewicht. Nrs. 0 - 1 - 2 - 3 - 6. November 1975 - April/Mei 1976.
T7749: GEYER, FLORIAN. - Pruisen's zege.
K8812: GEYERSTAM, GUSTAF AF. - Moeder Lena en haar jongen. Naar het Zweedsch van Gustaf Af Geyerstam door Ph. Wijsman.
L4346: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
B5992: GEYL, P. - Nederlandse figuren. Twee delen.
L0096: GEYL, P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
L5837: GEYL, P. - De Nederlandse cultuur in de wereld van nu.
K1833: GEYL, P. - Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein.
L7546: GEYL, P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
B5991: GEYL, P. - Franse figuren.
R0924: GERRETSON EN GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928.
T0314: GEYL, P. - Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
L4253: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
L5306: GEYL, P. - Nederlands-Belgische betrekkingen.
Y2334: GEYSKENS, VINCENT. - Op stijgend vocht.
K2482: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle herdacht.
Y8033: GEZELLE, CAESAR. - Guido Gezelle 1830-1899.
K4313: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, GelegenheidspoŽzie.
K3310: GEZELLE, GUIDO. - Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, vertalingen, verklarend glossarium.
B4746: GEZELLE. - Gezelle Brevier.
B3930: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
K9231: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
Y0761: GEZELLE, GUIDO. - Song of Hiawatha.
K6578: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee delen.
B4951: GEZELLE, GUIDO. - Als de ziele luistert. Verzen.
Y6585: GEZELLE, GUIDO. - Kerkhofblommen. Veertiende uitgave met voorwoord van Caresar Gezelle.
B9896: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band.
Y6352: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken deel 13 en 14: Gelegenheidsgedichten 2 delen in een band.
R4162: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua.
R4163: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2
Y6809: GEZELLE, GUIDO. - De priester Guido Gezeele en het Engels Klooster.
Y8620: GEZELLE, GUIDO. - De doolaards in Egypten. Verlucht door E. Jacobs.
Y9254: GEZELLE. BOETS, JOZEF. - Guido Gezelle. Spreuken en gezegden.
T0925: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
Y0848: GEZELLE, CAESAR. - Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamsche Biekorf.
K0288: GEZELLE, GUIDO. - Hiawadha's lied.
R7484: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
Y6584: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
T0891: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
L7246: GEZELLE. - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap.
R4161: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans.
Y5320: GEZELLE, GUIDO. - Krantenknipsels van/over Guido Gezelle.
B2154: GEZELLE, CAESAR. - Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle.
R2182: GEZELLIANA. - Hulde album voor prof. dr. Jan Persyn.
Y1444: GHESQUIERE, H. - La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory.
K4348: GHEYSELINCK, ROGIER. - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster.
L0134: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
L0833: GHIJSEN, H.C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
B5573: GIANOTTEN, ERNA. - Het gouden licht van Afrika.
H5020: GIBB, H.A.R. - De islam. Een historisch overzicht. Vertaling L.O. Schuman.
H0301: GIBBS, PHILIP. - The pageant of the years. An autobiography.
B9522: GIDE, ANDRE. - De enge poort. Vertaling A.H. Nijhoff.
K4664: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool waarin opgenomen Robert en Genevieve. Vertaald door Jef Last.
Y5676: GIDE, ANDR… - De onzorgvuldig geketende Prometheus. Vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen.
L3332: GIDE, ANDRE. - De nieuwe spijzen. [Les nouvelles nourritures]. Met portret van den schrijver. Vertaling Jef Last.
Y8237: GIDE, ANDRE. - Krantenknipsels 1935-2006 over Andre Gide.
L5140: GIDE, ANDRE. - Oeuvres Completes. 15 volumes.
H7694: GIDE, ANDRE. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
Y9194: GIDE, ANDR…. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
R6478: GIDE, ANDRE. - Over Duitschland. Vertaald en ingeleid door Max Nord.
L3370: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool. Robert en Genevieve.
K9759: DE GIDS. - Honderdste jaargang 1837-1936. December 1936 no. 12.
R2015: DE VLAAMSE GIDS. - In memoriam Marcel Stijns. H. Uyttersprot: Rilke's Weise von Liebe und Tod. Dichtung und Wahrheit. A. Bontridder: J. Dupuis: architekt naar menselijk maatstaf. R. Brulez: Oude en nieuwe kritiek of Het omgekeerde kopje van juffrouw Baker. R. Verbeeck: Gedichten. R. Hannelore: Monstra(ns). S. Pauw: Universitaire expansie. P. Aerts: Na de bom. Kanttekeningen.
R2014: DE NIEUWE GIDS. - H. v.d. Vaate: Jan de Bruijn. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Literaire Kroniek: August Vermeylen: Eerste Bundel, Verzamelde Opstellen.
R2009: DE NIEUWE GIDS. - Bolland: Spreuken en Over de Natuur. Schepers: De letterkundige en de school. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. Teirlinck: Mijnheer Serjanszoon en de dood van Ieperen. de Boer: Het Hamlet-probleem. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Reyneke van Stuwe: David. Kloos: Verzen. Mijnssen: De schoone kunst.
R2564: DE GIDS. - Nederland en Indonesie. D.M.G. Koch: Indonesie was voor ons een vreemd land geworden.
R2561: DE GIDS. - M. Gijsen: Kaddisj voor Sam Cohn. L. Vroman, J. Greshoff, E. v. Lokhorst, H. Warren: Marnix Gijsen zestig jaar. A. van Duinkerken: Frans de Wilde. W. Debrock: Belgisch-Nederlandse toenaderingsmogelijkheden op onderwijsgebied.
R2016: DE VLAAMSE GIDS. - H. Van Werveke: Een berucht financier uit de 19de eeuw: Langrand-Dumonceau. V. De Ruyter: Tiny Alice. M. Wauters: Nota's voor een portret. F. Herzen: Het net. G. Walgraeve: Lulu van Alban Berg. J. Barthels: In memoriam Dag in, Dag uit. S. Vinkenoog: Tribuun / De mens in de rechtspraak. P. Aerts: Vele malen zon. Kanttekeningen.
R2007: DE NIEUWE GIDS. - v.d. Woestijne: De maanden van zomer en herfst. Carbin: Smeulend vuur. Boeken: Uit Engeland. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. v. Genderen Stort: De oorsprong der napoleontische legende. Plasschaert: Eenzaamheid, Schemering, Zwanen en Kermis. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Meresco: Gesprekken. Verschoren: Vlaamsche kermis. Kloos: Literaire kroniek.
T5855: DE NIEUWE GIDS. - 54e jaargang januari 1939, 1e aflevering. Werkeloosheid-Nummer.
R2560: DE GIDS. - L. Vroman, M. v.d. Plas, Willem Brandt: Gedichten. D.A.M. Binnendijk: Openbaarmaking van brieven. D. Voerman: Verificatie van Gravioni. A. Kossmann: Het rozenfeest van Heinrich von Kleist. A. van Duinkerken: De gijzelaar Piet Geyl.
T3514: DE NIEUWE GIDS. - 19e jaargang 1903-1904. ( Nieuwe Reeks 9e jaargang). Redactie Willem Kloos, J. de Meester en Jeanne Reyneke van Stuwe.
R2558: DE GIDS. - B. Voeten, M. Mok, H. v.d. Bergh, L.Th. Lehmann: Gedichten. H.M. van Randwijk: De doden en de levenden. L. Vroman: Maar ver weg: feestgeluiden. M. Verjans: Aspecten van het Wilhelmus. A. van Duinkerken: Vrijdag 27 april 1894.
R2006: DE NIEUWE GIDS. - Verster: Modelletje. De Boer: Dramatische problemen. Middelhoven: Tentoonstelling van platen ter wandversiering. Reddingius: Gedichten. Van Maanen: Nicotera. Boeken: De dichters bij Ferrero. Ritschl: Verzen. v.d. Mandere: Tweede vredesconferentie. Buurman: Weerzien en Van Lijders. Kloos: Gedichten van H. Koldewijn. Sprookjes door H. Koldewijn. In memoriam.
R2546: DE GIDS. - We praten polemisch. Harry Mulisch vijfentwintig jaar Gids-redacteur.
