Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Fries proza (w)
found: 24 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
AKKERMAN, P.-
It Freark Jabiks folk.
Snits, Brandenburgh & Co, 1946. Half linnen. 236 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 25
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
AKKERMAN P.J..-
Krabbels.
z.j. geniet. 80 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18908
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP• 1285]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BOOMSMA, JOOP.-
Peteareboek.
Leeuwarden, Koperative Utjowerij, 1976. Paperback. 205 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 50
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, R.-
It Aldlân.
Snits, Brandenburgh, 1944. Gebonden. 210 pp. 3e printinge.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 63
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, REINDER.-
It Heechhôf.
Sneek, Brandenburgh, 1926. Half linnen. 246 pp. 1e druk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 6365
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP• 1285]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, REINDER.-
It Aldlân.
Sneek, Brandenburgh, 1948. Half linnen. 210 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 6366
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, R.-
Mame en de greate boer.
Sneek, Brandenburgh, 1940. 56 pp. Frisia rige 24.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11066
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, LIUWE.-
Stoarm oer Fryslân.
Drachten, Laverman, 1965. Paperback. 217 pp. 2e druk.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 3044
€  4.00 [Appr.: US$ 4.69 | £UK 3.5 | JP• 514]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, LIUWE.-
De tocht fan de sallemander.
De Haech, Leopolds, 1948. Half linnen, met stofomslag. 178 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 54
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
BROLSMA, R.-
Ypeus.
Sneek, Brandenburgh, 1942. gebonden. 104 pp. Frisia rige 31-32 ( omslag bevat vlekken).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11073
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
DAM, EPPIE.-
Strie oerdwers en soartgelike forhalen.
Leeuwarden, Koperative Utjowerij, 1978. Paperback. 138 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 91
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
DAM, EPPIE.-
De ûnderste stien. Ferhalen.
Boalsert, Koperative Utjowerij, 1982. Paperback. 200 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11723
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
DOELE, SIKKE.-
De Messeslikker.
Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2001. Paperback. 143 pp. In koarte rom‚nse.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12403
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
FABER, J.-
Ballest oer board!.
Drachten, Laverman, 1961. Gebonden, met stofomslag. 147 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 99
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

 
FABER, HEIN.-
In frjemde fûgel yn it bit.
Grou, Frysl‚n, z.j. Paperback. 144 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16349
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP• 643]
Catalogue: Fries proza (w)

| Pages: 1 | 2 | - Next page