gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 15
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Hens, J.F.
(ongeadresseerd)
Hens, J.F., (ongeadresseerd), brief, Mechelen, 22 Juni 1782, 1 vel fº, een maal gevouwen tot 2 blaadjes 4º (23 x 18,9 cm), Een blaadje is aan een kant beschreven; het andere is niet beschreven. De brief is twee keer gevouwen geweest. Op de verticale vouw wat vuil; verder fris exemplaar in een keurig en goed leesbaar handschrift, De heer J.F.Hens schrijft aan een confrater, dat hij diens brief heeft laten lezen aan de Eerwaarde Heer Gilis, Kanunnik van het Kapittel van de Aartsbisschoppelijke zetel van Sint-Rombout, een der Heeren Capitaalmeesters van Sint-Rumoldus. Maar deze heer kan aan het verzoek van de confrater om verschillende redenen niet voldoen, Te Mechelen bestond al omstreeks 870 een gemeenschap van kanunniken rond het graf van Sint-Rombout of Romuldus, een Ierse missionaris, die een bedevaart had gedaan naar Rome. Als kluizenaar-priester was Romuldus een gewelddadige dood gestorven en hij werd als martelaar vereerd. De overblijfselen van de Heilige Rombout rusten boven het hoofdaltaar in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1221
€  10.00

 
De Heer van Coeverden tot Rande Senior en verdere Heren
Generael Reglement op de Qualificatien van de Canoniken en Praebendarien met den aenkleve van dien
De Heer van Coeverden tot Rande Senior en verdere Heren, Generael Reglement op de Qualificatien van de Canoniken en Praebendarien met den aenkleve van dien, z.pl., z.uitg, (1755), Extract uit het Register der Resolutien van de Heren van de Ridderschap van Overyssel, Zwol, zonder naam van drukker of uitgever, den 18 April 1755, 8 pp, 4º, 18,8 x 15,3 cm, Bobbelig en watervlekkig. Ingenaaid in omslag van mooi sierpapier met kammarmering. Het bedrukte papier heeft bruine watervlekken. Het papier van de omslag is tamelijk fris en gaaf, Gedrukt in 300 exemplaren en bestemd voor de leden van de Ridderschap van Overijssel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3115
€  2.50

 
Herman, H.
Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814
Herman, H., Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814, Tegenover de titelpagina een portret van Graaf Decrès, minister van Martine en Koloniën enz, z.pl, Vereeniging Het Nederlandsche zeewezen, (1923), (II) + 169 + (1 blanco) pp, 24,3 x 16,1 cm, Paperback in goede staat. Blauwe bedrukte omslag. Voorkant iets verschoten., Dit boek is bedoeld als aanvulling op de publicatie Het Nederlandsche Zeewezen van Jhr.Mr.J.C.de Jonge, dat eindigt met de inlijving. Voor dit boek is gebruik gemaakt van de resultaten van bronnenonderzoek in Nederland en Frankrijk. Het werk bestaat uit twee delen: een relaas van 120 pagina's over het onderwerp en 8 interessante bijlagen. Bijvoorbeeld bijlage A: over de staat van de Hollandsche zeemacht begin augustus 1810. Geen inhoudsopgave en geen register.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2680
€  25.00

 
Hesz, Johann Jakob
De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus
Hesz, Johann Jakob, De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus, in leerredenen, (vertaling van: Ueber die Volks- und Vaterlandsliebe Jesu: zwölf Predigten, mit Hinsicht auf gegenwärtige Zeitumstände, Frankfurt, 1795), (ornament), Te Amsteldam, bij M.Schalekamp, 1795., (4) + 200 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., In oorspronkelijke papieren omslag met sierpapier. Rug versleten. Papier onafgesneden. Achterin een paar vochtvlekken., Op schutblaadje voorin: 'van de Waal'., Deze bundel, uit het jaar van de Bataafsche revolutie, bevat zes actuele leerredenen en behandelt vijf 'proeven der vaderlandsliefde van Jesus'. 'De eerste proeve laat Jesus' 'oprechtste deelneming' zien in 'het (....) toenemend, bederf van godsdienst en zeden, onder zijne landgenoten'. De tweede demonstreert hoe Jesus 'het volk opmerkzaam maakte op elk gewichtig voorval, 't geen, bij het toenemend bederf van zeden, een noodwendig onheil voorspelde'. Wat in de tweede proeve gezegd is, wordt in de derde leerreden toegepast op de toenmalige tijdsomstandigheden van 1795. De vijfde laat zien 'dat Jesus (....) veele gewichtige en toepaslijke lessen ontleende, uit de oude geschiedenis zijnes vaderlands'., In de grote Nederlandse bibliotheken is maar één exemplaar van deze bundel aanwezig: in de bibliotheek van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. De omvang van de oorspronkelijke bundel (12 preken) doet vermoeden, dat er een tweede stuk zou kunnen bestaan. Picarta geeft op dit punt geen informatie.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 635
€  35.00

