gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 8
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Arntzenius, R.H.
Alexander, Keizer aller Russen
Arntzenius, R.H., Alexander, Keizer aller Russen, Lierzang, (vignet), te Haarlem, bij A.Loosjes Pz., 1804., 12 pp, 8º, (21,7 x 12,7 cm)., Zonder omslag. Papier afgesneden. Verwijderd uit een convoluut., Dit gedicht is een van de honderden 'lierzangen' die in de jaren 1800-1820 door talloze Nederlandse dichters werden gemaakt. Vaak om in grote gezelschappen voor te dragen. De meest populaire vorm was een serie gelijkvormige strofen van 10 regels met rijmschema ababccdeed. De tienregelige strofe doet aan een sonnet denken, er is bijvoorbeeld een chute na vers 4, en kent talloze verschijningsvormen. De strofe die Arntzenius hier gebruikt, heeft jambische verzen van 7 of 8 lettergrepen en staat in een lange traditie. Deze komt in de zeventiende eeuw bij Krul en Bredero voor. Ook deze dichters gebruikten dit couplet bij vrolijke onderwerpen. Dit loflied op Alexander bestaat uit 15 strofen., Het gedicht is onderaan het laatste vers gedateerd: Haarlem Meij 1814.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 427
€  10.00

 
Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845)
Nagelaten Gedichten
Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845), Nagelaten Gedichten, (gegraveerd titelvignet van P.Velijn naar G.J.Michaëlis en J. van Walré), Haarlem, Vincent Loosjes, 1825, eerste en tweede deel, (4) + XXXIV + 167 + (1); (2) + XXIII + (1) + 160 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke, bedrukte witte kartonnen banden. Platten en ruggen wat afgesleten. Vooral de rug van deel I is nogal kaal. Onafgesneden., Voorin deel I: de handtekening van de vorige eigenaar. Stempel van de Centrale Bibliotheek Moederhuis Mariënburg Den Bosch op de Franse en gegraveerde titelpagina's. Op de achterkant van de titelpagina's een met inkt geschreven nummer dat is doorgestreept., Portret van de dichter door Velijn naar Hodges in het eerste deel. In deel 2 een Naamlijst der Inteekenaren. Deze verzen zijn uitgegeven door 's dichters zoon P.N.Arntzenius. In een uitvoerig voorbericht laat deze zijn vader aan het woord over dichterlijke voordrachten. Dergelijke gelegenheidsgedichten waren - evenals muziek en zang - in de tijd van Robert Hendrik Arntzenius dikwijls een belangrijk onderdeel van rituele burgerschapsvieringen. Ze waren dus bestemd voor de voordracht en in eerste instantie niet bedoeld om in stilte te lezen. Met de gedrukte versie in de hand kon de toehoorder later de bij de voordracht ondervonden gevoelens herbeleven.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 479
€  100.00

 
Arrenberg, R.
Uit het Leven van Groote Mannen
Arrenberg, R., Uit het Leven van Groote Mannen, Boeiende verhalen en karaktertrekken, (ornament), Met drie gekleurde plaatjes: tegenover de titelpagina een plaatje bij het eerste verhaal. Een plaatje van het standbeeld van de dichter Tollens en een van de heldendaad van Van Speyk, Leiden, Amsterdam, D.Noothoven van Goor, J.Vlieger, (ca 1875?), (na 1881), (58) pp + 3 pp illustraties, (16,8 x 11 cm), Ingenaaid; met een geel, bedrukt, papieren omslag. Dit omslag is voor en achter op stevig karton geplakt. Op het voorplat is niet zoals bij de eerste druk bij Noothoven van Goor een van de drie gekleurde litho's in zwart wit weergegeven. Daar worden P.J.Andries(s)en en anderen ook niet meer als auteurs genoemd. Het achterplat is niet bedrukt; de afbeelding van Van Speyk is daar weggelaten. Wel worden op het voorplat alle gegevens van de titelpagina vermeld. Maar als uitgever staat daar nu J.Vlieger te Amsterdam, Het boekje vertelt in chronologische volgorde over de heldendaden van 8 mannen uit buiten- en binnenland. Onder hen Van Speyk. Tollens en Abraham Lincoln, Tussen 1850 en 1880 was Dirk Noothoven van Goor als boekhandelaar, drukker en uitgever actief in Leiden. Hij was een zoon van uitgever Gerrit Benjamin Van Goor te Gouda. Omstreeks 1875 gaf hij dit jeugdboek uit. In de periode 1879-1881werd de voorraad van deze uitgever geveild. Het restant van dit jeugdboek werd kennelijk gekocht door J.Vlieger. Hij maakte er een titeluitgave van met een met veel verschillende letters en wat ornamenten bedrukt voorplat (Met dank aan Zaal Books)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2266
€  15.00

 
D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841)
Karolina of het Geldersch landmeisje
D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841), Karolina of het Geldersch landmeisje, blijspel met zang, Oorspronkelijke titel: Angéline, ou La champenoise, comédie-vaudeville en un acte, imitée de l'allemand; par Dartois et Léon. De première was op 5 april 1819 te Parijs in het Théatre des Variétés, Naar het Fransche vrij gevolgd door M.G.Engelman, De muziek was van Joseph-Denis Doche (1766-1825). In het Nederlandse stuk komt 1 nummer op zijn muziek voor, (ornament), tweede druk, Amsterdam, H.Moolenyzer Boekverkoper, (1827), 64 pp, 8º, (15,7 x 9,7 cm), In halflinnen bandje met sierpapier op de platten. Papier afgesneden. Rug half vergaan. Voorplat los. Gebruikt exemplaar, Etiketje met nummer 584 op het voorplat. De rol van Karel is met x in potlood gemarkeerd, Simpele intrige die alsmaar ingewikkelder wordt. Op zijn buitenplaats bij Den Haag probeert een baron neef Karel te koppelen aan nicht en pupil Karolina. Karel is een Haags feestbeest en kijkt neer op zijn nicht die op het Gelderse platteland is opgevoed. Zij woont in IJzendoorn (Neder-Betuwe), waar het in de kersentijd goed toeven is. Veel komische verwikkelingen en verkleedpartijen. Met 23 zangstukjes (aria's, duo's en trio's) op destijds populaire wijsjes. Het stuk eindigt met een voor de vaudeville kenmerkende beurtzang. Amusant stuk, De eerste druk van deze Nederlandse bewerking van de Franse comédie-vaudeville is van 1819. Daarvan zijn geen exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel van deze tweede druk bij J.C.van Kesteren (2 exemplaren). Moolenijzer heeft op het adres van de oorspronkelijke uitgever zijn eigen naam geplakt. In de KB is de eerste Parijse druk beschikbaar, Martinus Gerardus Engelman (1772-1823) was een Amsterdams ambtenaar over wie weinig bekend is. In elk geval was hij een zeer ijverig vertaler en bewerker van een grote hoeveelheid Franse en Duitse theaterstukken. Zijn eerste vertaling was Het magnetismus, blijspel naar Iffland (1798); zijn laatste stuk verscheen in 1822. Zie voor zijn werken NNBW. In 1818 vertaalde hij een Frans blijspel samen met een zekere P.L. (de vertaler van Tony van Theodoor Körner)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 402
€  25.00

