Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 148 books on 6 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS].
De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vëele Uitmuntende Versen vermeerdert.
G. Bos En C. Wilt {gedeeltelijk overplakt met] Tjeerd Bliek, Amsterdam, 1750. 5e druk, Perkamenten bandje, Ills., 392 p. 17 x 11 cm. 1 uitvouwbare frontispice- 1 gegraveerd titelvignet- 1 vignet in de tekst- 45 prenten in de tekst- 3 paginagrote prenten- 3 uitvouwbare prenten- 1 uitvouwbare tabel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2748
€  250.00 [Appr.: US$ 283.18 | £UK 226.5 | JP¥ 32130]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HORNIUS, GEORGIUS.
Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
T' Amsterdam, By Johannes Rotterdam, 1735. Gebonden later half perkament met gemarmerde platten, gegraveerde titelpagina,17 gravures in de tekst, [XII] + 392 + [30] + 78 + [8] + 62 + [4] + 146 + [9] p. Georgius Hornius, professor te Leiden (1620-1670).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9340
€  150.00 [Appr.: US$ 169.91 | £UK 136 | JP¥ 19278]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: geschiedenis 18e eeuw

 
JAGER, A. DE.
Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
Rotterdam, Gebroeders Hendriksen, 1852. Oorspr. papieren omslag. 47 p. [Dirk Smits 1702-1753].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3927
€  18.00 [Appr.: US$ 20.39 | £UK 16.5 | JP¥ 2313]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KOK, JACOBUS
Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
Te Amsterdam, Bij J.B. Elwe, 1781. Drie delen gebonden half leer uit de tijd, Gegraveerde titelpagina, uitklapbare plattegrond van Amsterdam, onafgesneden, VIII + 416 +XXX; (III)+424+,XXXVII+(1); (III)+632+XXVIII p. In deel 1 vier uitklapbare gravures, in deel 2 vijf + extra los ingevoegd de Illustere School, in deel 3 vijf plus een plan van de zeeslag bij de Doggersbank (5 aug. 1781).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2178
€  375.00 [Appr.: US$ 424.77 | £UK 339.5 | JP¥ 48195]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: amsterdam 18e eeuw

 
KONING LEEND. Z., C. DE.
Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
Haarlem, Francois Bohn, 1814. 16 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B6346
€  45.00 [Appr.: US$ 50.97 | £UK 40.75 | JP¥ 5783]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KOPS, JAN.
Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1818. Oorspr. Papieren omslag. 121 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3446
€  25.00 [Appr.: US$ 28.32 | £UK 22.75 | JP¥ 3213]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KRIEGER, W.L.
Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
Amsterdam, Johannes Wessing, 1785. Transparant papieren omslag. 29 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5208
€  12.00 [Appr.: US$ 13.59 | £UK 11 | JP¥ 1542]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KROES-LIGTENBERG, CHR.
Een vriend van Aagje Deken.
Overdruk uit de Gids 1942. Ingenaaid. 30 p. Jacobus de la Lande.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L2366
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP¥ 1285]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDIJK, PIETER.
Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. 3e herziene druk. Ingenaaid. XXVI + 108 p. Opnieuw met eene inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst uitgegeven door Jan ten Winkel. Zwolsche herdrukken.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L1162
€  8.00 [Appr.: US$ 9.06 | £UK 7.25 | JP¥ 1028]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDIJK, P.
De Zwetser. Kluchtspel.
Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1971. Ingenaaid 96 p. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aantekeningen voorzien door W.A. Ornee en M.A. Streng. Klassiek Letterkundig Pantheon 185.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B4038
€  8.00 [Appr.: US$ 9.06 | £UK 7.25 | JP¥ 1028]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDYK, PIETER.
De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
Zutphen, W.J. Thieme, 1929. 6e herziene druk. Gebonden. 116 p. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door C.H.Ph. Meijer. Klassieke letterkundinge pantheon.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8761
€  7.00 [Appr.: US$ 7.93 | £UK 6.5 | JP¥ 900]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw toneel

 
LAUREMBERG, P.
Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
Tot Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, 1701. Gebonden leer, met gegraveerd titelblad, [8] + 778 + [28] p. Petrus Laurenberg (1585-1639).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3063
€  250.00 [Appr.: US$ 283.18 | £UK 226.5 | JP¥ 32130]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: achttiende eeuw

