Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 120 books on 5 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN].
Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
Z.p. Drukker: Tongerlo, Kornelis van Amsterdam, 1758. Papieren omslag. XII, [2], 84, p. Met een gravure buiten de collatie als spotprent op P. Dathenus, toegeschreven aan Joan Stouw.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7691
€  125.00 [Appr.: US$ 152.78 | £UK 110.5 | JP¥ 16908]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN.
Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
Z.p. 1781. Oorspr. kartonnen omslag (kievitpapier). 346 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8383
€  300.00 [Appr.: US$ 366.66 | £UK 264.75 | JP¥ 40580]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HAREN, WILLEM VAN.
Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
Te Amsterdam, By Salomon Schouten, 1741. Gebonden leder, Titelpagina in rood en zwart gedrukt met een vignet door J.C. Phillips. 1e druk, [XXIV] + 500 + [12] p. een heldendicht in een mooie band
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6897
€  180.00 [Appr.: US$ 220 | £UK 159 | JP¥ 24348]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]., Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN].
Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
Te Amsterdam, by K. van Tongerlo en F. Houttuyn. 1756. Gebonden in half bazaan, sierpapier op platten vernieuwd. Gegraveerde titelpagina en 6 platen door S. Fokke. Stichtelijke overdenkingen van de Engelse methodistendominee James Hervey (1714-1758). Vanaf de jaren 1750 was zijn "bloemrijk" proza over de dood, het graf, de nacht en andere gevoelige onderwerpen ook in Nederland uitermate populair. De vertaler is de doopsgezinde dominee Marten Schagen (1700 - 1770), die praktisch alles heeft vertaald wat Hervey geschreven heeft.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3679
€  70.00 [Appr.: US$ 85.55 | £UK 61.75 | JP¥ 9469]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/B3679.jpg 

 
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN].
Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
Tweede druk. Te Amsteldam, by Pieter Meijer, op den Dam, 1768 [2 delen]. Gebonden; half bazaan, sierpapier op platten vernieuwd. Met ene portretgravure van Jacobus Hervey door J. Houbraken naar H. Pothoven. 312 + 412 p. De brieven van Hervey worden voorafgegaan door een uitvoerig levensbericht van de Engelse predikant, opgesteld door vertaler Schagen. De eerste druk van de tweedelige bundel was in 1762 verschenen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3678
€  80.00 [Appr.: US$ 97.78 | £UK 70.75 | JP¥ 10821]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HOEST, H. L'.
Uitlegging nopens de voornaamste wanspraaken in de Fransche taal.
Te Amsterdam, Gedrukt voor Rekening van den Auteur. En zyn te bekomen By Adam Meyer, Boekverkoper op de Voorburgwal, agter het Stadhuis, 1783. Gebonden, VIII + 81 p. 10 x 16 cm. Een alfabetisch deel en XL lessen voor ouders.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T3562
€  40.00 [Appr.: US$ 48.89 | £UK 35.5 | JP¥ 5411]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw frans taalkunde

 
HOOGE, ROMEIN DE.
Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
Van Hoeve, Amsterdam, 1979. Oblong, groot folio, Gebonden, 41 prenten + los bijgevoegde inleiding in drie talen. Facsimile van de uitgave van Pieter van der Aa, 1710.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1254
€  25.00 [Appr.: US$ 30.56 | £UK 22.25 | JP¥ 3382]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HOOGVLIET, ARNOLD.
Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Te Amsteldam by Martinus de Bruyn 1792. Elfde druk Gebonden Ills. 46 + 288 p. Gegraveerde titelpagina door J. Wandelaar en S. Fokke. Typografische titelpagina met een vignet door Simon Fokke en 5 kopergravures. De portretgravure ontbreekt evenals 7 van de 12 gravures voorafgaande aan de boeken. Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, 'Natura et arte', Pieter Langendijk e.a.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3680
€  40.00 [Appr.: US$ 48.89 | £UK 35.5 | JP¥ 5411]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS].
De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vëele Uitmuntende Versen vermeerdert.
G. Bos En C. Wilt {gedeeltelijk overplakt met] Tjeerd Bliek, Amsterdam, 1750. 5e druk, Perkamenten bandje, Ills., 392 p. 17 x 11 cm. 1 uitvouwbare frontispice- 1 gegraveerd titelvignet- 1 vignet in de tekst- 45 prenten in de tekst- 3 paginagrote prenten- 3 uitvouwbare prenten- 1 uitvouwbare tabel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2748
€  250.00 [Appr.: US$ 305.55 | £UK 220.75 | JP¥ 33817]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HORNIUS, GEORGIUS.
Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
T' Amsterdam, By Johannes Rotterdam, 1735. Gebonden later half perkament met gemarmerde platten, gegraveerde titelpagina,17 gravures in de tekst, [XII] + 392 + [30] + 78 + [8] + 62 + [4] + 146 + [9] p. Georgius Hornius, professor te Leiden (1620-1670).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9340
€  150.00 [Appr.: US$ 183.33 | £UK 132.5 | JP¥ 20290]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: geschiedenis 18e eeuw

 
JAGER, A. DE.
Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
Rotterdam, Gebroeders Hendriksen, 1852. Oorspr. papieren omslag. 47 p. [Dirk Smits 1702-1753].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3927
€  18.00 [Appr.: US$ 22 | £UK 16 | JP¥ 2435]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KOK, JACOBUS
Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
Te Amsterdam, Bij J.B. Elwe, 1781. Drie delen gebonden half leer uit de tijd, Gegraveerde titelpagina, uitklapbare plattegrond van Amsterdam, onafgesneden, VIII + 416 +XXX; (III)+424+,XXXVII+(1); (III)+632+XXVIII p. In deel 1 vier uitklapbare gravures, in deel 2 vijf + extra los ingevoegd de Illustere School, in deel 3 vijf plus een plan van de zeeslag bij de Doggersbank (5 aug. 1781).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2178
€  375.00 [Appr.: US$ 458.33 | £UK 331 | JP¥ 50725]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: amsterdam 18e eeuw

 
KONING LEEND. Z., C. DE.
Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
Haarlem, Francois Bohn, 1814. 16 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B6346
€  45.00 [Appr.: US$ 55 | £UK 39.75 | JP¥ 6087]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KOPS, JAN.
Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1818. Oorspr. Papieren omslag. 121 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3446
€  25.00 [Appr.: US$ 30.56 | £UK 22.25 | JP¥ 3382]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
KROES-LIGTENBERG, CHR.
Een vriend van Aagje Deken.
Overdruk uit de Gids 1942. Ingenaaid. 30 p. Jacobus de la Lande.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L2366
€  10.00 [Appr.: US$ 12.22 | £UK 9 | JP¥ 1353]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDIJK, PIETER.
Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. 3e herziene druk. Ingenaaid. XXVI + 108 p. Opnieuw met eene inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst uitgegeven door Jan ten Winkel. Zwolsche herdrukken.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L1162
€  8.00 [Appr.: US$ 9.78 | £UK 7.25 | JP¥ 1082]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDIJK, P.
De Zwetser. Kluchtspel.
Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1971. Ingenaaid 96 p. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aantekeningen voorzien door W.A. Ornee en M.A. Streng. Klassiek Letterkundig Pantheon 185.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B4038
€  8.00 [Appr.: US$ 9.78 | £UK 7.25 | JP¥ 1082]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
LANGENDYK, PIETER.
De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
Zutphen, W.J. Thieme, 1929. 6e herziene druk. Gebonden. 116 p. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door C.H.Ph. Meijer. Klassieke letterkundinge pantheon.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8761
€  7.00 [Appr.: US$ 8.56 | £UK 6.25 | JP¥ 947]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw toneel

 
LAUREMBERG, P.
Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
Tot Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, 1701. Gebonden leer, met gegraveerd titelblad, [8] + 778 + [28] p. Petrus Laurenberg (1585-1639).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3063
€  250.00 [Appr.: US$ 305.55 | £UK 220.75 | JP¥ 33817]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: achttiende eeuw

 
[JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS.
Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
't Amsteldam, By Pieter Visser en Jan van Heekeren, 1707. Contemporain perkament [12] + 240 + 37 p. De 'Vermaakelyke tydkorting' bevat het complete oeuvre van Rudolphus Lydius, een man over wie weinig bekend is. De inhoud valt in drie delen uiteen: een vertaling van de derde satire van de Latijnse dichter Juvenalis (ca. 60 - 140 na Chr.), een groot aantal, meest voor de vuist gemaakte gedichten (zo staat het althans in de "Aanspraak aan den leezer"), waarin vooral meisjes worden toegezongen, en twee bedrijven van een blijspel, dat geen blijspel is, maar "eene satire op dwaze, hoogdravende, drukke treurspelen" (J.A.Worp).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4390
€  125.00 [Appr.: US$ 152.78 | £UK 110.5 | JP¥ 16908]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MARTINET, J.F.
Katechismus der Natuur. Vier delen.
Wed. Loveringh en Allart, Amsterdam, 1778-1779. eerste - derde deel 2e druk, vierde deel 1e druk. Vier delen gebonden in kalfsleer, met [24] plaaten, XIII + [3] + 424 + [2] + 442 + [2] + 394 + [4] + 502 + 37 + [39] p. De predikant, natuurwetenschapper en opvoeder Martinet (Deurne 1729 - Amsterdam 1795) heeft met zijn 'Katechismus der Natuur' een enorme invloed gehad op de vorming van tienduizenden Nederlanders en ook (via vertalingen in bijna alle Europese talen) op niet-Nederlanders. Zijn behandeling van de hele schepping in de vorm van vraag en antwoord bleek, hoewel duidelijk bedoeld voor jongeren, ook te voorzien in een grote behoefte aan natuurhistorische kennis bij de ontwikkelde leek.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5707
€  350.00 [Appr.: US$ 427.77 | £UK 308.75 | JP¥ 47343]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden Stofomslag 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R1684
€  14.00 [Appr.: US$ 17.11 | £UK 12.5 | JP¥ 1894]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden. 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: W3695
€  10.00 [Appr.: US$ 12.22 | £UK 9 | JP¥ 1353]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE.
Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
D. van Sijn & Zoon Rotterdam 1898. Gebonden 144 p. Stellingen. Proefschrift 4 April 1898 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheekstempeltje.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4139
€  17.00 [Appr.: US$ 20.78 | £UK 15 | JP¥ 2300]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: proefschrift 18e eeuw

 
NABER, JOHANNA W.A.
Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. Rood linnen. XVI + 287 p. Goud op snee. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L0835
€  40.00 [Appr.: US$ 48.89 | £UK 35.5 | JP¥ 5411]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page