Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 73 books on 5 pages. This is page 5
Previous page

 
T. Velstra.-
Trou ef Ontrou? Toanielstik yn fiif bidriuwen..
Joure, R. P. Zijlstra, 1888. genaaid, slap kaft. 105 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19601
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Wielsma, C..-
By Hinke kaert - twa petearen twisken in mansperosan en in frominske.
Grou, Firma van der Spoel & Co., 1935. Geniet, slap kaft. 22 pp. Op'e planken en Foar 't boerdtsje I. Oarde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19261
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP¥ 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Wielsma, C..-
Yn't stasjon to Wilsterhuzen - foardracht for ien manspersoan.
Grou, Firma van der Spoel & Co., 1935. Geniet, slap kaft. 8 pp. Op'e planken en Foar 't boerdtsje II. Tredde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19262
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP¥ 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Wiersma, J.P..-
Fryslan helpt Indië - Roaitske 15 desimber 1945 Harmony to Ljouwert.
Leeuwarden, A. Jongbloed, 1945. Geniet en slap kaft. 28 pp. Komponist: J. Slofstra.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19131
€  6.00 [Appr.: US$ 6.52 | £UK 5.5 | JP¥ 850]
Catalogue: Fries toneel

 
Wiersma, J.P..-
It wylgesyske - sjongspil yn twa akten.
Leeuwarden, Eisma, z.j. Geniet en slap kaft. 32 pp. Komponist: J. Slofstra.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19129
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP¥ 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Wiersma, J.P..-
Op nije banen - In spil fen boerelibben en boerestriid fen foarhinne en nou, yn saun tafrielen.
Ljouwert, Frico, 1940. Genaaid en slap kaft. 76 pp. inclusief erratum.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19122
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
J.P. Wiersma.-
Op nije banen. In spil fen boerelibben en boerestriid fen foarhinne en nou, yn saun tafrielen.
Ljouwert, De Frico, 1940. genaaid, slap kaft. 76 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19600
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Wiersma, J.P..-
Roaitske - sjongspil yn twa akten (humoresque op in motyf fen Gysbert Japiks).
Leeuwarden, Eisma, z.j. Geniet en slap kaft. 23 pp. Muzyk J. Slofstra.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19116
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Zee, Sj. De.-
Fryske Foardrachten.
Ljouwert, R. vd Velde, z.j. Genaaid, slap kaft. 24 pp. 5 verschillende.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19233
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Zee, Sj. De.-
Yn de fodkoer - foardracht for twa frouljue.
Ljouwert, R. van der Velde, 1904. Genaaid en slap kaft. 12 pp. kaft ietwat verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19143
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Zijlstra, Harmen.-
It boask fen de Kasteleins dochter.
Frentsjer, Ypma, 1843. Genaaid, slap kaft. 67 pp. Blyspil yn trije utkomsten.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19187
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 9 | JP¥ 1417]
Catalogue: Fries toneel

 
Zwart, E..-
Fjouwer for ien - Kluchtspil yn ien útkomste.
Berltsum, Broerren Westerlaan, 1922. Geniet en slap kaft. 34 pp. kaft iets verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19114
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Zwart, E..-
Mâlle Thys - Klucgtspil yn ien útkomste.
Berltsum, Broerren Westerlaan, 1921. Geniet en slap kaft. 46 pp. kaft iets verkleurd en bruin getint bij nietjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19117
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |