gevonden: 496 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 10
Vorige pag. - Volgende pag.

 
CAMBIER, JACOB, BOEKHOUDER (VAN DE CAMER VAN DE DIACONYE)
Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye), Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, Te Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stadsdrukkeres en Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis, 1769, Meegebonden: De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht, Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, 't Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stads-Drukkeres, tegen over 't Stadhuys, 1769, 28 pp, 4º, 21,4 x 16,6 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Vlekjes op de laatste bladzijde. Verder fris exemplaar, Vier hoofdstukken. 12 Paragrafen over het college van diakenen, 16 over de verkiezing en het werk van de boekhouder, de voorzitter en de secretaris, 16 over het collecteren in de kerken door de diakenen en 22 paragrafen over de manier waarop moet worden omgegaan met de bedeelde lidmaten, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3133b
€  50.00

 
CAMPE, JOACHIM HEINRICH,
Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Cruso', ten dienste der jeugd. Derde druk.
Campe, Joachim Heinrich, Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Cruso', ten dienste der jeugd. Derde druk. Gevolgd naar de spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek, Amsterdam, J. ten Brink Gz en J. de Vries, 1815. Met 6 gegraveerde platen tussen de blaadjes en 1 houtsnede in de tekst. Gedrukt ter boekdrukkerij van H.van Munster en Zoon, Warmoesgracht, Nº 7. N.Z. XVI + 450 pp. De pp 1 en 2 (met een korte inleiding op het eigenlijke verhaal) ontbreken, evenals de Franse titel voorin en 2 ongenummerde pp achterin met een advertentie voor een ander boek en het colofon. De drie ontbrekende blaadjes zijn in kopie toegevoegd. Gebonden in een twintigste-eeuwse perkamentkleurige leren stempelband met een boom in reli'f en 'Robinson Cruso'' in vergulde letters op het voorplat. Rug met ribben en 2 x het jaartal 1815 met goudinkt. Nieuwe schutbladen. Het boekblok is met uitzondering van de drie genoemde blaadjes compleet, maar oogt wat versleten en gebruikt. De randen van de blaadjes zijn afgerond. Het papier is wat vlekkerig en verbruind. Het laatste blaadje mist een hoekje en vertoont een gaatje in de tekst: ook van dit blaadje is een kopie bijgevoegd. Ook heeft de binder het eerste katern (A) na het tweede (B) gebonden. Merkwaardig gebruikt en opgeknapt exemplaar met zeer interessante inhoud. Dit verhaal is ingericht als een raamvertelling. Een vader vertelt de geschiedenis van Robinson in 30 avonden aan zijn kinderen. Zij reageren elke avond op wat er verteld wordt en praten erover met elkaar. Dat is precies de manier waarop de populaire Franse schrijfster Leprince De Beaumont haar verhalen en wijze lessen verpakte. Martinet geeft ook aanschouwelijk onderwijs, maar in de vrije natuur en aan één leerling. Op de titelpagina: de onleesbare naam van een vorige bezitter. Op bladzij III: John M. Beukma / Jan M.Beukma 1875 in inkt. Anonieme vertaling van Robinson, der Jüngere 1779/1780. Deze eerste Nederlandse vertaling verscheen al in 1780/1781. De tweede druk volgde in 1791-1793. In 1820 kwam nog een vierde druk uit. Deze derde druk is in 2 grote Nederlandse bibliotheken aanwezig. Van de andere 3 drukken zijn daar meer exemplaren. Het verhaal van Defoe is door Campe bewerkt, omdat het op sommige punten naar de smaak van de vertaler te weinig overeenstemde met het doel dat hij ermee voor ogen had. In een uitvoerige inleiding formuleert hij dat doel en verschilt hij van mening met Rousseau. Campe was een vooraanstaand filantropijn; deze Robinson werd overal in Duitsland in de negentiende eeuw als schoolboek gebruikt. Zie over Robinson: 300 jaar Robinson Crusoe. Jaarboek De Achttiende eeuw 2019.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 579
€  75.00

