Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Goltzius
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Goltzius

Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands

Gesloten antiquariaat
Email: Antiquariaat Goltzius | Website: Antiquariaat Goltzius


Goltzius Antiquarian Booksellers specialise in books, engravings and manuscripts regarding Dutch history, literature, genealogy, literature, genealogy, heraldry and topography. We also offer old master prints.

All our prices include 9% VAT. The VAT rate to be settled is 21% for the prints. Closed Antiquarian. Visits by appointment.Antiquariaat Goltzius is gespecialiseerd in Nederlandstalige boeken, prenten en manuscripten over Nederlandse geschiedenis, literatuur, genealogie, heraldiek, theologie en topografie. Daarnaast bieden wij prenten aan van oude meesters. Wij zijn een internetantiquariaat en hebben een voorraad van meer dan 20.000 exemplaren. Er worden met regelmaat nieuwe boeken, prenten en manuscripten aan onze collectie toegevoegd.

Al onze prijzen zijn inclusief 9% BTW. Het te verrekenen btw-tarief is 21% voor de prints. Gesloten Antiquariaat. Bezoeken op afspraak.Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMENTEN
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die Goltzius, als verkoper, hierna te noemen: “verkoper”, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met consumenten, alsmede op alle overige rechtshandelingen van de leden van deze vereniging met consumenten, strekkende tot de totstandkoming dan wel nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten. Indien en voor zover van belang zien deze voorwaarden tevens op bemiddelingsovereenkomsten met consumenten waarbij leden van deze vereniging partij zijn.
1.2. De toepasselijkheid van enige van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar de wederpartij, hierna te noemen: “koper”, op welke manier dan ook verwijst, wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Vertegenwoordigers en andere tussenpersonen van -verkoper hebben geen ruimere volmacht dan gebruikelijk is, met name binden zij verkoper niet indien zij van deze voorwaarden afwijken, enige afspraak schriftelijk bevestigen of betalingen in ontvangst nemen.
1.4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Bij enig verschil tussen beide versies in de (mogelijke) uitleg van hun bepalingen is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.
2. Aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen door verkoper gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2. Een overeenkomst komt ofwel mondeling tot stand bij gelijktijdige levering en betaling van de zaken door koper, ofwel door schriftelijke aanvaarding en/of verzending der zaken door verkoper.
3. Gebreken
3.1. Koper is verplicht gebreken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper mede te delen.
3.2. Verkoper mag bij tijdig en gegrond gemelde gebreken in hoedanigheid, soort of hoeveelheid der geleverde zaken tot vervanging overgaan, maar is hiertoe niet gehouden indien dit als gevolg van de zeldzaamheid van de geleverde zaak niet meer mogelijk is. In dat laatste geval geldt de tijdige melding van het gebrek tevens als ontbinding van de koopovereenkomst en ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaan making van de reeds door hen ontvangen prestaties.
3.3. De aansprakelijkheid van verkoper leidt nimmer tot andere verplichtingen dan één der in het vorige lid genoemde.
4. Levering en risico
4.1. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.
4.2. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een staat die niet lid is van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.
4.3. In geval van rechtstreekse levering aan koper of aan een door hem aangewezen derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico over op het moment dat de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of de door hem aangewezen derde zijn overgegaan.
4.4. Indien door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van verkoper, transport naar de plaats van bestemming niet kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening van koper op te slaan.
4.5. Door verkoper opgegeven leveringsdata zijn bij benadering. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van enige leveringstermijn.
4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 46f lid 1 Boek 7 BW treedt het verzuim van de verkoper bij koop op afstand niet in zonder schriftelijke ingebrekestelling door de koper, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
5. Prijs en kosten
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen:
(a) berekent verkoper de prijzen die van kracht zijn op de dag van aflevering;
(b) komen ten laste van koper de kosten van verpakking en verzending, transportverzekering, in- en uitvoerrechten, als mede alle overige heffingen of belastingen ter zake geleverde zaken en het vervoer ervan.
6. Betaling
6.1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige compensatie of korting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is koper gehouden om de facturen van verkoper binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen, zonder dat verkoper daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Als plaats van betaling geldt de plaats van vestiging van verkoper.
6.2. Verkoper is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten zolang koper door hem verschuldigde bedragen, zoals koopprijzen en/of transportkosten, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan.
6.3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%.
7. Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de verplichting van koper tot tijdige betaling en in afwijking van hetgeen hiervoor in artikel 4, leden 1, 2 en 3, is bepaald, blijven de geleverde zaken bij uitsluiting eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met krachtens overeenkomst door verkoper afgeleverde of af te leveren zaken.
8. Retourzendingen
Retourzendingen van kokers, hoezen en ander emballagemateriaal, gefactureerd aan koper, worden slechts in ontvangst genomen indien de zending behoorlijk is gefrankeerd, geschiedt in goede staat en plaats heeft binnen negentig dagen na facturering aan de plaats van vestiging van verkoper, in welk geval met koper dezelfde prijs zal worden verrekend als hij heeft betaald.
9. Invordering
9.1. Alle kosten van invordering van het door koper verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van koper.
9.2. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Aanbeveling II uit het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak met een minimum van EUR 250.
10. Overmacht
10.1. Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen heeft koper geen recht op enige schadevergoeding.
10.2. Onder overmacht van verkoper wordt verstaan elke van de invloed van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper wordt verhinderd dan wel in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.
