gevonden: 47 boeken op 4 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789057307669 C.D. Andriesse 221611, Alsnog een portret voor Heinsius. Geschiedenis van de vrede van Utrecht
C.D. Andriesse 221611
Alsnog een portret voor Heinsius. Geschiedenis van de vrede van Utrecht
Walburg Pers. Paperback. Pp: 223. De bijna vergeten Anthonie Heinsius (1641"“1720) heeft zich nooit laten portretteren, zo bescheiden was hij. Toch was het deze man, die de Nederlandse Republiek naar de Vrede van Utrecht leidde. Daarmee kwam een einde aan het langste en meest kostbare conflict dat dit land had uit te vechten met het agressieve Frankrijk. Het verhaal van die oorlog en vrede wordt verteld door Ernst van Straaten, een leraar die zich zijn leven lang al verraden voelt en gefascineerd raakt door de persoon van Heinsius. Op aandringen van Stadhouder Willem III, Prins van Oranje, aanvaardde Heinsius zijn verkiezing tot Raadpensionaris van Holland. Dat gebeurde in het jaar waarin Willem III Koning van Engeland werd. Heinsius kreeg daarmee in feite het bestuur van de Republiek in handen. De zachtaardige Anthonie verstond de kunst van het overtuigen en bleek een vasthoudend onderhandelaar. Na Willems dood werd hij de spil van het Europese bondgenootschap tegen Frankrijk. Zijn obsessie was dat de grootste bondgenoot, Engeland, hem zou verraden. Alsnog een portret voor Heinsius is een magazijn, of eerder nog een werkplaats boordevol feiten en ideeën die een beeld schetsen van de man, zijn leven en denkwijze, vrienden en vijanden. In deze ongewone, sprankelende historische roman vermengt het leven van de verteller zich met dat van het object van zijn fascinatie. ISBN: 9789057307669. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 712401
€  8.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789057307669

9789057300011 Ton van Doorn 240093, Apocalyps toen! een geschiedenis van het jaar 1000
Ton van Doorn 240093
Apocalyps toen! een geschiedenis van het jaar 1000
De Walburg Pers, 1997. Paperback. Pp: 192. Een zware storm, vallende ster, zonsverduistering, epidemie of overstroming - de middeleeuwer reageerde bij de kleinste verstoring van de natuur als een hypochonder op een griepje. Zijn leven stond in het teken van het naderende armageddon. Sidderden onze voorouders een millennium geleden van angst bij de gedachte dat oudjaar 999 wel eens de dag des oordeels zou kunnen zijn of wist het middeleeuwse grauw, dat lezen noch schrijven kon, niet eens in welk jaar het leefde? In die duistere tiende eeuw werd de ene na de andere paus vermoord en deelden de hoeren in Rome de lakens uit. Op de valreep echter wordt het genie van Europa, de eminente geleerde Gerbert van Aurillac, in 999 tot paus gekozen. Weet hij samen met Otto III, de Duitse keizer- kluizenaar, een naderend onheil af te wenden? Apocalyps toen! Een geschiedenis van het jaar 1000 is een synthese van mentaliteits-, ideeën-, godsdienst- en politieke geschiedenis. Behalve het verhaal over Europa rond het jaar 1000 bevat dit essay ook een biografie van paus Silvester II en van keizer Otto III. ISBN: 9789057300011. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1541240
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789057300011

9789067282697 Floris van den Berg 232697, Deel III Ikaros
Floris van den Berg 232697
Deel III Ikaros
Papieren Tijger. Paperback. Pp: 352. 'Ikaros' vormt samen met het eerder verschenen Prometheus, het literaire drieluik Geleefde brieven, waarvan het middenpaneel ontbreekt. Zoals een kunsthistoricus aan de hand van de zijpanelen van een drieluik kan afleiden wat de afbeelding op het middenpaneel was, zo is het aan de lezer in te vullen wat deel II behelst. En zoals op Japanse en Chinese boeddhistische rolschilderingen in zwarte inkt de leegte datgene is waar het om gaat, zo is deel II de crux van Geleefde Brieven. 'Ikaros' is een Bildungsroman over persoonlijke ontwikkeling en intellectuele, culturele en emotionele vorming.Gedesillusioneerd pakt Justus in 'Ikaros' zijn leven en de correspondentie met Thomas weer op. Na het debacle van Japan proberen Justus en Lara hun leven te hervinden en opnieuw vorm te geven door te studeren, te schrijven, kunst en cultuur te appreciëren, in de weerbarstige wereld waarin zij hun draai niet vinden, maar zij wel moeten werken in geestdodende broodbanen.De brieven aan Thomas geven niet genoeg bevrediging en Justus begint een aan Lara gericht dagboek. Zijn ideeën kristalliseren in essays over postmoderne filosofie, vrouwenbesnijdenis, vegetarisme en Japanse esthetiek. Ook verkennen Justus en Lara hartstochtelijk de seksuele dimensie van het leven.'Ikaros' is een intellectuele, morele en existentiële zoektocht van Lara en Justus die moeite hebben hun geëxalteerde verwachtingen van het leven bij te stellen.Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte. ISBN: 9789067282697. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 151083
€  12.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789067282697

