De Refter (v.h. de schaduw): Nederlandstalige Folianten
found: 16 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Basnage, Jakob
Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie, behelzende Ene Uitvoerige Beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: Mitsgaders Een Verhaal van alle Oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooiing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen...; Waar in men vindt de Levens en Bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schryvers, met een Berecht van derzelver Werken; Alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft; Door Jakob Basnage, in zijn leven Fransch Predikant in 's Gravenhage, en Historieschryver van de Hoog Mog. Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden [Uit het Fransch vertaald, en met kopere Platen versiert]; Tweede Deel, .
Amsterdam / Delft, Gerard onder de Linden / Reinier Boitet, 1727, height in cm: 43 cm, hardcover, bruine lederen band, 7 ribben op de rug, schildje met goudopdruk op rug, gebonden. 6 + p. 659 t/m 1940 pp. originele band met slijtagesporen maar in heel behoorlijke staat, scharnier van rug naar voorkaft gerepareerd, rug vastgelijmd aan boekblok, bladzijden in prima staat, met een groot aantal gravures met de omvang van ongeveer een derde deel van de tekst over twee kolommen, de prent vóór de inhoudsopgave is verwijderd, twee kleine bibliotheekstempels op de titelpagina (buiten de tekst en illustratie).
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-100
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Basnage, Jakob
Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie, behelzende Ene Uitvoerige Beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: Mitsgaders Een Verhaal van alle Oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooiing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen...; Waar in men vindt de Levens en Bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schryvers, met een Berecht van derzelver Werken; Alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft; Door Jakob Basnage, in zijn leven Fransch Predikant in 's Gravenhage, en Historieschryver van de Hoog Mog. Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden [Uit het Fransch vertaald, en met kopere Platen versiert]; Tweede Deel, .
Amsterdam / Delft, Gerard onder de Linden / Reinier Boitet, 1727, height in cm: 43 cm, hardcover, de originele (?) band is gekaft met (vastgeplakt) wijnrood plaklinnen zonder opdruk, gebonden. 6 + p. 659 t/m 1940 pp. (gekafte) band is intact, bladzijden zijn niet afgesneden en intact, de baldzijden zijn over het algemeen in goede staat, een aantal bladzijden is flink bruin verkleurd (maar de tekst is desondanks goed leesbaar), met een groot aantal gravures met de omvang van ongeveer een derde deel van de tekst over twee kolommen, twee paginagrote prenten aan het begin van het boek, titelpagina is bovenaan beschadigd en gerepareerd (enkele letters uit de titel zijn weggevallen), de vier pagina's daarna missen de rechter bovenhoek, die is gerepareerd met vervangend papier.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-101
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Hazart, P. Cornelius
Kerkelycke Historie van de Gheheele Werelt namentlyck vande voorgaende ende teghenwoordige eeuwe; In welke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghen des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholijcke daeden, inde vier ghewesten des wereldts ...; Het Derde Deel, vervattende de historien van Nederlandt ende Engelandt.
Antwerpen, By Michiel Cnobbaert, 1669, height in cm: 30 cm, hardcover, zwartekunstlederen rug en hoeken, bruine gekartonneerde kaften, zonder letteropdruk, gebonden. 12 + 455 + 21 pp pp. band in prima stat, bladzijden in goede staat, enkele bladzijden met bruine verkleuring.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-111
€  350.00 [Appr.: US$ 337.24 | £UK 318.75 | JP¥ 48478]

 
Hazart, P. Cornelius
Triomph van de Christelycke Leere, ofte Grooten Catechismus, met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende Eene Korte Weerlegginghe van de Catechismus der Calvinisten; Deel I + Deel II [2 banden].
Antwerpen, By Michiel Knobbaert, 1683, height in cm: 31 cm, hardcovers, bruine lederen banden, goudopdruk op ruggen, gebonden. 12+743+9 + 12+738+10 pp pp. slijtagesporen aan de banden, ruggen en gerepareerd, bladzijden over het algemeen in redelijk goede tot goede staat, in deel 1 wat kleine gebreken c.q. (brand)gaatjes op een aantal bladzijden de bladzijden, in deel 1 een gegraveerde titelprent en in deel 2 een titelprent bij de Opdracht.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-113
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Hazart, P. Cornelius
Triomph van de Christelycke Leere, ofte Grooten Catechismus, met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende Eene Korte Weerlegginghe van de Catechismus der Calvinisten; Deel I [zonder Deel II].
Antwerpen, By Michiel Knobbaert, 1683, height in cm: 33 cm, hardcover, zwarte kunstlederen rug, zwarte linnen kaften, zonder letteropdruk, gebonden. 10+743+9 pp. lichte slijtage aan de band, binding intact, bladzijden over het algemeen in goede staat, wel geringe waterschade en enige bladzijden bruin verkleurd, gegraveerde titelpagina.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-115
€  150.00 [Appr.: US$ 144.53 | £UK 136.75 | JP¥ 20776]

 
Hazart, P. Cornelius
Triomph van de Christelycke Leere, ofte Grooten Catechismus, met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende Eene Korte Weerlegginghe van de Catechismus der Calvinisten; Deel I [zonder Deel II].
Antwerpen, By Michiel Knobbaert, 1683, height in cm: 33 cm, hardcover, bruine lederen band, gepreegde kaften, met 1 gesp (de tweede gesp ontbreekt), gebonden. 12+743+9 pp pp. slijtagesporen aan de band, binding intact, bladzijden met gebruikssporen en in redelijk goede tot goede staat, gegraveerde titelpagina, deze zit ten dele vastgeplakt aan de navolgende titelpagina (zonder illustratie) zodat enkele letters van de titel wegvallen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-116
€  150.00 [Appr.: US$ 144.53 | £UK 136.75 | JP¥ 20776]

 
Livius, Titus
Romainsche Historien, Sedert de bouwing van Romen tot aan d'ondergang van 't Macedonische Rijk; Ten meestendeel van nieus vertaalt, en met een tweede Decade, voor de gene, die verloren is, verrijkt, en op ontellijke plaatsen vermeerdert; Met een Vervolg der Romainsche Historien, strekkende van 't einde van T. Livius tot aan de doot van C. Iulius Cesar; beneffens een kort, doch bondig Vertoog van de Staat der Oude Romainen; Nieuwelijks uit de Romainsche Historie van M. Scipio Dupleix vertaaktm en met nieuwe Bladwyzers verrijkt.
Amsterdam, Gedrukt by Lacob Lescalle, voor Ian Iacobsz. Schipper, 1646, height in cm: 34 cm, hardcover, naturelkleurige perkamenten band, 5 ribben op rug, houten platten onder de perkamenten bekleding, zonder letteropdruk, gebonden. 52 + 622 + 38 + 198 + 26 pp pp. band gerepareerd, sporen van verwijderde hengsels voor gespen, binding intact, bladzijden in redelijk goede tot goede staat, veel bladzijden met bovenaan bruinverkleuring door waterschade, laatste gedeelte van het boekblok bladzijden rechtsboven wat verweerd en licht beschadigd door schimmels, laatste bladzijden aan bovenrand en zijrand gerepareerd, met gegraveerde titelpagina en 64 kleine gravures (10,5x7 cm) in de tekst.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-112
€  400.00 [Appr.: US$ 385.41 | £UK 364.25 | JP¥ 55404]

 
N.N.
Biblia Sacra, dat is: de Heylige Schriftuur, Bedeylt in het Oude ende Nieuwe Testament; Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen Tekst.
Antwerpen, By Jan Mourentorf, 1690 (op nieuw herdruckt, ende tegen deselve na-gesien), height in cm: 34 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, gepreegde voor- en achterkaft, zonder titel op de rug, gebonden. 12 + circa 1000 pp pp. rug van band gerepareerd, sporen van verwijderde gespen en hengsels op voor- en achterkaft, bladzijden met gebruikssporen maar in redelijk goede tot goede staat, geïllustreerde gegraveerde titelpagina.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-110
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Ribadinaeira, P. Petrus / Rosweydus, P. Heribertus
Generale Legende der Heylighen, van nieuws vermeerdert ende ghedeylt in twee Deelen: Het Eerste Deel [1 januari tot 30 juni] / Generale Legene der Heylighen met het leven Iesu Christi ende Marie vergadert wt de H. Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H. Kercke; Den tweeden druck met veel Levens der HH. vermedt. met een Register dienende tot de Sermoenen de Iaers [incompleet: laatste bladzijde ontbreekt].
Antwerpen, By Hieronymus Verdussen, 1629, height in cm: 38 cm, hardcover, zwarte lederen band zonder opdruk (wellicht niet de originele band, wel een oude band, met houten kaften onder de lederen bekleding), gebonden. 36 + 790 pp pp. slijtagesporean aan de band, rug aan bovenzijde en onderzijde stijlvol gerepareerd, sporen van verwijderde gespen op voor- en achterkaft, binding intact, bladzijden over het algemeen in redelijk goede staat, sporen van gedroogd plantenblad op p. 154-155, met paginagrote titelprent c.q. geïllustreerde titelpagina met kleine beschadging aan de rand van de afbeelding.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-105
€  150.00 [Appr.: US$ 144.53 | £UK 136.75 | JP¥ 20776]

 
Rosweydus, Heribertus
Generale Kerckeliicke Historie, Tweede Deel [tekst begint op p. 717 bij De neghende Eeuwe] + Kerckeliicke Historie van Neder-Landt [incompleet: laatste deel van het alfabetische register ontbreekt, vanaf Rogerius].
zonder plaats, zonder uitgeverij, zonder jaartal, height in cm: 37 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. p. 717 t/m 1360 + 55 + 212 + 10 pp pp. slijtage aan de band, rug aan bovenzijde en benedenzijde gerepareerd, binding intact, bladzijden afgesneden en over het algemeen in redelijk goede tot goede staat, sommige bladzijden bruin verkleurd.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-107
€  350.00 [Appr.: US$ 337.24 | £UK 318.75 | JP¥ 48478]