 
Hoen, Pieter 't
Het beleg van Alkmaar, of De heldin
Hoen, Pieter 't, Het beleg van Alkmaar, of De heldin, toneelspel, Dit exemplaar bevat geen illustraties, (Utrecht / Amsterdam), (G.T.van Paddenburg en zoon / M.Schalekamp), 1790, 120 pp (genummerd 245-364), Q3-8 R-Y8 Z4 (2A2), Separaat. Verwijderd uit een exemplaar van Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronkelijke toneelstukken, Utrecht / Amsterdam, 1790. In latere stevige papieren omslag. Op de Franse titelpagina een ovaal stempel van A.van Lier, theater-directeur Amsterdam. Zelfde stempel op de laatste bladzijde. Etiketjes met doorgestreepte bibliotheekaanduidingen op Franse titelpagina en omslag, Historisch toneelstuk in 3 bedrijven over de laatste dag van het beleg van Alkmaar dat duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573. Het is stuk is bedoeld als aanmoediging van de patriotten in het hele land om stug vol te houden. Na de contrarevolutie van 1787 hadden veel patriotten de moed laten zakken. Hun voorouders hebben in de Tachtigjarige oorlog het goede voorbeeld gegeven. Het toneel verbeeldt een ouderwets gemeubileerde kamer. Regelmatig komen boden het toneel op om te vertellen wat er bij de stadsmuur gebeurt. Ondanks de schijnbaar hopeloze situatie worden de burgers van Alkmaar na lang volhouden gered en trekken de belegeraars weg. Centraal in dit stuk staat mevrouw Burgerhart. Zij is de heldin van het stuk en is bereid alles te offeren voor het vaderland, De Vaderlandsche schouwburg van Pieter 't Hoen is compleet in 3 delen aanwezig in 4 grote Nederlandse bibliotheken. In 4 bibliotheken heeft men deel 1 (waarin dit toneelstuk) en 1 bibliotheek bezit Het beleg van Alkmaar als separaat. In 1795 verscheen een tweede druk van dit werk bij dezelfde uitgevers, Abraham van Lier heeft in 1852 de Amsterdamse Hoogduitsche Schouwburg overgenomen en veranderde de naam in Grand Théâtre des Variétés. De Hoogduitsche Schouwburg was omstreeks 1790 gebouwd in de Amstelstraat door enkele Duitse Amsterdammers. Hier werden spectaculaire toneelvoorstellingen in het Duits gegeven. De consul van Pruisen was een van de commissarissen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3379
€  25.00

 
Hoffmann, Franz
Geyer-Wälty
Hoffmann, Franz, Geyer-Wälty, Eine Erzählung für meine jungen Freunde, (Motto: Die treu sind in der Leibe, lässt er ihm nicht nehmen Weissh. 3,9.), Mit vier Stahlstichen, Stuttgart, Verlag von Schmidt & Spring, 1856., (2) + 116 pp, 8º, (14 x 11 cm)., Halflinnen bandje met blinde, wat verkleurde bruine rug, waarop sporen van een etiket. Sierpapier op de platten. Een beetje los in de band. Hier en daar wat vlekjes. Gebruikt exemplaar., Het verhaal gaat over een jongen uit de omgeving van het dorp Rosenlauibad, tussen Meyringen en Grindelwald in het Berner Oberland, bij de Alpenreuzen Wellhorn en Wetterhorn.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 566
€  25.00

