Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese literatuurgeschiedenis
found: 45 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
BLOM, GOSSE.-
Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslan.
Ljouwert, Fryske Akdemy, 1992. gebonden, slap kaft. 202 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19279
€  12.00 [Appr.: US$ 14.08 | £UK 10.5 | JP¥ 1542]

 
BREUKER, FLIPPUS E.A. (RED.).-
It FLMD oan syn earefoarsitter.
FLMD, 1999. Soft cover. 95 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 15870
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]

 
BREUKER, PH. H.-
Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777).
Makkum, St. Ald Makkum, 2000. Ingenaaid. 159 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 2525
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7 | JP¥ 1028]

 
BREUKER, PH. H. E.A. (RED.).-
Oardiel en Krityk. Kar ut it wurk fan Prof. Dr. Godard Gosses (1877-1955).
Ljouwert, Fryske Akademy, 1986. Ingenaaid. 203 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 9450
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP¥ 1285]

 
BREUKER, PH.H..-
"Virgiel in Friesse kledren" in kar út de fersen op Gysbert Japix.
Boazum, ?, 1989. pocket, slap kaft. 60 pp. Oplage slechts 60 stuks: genummer exemplaar nr. 49.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19506
€  4.00 [Appr.: US$ 4.69 | £UK 3.5 | JP¥ 514]

 
BROUWER, J.H.-
De Friese brief.
Assen, Van Gorcum, 1957. 38 pp. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16794
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]