9789036817035 , Grondslagen van de ergotherapie
Grondslagen van de ergotherapie
Bohn Stafleu van Loghum. Paperback. Pp: 612. Dit boek is een onmisbaar standaardwerk voor de opleidingen ergotherapie en voor ergotherapeuten in de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De opzet van deze herziene vijfde druk is grotendeels hetzelfde gebleven. Inhoudelijk zijn echter alle hoofdstukken geactualiseerd. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd, onder andere over ergotherapie in sociaal-maatschappelijk perspectief, technologie in de zorg en het Person-Environment-Occupational-Performance (PEOP) model. Het boek is opgebouwd uit vier delen. Deel I beschrijft de historische ontwikkeling, de juridi-sche en sociaal- maatschappelijke positie van het beroep in Nederland en Vlaanderen, de internationale context en het kennisdomein van de ergotherapie. Deel II gaat in op de kernelementen van de ergotherapie en de professie van ergotherapeut. Deel III bespreekt veelgebruikte inhouds- en procesmodellen. Deel IV gaat in op de praktische toepassing van ergotherapie. De redactie bestaat uit Mieke le Granse MSc (senior docent ergotherapie Zuyd Hogeschool), dr. Margo van Hartingsveldt (opleidingsmanager en lector ergotherapie bij de Hogeschool van Amsterdam) en drs. Astrid Kinébanian (oud-directeur European Master of Science in Occupational Therapy). Aan deze vijfde druk werkten 46 auteurs, uit Nederland en Vlaanderen, mee. Zij zijn werkzaam in verschillende praktijkcontexten, onderzoeksnetwerken en/of hogescholen. Grondslagen van de ergotherapiebiedt hierdoor een rijke afspiegeling van de opvattingen en ideeën over ergotherapie in het Nederlands taalgebied en geeft zo het discours over de inhoud van het beroep weer een nieuwe impuls.Prof. Jan De Maeseneer zegt in zijn voorwoord van dit boek: "œIn deze veranderende samenleving is de ergotherapie meer dan ooit aan zet. Om dit te realiseren brengt het boek 'Grondslagen van de Ergotherapie' een brede waaier van kennis, inzicht en inspiratie.". ISBN: 9789036817035. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1539283
€  77.00
Catalogus: Geneeskunde
Trefwoorden: 9789036817035

9789035232471 , Grondslagen van de ergotherapie
Grondslagen van de ergotherapie
Bohn Stafleu van Loghum (RB). Hardback. Pp: 688. Grondslagen van de ergotherapie is een onmisbaarstandaardwerk voor het ergotherapieonderwijsen voor ergotherapeuten in depraktijk. In Nederland zowel als in Vlaanderenwordt het op alle opleidingen gebruikt. Deopzet van deze geheel herziene derde druk isgrotendeels hetzelfde gebleven.Het boek is opgebouwd uit vier delen. Deel Ibeschrijft de historische ontwikkeling, dejuridische en maatschappelijke positie vanhet beroep in Nederland en Vlaanderen, deinternationale context en het kennisdomeinvan de ergotherapie. Deel II gaat in op dekern elementen van de ergotherapie en deprofessie van ergotherapeut. Deel III bevatveelgebruikte inhouds- en procesmodellen.Deel IV gaat in op de praktische toepassingvan ergotherapie.De redactie van Grondslagen van de ergotherapiebestaat uit Mieke le Granse MSc,Margo van Hartingsveldt MSc en drs.Astrid Kinébanian. Mieke le Granse isdocent ergotherapie en coördinator vande bacheloropleiding voor Duitse ergotherapeutenaan Zuyd Hogeschool, Heerlen.Margo van Hartingsveldt is opleidingsmanagerergotherapie en programmaleideronderzoek Participatie & Omgeving aande Hogeschool van Amsterdam. AstridKinébanian is gepensioneerd en was werkzaamals docent ergotherapie en directeurEuropean Master of Science in OccupationalTherapy, Hogeschool van Amsterdam.Aan deze derde druk werkten 44 auteurs,uit Nederland en Vlaanderen, mee. Zij zijnwerkzaam in verschillende praktijkcontexten,onderzoeksnetwerken en/of hogescholen.Grondslagen van de ergotherapie biedt hierdooreen rijke afspiegeling van de opvattingenen ideeën over ergotherapie en geeft zo hetdiscours over de inhoud van het beroep weereen nieuwe impuls.Maak ook gebruik van de toevoegingen in deonlineleeromgeving StudieCloud. Kijk hiervoorop www.studiecloud.nl. ISBN: 9789035232471. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 134045
€  25.00
Catalogus: Geneeskunde
Trefwoorden: 9789035232471

