Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 73 books on 5 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
Jaarsma, Dam / Meulen, Jelle v.d..-
Rinte - Toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
Ljouwert, De Terp, 1953. Geniet, slap kaft. 70 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19257
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Jousma, A..-
Needlot.
Snits, Brandenburgh & Co., 1925. Geniet, slap kaft. 31 pp. Toanielskets yn 1 bidriuw.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19263
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP• 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Kalma, Dr. D..-
In Midsimmernachtdream fan William Shakespeare.
Drachten, Laverman NV, 1949. geniet, hard kaft. 96 pp. Nije Fryske Rige IV.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19451
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
D. Kalma.-
In fijan fen minsken.
Snits, Brandenburgh & Co., 1930. gebonden, slap kaft. 78 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19593
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
D. Kalma.-
Kening Aldgillis. Epyske forbylding for great toaniel ien fiif utkomsten.
Boalsert, A.J. Osinga, 1920. gebonden, slap kaft. 162 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19596
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
D. Kalma.-
De Roardisten in skiedkindich toanielstik yn saun taferielen.
Snits, Brandenburgh & Co., 1934. genaaid, slap kaft. 74 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19592
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP• 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Kalma, D..-
Shakespeare`s Macbeth - yn Fryske oersetting.
Snits, Brandenburgh en Co, 1932. Genaaid, hard kaft. 100 pp. De Fryske Bibleteek XXVII. Bevat tevens krantenartikel.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19242
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
D. Kalma.-
Wy allegeare evangelyske forbylding yn trije utkomsten.
Ljouwert, W. A. Eisma, 1923. genaaid, slap kaft. 69 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19597
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Ley, S. v.d..-
De Held.
Snits, Auxilium-WiBo, z.j. Genaaid, slap kaft. 70 pp. ŕt it Holl‚nsk oersetten fleurich stik yn fjouwer bidriuwen fan Wim Dumont.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19258
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Lodewyk, Harm.-
Hwat jowt it in minske.
Snits, Utjowerij Koster, z.j. Geniet, slap kaft. 42 pp. oarspronklik toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19267
€  3.50 [Appr.: US$ 3.81 | £UK 3.25 | JP• 496]
Catalogue: Fries toneel

 
Looijenga, F.G..-
De bakkers fen Flearterp.
Ljouwert, R. van der Velde, z.j. Genaaid, slap kaft. 39 pp. Blyspil yn ien bidriuw.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19266
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Meester- de Vries, A..-
Ien dei Boer en Boerinne - Klucht yn ien bidriuw.
Ljouwert, Eisma, z.j. Geniet en slap kaft. 32 pp. ouderdomssporen en verkleurinkjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19096
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP• 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Meester- de Vries, A..-
Loftkastielen - Fleurich stikje yn ien bedriuw.
Ljouwert, Eisma, 1935. geniet en slap kaft. 32 pp. minieme roest door nietjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19073
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP• 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Meulen, T.G. v.d..-
In oproer yn'e skoalle fen Master Broor yn 1787.
Ljouwert, R. van der Velde, 1901. Genaaid, slap kaft. 59 pp. In klucht ef in stoarisk toaneelstik.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19265
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP• 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Meulen, T.G. v.d..-
Murk fen Ipekolsgea - Kluchtspil yn fjouwer bidrjûwen.
Birgum, Gebr. Vd. Meulen, 1900. Genaaid, hard kaft. 92 pp. oarde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19235
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP• 992]
Catalogue: Fries toneel

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page