Kool Boeken: Oud en zeldzaam VARIA 17e eeuwse
trouvé: 68 livres sur 5 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)30
Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
HAERLEM, , gedruckt voor ADRIAEN ROMAN Ordinaris boeck drucker der selwer Stede, 1636. 338 (x2) (26) 77 (x2) blz. (register 3 blz.) Org perkement boven en onderkant iets gescheurd met twee sluitkoordjes titelblad org maar opgeplakt en de eersdte 6 blz geplakt vrij zeldzame Haarlemse druk zie Poortman deel 2 blz 223
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 54589
€  375.00 | CHF 402]

 
BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683
Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum.
ANTVERPIAE, ex officina plantiniana Balthasaris Moreti, 1683. 606 (8) blz Org Lertenband Afdrukken in rood en zwart, vignet koper gegraveerd op titel- vignet op de voorkant van het laatste blad
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50676
€  225.00 | CHF 241.5]

 
CATS JACOB 1577-1660
'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven.
AMSTERDAM, SCHIPPER J J, 1664. Gegraveerdetitelpagina-(10 met gravures Anna Maria Schuurman) 52 blz titelpag(gravures_ proefsteen van den trouwring tweedeel 55-120 titelpag(gravures_ op proefsteen van den trouwring derde deel 123-278 blz Ouderdom buyten-leven en hog-gedachten op Sorhvliet (Titelgravure 8)-76 Hoofdgedachten 32 blz Invallende gedachten-(6)26 blz Koninglicke Harderin Aspasia blyendighspel-(titelgravures-4)26 blz-afbeeldinge van t HUWELICK en geen daer ontrent onder de gedaente van eenFUYCK 10 blz -DOODT-KISTe voor de levendige of sinne-beeldebn uyt Godes Woord aanwijsende de kortwijligheydt ydelheyde en onseeckerheydt van Mensehelijk bedrijf Psalm 90-12 (4) 82 blz met vele gravures tussen de tekt Orginele lerenband met enkel ouderdoms verschijnselen AANBIEDINGSPRIJS VAN 475 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 73439
€  325.00 | CHF 348.5]

 
MONTANUS ARNOLDUS (1625-'83)
.Vermeerderde LEVEN en BEDRIJF van Erederik Henrik prince van Oranje met een noofwedige inleydingafbeeldsels der belegeringen Een aanhangsel van bestand rn vredehandelingenen nieuwe byvoegsels verrijkt en verbetert der derde druk
AMSTERDAM, JANSZ Corneklis boekverkoper aan de nieuwe kerk, 1659. Met titelprent titelpagina inkopie) (12) 656 (28) blz. Met portretten en 3 uitslaande gravures. Geb. in org. perkamenten bandje. 12o. AANBIEDIUNGSPRIJS VAN 325,00 NU VOOR .
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 34568
€  225.00 | CHF 241.5]

 
BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE.
'T Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de Openbaaring van Johannes, worden afgemaalt, en ider konst-prent door godsgeleerde, wysgeerige en waereldlyke uitleggingen, redeneeringen en gedachten verciert. Benevens de naaukeurige tydreekeningen of jaarboeken der gevallen des waerelds, in 't Frans beschreoven (géén typefout) door Jacobus Basnage, Predicant tot Rotterdam. Wyders vertaalt en met vaarzen verrykt, door den Hr. en Mr. Abraham Alewyn. (...) En bijgebonden: (...) Het tweede deel.
AMSTERDAM, By J.Lindenberg, in de Kalverstraat, by de Capel., Z.J. TITELPAGINA /PORTRET EN BLZ9 T/M 40 ONTBREKEN met 50 blz met 2 gravure 8 blz met 1 gravures DOOR van R de HOOGE incompeet werk met prachtige gravures Van dit werk verschenen tien drukken, waarvan maar twee met jaartal van uitgave. Op grond van de beschrijving in "Bijbel en Prent" van Wilco C. Poortman gaan we uit van de 1e druk uit 1705. (Let wel, de afgebeelde titelpagina van de 1e druk in Poortman is in werkelijkheid de 3e druk!) N.B. de zetfout in de titelpagina; beschreoven i.p.v. beschreeven is mogelijk handvat om andere drukken mee te vergelijken.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 73394
€  145.00 | CHF 155.5]