9789044633849 Henk Wesseling 67430, Scheffer - Renan - Psichari. Een Franse cultuur- en familiegeschiedenis, 1815-1914
Henk Wesseling 67430
Scheffer - Renan - Psichari. Een Franse cultuur- en familiegeschiedenis, 1815-1914
Prometheus. Gekartonneerd met stofomslag. Pp: 320. De negentiende eeuw kende veel dramatische gebeurtenissen. Grote veranderingen werden ingeluid door vorsten en politici als Karel X, Napoleon III, Clemenceau en Gambetta, maar voor de overgrote meerderheid van de bevolking bleef veel hetzelfde. Terwijl zij in kleine dorpen en gehuchten bleven wonen en ploeterden op het land, bloeide het culturele leven in de steden. In het brandpunt daarvan stonden drie families - Scheffer, Renan en Psichari -, die met elkaar verstrengeld waren door huwelijken en familiebanden. In een veelbewogen periode nestelden zij zich in het culturele leven, dat zij allen op hun eigen manier beïnvloedden. Tezamen speelden zij als invloedrijke schilders, schrijvers en intellectuelen een hoofdrol in de wereld van de kunsten en de academie. Wesseling geeft aan de hand van hun familiegeschiedenissen een machtig panorama van de cultuurgeschiedenis van Frankrijk in de periode 1815-1914. Hij beschrijft deze op de hem welbekende levendige manier, met pakkende anekdotes, geestige terzijdes en prachtige portretten. Prof. dr. H.L. Wesseling is emeritus hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden. Hij is de auteur van een groot aantal succesvolle boeken zoals Vele ideeën over Frankrijk, Frankrijk in oorlog en Verdeel en heers, dat in acht talen is vertaald. In 2012 verscheen zijn succesvolle biografie van Charles de Gaulle, De man die nee zei, dat al tien drukken beleefde. Over De man die nee zei: 'Zonder twijfel het sprankelendste geschiedenisboek dat het afgelopen jaar verscheen.' NRC Handelsblad 'Bijna overbodig om te zeggen dat H.L. Wesseling met zijn even bondige als meeslepende biografie van generaal De Gaulle zijn zoveelste meesterwerk afleverde.' De Groene Amsterdammer 'Een prachtig en fascinerend boek.' Mark Rutte Over Zoon en vader - Vader en zoon: 'Een boek dat alleen een groot historicus kan schrijven.' Geert Mak. ISBN: 9789044633849. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1585019
€  15.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789044633849

 Multatuli 10874, Volledige werken III
Multatuli 10874
Volledige werken III
van Oorschot, 1951. Linnen band met stofomslag. Pp: 627. Japanse gesprekken De school des levens Ideeën, tweede bundel De bruid daarboven De zegen gods door Waterloo Franse rymen. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 43271
€  10.00
Catalogus: Over literatuur

 
[ANDRIAN-WERBURG, Victor Franz von].
Oesterreich und dessen Zukunft.
Hamburg, Hoffmann u. Campe 1843. Zweite Auflage. 8°. 2 Bll., 204 S. Gelbe OBrosch. mit Deckeltitel. Brosch. randrissig u. am Rücken mit kl. Fehlstellen, innen leicht stockfleckig, sonst gut erhalten. Brosch. am hint. Spiegel mit Monogrammstempel u. bibliograph. Bleistiftnotizen. Holzm.-Boh. III, 7551; Wurzbach I, 37f.; Franz Adlgasser (Hg.). Victor Franz Freiherrr von Andrian-Werburg. Tagebücher 1839-1858. Wien 2011, Bd. 1 - Zweite Auflage des erstmals 1841, ebenfalls anonym, publizierten Werkes des österreichischen Adeligen, Politikers und späteren Abgeordneten in der Frankfurter Nationalversammlung Victor Franz von Andrian-Werburg (1813-1858). Während diese Arbeit in der modernen Betrachtung durchaus differenziert und keineswegs als umstürzlerische und liberale Kampfschrift gesehen wird, sondern im Gegenteil als weitgehend einem ständisch-konservativen Weltbild verpflichtet erscheint, polarisierte sie bereits seit ihrer Erstveröffentlichung [...] und bis weit in die Zeit des Neoabsolutismus hinein ungemein. (Adlgasser, S. 11). Der Verfasser notiert am 26. Juli 1841, kurz vor dem ersten Erscheinen des Heftes, in sein Tagebuch: [...] desswegen soll es heissen: Österreich und dessen Zukunft; das Motto ist: Gott besser’s! und der Ideen ganz kurz etc. Auf was beruht die österreichische Monarchie? Auf welcher Garantie der Stabilität? nicht auf der Nationalität, nicht auf dem Adel, nicht auf der Bureaucratie, etc. etc., kurz auf nichts. (Adlgasser, S. 191). Ein zweiter Teil erschien 1847 ebenfalls bei Hoffmann und Campe in Hamburg.
-- Antiquariat BurgverlagProfessionele verkoper
Boeknummer: 0188-22
€  85.00
Catalogus: Geschichte
Trefwoorden: Geschichte, Austriaca

 BÖTTIGER, C. A.:, Ideen zur Archäologie der Malerei. 1. Theil (Mehr nicht erschienen!). Nach Maasgabe der Wintervorlesungen im Jahre 1811..
BÖTTIGER, C. A.:
Ideen zur Archäologie der Malerei. 1. Theil (Mehr nicht erschienen!). Nach Maasgabe der Wintervorlesungen im Jahre 1811..
Dresden, Walther 1811. XXX, 370 S. HLwd. des 19. Jhdts., mit handschriftl. Rückenschild. ADB III, 205: "Anfang einer Geschichte dieser Kunst". - Mit Kapiteln zur Malerei der Barbaren, Bilderschrift und Hieroglyphenmalerei, Mumienmalerei, Malerei auf Papyrusrollen, Griechische Malerei u. a. - Kanten berieben. Fehlen die fl. Vorsätze.
-- Antiquariat TurszynskiProfessionele verkoper
Boeknummer: 21126
€  120.00

