Kool Boeken: Theologie 17e eeuw
found: 449 books on 18 pages. This is page 1
- Next page

 
SCIBANI CAROLI (1561-1629
AMOR DIVINUS
Mogubtial, apud Joanneem Albinium, 1616. (18(627 titelpl 12 org perkement met overslaande rand rug beschadigd org bed apartment with skipping back edge damaged
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 47876
€  150.00 [Appr.: US$ 165.91 | £UK 128.5 | JP• 18054]

 
N.N.
The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
LONDEN, Fincham Gardiner, 1684. 55 blz. Papieren kaft. 4o.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 34697
€  55.00 [Appr.: US$ 60.83 | £UK 47.25 | JP• 6620]

 
DRELINCOURT CHARLES 1595 1669
LES CONSOLATIONS DE L'AME FIDELE CONTRE LES FRAYEURS DE LA MORT - AVEC LES DISPOSITIONS ET LES PREPARATIONS NECESSAIRES POUR BIEN MOURIR.3e druk
BERTHELIN David demeurant relien rue aux juifs pres le palais, 1679. AANBIEDINGSPRIJS VAN 195 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 71914
€  125.00 [Appr.: US$ 138.26 | £UK 107 | JP• 15045]

 
N.N. (NEERCASSEL, JOHANNES BAPTISTA VAN (1626-'86))
Constitutiones et decreta apostolica. praecipue utilia hoc tempore adverfus quofdam abufus in materia fidei, & Morum. Quibus. Praefigitur Epiftola paftoralis Episcopi Castoriensis. Editio Tertia Auctior.
COLONI∆ AGRIPPIN∆, Ioan. Wilhelm Friessemi, 1686. 217 (14) blz. Geb. in een perk. band, 8o. N.C.C. vermeldt 1 locatie. Episcopus Castoriensis is Johannes van Neercassel.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 15222
€  195.00 [Appr.: US$ 215.69 | £UK 167 | JP• 23470]

 
N.N.
Corporis iuris civilis. Tomus primus, quo continentur institutuinum libri quatuor, et digestorum sive pan dectarum libri quinquaginta Corporis juris civilis, tomus secundus. Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII. Authenticæ seu novellæ constitutiones CLXVIII. Edicta XIII et: Constitutiones aliquot ejusdem imperatoris, nec justini & tiberii ex libro Iuliani antecessoris. Leonis imperatoris novellæ CXIII. Constitutiones imperatoriæ juris orientalis. Canones Apostolorum. Consuetudines Feudorum. Consuetudines Frederici II. Extravagantes. De pace Constantiæ liber.
AMSTEL∆DAMI, D. Elsevirii, J. Waesbergios, J. ŗ Someren, A. Wolfgang, H. & T. Boom, 1681. I. (16) 904 blz. II. 754 blz. Twee delen in een org. halfleren band 4o
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 953
€  110.00 [Appr.: US$ 121.67 | £UK 94.25 | JP• 13240]

 
N.N.
Den ghepredestineerden dief ofte eent samen-sprekinge/gehouden tussen een predicant der Calvinusgesinde ende een dief die bereid was om te sterven.
z j, zj . Geb. (2) 63 blz.Fotomechanische heruitgave.Houkamp
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 27006
€  20.00 [Appr.: US$ 22.12 | £UK 17.25 | JP• 2407]

 
N.N.
Een grondich onderrecht tot Godts heylighe Woort: vande predestinatie of de eeuwighe verkiezinghe Gods.
LEIDEN, heiderick, 1611. Geb. 76 blz/32 blz. ( (fascimilie Houkamp)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 26991
€  35.00 [Appr.: US$ 38.71 | £UK 30 | JP• 4213]

 
N.N.
Handelingen des nationalen synodi in den name Onses Heeren Jesu Christi, door authoriteyt van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederland, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Na dat de Wibeensche Theologanten vertrocken waren, gemeynelijck genaemt Post-Acta, ofte Na-Handelingen. Uyt de Latijnsche in de Nederlandtsche Tale overgeset.
'S-GRAVENHAGE, Jacobus Scheltus, 1669. 52 blz. papieren kaft.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 46076
€  65.00 [Appr.: US$ 71.9 | £UK 55.75 | JP• 7823]