 
Rosweydus, Heribertus
Het Leven ende Spreucken der Vaderen beschreven door den H. Hieronymus Priester ende andere verscheyde Autheuren in thien boecken by een vergadert door Heribertus Rosweydus priester de Societeyt Iesu.
Antwerpen, By Hieronymus Verdussen, 1643 (tweeden druck), height in cm: 36 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, gebonden. 40 + 852 + 48 pp pp. band sleets en gerepareerd, in het midden van het boekblok stulpen de bladzijden langs de zijkant naar buiten uit, de bladzijden hebben lichte gebruikssporen maar zijn over het algemeen in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-106
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Suikers, Geerlof / Verburg, Isaak
Algemene Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenissen des bekenden aardkloots, of Een Verhaal van al hetgene gedenkwaardige in de verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem den III. Koning van Engelandt; Mitsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleertheit of door eenige andere aanmerkens-waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben: Op eene welgeschikte order in het Neder-Duitsch beschreven door Geerlof Suikers, Rechtsgeleerde, en Isaak Verburg; Met kopere Platen; Vyfde Stuk + Zesde Stuk + Zevende Stuk + Achtste Stuk + Negende Stuk + Tiende Stuk [bij elkaar in drie banden, 2 Stukken per band].
Amsterdam , By Rudofl en Gerard Wetstein, 1724-1728, height in cm: 42 cm, hardcovers, bruine lederen banden, voor- en achterkaften gepreegd en met goudopdruk, goudopdruk op ruggen, ruggen met zeven ribben, gebonden. 5/6: 12 pp + p. 321 t/m 432 + 884 pp; 7/8: 10+972 pp; 9/10: 12+525 + 2+494+166(Bladwyzer) pp pp. slijtagesporen aan de banden, ruggen aan bovenzijde en onderzijde stijlvol gerepareerd, bindingen intact, bladzijden afgesneden en in goede staat, sommige bladzijden met roestvlekken, met 1 paginagrote portretgravure en 54 gravures van een halve pagina.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-104
€  400.00 [Appr.: US$ 385.41 | £UK 364.25 | JP¥ 55404]

 
Trommium, Abrahamum (Bearbeidt en uitgegeven door)
Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments; Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mistgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden; Zynde noch achtrer aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorde daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn; Eerste Deel + Derde Deel [het Tweede Deel ontbreekt].
Leeuwarden, By Pieter Koumans, Willem Coulon, en Abraham Ferwerda, 1750/1754, height in cm: 36 cm, hardcovers, bruine lederen banden, goudopdruk op ruggen, gebonden. 38+696 + 2+1066+138+52 pp pp. slijtage aan de banden, bindingen intact, bladzijden afgesneden en in redelijk goede tot goede staat, in het derde deel nogal wat roestvlekken.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-108
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Trommium, Abrahamum (Bearbeidt en uitgegeven door)
Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments; Eerste Deel, vervattende alle de Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys; Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche enChaldeeusche grond-woorden daerby gevoegt; mistgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden; Zynde noch achter-aen gehecht een Compleet Hebreeusch Register van alle de grond-woorden deses Eersten deels, nae order van 't Hebreeusche Alphabeth.
Amsterdam, By Gerardus Borstius, 1685, height in cm: 34 cm, hardcover, vervangende band met bruine kunstlederen rug en hoeken en donkergroene kunstlederen kaften, perkamenten vignet op voor- en achterkaft, zonder letteropdruk, gebonden. 16 + 1142 + 88 + 2 pp pp. band in prima staat, bladzijden afgesneden en in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-109
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Water, Johan vande (samenstelling)
Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht; Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten; Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, Handvesten, Privilegien, Octroyen, Instructien, Reglementen, Resolutien, en andere aanmerkelyke stukken; Alle in eene natuurlyke ordre met de vereyschte naeuwkeurigheyt by een gebragt, door Johan vande Water, Rechtsgeleerde; Eerste Deel.
Utrecht, By Jacob van Poolsum, 1729, height in cm: 43 cm, hardcover, originele rug met titelschild, kaften beplakt met bruin plaklinnen zonder opdruk, gebonden. 24 + 30 + 116 + 764 pp pp. rug met slijtagesporen, band verder intact, blddzijden niet afgesneden, benedenhoek van bladzijden (buiten de tekst) bruin verkleurd en licht aangetast door vochtwerking, voor de rest zijn de bladzijden in goede staat, met paginagrote intacte titelprent in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 4-102
€  300.00 [Appr.: US$ 289.06 | £UK 273.25 | JP¥ 41553]

| Pages: 1 | 2 | - Next page