gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 6
Vorige pag. - Volgende pag.

 
BLAIR, HUGO
Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren
Blair, Hugo, Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren, Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), Uit het Engelsch vertaald door Herm. Bosscha, Twede, vermeerderde en verbeterde druk, Te Utrecht, by G.T.van Paddenburg en zoon, 1804, I-III, VIII + (II) + 448 / (IV) + 328 + (1 blanco) / (IV) + 392 pp, 8º, (22,6 x 13,8 cm), In drie halfleren banden met sierpapier op de platten en leren hoekverstevigingen. Gladde rug zonder ribben, maar met vergulde ornamenten, verguld nummer van het deel en rood marokijnen rugschildje met vergulde titel. Zeer frisse exemplaren, Afkomstig uit de Boekerij van A. de Kluijs Tilburg (Stempel en Ex Libris). Handtekening van latere eigenaars in potlood en inkt, 42 lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I staan lessen over begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid. Over het ontstaan van de taal en het taalsysteem. Over beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel II behandelt de verschillende genres in de oude en nieuwe letterkunde, zoals de roman, het herdersdicht en het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaat een voorrede van de vertaler en het werk wordt besloten met 4 pp aantekeningen van Bosscha en een uitvoerig register op personen en zaken, De eerste druk van dit werk verscheen in de periode 1788-1790 te Deventer. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Het boek was opnieuw bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien door Mr. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849), sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. Dit werk verscheen in 1845 nogmaals als derde druk bij J.de Kruijff, te Utrecht. Volgens de NCC zijn van dit werk 14 exemplaren beschikbaar in de grote bibliotheken. Maar ik betwijfel of de verschillende uitgaven apart geteld zijn, Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school te Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1884
€  75.00

 
BLAIR, HUGO
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst
Blair, Hugo, Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch, Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), In drie deelen vertaald door wijlen den hoogleeraar Mr.Herman Bosscha, en thans op nieuws uitgegeven door Mr.B.H.Lulofs (die bij dezen derden Druk een groot aantal van eigene aanteekeningen gevoegd heeft), Te Utrecht, by J.de Kruijff, 1845, I-III (compleet), VIII + 344 + 218 + (2) / IV + 334 + 302 + (2) / (IV) + 351 + (1 blanco) + 377 + (7) + (1 blanco) pp, 8º, (22,2 x 13,7 cm), In drie oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen banden. Ruggen versleten. De rug van deel I het meest; die van deel III is bijna gaaf. Op de voorplatten staat ongeveer hetzelfde als op de titelpagina's. Op de achterkant: een bijenkorf. Op de rug: de titel van het boek en de naam van de auteur. Ook staat daar het nummer van het deel en het jaar van uitgave ervan (1833, 1835 en 1837). Het groen van deel II is anders dan het groen van deel I en III. De eerste twee katernen van deel III zitten los van de andere; met verkeerde lijm is geprobeerd deze vast te maken aan het boekblok. Wat een bruine vlek heeft opgeleverd, 42 lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I staan lessen over begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid. Over beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel III behandelt de verschillende literaire genres, zoals de roman, het herdersdicht en het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaan een voorwoord van Lulofs en een opdracht aan twee vrienden en neven. Het werk van Bosscha (samen 1029 pp) is aangevuld met 'een staart' van' 897 pp aantekeningen van Lulofs. Geen register, De eerste druk van dit werk verscheen 1788-1790 te Deventer. De tweede, vermeerderde en verbeterde druk is van 1804. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Het boek is opnieuw bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien door Mr. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849), sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. Dit werk verscheen in 1845 nogmaals als derde druk bij J.de Kruijff, te Utrecht. Volgens de NCC zijn van dit werk 14 exemplaren beschikbaar in de grote bibliotheken, Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819 ) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school te Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1885
€  75.00

 
BLAIR, H.
Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
Blair, H., Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk, Anonieme vertaling van Blairs Sentimental beauties, waarvan de vierde druk in 1798 in Londen was verschenen, (ovaal portret van de schrijver door P.H.L.v.d.Meulen), Haarlem, bij de Wed. A.Loosjes Pz, 1822, VIII + 296 pp, 8º, (15,6 x 10,2 cm), Gebonden in lichtbruin halflinnen bandje uit die tijd. Groen sierpapier op de platten. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten, naam van de schrijver en korte titel. Bibliotheeketiket op voorste schutblad. Binnenin keurig. Platten enigszins geschaafd, Op de achterkant van de titelpagina twee ronde stempels: Centrale Bibliotheek Capucijnen en Bibliotheek Capucijnen Grave (Velp). Op de titelpagina net boven het portret van de schrijver een ovaal stempel met: Conve... capucinorum Velp, It may not be unnecessary to point out the advantages of such a companion in the pocket, schrijft T.W., de samensteller van dit boek, in zijn preface. Het is een middel om de bekende ledige uren zinvol te besteden. Het Engelse werkje bestaat uit alfabetisch gerangschikte stukjes en is dus ingericht als een praktisch handboekje dat antwoord geeft op de vraag: hoe hoort het eigenlijk. Die praktische indeling op alfabet is in het Nederlandse boekje verloren gegaan, doordat de uitgever de oorspronkelijke volgorde van de Engelse uitgave aanhoudt, De eerste druk van de Nederlandse vertaling is van 1802. Van de eerste druk hebben 5 grote Nederlandse bibliotheken een exemplaar en van deze tweede zijn daar 3 exemplaren beschikbaar, Predikant en professor aan de universiteit van Edinburgh Hugh Blair (1718-1800) was destijds een autoriteit op het gebied van de Welsprekendheid en de Fraaije Letteren. Zijn dikke en gezaghebbende boek over de stijl is hier zelfs twee keer vertaald: door Herman Bosscha en door B.H.Lulofs. Hij schreef ook een kritisch werk over de gedichten van Ossian. Volgens de weduwe Loosjes een voor boekgeschenken aan de jeugd bijzonder geschikt werkje
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1899
€  25.00

 
BLANC, CHARLES EN PAUL MANTZ
École Espagnole
Blanc, Charles en Paul Mantz, École Espagnole, Op de omslagen van nrs 2/3 (68/69) en 4/5(102/103) staat verder: Ouvrage publié sous la direction et avec les notes, recherches et indications de M.Armengaud, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes, Imprimerie de J.Glaye et Ce, Rue Saint-Benoit 7, Paris (nrs 2-5). Imprimerie Bénard et Cie, Successeurs de Lacrampe, rue Damiette 2, Paris (nrs 1 en 6-8), Paris, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs / Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-Éditeur, (1862-1869), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, avec notes, recherches et indications. Nummers 1-8 over de Spaanse school in 6 omslagen. Elke aflevering vormt een zelfstandige eenheid en behandelt 1 kunstenaar en diens werk. Soms beslaat de beschrijving van een kunstenaar meer dan 1 nummer: bij Vélasquez (2 nrs) en Murillo (2 nrs). Het is mij niet duidelijk of en hoeveel afleveringen er op deze 6 gevolgd zijn, 8 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 64 pp, 27 x 35 cm, De 6 afleveringen zitten los in oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar is de omslag wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in goede conditie. Soms een ezelsoor, In elke aflevering wordt een kunstenaar uit de Spaanse school afgebeeld en besproken. Het gaat hier om Ribera dit L'Espagnolet, Don Diégo Vélasquez (2 nrs), B.Esteban Murillo (2 nrs), François Zurbaran, Alonzo Cano en Juan de Joanès. Op de omslagen staat uitgebreide informatie over andere uitgaven van Renouard, maar vooral over dit project. Ook een nummer in de volgorde van publicatie van alle afleveringen en een nummer voor de volgorde van publicatie van afleveringen van een bepaalde school. Op de omslag van nummer 1 van deze serie École Espagnole staat een overzicht van de eerste 100 nummers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2757
€  20.00

 
BLANC, CHARLES
J.Holbein, le Jeune
Blanc, Charles, J.Holbein, le Jeune, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Portret van de kunstenaar, reproducties van verschillende werken, Imprimerie Poitevin, Successeur de Bénard et Cie, Rue Damiette 2, Paris, Paris, Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-Éditeur, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, (1861-1870), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes. Avec Notes, recherches et indications, nr 426-428, École Allemande, nrs 12-14. Afleveringen 12,13 en 14 in 2 omslagen. De beschrijving van deze kunstenaar en zijn werk beslaat in totaal 3 nrs en is zo compleet, 8 + 8 + 8 = 24 pp, ca 27 x 35 cm, 3 katernen in 2 oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar zijn de omslagen wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in redelijk goede conditie, maar het papier is wat verbruind, Beschrijving van leven en werk van Hans Holbein de jonge (1498-1554), kunstenaar uit de Duitse school, Op de achterkant van beide omslagen staat een overzicht van de 433 nummers van de serie die bij de uitgave van de katernen over Holbein, verschenen zijn. Aan de binnenkant van de omslagen vindt men aparte overzichten van de nummers met kunstenaars uit de Vlaamse en uit de Franse school
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2756
€  25.00

 
BLES, DAVID
(Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit)
Bles, David, (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit), boekillustratie, fotogravure (vervaardigd met de Chine collé techniek), naar een tekening van David Bles, Deze prent illustreert de volgende passage uit Ferdinand Huyck: Ik bekeek deze voorwerpen, welke mij eigenlijk bijzonder weinig belang inboezemden, zoo lang, totdat de wasem, welken mijn adem op de glasruiten had teweeggebracht, die aan mijn oog onttrok, en bleef toen kijken totdat ik bespeurde dat mijn gedachten ergens anders waren: ik bespeurde zulks, zeg ik, en wel aan een onwederspreekbaar teeken: ik had namelijk met den vinger een H en een B in krulletters op de ruit getrokken (p 45), (Leiden), (A.W.Sijthoff), (ca 1880), Een van de 20 fotogravures naar tekeningen die speciaal zijn gemaakt om te dienen als illustratie voor de uitgave getiteld: Mr.J.van Lennep, Ferdinand Huyck. Met photogravures naar teekeningen van David Bles, Leiden, Bij A.W.Sijthoff, z.j. 4º (33 x 25,5 cm). In rode linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten. Goud op snee, afbeelding / prent / drukmoet / papier: 15,2 x 9,8 / 21,2 x 14,7/ 22 x 15 / 35,7 x 27,1 cm, Dit exemplaar is niet uit een boekwerk gesloopt. De randen zijn namelijk onafgesneden en bevatten gen sproen van goud op snee. Waarschijnlijk heeft Sijthoff de 20 prenten ook los van het boek per hele serie en misschien ook per exemplaar verkocht. De prent zelf is smetteloos. Het karton waarop deze is gedrukt, vertoont vochtkringen en enkele bruine vlekken, In het ongedateerde voorwoord, getiteld Een monument voor Van Lennep vertelt C.Vosmaer de ontstaansgeschiedenis van deze prachtuitgave. Sijthoff wilde na de uitgave van tienduizenden exemplaren Romantische werken van Van Lennep iets bijzonders doen. Dit boek is te dateren op ca 1880, omdat Vosmaer in dit voorwoord schrijft, dat het boek 40 jaar na de eerste druk van Ferdinand Huyck verschijnt. Vosmaer bespreekt de tekeningen van Bles uitvoerig. Ook noemt hij de kunstenaars die de tekeningen voor de andere delen van deze bijzondere serie hebben gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2300
€  20.00

 
BLOKPOEL, J.W. E.A.
Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
Blokpoel, J.W. e.a., Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934, Typografische uitvoering Klomp & Bosman's Drukkerijen, Rotterdam, z.pl, z. uitg, 1934, 72 + 79 + (1 blanco) pp, 26,1 x 20,1 cm, In Bordeauxrode linnen band met vergulde titel op voorplat en rug. Rug op enkele plekken iets los. Binnenwerk fris, Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van T.J.Pik, Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Haagse Vrijmetselaarsloge L'Union Royale. Met de geschiednis van deze loge en het werk dat deze in ytwee eeuwen in het belang der vrijmetselarij heeft verricht. Met veel illustraties en bijlagen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1642
€  25.00

 
P.BLOMMERS
F.Liszt
P.Blommers, F.Liszt, portret, te halven lijve rechts, steendruk, detail van een foto van Franz Hanfstaengl, Munich, 1858, P.Blommers, z.j., portret / papier: 11,5 x 11 / 18,7 x 12,6 cm, Met de naam van de componist in zijn handschrift onder het portret gedrukt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3022
€  5.00

 
BOCK,C(HRISTOPH) W(ILHELM)
Johann Georg Meusel
Bock,C(hristoph) W(ilhelm), Johann Georg Meusel, portret in medaillon / borstbeeld en profil naar rechts, kopergravure, naar een tekening van de graveur, (Nürnberg), (Christoph Wilhelm Bock), 1791, Waarschijnlijk is dit portret verschenen in Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, nebst kurzen Biographien derselben, Nürnberg, 1791 en verder. Dit seriewerk is eerst door Bock zelf uitgegeven, later verscheen het bij Johann Philipp Moser, Portret / drukmoet / papier: 6,3 x 6,3 / 14,9 x 9,2 / 19,2 x 12,2 cm, Papier aan de rechter kant slordig afgesneden. Mooi exemplaar, De hooggeleerde heer Meusel is op dit prachtige portret en profil afgebeeld. Hij is gekleed in een jas met een witte halsdoek en jabot. Hij draagt een pruik met twee rolletjes, het haar in een staart en een haarzakje in de nek en op de rug, Christoph Wilhelm Bock (1755-1835) was schilder, tekenaar en graveur. Hij werd opgeleid te Nürnberg en Leipzig. Na twee jaar te Brussel aan een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden te hebben gewerkt, vertrok hij naar Wenen, waar hij het portret van keizer Leopold II graveerde. Daarna werkte hij in Nürnberg vooral als portrettist, maar hij maakte ook landschappen. Hij publiceerde door hem zelf graveerde portretten in zijn Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, Johann Georg Meusel (1743-1820) was literatuurhistoricus en lexicograaf. Hij werd opgeleid tot predikant en studeerde te Coburg. Na een mislukte proefpreek ging hij naar Göttingen om geschiedenis en filosofie te studeren. Hij studeerde af in Halle. Vanaf 1766 was hij hoogleraar in Erfurt en vanaf 1779 tot aan zijn dood in Erlangen. Hij gaf zijn leven lang series en periodieken uit: onder andere Das gelehrte Teutschland. Ook stelde hij het Lexicon der von 1750 bis 1800 gestorbenen Schriftsteller samen. In 1778 verscheen zijn Teutsches Künstlerlexikon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 998
€  20.00

 
BOGAERS, MR.A
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
Bogaers, Mr.A, De togt van Heemskerk naar Gibraltar, Op de gegraveerde titelpagina een staalgravure door Willem Steelink naar Charles Rochussen: een illustratie bij een scene die wordt beschreven op bladzij 54, Haarlem, A.C.Kruseman, 1860, (II) + IV + 122 + (2 blanco) pp, (20 x 13,2 cm), Gebonden in een zwarte linnen stempelband met op voorplat en rug vergulde belettering en versieringen. Rug bovenaan en onderaan iets beschadigd. Schutbladen voor en achter op de vouw iets gescheurd. Keurig exemplaar met frisse band., Op het voorste schutblad de namen van vorige eigenaren J.J.de Vrie en E.J.Bok., In het voorwoord schetst de dichter de geschiedenis van dit door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen bekroonde dichtstuk. Dit is een openlijke en herziene uitgaaf. Het dichtsuk is verdeeld in 2 zangen en is door de dichter voorzien van geschiedkundige aantekeningen., Over het werk van Charles Rochussen voor Kruseman: Marlite Halbertsma, Charles Rochussen 1814-1894, een veelzijdig kunstenaar, 79-81 (o.a.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3010
€  20.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, Amsterdam), (Johannes Allart), (1788), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt vermoedelijk uit deel IX, dat is verschenen in 1788, afbeelding / papier: 8,2 x 5,5 / 9 x 5,5 cm, Links, rechts en bovenin tot aan de rand van de afbeelding afgesneden. Goede afdruk, Wilde taferelen in Middelburg. Woedende mensen halen allerlei spullen uit een huis en gooien brood en serviesgoed uit het raam. Schilderijen en matrassen worden stukgesneden. Iemand staat klaar met een grote vaas om deze in scherven te smijten. Een man zwaait met een bijl, een hondje blaft en een jongetje staat te schreeuwen. Toeschouwers moedigen de plunderaars aan, Muller 2023, Jan van Landsbergen, arts en burgemeester van Middelburg en zijn ambtgenoot Henrik Thibaut waren vurige voorstanders van het Oranjehuis. Na de dood van Willem II in november 1650 vreesden de Oranjeaanhangers voor vermindering van hun invloed, omdat de Staten van Zeeland in plaats van de overleden stadhouder de regenten zouden kiezen. Thibaut manipuleerde de voordracht en zette er geestverwanten op. Dit was tegen het zere been van de burgerij. Het gepeupel trok op. Thibaut, Landsbergen en Serooskerke vluchtten de stad uit. Het verlaten huis van Landsbergen werd op 6 juni 1651 geplunderd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1245
€  5.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
De vroedschap te Utrecht beëdigt het nieuwe Regeerings Reglement
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, De vroedschap te Utrecht beëdigt het nieuwe Regeerings Reglement, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1791), Ooit door een verzamelaar verwijderd uit een exemplaar van (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit prentje komt uit deel XVI, dat is verschenen in 1791. Het prentje staat in dat boekje tegenover p.50, afbeelding / prent / papier: 8,2 x 5,5 / 8,4 x 5,5 / 12,8 x 7,5 cm, Papier aan alle kanten afgesneden. Linker marge kleiner dan de andere. Rechts bovenaan is de aanduiding van het deel en het nummer van de prent meegedrukt. Goede afdruk. Sfeervol prentje, Muller 4705a, Op 20 maart 1786 beëdigde de vroedschap van Utrecht een nieuw Regeringsreglement
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3029
€  5.00

 
BOLT, JOHANN FR(IEDRICH)
Christian Theophilus Selle
Bolt, Johann Fr(iedrich), Christian Theophilus Selle, ovaal portret / borstbeeld rechts, stippelgravure in rood, naar een tekening van Townley uit 1787, onderschrift: Amicus Amico / Friedericus Himburg, (Berlin?), (Christian Friedrich Himburg?), 1798, Portret / drukmoet / papier: 8,6 x 6,4 / 16,6 x 10,3 / 18 x 11,3 cm, Goed exemplaar. Kreukje rechts onder, Achterop staat in potlood: D.19327. Geneesheer, prof. in Berlijn 1748-1800, Selle draagt een pruik met een rolletje boven de oren en in de nek. Op de rug is een donker haarzakje zichtbaar. Hij is gekleed in een half openstaande jas met grote knopen, een vest met recht opstaande revers, een wit hemd met jabot en een witte halsdoek. De geportretteerde kijkt de toeschouwer van opzij recht in de ogen. Hij heeft een opvallend grote neus, Johann Friedrich Bolt (1769-1836) was een Berlijnse etser, graveur en tekenaar. Hij heeft talrijke portretten voor boekuitgaven gemaakt, meestal stippelgravures, Arts en filosoof Selle (1748-1800) is geboren in Stettin en heeft gestudeerd in Jena, Göttingen en Halle, waar hij in 1770 doctor in de medicijnen werd. In 1781 publiceerde hij zijn zeer succesvolle Medicina Clinica oder Handbuch der medicinischen Praxis (achtste druk 1801). Als lijfarts van Frederik de Grote beschreef hij diens ziektegeschiedenis. Hij maakte reizen om de toestanden in de hospitalen te bestuderen. In 1798 werd hij zweiter Direktor van het Collegium medico-chirurgicum. Hij was een tegenstander van Kant. Op 9 nov 1800 is hij te Berlijn aan tuberculose gestorven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1272
€  15.00

 
BORGER,E.A.
Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
Borger,E.A., Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt, (ornament), Met gelithografeerd portret van E.A.Borger door L.Springer, Leiden naar een Schilderij van Davidson, Leiden & Utrecht, S.& J.Luchtmans en Van Paddenburg & comp, 1836, X + (2) + 142 pp, 8º, (22,5 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke bedrukte kartonnen uitgeversband. De rug is onderaan beschadigd en overal afgesleten. Op het portret drie flinke vochtkringen, Het boek bevat een voorberigt van de uitgevers met een verantwoording van de uitgave. Dan volgt een afdeling Gedichten van E.A.Borger naar tijdsorde gerangschikt. Aan het slot van deze afdeling staat de Ode aan den Rijn met de vertalingen van dit gedicht in het Frans, Latijn, Engels, Hoogduits en Boerenfries. Tenslotte de verhooring van Borgers Klagte aan den Rijn door F.C.de Greuve, In de afdeling 'Uitboezemingen bij Borger's dood' staan gedichten van H.A.Spandaw, B.H.Lulofs, G.W.van Motman, Jr., P.Moens, J.T.Wielandt, D.Bax, F.Serrurier, A.Moolenaar, J.van Dissel, Jr, een anonymus in de Leidsche Studenten Almanak van 1821 en een vers uit de Vaderlandsche Letteroefeningen van Maart 1821, Nº IV. Deze eerste druk bevat een gedicht voor de Leidse wezen van 1816, dat in de tweede druk is weggelaten, omdat het niet van Borger is, Borger was immens populair in de jaren 20 van de 19de eeuw. Deze Nalatenschap beleefde omstreeks 1870 nog een 6de en 7de druk. In de rode boekjes met Nederlandse Klassieken van de 50er jaren werd Borgers Dichterlijke Nalatenschap ook opgenomen: deze verscheen in 1852 bij A.C.Kruseman te Haarlem. Dat was vermoedelijk de derde druk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1756
€  25.00

 
BRANDT CORSTIUS, J.C.
Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
Brandt Corstius, J.C., Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw, Amsterdam, J.M.Meulenhoff, (1955), (VIII) + 119 + (3) pp, (21 x 14,5 cm), Met stofomslag (iets beschadigd en gerepareerd). Grijze linnen band; bovenin iets verschoten. Papier wat vergeeld, Standaardwerk over leven en werk van Elisabeth Maria Post. De vrouw, die in 1794 de 'Gezangen der Liefde' heeft uitgegeven, waarmee ze een ware revolutie in de Nederlandse liefdespoëzie ontketend heeft. Zij bezong in die bundel haar persoonlijke gevoelens voor de man met wie zij gelukkig getrouwd was. Het was in die tijd niet gebruikelijk, dat vrouwen over de liefde spraken of schreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 107
€  7.50

 
BRANTS, A
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
Brants, A, Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen, Academisch proefschrift, Leiden, P.Somerwil, 1874, (XIV) + (X) + 189 + (1) pp, 23,3 x 14,8 cm, In twintigste-eeuwse blauwe linnen band, die is overtrokken met plakplastic. De voorkant van de oorspronkelijke bedrukte papieren omslag is meegebonden, maar zit half los. Auteur en titel staan in vergulde letters op de rug., Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van Henk Weevers. Hierop met pen nummer 2863., In dit bekende proefschrift beschrijft de auteur de toestand in Gelderland in de periode 1672-1702. Willem III was een groot deel van dat tijdvak erfstadhouder van Gelderland. Dan volgt een uitvoerige beschrijving van de plooierijen in het kwartier van Nijmegen, die na de dood van Willem III hebben plaatsgevonden en duurden van 1702 tot 1705. 24 Stellingen besluiten het boek.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 307
€  25.00

 
BRINK, MR. JAN TEN (1777-1839), HOOGLERAAR TE GRONINGEN
Gedichten
Brink, Mr. Jan ten (1777-1839), Hoogleraar te Groningen, Gedichten, (vignet van Velijn naar Van Meurs: Orfeus zingt onder een boom en talrijke wilde dieren liggen om hem heen te luisteren), te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries, 1823., (II) + X (genummerd I-IV en VII-XII) + (2) + 126 + (2) pp, 8º, (22,9 x 14,5 cm)., In de oorspronkelijke onbedrukte blauwe band van zeer stevig karton. De rug is voorzien van een papieren etiketje, waarop de naam van de dichter en de titel van het boek zijn gedrukt. Rug aan de randen een beetje afgesleten. Het binnenwerk zit stevig in de band. Flinke lichtbruine, maar niet goed zichtbare vochtvlek op de gegraveerde titelpagina. Papier onafgesneden., Deze enige dichtbundel van classicus Ten Brink begint met een opdracht aan zijn echtgenote, Helena Wijva Glasius, waarin hij onder andere vertelt, dat hij nog meer van de Vrijheid en het Vaderland hield, nadat hij haar als lotgenote had gevonden. Dan volgt een kort Voorbericht, waarin Ten Brink meedeelt, dat hij uit de flinke voorraad gedichten waarover hij na 33 jaar beoefening van de dichtkunst ter veraangenaming van (z)ijn huiselijk en gezellig leven beschikt, maar weinig publiceert. Dan korte 'gedichten' en 'losse stukken', waaronder vertalingen uit de klassieken; vooral gelegenheidsgedichten. Ten Brink was bondig in zijn literaire werk en was in dat opzicht een uitzondering., Mr. Jan ten Brink werd in 1804 hoogleraar in Harderwijk, verbleef na de sluiting van de Academie daar (1812) enige tijd te Haarlem en werd in 1815 professor in de Oude Letterkunde te Groningen. Hij schreef ook poëzie en maakte in de periode 1809-1815 'vaderlandse gedichten'. In 1811 is Ten Brink in Amsterdam gearresteerd door de politie, omdat hij op straat te luid en te heftig gesproken had. D.J.van Lennep kreeg hem vrij. In 1812 zat hij in zak en as: hij was zijn baan kwijt en zat zonder geld en pijptabak. Professor Jan ten Brink (1834-1901) is zijn kleinzoon. Te Winkel noemt hem 'een vrijmoedig Franschenhater, die temperament genoeg bezat.' (Te Winkel VI, 364 en 394).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 842
€  45.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Ernst en Luim
Broek, L. van den, Ernst en Luim, Poëtische verscheidenheden, (ornament), Met een gegraveerde titelpagina, Te Rotterdam, bij A.Wijnands, 1836, VIII + 111 + (1 blanco) pp, (19,5 x 12,4 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen bandje. Rug wat versleten; verder een zeer fris exemplaar, De bundel bevat 25 meestal korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben. In het Voorberigt zegt de dichter, dat hij zich de welgemeende waarschuwingen van de bevoegde letterkundige authoriteiten, waarin Icarus nogal eens ter sprake kwam, heeft aangetrokken, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste, lyrische, gedicht op God in de Nederlandsche Muzen-Almanak. Uitgever Immerzeel gaf in 1825 een lierzang van Van den Broek uit ten behoeve van de noodlijdenden van den Watersnood van februari van dat jaar, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1232
€  15.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Souvenir
Broek, L. van den, Souvenir, Poëzij voor Hollands Schoonen, (ornament), Met één plaat. Tegenover de titelpagina zit een mooie anonieme staalgravure van een treurende dame bij een spinnewiel, die somber het hoofd laat hangen. Deze illustratie hoort bij Ella, het eerste gedicht in het bundeltje, Te Leyden, Bij A.W.Sythoff, 1862, VIII + 224 + pp, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in een paars linnen stempelbandje met op de rug en het voorplat vergulde letters en versieringen. Band, vooral op de rug, wat van kleur verschoten. Rug aan een kant half los. Boekblok voorin los van de band. pp VII/VIII los. Goud op snee, Op de binnenkant van het voorplat: een gedrukt vierkant Ex-libris met afbeelding van een waterlelie. In de hoeken (met de klok mee) de letters E, O, E en S. Onderin de naam: F.J.Beekman. Schutbladen met honingraatmotief, De bundel bevat 68 korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste gedicht in de Nederlandsche Muzen-Almanak: 'Onze Vader' in 9 lyrische tienregelige strofen. Uitgever Immerzeel wees hem de weg op het dichterspad, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer. Stadgenoot A.Bogaers heeft in 1864 zijn Nagelaten en verspreide gedichten uitgegeven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1231
€  15.00

 
BUIJS, JOHANNES
Natuurkundig schoolboek, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Buijs, Johannes, Natuurkundig schoolboek, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Met in totaal 15 uitslaande platen. 4 bij deel II: schetsen van ons zonnestelsel. 4 bij deel III over allerlei natuurkundige zaken. Tot slot 7 uitslaande platen met betrekking tot natuurkundige onderwerpen die in deel IV aan de orde komen (onder andere de werking van het menselijk oog), Eerste druk. In 1809-1812 verscheen een verbeterde en vermeerderde uitgave, Leyden, Deventer en Utrecht, D.du Mortier en Zoon, J.H.de Lange en G.T.van Paddenburg en Zoon, 1800, 4 Delen in 2 stukken: eerste stukjen (eerste en tweede deel) en tweede stukjen (derde en vierde deel). In convoluut voor leden van 't Nut. Verhandelingen het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Vierde bundel, 1797-1801., VIII + (VI) + 84 / (IV) + 218 + (2 blanco) pp, 8º, 21 x 12,5 cm, Gebonden in een kartonnen band met sierpapier op de platten en de rug. Klein hoekje weggescheurd uit Franse titelpagina van het convoluut. Hier en daar wat stoffig. Toch tamelijk fris exemplaar, Op de titelpagina van de Levensschetsen een rechthoekig stempel met Gemeente Zwolle archief, Verder in deze bundel: Levensschetsen van Vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, Tweede stukjen, Haarlem, A.Loosjes Pz, 1798 (47+ 1 blanco pp 8º), (G. Van Varik), Rudimenta of gronden der Nederduitsche spraake, Leyden, Deventer en Utrecht, D.du Mortier en Zoon, J.H.de Lange en G.T.van Paddenburg en Zoon, 1799 (4 + 85 + 3 blanco pp klein 8º) en (Philip Jacob Leer), Andwoorden op de Reekenkundige vraagen van H.Aeneae voorkomende in deszelfs rekenboek voor de Nederlandsche jeugd, Leyden, Deventer en Utrecht, D.du Mortier en Zoon, J.H.de Lange en G.T.van Paddenburg en Zoon, 1798 (44 + 4 blanco pp 8º), Zeldzaam. Maar aanwezig in 10 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3330
€  375.00

 
CAMBIER, JACOB, BOEKHOUDER (VAN DE CAMER VAN DE DIACONYE)
Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye), Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, Te Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stadsdrukkeres en Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis, 1769, Meegebonden: De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht, Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, 't Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stads-Drukkeres, tegen over 't Stadhuys, 1769, 28 pp, 4º, 21,4 x 16,6 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Vlekjes op de laatste bladzijde. Verder fris exemplaar, Vier hoofdstukken. 12 Paragrafen over het college van diakenen, 16 over de verkiezing en het werk van de boekhouder, de voorzitter en de secretaris, 16 over het collecteren in de kerken door de diakenen en 22 paragrafen over de manier waarop moet worden omgegaan met de bedeelde lidmaten, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3133b
€  50.00

 
CAMPE, J(OACHIM) H(EINRICH)
Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek
Campe, J(oachim) H(einrich), Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek, Anonieme vertaling van Robinson, der Jüngere 1779/1780. De eerste Nederlandse vertaling verscheen al in 1780/1781. De tweede druk volgde in 1791-1793. In 1820 verscheen nog een vierde druk. Deze derde druk is maar in twee grote Nederlandse bibliotheken aanwezig. Van de andere vier drukken zijn daar meer exemplaren., met (6) gegraveerde) platen, (ornament), derde druk, te Amsterdam, bij J. ten Brink Gz en J. de Vries, (Gedrukt ter boekdrukkerij van H.van Munster en Zoon, Warmoesgracht, Nº 7. N.Z.), 1815., XVI + 450 pp. De pp 1 en 2 (met een korte inleiding op het eigenlijke verhaal) ontbreken, evenals de Franse titel voorin en 2 ongenummerde pp achterin met een advertentie voor een ander boek en het colofon. De drie ontbrekende blaadjes zijn in kopie toegevoegd., 8º, (17,5 x 11,5 cm)., In twintigste-eeuwse perkamentkleurige leren gestempelde band. Op het voorplat: 'Robinson Crusoë' in vergulde letters en een boom in reliëf (geen palmboom). Op de rug is met goudinkt 2 x het jaartal 1815 geschreven. Nieuwe schutbladen. Het boekblok is compleet; met uitzondering van de drie genoemde blaadjes. Het oogt wat gebruikt. De randen van de blaadjes zijn allemaal afgerond. Het papier is vlekkig en verbruind. Het laatste blaadje mist een hoekje en vertoont een gaatje in de tekst: ook van dit blaadje is een kopie bijgevoegd. De binder heeft het eerste katern na het tweede gebonden. Merkwaardig vaak gelezen exemplaar met zeer interessante inhoud., Op de titelpagina: de naam van een vorige bezitter (onleesbaar). Op bladzij III: John M. Beukma / Jan M.Beukma 1875 in inkt., Het verhaal van Defoe is door Campe bewerkt, omdat het op sommige punten naar de smaak van de vertaler te weinig overeenstemde met het doel dat hij ermee voor ogen had. In een uitvoerige inleiding formuleert hij dat doel en verschilt hij van mening met Rousseau. Campe was een vooraanstaand filantropijn; deze Robinson werd overal in Duitsland in de negentiende eeuw als schoolboek gebruikt., Dit verhaal is ingericht als een raamvertelling. Een vader vertelt de geschiedenis van Robinson in 30 avonden aan zijn kinderen, die elke avond ook reageren op wat er verteld wordt en er met elkaar over praten. Dat is precies de manier waarop ook de populaire Franse schrijfster Leprince De Beaumont haar verhalen en wijze lessen verpakte. Martinet geeft ook aanschouwelijk onderwijs, maar in de vrije natuur en aan één leerling. Campe laat een groter gezelschap over het verhaal en de daarin aangeboden thema's discussiëren.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 579
€  175.00

 
CAROLET, DENIS (1697-1737)
De medeminnaar van zichzelven
Carolet, Denis (1697-1737), De medeminnaar van zichzelven, Blijspel met zang in één bedrijf, Oorspronkelijke titel: Le Rival de lui-même. Dit stuk is in Nederland voor het eerst gedrukt in Amsterdam bij Zacharias Chatelain in 1734. In Parijs is het in hetzelfde jaar in dezelfde uitgave bij Prault fils verschenen. Met 10 andere stukken van Carolet staat het in deel 9 van Le theatre de la foire, ou L'opéra comique. Contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de S.Germain & de S.Laurent. In 1738 verscheen een herdruk, De muziek van het Franse origineel is van Jean-Claude Gillier (1667-1737). Hij componeerde voor 6 stukken van Carolet, die evenals 3 andere van deze auteur zijn gespeeld op de Parijse Foire St-Laurent tussen 7 juli en 5 oktober 1732. Le rival de lui-même is voor het eerst opgevoerd tijdens deze jaarmarkt op 19 augustus 1732, (vignet ), derde druk, te Amsterdam, bij J.C.van Kesteren, 1820, 64 pp, 8º, (16,8 x 10,3 cm), In kartonnen omslag met blauwgrijs sierpapier. Papier onafgesneden. Tekstpagina's wat verbruind. Beetje morsig exemplaar. Gevolg van het gebruik door een acteur, Op de titelpagina in inkt de naam W.de Klerk. Misschien de Dordtse romantische tekenaar en schilder Willem de Klerk (1800-1876), die sinds 1817 lid was van tekengenootschap Pictura te Dordrecht? Op de eerste bladzij van de tekst staat een ovaal stempel van het Liefhebbery Tooneelgezelschap Thalia te Dordrecht. Het boekje is gebruikt door iemand die de rol van Van Krul heeft gespeeld: zijn tekst is met potlood gemarkeerd, In een dorp bij kleermaker en kastelein Houtzoet logeren de heer Krul, zijn dochter Sofia en haar kamenier Kristina. Zij zijn op de vlucht voor Frederik Vrijburg, die verliefd is op Sofia. Krul moet Frederik niet. De vurige minnaar weet zijn geliefde op te sporen op het onderduikadres en weet via een list haar hand te verwerven. Stevige, ironische tekst, die wordt onderbroken door niet minder dan 23 zangstukjes: 22 daarvan zijn solo's en aan het slot is een beurtzang van de drie belangrijkste personages: Van Krul, Sofia en Fredrik, Toen de blijspelen met zang in Nederland populair werden is dit stuk uit 1734 van stal gehaald en vertaald. De eerste druk kwam uit omstreeks 1800 uit te Rotterdam bij J.Hofhout en zoon. De tweede druk is van 1804 bij dezelfde uitgevers. Van deze druk zijn 3 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken, Denis Carolet zou 85 stukken hebben geschreven en is bekend als auteur voor het theatre de la foire te Parijs
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 403
€  35.00

 
CAYLUS, M.LE COMTE DE
Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
Caylus, M.le Comte de, Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien, Paris, rue des Grands-Augustins, Nº 24, Chez Hubert et Compe, Imprimeurs-Libraires-Éditeurs, An XIII-1805, XII (genummerd 1-24) + pp 13-371 + (1 blanco), (22 x 13,7 cm), Gebonden in een mooie donkerblauwe halfleren band. Sierpapier op de platten. Hoeken versterkt met leer. Gestempelde rug met ribben en vergulde versiering. Schutbladen van marmerpapier. Bijna helemaal gaaf boek. Binnenwerk zeer goed, Vooraf gaan een Préface en een Notice historique sur la Vie et les ouvrages de M le Comte de Caylus. Daarop volgen 22 grotere en kleinere stukken; een table de matières besluit het boek. Dit boek is een zelfstandig geheel, maar wordt gepresenteerd als een vervolg op de Souvenirs van de moeder van de Graaf van Caylus, die zijn uitgegeven door Voltaire, De werkelijke schrijver van dit boek is Antoine Sérieys (1755-1819). Hij was na de revolutie directeur van het Dépot littéraire des Enfants de la Patrie. Later was hij bibliothecaris en leraar in de ethiek en de geschiedenis aan het Prytané français. In 1805 was hij werkzaam aan het Lyceum van Cahors. Anne Claude de Caylus (1692-1765) heeft werkelijk bestaan. Diens moeder, Marie Marguerite Le Valois de Vilette de Murcay Caylus was een nicht van madame de Maintenon. In 1770 heeft Voltaire haar Souvenirs sur les intrigues amoureuses de la cour uitgegeven. Dit boek is in 1804 herdrukt en dat was vermoedelijk de aanleiding tot het schrijven van deze zo genaamde Souvenirs van haar zoon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2595
€  50.00

 
(LA FONTAINE, JEAN DE (1621-1695) OF CHAMPMESIÉ, CHARLES CHEVILLET DE (1642-1701))
Le Florentin
(La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701)), Le Florentin, comedie en vers, en deux actes, (drukkersmerk: een stralende zon in een rijk versierde omlijsting, onder het motto 'indesinenter'), A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1740, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760, 38 + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A-E4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoe in ken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel heeft de Haagse uitgever Adrian Moetjens de Oeuvres van Hauteroche in 7 deeltjes uitgegeven, Het stuk speelt zich af in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339f
€  95.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Volgende pag.