Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese auteurs
found: 10 books

 
Nôt oan skeaven.
Ljouwert, Fryske akademy, 1969. soft cover. 96 pp. Ta de 60ste jierdei fan Douwe Annes Tamminga 22 novimber 1969.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18715
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese auteurs

 
Div.Auteurs.-
o.a. Aeisykje, Fryske Stinzen, Fryske foarnammen en skaeinammen, Redens, riders en riderijen, Fynsten út Fryske groun enz..
Leeuwarden/Ljouwert, N.Miedema & co., 1961-1965. geniet / gelijmd. 32,36,35,32,32,34,64,84,32,83,40,62,51. pp. Bunte Liuwen 1 t/m16 ( in 13 boekjes).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18632
€  40.00 [Appr.: US$ 41.81 | £UK 34.5 | JP 5753]
Catalogue: Friese auteurs

 
Brouwer, J.H. / Wadman, Anne e.a..-
Oer Obe Postma - stúdzjes fan J.H. Brouwer, Anne Wadman en Fokke Sierksma.
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1979. gebonden, slap kaft. 88 pp. utjown mei stipe fan C.R.M.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19359
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese auteurs

 
J.J.Kalma e.a..-
Om Jan Jansz Starter hinne.
Assen, van Gorcum, z.j. soft cover. 53 pp. wat vlekjes op de blz.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18808
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP 1007]
Catalogue: Friese auteurs

 
Kalma, D..-
Striid en Dream fen Harmen Sytstra - in karlêzing út syn proaza en fersen gearstald fen dr. D. Kalma.
Dokkum, Fa. Kamminga, 1948. gebonden, hard kaft. 63 pp. Nije Fryske Rige II.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19363
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese auteurs

 
Meer, Geart van der.-
D.A. Tamminga-numer - Stapstiennen- en wat detusken leit (Trotwaer literair tydskrift).
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1980. geniet, slap kaft. 192 pp. 12e jiergong n. 3 -special over Douwe Tamminga.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19389
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP 503]
Catalogue: Friese auteurs

 
Durk van der Ploeg.-
Dream fan in oare wrâld - jierdei útjefte.
Leeuwarden, Friese Pers, 2005. paperback zacht kaft. 160 pp. Gesigneerd door auteur!.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19762
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese auteurs

 
STEENMEYER - WIELINGA, Tineke.-
De oare helte - Nynke van Hichtum de frou fan Piter Jelles.
Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 1997. Paperback. 296 pp. Gurbe-rige 139.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 451
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP 719]
Catalogue: Friese auteurs

 
WADMAN, Anne Sybe.-
Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in skoalmaster.
Drachten, Laverman, 1955. Ingenaaid. 32 pp. Haadstik 1,2,3.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 4623
€  9.00 [Appr.: US$ 9.41 | £UK 8 | JP 1294]
Catalogue: Friese auteurs

 
Klaas Wielinga ( redaksje).-
Abe Brouwer-Nûmer.
Ljouwert, De Oesdrip, 1971. geniet. 12 pp. De Oesdrip 1971 - Nummer 3.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18758
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP 503]
Catalogue: Friese auteurs

| Pages: 1 |