 
Auteur
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....), Publicatie, Bovenin in een ovale omlijsting: een afbeelding (7,9 x 8,5) van de Hollandse leeuw in de Hollandse tuin. In de rechter klauw heeft de leeuw een geheven zwaard; in de linker draagt hij het wapen van stadhouder Willem IV. Op de omheining staan 11 wapens van Hollandse steden. De tekst begint met een versierde initiaal met daarin het gekroonde wapen van Holland, Gedaan in den Hage onder het klein zegel van den Lande / den 5 september 1747. Onder stond / Ter ordonnantie van de Staaten, Was geteekent / Willem Buys, In 's Gravenhage, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, Anno 1747, 1 blad plano (42 x 33 cm), Onafgesneden vel. Destijds twee keer in de breedte gevouwen. Fris exemplaar ondanks de vier tamelijk omvangrijke, maar niet goed zichtbare vochtvlekken, Achterop in oud handschrift en inkt: 1747, Op advies van der stadhouder hebben de Staten van Holland en West-Friesland besloten de waardgelders die zijn geworven en aangenomen, te kleden in Rokken, Kamizoolen, Broeken en Hoeden zoals de ordinaris Militie draagt. Dit uniform kost de waardgelders een stuiver per dag, die van hun gage zal worden ingehouden, Van dit plakkaat is in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar aanwezig. (KB en UBA). Niet in STCN, Waardgelders waren huursoldaten in tijdelijke dienst. Zij werden aangenomen om ter aanvulling van de schutterij of het garnizoen orde en rust te bewaren in de steden De Staten van Holland hadden op 5 augustus 1747 besloten, dat er in de Hollandse steden 10.000 zouden worden aangesteld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2113
€  50.00

 
Diverse auteurs
Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865
Diverse auteurs, Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865, Een door Tresling & Co gelithografeerde titelpagina met de spreuk Vindicat atque polit en een typografische titelpagina, Groningen, J.B.Huber, 1865, 108 + 180 + 36 (genummerd 431-466) pp., (19,1 x 12,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde versieringen op platten en rug. Schutbladen van groen moirépapier. Bijzonder gaaf en fris exemplaar., Op de Franse titelpagina in potlood de naam v. Panhuys. Vermoedelijk is dit student F.van Panhuys, die bij zijn ouders woonde in de Nieuwe Boteringestraat., De almanak begint met informatie over de jaartelling, feestdagen en de kalender. Daarop volgt info over de middelen van vervoer en de post. Dan volgen de namen van alle Groningse academieburgers en een Korte geschiedenis van de Hogeschool in de periode 8 oktober 1863-13 oktober 1864. Het Mengelwerk is tamelijk uitgebreid en omvat poëtische en prozaïsche bijdragen. Tot slot het Twaalfde vervolg der Naamlijst van de studenten, sedert de oprigting der hoogeschool te Groningen ingeschreven (1773-1788)., Deze almanak wordt uitgegeven sedert 1829., Een uitgave van de Groningse studentenvereniging Vindicat atque Polit. De nemen en woonplaatsen van de Vindicatleden worden eerst genoemd. Met daarbij de naam van de hospes of hospita. Daarna komen de namen van de buitengewone leden van de studentenvereniging en daarna de 17 studenten die geen lid zijn.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3020
€  45.00

 
Diverse auteurs
Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
Diverse auteurs, Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch, Unter musikalischer Redaktion von Fr.Silcher und Fr.Erk, Met gekleurde gelithografeerde titelpagina en een facsimile, Dreiunddreißigste Auflage, Lahr, Druck und Verlag von Moritz Schauenburg, 1888, (VIII) + 718 pp, (16,1 x 11,7 cm), In de oorspronkelijke groene linnen stempelband met bolle Biernägel (0,8 cm). Gaudeamus Igitur Juvenes dum sumus in vergulde hoofdletters op voorplat. Op de rug: Kommersbuch in vergulde hoofdletters. Op voorplat en rug versieringen in zwart. Band en rug flink versleten en verkleurd. Gelithografeerde en typografische titelpagina. Rood op snee. Typografische titelpagina en facsimile van een brief ingeplakt met plakband. Achterin is ook een blaadje met plakband ingeplakt en verstevigd, Op de gelithografeerde titelpagina in potlood: Walther Lutz v. Ufft(?), 709 liederen met muzieknoten. Verdeeld over de afdelingen: Vaterlandslieder, Studentenlieder en Volkslieder, De eerste druk van dit zeer populaire liederenboek is van 1858, Wie een exemplaar bestelde, kreeg een speciaal voor hem met de hand gebonden boek. Desgewenst met zijn naam in vergulde letters op het voorplat en met de Biernägel die hij verkoos, op voor- en achterplat. Deze boeken lagen op tafel in de studentenkroeg en de Biernägel hielden het boek droog. Dat laatste is in dit geval niet helemaal goed gegaan!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2013
€  30.00