 
Holberg, Wylen den baron Lodewyk (1684-1754), In Leven, Professor der Historien: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor van 't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen
Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen
Holberg, Wylen den baron Lodewyk (1684-1754), In Leven, Professor der Historien: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor van 't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen, Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen, Naar de Duitse vertaling van J.G.Laube en G.A.Detharding, Die Dänische Schaubühne, Kopenhagen und Leipzig, G.Chr Rothe, 1752 / 1750. In 1755 is een vijfde deel verschenen., (vignet), In deel VI tegenover de titelpagina een vrolijke titelprent van Simon Fokke: vanaf de Helikon met de tempel der Muzen en de Hengstebron stort Thalia de blijspelen van Holberg elk afzonderlijk vanuit de wolken naar beneden, waar een menigte mensen ze met plezier opvangt. Zij toont het portret van de schrijver aan den volke, terwijl de Faam de roem van Holbergs blijspelen uitbazuint, Deel I in tweede druk; de andere delen in eerste druk, te Amsterdam, By Steven van Esveldt, Boekverkoper in de Kalverstraat, het derde huis van de Roomsche Kerk de Papegaay, 1768, 1766, 1767, 1768 en 1768., I, III, IV, V en VI, 516 / (2) + 461 / (2) + 358 / (2) + 442 / (4) + 428 + (2 ) pp, 8º, (17 x 11 cm)., In halfleren rode bandjes met roze sierpapier. Van twee delen is het sierpapier verdwenen. Geribde ruggetjes met vergulde rugtitels. Rug van enkele deeltjes iets beschadigd. Vijf van de zes verschenen deeltjes. Deeltje II ontbreekt., (I) Het Arabisch poeder, De hovaardy en armoede, De gelukkige schipbreuk, De bezige, De bedroge oude vryer en De masquerade; (III) Jean de France, De wispelturige, De tovery, Het Kersavond vermaak, De rangzuchtige en Erasmus Montanus; (IV) Melampe, De herschapen boer, Dirk Menschenschrik, De paltsgraaf en Ulysses van Ithaca; (V) Bramarbas, De herschepping des bruidegoms, De elfde Junius, De republiek en Plutus; (VI) Het huis-spook, De gewaande philosooph, Sganarells reize, De dwalingen en Artaxerxes., De eerste druk van het eerste deel is in 1757 verschenen bij Jan van Daalen te Amsterdam. In de jaren 1766-1768 werd de serie voortgezet met Van Esveldt als uitgever en uitgebreid tot zes delen met 32 van de 34 blijspelen die Holberg geschreven heeft. Alle vertalingen zijn van de tweede uitgever zelf; niet uit het Deens, maar uit het Duits. In 1794 en 1799 heeft Willem Holtrop, die in 1776 met de dochter van Van Esveldt getrouwd was en de zaak van zijn schoonvader heeft voortgezet, nog eens een nieuwe druk (in 4 delen?) van Holbergs blijspelen uitgegeven. De tekst is nog steeds die van zijn schoonvader; al is deze gemoderniseerd en is de spelling herzien. Van Aken II, p 4-5.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 236
€  125.00

 
Hond(ius), H(enricus)
Ioannes Sleydanus
Hond(ius), H(enricus), Ioannes Sleydanus, rechthoekig portret / te halven lijve links en profil, kopergravure, Met een vierregelig Latijns gedicht onder het naamsonderschrift. Rechts onder staat Cum priuil(egium) en rechtsboven het monogram van Hendrik Hondius: H.hond.f, ('s-Gravenhage), (Beuckel Cornelisz Nieulandt), (1603), Dit portret is verschenen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts- Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603. In dit werk zaten 50 portretten, Portret / prent / papier: 13,2 x 12 / 16,8 x 12 / 18,3 x 13,2 cm, Goed exemplaar. Marges 5-9 mm. Twee roestvlekjes: één in de baard en één achter het hoofd, Sleidanus is van terzijde afgebeeld. Het lichaam is iets naar voren gekeerd. De geleerde man draagt een korte puntbaard met overhangende lange knevel en lang haar tot in de nek Hij is gekleed in een lange mantel met korte, wijde mouwen. Daaronder draagt hij een wambuis met lange mouwen en een kraagje met lubben, Van Someren I, 162-163. Henricus Hondius (1573-1648/50) is afkomstig uit Duffel, waar zijn vader schoolmeester was. Hij had verschillende leermeesters, onder wie Jan Wiericx te Antwerpen. Hij reisde naar Keulen, Parijs en Londen en vestigde zich in Den Haag. Hij graveerde portretten van hervormers en Vlaamse schilders en etste tekeningen van Pieter Breughel de Oude. Zijn Onderwijsinge in de Perspective Conste verscheen in Den Haag in 1622. Hij gaf les aan de dichter Constantijn Huygens. In 1637 werd hij deken van het Haagse Sint-Lucasgilde. Hij overleed aldaar in 1648 of 1650, Johannes Sleidanus is de eerste geschiedschrijver van de reformatie. Hij werd geboren te Schleiden bij Aken en studeerde klassieke talen in Keulen en Luik; rechten in Parijs en Orleans. In Straatsburg schreef hij vanaf 1542 aan zijn hoofdwerk. Het eerste deel kwam uit in 1545. Hij vervulde ook enige diplomatieke missies en woonde het Concilie van Trente bij. In 1554 voltooide hij zijn grote werk Commentariorum de statu religionis et reipublicae, Carolo V. Caesare, libri XXVI, maar door gebrek aan geld werd het pas na zijn dood, in 1557 gedrukt. Sleidanus stierf in armoede
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1079
€  25.00

