Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 73 books on 5 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
Meulen, T.G. vd.-
Nei Roaselân.
Heerenveen, Snelpersdruk Hepkema, z.j. genaaid en slap kaft. 48 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18997
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Joh. A. Noordenbos.-
Alderssunde. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
Belsum, D. D. Westerlaan, 1915. genaaid, slap kaft. 68 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19594
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Nuyl, Peter te / Alkema, Henk.-
Bonifacius - programma.
?, Stichting Rixt, 2004. gebonden, slap kaft. 31 pp. operette in 3 actes, wereldpremiere 9 september 2014.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19335
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Oostra Jsn. , Roel.-
Dyn namme wirde hillige - evangelysk tafrielstik yn trije útkomsten.
Stiens, T. Herder, 1927. Genaaid, slap kaft. 65 pp. Utjefte fen de fd. Jorwerd fen de V.C.J.B.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19259
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Otter, H.A..-
Jurjen Potstrou wer thús fen de East - foardracht mei sang for ien persoan.
Drachten, J. Folkertsma, z.j. geniet, slap kaft. 4 pp. enkele minieme gebruikssporen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19520
€  3.50 [Appr.: US$ 3.81 | £UK 3.25 | JP 496]
Catalogue: Fries toneel

 
Poortinga, Dr. Y..-
De Jonkerboer - sjongspul yn twa akten.
z.pl, ?, 1946. Geniet, slap kaft. 32 pp. Muzyk: P. Folkertsma.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19260
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Riemersma, Tr..-
Try-out (ienakter).
Boalsert, Koperative Utjowerij, 1995. gebonden, slap kaft. 31 pp. Ljochtmoanneboekje nr. 1.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19413
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
SCHUITMAKER, Y.C.-
Afke. Toanielstik yn fjouwer útkomsten. Nije biwirking fen Neist-Elkoar.
Ljouwert, Van der Velde, 1934. Ingenaaid. 106 pp. Potloodstrepen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18045
€  9.00 [Appr.: US$ 9.78 | £UK 8 | JP 1275]
Catalogue: Fries toneel

 
Y. C. Schuitmaker.-
,,De Jonge Jan'' Toanielstuk yn 4 bidriuwen.
Heerenveen, Vitesse, z.j. geniet, slap kaft. 93 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19599
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Schuitmaker, Y.C..-
Kryst-joun - toanielstik yn ien útkomste.
Ljouwert, R. van der Velde, 1902. Genaaid en slap kaft. 40 pp. uit bibliotheek van Klooster Drachten.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19137
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Schuitmaker, IJ.C..-
Neist-elkoar - toanielstik yn fjouwer ûtkomsten.
Ljouwert, R. van der Velde, 1908. Genaaid en slap kaft. 110 pp. gebruikelijke ouderdomsvlekjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19133
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Y. C. Schuitmaker.-
Winter yn Fryslan bylden en klanken..
Ljouwert, R. van der Velde, 1941. genaaid, slap kaft. 78 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19598
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Schurer, Fedde.-
Simson.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. gebonden, slap kaft. 91 pp. In de oorspronkelijke Friese tekst voltooid in 1942, Nederlandse bewerking gereed in 1943. Het zetwerk kreeg uiteindelijk in het voorjaar van 1945, nog tijdens de Duitse bezetting, zijn beslag.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19465
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Ljouwter Toanielselskip.-
Ljouwter Toanielselskip 1881 - 1931 - in bydrage ta de skiednis fen it Fryske toaniel.
Snits, Brandenburgh & Co, 1931. genaaid, slap kaft. 64 pp. met foto's en illustraties.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19320
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP 992]

 
Tolsma, R..-
De mislokte spoarreis - klucht yn twa bidriuwen.
Ljouwert, W.A. Eisma Cs., 1930. Geniet en slap kaft. 45 pp. fjirde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19130
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP 567]
Catalogue: Fries toneel

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page