Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 73 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 
?.-
Fryske foardrachten mei Sang - op mesyk for piane-begelieding.
Ljouwert, G. Dykstra, z.j. Genaaid, slap kaft. 40 pp. inhoud: 7 zangstukken.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19234
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Adama, K..-
Kluchtige reis fen Eastergea oer Berlin nei Amsterdam.
Frjentsjer, F.A. Bosman, 1876. Genaaid, slap kaft. 37 pp. Fen de man sels forhelle; fry nei it Dútsk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19248
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
O. S. Akkerman.-
Foarjiersblommen Nije Fryske Foardrachten.
Ljouwert, C. Jongbloed Az., 1906. soft cover. 27 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18735
€  12.00 [Appr.: US$ 13.05 | £UK 10.75 | JP¥ 1700]
Catalogue: Fries toneel

 
Barend.-
Lyk as wy ek forjowe… - toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
Berltsum, Gebr. Westerlaan, 1924. Genaaid en slap kaft. 59 pp. twadde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19140
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Barend.-
Der út - in klucht yn ien utkomste.
Berltsum, Broerren Westerlaan, z.j. Geniet en slap kaft. 32 pp. neitjes afwezig, dus losliggend.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19139
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Bouma, S..-
Janne - toanielstik yn trije bidriuwen.
Berltsum, Broerren Westerlaan, 1940. Genaaid en slap kaft. 78 pp. inclusief Errata.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19132
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
BOUMA, Sake.-
Op 'e Praetstoel, toanielstikje biwirke nei in headstik ut Afke's tiental fen Nynke van Hichtum.
Dokkum, Kamminga, 1933. soft cover. 28 pp. geniet, rug iets verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18215
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Bouma, Sake.-
Op´e praetstoel.
Dokkum, Firma J. Kamminga, 1933. Geniet, slap kaft. 28 pp. toanielstikje biwirke nei in haedstik ut Afke´s Tiental fen N. van Hichtum.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19239
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
Brolsma, R..-
Estafette - fleurich stikje yn'e winter yn ien bidriuw.
Ljouwert, Utjower Drukkerij Eisma, 1934. Geniet, slap kaft. 43 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19252
€  7.00 [Appr.: US$ 7.61 | £UK 6.25 | JP¥ 992]
Catalogue: Fries toneel

 
R. Brolsma.-
Pension ,,Nij Frisia'' Fleurich stikje yn 'e simmer yn ien bidriuw.
Ljouwert, Eisma, 1936. geniet, slap kaft. 40 pp. Kaft ligt los van het boek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19595
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Brolsma, R..-
Trammelantsje - Blijspil yn ien bidriuw.
Ljouwert, Utjower Drukkerij Eisma, 1937. Geniet, slap kaft. 39 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19251
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Brolsma, R..-
Under 't skaed fen justysje - Blijspil yn ien bidriuw.
Ljouwert, Utjower Drukkerij Eisma, 1931. Geniet, slap kaft. 56 pp. met illustraties van Joh. Elsinga, Stiens.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19250
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Brouwer, Abe.-
Bern fan it folk - Toanielstik yn 5 bidriuwen.
Leeuwarden, De Terp, z.j. Geniet, slap kaft. 47 pp. Nei "Kinderen van ons Volk" van Antoon Coolen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19249
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Brouwer, Abe.-
De klok moat foarut.
Snits, Brouwer, z.j. Geniet, slap kaft. 86 pp. tonielstik yn 3 bidriuwen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19237
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

 
Brouwer, Abe.-
De leste akte.
Bolswert, Auxilium, z.j. Genaaid, slap kaft. 61 pp. tonielstik yn trije bidriuwen foar 6 m en 4 fr. (nr. 552).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19238
€  5.00 [Appr.: US$ 5.44 | £UK 4.5 | JP¥ 708]
Catalogue: Fries toneel

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page