Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 73 books on 5 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Bulthuis, H..-
Postbus 4.
Birgum, Bulthuis, z.j. Geniet, slap kaft. 82 pp. Blyspil yn trije utkomsten.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19240
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Cats, Hein.-
Tusekn beam en bast - Skets.
Ljouwert, De Terp, 1966. Geniet en slap kaft. 10 pp. diverse gebruikssporen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19138
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP• 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Dykstra, Tiede Roelofs.-
Trije folksfoardrachten - Boalserter Neiprintingen nûmer I.
Boalsert, Fa. A.J. Osinga, 1939. Geniet, slap kaft. 15 pp. Nei Hebel, mei ynlieding fen Dr. G.A. Wumkes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19264
€  4.00 [Appr.: US$ 4.35 | £UK 3.75 | JP• 567]
Catalogue: Fries toneel

 
Fabricius, Jan.-
Ûnder ien dak - toanielstik yn trije útkomsten.
Aldeboarn, O. Monsma, z.j. Genaaid en slap kaft. 88 pp. Forfryske fen H. Uden Masman.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19141
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Geest, Berber van der.-
Deidreamerijkes.
Baarn, Bosch & Keuning, 1982. gebonden, slap kaft. 40 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19466
€  3.50 [Appr.: US$ 3.81 | £UK 3.25 | JP• 496]
Catalogue: Fries toneel

 
Goassens, Gerben.-
In faem mei fjouwer frijers - Blijspil yn ien útkomst.
Ljouwert, W.A. Eisma Cs., 1923. Genaaid, slap kaft. 40 pp. 2e printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19246
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Heeringa, Lieuwe.-
Twa ljeave jonges aef oan hwa de skild ? - toanielstik yn fjouwer bidrjuwen.
Joure, R.P. Zylstra, z.j. Genaaid en slap kaft. 99 pp. kaft gehavend ; inhoud deels los.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19149
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP• 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Hoen, H..-
Stribje - Toanielstik yn fjouwert bidriuwen.
Ljouwert, W.A. Eisma Cs., 1922. Genaaid, slap kaft. 113 pp. Bikroand mei de Earepriis yn de kriich toanielskriuwen yn 1921 ķtskreaun troch it Frysk tiidskrift "Sljucht en Rjucht".
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19245
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Hof, J.J..-
De greate striid - Oarspronklik toanielstik yn fiif bidriuwen.
Ljouwert, R. vd Velde, 1917. Genaaid, slap kaft. 80 pp. voorwoord van schrijver.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19236
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (oers.).-
Kening Oidipous. Treurspil fen Sophokles.
Snits, Brandenburgh, 1923. Ingenaaid. 92 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18006
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 9 | JP• 1417]
Catalogue: Fries toneel

 
Humalda van Eysinga, Jhr. Mr. T.A.M.A. van.-
Kening Oidipous - treurspil fen Sophokles.
Snits, Brandenburgh, Boschma & Co., 1923. Genaaid, slap kaft. 92 pp. Fryske oersetting; oerprintsel ķt "It Heitel‚n".
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19253
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (oers.).-
Phormio. Blijspil fen Terentius yn Fryske oersetting.
Ljouwert, Eisma, (1940). Ingenaaid. 90 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18005
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 9 | JP• 1417]
Catalogue: Fries toneel

 
Hylkema, S.H..-
It silveren horloasje - toanielspil mei sang yn ien bidriuw.
Ljouwert, H. Kuipers, z.j. Genaaid, slap kaft. 45 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19254
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Hylkema, B.S..-
Simen de profeet - oarspronkelik blijspul yn trije utkomsten.
Frjentsjer, N.V. Telenga, z.j. Genaaid en slap kaft. 75 pp. kaft ietwat verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19142
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Hylkema, B.S..-
Wylde hierren - oarspronkelik blijspil yn fiif ytkomsten.
Ljouwert, R. van der Velde, 1919. Genaaid en slap kaft. 126 pp. kaft iets ingescheurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19115
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP• 708]
Catalogue: Fries toneel

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page