found: 56 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
Aronstein, I.V.
Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties.
(Law of Business and Finance volume 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : als nieuw. - In the wake of the ever-increasing influence of EU law on private law, this study examines how infringements of European Union law in legal relationships between private parties can be remedied by the application of national law. In het licht van de toenemende invloed van het EU-recht op het privaatrecht, richt dit onderzoek zich op de manieren waarop schendingen van EU-recht in rechtsverhoudingen tussen private partijen worden voorzien van nationale oplossingen. EU law influences many fields of private law. However, remedies for infringements of European Union law in the context of legal relationships between private parties have to be found in the laws of the Member States. Examples include the law of obligations, tort law and laws governing compensation for damages. Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties aims to inform the diverse actors in this field # that is, practicing lawyers, judges and legal scholars # about the ways in which infringements of European Union law in legal relationships between private parties can be remedied by the application of national law. The study draws upon a number of case studies, each exploring judgments delivered by the Court of Justice as well as the judgments delivered by the national courts after the preliminary procedures in question. The study touches upon key issues such as: The application of national remedies for infringements of EU law; The extent to which such national remedies comply with the principle of effective judicial protection, in particular the right to an effective and proportionate remedy under EU law; The challenges and subjects for debate that the current system of judicial protection gives rise to. De Europese Unie heeft invloed op tal van gebieden binnen het privaatrecht. Toch dienen oplossingen voor inbreuken van Unierecht in rechtsverhoudingen tussen private partijen gevonden te worden in de wetgeving van lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn het verbintenissenrecht, de onrechtmatige daad en regels inzake schadevergoeding. Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties beoogt degenen die zich op dit vlak begeven # waaronder advocaten, rechters en rechtswetenschappers # te informeren over de wijze waarop van inbreuken van Unierecht in private rechtsverhoudingen kunnen worden opgelost door toepassing van nationale wetgeving. Het boek bevat case studies waarin sleuteluitspraken van het Hof van Justitie alsook de daaropvolgende nationale uitspraken worden geanalyseerd. Het onderzoek buigt zich over actuele onderwerpen als: Het toepassen van nationale remedies op inbreuken op EU-recht; In hoeverre dergelijke nationale remedies voldoen aan de maatstaven van het beginsel van effectieve rechtsbescherming, in het bijzonder het recht op een effectieve en evenredige remedie; De aan het huidige systeem van rechtsbescherming gekoppelde uitdagingen en onduidelijkheden. ISBN 9789013155983.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240149
€  60.00 [Appr.: US$ 57.81 | £UK 54.75 | JP• 8311]
Catalogue: European law
Keywords: RECHT, *2006-100 European law

 
Brunner, C.J.H. ... [et al.]
Rechtsvinding onder het NBW : een Groningse kijk op het nieuwe vermogensrecht.
Deventer : Kluwer, 1992. Paperback. [4],100 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Lezingen, gehouden t.g.v. een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht, RUG bij invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. ISBN 9789026822698.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289320
€  9.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 8.25 | JP• 1247]
Catalogue: Vermogensrecht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong.
Verbintenissenrecht algemeen.
Deventer : Kluwer, 1999. Hardbound. xxvi,290 pp. (Studiereeks burgerlijk recht ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026830150.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #187243
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
Giesen, I. & T.F.E. Tjong Tjin Tai.
Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht : een rechtsgeleerde dialoog.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback. vii,125 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht ; 2008). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013059595.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240784
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Greuter-Vreeburg, Y.M.I.
Verbintenissenrecht, 1798-1814.
Arnhem : Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 2002. Paperback. xxii,260 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 28) Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789080051270.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223390
€  30.00 [Appr.: US$ 28.91 | £UK 27.5 | JP• 4155]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Haanappel, P.P.C. & Ejan MacKaay (eds.)
New Netherlands Civil Code : Patrimonial Law (Property, Obligations and Special Contracts); Nouveau Code Civil Néerlandais : Le Droit Patrimonial (Les biens, les obligations et les contrats particuliers); Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek : Het vermogensrecht (Zakenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten).
Deventer : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990. Hardbound. xliv,476 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Orig. text of Book 3 of the New Dutch Civil Code, with English and French translation. ISBN 9789065444820.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166027
€  129.00 [Appr.: US$ 124.3 | £UK 117.5 | JP• 17868]
Catalogue: Vermogensrecht
Keywords: RECHT, vermogensrecht