R2547: DE GIDS. - A. de Swaan: De rol van het Nederlands in het Europese talenstelsel. H. de Lange: De strategie van de milieu-oorlog. Het lot van de Nederlandse literatuur in andere talen.
R2550: DE GIDS. - Anton van Duinkerken: Dit wonder bijzonder gedenken toch. Theun de Vries: Achttien gedichten van Toe Foe. A. Roland Holst: Waarmee ik dan maar zeggen wil. W. van Elden: Gaspara Stampa. B.A. van Groningen: Vier briefjes van keizer Julianus den Afvallige. Jan F. de Zanger: Erik Stinus, de dichter in de tent. R. Pieters: Het geluk is goedkoop. Piet Calis: Kroniek van de poŽzie.
W5025: DE GIDS. - Tachtigste jaargang: 1 mei 1916.
L8348: DE GIDS. - De Gids. Tienjarig register 1917 - 1926.
K3785: DE GIDS. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
Y4641: OFFICIELE GIDS. - Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937.
T9070: DE KATHOLIEKE GIDS. - De Katholieke Gids. Maanschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk. XVI jaargang 1904.
Y2862: GIDS. - Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898.
M6783: DE GIDS. - Ed Hoornik 9 maart 1910 - 1 maart 1970.
Y1356: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling.
Y4458: A.J.C. - GIDS. - Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
T2953: DE NIEUWE GIDS: - Bolland, Van Campen, De Haan, Plasschaert, Koster, Van Genderen Stort, Reijneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
T2954: DE NIEUWE GIDS. - Bolland, Boutens, Emants, Boeken, De Boer, Simons, De Meester, Reyneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
B7822: DE GIDS. - Themanummer: Miguel de Unamundo strijd en twijfel.
T5397: [PROVO] DE GIDS. - De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966.
T5728: DE NIEUWE GIDS. - Pieter van der Meer: De Vrijdenker. J. de Meester: Een ongeluk. G. van Hulzen: Van de zelfkant der samenleving. P.H. van Moerkerken: Verzen. W. Kloos: Literaire kroniek.
H6818: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 1e half jaar.
H6821: DE NIEUWE GIDS. - 35e jaargang 1920. 2e half jaar.
H6822: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 2e half jaar.
R2018: DE VLAAMSE GIDS. - Klaus Rifbjerg: Liefde I. M. Rutten: Dichtkunst is spraakkunst. Ludwig Alene: Tribune: Gedichten. Frans Depeuter: De waarheid. Piet Vandeloo: Gedichten. Kanttekeningen.
R2019: DE VLAAMSE GIDS. - H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (I). Jaak Fontier: Op-art. Marc Neckebrouck: In memoriam Teirlinck. Klaus Rifbjerg: Liefde (II). Kanttekeningen.
R2023: DE VLAAMSE GIDS. - A. Bolckmans: De moderne roman in Zweden. H. Speliers: Ten zuiden van. R. Hannelore: Voyeur. W. Meewis, R. De Neef, R. Roegholt, en B. Wineke: Gedichten. N. Van de Welle: Het surrealisme in de Belgische schilderkunst. C. Jacobi: Oh, what a beautiful morning. R. Van de Velde: Spijtig voor het kind. M. Van Maele: Zes nooduitgangen en een hartslag. Kanttekeningen.
R2011: DE NIEUWE GIDS. - J. Reddingius: Een romantische Jongen. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Reyneke van Stuwe: Arm leven. Literaire Kroniek: Helene Swart: Octoberloover. Giza Ritschl: Nieuwe Verzen.
T2846: DE NIEUWE GIDS. - J.J. Griss: Hooft en zijn Warenar. F. Grandezza: Een eerste indruk. P.N. van Eijck: Odusseus en Kalupso. A. Verreijn: Lentetij. J. Reddingius: Vers in proza. P. van Assche: De eenzamen. Georges Mijlt: Verzen. Willem Kloos: Literaire kroniek.
T9374: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 1e half jaar. nrs. 1 t/m 6.
Y3518: GIDS. - Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam.
R8106: DE GIDS. - De Gids. Jubileumjaargang 1837-1987. Hondervijftigste jaargang nr. 9/10, november 1987.
T3525: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 2e half jaar. nrs: 7 t/m 12.
T3450: DE GIDS. - Register op de Veertig Eerste Jaargangen van De Gids 1837-1876.
Y3125: DE GIDS. - De Gids voor Tooneel, Muziek en Bioscoop. Officieel programma Hollandsche Schouwburg. 28 Jaargang (27): Alex de Jong, Komedianten. Comedie in vijf bedrijven van A.N. Ostrowsky.
L1374: GIEBELS, LUDY (ED.). - Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924. De Engelbewaarder Nr 23.
Y5158: [HAAN, JACOB ISRAEL DE] GIEBELS, LUDY. - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels).
Y0047: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976.
R5068: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
R6445: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978.
Y4930: GIELE, J.J. - De pen in aanslag. Revolutionairen rond 1848.
T3122: GIELE, JACQUES J. - De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
R2948: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang.
R2947: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang.
Y0490: GIELEN, A.B.H. (RED.). - Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam.
K9624: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang.
K9625: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang.
B3209: GIELEN, FRANKA. - Vrouwen over de man.
M4286: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poŽzie.
M3868: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poŽzie.
R2202: GIELEN, JOS / TOINE KOOPS / C. LAEVEN / G. VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen.
R2605: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang.
R5903: GIELEN, JOS J. E.A. - P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
Y9316: GIELKENS, JAN & TON NAAIJKENS (EDS.). - Spiegel van de Duitse poŽzie van 750 tot heden..
K6523: GIER, JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poŽziebundel.
Y7339: GIER, J. DE. - Marnix van St. Aldegonde. Tolk der bybeltaal. Kerklied en kerk bij Marnix.
K2357: GIESEN, MATTHIAS. - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
Y2594: GIESSEL, H. VAN. - Centrale Bond van Nederl. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Jaarboekje voor het jaar 1933. Veertiende jaargang.
Y3287: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Die Folio.
Y1403: GIETMAN, CONRAD. - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
L6674: GIEZEN, ALBERT M. VAN DER. - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).
Y5570: GIFFEN, L. VAN. - Lijkrede ter gedachtenis van Henricus Muntingh emeritus-predikant te Harich, overleden den 16 Juli 1848.
Y0606: GIGLIO, ELIO DESIDERIO DEL. (A.F. PIOPPA). - Luce Nova. (Canti umani - Intermezzo).
R4710: GIJN, ANT. VAN. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
Y6218: GIJN, JAN VAN. - Gedrukt in de Marge 1992.
B0118: GIJSELS, HUGO. - Het Vlaams Blok.
K5157: GIJSEN, MARNIX. - Marie Gevers.
H4045: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
H1082: GIJSEN, MARNIX. - Harmagedon. Een kroniek van recente jaren.
C1262: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poŽzie.
T0684: GIJSEN, MARNIX. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
L2904: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
H9440: GIJSEN, MARNIX. - Voor Marnix Gijsen.
L9585: GIJSEN, MARNIX. - Uit het Brussels getto. (berichten 1975-1977).
K3570: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
L3729: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
P1533: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
M0196: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
K4699: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
H4458: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van Maria Theresia Evers.
B6789: GIJSEN, MARNIX. - Ontdek Amerika.
K4975: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar en De boom van goed en kwaad. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
W0446: GIJSEN, MARNIX. - Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
K8625: GIJSEN, MARNIX & KAREL JONCKHEERE. - Breviarium der Vlaamse Lyriek.
K4107: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
P0819: GIJSEN, MARNIX. - Er gebeurt nooit iets.
K8521: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
K4940: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
R2511: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
H2604: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
M4740: GIJSEN, MARNIX. - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
R2482: GIJSEN, MARNIX. - Ter wille van Leentje.
H2218: GIJSEN, MARNIX. - Van een kat die te veel pretentie had. Geillustreerd door Maria Segers.
H2001: GIJSEN, MARNIX. [=JOANNES ALPHONSIUS ALBERTUS GORIS]. - Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi.
H1551: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
H1193: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
B6689: GIJSEN, MARNIX. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
C0227: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
C0265: GIJSEN, MARNIX. - De parel der diplomatie, een divertimento.