 
M. Claeys-Van Haegendoren; L. Magits;L. Hancké; P. Frantzen;H. Balthazar;W. De Brock
Hendrik de Man. Persoon en ideeën. [6 delen]. I: Autobiografie. II: Psychologie van het socialisme. Opbouwend socialisme. III: De socialistische idee. IV: Planisme. V: Een halve eeuw doctrine. Verspreide geschriften. VI: Massificatie en cultuurvervale. Bibliografie.
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij.1974/76. Deel 1 -60 pagina's met potlood onedrstrepingen!!! Hardcover.Goed. Stofomlsagen aan randen beschadigd
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Boeknummer: 106627
€  60.00
Trefwoorden: soc

 
Joseph Campell (Autor) Hans-Ulrich Möhring
Die Kraft der Mythen
, Patmos-Verlag der Schwabenverlag AG, 2007. 260, 26 x 22,4 x 2,2 cm, Hardcover. Zustand: 2. Richtig verstanden erweist sich der Mythos als eine Quelle der Lebenshilfe und als Anreiz ursprünglich und einsichtsvoll zu leben. Joseph Campbell beantwortet im Gespräch mit dem Fernsehjournalisten Bill Moyers u.a. folgende FragenWas fasziniert uns an den Mythen? Was besagt der Mythos von Adam und Eva? Warum gibt es so viele Geschichten von Helden in der Mythologie? Welche Mythen helfen uns den Tod zu verstehen? Den beiden Gesprächspartnern gelingt es auf verblüffende Weise, die Symbole aus Mythos und Religion zu deuten und ihre Relevanz für die heutige Zeit aufzuzeigen. Ein reich bebildertes Buch über die Kraft mythischer Vorstellungen in unserer Zeit. Joseph Campbell (1904-1987) ist ein amerikanischer Professor und Autor. Bill Moyers (Jahrgang 1934) ist ein sehr bekannter amerikanischer Fernsehjournalist. Zusammen haben diese beiden Männer eine sechsteilige Interviewserie über die Kraft der Mythen erstellt. Das vorliegende Buch basiert auf dieser Serie. Es wurde nach dem Tode Campbells beim Doubleday Verlag herausgegeben. Angeworben wurden die Autoren von Jackie Onassis , Amerikas elegantester Lektorin wie Jordan Mejias in der FAZ am 26.2.2011 schrieb. Eingeteilt ist dieses Buch in die folgenden Themenbereiche: I Mythos und moderne Welt II Die Fahrt nach innen III Die ersten Geschichtenerzähler IV Opfer und Freude und Die ganze Welt ist ein Kreis V Das Abenteuer der Helden VI Die Gabe der Göttin VII Liebesgeschichten, Ehegeschichten VIII Masken der Ewigkeit Aufgelockert wird der Text durch farbige sowie schwarz-weiss Abbildungen. Selbstverständlich ist ein Bildquellenverzeichnis und eine Übersicht der Zitatnachweise vorhanden. Das gesamte Buch ist im Interviewstil gehalten, wobei manche Passagen von Joseph Campbell durchaus längeren Monologen ähneln. Ob Ihnen diese Vorgehensweise zusagt, können sie am besten herausfinden, wenn Sie die BLICK-INS-BUCH-Funktion links oben auf der Haupt-Produktseite nutzen. Besonders beeindruckt hat mich persönlich das breite Wissen von Joseph Campbell. Es macht Spass seinen Gedankengängen zu folgen. Er verknüpft biblische Geschichten mit Buddha. Erläutert die Sagen der Indianer. Greift auf Antike und Mittelalter zurück. Und kehrt immer ins Heute zurück. Beispielhaft die häufige Erwähnung der Star Wars Filme. Ob es nun die Vatersuche von Luke Skywalker ist oder ob er ihn nutzt um den Unterschied zwischen Vernunft und Denken zu erläutern: "Stell den Computer ab, und vertrau auf deine Gefühle" (S. 40). Ob die stete Präsenz der Star Wars Filme damit zusammenhängt, dass die Fernsehserie auch auf dem Gelände der Skywalker Ranch von George Lucas gedreht wurde? Da ich den Inhalt des Buches unmöglich vollständig zusammenfassen kann, hier nur ein paar Gedanken. Der Leitgedanke des Werkes von Joseph Campbell: "die Gemeinsamkeit von Motiven in Weltmythen" zu finden, "welche auf ein konstantes Bedürfnis in der menschlichen Psyche hinweist, sich um tiefe Prinzipien herum zu sammeln." Gemeint ist hier nicht die Suche nach dem Sinn des Lebens, sondern die Erfahrung des Lebendigseins. Mythen als "Schlüssel zu den geistigen Entwicklungsmöglichkeiten des menschlichen Lebens" (S.17) Genau damit beginnt das erste Kapitel. Mythen als Anregung, "die Möglichkeit der eigenen Vollkommenheit zu erkennen" (S.174). Die eigene Stärke und das, was man damit zu tun vermag. Leben in etwas hineinbringen, indem man selbst lebendig wird. Man braucht keinen Reichtum, Macht oder grosse Ideen, sondern nur eine Schnur. Einen Ariadnefaden, der einem hilft aus einem Labyrinth zu entkommen. Und natürlich ist ein Lehrer hilfreich, der einem hilft diesen Faden zu finden. Den Weg zur Wahrheit zeigen, darum geht es. Für Moyers ist der Fluch der modernen Welt die Entfremdung der Menschen von der Weltordnung um sie herum. Campbell erwidert, dass es genau darum in Das wüste Land von T.S. Eliot geht: die gesellschaftliche Stagnation eines unwahren Lebens. Andererseits zeigt er aber auch auf, dass man, wenn man seiner Sehnsucht, Begeisterung und Emotion folgt, auf dem Boden bleiben sollte, sonst stürzt man wie Ikarus, der zu hoch hinaus wollte, ab. So nebenbei erwähnt Campbell, dass er als kleiner Junge zwei Helden hatte: Douglas Fairbanks und Leonardo da Vinci. Später hatte er keinen Helden mehr. Die Menschen von heute streben jedoch eher Prominenten nach, so scheint es. Zwei Drittel der Studenten einer High School in Brooklyn gaben in einem Fragebogen auf die Frage, wer sie sein wollten, an: Ein Prominenter. Nur bekannt sein, aber kein Einsatzwille für die Gesellschaft. Keine Bereitschaft die eigenen Bedürfnisse für andere zu opfern. Die Gedanken Campbells zur Ehe: Die wahre Ehe ist die Ehe, die der Erkenntnis der Identität im andren entspringt, und die körperliche Vereinigung ist einfach das Sakrament, worin dies bestätigt wird (S. 214). Oder anders ausgedrückt: am Anfang steht nicht die körperliche Anziehung, sondern das geistige Erkennen. In dem Kapitel über die Ehe erläutert Campbell die Bedeutung der Troubadoure, erzählt die Geschichte von Tristan und Isolde, schreitet weiter zu Bernhard Shaw, Dante und William Blake, um wieder zu den Troubadouren und der Gralslegende zurückzukehren. Kurz und gut: Es macht Spass immer wieder zu diesem Buch zu greifen und den Gedankengängen von Joseph Campbell zu folgen. Unbedingt empfehlenswert! Reihe/Serie Albatros im Patmos Verlagshaus Übersetzer Hans-Ulrich Möhring Masse 226 x 263 mm Einbandart gebunden Geisteswissenschaften Religion Theologie Religionswissenschaften Theologe Mythos ISBN-10 3-491-96189-0 / 3491961890 ISBN-13 978-3-491-96189-0 / 9783491961890 ISBN: 3491961890. Gewicht/weight: 795 gr.
-- LLU BuchserviceProfessionele verkoper
Boeknummer: BN18582
€  125.90
Trefwoorden: Geisteswissenschaften Religion Theologie Religionswissenschaften Theologe Mythos ISBN-10 3-491-96189-0 / 3491961890 ISBN-13 978-3-491-96189-0 / 9783491961890 Richtig verstanden erweist sich der Mythos als eine Quelle der Lebenshilfe und als Anreiz ursprün