 
CAPELLEN, ALEXANDER VAN DER,
Gedenkschriften, Beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632 / Beginnende met den jaare 1634 en gaande tot 1654,
Capellen, Alexander van der, Gedenkschriften, Beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632 / Beginnende met den jaare 1634 en gaande tot 1654, By een gezameld en uitgegeven door Jonkheer Robert Jaspar van der Capellen, Heere van de Marsch en Lathmer, Beschreven in de Ridderschap der Graafschap Zutphen enz, I-II, Te Utrecht, By J.van Schoonhoven en Comp., 1777/1778. 2 Delen compleet. Met in het tweede deel (tegenover p 1): een gegraveerd portret van Jonkheer Alexander van der Capellen, Heer van Aartsbergen, Boedelhof enz. door Reinier Vinkeles, naar het origineele Pourtrait in de Famielie berustende. Borstbeeld rechts in ovaal met randwerk (Muller 933). (IV) + 660 + (4 blanco) / XLV + (I) + (II) blanco + 508 pp 8º (22,2 x 14,3 cm). Wat slordig studie-exemplaar. Gebonden in 2 originele dunne kartonnen banden. Papier onafgesneden. Stofvlekken, hier en daar verbruind en enkele katernen met watervlekken. Etiket van Saint Lvcas Society Rapenburg 83 Leiden in beide delen. Deze uitvoerige Gedenkschriften van Alexander van der Capellen zijn opgezet in het Latijn en het Frans, maar de schrijver schakelt snel over op zijn moedertaal. Van der Capellen begint in 1621 en be'indigt deze memoires in 1654. Deel I bevat zijn aantekeningen uit de periode 1621-1632. Deel II: begint met een Opdracht 'Aan myn Vaderland' en een Voorrede van Robert Jasper van der Capellen, ondertekend 'Op den Huize Lathmer, 2 juli 1778'. Dan volgen de aantekeningen van Van der Capellen uit de periode 1629-1654. Verder enkele bijlagen (A-O en 2 gedichten in het Latijn. In beide delen: een register op de voornaamste zaken en personen. Alexander van der Capellen (1594-1656) was adviseur van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Robert Jasper lijkt deze gedenkschriften vooral te hebben uitgegeven om te laten zien, dat zijn illustere grootvader, goede vriend van het Oranjehuis en van de vrijheid, voorzag dat deze familie 'door hoger gezag na te jagen, zig zelve onvermydelyk ten val zoude brengen.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3554
€  225.00