 
Baillie, William
A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp
Baillie, William, A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp, mezzotint, after a painting of Gerard Dou, belonging to Capt Baillie, z.pl., z.uitg., 1 oktober 1771, afbeelding / afbeelding + onderschrift / lijst: 19 x 13,9 / 22,1 x 14,8 / 28 x 20,8 cm, Ingelijst achter glas. Zwarte lijst met bruine en vergulde kaders. Enkele kleine beschadigingen op het lijstje, Achterop de lijst: stempel van Lunar Pictures 33 Town St. Duffield Derbyshire, William Baillie was een Ierse graveur en prenthandelaar die bekend werd met gravures naar of op de manier van Rembrandt. Hij diende als officier in het leger tot 1761. Zijn verzameld werk werd in 1792 uitgegeven onder de titel A series of 225 prints and etchings after Rembrandt, Teniers, G.Dou, Poussin and others
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3207
€  125.00

 
Bakker, Barent de
Johan Temmink
Bakker, Barent de, Johan Temmink, portret te halven lijve van voren in ovaal, kopergravure, naar een gegraveerd portret door J.Houbraken naar J.M.Quinkhard van 1746, z.pl., z.uitg., 1762, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 13,5 x 11,1 / 21,5 x 15,7 / 23,1 x 16,7 / 33,2 x 24,3 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Bovenaan in de marge wat bruine vlekjes, Een jonge man, gekleed in donkere jas met zeer wijde mouwen, een vest en een wit hemd, kijkt ons aan met het hoofd iets naar rechts gewend. Hij houdt de rechterhand op de borst. Een donkere mantel is om het onderlijf gedrapeerd. Hij draagt een bef en een pruik met krullen die tot ver over de schouders vallen, Muller 5296
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2398
€  20.00

 
Batavus (Bosch, Bernardus)
De vrijheid der drukpers
Batavus (Bosch, Bernardus), De vrijheid der drukpers, De titelprent ontbreekt. Zoals in veel andere exemplaren. Deze prent heeft wel in dit exemplaar gezeten, maar is eruit gesneden of geknipt. De gravure van Vinkeles naar Jacobus Buijs laat zien hoe de vrijheid de drukpers verdedigt tegen aanvallen van dwangzucht, Gedrukt aan 't Y, z.uitg., z.j. (1787), 30 pp, 8º, 22,3 x 14,5 cm, In een eigentijdse papieren omslag. Papier onafgesneden. Afgezien van het omslag een fris exemplaar, Op de achterkant van de typografische titelpagina een fel en snijdend citaat van 6 regels van Jacob van Dijk. Dan volgt een opdracht in dichtvorm aan de Burger-societeit te Amsterdam, ondertekend Batavus. In het daarop volgende lange gedicht in alexandrijnen trekt Batavus van leer tegen de dwangzucht van aristocraten en predikanten die de persvrijheid aan banden proberen te leggen. Dit pamflet richt zich niet tot de eenvoudige medeburger, maar valt woedend de regenten en predikanten aan die hun medeburgers proberen te misleiden en de vrijheid van drukpers willen beperken, Knuttel 21517, Jacob van Dijk was in zijn tijd een bekend dichter. Hij schreef succesvolle verzen toen hij nog baggerman was. In 1786 publiceerde hij bij de Rotterdamse patriottische uitgevers De Leeuw en Krap ook een De vrijheid der drukpers. Witsen Geysbeek beschrijft Van Dijks literaire werk uitvoerig. In 1787 schreef deze dichter De welberaden stap voor 't Vaderland in den echt patriottische geest van 1787. In maart 1788 werd Van Dijk samen met 16 andere patriottische dichters geschrapt als lid van het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Toch kreeg hij in 1789 een aanstelling als gaarder van 's lands gemeene middelen te Nieuwerkerk aan de IJssel. Waaruit men zou kunnen afleiden, dat hij geen patriot meer was. Het dichtwerk van Van Dijk is volgens Geysbeek vol vals vernuft, gezwollenheid en platheid. Ook het gedicht van Batavus zit vol dichterlijk vuur. Voor ons is het moeilijk uit te maken of diens onder woorden gebrachte verontwaardiging echt of niet echt was. Als Bernardus Bosch inderdaad de schrijver is, waren deze gevoelens dat toen misschien wel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3485
€  60.00

