gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 4
Vorige pag. - Volgende pag.

 
N.N.
't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen
N.N., 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen, vignet / drukkersmerk onder de zinspreuk cassiduitate. Hetzelfde vignet als dat van de Leerzaame Zinnebeelden, Verder geen illustraties, Haarlem, Jan Bosch, Boek- en Papierverkooper, 1758, VI (Franse titelpagina ontbreekt) + (XII) + 86 (van de 144 + 92) pp, 4º, 19,5 x 16,1 cm, Voorwerk en katernen A-L (-L4) van Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen, zonder omslag. Ooit verwijderd uit een band. Typografische titelpagina vertoont een scheurtje, Het voorwerk begint met een Opdragt in proza van de uitgever aan myn' Heeren en Mejuffrouwen, den Heere Isaac Verhamme, deszelfs Egtgenoote, mejuffrouwe Anna Johanna Barnaart, den Heere Nicolaas Willam Kops en deszelfs Egtgenoote, mejuffrouwe Elisabeth Barnaart, Abrahs. Hierin vertelt hij, dat Wijlen Spinniker van plan was een tweede deel Leerzaame Zinnebeelden uit te geven. Vincent van der Vinne had daarvoor al 27 platen geëtst. Uit de nagelaten papieren van Spinniker haalde de uitgever tekst bij 22 zinnebeelden. Een andere dichter schreef er nog 8 teksten bij en een andere graveur zorgde voor 3 nieuwe prenten. De Spiegel en de Stigtelyke Gezangen zijn eveneens afkomstig uit Spinnikers nagelaten papieren.Hierop volgt 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker (9 pp), met daarin een lijst van Spinnikers werken van 1697-1743. Hierachter nog een grafschrift in het Latijn voor Spinniker door G.W.Ab.Oosten de Bruyn en een in het Nederlands door Pieter Langendijk. Verder: een bericht van de boekverkoper aan de lezer. De complete Spiegel der Boetvaardigheid en Genade, voorgesteld in de gelykenis van den verloren en wedergevonden zoon, Lukas XV II, enz. beslaat 52 pp. De eerste 22 pp van de Stichtelyke Gezangen besluiten dit fragment van de bundel, Exemplaren van de tweede druk van het eerste deel zijn in 1757 in de 2 doopsgezinde gemeenten van Haarlem aan de Leerzaame Jeugd uitgedeeld. De dames en heren aan wie deze bundel wordt opgedragen, hebben veel invloed in de Haarlemse doopsgezinde gemeenten en andere buiten Haarlem. Bosch rekent erop, dat hun namen aan het hoofd van dit boek bij velen een gunstige aanbeveling zullen zijn
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2752
€  25.00

 
(François van Bleyswijck)
Leo Judae, Theologus Tigurinus
(François van Bleyswijck), Leo Judae, Theologus Tigurinus, portret te halven lijve, kopergravure, Natus A. 1482. Denatus A.1542, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 15 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Papier onafgesneden. Enkele vouwtjes. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 noemt soortgelijke portretten, maar dit portret niet. Wel is er 'n afbeelding met beschrijving bij de Doopsgezinde prenten, Tigurinus was reformator te Zürich. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2920
€  20.00

 
(Muralt, Béat Louis de)
Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c
(Muralt, Béat Louis de), Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c, De twee typografische titelpagina's hebben elk een ander ornament, Imprimé A La Haye, se vend a Paris, Chez David l'ainé, Libraire, 1747, Deux Tomes, (iv) + vij + i blanco + 412 / (iv) + vj + 437 + 1 blanco pp, 12º, (16,7 x 10,2 cm), Gebonden in leren bandjes. Ruggen met ribben en uitbundige vergulde versieringen. Marokijnen rugschildjes met de verkorte titel en vermelding van het deel. Ruggen van beide delen bovenaan beschadigd. De rug van deel I is onderaan gaaf; de rug van deel II is dat niet. Rugschildje van deel II voor de helft verdwenen. Platten van beide delen op de hoeken wat versleten. Binnenin in redelijke staat. Stukje uit gemarmerd schutblad van deel II, In deze druk gaat niet de Lettre d'un ami de l'auteur au libraire contenant l'histoire de ces lettres vooraf, zoals in de eerste uitgave. Ons exemplaar begint met een Avertissement, dat ook in de druk van 1728 voorkomt. Beide genoemde oudere drukken zijn te vinden op Google. In 6 brieven geeft de auteur een ironische visie op de Engelsen (in het bijzonder de Londenaren), hun gewoonten en hun vrijetijdsbesteding. Daarop volgen 6 brieven over de Fransen. Brief 5 gaat over hun bel esprit en brief 6 beschrijft een reis per diligence van Parijs naar Lyon. In de koets kraken twee heren een satirisch gedicht van Boileau op Parijs af, Voor zo ver ik heb kunnen nagaan is deze volgens de titelpagina in Nederland gedrukte, maar in STCN onbekende (derde?) uitgave compleet. De twee delen bevatten alles wat de titel belooft. De eerste drukken van deze brieven zijn in 1725 in verschillende steden, zoals Londen en Keulen verschenen. In 1728 kwam een nouvelle édition uit in Zurich. Deze staat in 3 grote Nederlandse bibliotheken. Er is een herdruk van de editie van 1728 verschenen in 1933, Béat Louis de Muralt (1665-1749) was een Zwitserse literator. Deze Brieven zijn korte tijd populair geweest en vertaald in het Engels en het Duits. In 1694 waren al twee kritieken verschenen op Satire X de Mr D door Pierre Bellocq en Nicolas Pradon. Mr D is de beroemde Franse dichter Boileau Despreaux; in satire VI heeft hij Juvenalis nagevolgd, die de ongemakken van Rome heeft beschreven. Deel II van deze uitgave van de Lettres wordt besloten met de Défense de la sixième satire de Boileau door de Jezuïet Pierre Brumoy (1686-1742) en diens kritiek op de brief over le bel esprit Français. Het laatste stuk ontbreekt in de Table des matières van deel II!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1954
€  150.00

 
(James, William)
Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther
(James, William), Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther, Vertaling van William James, The letters of Charlotte, during her connexion with Werter, London, Printed for T.Cadell, in the Strand, 1786. Dit werk is door de uitgever opgedragen aan 'Her most excellent Majesty, The Queen: not more honoured for her Dignity, than Revered for her Piety and beloved for her Virtues', Traduit de l'Anglais (par Jean Joseph Alexis David de Saint Georges), Met in elk deel 1 anonieme gegraveerde titelprent, A Paris, Chez Dufart, Imprimeur-Libraire, An 5 - 1797, 2 delen, 142 (xxxii + pp 33-142) / 144 pp, 12º, (13,5 x 8,6 cm), In twee negentiende-eeuwse rode halfleren bandjes met sierpapier op de platten en roodleren hoekverstevigingen. Rug en platten versierd met vergulde ornamenten. Titel op de ruggen. Sierpapier als schutbladen voorin en achterin de beide delen. Boekblokken afgesneden bij het binden. Rug van deel I is wat geschaafd, Voorin beide delen: (onleesbaar, want gedeeltelijk afgesneden) W.W.May 1803, Roman in 63 brieven van Charlotte, op wie Werther verliefd was, aan haar vriendin Caroline. Reactie op Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774). Het boek begint met een uitgebreid Avertissement du traducteur, waardoor we meer van hem weten dan van de oorspronkelijke Engelse schrijver. Die heeft de lezer vooraf ook een en ander te vertellen, Deze uitgave is niet beschikbaar in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel kan men er de elektronische reproductie van de derde druk in het Frans raadplegen: Londres (is waarschijnlijk Parijs) 1787. Ook de eerste druk van de oorspronkelijke Engelse versie van 1786 (Dublin/London) en een latere van 1797 (New York) zijn in deze vorm aanwezig. Worldcat geeft twee vindplaatsen voor mijn editie, De schrijver van dit werk wordt nader aangeduid als William James of Denford, Berks County England. De eerste druk in het Frans verscheen in 1786 bij de vertaler, die zich toen nog Richard Arkwright noemde. Een jaar later kwam de derde druk al uit; hierin tekende de vertaler met de initialen M.D.D.S.G. In 1793, 1794, 1797 en 1801 werd dit boek herdrukt. Er is ook een Duitse vertaling
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2122
€  150.00

 
(Moolenijzer, Hendrik)
Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel
(Moolenijzer, Hendrik), Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel, Gegraveerde titelpagina met vignet van W.Schults naar J.Steijn), Derde druk, te Amsterdam, bij H.Moolenijzer, (ca 1850), VIII + 221 + (3) + pp, 19,5 x 17 cm, Gebonden in een slap kartonnen bandje met grijs bedrukt papier beplakt. De rug is verstevigd met onbedrukt grijs papier. Voorop de uitgebreide beschrijving van de titel en het impressum in een versierde omlijsting; achterop een allegorisch stilleven. Het voorplat is wat vuil. Alle blaadjes en de gegraveerde titelpagina zijn wat verbruind aan de randen, Voorin deze uitgave: een ongedateerd 'Voorberigt van den uitgever'. Dan volgt de levensbeschrijving van 'den vermaarden Dichter Mr.P.Boddaert (jr) door eenen hoogachter en vriend van 's Dichters naam en geleerdheid uit echte stukken samengesteld en op een' boertigen trant beschreven'. De inhoud der Poëtische en prozaïsche portefeuille vult de rest van deze bundel. De inleiding van de levensbeschrijving en de voor- en narede van de portefeuille-samenstellers zijn in deze nieuwe uitgave weggelaten, In 1805 verschenen twee drukken van de levensgeschiedenis en een van de portefeuille. De 3de druk van de levensgeschiedenis van 1811 werd verboden en vernietigd. In 1827 kwam de 4de druk van de levensgeschiedenis gecombineerd met de 2de van de portefeuille uit als '2de druk'. Ook van 1827 is een '3de druk' (2de) van de twee uitgaven samen. Deze editie heeft al de gegraveerde titelpagina met het vignet van Schults naar Steijn. Een '4de ' (3de) druk van de combinatie verscheen in 1836. Ons exemplaar dateert van omstreeks 1850. Van deze druk worden 2 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Pieter Boddaert junior (1766-1805) schreef gedichtjes in de Kleine Dichterlijke Handschriften van Uylenbroek en publiceerde 2 delen Gedichten in 1788-1789. Hij schreef later ook voor het toneel. Hij is beroemd om zijn 'ontuchtige stukjes, meestal in kroegen en bordeelen voor de vuist vervaardigd', schrijft Witsen Geysbeek. Ook deelt deze schrijver van het Woordenboek der Nederduitsche dichters mede, dat 'een goed gedeelte dezer vuiligheden in het licht werd gegeven onder den titel van Nagelatene portefeuille'. Geysbeek citeert een criticus: 'Foei den jongeling die ze met welgevallen leezen kon!'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1842
€  50.00

 
N.N.
Den E.Manhaften zeeheldt Pieter Florisz; viceadmiraal van Holland en Westfriesland in 't Noorderquartier
N.N., Den E.Manhaften zeeheldt Pieter Florisz; viceadmiraal van Holland en Westfriesland in 't Noorderquartier, portret te halven lijve, staande links, kopergravure, Misschien naar een kopie in spiegelbeeld van een prent van P.Holstein naar een schilderij van Abraham Liedts? Op het schilderij staat Florisz naar rechts, evenals op de prent van Pieter Holstein, Met 8-regelig gedicht van J.Bara. Hier staat de stale burgt, wiens dapperheyt...., z.pl., Hugo Allardt, (1658-1684), portret / prent / prent + gegraveerde lijst: 37,9 x 33,7 / 44,5 x 34,2 / 47,7 x 36,7 cm, Prent dicht langs de rand van de afbeelding afgesneden en opgeplakt op een stuk stevig papier. Daaromheen is een gegraveerde lijst geplakt. Enkele vlekjes in de prent. Geheel iets vergeeld. Goed exemplaar. Achterop wat lijmresten, Rechts een zeeslag, links een pilaar met het wapen van de zeeheld en een bos. Pieter Florisz heeft in de linkerhand een staf; de rechter hand heeft hij in de zij. Hij draagt een zwaard en heeft een admiraalsstaf in de hand. Hij is blootshoofds; het haar hangt krullend tot op de schouders; op het voorhoofd heeft hij een pony. Hij is gekleed in een donkere buis en broek. Om de hals draagt hij een ringkraag of borstplaat en daaroverheen een platte kraag met kwastjes. Op de borst een ketting met een medaille eraan, Muller 1674. Rijksmuseum RP-P-OB-9053
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2465
€  125.00

 
(Constant Rebecque, François Marc Samuel Baron de)
Le Mari sentimental, ou Le mariage comme il y en a quelques-uns, Lettres d'un Homme de Pays de Vaud, écrites en 178..
(Constant Rebecque, François Marc Samuel Baron de), Le Mari sentimental, ou Le mariage comme il y en a quelques-uns, Lettres d'un Homme de Pays de Vaud, écrites en 178.., (ornament), (Genève?), z.uitg, 1785, (IV) + 196 pp, 12º, (18,3 x 12 cm), De oorspronkelijke omslag met groen met bloemetjes bedrukt sierpapier is keurig meegebonden in een 20ste eeuwse bruine linnen band. Op de rug een rood marokijnen schildje met daarop de titel van het boek in vergulde letters. De band van Hubert Schmitz, Relieur, Neuchâtel (stempel) is wat versleten. Watervlekken op oorspronkelijke omslag, Franse en typografische titelpagina. Enkele kleine restauraties met goed materiaal, Op de binnenkant van de oorspronkelijke omslag staat met potlood: (Constant de Rebecque, S). Op de typografische titelpagina staat in potlood: (Genève). Onderaan zijn nog restjes zichtbaar van een ovaal bibliotheekstempel, Deze roman in 18 brieven is veel meer dan de beschrijving van een ongelukkig huwelijk. Esprit en vriendschap spelen er een belangrijke rol in; liefde komt er niet in voor. Bompré schrijft zijn vriend St Thomin ook over de onrechtvaardige verdeling van geld en geluk tussen stad en platteland. Hij wil de maatschappij revolutionair ombouwen op het fundament van humanité in plaats van op het principe van het verdedigen van bezit. Onze wetten creëren alleen maar ongelukkige mensen, schrijft hij. De huwelijkswetten zijn daar een sterk voorbeeld van. Bompré wil de wereld hervormen, maar het lukt hem niet van zijn huwelijk een gelukkige samenlevingsvorm te maken, Deze uitgave is niet beschikbaar in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel bezit de Amsterdamse UB een exemplaar van een ander, eerder verschenen werk van deze auteur: Camille ou Lettres des deux filles de ce siecle, Maestricht, 1786. Le Mari sentimental is waarschijnlijk voor het eerst in 1783 te Genève gedrukt. In 1785 verscheen een herdruk te Parijs samen met Lettres de Mistriss Henley van Belle van Zuylen en een pamflet dat was verschenen als een reactie op Van Zuylens werk. Misschien is onze editie een reactie van de oorspronkelijke uitgever op de Parijse herdruk, Belle van Zuylen werd getroffen door deze briefroman en met name door de beschrijving van een mislukt huwelijk vanuit het perspectief van de echtgenoot. Zij stelde daar een vrouwelijke visie tegenover. Is The sentimental Husband, zoals zij het boek noemt, destijds ook werkelijk in het Engels verschenen? Samuel baron de Constant Rebecque (1729-1800) was een oom van Benjamin Constant. Hij was militair en ging in 1774 met pensioen als Majoor van het infanterie-regiment van Smissaert. Daarna schreef hij literair werk. De grote vriend van Belle, David Lodewijk Constant d'Hermanches (1722-1785) was de oudste broer van deze schrijver
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1944
€  100.00

 
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de) (1688-1763)
La méprise
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de) (1688-1763), La méprise, Comédie, (A Paris?), (Aux dépens de la Compagnie?), (ca 1765?), In een convoluut met 5 andere stukken: (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De Lafontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 42 pp, 8º, (18 x 11 cm), A-E4 F1, Franse titelpagina. Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Franse titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken, Dit blijspel in één acte in proza werd voor het eerst opgevoerd op 6 augustus 1734 door de Comédiens italiens in het théâtre de l'Hôtel de Bourgongne. Het stuk wordt hoog gewaardeerd, vooral om de dialogen tussen de bedienden. Clarice en Hortense, twee zussen, even aantrekkelijk en even blond, hebben dezelfde kleren aangetrokken en wandelen gemaskerd door het park. Zij brengen de verliefde Ergaste in verwarring
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339a
€  95.00

 
J.C.
L. W. van Merken
J.C., L. W. van Merken, portret, borstbeeld links, steendruk, gaat uiteindelijk terug op het in 1792 gegraveerde portret van Vinkeles naar een tekening naar het leven van H. Pothoven uit 1771, á La Haye, Publié par Soetens & Fils, (1837-1840), Portret / afbeelding / papier: 8,7 x 8,3 / 17,1 x 11,4 / 22 x 16,1 cm, Enkele bruine vlekjes, die vooral op de achterkant zichtbaar zijn. Stukje uit de linker bovenhoek en rechtsonder is een klein stukje papier afgescheurd. Op de linker en rechter rand wat verbruind en enkele kleine scheurtjes, De dichteres van Het Nut der Tegenspoeden is hier vriendelijk lachend afgebeeld, zoals op de voorafgaande prenten. Maar zij lijkt nu veel jonger, kijkt de toeschouwer niet meer recht aan en heeft het hoofd nu duidelijk van de kijker afgewend. Zij heeft nog wel de kanten muts op het hoofd en een oorbel met twee ruitvormige stenen in het rechter oor. De flinke met kant afgezette halsdoek bedekt nog steeds het bovenlichaam, dat boven het zeer laag uitgesneden lijfje uitkomt. Voorop de muts draagt Van Merken nu een onduidelijk sieraad en om de hals een dubbel snoer van nu donker gekleurde kralen, Muller 3577. Evenals het portret van Vinkeles in de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XXII (1794), plaat VII en een Illustratie in het Vervolg op Wagenaar XXIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1799, tegenover bladzij 42, is dit portret uiteindelijk gebaseerd op een tekening naar het leven van H.Pothoven uit 1771, dus van Van Merken als Sara. Vinkeles heeft in 1792 een prent in 4º naar deze tekening gemaakt, waarop de dichteres zit te schrijven aan een tafel met haar bibliotheek als achtergrond. In onze ogen is zij daarop een oude vrouw, Lucretia Wilhelmina van Merken is een beroemde dichteres uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij is lange tijd zeer populair geweest door haar lange gedicht Het Nut der tegenspoeden (1762). Met haar man Nicolaas Simon van Winter maakte zij kennis toen zij lange tijd diens later overleden echtgenote verpleegde. Ook had zij veel succes met haar treurspelen en heldinnenbrieven. Het Graf van Rhijnvis Feith is een navolging van Van Merkens Nut. Sinds 1783 woonde zij 's winters in Leiden en 's zomers op buitenplaats Bijdorp aan de Oude Rijn
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1678
€  10.00

 
L.E. (Engelberts, Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia, ('Lite')(1880-1929)
Mesdames
L.E. (Engelberts, Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia, ('Lite')(1880-1929), Mesdames, Zeist, N.V. G.J.A.Ruys' U.-M., z.j., 98 pp, 12,5 x 17,5 cm, Oorspronkelijk bedrukt kartonnen omslag met illustratie ('de vlucht van Mesdames') en versierd donkerblauw kartonnen stofomslag met rond venster op de illustratie. Rug en gedeelte van achterzijde iets verschoten. Mooi exemplaar., Over de vlucht van Madame Adélaide en Victoire, 'de laatsten der dochters van Lodewijk XV' in 1789, De bibliografie noemt een eerste druk Zeist 1928 en een tweede aldaar zonder jaartal, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1049
€  15.00

 
N.N.
Michel Ney
N.N., Michel Ney, portret, borstbeeld rechts, lithografie, naar een schilderij van François Gérard (1805), z.pl., z.uitg., z.j., portret / prent / papier 7,6 x 6 / 9,2 x 6 / 10,8 x 8,5 cm, In goede staat
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3024
€  2.50

 
N.N.
Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)
N.N., Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am), portretje in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een ouder voorbeeld, z.pl., z. uitg., (ca 1790), Er bestaan meer van dergelijke patriottenportretten. Van Someren vermeldt er meer dan 50. Ze worden besproken onder de serienaam Vaderlandsche Chocolaad (I,183). Het is onduidelijk wat precies de bedoeling ervan was. Werden er twee versies van elk portretje gedrukt? Een met randschrift en een zonder? Die zonder randschrift waren voorzien van een bovenschrift en van een vers onder het portretje. Vermoedelijk kon men deze portretjes van patriotse helden op verschillende manieren gebruiken. Die met randschrift, maar zonder bovenschrift en verzen om er flikken in te verpakken? Die met randschrift en met verzen om te verzamelen. En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten te houden en te steunen, Portret / gedrukte omlijsting met randschrift / papier: 3,2 x 3,2 / 4,2 x 4,2 / 21,3 x 14 cm, Dit portret is gedrukt op een verder onbedrukt octavo blaadje. Papier onafgesneden. Goed exemplaar, Achterop in potlood: VS 351 gekocht 22 Mei 1890 Cat v Stockum Nº 46 ƒ 1.-, Van Berckel kijkt ons half van terzijde optimistisch aan. Hij draagt een staartpruik en is gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is, Van Someren 351 vermeldt dit portret als 'proefdruk voor het vers en de naam van de graveur'. Onder nummer 351* beschrijft hij zo'n portret, maar dan mét randschrift als 'proefdruk zonder vers of naam van de graveur', P.J.van Berckel (1725-1800) was in 1781 en 1782 burgemeester van Rotterdam en van 1783 tot 1787 onze eerste gezant bij de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn verblijf in de VS was hij lid gebleven van de Rotterdamse vroedschap, waar hij sinds 1769 deel van uitmaakte. Maar op 30 januari 1788 werd hij ontslagen wegens patriottische sympathieën. Van Berckel keerde niet terug naar zijn vaderland en bleef in de VS (Bataven!,62)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2347
€  30.00

 
(Kreet, Hendrik Arnold)
Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788
(Kreet, Hendrik Arnold), Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788, Dordrecht, J.Krap,Az, 1789, XII + 374 pp, 8º, 20,7 x 13 cm, Gebonden in een stevige kartonnen band. Sierpapier met gruismarmering op de platten en de rug. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten en een rood rugschildje met de titel in vergulde hoofdletters. Chique exemplaar met roze kievitsmarmering op de snede en een groen leeslint. In prima staat. Op de rug en op het achterplat iets geschaafd, Op de typografische titelpagina: stempeltje van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente Rotterdam, Verzameling van stukken die betrekking hebben op aanklachten tegen de samensteller van deze verzameling. Hij werd na de staatsgreep van Willem V in 1787 vervolgd wegens het voeren en bevorderen der Patriottische gevoelens. Dit, omdat hij volgens zijn aanklagers niet in aanmerking kwam voor de amnestieën van 27 september of van 15 februari 1788. Het boek bevat 27 stukken die betrekking hebben op de zaak van Mr.H.A.Kreet. Vooraf gaan een voorbericht van Kreet, gevolgd door 6 teksten over amnestieën uit de periode 1485-1492. De 27 daarop volgende stukken komen uit de periode 1787-1788. De samensteller legt zijn gedrag tijdens de patriottische revolutie van 1787 voor iedereen open met de bedoeling zijn naam, eer en nagedachtenis te zuiveren, Van dit werk is 1 exemplaar beschikbaar in grote Nederlandse bibliotheken, Hendrik Arnold Kreet (1739-1804) was als student actief met het oprichten van nog altijd bekende genootschappen als Minima crescunt en Dulces ante omnia Musae. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Maatschappij van Nederlandse letterkunde te Leiden. In Rotterdam nam hij deel aan de patriottische beweging. Vanaf 1795 was hij griffier bij het Hof van Holland en werkte hij aan een Wetboek voor de Bataafsche Republiek
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3469
€  95.00

 
(Aretino, Pietro)
Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
(Aretino, Pietro), Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen, Facsimile-uitgave, uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank, Met de titelprent en 2 illustraties uit het origineel in de KB. Er zijn 6 platen toegevoegd uit een latere vertaling van hetzelfde werk van Aretino, Deventer, Uitgeverij sub rosa, (1982), (Populair proza uit de 17e en 18e eeuw nr 2), (V) + (I blanco) + XIV + 172 pp, 16 x 11 cm, In het oorspronkelijke, bedrukte, stevige papieren omslag. Titel op de rug. Daaronder het nummer 2 (tweede deel van de serie) en de aanduiding P.P., Antonia interviewt Lucretia over haar leven als courtisane. Het is haar niet te doen om sex, maar om geld en goed. Toegevoegd zijn 13 Uytgelese Minne-zangen, Facsimile-herdruk van Het Net der wellustigheyt. Ontdeckende De valsche practijcken en lose listigheden der hedendaegse Courtisanen (....). Overgheset uyt het Spaens in 't Nederduyts door I.de L. Amsterdammer, 1646. De Spaanse uitgave is een vertaling van het derde deel van het eerste boek van de Ragionamenti door Pietro Aretino. Voor het eerst apart gedrukt te Napels in 1534. De Uytgelese Minne-zangen komen uit de libertijnse roman L'Ecole des Filles, Ofte Schoole voor de Jonge Dochters
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1979
€  7.50

 
K.V.M. (J.B.van den Brink)
Nieuw beknopt en volledig muziekaal woordenboek benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst
K.V.M. (J.B.van den Brink), Nieuw beknopt en volledig muziekaal woordenboek benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst, Achterin: 4 uitslaande tafels met 92 genummerde muzikale voorbeelden bij de tekst, Eerste druk, Amsterdam, W.H.Kirberger, 1855, (XII) + 228 pp, 14,3 x 8,8 cm, In blauwe stempelband met vergulde versieringen op rug en voorplat. Hier en daar wat sleets, maar fris. Binnenin goed. De eerste tafel achterin zit los, Aan de achterkant van het voorplat: boekbindersetiket van F.A.L.Japin, boekbinder, Amsterdam, Het boekje begint met 4 bladzijden aanbevelingen van belangrijke Nederlandse toonkunstenaars en amateurs, onder wie J.B.van Bree, en J.J.Viotta en een verklaring van de afkortingen. Op het woordenboek volgt een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst. Een paar bladzijden verkortingen van de meest gebruikelijke Italiaanse muziektermen sluiten het boekje af, In de grote Nederlandse bibliotheken zijn 7 exemplaren van deze eerste druk beschikbaar. In 1860 verscheen de tweede druk. De derde vermeerderde en omgewerkte druk kwam uit in 1891. De laatste en vierde druk is van 1908
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2034
€  50.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Volgende pag.