HONERT, JOAN VAN DEN Versameling van Heilige Mengelstoffen [...], vermeerdert met een Tweede Versameling van Heilige Mengelstoffen [...].
LASSENIUS, JOHANNES Heilige Paerlen-Schat, of Geest- en Zin-ryke Overdenkingen Over alle twaalf Maanden des jaars [...].
LODENSTEYN, JODOCUS VAN Uyt-Spanningen, Behelsende eenige Stichtelyke Liederen en andere Gedichten [...].
MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) Brevis et utilis commentarius in priorem epistolam Pauli ad Corinthios, & in aliquot capita secundae, scriptus a Philippo Melanthone, et nunc primum excusus.
NIEUWLAND, PETRUS Lectiones Historico-Ecclesiasticae, ofte Vermaakelijkheden uit de Kerkgeschiedenis [...].
COCCEJUS, JOHANNES Verantwoordinge van een Poolsch ridder [...] ondersocht.
MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) In evangelia, quae usitato more diebus dominicis & festis proponuntur, annotationes Philippi Melanthonis, recognitae et auctae, adiectis ad finem aliquot conciunculis.
CURTENIUS, PETRUS Moses laatste Zegen, Dood en Begraavenis [...].
STARING, JACOBUS GERARDUS Kerkelyke reeden-voeringen [...].
SIBBES, RICHARD Het licht van den hemel [...].
LAVATER, LUDWIG (1527-1586) Nabal. Narratio de vita et obitu Nabalis ebriosi: I. Samuelis XXV. descripta, homilijs X à Ludovico Lavatero Tigurino Germanica lingua exposita: nunc primùm à Ioanne Pontisella curiense Latinitate donata [...].
RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
LAAN, PETRUS Uitgezogte leer-redenen over nadrukkelyke plaatzen des Ouden en Nieuwen Testaments [...].
BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) Der alt gloub. Das der Christen gloub von anfang der wält gewärt habe, der recht waar alt unnd ungezwyflet gloub sye, klare bewysung Heinrychen Bullingers [...].
BELCAMPIUS, OTTO Hora novissima, dat is Laetste uyre [...].
CALVIN, JEAN (1509-1564) In Hoseam prophetam, Io. Calvini praelectiones, a Ioanne Budaeo, et sociis auditoribus assiduis bona fide exceptae.
OUTREIN, JOHANNES D' De Redenen van Vreese en Hope In desen tegenwoordigen Oorlog Ende de Vertroosting en Hope der Kerke [...].
ELGERSMA, FRANCISCUS Carduus benedictus, ofte Zeegen der verdrukkinge [...].
[ESWIJLER, JOHANNES WILLEMSZ.] Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums [...].
WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS Het bescheiden Deel van 't hedendaags Christendom [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes