De Refter (v.h. de schaduw): Oude Nederlandstalige Theologie (3)
found: 60 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
AMSTELIUM, PEREGRINUM
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der waren Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3152
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
BRAKEL, WILHELMUS À
Titel onbekend [titelpagina ontbreekt] Inhoud: Opwekkinge voor den Lezer, Door Sara Nevius, genaemt van Brakel; Lyktranen gestort over het smartelyk afsterven van den Welgeleerden en Hoogwaardigen Heer Wilhelmus à Brakel, Door Lukas Burgvliet; Eergraf van den Zaligen Heere Wilhelmus à Brakel, Leeraar van Godts Kerke te Rotterdam, Door Joh. van Doesburg; Capittel I: Uyt de Natuyre / Capittel II: Van het Woordt Godts / Capittel III: Van Godt / Capittel IV: Vande Goddelijke Persoonen / Capittel V: Vande Besluyten Godts in 't algemeen / Capittel VI: Vande eeuwig Voor-verordineringe des Verkiesinge ende der Verwerpinge / Capittel VII: Van het verbondt der verlossinge tusschen Godt de Vader ende Godt de Sone over de uytverkorene; Ofte van de Raadt des Vredes / Capittel VIII: Vande Scheppinge der Wereldt / Capittel VII: Vande Engelen ende Duyvelen / Capittel VIII: Van den Mensche ende besonder vande Ziele / Capittel IX: Vande Voorsienigheyt Godts / Capittel XII: Van het Verbondt der Werken / ... enz. met als laatste hoofdstuk: Capittel XLI: Practijke des Heyligen Advondtmaals inde Voor-Bereydinge, Betrachtinge ende Na-Betrachtinge.
plaats onbekend, uitgever onbekend, jaartal onbekend (1711 of 1712), height in cm: 19 cm, hardcover, perkament-lederen rug, linnen kaft, gebonden. 8 + 1064 + 20 pp pp. band wat sleets en afgesleten aan hoeken, bladzijden over het algemeen in goede staat, blz. 1-2 ontbreekt, van blz. 105-106 en 297-298 ontbreekt de onderste helft, bruine vlek op de bovenhoek van de eerste circa dertig bladzijden.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3110
€  100.00 [Appr.: US$ 96.35 | £UK 91.25 | JP¥ 13851]

 
CAFMEYER,
Hooghweirdighe Historie van het Alder-Heyligste Sacrament van Mirakel; In desen nieuwen druck merckelyk verbetert ende vermeerdert door verscheyde thoonen, preuven, en curieuse omstandigheden, tot heden noyt alsoo gesien ofte aan 't licht gebracht; Alles getrocken uyt geloof-weirdighe ende geapprobeerde Autheurs, verciert met seer schoone Copere Figuren [met 17 gravures, blz. 23-34 (waarschijnlijk met gravure) ontbreekt, bij één uitklapbare gravure ontbreekt een stukje rechtsonder; sommige gravures zijn - ten dele - ingekleurd met één of twee kleuren (rood/blauw/bruin)].
Brussel, Georgius de Backer, Boeck-drucker, 1720, height in cm: 17 cm, hardcover, band vervangen, zwarte lederen rug, linnen kaften, gebonden. 36 + 205 pp pp. gat in voorkaft, band verder intact, bladzijden in redelijk goede staat, wel met gebruikssporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3158
€  100.00 [Appr.: US$ 96.35 | £UK 91.25 | JP¥ 13851]

 
HULEN, RODRIGO
De Oeffeninge van de Volmaektheyd [titel boven de bladzijden, de titelpagina ontbreekt, zodat ook de plaats van uitgave enz. ontbreken]; Het Vijfde Tractaet, Van het Gebed; Het Sesde Tractaet, Van de tegenwoordigheyd Gods; het Zevenste Tractaet, Van het onderzoek der conscientie .
plaats onbekend, uitgever onbekend, jaartal onbekend (17e of 18e eeuw), height in cm: 15 cm, hardcover, bruine lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. p. 243 t/m 479 pp. Band met heel licht gebruikssporen maar in goed staat, bladzijden in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3051
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
HULEN, RODRIGO
De Oeffeninge van de Volmaektheyd [titel boven de bladzijden, de titelpagina ontbreekt, zodat ook de plaats van uitgave enz. ontbreken]; Het Thiende Tractaet, Van de zeedbaerheyd ende geschiktheyd in manieren en in woorden; Het Elfste Tractaet, Van de oodmoedigheyd; Het Twelfste Tractaet, Van de bekoringen; Het Derthiende Tractaet, Van de droefgeestigheyd en de blygeestigheyd; Het Veerthiende Tractaet, Van den uytnemenden schat van geestelyke goederen die wy hebben in Christus onzen Verlosser; Het Vyfthiende Tractaet, Van de H. Communie en het H. Sacrificie der Misse; Het Sesthiende Tractaet, Van de dry Evangelische Raeden ofte de deugden die door de zelve geoefent worden.
plaats onbekend, uitgever onbekend, jaartal onbekend (17e of 18e eeuw), height in cm: 15 cm, hardcover, bruine lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. p. 223 t/m 596 pp. Band met heel licht gebruikssporen maar in goed staat, bladzijden in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3052
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
JACOBSZ., HEYMAN FONCK, JOAN
[convoluut: band met twee boeken] 1. Zondaags Schoole, of Uytlegginge op de Evangelien van de Zondagen, alsoo men die hout in de H. Kerke, door het gantsche Jaer; Zeer bekwaam om de kinderen te laten leeren, of te vertalen in 't Fransch, Latijn of andere talen; Oversien en verbetert met schoone Gebeden en konstige figuren, na den Roomschen Text / 2. Joan Fonck: Heylige-Daags Schoole, Inhoudende Schoone Uytlegginge op de Evangelien van de Heylige Dagen, zoo men die houd in de Heylige Kerke door 't gantsche Jaer; Tot nut en dienstbaarheyt van gemeene Persoonen en de jonge Jeugd.
Antwerpen, Erfg. van de Wed. C. Stichter, 1783, height in cm: 16 cm, hardcover, zwarte lederen band, rug stijlvol gerepareerd met extra laag zwart leder, gebonden, gespen van sluitingen langs zijkant ontbreken. 16 + 335 + 238 pp pp. Rug gerepareerd, band verder intact, bladzijden in goede staat, met wel wat bruin verkleurd en een beetje smoezelig, met zwart-wit afbeeldingen/vignetten in de tekst.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3055
€  100.00 [Appr.: US$ 96.35 | £UK 91.25 | JP¥ 13851]

 
JOSEPH A S. BARBARA
Het Gheestelijck Kaert-spel met Herten Troef, oft het Spel der Liefde; Verciert ende vermeerdert met veel schoone copere platen [pagina's 23 t/m 26 ontbreken].
Antwerpen, Petrus Josephus Rymers, Boeck-drucker, 1666 (den derden druck), height in cm: 17 cm, hardcover, bruine lederen band, gebonden. 10 + 528 pp pp. rug sleets, hoeken van band afgesleten, bladzijden met lichte gebruikssporen maar over het algemeen in goede staat, sommige bladzijden beetje smoezelig, boekenwormgaten in bovenhoek (buiten de tekst) van een aantal bladzijden, met gegraveerde prenten.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3056
€  100.00 [Appr.: US$ 96.35 | £UK 91.25 | JP¥ 13851]

 
LIGUORI, ALPHONSUS
Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Allerheyligste Sacrament des Autaers, en van d'Allerheyligste Maegd Maria; Alles zeer dienstig voor de Gebroeders en Gezusters van het Broederschap der Gedueringe Aenbidding van 't Allerheyligste Sacrament des Autaers, om over te brengen met aendachtigheyd de ueren van Aenbidding.
Gend, J. Begyn, 1791 (achtsten druk, vermeerderd en verbeterd), height in cm: 15 cm, hardcover, bruine lederen band, gebonden. 334 + 26 pp pp. band sleets, rug aan boekblok gelijmd, bladzijden met enige gebruikssporen maar over het algemeen in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3061
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
LUTHER, MARTINUS / ROTTERDAM, ERASMUS
[convoluut: bevat 2 boeken] 1. Martinus Luther: Servum Arbitrum, dat is: De knechtelyke wille; verklarende, dat de vrye wille niet is; Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam / Erasmus van Rotterdam: Van de vrye wil; tegen D. Martinus Luther, Uit het Latijn getrouwelijk vertaald.
Gouda, B.H. Maaskant, 1870, height in cm: 23 cm, hardcover, band vervangen, zwarte lederen rug, gekartonneerde kaft, goudopdruk op rug, gebonden. VIII + 276 + 68 pp pp. rug intact, kaften sleets aan randen, bladzijden in goede staat, enige potloodstrepen en notities met potlood.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3064
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
MARCK, JOHANNES A
Kort Opstel der Christelijke Godsgeleertheit, tot Leeringe der Waarheeden en Wederlegginge der Dwaalingen, getrokken uit de grootere Werken van Johannes a Marck, Leeraar in de Academie en Gemeente tot Leyden, door Johannes Wilhelmius, Theologia Doctor en Predicant tot Rotterdam [incompleet: aan het einde van het boek ontbreken enkele bladzijden, te weten de nrs. XXVI t/m XXX van het XXIV. Hooft-deel: Van de Saalige Verheerlijkinge, en ook de titelpagina ontbreekt].
plaats onbekend, uitgever onbekend, 1714, height in cm: 16 cm, hardcover voorkaft en softcover achterkaft, perkament-lederen band, gebonden. 56 + 720 pp pp. bovenrand van rug lichtjes beschadigd, band verder intact maar wel smoezelig bladzijden in goede staat maar wel met lichte gebruikssporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3065
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
MOLINA, C.
Den oprechten Schriftuerlyken Roomsch-Catholyken Mond-Stopper; Aen alle tegenwoordige Oncatholyke Leeraers, en Nieuw-Gesinde Leerlingen, besonderlyk aen Andreas Essenius, Calvino-Gommarist Predicant tot Utrecht; Desen laetsten druk merkelijk verbetert en van vele druk-fylen gecorrigeert met nieuwe Approbatie goed-gekeurt en vermeerdert.
Antwerpen, P.J. Paris, Drukker, zonder jaartal (circa 1700), height in cm: 16 cm, softcover, bruine lederen band, gebonden. 214 pp pp. kaft sleets en aan randen enigszins weggesleten, bladzijden intact maar met gebruikssporen en omgekrulde benedenhoeken.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3067
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
N.N.
Christelyke Onderwyzingen en Gebeden, wegens de voornaamste pligten der geloovige, en Bemerkingen op de Vier Uiterste van den Mensch; Meestendeel getrokken uit de H. Schriftuur, den Missaal, en de Heilige Oudvaders.
Na de Cypye van Gend, Joannes Coppens en Zoon, Boekverkooper, 1775 (zestiende druk, van nieuws overzien en verbeterd), height in cm: 16 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, gebonden. 14 + 606 + 4 pp pp. lichte slijtage aan band, bladzijden intact maar met gebruikssporen, met gegraveerde paginagrote prenten.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3114
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
N.N.
Christelyke Onderwyzingen en Gebeden, getrokken Uyt de heylige Schrifture, den Missael, en de heylige Oud-Vaders, wegens De voornaamste plichten der Geloovige.
Gend, Bernard Poelman, 1789, height in cm: 16 cm, hardcover, donkerbruine gepreegde lederen band, gebonden. 12 + 648 pp pp. slijtage aan band m.n. aan hoeken, binding intact, boekblok vastgelijmd aan rug, bladzijden in goede staat maar met lichte gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden smoezelig en gevlekt.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3120
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
N.N. (EERW. HEER B. D. L., PRIESTER)
Den Christelyken Vader bredende het Geestelyk Broodt voor de Kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden; Getrokken uyt de HH. Vaderen, en kerkelijke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden, in vier deeltiens; I. Deel: Van den 1. Sondag des Advents tot aen den vierder Sondag van den Vasten.
Antwerpen, Joannes Franciscus van Soest, Boek-drukker, 1724, height in cm: 15 cm, hardcover, bruine lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. 12 + 599 pp pp. band en bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3166
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
N.N. (EERW. HEER B. D. L., PRIESTER)
Den Christelyken Vader bredende het Geestelyk Broodt voor de Kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden; Getrokken uyt de HH. Vaderen, en kerkelijke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden, in vier deeltiens; III. Deel: Van het H. Hoogtyd van Pinxteren, tot den laetsten Zondag na Pinxteren.
Antwerpen, Joannes Franciscus van Soest, Boek-drukker, 1728, height in cm: 16 cm, hardcover, bruine lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. 702 pp pp. enige slijtage aan rug en hoeken van de band, bladzijden in goede staat maar lichte gebruikssporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3167
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page