 
Joseph Campell (Autor) Hans-Ulrich Möhring
Die Kraft der Mythen
, Patmos-Verlag der Schwabenverlag AG Bibliographisches Institut , 2007. 260, 26 x 22,4 x 2,2 cm, Hardcover. Zustand: 2. Richtig verstanden erweist sich der Mythos als eine Quelle der Lebenshilfe und als Anreiz ursprünglich und einsichtsvoll zu leben. Joseph Campbell beantwortet im Gespräch mit dem Fernsehjournalisten Bill Moyers u.a. folgende Fragen: Was fasziniert uns an den Mythen? Was besagt der Mythos von Adam und Eva? Warum gibt es so viele Geschichten von Helden in der Mythologie? Welche Mythen helfen uns den Tod zu verstehen? Den beiden Gesprächspartnern gelingt es auf verblüffende Weise, die Symbole aus Mythos und Religion zu deuten und ihre Relevanz für die heutige Zeit aufzuzeigen. Mythologie für das 21. Jahrhundert - Ein reich bebildertes Buch über die Kraft mythischer Vorstellungen in unserer Zeit - Der grosse Mythenforscher Joseph Campbell in seinem berühmtesten Interview - Eines der erfolgreichsten Bücher über die Bedeutung der Mythen überhaupt Autor: Joseph Campbell (1904 - 1987) gilt als einer der bedeutendsten Mythenforscher des 20. Jahrhunderts. Als Professor und Autor machte sich der studierte Sprach- und Literaturwissenschaftler einen Namen in der Fachwelt. Erst nach seinem Tod wurden er und seine Arbeit einem breiten Publikum bekannt: Im Jahre 1988 wurde erstmals die Interview-Reihe Joseph Campbell and the Power of Myth, in der Campbell mit dem Journalisten Bill Moyers über die Rolle der Mythologie in der Gesellschaft spricht, im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt - der Eindruck auf das Publikum war überwältigend. Joseph Campbell (1904-1987) ist ein amerikanischer Professor und Autor. Bill Moyers (Jahrgang 1934) ist ein sehr bekannter amerikanischer Fernsehjournalist. Zusammen haben diese beiden Männer eine sechsteilige Interviewserie über die Kraft der Mythen erstellt. Das vorliegende Buch basiert auf dieser Serie. Es wurde nach dem Tode Campbells beim Doubleday Verlag herausgegeben. Angeworben wurden die Autoren von Jackie Onassis , Amerikas elegantester Lektorin wie Jordan Mejias in der FAZ am 26.2.2011 schrieb. Eingeteilt ist dieses Buch in die folgenden Themenbereiche: I Mythos und moderne Welt II Die Fahrt nach innen III Die ersten Geschichtenerzähler IV Opfer und Freude und Die ganze Welt ist ein Kreis V Das Abenteuer der Helden VI Die Gabe der Göttin VII Liebesgeschichten, Ehegeschichten VIII Masken der Ewigkeit Aufgelockert wird der Text durch farbige sowie schwarz-weiss Abbildungen. Selbstverständlich ist ein Bildquellenverzeichnis und eine Übersicht der Zitatnachweise vorhanden. Das gesamte Buch ist im Interviewstil gehalten, wobei manche Passagen von Joseph Campbell durchaus längeren Monologen ähneln. Ob Ihnen diese Vorgehensweise zusagt, können sie am besten herausfinden, wenn Sie die BLICK-INS-BUCH-Funktion links oben auf der Haupt-Produktseite nutzen. Besonders beeindruckt hat mich persönlich das breite Wissen von Joseph Campbell. Es macht Spass seinen Gedankengängen zu folgen. Er verknüpft biblische Geschichten mit Buddha. Erläutert die Sagen der Indianer. Greift auf Antike und Mittelalter zurück. Und kehrt immer ins Heute zurück. Beispielhaft die häufige Erwähnung der Star Wars Filme. Ob es nun die Vatersuche von Luke Skywalker ist oder ob er ihn nutzt um den Unterschied zwischen Vernunft und Denken zu erläutern: "Stell den Computer ab, und vertrau auf deine Gefühle" (S. 40). Ob die stete Präsenz der Star Wars Filme damit zusammenhängt, dass die Fernsehserie auch auf dem Gelände der Skywalker Ranch von George Lucas gedreht wurde? Da ich den Inhalt des Buches unmöglich vollständig zusammenfassen kann, hier nur ein paar Gedanken. Der Leitgedanke des Werkes von Joseph Campbell: "die Gemeinsamkeit von Motiven in Weltmythen" zu finden, "welche auf ein konstantes Bedürfnis in der menschlichen Psyche hinweist, sich um tiefe Prinzipien herum zu sammeln." Gemeint ist hier nicht die Suche nach dem Sinn des Lebens, sondern die Erfahrung des Lebendigseins. Mythen als "Schlüssel zu den geistigen Entwicklungsmöglichkeiten des menschlichen Lebens" (S.17) Genau damit beginnt das erste Kapitel. Mythen als Anregung, "die Möglichkeit der eigenen Vollkommenheit zu erkennen" (S.174). Die eigene Stärke und das, was man damit zu tun vermag. Leben in etwas hineinbringen, indem man selbst lebendig wird. Man braucht keinen Reichtum, Macht oder grosse Ideen, sondern nur eine Schnur. Einen Ariadnefaden, der einem hilft aus einem Labyrinth zu entkommen. Und natürlich ist ein Lehrer hilfreich, der einem hilft diesen Faden zu finden. Den Weg zur Wahrheit zeigen, darum geht es. Für Moyers ist der Fluch der modernen Welt die Entfremdung der Menschen von der Weltordnung um sie herum. Campbell erwidert, dass es genau darum in Das wüste Land von T.S. Eliot geht: die gesellschaftliche Stagnation eines unwahren Lebens. Andererseits zeigt er aber auch auf, dass man, wenn man seiner Sehnsucht, Begeisterung und Emotion folgt, auf dem Boden bleiben sollte, sonst stürzt man wie Ikarus, der zu hoch hinaus wollte, ab. So nebenbei erwähnt Campbell, dass er als kleiner Junge zwei Helden hatte: Douglas Fairbanks und Leonardo da Vinci. Später hatte er keinen Helden mehr. Die Menschen von heute streben jedoch eher Prominenten nach, so scheint es. Zwei Drittel der Studenten einer High School in Brooklyn gaben in einem Fragebogen auf die Frage, wer sie sein wollten, an: Ein Prominenter. Nur bekannt sein, aber kein Einsatzwille für die Gesellschaft. Keine Bereitschaft die eigenen Bedürfnisse für andere zu opfern. Die Gedanken Campbells zur Ehe: Die wahre Ehe ist die Ehe, die der Erkenntnis der Identität im andren entspringt, und die körperliche Vereinigung ist einfach das Sakrament, worin dies bestätigt wird (S. 214). Oder anders ausgedrückt: am Anfang steht nicht die körperliche Anziehung, sondern das geistige Erkennen. In dem Kapitel über die Ehe erläutert Campbell die Bedeutung der Troubadoure, erzählt die Geschichte von Tristan und Isolde, schreitet weiter zu Bernhard Shaw, Dante und William Blake, um wieder zu den Troubadouren und der Gralslegende zurückzukehren. Kurz und gut: Es macht Spass immer wieder zu diesem Buch zu greifen und den Gedankengängen von Joseph Campbell zu folgen. Unbedingt empfehlenswert! Reihe/Serie Albatros im Patmos Verlagshaus Übersetzer Hans-Ulrich Möhring Masse 226 x 263 mm Einbandart gebunden Geisteswissenschaften Religion Theologie Religionswissenschaften Theologe Mythos ISBN-10 3-411-14534-X / 341114534X ISBN-13 978-3-411-14534-8 / 9783411145348 Richtig verstanden erweist sich der Mythos als eine Quelle der Lebenshilfe und als Anreiz ursprünglich und einsichtsvoll zu leben. Joseph Campbell beantwortet im Gespräch mit dem Fernsehjournalisten Bill Moyers u.a. folgende FragenWas fasziniert uns an den Mythen? Was besagt der Mythos von Adam und Eva? Warum gibt es so viele Geschichten von Helden in der Mythologie? Welche Mythen helfen uns den Tod zu verstehen? Den beiden Gesprächspartnern gelingt es auf verblüffende Weise, die Symbole aus Mythos und Religion zu deuten und ihre Relevanz für die heutige Zeit aufzuzeigen. Ein reich bebildertes Buch über die Kraft mythischer Vorstellungen in unserer Zeit. Power of Myth ISBN: 341114534X. Gewicht/weight: 795 gr.
-- LLU BuchserviceProfessionele verkoper
Boeknummer: BN40825
€  125.90
Trefwoorden: Power of Myth Geisteswissenschaften Religion Theologie Religionswissenschaften Theologe Mythos ISBN-10 3-411-14534-X / 341114534X ISBN-13 978-3-411-14534-8 / 9783411145348 Richtig verstanden erweist sich der Mythos als eine Quelle der Lebenshilfe und als

