GROENEWEGEN, JAKOB Redenen, die den Schryver Bewogen hebben, om de Leere der Algemene Genade, zoo als die in de Remonstrantsche Kerke geleert word, te verlaten, En die der Byzondere Genade [...] aan te nemen [...].
LANGHANS, JOHANN LUDWIG Ziels-zuchtingen, over het lyden en den doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus [...].
RAVESTEYN, HENRICUS Gedenk-teken der verbrekinge van den staf des broods [...].
RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
LEYDEKKER, JACOBUS Eere van de Nationale Synode van Dordregt, In den Jare 1618 en 1619 Voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand [...].
CALVIN, JEAN (1509-1564) In Hoseam prophetam, Io. Calvini praelectiones, a Ioanne Budaeo, et sociis auditoribus assiduis bona fide exceptae.
BARUETH, JOHANNES De predikende en wonderdoende Christus [...].
DUPLESSIS-MORNAY, PHILIPPE Mysterium iniquitatis, dat is: Verborghentheydt der ongherechticheydt, ofte Kerckelijcke historie des pausdoms [...].
BRINCK, HENRICUS Ontschakelinge van het genaemde keten der profetische godgeleerdheid [...].
HULSIUS, JOHANNES De hedensdaegsche antinomiänerie, met die der Engelsche, en oude wet-bestryders vergeleken [...].
CURTENIUS, PETRUS Intreede en Afscheid te Gouda [...].
DORESLAER, ABRAHAM À EN PIETER JACOBSZ. VAN SUYDERWOUDE Grondige ende klare vertooninghe van het onderscheydt in de voornaemste hooftstucken der christelijcker religie, tusschen de gereformeerde ende de weder-dooperen [...].
BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) Vermanung an alle Diener des worts Gottes und der kyrchen Jesu Christi, dass sy jre spänn, die sy gegen andern habend und übend, hinlegen [...].
MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) In evangelia, quae usitato more diebus dominicis & festis proponuntur, annotationes Philippi Melanthonis, recognitae et auctae, adiectis ad finem aliquot conciunculis.
GRAVENZANDE, ADRIANUS 'S De Unie van Utrecht herdacht, in eene Kerkrede over Ps. CXXXIII : 1b. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen [...].
[FISHER, EDWARD] Mergh des euangeliums [...].
TIELE, ALARDUS Schouwburg der oordeelen en gerigten Gods [...].
NYLÖE, JAKOBUS Predikaatsien, en andere stichtelyke Mengelstoffen over Uitgeleze Plaatsen van Godts H. Woort.
LAVATER, J.C. Over de Physiognomie.
LAVATER, LUDWIG (1527-1586) Nabal. Narratio de vita et obitu Nabalis ebriosi: I. Samuelis XXV. descripta, homilijs X à Ludovico Lavatero Tigurino Germanica lingua exposita: nunc primùm à Ioanne Pontisella curiense Latinitate donata [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes