Bob Petersen Boeken: Godsdienst
gevonden: 81 boeken op 6 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen
's-Hertogenbosch, C.N.Teulings, 1913. Paperback 20x14. Mysteriespel van de XVde eeuw. Bewerkt voor de opvoering tijdens de Nationale Tentoonstelling van Oude Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch door Willem Smulders, met eene inleiding van Dr, H. Möller en illustraties van D. Hermsen. Muziek van A. Hansen. 2x80 blz. Links de vertaalde tekst rechts de originele tekst..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11090
€  7.50
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Mysteriespel, 15e eeuw

 
ASSMANN, P.W. (REDACTIE)
Het boek voor Kerstmis
Haarlem, J.H. Gottmer, 1945. Hardcover 25x19. 232 blz. 19 bijdragen o.a. Jan P. Strijbos: In wintertijd langs de kust..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11684
€  7.50
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Kerstmis, verhalen, gedichten illustraties Sjoerd Kuperus, Henk van de Meij,Herman Moerkerk, Anton Pieck, L. Schipper en C. Teeuwisse

 
DIVERSE AUTEURS
Werk in uitvoering 2
Haarlem/'s-Hertogenbosch, NBG/KBS, 2000. Paperback 21x13. 1e druk. 399 blz. Twee jaar na de verschijning van Werk in uitvoering publiceert het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe reeks bijbelboeken in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Opnieuw kan het publiek kennismaken met nieuwe resultaten van dit grootse interconfessionele bijbelvertaalproject. Werk in uitvoering 2 bevat belangrijke en veel gebruikte bijbelboeken: - uit het Oude Testament de boeken Genesis, 31 Psalmen (lofliederen) en Zacharia; - het deuterocanonieke boek Tobit; - uit het Nieuwe Testament de boeken Marcus, 1 Korintiërs en Openbaring. Deze boeken vertegenwoordigen veel uiteenlopende genres (historisch, poëtisch, profetisch, verhalend, evangelie, brieven en openbaring) en zullen daardoor de aandacht trekken van een zeer gevarieerd publiek. Een van de uitgangspunten bij de NBV is dat alle boeken worden vertaald uit de bronteksten, het Hebreeuws, Aramees en het Grieks. Ieder bijbelboek is aangevuld met een korte toelichting die ingaat op een bepaald facet van de vertaling. Zo vertelt de toelichting bij Psalmen over het vertalen van poëzie in de Nieuwe Bijbelvertaling, terwijl de toelichting bij Openbaring ingaat op de stijl van dit boek en de gevolgen die deze heeft voor de vertaling. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de vertaalmethode, de reacties op Werk in uitvoering en de invloed hiervan op de vertaling en de vertaalmethode. Alle bijdragen zijn begrijpelijk weergegeven voor een heel breed publiek..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G4905
€  6.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: godsdienst nieuwe bijbelvertaling

 
DIVERSE AUTEURS
Werk in uitvoering
Haarlem/'s-Hertogenbosch, NBG/KBS, 1998. Paperback 21x13. 1e druk. 278 blz. Dit boek is een eerste deeluitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling, waaraan sinds enkele jaren gewerkt wordt door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. In deze uitgave vindt u vijf bijbelboeken uit de Nieuwe Bijbelvertaling bijeen: Ester, Prediker, Jona, Handelingen en het deuteroncanonieke boek Judit. De tekst van ieder bijbelboek wordt gevolgd door een toelichting, waarin een aantal vertaalkeuzes wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Het tweede gedeelte van deze uitgave gaat dieper in op de voorgeschiedenis, het vertaalproces en de vertaalstrategische keuzes die binnen het project worden gemaakt. Aan het slot komen twee vertalers zelf aan het woord om u een kijkje te geven in de 'keuken' van dit bijbelvertaalproject..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G4906
€  6.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: godsdienst nieuwe bijbelvertaling

 
BARNARD, RENATA
Waar is die God van jou?
Utrecht, Stichting Docete, 2007. Paperback 24x16. 36 blz. Veel mensen in deze tijd zijn op zoek naar geloof. 'Waar is die God van jou?' is een vraag die velen raakt. Renata Barnard heeft in dit boekje een aantal geloofsverhalen samengebracht. Het zijn stuk voor stuk inspirerende ontmoetingen met mensen, in woord en beeld. Zo wordt een portret geschetst van een kerkelijke gemeenschap: de doopsgezinden. De verhalen roepen overigens bredere herkenning op; treffend is de zoektocht van mensen naar wat hen draagt. Zo schetst dit boekje een beeld van hedendaags geloven..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11744
€  5.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: fotoboek foto's

 
BERG, REINIER VAN DEN
In hoger sferen
Kampen, Uitgeverij Kok, 2001. Paperback 22x14. 1e druk. 192 blz. In dit fascinerende boek vertelt de weerman hoe er bij het berekenen van de weersvooruitzichten vragen in je kunnen opkomen. Wat zou er gebeuren als de zon dichter bij de aarde zou staan? En wat als de aarde geen gekantelde as van rotatie zou hebben! We beseffen dat we ondanks alle geavanceerde techniek het weer nog altijd niet met zekerheid kunnen voorspellen. Vol verwondering constateert Van den Berg dat in de atmosfeer alles weloverwogen en geordend in elkaar zit en dat hij steeds weer bij de oervraag uitkomt: Is het zoals het in de Bijbel staat? Dat er een God is die alles heeft gemaakt? Geeft de wetenschap een juiste voorstelling van zaken?.
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G7542
€  6.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Kleurenfoto's