11. Geschillen
Tenzij door nationale of internationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven en tenzij verkoper anders verkiest, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de plaats van vestiging van verkoper valt.
________________________________________
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NIET-CONSUMENTEN
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die een lid van deze vereniging als verkoper, hierna te noemen: “verkoper”, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met een koper die handelt in de normale uitoefening van zijn bedrijf, alsmede op alle overige rechtshandelingen van de leden van deze vereniging met een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de normale uitoefening van zijn of haar bedrijf , strekkende tot de totstandkoming dan wel nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten. Indien en voor zover van belang zien deze voorwaarden tevens op bemiddelingsovereenkomsten met een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de normale uitoefening van zijn of haar bedrijf waarbij leden van deze vereniging partij zijn.
1.2. De toepasselijkheid van enige van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar de wederpartij, hierna te noemen: “koper”, op welke manier dan ook verwijst, wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Vertegenwoordigers en andere tussenpersonen van -verkoper hebben geen ruimere volmacht dan gebruikelijk is, met name binden zij verkoper niet indien zij van deze voorwaarden afwijken, enige afspraak schriftelijk bevestigen of betalingen in ontvangst nemen.
1.4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Bij enig verschil tussen beide versies in de (mogelijke) uitleg van hun bepalingen is de nederlandstalige versie doorslaggevend.
2. Aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen door verkoper gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2. Een overeenkomst komt ofwel mondeling tot stand bij gelijktijdige levering en betaling van de zaken door koper, ofwel door schriftelijke aanvaarding en/of verzending der zaken door verkoper.
3. Gebreken
3.1. Koper is verplicht gebreken binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper mede te delen.
3.2. Verkoper mag bij tijdig en gegrond gemelde gebreken in hoedanigheid, soort of hoeveelheid der geleverde zaken tot vervanging overgaan, maar is hiertoe niet gehouden indien dit als gevolg van de zeldzaamheid van de geleverde zaak niet meer mogelijk is. In dat laatste geval geldt de tijdige melding van het gebrek tevens als ontbinding van de koopovereenkomst en ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.
3.3. De aansprakelijkheid van verkoper leidt nimmer tot andere verplichtingen dan één der in het vorige lid genoemde.
4. Levering en risico
4.1. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.
4.2. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een staat die niet lid is van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.
4.3. In geval van rechtstreekse levering aan koper of aan een door hem aangewezen derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico over op het moment dat de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of de door hem aangewezen derde zijn overgegaan.
4.4. Indien door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van verkoper, transport naar de plaats van bestemming niet kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening van koper op te slaan.
4.5. Door verkoper opgegeven leveringsdata zijn bij benadering. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van enige leveringstermijn. Koper heeft alsdan geen recht de bestelling te annuleren of de ontvangst van de zaken te weigeren, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan uitsluitend gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren en reeds hierop verrichte betalingen terug te vorderen.
4.6. Het verzuim van de verkoper treedt niet in zonder schriftelijke ingebrekestelling door de koper, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
5. Prijs en kosten
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen:
(a) berekent verkoper de prijzen die van kracht zijn op de dag van aflevering;
(b) komen ten laste van koper de kosten van verpakking en verzending, transportverzekering, in- en uitvoerrechten, als¬mede alle overige heffingen of belastingen ter zake geleverde zaken en het vervoer ervan.
6. Betaling
6.1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige compensatie of korting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is koper gehouden om de facturen van verkoper binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen, zonder dat verkoper daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Als plaats van betaling geldt de plaats van vestiging van verkoper.
6.2. Verkoper is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten zolang koper door hem verschuldigde bedragen, zoals koopprijzen en/of transportkosten, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan.
6.3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Onverminderd de verplichting van koper tot tijdige betaling en in afwijking van hetgeen hiervoor in artikel 4, leden 1, 2 en 3, is bepaald, blijven de geleverde zaken bij uitsluiting eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met krachtens overeenkomst door verkoper afgeleverde of af te leveren zaken.
7.2. Koper is niet gerechtigd aan hem geleverde doch nog niet door hem betaalde zaken aan derden te verkopen of af te leveren, tenzij voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8. Retourzendingen
Retourzendingen van kokers, hoezen en ander emballagemateriaal, gefactureerd aan koper, worden slechts in ontvangst genomen indien de zending behoorlijk is gefrankeerd, geschiedt in goede staat en plaats heeft binnen negentig dagen na facturering aan de plaats van vestiging van verkoper, in welk geval met koper dezelfde prijs zal worden verrekend als hij heeft betaald.
9. Invordering
9.1. Alle kosten van invordering van het door koper verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van koper.
9.2. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Aanbeveling II uit het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak met een minimum van EUR 250.
10. Overmacht
10.1. Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen heeft koper geen recht op enige schadevergoeding.
10.2. Onder overmacht van verkoper wordt verstaan elke van de invloed van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper wordt verhinderd danwel in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.
11. Geschillen
Tenzij door nationale of internationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven en tenzij verkoper anders verkiest, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de plaats van vestiging van verkoper valt.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Goltzius is an Antiqbook participant