KREPCIK, KURT. Wir Bauen Ein Neues Europa.
EBERHARD. Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
VEERE.. La Maison de Ville de Tervere.
BERKUM, HENRICUS VAN AND J.A.B. M.D. (JOHANNES ADRIANUS BLOCK). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert.
AMSTERDAM.. Amsterdam. Sint Anthonies Waag en Vismarkt.
VEERE. Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
BROUWERSHAVEN. Brouersavia.
THOLEN. Tholen.
BIGGEKERKE. T ' Dorp Biggenkerke.
ROTSHUIZEN, E.J.. Het Dak.
NIJMEGEN. Nymegen.
VLISSINGEN. Een vlissingsche loods.
KERKRADE. Ancien Chateau-Fort de Rolduc.
FORT-BATH AND BATH. Gemeente Fort-Bath.
MIDDELBURG. Middelborcht.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes