Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fryske Religie
found: 5 books

 
H. J. Brouwer.-
Kristus is berne. Krystspultsje foar bern.
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., z.j. geniet, slap kaft. 18 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19619
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP¥ 575]
Catalogue: Fryske Religie

 
Ds. T. A. Romein.-
Naamlijst der Predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland..
Leeuwarden, A. Meijer, 1886. genaaid, hard kaft. veel pp. Uitgegeven door het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19636
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP¥ 2877]
Catalogue: Fryske Religie

 
Dr. G. A. Wumkes.-
De namme fen it alter. Fryske preek halden to Hallum.
Ljouwert, N.V. Boekhannel M.O. Jongbloed, 1926. geniet, slap kaft. 15 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19620
€  3.00 [Appr.: US$ 3.14 | £UK 2.75 | JP¥ 431]
Catalogue: Fryske Religie

 
Sj de Zee.-
In Heger Ropping. Frysk Lekepreek nei Mattheus 6:24.
Ljouwert, W. A. Eisma, 1918. geniet, slap kaft. 15 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19624
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP¥ 575]
Catalogue: Fryske Religie

 
Sjouke van der Zee.-
Yn it Godshus nei Selma Lagerlof.
Ljouwert, W. A. Eisma. geniet, slap kaft. 12 pp. Kaft los.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19625
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP¥ 575]
Catalogue: Fryske Religie

| Pages: 1 |