Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries toneel
found: 129 books on 9 pages. This is page 1
- Next page

 
?.-
Fryske foardrachten mei Sang - op mesyk for piane-begelieding.
Ljouwert, G. Dykstra, z.j. Genaaid, slap kaft. 40 pp. inhoud: 7 zangstukken.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19234
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
ADAMA, K..-
Kluchtige reis fen Eastergea oer Berlin nei Amsterdam.
Frjentsjer, F.A. Bosman, 1876. Genaaid, slap kaft. 37 pp. Fen de man sels forhelle; fry nei it Dútsk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19248
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
O. S. AKKERMAN.-
Foarjiersblommen Nije Fryske Foardrachten.
Ljouwert, C. Jongbloed Az., 1906. soft cover. 27 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18735
€  12.00 [Appr.: US$ 14.08 | £UK 10.5 | JP¥ 1542]
Catalogue: Fries toneel

 
AKKERMAN, PAULUS E.O.-
Hwat hoeden en hwat mijen… Kabaretprogramma mei meiwurking fan de rjuchterlike macht en it provinsiael bistjûr.
Z.pl, z.j. 17 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16828
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Fries toneel

 
ALKEMA, HENK EN MARK VALENCIA.-
Rixt. De Fryske opera.
Leeuwarden, 1995. Soft cover. Synopsis en tekst. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 15496
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
BAREND.-
Lyk as wy ek forjowe… - toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
Berltsum, Gebr. Westerlaan, 1924. Genaaid en slap kaft. 59 pp. twadde printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19140
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
BAREND.-
Der út - in klucht yn ien utkomste.
Berltsum, Broerren Westerlaan, z.j. Geniet en slap kaft. 32 pp. neitjes afwezig, dus losliggend.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19139
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
BEINTEMA, TABE.-
It presintsje fan pake.
Ljouwert, Beintema, z.j. Ingenaaid. 18 pp. Propagande-toanielstikje foar drankbestriding.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 5240
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Fries toneel

 
BERGA, WILCO.-
Berchbewenners.
Twellegea, 1992. Ringband. 73 pp. Script.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 14930
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP¥ 1285]
Catalogue: Fries toneel

 
BOUMA, S..-
Janne - toanielstik yn trije bidriuwen.
Berltsum, Broerren Westerlaan, 1940. Genaaid en slap kaft. 78 pp. inclusief Errata.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19132
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
BOUMA, SAKE.-
Op 'e Praetstoel, toanielstikje biwirke nei in headstik ut Afke's tiental fen Nynke van Hichtum.
Dokkum, Kamminga, 1933. soft cover. 28 pp. geniet, rug iets verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18215
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Fries toneel

 
BOUMA, SAKE.-
Op´e praetstoel.
Dokkum, Firma J. Kamminga, 1933. Geniet, slap kaft. 28 pp. toanielstikje biwirke nei in haedstik ut Afke´s Tiental fen N. van Hichtum.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19239
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Fries toneel

 
BRANDSMA, W.L. (ED.).-
Mayke Jakkelis.
Boalsert, Osinga, 1951. 63 pp. Magnus-rige nr. 5.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11183
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

 
BROLSMA, R..-
Estafette - fleurich stikje yn'e winter yn ien bidriuw.
Ljouwert, Utjower Drukkerij Eisma, 1934. Geniet, slap kaft. 43 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19252
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]
Catalogue: Fries toneel

 
R. BROLSMA.-
Pension ,,Nij Frisia'' Fleurich stikje yn 'e simmer yn ien bidriuw.
Ljouwert, Eisma, 1936. geniet, slap kaft. 40 pp. Kaft ligt los van het boek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19595
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Fries toneel

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page