W9096: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
Y5319: GIJSEN, MARNIX. - Krantenknipsels van/over Marnix Gijsen.
R2675: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
B2197: GIJSEN, MARNIX. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
H3720: GIJSEN, MARNIX. - Karel Jonckheere.
C0408: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
M7481: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
T7444: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIA FREDERIKA. - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw.
R6353: GIJZEL, B.H. V.D. - St. Michielsgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
R4147: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in ItaliŽ, India en IndonesiŽ. Vertaling Martine Jellema.
L0920: GILBERT, DAVID. - Onder normalen. Vertaling Dirk-Jan Arensman.
Y2158: GILBERT, JEAN. - Die Frau im Hermelin. Operette in drei Akten von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch. Musik von Jean Gilbert.
B7621: GILES, MAGGI. - The Perfect Planet.
Y1564: GILISSEN, JOS. - Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925.
H9092: GILL, ERIC. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
H9341: GILL, ERIC. - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940.
M0176: GILL, ERIC. - Autobiography.
H7890: GILL, BOB & JOHN LEWIS. - Illustration: aspects and directions.
T1816: GILL, ERIC. - Over typografie.
T3842: GILL, K. E.A. - Meubelstoffering. Verslag van de Textieldag op 15 april 1993, Museon te 's-Gravenhage.
H9038: GILL, ERIC. - Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill.
B0746: GILL, ERIC. - Een verhandeling over typografie.
M6497: GILL, ERIC. - Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring.
M6498: GILL, ERIC. - The engraved work of Eric Gill.
B6125: GILLAM, STANLEY. - The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford.
K2631: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff.
R6836: GILLET, LEON. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914.
R8136: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en Poetiek.
K5037: GILLIAMS, MAURICE. - De man voor het venster. Aanteekeningen.
L1897: GILLIAMS, MAURICE. - Het verleden van Columbus. Gedichten.
R4533: GILLIAMS, MAURICE. - Twee oefeningen. Meneer Alberic en In memoriam.
K6023: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R9051: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R1683: GILLIAMS, MAURICE. - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, 't Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
L7344: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
Y5326: GILLIAMS, MAURICE. - Krantenknipsels van/over Maurice Gilliams.
L5436: GILLIAMS, MAURICE. - Zwanen en zoutsteen. Oefentocht in het luchtledige Libera Nos, Domine.
Y5329: GILLIAMS, MAURICE. - Themanummer Maurice Gilliams. Vlaanderen, Tweemaandelijks Tijdschrift 267. Samengesteld door Stefan van den Bossche.
R5139: GILMAN, RICHARD. - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co.
W5642: GILMOUR, PAT. (ED.). - Lasting impressions. Lithography as Art.
K4638: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble.
L1330: GILS, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
L3722: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble. Met een nawoord van Yves T'Sjoen.
Y8556: GILS, GUST. - Afschuwelijke Roze Yogurtman. Gedichten 1969-1971.
Y6127: GILS, J.B.F. VAN. - Dr. Frederik van Eeden.
R7800: GILS, GUST. - Ziehier een dame.
R6607: GILSE, P.H.G. VAN / E. LAQUEUR / A.J. STEENHAUER / L.K. WOLFF. - De cocaine en hare vervangmiddelen als oppervlakte-anaesthetica.
B3436: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr.
T6928: GILTAY, H. - Ekonomie en oorlogsdrift.
L5709: GIMBRERE, E.G.J. - De strijd om het contractueele karakter der N.V.
R6335: GIMMICK. - Gimmick: 1970 December nr. 2.
Y2439: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1970. nr. 1.
Y1524: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1971. nr. 1.
H5017: GIMPEL, CORN. J. - Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen.
L4790: GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. - Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
B7389: GINNEKEN, JAC. VAN. - Taalkundige afdwalingen.
L0165: GINNEKEN, JAC. VAN. - Nederlandsche dialectstudie.
B8451: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel.
B6745: GINNEKEN, J. VAN. - De erfelijkheid der klankwetten.
L2890: GINNEKEN, LILY VAN. - De woorden, de dingen, de beelden.
H4703: GINNEKEN, JAC. VAN. - Het mysterie der menschelijke taal.
K2318: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel.
L4227: GINNEKEN, JAC VAN. - De taalschat van het Limburgsche leven van Jesus.
L7308: GINNEKEN, JAC. VAN. (ED.). - Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940.
L4753: GINNEKEN, JACQUES VAN. - Contribution a la grammaire comparee des langues du Caucase.
L4772: GINNEKEN, JAC. VAN. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
L5513: GINNEKEN, JAC. VAN. - De geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
L5422: GINNEKEN, JAC. VAN. - De oorzaken der taal veranderingen.
L7680: GINNEKEN, JAC VAN. - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
T4061: GINSBURG, MADELEINE. - The illustrated history of textiles.
Y6775: GINZ, PETR. - Praags dagboek 1941-1942. Uitgegeven door Chava Pressburger, met een woord vooraf door Mirjam Pressler en Jonathan Safran Foer.
M5807: GINZBURG, NATALIA. - Valentino, een novelle. Vertaling J.H. Klinkert.
K3918: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
Y5584: GIPHART, RONALD. - De wake.
Y6111: GIPHART, RONALD. - Harem.
R3159: GIPHART, RONALD. - Keukenprins. 100 dagen lezen en schrijven over eten.
T6159: GIPSY. - De Sociale Hel van Yves Guyot. Twee delen.
T7646: GIRAN, ETIENNE. - De Godsdienstige Waarheid en de Moderne Christenen. / La Verite religieuse et les Chretiens Modernes.
Y0987: GIRARD, PIERRE. - De wil om te leven.
K6627: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing.
M7524: GIRAUDOUX, JEAN. - De engel van het kwaad. Vertaling Max Nord.
K5868: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing. Vertaling Victor E. van Vriesland.
H9437: GIRODIAS, MAURICE (ED.). - The Olympia Reader. Selections from the Traveller's Companion Series. Illustrated by Norman Rubington.
T4568: GIUNTOLI, FTEFANO. - Kunst en Geschiedenis van Pompeji.
R9164: GJEMS SELMER, AGOT. - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het hooge noorden.
T3000: GLAESER, ERNST UND F.C. WEISKOPF. - Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "FŁnfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella.
W0488: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles, Private presses and printing societies including illustrations an translated extracts from Grafisk Uppslagsbok.
Y2374: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer.Ontroerend progressief. 1978-1979. Nrs. 1 t/m 6.
Y2375: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer. Nieuws slaat in als BOM. Glamoer wordt onafhankelijk. Extra dun Januari 1978.
T0136: GLAS, FRANK DE. - Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940.
L8316: GLASIUS, B. - Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863.
Y9570: GLASSCO, JOHN. - Herinneringen aan Montparnasse. Vertaald door Guido Goluke.
B1495: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
K2062: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Vannacht is de wereld gek geworden.
Y5510: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Krantenknipsels van/over Karel Glastra van Loon.
L2400: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
H5686: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - De passievrucht.
H3678: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
W5139: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
Y1117: GLATZ, JAKOB. - Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange.
R9519: GLATZ, JACOB. - Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes.
Y6005: GLATZ, JACOB. - IDUNA. Een zedenkundig leesboek voor meisjes. Naar 't Hoogduitsch. Tweede deel.
R9521: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel.
L1945: GLAUBINGER, JANE. - Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner.
R7691: GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN]. - Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
K5893: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
R8515: GLAVIMANS, A. - Jo Spier, Pennevruchten.
Y5952: GLENDINNING, VICTORIA. - VITA. Het leven van V. Sackville-West. Uit het Engels vertaald door Marianne Gossije.
B2248: GLERUM, JAN PIETER. - Antiek.
T3318: GLIENKE, FRANZ. - In dienst van GPU en Gestapo.
Y7178: DE GLOBE. - Geillustreerd Weekblad De Globe voor Nederland en Belgie. Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. 5 losse nummers. 6 September 1908. Litho voorpagina: De ondergang van Zepplin's luchtschip. 5 Juli 1909. De gevaren van de vliegsport. 10 October 1910. De val van Chavez. 14 October 1912. Redding in de lucht. 24 November 1913. De eerste uitkeering.