9789049105877 S. Dixon, Catharina de Grote
S. Dixon
Catharina de Grote
Unieboek | Het Spectrum. Paperback. Pp: 608. Toen keizerin Catharina de Grote in 1796 in Sint Petersburgoverleed, verloor de wereld de meest bewonderde vorstinvan Europa. Geboren als de onbekende prinses Sophievan onbeduidend Duits vorstendom, kreeg haar leveneen onvermoede wending door haar huwelijk met Peter III,de zo ongelukkige erfgenaam van de Russische troon.Aanvankelijk werd zij gebrandmerkt als usurpator en moordenaartoen zij in 1762 de macht overnam van haar schlemieligeechtgenoot. Maar Catharina overleefde de opvolgingscrisis enwerd geleidelijk aan algemeen beschouwd als de rechtmatigekeizerin van het reusachtige tsarenrijk. Gedurende haarregeringsperiode werd Rusland een van de grote mogendhedenin het Europees machtenspel.Catharina was een intelligente, hardwerkende vrouw metvastomlijnde ideeën en een charismatische persoonlijkheid.Legendarisch werd zij ook dankzij haar twaalf opeenvolgendeminnaars, telkens jonger in leeftijd. Aangezien zij veel machtbezat, oogstte Catharina naast bewondering ook hoon enafgunst. Al deze aspecten van het leven aan het keizerlijke hofworden uitgebreid beschreven. ISBN: 9789049105877. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 794964
€  25.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789049105877

 
EIMERT, HERBERT
LEHRBUCH DER ZWÖLFTONTECHNIK.
Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1958. Vierte Auflage. Broschiert, 21cmx14,5cm, Gut erhalten. Inhalt: I). Theorie der Zwölftontechnik. 1). Die zwölf Töne. 2). Die Intervallzirkel. 3). Oktave und Tritonus. 4). Intervall- und Klangspannungen. 5). Tonale Elemente in der Zwölfton musik. 6). Zwölftonstatistik. 7). Reihensysteme (Allintervallreihen, Quintenreihen). 8). Die acht modi. II). Die Zwölftongestalt. 1). Die melodische Gestalt. 2). Die abgeleiteten Reihen. 3). Die harmonische Gestalt. 4). Gestaltverbindungen. 5). Reihenbrechungen (Die nicht-zwölftönige Thematik). 6). Ostinate Formen (Reihentechnik). 7). Freihe Formen. III). Zur Geschichte der Zwölftontechnik. Mit Einleitung, Nachtrag zur zweiten Auflage und Literatur-Verzeichnis. Herbert Eimert (1897 - 1972) war ein deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Musikjournalist. Die musikalische Ausrichtung Eimerts spiegelt exemplarisch die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Erweiterung der Ideen der Zwölftonmusik in die des Serialismus wider. 84 Notenschriftabbildungen. 64 Seiten.
-- Festina Lente italiAntiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 026321
€  19.00

