Kool Boeken: Theologie 17e eeuw
trouvé: 423 livres sur 29 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
Allede uytstekende Theologische werken GEBEDT des HEEREN en DENKINGEN en ondersoekingen over de geloofssomme en aendachtige bedenkingen en vragen of eerste psalm davids en aendachtige meditatien en vragen over de 7e troost psalmen davids en over de 7e boet psalmen davids en een ALLEN SPRAKE DER ZIELE ofte een Pilaer van Gedachten ect Vragen en bedenkingen op 't Vader-onze. Geschreven in 't Engelsch door den ridder R. Baker, en nu ten dienst der Christenen in 't Nederlants vertaelt. Een werck strekkende tot verwonderingh der wijzen, en bericht der eenvoudigen.
AMSTERDAM, Arent vanden HEUVEL, 1669-70. 709 blz geb org perkamen laatst blz voorede en eerste2 blz van eerste werk ont breekt Vrij zeldzaam. AANBIEDINGSPRIJS VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 76470
€  395.00 | CHF 423]

 
SCIBANI CAROLI (1561-1629
AMOR DIVINUS
Mogubtial, apud Joanneem Albinium, 1616. (18(627 titelpl 12 org perkement met overslaande rand rug beschadigd org bed apartment with skipping back edge damaged
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 47876
€  150.00 | CHF 161]

 
N.N.
The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
LONDEN, Fincham Gardiner, 1684. 55 blz. Papieren kaft. 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 34697
€  55.00 | CHF 59]

 
DRELINCOURT CHARLES 1595 1669
LES CONSOLATIONS DE L'AME FIDELE CONTRE LES FRAYEURS DE LA MORT - AVEC LES DISPOSITIONS ET LES PREPARATIONS NECESSAIRES POUR BIEN MOURIR.3e druk
BERTHELIN David demeurant relien rue aux juifs pres le palais, 1679. AANBIEDINGSPRIJS VAN 195 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71914
€  125.00 | CHF 134]

 
N.N. (NEERCASSEL, JOHANNES BAPTISTA VAN (1626-'86))
Constitutiones et decreta apostolica. praecipue utilia hoc tempore adverfus quofdam abufus in materia fidei, & Morum. Quibus. Praefigitur Epiftola paftoralis Episcopi Castoriensis. Editio Tertia Auctior.
COLONIÆ AGRIPPINÆ, Ioan. Wilhelm Friessemi, 1686. 217 (14) blz. Geb. in een perk. band, 8o. N.C.C. vermeldt 1 locatie. Episcopus Castoriensis is Johannes van Neercassel.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 15222
€  195.00 | CHF 209]

 
N.N.
Corporis iuris civilis. Tomus primus, quo continentur institutuinum libri quatuor, et digestorum sive pan dectarum libri quinquaginta Corporis juris civilis, tomus secundus. Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII. Authenticæ seu novellæ constitutiones CLXVIII. Edicta XIII et: Constitutiones aliquot ejusdem imperatoris, nec justini & tiberii ex libro Iuliani antecessoris. Leonis imperatoris novellæ CXIII. Constitutiones imperatoriæ juris orientalis. Canones Apostolorum. Consuetudines Feudorum. Consuetudines Frederici II. Extravagantes. De pace Constantiæ liber.
AMSTELÆDAMI, D. Elsevirii, J. Waesbergios, J. à Someren, A. Wolfgang, H. & T. Boom, 1681. I. (16) 904 blz. II. 754 blz. Twee delen in een org. halfleren band 4o
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953
€  110.00 | CHF 118]

 
N.N.
Den ghepredestineerden dief ofte eent samen-sprekinge/gehouden tussen een predicant der Calvinusgesinde ende een dief die bereid was om te sterven.
z j, zj . Geb. (2) 63 blz.Fotomechanische heruitgave.Houkamp
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 27006
€  20.00 | CHF 21.5]

 
N.N.
Een grondich onderrecht tot Godts heylighe Woort: vande predestinatie of de eeuwighe verkiezinghe Gods.
LEIDEN, heiderick, 1611. Geb. 76 blz/32 blz. ( (fascimilie Houkamp)
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 26991
€  35.00 | CHF 37.5]

 
N.N.
Handelingen des nationalen synodi in den name Onses Heeren Jesu Christi, door authoriteyt van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederland, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Na dat de Wibeensche Theologanten vertrocken waren, gemeynelijck genaemt Post-Acta, ofte Na-Handelingen. Uyt de Latijnsche in de Nederlandtsche Tale overgeset.
'S-GRAVENHAGE, Jacobus Scheltus, 1669. 52 blz. papieren kaft.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 46076
€  65.00 | CHF 70]

 
J.G.O.
Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
DORDRECHT, Braat, 1659. Met titelprent. (28) 532 (x2) (8)blz. opn geb kunstlerenband Folio. 2 blZ uit de voorrede en de laaste 2 blz in copy
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 17964
€  225.00 | CHF 241]

 
BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720
Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
AMSTERDAM, Weduwe van Septeren, 1690. (32) 447 blz met 6 portretten org perkament
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71869
€  95.00 | CHF 102]

 
STERMONT JASKOBUS 1612-65
Lauweren-krans gevlochten voor syn hoocheyt, Wilhelm de Heer Prince van Oranje & . Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't jaer 1650. / By C.G in samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leyenaer echt Gedrukt op onbekende parsse van Holandt ware Vrijheidt
op onbekende plaets, 1650. 36 blz papieren omslag
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 75584
€  85.00 | CHF 91.5]

 
N.N.
Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
'S- GRAVEN-HAGHE, By Hillebrant Iacobssz, 1619. 14 blz. kartonnen bandje 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 22235
€  55.00 | CHF 59]

 
M., C.
Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
CEVLEN, Gysbert Clemens, 1647. 222 blz. Kartonnen bandje, 12o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 19220
€  57.00 | CHF 61.5]

 
M., C.
Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
CEVLEN, Gysbert Clemens, 1647. 222 blz. Kartonnen bandje, 12o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 60407
€  57.00 | CHF 61.5]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Page suivante