B7464: GLOCKNER, ERNST. - Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934.
T2186: GNIELKA, THOMAS. - Falschspiel mit der Vergangenheit.
Y4008: GNIRREP, W.K.; J.P. GUMBERT; J.A. SZIRMAI. - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
R6468: GOBBERS, WALTER. - Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857.
T7620: GOBEL, J.S. EN A.J.C. SNIJDERS. - Spiritisme.
B0424: GOBITS, YVONNE. E.A. - Een voetstuk van water. Gedichten.
T0659: GOBIUS, TINE. - De wonderlijke familie. Een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar.
Y9232: GODDIJN, PETER. - Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden. Een handleiding voor het maken van boekmodellen.
R1127: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie.
R9140: GODEFROY, J. - Het penteekenen. Een geillustreerde inleiding tot de techniek van het teekenen in zwart en wit.
T1723: GODEFROY, J. - Beknopt overzicht van de meubelstijlen.
Y2446: GODELAINE, CONST. - Lambrecht Lambrechts. Bibliographische Bijlage door Fr. Devleeschouwer.
P1956: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
Y6269: GODSCHALK VAN FOCQUENBROCH, WILLEM. - Zes puntdichten.
T1129: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
W7910: GODTHELP, H. / A.F. MIRANDE. - Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door...
B9033: GOEDBLOED, J.W. - Landverschaffing aan landarbeiders.
K2661: GOEDE, BAREND DE. - Herinneringen aan Willem de Merode.
K9202: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
R3213: GOEDE, B. DE. - Aan de hand van de grondwet.
K7925: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
W6912: GOEDE, BAREND DE (BIJEENGEBRACHT). - Kort dag. Keuze uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880.
B4072: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
R0785: GOEDEGEBUURE, JAAP. (RED.). - Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten.
B3329: GOEDEMANS, A.J.M. & G. PUCHINGER. - Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen.
R9596: GOEDEWAAGEN, T. - De Nederlandsche Kultuur in Europa. Radiorede op 6 september 1942 bij de opening van het winterprogramma.
T4552: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste Pijpmakers in Gouda.
T1459: GOEDEWAAGEN, T. - Het spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
R1485: GOEDEWAAGEN, T. - Summa Contra Metaphysicos. Einfuhrung zum System der Philosophie.
R8395: GOEDHART, G.J.D.C. / CHARLES GIDE. - De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door....
T1405: GOEDHART, G.J.D.C. - Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester.
T3421: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
L6541: GOEKEN, PAUL. - Camouflage.
L4373: GOEKEN, PAUL. - De Orde.
R0623: GOEMAERE, PIERRE. - Een dag bij den koning der Belgen.
K6561: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de kinderspraak.
R8383: GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN. - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
T0582: GOES, F. VAN DER. - Van den verbranden schouwburg.
Y0169: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden.
T0584: GOES, FR. VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
T1045: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902.
T1046: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900.
K5571: GOES, F. VAN DER. - Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd.
T8091: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk.
K6512: GOES, F. VAN DER. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Inhoud: Een Vrouwetijdschrift, Geschiedenis, Socialistische Aesthetiek, Malthusianisme, M.W.F. Treub, J.C. van Marken, J. de Koo.
Y0496: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
Y0497: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk.
B5090: GOES, FRANK VAN DER. - Uit het werk van Frank van der Goes. Voorwoord Henriette Roland Holst.
T7477: GOES, F. VAN DER. - De Arbeidskracht.
R5512: GOES, FRANK VAN DER. - Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis.
L3309: GOES, F. VAN DER. - Luimig proza. Charles Lamb, Thackeray, Leigh Hunt, Villiers de l'Isle Adam. Verz. en vert.
R3381: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
R3089: GOES, F. VAN DER. - De Prostitutie. Een voordracht.
Y4647: GOES, PIETER VAN DER - Vervolg van de Nederduitsche Keurdigten. Met Tweede, Derde En Vierde Vervolg. By een verzameld door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit
Y1861: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk.
Y1608: GOES VAN NATERS, M. VAN DER - Van Rerum Novarum tot Quadragesimo Anno. Rede.
T2288: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905.
T2290: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99.
Y5688: GOES, FRANK V.D. - Krantenknipsels over/van Frank v.d. Goes.
Y4121: GOES, J. ANTONIDES VAN DER. - Trazil, of Overrompelt Sina. Treurspel. Bevat tevens: Het leven van Joannes Antonides van der Goes en lyk- en grafdichten op de dood van de auteur.
T7043: GOES, HERMAN VAN DER. - Het scherm gaat op!
R0255: GOES, JOANNES ANTONIDES VAN DER. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Bilderdijk. Drie delen.
T3132: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - De Leiding van den Staat.
R7402: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Economische ordening en geestelijke vrijheid.
T6201: GOES, FRANK VAN DER. - Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie.
T6213: GOES, F. VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
T0805: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
T0305: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
T3124: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 11e Jaargang 1906.
R7350: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph.
R0306: GOES, F. VAN DER / J. DE KADT / P.J. SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel".
T1462: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
Y6831: GOETHE. - Faust. Deel I. In nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door C.S. Adama van Scheltema.
Y6065: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Faust. Treurspel. Nederlandse vertaling Albert Steenbergen. / Faust en Mefisto in Drenthe of dec MagiŽr Albert Steenbergen van Hoogeveen; inleiding door H.J. Prakke.
K7410: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle.
Y6505: GOETHE, J.W. VON. - Torquato Tasso. Tooneelspel. Vertaling P.C. Boutens.
Y6504: GOETHE. - Goethe's Iphigeneia in Tauris. In Nederlandsche verzen overgezet door P.C. Boutens.
R2120: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers. Holzschnitte von V.K. Jonynas.
Y6802: GOETHE. - Goethe's Faust. Tweede deel. In Nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen.
Y0277: GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Natuurlijke verwantschap. Vertaling Pim Lukkenaer.
L8135: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Sankt-Rochus-Fest zu Bingen am 16. August 1814.
Y3180: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - De groene slang. Vertaling Andre van Vlaanderen.
Y9118: GOETHE. - Gedachten van Goethe. Bijeengebracht door G. den Brabander en L.Th. Lehmann.
R3163: GOETHE. - Goethes Gedichte in zeitlicher Folge.
T5353: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
L8663: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Dichtwerken. Twee delen in een band.
T1525: GOEVERNEUR, JOHAN J.A. - Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman].
Y6237: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twwe reizigers.
B1390: GOEYSE, E. DE. - De Brabantsche Omwenteling van 1789.
L2950: GOFFETTE, GUY. - De lichte last van een zomer. Vertaling Marianne Kaas.
K9432: GOFFIN-VAN TERM, ANG. - Mijmeringen.
B9560: GOFFIN, ARNOLD. - Memling.
B9472: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885.
B9534: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh: Catalogus van 278 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kroller-Moller, Otterlo.
T8026: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen uit de verzameling van V.W. van Gogh.
R9172: GOGH, VINCENT VAN. - Zelfportret in brieven en schetsen.
L4775: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Als iedere vrouw eens wist....
T8022: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - Februari 1886.
Y6514: GOGH-KAULBACH, ANNA. - Moeder.
B4575: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Menschen van dezen tijd.
R6963: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
Y6471: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Eigen haard. Tooneelspel in 4 bedrijven.
Y7999: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - De broeders. Novelle.
L6953: GOGH-KAULBAGH, ANNA VAN. - Op de drempel vol geheim.
L6176: GOGH, VINCENT VAN. - Verzamelde brieven.
Y5325: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Krantenknipsels van/over Anna van Gogh-Kaulbach.
T8411: GOGOL, NICOLAI. - De doode zielen of de avonturen van Tchitchikow. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch door S. van Praag.
Y8236: GOGOL, NICOLAJ. - Krantenknipsels 1952-1985 over Nicolaj Gogol.
R8179: GOGOL, NICOLAAS. - Avonden op Dikanjka.
H6830: GOGOLJ, N. - Taras Boeljba. Vertaling J.D.W. Steenhuisen. Ingeleid door Theun de Vries. Verlucht met houtgravures van Nico Bulder.
R9364: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
T9722: GOGOLJ, NICOLAI. - De Mantel. In de vertaling van Aleida G. Schot. Zes illustraties van Peter Spier.
H9712: GOGOLJ, NIKOLAJ. - Petersburgse vertellingen. Vertaling Aleida G. Schot.
T8343: GOGOLJ, NIKOLAJ. - De mantel.
T1190: GOHIER, URBAIN. [=URBAIN DEGOULET]. - Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer.
Y3849: GOINGA, HANNIE VAN. - De geschiedenis van de Dr. P.A. Tiele-stichting 1953-2003.
B8237: GOLDEN, ARTHUR. - Dagboek van een geisha.
R3834: [SPINOZA] GOLDENBAUM, URSULA. - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' fruhe Faszination durch Spinoza's Tractatus thelogico-politicus.
H8398: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
L1099: GOLDMAN, EMMA. - De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen.
T4084: GOLDMAN, EMMA. - 3 Essays. Vaderlandsliefde. Minderheid tegenover meerderheid. Huwelijk en liefde.
K0844: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven. Vertaling Janneke van der Meulen.
K7505: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 166. Illustrated and other rare books.
K7506: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries.
K7513: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 163. Early Printed and other Rare Books.
K7507: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 169.
K7508: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 168. 190 Fine Books.
K7509: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759.
K7510: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 162.
K7511: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology.
K7512: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700.
Y0426: GOLDSCHMIDT, MANUEL R. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Vertaling W. Hansen.
T1408: GOLDSCHMIDT, E.P. - De verbruikscooperatie in de crisis.
K0091: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Een tuin in Duitsland. Een vertelling. Vertaling Rosalie Siblesz.
H9682: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Het onderbroken woud. Novelle. Vertaling Maria Noordman.
R1763: GOLDSCHMIDT, E.P. - New Acquisitions.
R1762: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 161. Two hundred books on history, medicine, mathematics, theology, etc.
Y6845: GOLDSTEEN, ARTHUR. - Een teekenaar door Iberie. Met een inleiding van R.N. Roland Holst.
Y1982: GOLDSTEIN, DAVID (ED.). - The Jewish Poets of Spain 900-1250. Translated with an introduction and notes by David Goldstein.
W2507: GOMA, PAUL. - Ostinato. Vertaling R. Jonkers.
B5160: GOMA, PAUL. - Het vierkante ei.
L4089: GOMBERT, JOHANNES. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung.
H3911: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunst. Nederlandse vertaling M.E. Houtzager.
M9036: GOMBROWICZ, WITOLD. - Uit het dagboek van Witold Gombrowicz.Vertaling Paul Beers.
K0416: GOMBROWICZ, WITOLD. - Dagboek Parijs-Berlijn. Vertaling Paul Beers.
R0587: GOMBROWICZ, WITOLD. - De Pornografie. Vertaling J.L. Teengs.
W0308: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
W0220: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
B4051: GOMPERTS, H.A. - Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays.
L1203: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
W0328: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
L4906: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek.
B4329: GOMPERTS, H.A. - Intenties I. Kritieken en over kritiek.
R1812: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
B1738: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
M5222: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
Y2999: DE GONG. - De Gong. Orgaan van de Tucht Unie. 41ste jaargang no 4. October 1954.
R8472: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed.
Y1213: GONSALVES, R.A. & G.J. VERHOOG. - Mr. Gonsalves memoires.
T8637: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov. Met een inleiding door prof.dr. N. van Wijk.
R3871: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow. Roman in vier delen.
L4766: GOOCH, G.P. - Studies in German History.
K1358: GOODEY, ERNEST A. (ED.). - Screen Process Printing 1954. Volume Three.
R5963: GOODMAN, PAUL. - Don Juan or, The Continuum of the Libido.
K9044: GOODWIN, PETER. - Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy.
Y1738: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizons. A History of the Ottoman Empire.
Y8804: GOOIJER, H. DE. - Een miskend dichter. [Willem Godschalk Focqenbroch].
T4863: GOOL, A. VAN EN TH. PANKEN. - Vooruit Cursus voor lopend schrift. nr. 1-7.
Y4791: GOOR, JURRIEN VAN. - Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld.
Y4753: GOOR, J. VAN (ED.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ.
R4130: GOOR, BERHARD VAN. - De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel.
R8794: GOOS, J.A. - De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald.
Y1817: GOOS, J.A. - Vrede op Aarde! In de Mensch een Welbehagen. Het Kerst-Evangelie van 1907 in praktijk.
R6398: GOOSEN, LOUIS. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon.
T4352: GOOSSENS, KAPITEIN L.A.M. - Extra rantsoen voor Nederlandse militairen.
B1535: GOOSSENS, L.A.M. - Van man tot man.
B4661: GOOSSENS, T.J.A.J. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie.
T2385: GOOSSENS, KORNEEL. - Judokus. Met een teekening van Felix Timmermans.
B1421: GOOSSENS, TH.J.A.J. - Van den 'Wolwerck' in Den Bosch.
L6356: GOOSSENS, W. - Oud Christelijke gedenkteekenen in Nederland.
H1935: GOOSSENS, TH. - Het keerpunt van Brabant 1 maart 1796.
B2039: GOOSSENS, KORNEEL. - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
B0123: GOOTE, HELEN & MELS SLUYSER. - Een plan van onbeschrijfelijke grootheid.
Y8393: GOOTJES, PIET. - Tekeningen & gedichten.
M6909: GORBATSJOV, MICHAIL. - Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong.
L8272: GORCUM, W. VAN. - De prijspolitiek van de Federatie.
B6802: GORDIJN, HERMAN. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
L6388: GORDIJN, W. (ED.). - Bibliografie van Suriname.
K6836: GORIS, RENE EN J. GRESHOFF. - Marnix Gijsen.
T1861: GORIS, JAN ALBERT. [MARNIX GIJSEN]. - Du Genie Flamand.
B1308: GORIS, J.A. - Lierre. Ars Belgica IV.
T3692: GORIS, JAN-ALBERT [=MARNIX GIJSEN]. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964.
H9560: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude.
H9559: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces].
Y0280: GORKI, MAKSIM. - Kinderjaren. Vertaling Maarten Tengbergen.
M7800: GORLING, LARS. - 491. Vertaling Jan F. de Zanger.
K3781: GORP, JAN VAN. - Het Duitsche proza sedert den oorlog.
B3731: GORP, H. VAN. E.A. - Lexicon van literaire termen.
R1169: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
B7837: GORP, HENDRIK VAN. - Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung).
L4462: GORRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd.
Y2980: GORT, GEERTJE. - Een zoen van Zwarte Piet. Tekeningen van Stefanie Kampman.
H2449: GORTER, HERMAN. - Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten.
W4510: GORTER, HERMAN. - De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen.
R3573: GORTER, H. - Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer.
Y6221: GORTER, HERMAN. - Toen de tijden bladstil waren, lang geleen....
R3053: GORTER, H. - Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
R3043: GORTER, H. (VERT.). - De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union).
W5058: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
R3042: GORTER, H. - Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij.
Y6317: GORTER, M.S. DE EN MARIE-ANNE TELLEGEN. - Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961.
W5053: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken deel V: Pan.
W5676: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen. 2 delen.
L2346: GORTER, C.J. - De vooruitgang der natuurkunde.
K6122: GORTER, SIMON. - Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
T1437: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel VII. De groote dichters.
T7584: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel 3: Kritiek op Tachtig.
H4137: GORTER, HERMAN / HENRIňTTE ROLAND HOLST. - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd.
T8767: GORTER, HERMAN. - Teksten van en over Herman Gorter.
R0241: GORTER, HERMAN. - Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt.
M9921: GORTER, HERMAN. - Verzen. Tweede deel.
T6786: GORTER, HERMAN. - Verzen. Twee delen.
T6787: GORTER, HERMAN. - Liedjes I-II-III. Aan de geest der muziek der nieuwe mensheid. Deel I: Bij het naderen der revolutie, Deel II; Bij het komen van de revolutie, Deel III: Bij de nederlaag der revolutie.
Y0198: GORTER, HERMAN. - De dag gaat open als een gouden roos. Een bloemlezing uit zijn poŽzie, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
R2332: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht. Ingeleid door Garmt Stuiveling.