 
Hooghuysen, David
De belachelyke wynproef
Hooghuysen, David, De belachelyke wynproef, blyspel (met zang), (Amsterdam), (H.Bosch), (1725), 54 pp, 8º, (15,1 x 9,5 cm), Titelpagina ontbreekt. In negentiende of twintigste eeuws thuisgemaakt groen omslagje met hartvormig etiketje, waarop in handschrift de titel en de auteur. Enkele vlekken op de voorkant. Papier afgesneden, Enkele aantekeningen in potlood, Blijspel op rijm en in knittelverzen met airtjes over een nog altijd actueel onderwerp: de wijnproeverij, Van Aken I, 186; Niet bij Arpots. Aanwezig in twee grote Nederlandse bibliotheken. Van David Hooghuysen heeft de KB nog een plano gedicht 'Op het droevig dog zalig afsterven van den hooggeleerden en godsaligen heer, Henricus Vos, Amsterdam, 1708, Witsen Geysbeek kent David Hooghuysen alleen als vervaardiger van dit stuk (III, 313). Worp weet over dit blijspel te vertellen, dat er niets anders in gedaan wordt dan drinken (II,198)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 262
€  25.00

 
Hoogvliet, Arnold
Mengeldichten
Hoogvliet, Arnold, Mengeldichten, titelvignet van Jan Punt 1737, Delft, Pieter van der Kloot, 1737, (XXXII) + 526 pp, 4º, 20,6 x 16,3 cm, Gebonden in een perkamenten band. Voor- en achterplat wat stoffig. Ook achterin. Keurig exemplaar, Op de achterkant van het voorplat een etiket met Bibliotheca A.A.L.. Op de titelpagina staat in inkt: A.A.Looijer 1847. Tot de sporen mag ook worden gerekend, dat de handtekening van de dichter uit p (VIII) is weggeknipt, Voorbericht, Drempeldichten, Evangelische keurstoffen, Mengeldichten, Herderszangen, Geboortedichten, Bruiloftdichten, Lyk- en grafdichten, Lofdichten op boeken, Vertalingen en naarvolgingen, 17 Exemplaren van dit in de handel op het ogenblik tamelijk zeldzame gedicht bevinden zich in 12 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3495
€  125.00

 
J.Houbrake(n)
Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715
J.Houbrake(n), Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715, portret te halven lijve links, kopergravure, naar een schilderij van J.le Blon, Onder het portret een voetstuk met een 6 regelig gedicht van J.Bremer, (Amsterdam?), (J.Goeree?), (ca 1715), portret / afbeelding / drukmoet / papier: 7,2 x 5,7 / 15,8 x 12,4 / 16,2 x 13,1 / 16,8 x 13,8 cm, Fris exemplaar. Mooie afdruk op dun papier, Wat aantekeningen in pen en potlood van vorige bezitters, Portret in ornamenteel ovaal, versierd met acanthusmotieven, Muller 2586. Rijksmuseum RP-P-OB-48.643. Het Rijksmuseum heeft twee exemplaren: een proefdruk voor alle letter en een exemplaar met vermelding van graveur, schilder en uitgever, Jan Goeree (1670-1731) was prentkunstenaar en dichter. Het is onduidelijk wat zijn aandeel in het tot stand komen van de prent is geweest. Zijn naam staat centraal onder het portret vermeld met de aanduiding 'in'. Joannes Bremer (1694-1757) was predikant en dichter. Zijn moedert was doopsgezind. Hij studeerde theologie te Leiden en was evenals zijn vader enige tijd remonstrants predikant. Maar zonder vaste standplaats. In 1720 werd hij doopsgezind predikant te Leiden en in de periode 1728-1757 te Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3034
€  20.00

 
Houbraken, J.
Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz
Houbraken, J., Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar de Orig. Schildery (J.v.Helmont pinx. 1715) 1758', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaar, Vaderlandsche Historie, Portret / prent / papier: 10,8 x 8,9 / 17,7 x 10,8 / 22,1 x 12,7 cm., Linker rand slordig afgesneden. Linker marge kleiner dan de andere marges (0,5 cm)., Kok, Vaderlandsch Woordenboek VII, 821-822: Deze Van Borsselen werd na de dood van zijn vader, in 1658, Heer van Geldermalsum en in 1677 'Edelman van Prins Willem III van Oranje; welken vorst hij ook in alle zijne togten, tot in den jaare 1691, verzelde.' In 1714 afgevaardigde van de Staten op het congres te Antwerpen. Ook schepen en raad van Vlissingen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 642
€  5.00