 
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799)
Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799), Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II, A Paris, Chez Léopold Collin, Libraire, rue Git-le-Coeur, 1809, Eén van de twee delen van het verzameld theaterwerk van Beaumarchais, (IV) + 615 + (1) pp 8º (20,8 x 13,4 cm), Het boek ziet er nogal geteisterd uit. Halfleren band met zeer afgesleten rug, waarop geen versieringen of titels meer zichtbaar zijn. De illustraties van Gautier ontbreken. (bijv bij p 413). Papier wat vergeeld, Op de binnenkant van het voorplat staat op een ingeplakt papiertje de naam: H.Hogevonder, Préface du Mariage de Figaro (1-56); La Folle Journee, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes et en prose (57-320); L'autre Tartuffe ou la Mère coupable, drame en cinq actes et en prose (321-486); Discours préliminaire de Tarare aux Abonnés de l'Opéra (487-509); Opdracht aan de componist Salieri (511-512), Libretto van de Prologue van de opera Tarare (513-523) en dat van de opera zelf (524-615). Tarare ging in première op 8 juni 1787. Le mariage de Figaro werd voor 't eerst opgevoerd op 27 april 1784, In de grote Nederlandse bibliotheken is één compleet exemplaar van deze druk van de Oeuvres complètes in 7 delen, Het tweede deel van het Verzameld werk van Beaumarchais. De Oeuvres Complètes bestaan in de uitgave van 1809 uit zeven delen: 2 delen Théatre, 2 delen Mémoire, 1 deel Epoques en 2 delen Correspondance. Beaumarchais had in de jaren 80 van de achttiende eeuw veel succes met zijn stukken, maar was ook een zeer omstreden figuur. Het libretto van da Ponte van Mozarts Le nozze di Figaro (1786) is gebaseerd op dit blijspel van Beaumarchais. Voor de opera Tarare van Salieri schreef Beaumarchais het libretto zelf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1522
€  25.00

 
Beethoven, Louis van
Grand Septuor Op. 20
Beethoven, Louis van, Grand Septuor Op. 20, Arrangé pour le Piano à quatre mains, par F.Mockwitz, Titelpagina met veel verschillende lettertypen en decoraties, gegraveerde bladmuziek, plaatmerk T.C.430*, Amsterdam, chez Theune & Co, z.j. (ca 1850?), 39 + (1 blanco) pp, fº oblong, (24,6 x 32,9 cm), Partituur zonder omslag. Gebonden. Afkomstig uit een groter geheel. Papier aan de randen iets verbruind. Titelpagina heeft aan de rand veel bruine vlekjes, enkele scheurtjes en hapjes. Laatste blad is ook wat gevlekt en heeft scheurtjes en gaatjes, Op de titelpagina: blauw ovaal stempel van Th J Roothaan & Cº, Muzijkhandel en Bibliotheek, Amsterdam, De prijs van deze uitgave bedroeg destijds ƒ 3,-, Friedrich Mockwitz 1785-1849) is een van de eerste bewerkers van klassieke orkestwerken voor piano à quatre mains. Hij was werkzaam in Dresden en maakte arrangementen van werk van Beethoven, Haydn en Mozart. Deze waren bedoeld als studiemateriaal. De oorspronkelijke compositie was in 1799-1800 voor Keizerin Maria Theresia vervaardigd. Franz Liszt heeft dit werk ook voor 4 handen bewerkt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1590
€  25.00

 
Bellamij,J.
Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
Bellamij,J., Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave, (vignet bij het gedicht 'Aan eene moeder' gegraveerd door W.F.W(ehmeijer) met 2 dichtregels), Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, Haarlem, A.C.Kruseman, 1852, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling 'etagère-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete 'Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, XVI + 306 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Achterplat was losjes, doordat het achterste (gele) schutblad is gebroken. Papier wat verbruind, De prijs van dit deeltje bedroeg destijds ƒ 1,40, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'etagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2143
€  15.00

 
Bemme Az, J
Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
Bemme Az, J, Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697, rechthoekige historieprent, bisterdruk, À la Haye, chez F.J.Weijgand, (1792), afbeelding / drukmoet / papier: 15,5 x 9,1 / 20,5 x 13,5 / 23,5 x 20,6 cm, Mooi exemplaar. Bovenin in de marge wat lichte vlekjes, Op de prent is de naald te Rijswijk afgebeeld. We zien de voorkant van een obelisk op een voetstuk. De naald is voorzien van twee tamelijk eenvoudige versieringen. Op een plaquette staat: DOM / pacifero / S. / paci.RYSVisensi / in ipso / RVINOSAE. AEDIS / solo / H.M.P. Guielmus V / NASSAU AURIACUS / A.D. / MDCCLXXXXII.Aan elke kant van het monument staan twee bomen en twee struiken. Achter de open plek waarop de naald staat, zien we eveneens bomen en struiken. Enkele wolkjes in de lucht, Muller 5182. Muller vermeldt de verblijfplaats van het exemplaar dat hij heeft beschreven: de Atlas van Mr.S. van Gijn te Dordrecht. Joannes Bemme Adriaanszoon (1775-1841) was afkomstig uit Rotterdam. Hij etste, graveerde en tekende en was ook medailleur. Vanaf 1831 woonde en werkte hij in Den Haag, De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (20 september 1697) is opgericht op de plek waar vroeger het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de ondertekening van het vredesverdrag plaats, dat een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een Europese coalitie van de Republiek, Engeland, Spanje, Zweden en het Duitse Rijk. De gedenknaald werd in 1792 opgericht in opdracht van Stadhouder Willem V uit sloopmateriaal van het Huis ter Nieuburch. Het monument is ontworpen door Philip Willem Schonck
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1251
€  45.00

 
Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide
Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François
Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide, Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François, (ornament), (eerste druk), à Leide, chez A.& J. Honkoop, z.j., 144 pp (van 145 + 1 blanco?), 16º, 10,8 x 8,8 cm, Redelijk goed bewaard schoolboekje. Het laatste blaadje ontbreekt. Op de 2 laatste aanwezige blaadjes een grote koffievlek. Geen omslag of bandje, Op de blanco achterkant van de titelpagina een ovaal stempel Nationale Bibliotheek met een gekroond wapen met een leeuw erop. Daar overheen een stempel Verwijderd Kon.Bibl., De uit het kinderleven gegrepen Franse zinnetjes zijn verdeeld in 4 afdelingen. De eerste afdeling is eenvoudig en de laatste nogal gecompliceerd. Vooraf gaat een berichtje aan de lezer van de schrijver, Waarschijnlijk is dit de eerste druk. Het zetsel verschilt enigszins van dat van de vierde. Dit boekje in 't Frans wordt niet vermeld bij Picarta. Zeldzaam dus. In de grote Nederlandse bibliotheken zijn maar 3 werkjes van Van Bemmelen beschikbaar. Waaronder Lessons for beginners in the English tongue, divided in four forms (3de druk Honkoop 1805) en Lessen voor eerstbeginnenden in de Engelsche taal, verdeeld in vier classen (2de druk Honkoop, 1802). Deze beide boekjes worden genoemd in een voetnoot in het Au lecteur als het werkje dat oorspronkelijk in het Engels geschreven is, gevolgd door een vertaling in het Hollandsch met het oorspronkelijke Engels ernaast. Het boekje is dus eigenlijk bedoeld als leermiddel om Engels te leren, Johannes van Bemmelen was kostschoolhouder te Leiden. Hij is in 1757 te Delft geboren en in 1808 in Leiden overleden. Hij heeft schoolboekjes geschreven. Voornamelijk over vertalen van en uit het Frans, het Engels en het Nederlands. In 1795 verscheen van hem Gemakkelijke lessen ter vertaling in ''t Fransch of 't Engelsch. In 1784 was zijn Nieuw vermaaklijk Nederduitsch Spel- en leesboek verschenen (24ste druk 1855)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2759
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.