H3456: GORTER, HERMAN. - 1864 - De dichter Herman Gorter - 1964.
Y6923: GORTER, HERMAN. - Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
M3856: GORTER, HERMAN. - Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927.
T2099: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
T1080: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T1079: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
C1113: GORTER, HERMAN. - Verzen.
Y0897: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
R0620: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
B1990: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken. 8 delen.
R2508: GORTER, H. - Sociaal-Demokratie en Revisionisme.
Y6882: GORTER, HERMAN. - Pan. Een gedicht.
M7947: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
M7949: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
L9778: GORTZAK, HENK. - Hoop zonder illusies. Memoires van een communist.
T4496: GORTZAK, HENK. - Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer.
R6307: GORTZAK, WOUTER. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
Y0673: GOSCHEN, W.E. - Brieven van zijner majesteits ambassadeur te Berlijn aangaande een ambtelijke organisatie in Duitschland voor de beÔnvloeding van de pers in andere landen.
B2341: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. EN J.C. VAN DER DOES. - Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder.
B2337: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. - Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante?
M8401: GOSLINGA, CORNELIS. - Tapame en andere Antilliaanse verhalen.
L6720: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ED.). - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876.
Y8624: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0263: GOSSAERT, GEERTEN. - Priapaeen.
M0142: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
H5968: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
B3559: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
K4874: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0042: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenta.
Y8622: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
Y8623: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
K8175: GOSSAERT, GEERTEN. - Essays.
W4421: GOSSAERT, GEERTEN. [=FREDERIK CAREL GERRETSON]. - Experimenten.
Y8017: GOSSAERT, G. - Swinburne.
T3097: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T2674: GOSSAERT, G. - De Internationale beteekenis der Vlaamsche Beweging.
L4059: [VONDEL] GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf.
H4856: GOSSE, EDMUND. - Vader en Zoon. Een studie van twee temperamenten. Nawoord Richard Holmes. Vertaling E. Dabekaussen en T. Maters.
L5390: GOSSES, G. / G. KARSTEN EN K. HEEROMA. - Een Friesch substraat in Noord-Holland? Inleiding en nawoord Jac. van Ginneken.
L3646: GOSSES, I.H. - Van veete en oorlog.
R5566: GOSSES, G. - Tael en Dialekt.
R8505: GOSSES, G. - Binnen en buiten Friesland.
R8506: GOSSES, G. - Friesland en de wereld.
M7930: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post.
R5495: GOSSES, G. - Friesland en de Friesche Beweging.
Y8936: GOTLIEB, SUZETTE MATHILDE. - De letters reeds doorgelopen. Gedichten.
T2461: [HUYSMANS, CAMILLE] GOTOVITCH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen.
Y2632: GOTTBERG, OTTO VON. - Ellende. Hans Hellers lotgevallen als Fransch krijgsgevangene.
W9636: GOTTMER, H.V.M. (ED.). - Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD.
T0145: GOU, LEONARD DE. - De weeskamer van 's-Gravenhage.
R2250: GOUDOEVER, A. VAN. - Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling
R6127: GOUDOEVER, ANTONIE VAN. - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde.
R5404: GOUDRIAAN, B.H. - Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833.
Y6643: GOUDSMIT, SAM. - Zoekenden.
Y6565: GOUDSMIT, SAM. - In de groote leerschool. Hoe de kleine Sjimmie Neeter burger werd. De onverbeterlijke. De hengelwedstrijd. Moeder Zijpe's verjaardag. Kinderen. In de engte.
T1580: GOUDSMIT, SAMUEL. - Persoonlijkheid.
Y0270: GOUDSMIT, IS. - Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers.
H8039: GOUDSMIT, JAAP EN MAARTEN KOOPMAN. - Waarom baart een muis geen olifant.
MK0119: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
R1825: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
B0388: GOUKA, A. - Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen.
H5933: GOURAUD, JULIE. - Cecile ou la petite soeur.
M8344: GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. - Stadhuis Delft.
R5815: GOUW, J. TER. - Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen.
Y0400: GOUW, J. TER. - De Oorsprong der Nederlandsche Vlag.
L9067: GOUW, J. TER. - Studien over wapen- en zegelkunde.
Y1129: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude school. II. Oude schoolboeken.
T6869: GOUW, J. TER. - Geschiedenis van Amsterdam. acht delen.
T6865: GOUW, J. TER. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
T6461: GOUW, J. TER. - De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst.
R5208: GOUW, TER J. - Het huis Brederode te Amsterdam.
R2551: GOUWE, W.F. - De Grafische Kunst in het Praktische Leven.
K3633: GOVAART, TH. - Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen.
K6689: GOVAART, TH. - Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar.
K3273: GOVAART, TH. - Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen.
M9882: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
K2961: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
A0695: GOVAART, TH. - Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk.
K5141: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
Y9405: GOVAERTS, PAUL. - P.J. Brepols. Durver, kapitalist en piraat. Een geromantiseerde biografie. [met] Voetsporen van P.J. Brepols, Gids Brepolswandeling.
L4792: GOWING, LAWRENCE. - Hogarth. With a bibliographical essay by Ronald Paulson.
L6117: GOYAU, GEORGES. - Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse.
W9723: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
H0569: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
R9619: GRAADT-VAN ROGGEN, W. - Het schouwende leven.
T1929: GRAADT VAN ROGGEN, C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting.
L7304: GRAAF, J.J. MGR. - Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX.
T4097: GRAAF, A.J. DE E.A. - Textieldagen 1976 1978 1979.
R4584: GRAAF, J. DE. - Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond.
W6003: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
M1513: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
R8713: GRAAF, J. DE. - Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900].
T1327: GRAAF, A. DE. - Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
H2054: GRAAF, HERMINE DE. - In verzekerde bewaring.
B1785: GRAAF, JOHANNES DE. - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
Y3539: GRAAF, F. DE. - 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam.
T6672: GRAAF, A. DE. - Verpleging van jongens.
L5944: GRAAF, DANIEL A. DE. - Arthur Rimbaud et la duree de son activite litteraire.
R8785: GRAAF, K. DE. A.J. NOEL DE GAULLE. - Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
C0391: GRAAF, GJELT DE. - Het talent.
C1138: GRAAF, HERMINE DE E.A. - Hollands Diep, verhalen. Samengesteld door Guus Luijters.
B7333: GRAAF, KEES DE (UITG.). - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
R0809: GRAAF, HERMINE DE. - De Maan. Briefboek.
K6815: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
K9469: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
L0881: GRAAFF, FRANCES DE. - Sergej Esenin. A biographical sketch.
T9505: GRAAFF AZN., G.J. DE. - Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven.
Y4946: GRAAFF, BOB DE. - Spion in de Tuin. King Kong voor en na zijn dood.
Y5668: GRAAFHUIS, A. EN J.E.A.L. STRUICK. - De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen 1928-1962. Bibliografisch overzicht hem aangeboden bij zijn afscheid als gemeente-archivaris van Utrecht op 28 augustus 1964.
T7545: GRAAFLAND, J.A.I.H. - Militair Defaitisme.
T6680: GRAAFLAND, J.A.I.H. - De Engelsche Stakingen in 1926.
Y2695: DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
T9943: GRAATSMA, STEFAN. - Macchina Arte.
Y8822: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Ere aan de gevallenen, dank aan de bevrijders 1940-1945.
Y1038: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - THE. JVE. Affiches Technische Hogeschool Eindhoven / Jan van Eyck Akademie Maastricht.
Y8823: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Het huis van San Claessens. In de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen.
Y8825: GRAATSMA, WILIAM PARS E.A. (EDS.). - De twaalf tonen van Matty NiŽl. Muziek wordt gedacht [boek + CD].
Y1484: GRAEF, MART. - Kasteel Horn en zijn bewoners.
R7124: MEIER-GRAEFE. - Spanische Reise.
B0808: GRAEVE, ROB. DE. - Conscience.
R1374: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK. - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd.
B8605: GRAFF, LAURENT. - De man die op reis ging.
B4892: GRAFICUS. - 60 jaar Graficus.
Y9312: GRAFIEK. - Grafiek 64 Grafisch album [met technische artikels en Typografische modellen].
