Kool Boeken: Theologie 18e eeuw
trouv: 1286 livres sur 52 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
HAGEMAN HENRICUS 1706-1774
Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
AMSTERDAM, WEEGE DAVID Boekverkoper op den Nieuwendyk,tusschen de twee Haarlemmersluizen in de Luthersche Bybel, 1760/62. titelpagina in kleur (18)246 titelpag aanhangzel )6)196 blz org gen half leer 4o vrijzeldzame druk STCN vermeld 1loc
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 55965
€  225.00 | CHF 242]

 
N.N.
Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
DORDRECHT, De Vries, 1725. (4 blz 4 in copy) 61, (7) 78 blz. opn. geb. 4o
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 24902
€  135.00 | CHF 145.5]

 
N.N [BREVIARIUM ROMANUM]
Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
Antwerpen, Plantiniana, 1719. (30 met gravures)628 Commune sanctorum 227 (3) Org leren band rug beschadigd AANBIEDINGSPRIJS VAN 180 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 44486
€  85.00 | CHF 91.5]

 
N.N. (SMIJTEGELD-MIDDELBURG)
Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
AMSTERDAM, Douci Adrianus, 1736. 1e werk(4)56 blz 2e werk52 blz beide werkjes hebben een titelpagina opn geb twee bijzonder werkjes welke nog tijdens het leven van Smijtegeld werden uitgegeven deze preken werden later na zijn overlijden uitgeven in de achttal pred en twaalftalpred. zeer zeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 40337
€  165.00 | CHF 177.5]

 
DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F
Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
AMSTERDAM, JAN ROMAN en Jan Roman de jonge, 1736. 664 register 126 blz org geb papieren band
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 71625
€  60.00 | CHF 64.5]

 
N.N.
Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
Tot AMSTERDAM, Gedrukt by de erve Hendrik van der Putte, 1750 ca. Z.j. 241 blz. Linnen band. 4o.Ca 1750 niet vermeld in SGT
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 196
€  112.00 | CHF 120.5]

 
N.N.
Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
LIPSIAE, In officina Grossiana, 1756. (26) 878 (26) 96 blz. 8o. Met uitvouwbare prent
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 3970
€  155.00 | CHF 167]

 
N.N.
Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
EMBDEN, 1753. I: (4) 266 (5) blz. II: titelprent 292 (4) blz. 4o aanbiedingsprijs van 175 NU VOOR Titelpagina dl. 1 copy vrijzeldzaam werk niet bekend in de C C v.d K B
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 14083
€  95.00 | CHF 102.5]

 
N.N.
Euangelisch magazijn. 1e deel.
ROTTERDAM, 1774. 546 blz org halfleer geb
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 15582
€  25.00 | CHF 27]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. Eerste (1774), tweede (1775), derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, 1778. . Deel IV: (6) 569 (1) blz. Geb.half leer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 4936
€  20.00 | CHF 21.5]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, z.j. Deel III: (6) 595 (1) blz. Deel IV: (6) 569 (1) blz. Geb. iorg halfleer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 75637
€  45.00 | CHF 48.5]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, z.j. Deel III: (6) 595 (1) blz. Geb. iorg halfleer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 75638
€  25.00 | CHF 27]

 
N.N.
Euangelische magazijn, of gemengde bijdragen, ter bevordering van kennis en beoefening der Godlijke waarheden; uitgegeeven door het Genootschap, onder de zinspreuk: idem omnes simul ardor agit. 2e deel.
ROTTERDAM, Bennet en Hake, 1775. (4) 555 blz. org half leer band 4o
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 18447
€  20.00 | CHF 21.5]

 
M.F.R.P
De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
HOORN, Gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper., 1755. pag. 137-200. Papieren omslag. 4o MFRP = Martinus Fraat Roomsch Priester Boek is onderdeel van Gewijde Mengelstoffen, 1755
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60408
€  30.00 | CHF 32.5]

 
N N
Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
ANTWERPEN, Jacobus BernardusJOUBET, 1727. (4)148-152-59 blz geb org leremband 12o
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 71622
€  75.00 | CHF 81]

 
N.N.
Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. Siebenter und achter Band, von dem Verfasser der Geschichte Jesu. Geschichte Davids und Salomons.
ZRICH, Bey Drell, Gener, Fli und Compagnie, 1785. (18) 520 blz. Org. kartonnen band, 8o. los deel
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 14997
€  65.00 | CHF 70]

