Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese kinderboeken
found: 11 books

 
Sinteklaas.
Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegeliedingstsjinsten yn Frysl‚n, z.j. geniet. 16 pp. Foar it Underwiis.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18757
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Akkerman, P..-
De fekansje fan Ale en Jeltsje.
Boalsert, A.J. Osinga, 1948. Ingebonden. 44 pp. Sinnestrielen 5 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19228
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Wytsma Baukje.-
Romke Timen Tomke en oare opsizferskes.
Ljouwert, De Terp, 1978. geniet. 27 pp. 2e druk. Titelblad bevat enkele vouwtjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18907
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP• 1007]

 
Boer, H.J. de.-
It bigoun op aldjiersjoun.
Boalsert, A.J. Osinga, 1948. Genaaid, slap kaft. 44 pp. Sinnestrielen 8 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19230
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Fear, Ypk fan der.-
Sike bern.
Boalsert, A.J. Osinga, 1946. Genaaid, slap kaft. 22 pp. Sinnestrielen 2 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19225
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Kuiper, Th..-
Doe't Mem siik wie.
Boalsert, A.J. Osinga, 1947. Genaaid, slap kaft. 65 pp. Sinnestrielen 4 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19227
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Rina.-
Doe't Marijke lyts wie.
Boalsert, A.J. Osinga, 1947. Genaaid, slap kaft. 22 pp. Sinnestrielen 3 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19226
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP• 575]

 
Wijbenga, A.M..-
Klimmerstiid.
Boalsert, A.J. Osinga, 1948. Genaaid, slap kaft. 40 pp. Sinnestrielen 6 (rige boekjes foar Sneinsskoallen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19229
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Wynstra, Mindert.-
Trije Sinten - trije ferhalen.
Leeuwarden, Bornmeer, 2004. gebonden, slap kaft. 98 pp. Uitgave Stichting it Fryske Berneboek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19392
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
E. Zwart.-
For de jongerein.
Berltsum, Broerren Westerlaan, z.j. soft cover. 32 pp. Bevat een paar vlekjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18814
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP• 1007]

 
W. L. Zylstra.-
Opsizferskes foar skoalle en hûs.
Drachten, Drukkerij Laverman, 1948. geniet. 32 pp. Met 28 opsizferskes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18638
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

| Pages: 1 |