 
J.G.O.
Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
DORDRECHT, gedruckt by Jacob Braat Voor Jacobus SAVRY woonende in kasteel van GENDT, 1657. Met titelprent. (28) 532 (x2) (8)blz. met ca 150 gravures ca. 11x15 cm tussen de tekts org perkememt( gerestraueerd) Folio. . Beroemd protestants martelaarsboek.$Van Haemstede (ca. 1525-1562) was een der eerste hervormde predikers te Antwerpen, in zijn laatste levensjaren ook te Emden en in Londen. In 1559 verscheen zijn hoofdwerk 'De gheschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren ...' waarin hij uit de bronnen zelf het leven en sterven van tal van martelaren voor de kerkhervorming beschreef. Zelf behoorde hij daar in zekere zin ook toe, maar o.m. door zijn optreden in Engeland was hij ook bij de hervormden zo weinig gezien dat in de meeste herdrukken van dit succesvolle werk zijn naam niet meer werd genoemd.$Tussen 1559 en 1747 verschenen 24 drukken van het boek (beschreven in 'Bibliographie des martyrologes protestants Neťrlandais' T. II pag. 269-367). De eerste geillustreerde uitgave dateert van 1604. In de druk van 1657, bezorgd door I.G.O. [Johannes Gysius Ostendanus] werden allerlei ingeslopen fouten hersteld en aanvullingen van een vorige bewerker beter ingevoegd. Ook werd in 1657 voor het eerst weer de naam van Van Haemstede als auteur genoemd, echter nog niet op het titelblad. In de hier aangeboden editie van 1658 zijn weer opnieuw verbeteringen aangebracht. Het werk opent met een opdracht aan alle overheden door Van Haemstede, d.d. Antwerpen 1559. met voorreden van I.S. [Johannes Streefkerkius = Johannes Gysius] d.d. 1633 o ur
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 57648
€  325.00 [Appr.: US$ 359.48 | £UK 278 | JP• 39117]

 
J.G.O.
Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
DORDRECHT, Braat, 1659. Met titelprent. (28) 532 (x2) (8)blz. met ca 150 gravures ca. 11x15 cm tussen de tekts org perkememt( rug onder in gerestraueerd) Folio. titelpagina en 1 blz vande voorrede ende l;aaste 2 blz rand af gesneden geen tetkts verlies deze druk is een ander zetsel als de uitgave van 1657
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 57649
€  325.00 [Appr.: US$ 359.48 | £UK 278 | JP• 39117]

 
J.G.O.
Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
DORDRECHT, Braat, 1659. Met titelprent. (28) 532 (x2) (8)blz. opn geb kunstlerenband Folio. 2 blZ uit de voorrede en de laaste 2 blz in copy
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 17964
€  225.00 [Appr.: US$ 248.87 | £UK 192.5 | JP• 27081]

 
BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720
Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
AMSTERDAM, Weduwe van Septeren, 1690. (32) 447 blz met 6 portretten org perkament
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 71869
€  95.00 [Appr.: US$ 105.08 | £UK 81.5 | JP• 11434]

 
STERMONT JASKOBUS 1612-65
Lauweren-krans gevlochten voor syn hoocheyt, Wilhelm de Heer Prince van Oranje & . Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't jaer 1650. / By C.G in samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leyenaer echt Gedrukt op onbekende parsse van Holandt ware Vrijheidt
op onbekende plaets, 1650. 36 blz papieren omslag
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 75584
€  85.00 [Appr.: US$ 94.02 | £UK 72.75 | JP• 10231]

 
N.N.
Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
'S- GRAVEN-HAGHE, By Hillebrant Iacobssz, 1619. 14 blz. kartonnen bandje 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 22235
€  55.00 [Appr.: US$ 60.83 | £UK 47.25 | JP• 6620]

 
M., C.
Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
CEVLEN, Gysbert Clemens, 1647. 222 blz. Kartonnen bandje, 12o.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 19220
€  57.00 [Appr.: US$ 63.05 | £UK 49 | JP• 6861]

 
M., C.
Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
CEVLEN, Gysbert Clemens, 1647. 222 blz. Kartonnen bandje, 12o.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 60407
€  57.00 [Appr.: US$ 63.05 | £UK 49 | JP• 6861]

 
[FLORIOT, PIERRE].
Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus Christ nous a données dans l'oraison dominicale.
PARIS/BRUXELLES, GUILLAUME DESPREZ/EUGENE HENRU FRICK, 1686. (14)1103 blz geb org leren band goed exemplaar
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 70112
€  175.00 [Appr.: US$ 193.56 | £UK 149.75 | JP• 21063]