 
BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE.
'T Groot waerelds TAFEREEL, Verbeeldende in Konst Prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen zedert de aanvang des waerelds tot het uiteinde van deOpenbaaring van Johannes,Zijnde yder Konst-Prent in byzonder opgeheldert door Godgeleerde Wysgeerige en Weredlyke uitleggingen beneffens de tydrekeningen der kerkwelyke en wereldsche geschiedeniissen tot aan de Apostellen Mitgaders een Wysgeerige en waereldkyke Geestelyke land beschrijving Uyt de H BASNAGE Frans vertaald en met Vaersen verrykt door de HR A ALEWIJN den 10e druk de propheten en zinnenbeelden in dichtmaat met notable ophelderingen en cieraaden. verrykt door deHr M GARGON Predikant enn Rector tot VLISSINGEN
AMSTERDAM, By J.Lindenberg, iMet privil OpKosten van J LINDENBERG aan de MOLSLUUS., 1721. . Groot folio. De titelprentTitelpagina portret (8) 298 blz titelpagina nw testamen @02 t/m482 blz titelpagina,s en prenten van R de HOOGE met 164 gravure4 (Copeen blz)s 8vignetten PERKAMENTE band . AANBIEDINGSPRIJS VAN795 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 75232
€  495.00 | CHF 530.5]

 
BELLIUM, M. (PSEUD. VAN EEBOSHARUS CAESTELLIO)
Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten, om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Aldereerst in het Latijn te zamen gebracht door Martinum Bellium, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg: en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers. Door N.B.A. [= N. Borremans]
AMSTERDAM, Iansz, 1663. (32) 547 (59) blz. orig. perk. band 12o. AANB IEDINGSPRIJS VAN 275 NU VOOR Rug gerest. Titelpag. en de blz. 99-100, 431-432 in kopie.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 27461
€  150.00 | CHF 161]

 
BEVERWIJCK, JOH. VAN
Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Verçiert met Historyen, ende kopere Platen; als oock Latijnsche, ende Nederlantsche verßen van Mr. Corn. Boy. In desen tweeden Druck op verscheyde plaetschen vermeerdert,
DORDRECHT, Hendrick van Esch], 1643. 41-(16)401-(8)208 blz titelpaginen met portret beschadigd een uitslaande prent en 13 gravures tussen de tekts gebondenn in ooud perkamen boek vertoond ouderdomsveschijnselen
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 75027
€  245.00 | CHF 263]

 
BOLSWERT, BOETIUS A.
AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
ANTWERPEN, by Hendrick Aerssens, 1639. (16 )304 blz. Met titelprent.. Geïllustreerd. 15 prenten pag 39 is verkeerd genumerd 41 i p v 39 8o Org. phalf leer AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 5086
€  145.00 | CHF 155.5]

 
BOLSWERT, BOETIUS A.
AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
ANTWERPEN, by Hendrick Aerssens, 1639. (16 )304 blz. Met titelprent.. Geïllustreerd. 15 prenten pag 39 is verkeerd genumerd 41 i p v 39 8o Org. phalf leer
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 51251
€  225.00 | CHF 241.5]

 
BONACINÆ, MARTINUS (1585-1631)
Utriusque signaturæ referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. do¢torem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probatißimis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
ANTVERPIAE, Joannem Meursium, 1638. (16) 741 blz. Geb. in org. perkament. 8o. mooi gaaf ex
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 33233
€  250.00 | CHF 268]

 
BONACINÆ, MARTINUS (1585-1631)
Utriusque signaturæ referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. do¢torem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probatißimis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
ANTVERPIAE, Joannem Meursium, 1638. (16) 741 blz. Geb. in org. perkament. 8o. mooi gaaf ex
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 51258
€  250.00 | CHF 268]

 
BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM)
Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aenmerkingen. Naerder oversien, merklijk vermeerdert, en vervolgt ect.
AMSTERDAM / ROTTERDAM, voor Jan Rieuwertz., Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers. / Bartent Bos, 1671-74. 4o. Deel I: 1671, Met titelprent, (28) 847 (56) (55) blz. Deel II: 1674, (26) 996 (36) blzDeel III: 1704, (8) 976 (45) blz e / Deell IV: 1704, 1117 (30) blz e . Met titelprent 12 van de 26 gravures org gen orginelemet goudbestempelde leren banden MOOI GAAF EXEMPLAAR AANBIEDINGSPRIJS VAN 575 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 4950
€  345.00 | CHF 370]

 
BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE)
Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10). Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 36pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen.167)3) pag
ARNHEM, , By Janssen ., 1642. ged perkamenten. band. 4o vrijzeldzame druk AANBEIDINGSPRIJS VAN 495 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71632
€  295.00 | CHF 316.5]

 
DECIMUS MAGNUS AUSONIUS BURDIGALENSIS (CA. 310-CA. 395)
Opera.
Amsterodami, J. Ianssonium, 1629. titelpagina in copy 222-(2) blz gebonden in orgineel perkament 16o mooi gaaf exemplaar
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71708
€  225.00 | CHF 241.5]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Page suivante