 
MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE.
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
Leyden, P. van der Eyk en D. Vygh, 1783. Kartonnen platten half linnen. 8 + 355 p. Met twee platen en een gegraveerde titelpagina. Bevat: Antwoord op de Prijsvraag: Hebben de Dichtkunst en Welsprekendheid verband met de Wijsbegeerte? en welk nut brent dezelve aan de eene en de andere toe? door Willem Bilderdijk. Bijlagen tot Antwoord. Nabericht. Tweede Antwoord op dezelve Prijsvraag. Bylage tot dat Antwoord.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4406
€  50.00 [Appr.: US$ 56.64 | £UK 45.5 | JP¥ 6426]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS.
Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
't Amsteldam, By Pieter Visser en Jan van Heekeren, 1707. Contemporain perkament [12] + 240 + 37 p. De 'Vermaakelyke tydkorting' bevat het complete oeuvre van Rudolphus Lydius, een man over wie weinig bekend is. De inhoud valt in drie delen uiteen: een vertaling van de derde satire van de Latijnse dichter Juvenalis (ca. 60 - 140 na Chr.), een groot aantal, meest voor de vuist gemaakte gedichten (zo staat het althans in de "Aanspraak aan den leezer"), waarin vooral meisjes worden toegezongen, en twee bedrijven van een blijspel, dat geen blijspel is, maar "eene satire op dwaze, hoogdravende, drukke treurspelen" (J.A.Worp).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4390
€  125.00 [Appr.: US$ 141.59 | £UK 113.25 | JP¥ 16065]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MARTINET, J.F.
Katechismus der Natuur. Vier delen.
Wed. Loveringh en Allart, Amsterdam, 1778-1779. eerste - derde deel 2e druk, vierde deel 1e druk. Vier delen gebonden in kalfsleer, met [24] plaaten, XIII + [3] + 424 + [2] + 442 + [2] + 394 + [4] + 502 + 37 + [39] p. De predikant, natuurwetenschapper en opvoeder Martinet (Deurne 1729 - Amsterdam 1795) heeft met zijn 'Katechismus der Natuur' een enorme invloed gehad op de vorming van tienduizenden Nederlanders en ook (via vertalingen in bijna alle Europese talen) op niet-Nederlanders. Zijn behandeling van de hele schepping in de vorm van vraag en antwoord bleek, hoewel duidelijk bedoeld voor jongeren, ook te voorzien in een grote behoefte aan natuurhistorische kennis bij de ontwikkelde leek.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5707
€  350.00 [Appr.: US$ 396.45 | £UK 317 | JP¥ 44982]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden Stofomslag 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R1684
€  14.00 [Appr.: US$ 15.86 | £UK 12.75 | JP¥ 1799]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden. 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: W3695
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP¥ 1285]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE.
Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
D. van Sijn & Zoon Rotterdam 1898. Gebonden 144 p. Stellingen. Proefschrift 4 April 1898 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheekstempeltje.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4139
€  17.00 [Appr.: US$ 19.26 | £UK 15.5 | JP¥ 2185]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: proefschrift 18e eeuw

 
NABER, JOHANNA W.A.
Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. half linnen. XVI + 287 p. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H0744
€  30.00 [Appr.: US$ 33.98 | £UK 27.25 | JP¥ 3856]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 
NABER, JOHANNA W.A.
Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. Rood linnen. XVI + 287 p. Goud op snee. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L0835
€  40.00 [Appr.: US$ 45.31 | £UK 36.25 | JP¥ 5141]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 
ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER.
De Waare Vrijheid.
Gedrukt Voor rekening van den Aucteur en uitgegeven te Cleve bij J.W. Hannesmann, Boekhandelaar, Augustus 1787. Latere linnen band, onafgesneden, XVI + 250 p. Auteur is Jean Manzon? [oprichter en editeur Courier du Bas-Rhin, 1768-1798]. Een prinsgezind betoog.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R9434
€  200.00 [Appr.: US$ 226.55 | £UK 181.25 | JP¥ 25704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
NIEUWENHUIJZEN, MARTINUS.
De Geest der Nederlandsche Dichters.
Te Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1788. Kartonnen omslag. XLVIII + 111 p. Voorberigt. Verhandeling over het bevallige, naive en de romansen. Bevallige stukjes.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3663
€  35.00 [Appr.: US$ 39.65 | £UK 31.75 | JP¥ 4498]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
NIJLAND, J. ALEIDA.
Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Twee Delen.
Leiden, E.J. Brill, 1917. Ingenaaid. XLVIII + 412 + VIII + 351 + CLXII p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3407
€  125.00 [Appr.: US$ 141.59 | £UK 113.25 | JP¥ 16065]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
OLDENBORGH, PIETER VAN.
De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793.
Dordrecht & Amsterdam, A. Blussé & J. Allart, 1793. Gebonden in moderne band, Compleet met portret (silhouet) van bevelhebber C. van Boetzelaer op de titelpagina, uitvouwbare kaart, vier uitvouwbare platen & 13 silhouetten (portretten) op twee platen door D. Vrijdag & A. Zurcher. 144 pp. 22x14 cm. enkele bladzijden zeer lichte watervlek en iets smoezelig; een goed exemplaar. OLDENBORGH (Pieter van) Secretaris en Penningmeester der steede en Landen van Willemstad, geboren 1750, en aldaar overleden 14 Junij 1812 (Van der Aa).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5106
€  200.00 [Appr.: US$ 226.55 | £UK 181.25 | JP¥ 25704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw geschiedenis

 
PERINET, J.
De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zijne geboorte op zondag. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsche (Das Neue Sonntags Kind) door G.C. de Greuve.
Te Amsterdam, by Hendrik Cornelis Bergveldt, 1799. Gemarmerd papier omslag. 71 p. (15x10 cm). Met gegraveerd titelvignet.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8621
€  50.00 [Appr.: US$ 56.64 | £UK 45.5 | JP¥ 6426]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page