 
CAROLET, DENIS (1697-1737)
De medeminnaar van zichzelven
Carolet, Denis (1697-1737), De medeminnaar van zichzelven, Blijspel met zang in één bedrijf, Oorspronkelijke titel: Le Rival de lui-même. Dit stuk is in Nederland voor het eerst gedrukt in Amsterdam bij Zacharias Chatelain in 1734. In Parijs is het in hetzelfde jaar in dezelfde uitgave bij Prault fils verschenen. Met 10 andere stukken van Carolet staat het in deel 9 van Le theatre de la foire, ou L'opéra comique. Contenant les meilleures pices qui ont été représentées aux foires de S.Germain & de S.Laurent. In 1738 verscheen een herdruk, De muziek van het Franse origineel is van Jean-Claude Gillier (1667-1737). Hij componeerde voor 6 stukken van Carolet, die evenals 3 andere van deze auteur zijn gespeeld op de Parijse Foire St-Laurent tussen 7 juli en 5 oktober 1732. Le rival de lui-même is voor het eerst opgevoerd tijdens deze jaarmarkt op 19 augustus 1732, (vignet ), derde druk, te Amsterdam, bij J.C.van Kesteren, 1820, 64 pp, 8º, (16,8 x 10,3 cm), In kartonnen omslag met blauwgrijs sierpapier. Papier onafgesneden. Tekstpagina's wat verbruind. Beetje morsig exemplaar. Gevolg van het gebruik door een acteur, Op de titelpagina in inkt de naam W.de Klerk. Misschien de Dordtse romantische tekenaar en schilder Willem de Klerk (1800-1876), die sinds 1817 lid was van tekengenootschap Pictura te Dordrecht? Op de eerste bladzij van de tekst staat een ovaal stempel van het Liefhebbery Tooneelgezelschap Thalia te Dordrecht. Het boekje is gebruikt door iemand die de rol van Van Krul heeft gespeeld: zijn tekst is met potlood gemarkeerd, In een dorp bij kleermaker en kastelein Houtzoet logeren de heer Krul, zijn dochter Sofia en haar kamenier Kristina. Zij zijn op de vlucht voor Frederik Vrijburg, die verliefd is op Sofia. Krul moet Frederik niet. De vurige minnaar weet zijn geliefde op te sporen op het onderduikadres en weet via een list haar hand te verwerven. Stevige, ironische tekst, die wordt onderbroken door niet minder dan 23 zangstukjes: 22 daarvan zijn solo's en aan het slot is een beurtzang van de drie belangrijkste personages: Van Krul, Sofia en Fredrik, Toen de blijspelen met zang in Nederland populair werden is dit stuk uit 1734 van stal gehaald en vertaald. De eerste druk kwam uit omstreeks 1800 uit te Rotterdam bij J.Hofhout en zoon. De tweede druk is van 1804 bij dezelfde uitgevers. Van deze druk zijn 3 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken, Denis Carolet zou 85 stukken hebben geschreven en is bekend als auteur voor het theatre de la foire te Parijs
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 403
€  35.00