Y8079: GRAFISCH MUSEUM GRONINGEN / SWAAK, KLAAS. - Nieuwsbrief No. 4, juni 2000 met bijlage Klaas Swaak, Drie gedichten.
T8479: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten.
T8139: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
K7285: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
W4412: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - In exilio. Gedichten.
T8703: GRAFT, VAN DER. - Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk.
B2988: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
T5620: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
B0918: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Guillaume van der Graft: 12 gedichten voorgelezen door Ton Lutz.
H4747: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door ....
Y5324: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Krantenknipsels van/over Guillaume van der Graft.
B1473: GRAFTDIJK, THOMAS. - Lachend op de achterste rij.
P2176: GRAFTDIJK, THOMAS. - Treurarbeid, gedichten.
MK0109: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Historic alphabets & initials, woodcut & ornamental.
W4612: GRAFTON, CAROL BELANGER (ED.). - Fanciful Victorian Initials. 1142 decorative letters from "Punch".
K9684: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Pictorial Archive of Printer's Ornaments from the Renaissance to the 20th Century.
H7199: GRAM, JOHAN. - Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Met vier platen.
T4266: GRAMMENSFONDS. - 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp.
K0010: GRAMONT, SANCHE DE. - De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk.
M9999: GRAND-CARTERET, J. - La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur.
T2001: GRAND, N. LE. - Het eigen huis. Novelle.
L6083: GRANDIA, JAN. - De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap.
H5671: GRANT, MICHAEL / ANTONIA MULAS. - Eros in Pomeji. Das Geheimkabinett des Museums von Neapel. Kritische Betrachtung der Werke von Antonio De Simone und Maria Teresa Merella.
Y7112: GRANVILLE FELL, H. (ILLUSTRATIES). - Ali Baba en de Veertig Roovers. (Verhaal uit duizend en een nacht). Vertaling J.W. Gerhard. Met 25 illustraties van H. Granville Fell.
M6907: GRANZOTTO, GIANNI. - Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography.
Y7998: GRASHOFF, PIETER. - Een rose brief aan haar.
R3378: GRASHUIS, G.J. EN A.W. BRONSVELD. - Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld.
M9542: GRASS, GUNTER. - De Rattin. Vertaling Peter Kaaij.
R6842: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaald door Koos Schuur.
W2152: GRASS, G‹NTER. - In Kupfer, auf Stein.
W9502: GRASS, GUNTER. - Een gebed zonder eind. Roman. Uit het Duits vertaald door Jan Gielkens.
K8105: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaling Koos Schuur.
P0130: GRASS, GUNTER.01-01-2003 - Onheilspad, roman.
B8613: GRASS, GUNTER. - Plaatselijk verdoofd.
B6832: GRASS, GUNTER. - De bot. Vertaald door Peter Kaaij.
L9452: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaald door Hermien Manger.
K3845: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaling Hermien Manger.
W3146: GRASS, GUNTER. - Tongen van schaamte, een reiziger in India. Vertaald door Peter Kaaij.
M8323: GRASS, GUNTER. - De bot. vertaling Peter Kaaij.
B5862: GRASS, GUNTER. - Linkshandig. Verhalen. Vertaling Hans van Megen.
L5134: GRASWINCKEL, D.P.M. - De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem.
T4857: GRASWINCKEL, D.P.M. (VOORW.). - Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda.
T6457: GRASWINCKEL, D.P.M. - Nederlandsche Hofjes.
T5743: GRATAMA JZN., SIBRAND. - De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W.
T2037: GRAULS, JAN / PROSPER MELIS / CONST. H. PEETERS. - Taalkundig handboek.
K5872: GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
K4720: GRAUS, JACQUES. - Een oude bekende. Verhalen.
Y5849: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 207de Jaargang Nr. 21 Zondag 25 en Maandag 26 Januarij 1874. Nr. 27, Zondag 1 en Maandag 2 Februarij 1874. Nr. 282, Zondag 29 en Maandag 30 November 1874.
Y5848: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. Nr. 25, donderdag 30 Januarij 1862. Met dagbladzegel.
Y5847: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 223e jaargang nr. 18, Woensdag 22 Januari 1880, eerste blad. Nr. 19, Donderdag 23 Januari 1890, tweede blad. Nr. 20, Vrijdag 24 Januari 1890 tweede blad.
Y5883: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 224e jaargang nr. 280. Donderdag 27 November 1890. Eerste blad. Nr. 28. Vrijdag 28 November 1890. Eerste blad.
Y4130: GRAVENWEERT, J. DE 'S. - Essai sur l'histoire de la litterature neerlandaise.
L8915: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 'S-. (ED.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K4876: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
Y0728: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
W3701: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K2621: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum.
L0617: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
K4663: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
K8123: GRAVESANDE, G.H. 'S. (ED.). - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement.
B3096: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
L8568: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batte. Gekozen en verantwoord door Dirk Kroon.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
Y0769: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
B7225: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
Y6021: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
M3854: GRAVESANDE, G.H. 'S. (SAMENSTELLING). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quĺstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
H1109: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
B9408: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, HUIB VAN. - Vormgever en techniek.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, PAUL (ED.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, COR (ED.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
T8410: GRAY, ROBERT. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
M3710: GRAY, SPALDING. - Zwemmend naar Cambodja. Vertaling Gerrit de Blauw.
T1937: GRAY, ALEXANDER. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
H8484: GRAZELL, KAREL N.L. - Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd?
Y7338: GRAZELL, KAREL N.L. - De uren verhuizen.
R7086: GREEF, RENSKE DE. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
K7648: GREEN, JULIEN. - Leviathan. Roman. Vertaling Halbo C. Kool.
B9799: GREEN, JULIEN. - Adrienne Mesurat. Vertaald door H. Foeken.
Y8824: GREEN, BETSY (FOTO'S); JEROEN BERKHOUT (TEKST). - Grens / Border.
C0671: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
K9365: GREENE, GRAHAM. - De paradox van het christendom. Voorwoord Anton van Duinkerken. Slotbeschouwing Gertrud von le Fort. Vertaling van Andre Noordbeek.
M5943: GREENE, GRAHAM. - De derde man / Een kind klaagt aan. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid door de schrijver. [The third man / The fallen idol].
L0057: GREENE, GRAHAM. - Als een slagveld. Vertaling Max Schuchart.
K7686: GREENE, GRAHAM. - Het einde van het spel. Vertaling H.J. Scheepmaker.
B9170: GREENE, GRAHAM. - Het geschonden geweten. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid Max Schuchart.
L2510: GREENE, GRAHAM. - De kern van de zaak. Vertaling H.W.J. Schaap.
K9099: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaling H.W.J. Schaap.
Y8241: GREENE, GRAHAM. - Krantenknipsels 1948-1988 over Graham Greene.
K3396: GREENE, GRAHAM. - Mogen we je man even lenen? en andere kleine komedies over seksuele verhoudingen. Vertaling H.W.J. Schaap.
B4491: GREENE, GRAHAM. - De stille Amerikaan
L0330: GREENE, GRAHAM. - De man in den mist. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
W6559: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaald door Jean A. Schalekamp.
M6443: GREENE, GRAHAM. - Onder de tuin en andere verhalen. Vertaald door H.W.J. Schaap.
M7730: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
H0678: GREENFELD, HOWARD VON. - Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen.
H3665: GREENFELD, KARL TARO. - De engelen van de nacht. Generatie X in Japan. Vertaald door Anneke Goddijn.
H8035: GREENSLADE, ROY. - Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman.
L8079: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8078: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 5 (2002).
K5263: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
L8549: GREER, ANDREW SEAN. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
H6749: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
B4766: GREER, GERMAINE. - We hebben je nauwelijs gekend, pappie. Vertaald door Anneke van Huisseling.
B0807: GREEVENBROEK, JACOBUS T.R. VAN. - E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise.
R9601: GREGGIO, SIMONETTA. - De tederheid van mannen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
K4090: GREGOOR, NOL. - In gesprek met Harry Mulisch.
M2429: GREGOOR, NOL. - De tantes.
B6853: GREGOOR, NOL. - De jongen die Werther Nieland werd.
R7258: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. SCHULLER TOT PEURSUM. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
H1914: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Gotter.
L4385: GREILING, WALTER. - Paul Ehrlich. Zijn leven en werk.
