Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese literatuurgeschiedenis
found: 14 books

 
Blom, Gosse.-
Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslan.
Ljouwert, Fryske Akdemy, 1992. gebonden, slap kaft. 202 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19279
€  12.00 [Appr.: US$ 12.54 | £UK 10.5 | JP¥ 1726]

 
Breuker, Ph.H..-
"Virgiel in Friesse kledren" in kar út de fersen op Gysbert Japix.
Boazum, ?, 1989. pocket, slap kaft. 60 pp. Oplage slechts 60 stuks: genummer exemplaar nr. 49.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19506
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP¥ 575]

 
E. Howard Harris.-
The Literature of Friesland.
Assen, Van Gorcum. genaaid, slap kaft. 92 pp. Engelstalig.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19613
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Huisman, Bennie.-
Wibren Altena - in swalker yn'e geast.
Ljouwert, Afuk, 2012. gebonden, hard kaft. 200 pp. inclusief CD-rom.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19474
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Jong Hzn, M. de.-
Het Oera-Linda-boek in Duitschland en hier.
Bolsward, A.J. Osinga, 1939. gelijmd en slap kaft. 64 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19009
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
Jong Hzn, M. de.-
Smaadschrift, romantiek of wetenschappelijk bewijs.
Bolsward, A.J. Osinga, 1929. gelijmd en slap kaft. 56 pp. verkleuringen in boek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19010
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP¥ 1007]

 
Ploeg, Durk van der.-
Dreame fan in oare wrâld - jierdei útjefte.
Leeuwarden, Friese Pers, 2005. gebonden, slap kaft. 160 pp. gesigneerd door Durk van der Ploeg zelf!.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19415
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP¥ 1007]

 
POSTMA, SJOERD, JAN PIETER JANZEN E.A. (RED.)..-
't Hat west, it is: De aktualiteit fan Obe Postma..
Koperatieve Utjowerij: Boalsert, 1997. paperback. 111 pp. Spesjaalnûmmer Trotwaer, literêr tydskrift, jiergong xxix, oktober 1997. in zeer goede staat. ( ISBN: 9065702954 ).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18624
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP¥ 1007]

 
RIEMERSMA, A.M.J. e.a. (red.).-
CO-FRISICA II. It Frysk folkstoaniel tusken 1881 en 1890.
Amsterdam/Kiel, Meijerink, 1987. 267 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17878
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
Riemersma, Tr..-
Hoe binne de helten fallen - Bauke de Jong syn ûnkristlike krústocht.
Frjenstjer, Venus, 2006. gebonden, slap kaft. 199 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19425
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Sijens, Doeke.-
Sa'n tûzen blauwe skriften - Boigrafy fan Reinder Brolsma.
Boalsert, Koperative Utjowerij, 2001. gebonden, slap kaft. 375 pp. Gesigneerd door auteur !.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19396
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP¥ 1151]

 
STEENMEIJER-WIELENGA, Tineke.-
Een feestlift foar It Fryske Boek.
Ljouwert, It Fryske Boek, 2009. Soft cover. 122 pp. Met foto's.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17848
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP¥ 1151]

 
Vries, Mr. K. de / Veen, Bauke vd.-
Oepke Santema 65.
Drachten, Laverman, 1969. gebonden, slap kaft. 38 pp. Biografische schets en Bibliografische lijst. Met als extra een aanvulling op de bibliografie + overlijdensadvertentie!.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19435
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Zijlstra, Harmen.-
Wirken utjown for da selskip foar Fryske tael end schriftenkennisse: Foarlesing.
Leauwerd, D. Meindersma Wz., 1846. genaaid, slap kaft. 18 pp. Pagina's aan bovenkant aan elkaar vast.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19504
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

| Pages: 1 |