 
Philip A. Fisher
Die Profi-Investment-Strategie: Mit Philip A. Fisher Anlage-Regeln zum Erfolg: Mit Philip A. Fishers Anlage-Regeln zum Erfolg
, Tm Boersenverlag, Auflage: 2., Aufl. (11. November 2008). 336, 22,1 x 16,1 x 4 cm, Hardcover. Zustand: 2. Die Profi-Investment-Strategie ist für viele der führenden Investment-Experten ein grundlegender Teil ihrer Ausbildung. So wird dieser Klassiker seit vielen Jahren als Teil des Lehrplans im Investment-Kurs der Stanford Graduate School of Business eingesetzt. Viele der Studenten gehören heute zu den führenden Anlagestrategen. Der Einfluss von Fishers Investment-Regeln geht aber noch weiterWarren Buffet bezeichnete die Profi-Investment-Strategie als Grundlage für die Entwicklung seiner eigenen Anlagemethode. Im 9. Kapitel finden Sie so einen entscheidenden Eckstein des Buffetismus und können somit aus der gleichen Quelle schöpfen wie einst Waren Buffet. Doch die Profi-Investment-Strategie vermittelt noch sehr viel mehr als nur die Grundlagen des Investments. So finden Sie wertvolle Tipps, mit denen Sie das Anlagegeschäft wirklich durchschauen um Ihr Geld richtig anzulegen und zu einem kreativen und erfolgreichen Anleger zu werden. Das Geheimnis der Erfolgs von FisherEr konzentrierte sich ausschliesslich auf potentielle Wachstumsaktien zu einem vernünftigen Preis, um sich anschliessend beruhigt zurückzulehnen und die Aktien über lange Zeiträume zu halten. DieProfi-Investement-Strategie ist eine Pflichtlektüre für jeden Anleger. Profitieren auch Sie von den wertvollen Tipps dieses fundamentalen Werkes. Auf Grund hoher Nachfrage unverändert aufgelegt. Ich besuchte Phil Fisher, nachdem ich Die Profi-Investment-Strategie gelesen hatte. Ich war beeindruckt von dem Mann und seinen Ideen. Mit Phils Methoden lernt man, das Anlagegeschäft wirklich zu durchschauen und sein Geld intelligent anzulegen. Ich bin ein begeisterter Leser der Profi-Investment-Strategie und kann sie nur jedem empfehlen. (Warren Buffett) In den mehr als 40 Jahren seit der Ersterscheinung hat sich das Buch als fester Bestandteil jeder Analystenausbildung etabliert. Dabei haben die Inhalte bis heute nichts von ihrer Bedeutung und Gültigkeit verloren. - Der Fonds - Kompetent und anschaulich beschreibt der Autor, worauf es bei der Auswahl von Wachstumstiteln ankommt. (Börse Online) Fishers Investment-Regeln sind fester Bestandteil jeder guten Analysten-Ausbildung. Prominente wie Warren Buffett haben sie als Grundlage für ihre eigene Anlagemethode verwendet. (Börsen Kurier) Über den AutorPhilip A. Fisher begann seine Karriere als Wertpapieranalyst im Jahr 1928. Zwei Jahre später gründete er die Investment-Beratung Fisher & Company. 1958 stellte er seine Profi-Investment-Strategien vor, die auch mehr als vierzig Jahre später nichts von ihrer Bedeutung und Gültigkeit verloren haben. Im GegenteilNach wie vor bestimmen sie das Denken und Handeln professioneller Anleger und haben den Ruf von Philip A. Fisher als einer der Pioniere der modernen Investment-Theorie und einer einflussreichsten Anlegern aller Zeiten mit weltweiter Anerkennung bestätigt. Das Buch besteht aus 3 Hauptteilen- Teil I Ihr Geld richtig anlegen - Teil II Konservative Investoren schlafen ruhig - Teil III Die Entwicklung einer Investment-Philosophie Die zentralen Punkte des Teil I sind einmal das Konzept der Gerüchteküche" und ausserdem die Fünfzehn Punkte, die man beim Kauf einer Aktie beachten muss". Bei der Gerüchteküche" geht es darum die Meinung von Personen kennenzulernen, die nicht zur Geschäftsführung des Unternehmens gehören. Die Fünfzehn Punkte, die man beim Kauf einer Aktie beachten muss" liefern eine Checkliste, die man bei der Bewertung eines Unternehmens als Leitschnur einsetzen kann. Im Teil II fasst der Autor aus der Sicht des Jahres 1974 seine Erfahrungen zusammen, indem er die 4 Dimensionen einer konservativen Kapitalanlage vorstellt. Der Teil III enthält Die Entwicklung einer Investment-Philosophie". Hier stellt der Autor sehr gut nachvollziehbar dar, wie im Laufe der Jahre durch die gemachten Erfahrungen und durch die angestellten Überlegungen seine eigene Investment-Philosophie herangereift ist. Dieses Buch war das erste Investmentbuch, das es jemals in die Bestsellerliste der New York Times geschafft hat. Es wurde viele Jahre im Investment-Kurs der Graduate School of Business eingesetzt und es hat damit viele später führende Anleger beeinflusst. Unter anderem empfiehlt auch Warren Buffett dieses Buch ausdrücklich. Das Buch ist sehr lesenswert um die Grundlagen der Bewertung von Unternehmen nach fundamentalen Gesichtspunkten kennenzulernen. ISBN: 3930851733. Gewicht/weight: 2000 gr.
-- LLU BuchserviceProfessionele verkoper
Boeknummer: BN22052
€  267.90
Trefwoorden: Die Profi-Investment-Strategie ist für viele der führenden Investment-Experten ein grundlegender Teil ihrer Ausbildung. So wird dieser Klassiker seit vielen Jahren als Teil des Lehrplans im Investment-Kurs der Stanford Graduate School of Business eingeset

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | - Volgende pag.