Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese taalkunde
found: 183 books on 13 pages. This is page 1
- Next page

 
Philologia Frisica anno 1999 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8,9 en 10 desimber 1999.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2000. gelijmd. 296 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18482
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP 900]
Catalogue: Friese taalkunde

 
Philologia Frisica anno 1996 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres23, 24 en 25 oktober 1996.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1998. gelijmd. 238 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18483
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP 900]
Catalogue: Friese taalkunde

 
CAMPBELL ALISTAIR.-
Thet Freske Riim tractatus alvini.
The Hague, Martinus Nijhoff, 1952. gebonden. 234 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18830
€  15.00 [Appr.: US$ 17.6 | £UK 13 | JP 1928]
Catalogue: Friese taalkunde

 
ALTHUYSEN, SYMEN J.-
De Friese gedichten.
Grins, Rijksuniversiteit Groningen, 1955. 96 pp. Estrikken X.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 10980
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP 643]
Catalogue: Friese taalkunde

 
ÅRHAMMAR, N.R., E.O. (REDAKSJE).-
Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske studzjes. Frysk, Nederlands, Engels.
Assen, Van Gorcum, 1984. Paperback. 498 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 683
€  12.00 [Appr.: US$ 14.08 | £UK 10.5 | JP 1542]
Catalogue: Friese taalkunde

 
ÅRHAMMAR, NILS EN TEAKE HOEKEMA.-
Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977).
Grins, Frysk Ynstitt, 1979. 209 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12383
€  9.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 7.75 | JP 1157]
Catalogue: Friese taalkunde

 
DIVERSE AUTEURS.-
Wolvegea foarby.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1998. gelijmd. 47 pp. Friestalig, gebruikssporen langs rug, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18479
€  3.50 [Appr.: US$ 4.11 | £UK 3.25 | JP 450]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOELENS, KR.-
Ackrumer Friesche-boere Almanach vor 't ier uws Heeren 1671 / De konsonant yn it Frysk forlike mei dy fan it Ingelsk en it Nederlânsk.
Grins, Rijksuniversiteit Groningen, 1953. 31 / 20 pp. Estrikken IV.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 10973
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP 1285]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOELENS, K.-
Twatalich leger underwiis, binammen yn Fryslân.
De Haech, Steatsprinterij, 1975. Ingenaaid. 88 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 701
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP 771]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOELENS, K. E.O. (GEARSTALLING).-
Twataligens. Ynlieding yn forskate aspekten fan de twataligens.
Leeuwarden, Afk, 1973. Ingenaaid. 200 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 679
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP 900]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOELENS, TYS TJ.-
Tweetaligheid. Geannoteerde lijst van enkele boeken en tijdschriften over problemen van en verband houdend met tweetaligheid.
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1974. Ingenaaid. 31 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 702
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP 771]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOER-WIERSMA, W. DE.-
Ut 'e braskoer - fersen.
Dokkum, D.J. Kamminga, 1972. geniet, slap kaft. 32 pp. een paar minieme bruine vlelkjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19519
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP 643]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOERSMA, J.-
De Fryske stavering.
Ljouwert, Afk, 1980. Geniet. 52 pp. 3e printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16672
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP 643]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOERSMA, JOHANNES.-
In tufke Fluengers.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1981. 24 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12225
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP 771]
Catalogue: Friese taalkunde

 
BOERSMA, P., P.H. BREUKER, D. GORTER (RED.).-
Lykberjochtiging en it Frysk. Momintopname fan in ûnfolsleine rjochtssteat. Mei hjiryn opnommen: in oersjoch fan wetjouwing, jurisprudinsje en literateur oer it Frysk.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1987. 214 pp. Nederlandse samenvatting.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12463
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP 1285]
Catalogue: Friese taalkunde

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page