Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese liederen
found: 17 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
A.F.U.K..-
Fryske Sangen - gearbrocht fen Sub-kommisje A fen de Algemiene Fryske Underrjucht-Kommisje.
Ljouwert, R. vd Velde, z.j. paperback, harde kaft. 64 pp. oud zangboek met her en der wat potloodaantekeningen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19495
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP 503]
Catalogue: Friese liederen

 
Fryslân Sjongt.
Ljouwert, Afk, 2000. gebonden. 240 pp. goed. Elfde druk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18427
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese liederen

 
?.-
De Plunjesek - kampsangen en lieten út de Stiennen Man - Revue.
?, ?, z.j. geniet en slappe kaft. 12 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19043
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP 575]
Catalogue: Friese liederen

 
Fryske Akademy.-
Fryslân Sjongt ! Algemien Frysk Lieteboekje mei âlde en nije sangen yn balk- en sifernoateskrift.
Drachten, Laverman, 1950. gebonden, hard kaft. 176 pp. fjirde nferoare druk. Enkele bruine ouderdomsvlekken.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19538
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP 503]
Catalogue: Friese liederen

 
BREIMER, Jan, e.a..-
Tusken rein en sinne.
Ljouwert, Afk, 2008. genaaid. 120 pp. nieuw, met 2 cd's.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18203
€  12.00 [Appr.: US$ 12.54 | £UK 10.5 | JP 1726]
Catalogue: Friese liederen

 
BUWALDA, P. e.a. (red.).-
Fryske foardrachten ynstjûrd op de kriichskriuwerij fen it selskip Fryslân to Amsterdam yn 1916.
Franeker, Telenga, (1917). Ingenaaid. 54 pp. Onafgesneden. 3e druk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17935
€  9.00 [Appr.: US$ 9.41 | £UK 8 | JP 1294]
Catalogue: Friese liederen

 
Dykstra, Tiede Roelofs.-
Trije Folksfoardrachten - Boalserter Neiprintingen.
Boalsert, A.J. Osinga, 1939. geniet en slappe kaft. 15 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19052
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese liederen

 
Stellingwerf-Jentink G.C..-
Hwerom Rinkje nei de thé gjin slokje ha woe - Novelle - Boalserter Neiprintingen.
Boalsert, A.J. Osinga, 1941. geniet en slappe kaft. 36 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19053
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese liederen

 
LOON, J. VAN Jz. En M. DE BOER.-
It Lieteboek. Frysce Sang mei Pianolieding.
Hearrenfean, Hingst&Hepkema, 1876. Orig. Karton. 136 pp. Bytsje skansjearre, we kinne it boek opnij ynbine litte.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17469
€  45.00 [Appr.: US$ 47.04 | £UK 39 | JP 6472]
Catalogue: Friese liederen

 
Jan Blom en Reinder H. Postma.-
It ljocht fan de wrâld.
Dokkum / Ie, Kristlik Frysk Selskip, 1981. geniet. 50 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18739
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP 1007]
Catalogue: Friese liederen

 
VEEN, H.G. VAN DER.-
Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
Dockum, Schaafsma, 1856. Ingenaaid. 20 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17158
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP 2877]
Catalogue: Friese liederen

 
H. G. van der Veen.-
Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
Dockum, A. Schaafsma, 1856. genaaid. Met 13 sangen ( zeldzaam) in prima staat.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18661
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP 2877]
Catalogue: Friese liederen

 
Waringa, N.J..-
Stimmen út it forline - in samling fan de rop fan sutelers yn ljouwert om 1890 hinne.
Ljouwert, Fedde Dykstra, 1960. geniet en slappe kaft. 48 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19058
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese liederen

 
Wiersma, J.P..-
It wylgesyske - sjongspil yn twa akten. Komponist J. Slofstra.
?, ?, ?. geniet en slappe kaft. 32 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19050
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP 575]
Catalogue: Friese liederen

 
Wiersma, J.P..-
Roaitske - sjongspil yn twa akten. Muzyk J. Slofstra.
?, ?, 1941 ?. geniet en slappe kaft. 23 pp. bevat krantenartikel 1941.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19051
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP 575]
Catalogue: Friese liederen

| Pages: 1 | 2 | - Next page