W7510: GREKOVA, IRINA. - De dameskapper. Vertaald door J.W.A. van Landeghem-Cox.
W0416: GREKOVA, IRINA. - Weduwenschip. Vertaald door G. Glastra-Overduin.
Y3869: GRENSBODE, DE. - Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
K2853: GRESHOFF, J. - Arthur van Schendel.
H1176: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
K9763: GRESHOFF, JAN. - Mijn vriend Coster.
B1520: GRESHOFF, J. - Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde.
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
H0436: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
K2804: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
A0069: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
Y8501: GRESHOFF, J. - Dichters van dezen tijd.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
B9470: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951.
M0966: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
K5179: GRESHOFF, J. / MENNO TER BRAAK / E. DU PERRON. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
K2590: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
H6491: GRESHOFF, J. - Zwanen pesten. Met een notitie van Pierre H. Dubois.
T8761: GRESHOFF, JAN. - Nieuwe etsers deel I. G.A.H. van der Stok. (aquafortist).
H2638: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols, Vier delen, Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. + register.
B6836: GRESHOFF, J. - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters.
B6850: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het Boek.
T0041: GRESHOFF, J. - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
B9203: GRESHOFF, J. - Mirliton. Gedichten.
B9263: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
H1525: GRESHOFF, J. - In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht.
K1927: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956.
Y5323: GRESHOFF, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Greshoff.
H9069: GRESHOFF, ATY. - Mijn herinneringen aan E. du Perron.
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
Y7975: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergernis. Keuze uit eigen werk.
A0752: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
K4579: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
H8091: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
K2775: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
T9716: GRESHOFF, J. / LEO VROMAN. - Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
M2909: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
R2991: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
M2743: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
T1968: GRESHOFF, J. - Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ...
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3445: GREVELINGEN, HAN VAN. - Spel zonder inzet. Roman.
L0662: GREVELINGEN, H. VAN. - Verzameld werk.
T3713: GREVELINGEN, HAN VAN. - Het onverbreekbaar zegel.
B6550: GREVEN, HENDRIK BAREND. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
T3412: GREVEN, H.B. - Sociaal-Economische Opstellen.
Y3461: GREVIELL, M. - Kunst in de Kerk.
Y0999: GREY, EDWARD. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
Y2285: GREYSON, MAX. - Waanzin went niet. Gedichten.
T9390: [APPEL] GRIBAUDO, EZIO. - Sculptures de Karel Appel.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, JAN DE / PAUL DE KEYSER. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
R6590: GRIEP, WILLEM A. - De Prognose van de open longtuberculose.
L7999: GRIERSON, HERBERT / E. MUIR / G.M. YOUNG / S. ROBERTS. - Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick.
T4045: GRIFFUELHES, VICTOR EN A. KEUFER. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
K3172: GRIJS, PIET EN ANDEREN. - Honderd. Ik kom!
L0763: GRIJS, PIET. - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn.
B7217: GRIJS, PIET. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
H5221: GRIJS, PIET. - Zinnig tuig.
B7161: GRIJS, PIET. - Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
R5890: GRILK, C. - Op en om den Afsluitdijk.
H7916: GRILLPARZER, FRANZ. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
T1639: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker.
Y2400: GRINKO, G. - Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage.
B7789: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
L5456: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
Y4767: GROBBEN, GERRIT. - Tanah Lot. Roman.
W0447: GROBBEN, GERRIT. - De eendenkooi. Roman.
R4855: GROBBEN, GERRIT. - Wolfram. Roman.
Y8947: GROEGROE. - Compleete Verzameling. Leutige liedjes. Ernstig en luimig.
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871.
B7343: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
B0533: GROEN, K. - Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0337: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
Y7941: GROEN, K. - De groene deur. Vervolg op Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie!
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.
B0381: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus.
B7452: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
B0329: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
R3818: [SPINOZA] GROEN, J.J. - Ethica en ethologie. Spinoza's leer der affecten en de moderne psycho-biologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 22 mei 1971.
L8570: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen.
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
L9365: GROEN, HEIN. (ED.). - Oxbridge Blues.
L9073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus.
L9071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
L8707: GROEN, GERARD E.A. (EDS.). - Wat heet? Drugs.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
R3936: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
R1604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
Y3623: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3641: GROEN JR., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk.
Y3622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften. Tweede deel: Kerk, School, Volks-historie.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0331: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I.
Y7365: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Krantenknipsels G. Groen van Prinsterer.
B7342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude Historique.
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
B7346: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek.
B7347: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862).
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
Y2103: DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
Y7734: DE GROENE. - De Groene Amsterdammer. Weekblad voor Nederland zijn redacteuren, schrijvers en teekenaars, hunne artikelen en teekeningen met portretten en handteekeningen. + Kaartje.
K5848: GROENEBOER, KEES. - Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia.
Y8407: GROENENBOOM, J.J. - Vrolijkheid alom.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
Y4620: GROENENDAAL JR., M.H. (INL.). - A.G.S. prestaties.
M3444: GROENEVELD, GERARD. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, ERNST. (ED.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. OVINK / LEO POLAK E.A. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B5018: GROENEWOUD, RAYMOND VAN HET. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
T2793: GROENIER, GERMAINE. - Een stuk van mijn hart. Brieven aan mijn dochters.
H8369: GROENIER, GERMAINE. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
K3227: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
T1176: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K1363: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, JAN. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
K6673: GROENSMIT, KAREL HENDRIK. - Gertrud von le Fort.
K5566: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
T0880: GROENVELD, S. E.A. (EDS.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
B2134: GROENVELD, S. (INL.). - P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
Y1268: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, HEINRICH. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [PERIODIEK]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T5596: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
L3734: GRONON, ROSE. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
R8077: GROODT, A. DE. - Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.
L1448: GROOS, JASPER. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
R7969: GROOT, AN H. DE. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
T4358: GROOT, JAN DE. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
T3840: GROOT, E. DE. E.A. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
L7441: GROOT, JAN H. DE. - Gedichte.
R3489: GROOT, F.G. DE. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
R6300: GROOT, PAUL DE. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
H7658: GROOT, HUGO DE. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
Y6734: GROOT, JACOB. - Natuurlijke liefde. Gedichten.
K5514: GROOT, PATRICIA DE. - De achteroverval.
T8153: GROOT, MARIA DE. - Liedboek voor Kevin.
Y6096: GROOT, HUGO DE. - Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk.
K8416: GROOT, JAN H. DE. - Vaart.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L2311: GROOT, J. DE. - Tijd onder mathematisch aspect.
T9026: GROOT, JR. DE. - Magisch realisme en tijdgenoten.
M5555+1bakje149: GROOT, MARIA DE. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
H4518: GROOT, MARIA DE / MEROZ, CHRISTIANNE. - Westerbork.
T8707: GROOT, MARIA DE. - Gedichten.
H2352: GROOT, MARIA DE. - De tuin van de rabbi.
B7010: GROOT, ALBERT W. DE. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
T3581: GROOT, P. DE / MAX BOOLEMAN. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
T0203: GROOT, JAN H. DE. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
H9594: GROOT, HUIG DE. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
Y2346: GROOT, JACOB. - Nieuwe zon. Een megagedicht.
R7641: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
R8972: GROOT, H. DE. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
R4077: GROOT, HUGO DE. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
Y9609: GROOT, KLAAS DE (SAMENSTELLING). - Grenzenloos. 40 jaar Knipscheer PoŽzie.
H1286: GROOT, MARIA DE. - De watertuin.
Y3501: GROOT, JAN H. DE. - Ognibeni, strophen op de wijn.
T6670: GROOT-KLAVER, G.D. DE. - Verslag van het proefonderzoek naar de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben genomen.
Y0822: GROOT, MIEKE. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
Y0823: GROOT, MIEKE. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y5754: GROOT, HUGO DE. - Denken over oorlog en vrede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.C. Eyffinger en B.P. Vermeulen.
Y6630: GROOT, JACOB. - Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek.
R1868: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
H6704: GROOT, MARIA DE. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
B6766: GROOT, A.W. DE. - Wort und Wortstruktur.
Y4848: CORNETS DE GROOT. - Tropische jaren. Roman.
L3106: GROOT, FLORIS DE. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14