 
GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765
Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
AMSTERDAM, ANROMAN, 1734. (2)257-520-78 blz perkement AANB IEDINGSPRIJS VAN 150 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 46146
€  95.00 | CHF 102.5]

 
GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765
Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
AMSTERDAM, , Anroman, 1734. (2)257-520-78 blz perkement 2e deel
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 54989
€  150.00 | CHF 161.5]

 
N.N.
Godvruchtige leidsman, aanwyzinge de weg ten Hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine getyden, van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige Godvrugtige gebeden en Litanien, by een vergaderd door een pater van de Orden der Predikheeren. Waar by Nog Gevoegt, de Novene van de H. Anthonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met plaaten verciert.
ANTWERPEN, Voor F.J. van Tetrode, Boekverkoper in de Kalverstraat, naast de Roomse Kerk De Papegaai., z.j. (ca. 1780). 8o. Met titelprent, titelpag. met kleine gravure, (7), 510, (5) blz. Geb. in org. leren bandje, met goudbestempeling op rug en platten. Bevat verder nog 8 gravures (compleet). Boekwerk is krom gelezen. AANBIEDINGSPRIJS VAN 155 NU VOOR Drukker Fredericus Johannes van Amsterdam,1776-1801. Antwerpen is fictief: F.J. van Tetroode is werkzaam te Amsterdam.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 38801
€  95.00 | CHF 102.5]

 
N.N.
De groote heildag der christenheid; vervattende Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge .
GRAVENHAGE, Thol Pieter, 1733. (16)201(6)blz zonder prent geb org perkement STCN vermeld 1 loc AANB IEDINGSPRIJS VAN 195 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 48495
€  95.00 | CHF 102.5]

 
ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS (1695-1756
Heilige betragting, behelzende enige heilzame vermaningen, ter bevordering van het waar en wettig gebruik van het heilig avontmaal des Heeren. ect / By Johannes Jakobus Zimmerman. ; In het NederlandsvertaalddoorLETTE Gerhardus Johannes predikant te ZIERIKZEE Waarbij nog komendekorte sterllingen van den wijlen SAMUEL WERENFELS overdeRECHTVAARDIGMAKING
LEIDEN, , K. Delfos, 1758. (12( 176blz opn gebonden vrijzeldzaam STCN vermel 2 loc
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 76322
€  175.00 | CHF 188.5]

 
ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS PRED ZURICH 1695-1756
Heilige betragting Behelzende enige heilzame vermaningen,ter bevordering van het waar en wettib gebruik van het Heilig Avontmaal des HEEREN, in het Latijn beschreven ten byzonderen voordele van Jonge Leraaren en Beoefenaaren de H Godtgeleerdheid door den zeer beroemde,Hooggeleerden Here Johannes Jakobus Zimmerman.Profesor der H Godgeleertheid op hetGymnasium van Zurich Lid der Koninglyke Pruissische Sociteit der wetenschappen. In het Nederlands vertaald door Samuel Johannes LETTE predikant te Zierikzee Waarbij nog komen de korte stellingen van den Wijdber Samuel Werenfels over de Rechtvaardiging
LEIDEN, Delfos Karel Boekverkoper op de Breedestraat, 1758. (4-XII) 176pag Titelpagina in kleur met drukkers merk opn geb kunstleer DLV Z 9 AANB IEDIN GSPRIJS VAN 175 N U VOOR vrijzeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 77004
€  95.00 | CHF 102.5]

 
N.N.
Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een catechismus. Vercierd met kopere plaaten.
AMSTERDAM, Mortier, 1705. 264 (14) blz.Fotomechanische heruitgave,houkamp geb. in kunstleren band 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 26851
€  25.00 | CHF 27]

 
N.N.
Kerkelyk handboekje, zynde een kort uitreksel, van de voornaamste actens, der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk op de zuiverheit der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden. Derden druk, veel vermeerdert en met een voorrede verrykt, in welke de opkomst, noodzakelykheid en nuttigheid der kerkelyke vergaderingen, uit de oudheid en kerkelyke historien wordt aangetoont en opengelegt.
ROTTERDAM, De Compagnie, 1753. 8o. 125, (48+4), 465 blz. Orig. leren band met goudbestempeling. SGT H123. gaaf exemplaar.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 32602
€  225.00 | CHF 242]

 
N.N. J D W
Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
UTRECHT, bij G. van den Brink, Jansz., 1777. (4) 494 (3) blz. Org. leren band, 8o. ANBIEDIN GSPRIJS VAN 95 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 5494
€  55.00 | CHF 59.5]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Page suivante