 
N. N.
Resolutie Vande Ed: Mo: HEEREN STATEN van Vrieslandt vanden 23, Mey Stilo loci ghenomen. Mitsgaders: DEDUCTIE Vande Ed: Mo: Heeren Gecommitteerde Raden vande Ed: Groot Mo: Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens deselve Refolutie van Vrieslandt.Over de Formulieren van Gebeden by de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt op den 23. Maert desselven Iaers gearresteert. Noch is hier achter by ghevoeght de Refolutie, aenschrijvinghe ende het Formulier van't Gebedt.
Leyden, , Gedruckt bij Cornelis vander Linden, 1663. Orginele uitgave, ingenaaid met papieren omslag 4o 30 blz,
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 61551
€  55.00 [Appr.: US$ 60.83 | £UK 47.25 | JP• 6620]

 
B(ALTENSZ), F.( MET HANDSCHRIFT BEKKER WOUTERUS VRIJE VOORGANGER TE AMSTERDAM)
Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. l
DORDRECHT, Baltensz, 1648. 315 blz Geb. in org.papieren band. 4o. AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR De uitgever is hoogstwaarschijnlijk de schrijver. Het betreft een wonderlijk onleesbaar boekje.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 32886
€  95.00 [Appr.: US$ 105.08 | £UK 81.5 | JP• 11434]

 
V.A.S.
Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680 WAARBIJ de godvruchtighe dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle christenen antwerpen 1705 Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen Antwerpen 1703 WAARBIJ
ANTWERPEN/Brussel, B. van Wolsschaten, /javcob vande Velde/Soest van Johannes, 1698 /1690/1703/1705. 135-(4)-12 blz/ 48 blz/ 71 blz org perkament gebonden 12o vrijzeldzaam convoluutje over o.a Christelycke leeringen begrepen in verscheyde boeckxkens hier by een ghevoeght, seer dienstigh voor alle soorten van persoonen
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74672
€  225.00 [Appr.: US$ 248.87 | £UK 192.5 | JP• 27081]

 
ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM)
De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Den derden druk. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV : 6, Mat. VII : 13, 14, en Phil. I : 23.
AMSTERDAM, by Gerardus Borstius, boekverk. a/d Dam, 1698. (28) 413 (26) blz. + Bladwyser der Schriftuur Plaatsen. 8o. Org. perk. band.geplakt ( geen Titelprent) AANBIEDINGSPRIJS VAN 75 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49453
€  45.00 [Appr.: US$ 49.77 | £UK 38.5 | JP• 5416]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Prima, media, et ultima. Ofte de eerste, middelste en laetste dingen, in III. tractaten vervatt. Alles krachtichlijck op de practijcke uyt-gewerckt. Ende nu uyt 't Engels getrouwlijck vertaalt door I.G.
AMSTERDAM, Jacob Benjamin, 1660. (26) 591- 216 blz. geb in oud half perkament AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 15342
€  145.00 [Appr.: US$ 160.38 | £UK 124.25 | JP• 17452]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums; of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen zaligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel- vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter- handt Gods ende weder- komste tot het laetste Oordeel; alles zeer geleerdelick verklaert / ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtzalighendt toe- geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe Predicant tot Obdam. Den Tweeden druk.
AMSTERDAM, Joannes Boekholt, 1683. (6) 916 (10) blz. Opn. Geb. halflerenband. Faty 21 Zie Alblas 'Johannes Boekholt 1656-1693', blz. 308-309
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49581
€  225.00 [Appr.: US$ 248.87 | £UK 192.5 | JP• 27081]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.
AMSTERDAM, Jacob Benjamin, 1664. (12) 1044 (12) blz. opn geb halflerenband.titel pag in copu Vrij zeldzame 1e druk. AANBIEDINGSPRIJS VAN 155 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49578
€  95.00 [Appr.: US$ 105.08 | £UK 81.5 | JP• 11434]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.tweede druck
AMSTERDAM, BOEKHOLLT Johannes, 1683. titelprent (12)916 (10) blz.(laatsteblz register copy opn geb Vrij zeldzame 2e druk. AANBIEDINGSPRIJSVAN 175 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74274
€  125.00 [Appr.: US$ 138.26 | £UK 107 | JP• 15045]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Next page