De Refter (v.h. de schaduw): Oude Nederlandstalige Theologie (1)
found: 114 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
Amstelium, Peregrinum
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der warer Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen met name langs de zijrand.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-122
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
B.D.L., Priester (anoniem)
Den Krystelyken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Epistelen die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden.; Getrokken uyt de H. H. Vaderen, en Kerkelyke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden; In vier deelen; II. Deel: Van den vierden Zondag van den Vasten, tot aen het H. Hoogtyd van Pinxteren + III. Deel: Van het H. Hoogtyd van Pinxteren, tot den laetsten Zondag na Pinxteren; Door den Eerw. Heer B. D. L. Priester.
Antwerpen, Joannes Franciscus van Soest, Boek-drukker, 1728, height in cm: 17 cm, hardcover, donkerbruine leren banden, goudopdruk op rug, gebonden. 669 + 702 pp pp. aan bovenrand van deel 2 en onderrand van deel 3 ontbreekt een klein stukje leder, banden verder intact maar met enige slijtagesporen, ruggen van boekblokken aan ruggen van banden vastgelijmd, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-002
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
Bahring, Bernard e.a.
[convoluut: drie boeken in één band] 1. Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne tijdgenooten, door Bernard Bahring; uit het Hoogduitsch / 2. Johan Albrecht Bengel; Naar het Hoogduitsch van Dr. Oscar Wächter, door B. J. Adriani, Predikant te Amsterdam / 3. César Malan; Uit het Fransch, naar de levensschets door César Malan Jr..
Amsterdam, H. Höveker / Höveker & Zoon, 1866/1874, height in cm: 21 cm, hardcover, donkerbruine lederen rug en hoeken, linnen kaft, goudopdruk op rug, gebonden. 355 + 225 + 191 pp pp. rug en hoeken iets afgesleten, band en binding verder intact, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-001
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Bossuet, Jakobus Benignus
Leerredenen op den Passiezondag, tot op den Saturdag in de Passieweek; VIde Deel, Uit het Fransch vertaalt door de Eerwaarde Heer Rudolphus Brouwer, Roomsch Priester en Pastoor.
Amsterdam, F.J. van Tetroode, Boekverkooper, 1790, height in cm: 16 cm, hardcover en softback, vernieuwde band, gekartonneerd, gebonden. 4 + 313 pp pp. waterschade aan bovenrand van band, verder band intact, bladzijden aan zijrand niet afgesneden, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-004
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Bossuet, Jakobus Benignus
Verzameling van Lykredenen; Waar by gevoegd zyn Bekorte Geschiedenissen van het Leeven en Afsterven der Personen, Over welke dezelve zyn uitgesproken; Tiende Deel, Na de nieuwste Fransche Uitgave vertaald door den Eerwaarden Heer Rudolphus Brouwer, Rooms Priester en Pastoor.
Amsterdam, F. J. van Tetroode, Boekverkooper, 1793, height in cm: 16 cm, hardcover, gekartonneerd, geel op snede, gebonden. 4 + 496 pp pp. voorkaft beschadigd, verder licht slijtage aan de band, binding intact, bladzijden in goede staat, titelprent.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-003
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Boudon, Henricus Maria
De heylige Wegen des Cruys, Daer gehandelt word van de inwendige quellingen.
Gendt, Weduwe van Michiel de Goesin, zonder jaartal , height in cm: 14 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, zijrand van achterkaft gerepareerd met extra laag bruin leder, gebonden. 164 pp pp. band gerepareerd, meeste bladzijden intact maar bruin verkleurd en enige ervan met watervlek, laatste bladzijden sleets aan zijrand.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-005
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Brakel, Wilhelmus à
Titel onbekend [titelpagina ontbreekt] Inhoud: Opwekkinge voor den Lezer, Door Sara Nevius, genaemt van Brakel; Lyktranen gestort over het smartelyk afsterven van den Welgeleerden en Hoogwaardigen Heer Wilhelmus à Brakel, Door Lukas Burgvliet; Eergraf van den Zaligen Heere Wilhelmus à Brakel, Leeraar van Godts Kerke te Rotterdam, Door Joh. van Doesburg; Capittel I: Uyt de Natuyre / Capittel II: Van het Woordt Godts / Capittel III: Van Godt / Capittel IV: Vande Goddelijke Persoonen / Capittel V: Vande Besluyten Godts in 't algemeen / Capittel VI: Vande eeuwig Voor-verordineringe des Verkiesinge ende der Verwerpinge / Capittel VII: Van het verbondt der verlossinge tusschen Godt de Vader ende Godt de Sone over de uytverkorene; Ofte van de Raadt des Vredes / Capittel VIII: Vande Scheppinge der Wereldt / Capittel VII: Vande Engelen ende Duyvelen / Capittel VIII: Van den Mensche ende besonder vande Ziele / Capittel IX: Vande Voorsienigheyt Godts / Capittel XII: Van het Verbondt der Werken / ... enz. met als laatste hoofdstuk: Capittel XLI: Practijke des Heyligen Advondtmaals inde Voor-Bereydinge, Betrachtinge ende Na-Betrachtinge.
plaats onbekend, uitgever onbekend, jaartal onbekend (1711 of 1712), height in cm: 19 cm, hardcover, perkament-lederen rug, linnen kaften, gebonden. 8 + 1064 + 20 pp pp. band wat sleets en afgesleten aan hoeken, bladzijden over het algemeen in goede staat, blz. 1-2 ontbreekt, van blz. 105-106 en 297-298 ontbreekt de onderste helft, bruine vlek op de bovenhoek van de eerste circa dertig bladzijden.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-073
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
Cafmeyer, Petrus de
Hooghweirdighe Historie van het Alder-Heyligste Sacrament van Mirakel; In desen nieuwen druck merckelyk verbetert ende vermeerdert door verscheyde thoonen, preuven, en curieuse omstandigheden, tot heden noyt alsoo gesien ofte aan 't licht gebracht; Alles getrocken uyt geloof-weirdighe ende geapprobeerde Autheurs, verciert met seer schoone Copere Figuren [met 17 gravures, blz. 23-34 (waarschijnlijk met gravure) ontbreekt, bij één uitklapbare gravure ontbreekt een stukje rechtsonder; sommige gravures zijn - ten dele - ingekleurd met één of twee kleuren (rood/blauw/bruin)].
Brussel, Georgius de Backer, Boeck-drucker, 1720, height in cm: 17 cm, hardcover, band vervangen, zwarte lederen rug, linnen kaften, gebonden. 36 + 205 pp pp. gat in voorkaft, band verder intact, bladzijden in redelijk goede staat, met flinke gebruikssporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-124
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
Calmet, Augustyn
Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in Redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne Schriften vervat; Eerste Deel (Eerste Stuk en Tweede Stuk) + Tweede Deel + Derde Deel [3 banden].
Amsterdam, Salomon Schouten, Boekverkooper, 1739, height in cm: 22 cm, hardcover, lederen ruggen, gekartonneerde kaften, goudopdruk op ruggen, gebonden. 8 + 172 + 224 + 326 + 4 + 62 + 620 + 4 + 756 pp pp. banden in goede staat, bladzijden niet afgesneden aan zijkant en onderkant, bladzijden in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-006
€  200.00 [Appr.: US$ 192.71 | £UK 182.25 | JP¥ 27702]

 
Calmet, Augustyn
Outheden van het Nieuwe Verbondt, bestaande in Redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne Schriften vervat: Eerste Stuk (behelzende de Redenvoeringen over die vier Evangelisten) + Tweede Stuk (beginnende met de Handelingen der Apostelen, en eindigt met het Boek der Openbaring) [2 banden].
Amsterdam, Salomon Schouten, Boekverkooper, 1739, height in cm: 22 cm, hardcover, lederen ruggen, gekartonneerde kaften, goudopdruk op ruggen, gebonden. 14 + 638 + 16 + 750 pp pp. banden in goede staat, bladzijden niet afgesneden aan zijkant en onderkant, bladzijden in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-007
€  200.00 [Appr.: US$ 192.71 | £UK 182.25 | JP¥ 27702]

 
Cepari, Virgilius.
Leven van den H. Aloysius de Gonzaga van de Societeyt Jesu.
Antwerpen , Drukkery van T.-L. Janssens, 1828 (tweeden druk), height in cm: 18 cm, hardcover, lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. 320 + 4 pp pp. band met gebruikssporen en bovenaan rug licht beschadigd, binding intact, bladzijden in goede staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-010
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Claes, J.
De Boere-Theologie, of den Kluyzenaer, by wyze van samenspraak; Onderwyzende de pagters, dienstboden, ambagtslieden, handwerkers, de armen en alle slach van volk; In welke hunne misbruyken aengetoont en bestrafd worden; Met aenwyzing der middelen om hun dagelyks werk te heyligen en alzoo tot de eeuwige zaligheyd te geraken; ondermengeld met de noodige vragen van den Catechismus.
St. Nicolaes, Drukkery van A.-L. Rukart, Uitgever, 1844, height in cm: 16 cm, paperback, ingenaaid. 300 pp pp. sticker op rug, bladzijden aan zijkant en onderkant niet afgenseden, bladzijden in goede staat, eerste en laatste bladzijde bruin verkleurd, vlek op titelpagina.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-011
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Crasset, P. Joannes
Christelyke Bemerkingen voor alle de dagen des Jaers, met de Evangelien der Zondagen, Zesde nederduytsche uytgave, overzien en verbetert; Derde Deel [Vanaf de Zondag van Dryvuldigheyd tot de XIII. Zondag na Sinxen).
Gend , Drukkery van de We. J. Poelman-De Pape, 1841, height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde zwartlinnen band, goudopdruk op rug, gebonden. 442 pp pp. band in perfecte staat, bladzijden in goede staat, op enige bladzijden kleine lichtbruine vochtvlekjes.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-012
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
D'Hooghe, Benedictus.
Uytlegginge en zede-puncten, Op den derden regel van den H. Vader Dominicus.
Plaats onbekend,, Uitgeverij onbekend,, app. 1790, height in cm: 14 cm,, hardcover, lederen band, gebonden. 305 + 6 pp pp. gebruikssporen, in goede staat, gravure op titelpagina.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-024
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Daurelle et al.
[convoluut: acht publicaties in 1 band] 1. L'Abbé Daurelle: Lourdes et la science (1880, Bar-le-Duc, Imprimeries-Librairies de l'Oeuvre de Saint-Paul) / 2. Pélerinage à la Salette / 3. Kort overzicht der Kerkelijke geschiedenis van het jaar 1800 tot 1814; door P.J. van der Moere S.J.; Van het jaar 1811 tot 1814 (Roermond, Drukkerij van J.J. Romen, 1857) / 4. Het klooster der Ongeschoeide Carmelitessen; Door J.P. Schoones, Rector ('s-Bosch, W. van Gulick, 1879) / 5. Réfutation abrégée du Livre de Volney; intitulé: Les Ruines, ou Meditation sur le révolutions des empires; Par M. D. N.; Noevelle Édition, augmentée (Bois-le-Duc, Les Frères Langenhuysen, 1823) / 6. Aanmerkingen over het nakend gevaar van het verlies der Oostenryksche Nederlanden / 7. Levensschets van Zyne Hoogweerdigheyd Hyacinthus de Quelen, Aertsbisschop van Parys / 8. De Syrische Katholijken en hunne Patriarch Mgr. Ignatius-Antonius Samhiri; Door den Abbé Joannes Mamarbascbi, Secretaris van den Patriarch van Antiochië (Breda, J. Hermans, Drukkker en Boekhandelaar, 1855).
diverse plaatsen, diverse uitgevers, diversje jaren, height in cm: 15 cm, hardcover, leren rug, gekartonneerde kaft, goudopdruk op rug, gebonden. 48 + 150 + 192 + 11 + 186 + 62 + 53 + 54 pp pp. slijtagesporen aan band, bladzijden in goede staat, enkele bladzijden met lichte waterschade of roestvlekjes.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-013
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page