Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese auteurs
found: 56 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
Nôt oan skeaven.
Ljouwert, Fryske akademy, 1969. soft cover. 96 pp. Ta de 60ste jierdei fan Douwe Annes Tamminga 22 novimber 1969.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18715
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
DIV.AUTEURS.-
o.a. Aeisykje, Fryske Stinzen, Fryske foarnammen en skaeinammen, Redens, riders en riderijen, Fynsten út Fryske groun enz..
Leeuwarden/Ljouwert, N.Miedema & co., 1961-1965. geniet / gelijmd. 32,36,35,32,32,34,64,84,32,83,40,62,51. pp. Bunte Liuwen 1 t/m16 ( in 13 boekjes).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18632
€  40.00 [Appr.: US$ 46.93 | £UK 34.5 | JP¥ 5141]
Catalogue: Friese auteurs

 
BEINTEMA.-
Mear as jiske bleau der oer. Freone-album foar Tabe Beintema.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers, 1980. Linnen. 171 pp. Met foto's.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16456
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP¥ 771]
Catalogue: Friese auteurs

 
BIESEBEEK, HENK TE.-
Dea en wille. 11 radioynterviews mei Fryske skriuwers.
Ljouwert, Perio, 1996. Ingenaaid. 157 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 13168
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7 | JP¥ 1028]
Catalogue: Friese auteurs

 
BOER, JAN JOHANNES DE.-
Krabbels van een landarbeider.
Surhuisterveen, Rekla Kopy, 1985. soft cover. 108 pp. nieuw.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18212
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
BORGERS, GERRIT E.O.-
Fedde Schurer (1898-1968).
Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Ingenaaid. 48 pp. Skriuwers yn byld, 3. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 579
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP¥ 771]
Catalogue: Friese auteurs

 
BORGERS, GERRIT E.O.-
Gysbert Japix (1603-1666).
Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Ingenaaid. 114 pp. Skriuwers yn byld, 1. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 569
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP¥ 771]
Catalogue: Friese auteurs

 
BOUMA, LEO H.-
Hûs op wyn en brânwacht. Karlêzing út it wurk fan E.B. Folkertsma.
Ljouwert, De Tille, z.j. Ingenaaid. 240 pp. Omslag licht beschadigd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16457
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Friese auteurs

 
BREUKER, PH. H.-
It wurk fan Gysbert Japix.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1989. Paperback. XI,469 ; XVI,631 pp. Proefschrift. 3 delen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 13083
€  30.00 [Appr.: US$ 35.19 | £UK 26 | JP¥ 3855]
Catalogue: Friese auteurs

 
BREUKER, PH. H.-
Obe Postma als auteur van het sublieme.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1996. Ingenaaid. 59 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12144
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
BROUWER, J.H. E.O.-
Jan Eisinga - strider en dichter. In bondel poezij en proaza.
Drachten, Laverman, 1948. Gebonden. 155 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 669
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Friese auteurs

 
BROUWER, J.H.-
Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
Assen, Van Gorcum, 1951. Ingenaaid. 32 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16413
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
BROUWER, J.H.-
Knop, de roppene. Skylge's lieder, organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel.
Assen, Van Gorcum, 1954. 43 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12296
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
BROUWER, J.H. / WADMAN, ANNE E.A..-
Oer Obe Postma - stúdzjes fan J.H. Brouwer, Anne Wadman en Fokke Sierksma.
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1979. gebonden, slap kaft. 88 pp. utjown mei stipe fan C.R.M.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19359
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

 
BUMA, W.J.-
Wei en wurk fan Douwe Kalma.
Groningen, Reprodruk, 1972. Geniet. 40 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 666
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friese auteurs

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page