 
Houbraken, J.
Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal
Houbraken, J., Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal, ovaal portret met rechthoekig randwerk / borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman naar 't origineel van (Michiel Jansz van) Mierevelt, z.pl., z.uitg., (laatste kwart 18de eeuw), Dit portret is gemaakt voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar. De eerste druk in 21 delen was uitgerust met 81 portretten en verscheen in 1749-1759. In 1761 kwamen 12 extra portretten uit. Herdrukken zijn van 1770,1782 en 1790-1796. Deze prent is te vinden in deel IX, tegenover bladzij 272, Portret / prent / drukmoet / papier: 10,3 x 8,7 / 16,9 x 11,2 / 17,6 x 11,6 / 18,6 x 11,9 cm, Goed exemplaar. Smalle linker marge, De geportretteerde heeft het lijf enigszins naar links gedraaid, maar kijkt ons recht in de ogen. Hij draagt een puntbaardje en een grote snor. Van Aarssens is gekleed in een donker wambuis en een witte molensteenkraag. Dit gegraveerde portret is het spiegelbeeld van het schilderij van Van Mierevelt in het Mauritshuis, Van Someren I,21. Het adres van Tirion ontbreekt, deze prent moet dus zijn uitgegeven in 1770, 1782 of 1790-1796, Cornelis van Aarssen, geboren te Antwerpen in 1543, was secretaris en pensionaris te Brussel in 1574 en 1582. In 1584 werd hij griffier van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en benoemd voor het leven. In de tijd van Maurits en Oldenbarneveld werd hij beschuldigd van heulen met de Spaanse vijand. Aanvankelijk sympathiseerde hij met de raadpensionaris van Holland, later met Maurits. In 1623 stond hij zijn ambt af aan zijn opvolger. In 1627 werd hij in de Grote Kerk te Den Haag begraven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1168
€  5.00

 
Houbraken, J.
Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz.
Houbraken, J., Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz., ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel bij den Heer L.F.van Beek, Raad in de Vroedschap te Utrecht', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaars Vaderlandsche Historie., Portret / prent / papier: 10,3 x 9,1 / 16,8 x 10,6 / 20,2 x 12,7 cm., Linker marge slordig afgesneden en smaller dan de andere marges (0,4 cm). Enkele vlekjes in de marge., Everard van Weede bezat de ambachtsheerlijkheid Dijkveld en Ratiles in 't Land van Montfoort. Na zijn dood in 1702 werd de familie Pauw eigenaar. Zie Kok, Vaderlandsch woordenboek XIII (1785),69.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 669
€  5.00

 
Houbraken, Jacobus
Frans van Mieris
Houbraken, Jacobus, Frans van Mieris, zelfportret, te halven lijve rechts, kopergravure, Naar een schilderij van Frans van Mieris zelf, ('s Graavenhaage), (Pieter de Hondt), (1732), Dit portret is gemaakt ter gelegenheid van de uitgave van zijn boek Histori der Nederlandsche vorsten, 's Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1732. In de meeste exemplaren van dit werk is dit portret tegenover de titelpagina meegebonden, portret / afbeelding / papier: 22 x 22,4 / 33 x 22,4 / 34,5 x 23,8 cm, Goed exemplaar. Deze prent is lange tijd 2x gevouwen geweest. Aan de achterkant zijn die vouwen duidelijk zichtbaar. In het midden van de prent op de kruising van vouwen zit een miniem gaatje, De schilder-geschiedschrijver staat hier achter een wand, waarop een opengeslagen boek, een palet met penselen, een inktstel met ganzenveer en 2 vellen papier. Hij is gekleed in een eenvoudige jas. Daaronder draagt hij een hemd met pofmouwen. De rechterhand rust op het opengeslagen boek en met de linkerhand houdt hij een doek of paneel op een schildersezel vast. Over linkerschouder en onderarmen is een doek geplooid. Hij draagt een witte halsdoek en op het hoofd een pruik met haar tot over de schouders. Op de achtergrond een boekenkast met gordijn. Daarop wat beeldhouwwerk, Muller 3642. Rijksmuseum RP-P-OB-48.557
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2727
€  30.00

Vorige pag. | Pagina's: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - Volgende pag.