't Duveltje: Fries
found: 20 books

 
N.N.
Skrael earesalut.
Bolsward, Osinga, z.j, 98 pp. Paperback. Rug licht beschadigd. Geen ills.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-001
€  4.50 [Appr.: US$ 5.53 | £UK 4 | JP 595]
Catalogue: Fries

 
ABMA, G. W.
De klinyk.
De tille, 1982, Paperback, 156 pp.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-013
€  3.50 [Appr.: US$ 4.3 | £UK 3.25 | JP 463]
Catalogue: Fries

 
BURGER, H.
Avondrood. Bloemlezing en overzicht der stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren. Met drie kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend door J. Rotgans.
Assen, Van Gorcum, 1944-(X) 368 pp. Niet originele hardcover band. Illustraties.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-028
€  5.00 [Appr.: US$ 6.14 | £UK 4.5 | JP 662]
Catalogue: Fries

 
BYLSMA, MEINDERT
Dy iene ielreager dy`t opwjokket (Brakepypster gedichten).
Koperative Ujtowerij, Boalsert, ISBN 9789065702838, 1996-78 pp. Softcover KEURIG, GESIGNEERD.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-023
€  6.00 [Appr.: US$ 7.37 | £UK 5.5 | JP 794]
Catalogue: Fries

 
CHARLES DICKENS / VEENBAAS, JABIK
IN KRYSTLIET YN PROAZA .in spoekferhaal oer krystyd.
KOPERATIVE UTJOWRIJ BOALSERT 1991 , ISBN 9065702261 , hardcover 102 pp. Zw/wit ill. van Arthur Rackham. Oerset t it Ingelsk.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-018
€  3.95 [Appr.: US$ 4.85 | £UK 3.5 | JP 523]
Catalogue: Fries

 
DYKSTRA, J.K./B. V.D. VEEN.
In twirre yn it hof.
J. Kamminga, Dokkum., 1948. 4e druk. 106 pp. softcover Met tekeningen van Joh. Dykstra.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-027
€  3.50 [Appr.: US$ 4.3 | £UK 3.25 | JP 463]
Catalogue: Fries

 
JANSMA, KLAAS
De fermisten.
1997, Kristlik Fryske Folksbibleteek nu. 396, 200 pp.pictorial/geill. Hardcover.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-016
€  3.00 [Appr.: US$ 3.69 | £UK 2.75 | JP 397]
Catalogue: Fries

 
JANSMA, KLAAS
De slach om Transkei.
Schaafsma en Brouwer, 1999, 1999-199 pp. geillustreerde hardcover *KEURIG* Kristlik Fryske Folksbibleteek nu. 403.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-003
€  2.50 [Appr.: US$ 3.07 | £UK 2.25 | JP 331]
Catalogue: Fries

 
JANZEN , JAN PIETER (EINDRED. )
Kreften mei .`t Hat west, it is De Aktualiteit fan Obe Postma.
Trotwaer, ISBN 9789065702951, 1997- 111pp paperback keurig.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-022
€  6.00 [Appr.: US$ 7.37 | £UK 5.5 | JP 794]
Catalogue: Fries

 
KLOOSTERMAN, SIMKE
De Hoara`s fan Hastings.
Osinga, Boalsert. Kristlik Fryske Folksbibleteek nu. 74. 209 pp. Hardcover .
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-020
€  3.50 [Appr.: US$ 4.3 | £UK 3.25 | JP 463]
Catalogue: Fries

 
MOLEN, S.J. VAN DER
Opsterlan skiednis fan in Waldgritenij.
m a van seijen 1977, Hardcover, 288pp.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-014
€  5.50 [Appr.: US$ 6.76 | £UK 5 | JP 728]
Catalogue: Fries

 
MULDER, TINY
De beste fryske ferhalen;.
Friese Pers Boekery 1988, 1988- 138 p. paperback, gurbe-rige numer 73.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-007
€  3.00 [Appr.: US$ 3.69 | £UK 2.75 | JP 397]
Catalogue: Fries

 
PIEBENGA, J.
It wrede libben. Fiif forhalen.
Baarn-Bosch / Keuning, softcover 16,5 x 18,5 cm. libellenserie nr.94.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-019
€  2.95 [Appr.: US$ 3.63 | £UK 2.75 | JP 390]
Catalogue: Fries

 
PIEBENGA, J.
Koarte skiednis fan de Fryske Skriftekennisse.
Laverman Drachten, 1957, hardcover zwartlinnen met goudindruk. 296 pp ills.goed .
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-011
€  6.00 [Appr.: US$ 7.37 | £UK 5.5 | JP 794]
Catalogue: Fries

 
PLOEG, DURK VAN DER / TINEKE STEENMEIJER-WIELENGA/ HANS ALGRA (MEI TEKSTEN FAN FRDDE SCHURER)
Ik bin jim sjonger. Fedde Schurer. Dichter fan it liet.
Bibliotheek Leeuwarden/ Intrada muziekuitgave, ISBN: 9789080440319, 1998.-287 pp. geillustreerde hardcover *KEURIG* incl. CD.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: #0355-031
€  14.00 [Appr.: US$ 17.2 | £UK 12.5 | JP 1852]
Catalogue: Fries

 
POPKEMA-VAN HEININGEN, JOS E.A.
De Bok, it Gouden Aai en de San Ravens/De Bok, het Gouden Ei en de Zeven Raven.
Friers Museum: Jouwert, 1996., Paperback, 96 pp.met flappen, foto's, oplage 1000 stuks tekst in Fries en Nederlands uitgegeven t.g.v. prijsuitreiking 10-2-1996.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-012
€  6.50 [Appr.: US$ 7.99 | £UK 5.75 | JP 860]
Catalogue: Fries

 
REBEL, FENNE.
Bûtendoar boartsje.
Leiden: Kopwyt,, [1995]. 39 p. 20 x 14 cm. Softcover Tekst in het Fries en het Nederlands. KEURIG.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-024
€  6.50 [Appr.: US$ 7.99 | £UK 5.75 | JP 860]
Catalogue: Fries

 
WIJNSTRA, MINDERT
It kweade wiif fan Hylpen. In ferhaletocht troch Fryslân oan 'e hân fan trettjin folksferhalen.
Utjouwerij Frysln, Ljouwert, ISBN 9789065702838, 1997- 192 pp. geillustreerde hardcover keurig gesigneerd met boodschap.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-021
€  6.50 [Appr.: US$ 7.99 | £UK 5.75 | JP 860]
Catalogue: Fries

 
WINSEMIUS, P. B.
Minnertsgea.
Fryske Akademy, Leeuwarden, 1952, 103 pp. Softcover in prima staat.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-030
€  7.00 [Appr.: US$ 8.6 | £UK 6.25 | JP 926]
Catalogue: Fries

 
WYBENGA, JAN
De Foksejacht.
De Oare Utjowerij,, 1989 63 pp. Softcover 23 x 14 cm .
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0355-025
€  3.00 [Appr.: US$ 3.69 | £UK 2.75 | JP 397]
Catalogue: Fries

| Pages: 1 |