 
BERKOUWER, DR. G.C.
Dogmatische studiën. De verkiezing Gods
Kampen, Uitgave J.H. Kok, 1955. Hardcover 23x15. 414 blz. Iets schuingelezen..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G10891
€  10.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Religie

 
BOERMA, COEN
Kan ook een rijke zalig worden?
Baarn, Ten Have, 1981. Paperback 21x12. 2e druk. 114 blz. 'roest' vlekken op rug en voorplat. De bijbel spreekt niet over armoede als iets toevalligs. Armoede is structureel en niet incidenteel. De bijbelse tegenbeweging tegen de armoede schaart zich dan ook onder het woord gerechtigheid. In de visie van de bijbel wordt de armoede enerzijds gezien als schande en schuld, terwijl anderzijds de arme als vrome naar voren komt. Saamhorigheid en spiritualiteit zijn hierbij de kernwoorden. Kan een rijke het koninkrijk der hemelen binnengaan? Ja, maar dan moet hij wel zijn bezit als basis van zijn bestaan opzeggen. Bezit is dan geen "macht meer, maar een instrument om recht te doen". (blz. 109)..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G8682
€  5.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Theologie, Armoede, Christelijke visie

 
BOERSMA, JAN W.
Godsdienst, wetenschap en samenleving
Assen, Van Gorcum, 1986.. Paperback 24x16. 1e druk. 263 blz. De filosofie van dr. J.L. Snethlage. In dit boek presenteert dr. Boersma een overzicht van het leven van Snethlage. Daarnaast schetst hij diens wijsgerige ontwikkelingsgang, waarbij wordt uiteengezet hoe Snethlage zijn neokantiaanse beginselen toepast en tot ontwikkeling brengt op het gebieden als godsdienst, politiek, ethiek en geschiedenis..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11075
€  10.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: godsdienst, politiek, ethiek en geschiedenis

 
BOSMANS, PHIL
Zomaar voor jou
Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1998. Hardcover 18x13. 6e druk. 123 blz. De teksten in dit zevende boek zijn naar thema's gerangschikt zoals b.v. Mens, ik heb je graag; Met geld alleen ben je geen cent waard; Dromen van een nieuwe wereld. De analyse van het mens-zijn zijn herkenbaar en de tips voor een optimistische leefhouding zijn van algemeen religieuze aard. Een boekje voor personen die wensen stil te blijven staan bij de zin van het leven..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G9159
€  4.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Overdenkingen tekeningen Bert Pieters

 
BOUMA, HANS
Tijdgenoot, reisgenoot, huisgenoot
Kampen, Kok Kampen., 1995.. Paperback 21x12. 1e druk. 101 blz. Liederen, belijdenissen, gebeden, gedichten, notities. Een collectie teksten, waarin zowel recht wordt gedaan aan het bijbels getuigenis als aan de mensen die daar vandaag mee willen leven. Teksten, die steeds ontstonden in herkenbare liturgische of persoonlijke situaties. Teksten, die dan ook allerminst theoretisch of abstract zijn. Hans Bouma schreef ze voor concrete, aardse mensen. Zoekende mensen, vragende mensen, mensen op weg..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11669
€  5.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Overdenkingen (Geref.)

 
BRANDT, WILLEM
De kaars
Lochem, De Tijdstroom, 1964. Hardcover 21x12 met buikbandje. 1e druk. 34 blz. drie kerstvetellingen..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11602
€  6.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: kerstvertellingen tekeningen A. Holtrust

 
BRINKMAN, MARTIEN
God of lot?
Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 1993. Paperback 20x13. 1e druk. 143 blz. Nadat in de jaren zestig en zeventig thema's als het komende vrederijk en de hoop op politieke bevrijding lange tijd centraal stonden in kerk en theologie, komen vanaf de jaren tachtig ook weer meer persoonlijke woorden als vergeving, vertrouwen en doodsverwachting op de voorgrond te staan. Betekent dat een definitieve breuk met de 'politiek' zestiger en zeventiger jaren? Of is het mogelijk over deze 'sociale' God ook heel persoonlijk in woorden als voorzienigheid, vergeving, opstanding en trouw te spreken? Rondom een groot aantal klassieke thema's uit kerk en theologie poogt dit boek de soms zeer uiteenlopende theologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bijeen te houden..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G10443
€  5.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: theologie

 
BRUIJN, J. DE
Hoe gezegend in ons land…
Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden), 1997. Slappe kaft met flappen 21x13. 69 blz. Donum reeks..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G4300
€  4.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: toespraken godsdienst protestantisme

 
BUNYAN, JOHN
De Pelgrimsreis
Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1949. Gebonden met omslag 14x8. 1e-5e duizendtal. 280 blz. Vertaald door Ds. C.M. van Endt. Vanuit deze wereld naar de komende, in de vorm van een droom weergegeven waarin verteld wordt hoe Christen op reis ging, zijn gevaarvolle tocht en zijn veilige aankomst in het land, waar hij heen wilde gaan..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: G11291
€  6.00
Catalogus: Godsdienst
Trefwoorden: Pelgrimsreis 11 illustraties

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Volgende pag.