 
CAVE, WILLIAM,
Apostolische Oudheden of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Euangelisten en Oude Vaderen Tot het eynde van de Vierde Eeuw EN Apostolische Mannen of Het Leven, bedryf, dood en martelaarschappen van de vaderen die ten tijde van de apostelen of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen.
Cave, William, Apostolische Oudheden of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Euangelisten en Oude Vaderen Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomom Bor, Predikant tot Zeyst, Uytgegeven met een Voorreden aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk neffens een Oefeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge door Hermannus Wits, Utrecht, Franois Halma en Willem van de Water, Boekverkopers, 1698. / Cave, William, Apostolische Mannen of Het Leven, bedryf, dood en martelaarschappen van de vaderen die ten tijde van de apostelen of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-rekening behelsende Keysers, Burgermeesters en de Kerkelyke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door S.B., Utrecht, Franois Halma en Willem van de Water, boekverkopers, 1698. LXXVIII + 380 + 1 blanco pp fº / XI + I blanco + 376 + 10 pp fº. Studie-exemplaar. Wat amateuristisch gebonden in een halfleren band van kunstleer met 7 ribben op de rug uit omstreeks 1900. Sierpapier op de platten. Voorin schutbladen van omstreeks 1900. Ze zijn voorzien van een volledige met de hand geschreven inhoudsopgave. Achterin de wat beschadigde oorspronkelijke schutbladen. Het boek is compleet. De prenten zijn in zeer goede staat. De bladen met tekst eveneens. Met in totaal 38 paginagrote gravures en 1 titelprent. Titelprent van Apostolische Oudheden gegraveerd door J.Mulder naar een ontwerp van Jan Goeree en een allegorisch vignet met de spreuk Cultor his vita est op de typografische titelpagina. Verder 15 paginagrote kopergravures die eruit zien als een gebeeldhouwd en geschilderd monument in 2 verdiepingen. Bovenin staat een standbeeld van een apostel. Daaronder een scne uit diens leven van de hand van Jan Luyken. Al deze illustraties zijn verder gegraveerd door Pieter Sluyter naar tekeningen van Jan Goeree met een onderschrift van Franois Halma. Achtereenvolgens zijn afgebeeld en in de daarop volgende tekst besproken: Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus de Grote, Johannes, Philippus, Bartholomeus, Mattheus, Thomas, Jacobus de Kleine, Simon Zelotes, Judas, Matthias, Markus en Lukas. Apostolische Mannen heeft geen titelprent. Allegorisch vignet met de spreuk Cultor his vita est op de typografische titelpagina. 23 Paginagrote kopergravures gelijkvormig aan die in de Apostolische oudheden. Illustraties die eruit zien als een gebeeldhouwd en geschilderd monument in 2 verdiepingen. Bovenin een allegorisch standbeeld van een apostolische man vergezeld door een putto. Daaronder een scne uit zijn leven van Jan Luyken. Alle illustraties zijn verder gegraveerd door Pieter Sluyter naar tekeningen van Jan Goeree. Het onderschrift is van Franois Halma. Achtereenvolgens worden afgebeeld en besproken: Stefanus, Philippus, Barnabas, Timotheus, Titus, Dionysius, Clemens, Simeon, Ignatius, Polycarpus, Quadratus, Justinus, Irenaeus, Theophilus, Melito, Pantaenus, Clemens, Tertullianus, Origenes, Babylas, Cyprianus, Gregorius Thaumaturgus en Dionysius, bisschop van Alexandri'. Apostolische oudheden: Opdracht van Salomon Bor aan de edelmogende Heeren Staaten 's Lands van Utrecht. Opdracht van William Cave. Voorreden en Oeffening van H.Wits. Gedicht van Franois Halma op het werk van Cave. Vertoog als inleiding met voorreden. Het werk zelf beslaat de pp 83-380 en heeft als Franse titelpagina: Apostolische oudheden of 't leven, bedrijf en Martelaarschappen der H.H.Apostelen en Euangelisten. Aan den leeser. Aanwijser der inavolgers in de drie eerste eeuwen. Gedicht in 't Grieks over de apostelen met vertaling. Bladwyser / Apostolische mannen: Opdracht van Cave aan Nathanael, Bisschop van Durham, Aan den leser, Aanwyser van den inhoud. Inleyding rakende den voortgang der Christelyke religie en den tien vervolgingen tegen deselve. Levensbeschrijvingen van 23 apostolische mannen. Tijdrekenings-tafel van de eerste 3 eeuwen Christen Kerk. Bladwyser.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3629
€  175.00

 
CAYLUS, M.LE COMTE DE
Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mre, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
Caylus, M.le Comte de, Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mre, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien, Paris, rue des Grands-Augustins, Nº 24, Chez Hubert et Compe, Imprimeurs-Libraires-ƒditeurs, An XIII-1805, XII (genummerd 1-24) + pp 13-371 + (1 blanco), (22 x 13,7 cm), Gebonden in een mooie donkerblauwe halfleren band. Sierpapier op de platten. Hoeken versterkt met leer. Gestempelde rug met ribben en vergulde versiering. Schutbladen van marmerpapier. Bijna helemaal gaaf boek. Binnenwerk zeer goed, Vooraf gaan een Préface en een Notice historique sur la Vie et les ouvrages de M le Comte de Caylus. Daarop volgen 22 grotere en kleinere stukken; een table de matires besluit het boek. Dit boek is een zelfstandig geheel, maar wordt gepresenteerd als een vervolg op de Souvenirs van de moeder van de Graaf van Caylus, die zijn uitgegeven door Voltaire, De werkelijke schrijver van dit boek is Antoine Sérieys (1755-1819). Hij was na de revolutie directeur van het Dépot littéraire des Enfants de la Patrie. Later was hij bibliothecaris en leraar in de ethiek en de geschiedenis aan het Prytané franais. In 1805 was hij werkzaam aan het Lyceum van Cahors. Anne Claude de Caylus (1692-1765) heeft werkelijk bestaan. Diens moeder, Marie Marguerite Le Valois de Vilette de Murcay Caylus was een nicht van madame de Maintenon. In 1770 heeft Voltaire haar Souvenirs sur les intrigues amoureuses de la cour uitgegeven. Dit boek is in 1804 herdrukt en dat was vermoedelijk de aanleiding tot het schrijven van deze zo genaamde Souvenirs van haar zoon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2595
€  50.00

 
(LA FONTAINE, JEAN DE (1621-1695) OF CHAMPMESIÉ, CHARLES CHEVILLET DE (1642-1701))
Le Florentin
(La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701)), Le Florentin, comedie en vers, en deux actes, (drukkersmerk: een stralende zon in een rijk versierde omlijsting, onder het motto 'indesinenter'), A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1740, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760, 38 + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A-E4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoe in ken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel heeft de Haagse uitgever Adrian Moetjens de Oeuvres van Hauteroche in 7 deeltjes uitgegeven, Het stuk speelt zich af in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339f
€  95.00

 
CHEREAU,F.
Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye
Chereau,F., Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye, Borstbeeld links in ovaal, kopergravure, Gebaseerd op een oudere kopergravure door Bernard Picart (Muller 4702), Né a Nismes en 1677, z.pl, z.uitg, z.j., portret / afbeelding / papier: 12,8 x 10,1 / 15,8 x 11,2 / 16,6 x 11,4 cm, Goede afdruk. De prent is aan alle kanten kort afgesneden en aan de bovenkant op een vel karton geplakt, Saurin is gekleed in een toga met bef. Hij draagt een weelderige allongepruik met veel krullen die tot ver over de schouders hangt. Deze Saurin maakt een oudere indruk dan die op de oorspronkelijke prent van Picart, Muller 4703
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2392
€  10.00

 
CHODOWIECKI, DANIEL NIKOLAUS (1726-1801)
I:A:Hermes
Chodowiecki, Daniel Nikolaus (1726-1801), I:A:Hermes, portret in medaillon met strik / borstbeeld links en profil, kopergravure, (Berlijn en Stettin), (Friedrich Nicolai), 1787, Waarschijnlijk afkomstig uit een exemplaar van Joh. Aug. Hermes' Predigten über die evangelischen Texte an den Sonn- und Festtagen des ganzen Jahres, zur Befšrderung der häuslichen Andacht, Zweite Auflage, Berlin und Stettin, Friedrich Nicolai 1788. Dit portret is titelprent in deze uitgave, Portret / prent / papier: 7,3 x 7,3 / 15,3 x 9,8 / 22,2 x 13 cm, Rechts onder ontbreekt een hoekje. Rechter marge small dan de drie andere Een aardig portret van een bekend theoloog, Achterop een nummer in inkt en enkele aantekeningen in potlood, waaronder: gekocht op de markt te Utrecht 21 Maart 1891, De predikant Johann August Hermes staat hier afgebeeld in een eenvoudige jas. Hij draagt een halsdoek met predikantenbef en een pruik met veel krullen tot in de nek, Wilhelm Engelmann, Daniel Chodowiecki's sämmtliche Kuperstiche, nummer 584, Johann August Hermes (1736-1812) was Luthers predikant in Duitsland. Zijn Evangelische Leerredenen, Godsdienstig Handboek (1789) en Overwegingen, alleenspraken en gebeden voor Godvruchtige Avondmaalgangers (1786) werden in Nederland gelezen. Johann August was lange tijd predikant in Quedlinburg en werd vooral beroemd door zijn Handbuch der Religion (1779). Jongere broer Johann Timotheus is de schrijver van de destijds zeer beroemde romans Fanny Wilkes en Sophia's Reize van Memel naar Sachsen. Er is nog een derde broer Hermes, Hermann Danil. Deze is, evenals Johann Timotheus, professor in Breslau is geweest
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 890
€  10.00

 
CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 V. CHR)
Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr), Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius, Par Mr. l'Abbé Mongault de l'Académie Franoise, & ci-devant Precepteur de Monseigneur le Duc d' Orleans, Nouvelle Edition, revue & corrigée, A Liege, Chez C.Plomteux, Imprimeur de Messeigneurs les Etats, 1773, 4 delen, (iv) + xii + 606; (iv) + 489 + (1 blanco) ; (iv) + 539 + (3 blanco); (iv) + 623 + (1 blanco) pp, 12º, (17 x 10,5 cm), Gebonden in leren banden, die enigszins zijn aangetast door de boekenworm. Ruggen uitbundig versierd met vergulde ornamenten. Elke rug heeft twee rode marokijnen rugschildjes met schrijver, uitgever en deel. Vooral de rug van deel IV is flink versleten. Oud schutblad in elk deel half verwijderd. Leeslint in elk deel. Ook binnenin hier en daar een wormgaatje, Op schutblad van deel I: P.Kasteel, Heruitgave van de brieven van Cicero aan Atticus volgens de editie van Joannes Georgius Graevius uit 1684, voorzien van aanmerkingen van de uitgever en zijn vertaling in het Frans. Deel I begint met een Avertissement van de tekstbezorger. De brieven zijn geschreven in de periode 68-43 voor Christus. In deze tijd waren Pompeius en Caesar de grote mannen in Rome. De brieven zijn ingedeeld in 16 boeken. Daarachter volgen nog enkele brieven van Cicero aan Plancus en aan anderen en een table des matires, In 1701 zijn de eerste vier boeken verschenen. Boek 1 en 2 waren vertaald door César Vichard, abbé de Saint-Réal. In 1714 kwam het complete werk in 6 delen te Parijs uit. In de Nederlandse bibliotheken is een Amsterdamse herdruk van dit werk uit 1741. Deze Luikse uitgave is beschikbaar in de Leidse UB, Marcus Tullius Cicero was een Romeins politicus, die vooral bekend staat om zijn retorische talenten. Van hem zijn veel brieven bewaard zijn gebleven. Cicero leefde in de laatste dagen van de Romeinse Republiek. Op bevel van Marcus Antonius werd hij vermoord. Nicolas Hubert Mongault (1674-1746) heeft ook het werk van Herodianus over Romeinse keizers vertaald. Voltaire heeft zijn vertaling van de brieven aan Atticus geprezen. Joannes Georgius Graevius gaf een groot aantal Griekse en Latijnse schrijvers uit. Van 1661 tot zijn dood in 1703 doceerde hij retorica, staatkunde en geschiedenis in Utrecht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1511
€  50.00

 
CLAESSENS, L.A.
H.C.Cras
Claessens, L.A., H.C.Cras, portret, borstbeeld links in ovaal, kopergravure, naar een schilderij van A. de Lelie, te Amsterdam, bij C.S.Roos, (1800), Deze prent is gebruikt als illustratie in het boek Historische beschrijving van het gebouw der Maatschappije van verdiensten ten spreuke voerende Felix Meritis, Amsterdam, C.S.Roos, 1800 en zit tussen p 40 en 41 in, maar was ook los te koop, Portret / omlijsting / papier: 10,3 x 8,1 / 11 x 5,6 / 21,6 x 14,8 cm, Dit exemplaar is ooit verwijderd uit een boek. Dit is te zien aan een verticale vouw in de rechter marge en sporen van bindwerk. Links onder afgeronde hoek, Henrik Constantijn Cras is afgebeeld in een dichtgeknoopte toga met bef. Hij heeft het haar van achteren waarschijnlijk in een staart gebonden. Het zijhaar is opgerold in drie boekels'. Volgens Muller is dit een portret in jongeren leeftijd'. Maar vergelijking met het schilderij van 1789 leert, dat de dan 50-jarige prof er op deze prent veel krasser uitziet dan op het schilderij (portrettencollectie Universiteit van Amsterdam). Op de prent kijkt de prof de toeschouwer vriendelijk en levenslustig aan; op het schilderij kijkt hij weg, Muller 1183. Het portret dat Vinkeles heeft gegraveerd voor het vervolg op Wagenaar XXXVI, tegenover p 258 (1806), is gebaseerd op dit portret (Van Someren 1241 / Muller 1184), Op 7 januari 1789 heeft Cras het Auditorium van Felix Meritis ingewijd met een redevoering die werd opgeluisterd met muziek van Joseph Schmidt (P 41-42). Cras was een geliefde leermeester en een ijverig genootschapsman
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2344
€  15.00

 
CLAESSENS, LAMBERTUS ANTONIE (1763-1834)
H.Hooft Danielsz
Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834), H.Hooft Danielsz, ovaal portret, borstbeeld links, kopergravure, naar een schilderij van A. de Lelie, (Amsterdam), C.S.Roos, (na 1792), Portret / drukmoet / papier: 8,9 x 6,6 / 8,2 x 14,2 / 25 x 17,4 cm, Aan vier kanten onafgesneden. Mooie afdruk, Hooft kijkt ons vaderlijk en vriendelijk aan. Hij draagt de voor hem karakteristieke Lodewijk XIV allongepruik. Daarmee accentueert hij de degelijkheid van de ideen van de patriotten. Onder de kin zien we een even ouderwetse witte bef. Daaronder draagt vader Hooft een donkere jas met knopen over een met veel knopen gesloten even donker vest. Op dit gegraveerde portret oogt de bejaarde man iets jonger dan op het schilderij van De Lelie, dat op Wikipedia wordt getoond en daar gedateerd wordt op 1792, Van Someren 2551. Het schilderij van Adriaan de Lelie, een kniestuk, is in zijn geheel in prent gebracht door N. Schiavonetti te Londen. Hooft aan een tafel met boeken en papieren. Op deze ongedateerde prent wordt het schilderij van De Lelie 1792 gedateerd. Cornelis Sebille Roos (1754-1820) was leerling van kunstenaar Jacob Cats, maar werd koopman in pelterijen. Later was hij kunsthandelaar en organiseerde hij kunstveilingen en permanente verkooptentoonstellingen in het Trippenhuis. Roos heeft meer prenten uitgegeven, waaronder een portret van Jan Hendrik van Swinden naar A.de Lelie door Claessens, Henrik Hooft Danilszoon (1716-1794) was, evenals Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem uit Overijssel, boegbeeld van de patriottenbeweging. Hij was een Amsterdams regent, die de patriottische beginselen was toegedaan. Er zijn veel lofdichten op hem gemaakt. Gegraveerde portretten en prenten van zijn heldendaden werden in grote aantallen gedrukt en verspreid
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2090
€  30.00

 
CLAESSENS, L. A.
Jean Paul Marat
Claessens, L. A., Jean Paul Marat, ovaal portret, borstbeeld rechts, stippelgravure, Het is niet bekend op welk Frans voorbeeld deze prent is gebaseerd, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1803), Dit portret is gemaakt voor het plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812 door Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Dit portret is evenals dat van zijn moordenares Charlotte Corday te vinden in de meeste exemplaren van deel XVI (1803), tegenover bladzij 270 en 272. Ons exemplaar is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / afbeelding / papier: 8,7 x 7,1 / 14,3 x 8,8 / 22,4 x 13 cm, Ruime marges; linker marge smaller dan de andere. Mooie afdruk. Flinke bruine vochtplek in de rechter onderhoek van het papier en een kleine bruine vlek vlak onder de afbeelding in de marge, De beruchte revolutionair Marat is gekleed in een kamerjas. Daaronder draagt hij een wijd wit hemd. Op het hoofd draagt hij een gevouwen doek waarvan de plooien aan beide kanten van het gezicht over de schouders vallen. Hij heeft de blik niet op de toeschouwer gericht en kijkt schuin naar rechts, Schilder, etser, graveur en uitgever Lambertus Antonius Claessens (1763-1834), heeft in zijn geboortestad Antwerpen en in Londen gewerkt, voordat hij in 1795 naar Amsterdam kwam. In is hij 1808 naar Parijs vertrokken. Hij heeft de eerste portretten voor Allarts Tafereelen gegraveerd. Lodewijk Gottlieb Portman (1772-?) met wie Claessens dikwijls heeft samengewerkt, nam deze taak van Claessens over, Politicus, fysicus en medicus Jean Paul Marat (1743-1793) was betrokken bij de moordpartijen van september 1792 in Frankrijk. Evenals Maximilien Robbespierre en Georges Danton was hij een van de aanvoerders van de uiterst linkse groep afgevaardigden in de Franse nationale vergadering, die zich Montagnards noemden. Op 2 juni 1793 kwamen zij aan de macht. Zij waren voorstanders van de republiek, de eenheid van Frankrijk en democratie. Charlotte Corday heeft Marat op 13 juli 1793 om het leven gebracht. Corday behoorde tot de gematigde Girondijnen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1670
€  7.50

 
CLAESSENS, L.A.
Luckner
Claessens, L.A., Luckner, portret in ovale lijst / borstbeeld rechts en profil, stippelgravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1800), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812, samengesteld en geschreven door Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Het is in de meeste exemplaren van deel IX tegenover bladzij 53 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8,8 x 7 / 14,6 x 8,8 / 22,2 x 12,9 cm, Goed exemplaar. Klein stukje uit de rechterrand onderin, De generaal heeft een staartpruik met een grote strik op het hoofd. Hij is gekleed in een uniformjas met galon op de kraag en de revers. Daaronder draagt hij een hemd met lubben, Er bestaat een bijna identieke prent. Deze is gegraveerd en uitgegeven te Parijs door Frantz Gabriel Fiesinger naar een prent van Jean Guérin naar diens eigen tekening (Jean Guérin, Portrets de députes, Paris 1790; 24 gravures), Luckner was een Duitse generaal in Franse dienst. Hij steunde de Franse Revolutie en bracht het tot Maarschalk van Frankrijk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1090
€  5.00

 
CLAESSENS, L.A.
H.G.de Mirabeau
Claessens, L.A., H.G.de Mirabeau, portret in ovale lijst / en profil naar links, stippelgravure, naar een schilderij van 'Guezin' (Jean Urbain Guerin), (Amsterdam), (Johannes Allart), (1794), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812 van Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Het is in de meeste exemplaren van deel I tegenover bladzij 166 te vinden. Dit item is ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8,6 x 7 / 14,3 x 8,6 / 22,1 x 12,8 cm, Links slordig afgescheurd. Goed exemplaar, Mirabeau draagt een pruik met rolletjes op het hoofd. Hij is gekleed in een openstaande jas met hoge kraag waaruit een halsdoek met lubben tevoorschijn komt, Dit portret in stippelgravure is gebaseerd op een zwarte-kunstprent van Frantz Gabriel Fiesinger (1723-1807) naar een tekening of schilderij van Jean Urbain Guerin (1760-1838) vermoedelijk uit 1791, Honoré Gabriel de Riqueti Graaf van Mirabeau (1749-1791) is een beroemd Frans revolutionair. Omdat hij niet een van de mooisten was, had zijn vader een hekel aan hem. In zijn jonge jaren misdroeg hij zich al zo, dat zijn vader hem liet opsluiten. Ook later bracht Mirabeau veel tijd in gevangenissen door. Hij vluchtte uiteindelijk met zijn vriendin Sophie naar Amsterdam. Later kwam hij nog eens naar Holland, deze keer met Henriette Amalia de Nerha, dochter van Willem van Haren. Hij publiceerde in 1788 'Aux Bataves sur le Stathoudérat' met een oproep tot revolutie (Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 80 e.v.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 921
€  10.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Volgende pag.