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : II: De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2009. Hardcover. Dustjacket. xxx,410 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050547.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #190985
€  15.00 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 13.75 | JP• 2078]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6 : Verbintenissenrecht. Deel I: De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte.
13e druk bewerkt door : A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, c2008. 13e druk. Hardcover. Dustjacket. 378 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050530.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #31714
€  15.00 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 13.75 | JP• 2078]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : IV: De verbintenis uit de wet.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2011. Hardcover. Dustjacket. xxxiii,466 pp. Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013036893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53581
€  18.00 [Appr.: US$ 17.34 | £UK 16.5 | JP• 2493]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartlief, T.; A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh & R.D. Vriesendorp.
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. 8e druk.
Deventer : Wolters Kluwer, 2018. Hardcover. xxxv,508 pp. (Studiereeks burgerlijk recht, 5). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Deze uitgave maakt u op efficiŽnte wijze wegwijs in het verbintenissenrecht, het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Deze achtste druk is volledig geactualiseerd aan de hand van recente jurisprudentie en wetswijzigingen. De uitgave geeft een systematisch overzicht, begeleid door sprekende voorbeelden. Ideaal voor het onderwijs. Dit studieboek werpt licht op het onderwerp verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Het brengt daarbij het buiten-contractuele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht voor het voetlicht. In Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding komen alle kernpunten van dit juridische speelveld aan bod. In het bijzonder gaat er aandacht uit naar: de algemene bepalingen met betrekking tot onrechtmatige daad (afd. 6.3.1); de verschillende kwalitatieve aansprakelijkheden (afd. 6.3.2 en 6.3.3); oneerlijke handelspraktijken (afd. 6.3.3A), schending van mededingingsrecht (afd. 6.3.3B) en misleidende reclame (afd. 6.3.4); verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW); de onrechtmatige overheidsdaad; aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 7:658 en art. 7:611); het schadevergoedingsrecht (afd. 6.1.10) en de tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5); de overige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4). Naast het bovenstaande geeft deze titel antwoord op de vraag welke vorderingen en collectieve acties op het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gebaseerd. Ook buigt de publicatie zich over het leerstuk van verjaring. ISBN 9789013148312.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288439
€  24.00 [Appr.: US$ 23.12 | £UK 22 | JP• 3324]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Nederlands recht burgerlijk recht

 
Henri Hijmans, I.
Romeinsch verbintenissenrecht.
Zwolle: Tjeenk Willink,1918. Modern cloth binding. vi,353 pp. Bookplate Marcel Henri Bregstein Stichting. Library stamps of Juridisch Instituut Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit exemplaar was het leerboek van Henri Bregstein (1900-1957), met vele noten in de marge en onderstrepingen, gebruikt tijdens zijn rechtenstudie aan de Amsterdamse Universiteit, waar hij in 1927 cum laude promoveerde op een proefschrift over Ongegronde vermogensvermeerdering, gedurende tientallen jaren hťt standaardwerk over dit onderwerp. Na enige jaren advocatuur te Amsterdam volgde in 1934 de benoeming tot hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Deze leerstoel verwisselde hij in 1939 voor die in het handelsrecht en het faillissementsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In april 1940 werd hij tevens plaatsvervangend rijksadvocaat. Op grond van zijn joodse afstamming werd Bregstein in november 1940 de facto uit zijn ambten ontzet; daar zijn echtgenote niet-joods was, ontsnapte hij zelf aan deportatie. Na de bevrijding werd hij ingeschakeld bij het redderen van de chaotisch verstoorde civiel-rechtelijke verhoudingen: lid van de Raad vůůr het Rechts-herstel, afdeling Effectenregistratie, juridisch adviseur van het ministerie van FinanciŽn (speciaal inzake de liquidatie van vijandelijke vermogen in internationaal verband), Nederlands vertegenwoordiger op internationale onderhandelingen en conferenties. Benoemd, als opvolger van zijn aanbeden leermeester en promotor prof. Paul SchŲlten, tot hoogleraar in het burgerlijk recht, recht van de industriŽle eigendom en het burgerlijk procesrecht (1945) ontplooide hij zich tot een belangrijk man in de Amsterdamse universitaire gemeenschap.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84241
€  150.00 [Appr.: US$ 144.53 | £UK 136.75 | JP• 20776]
Keywords: , roman law, rŲmisches Recht

 
Hettinga Tromp, Johan Marcus van.
Over het verzuim van den schuldenaar.
Groningen : J.B. Huber, 1882. Paperback. vi, 66 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Ticket on spine. Library stamps. Annotatie: 22cm. Spine repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #178884
€  15.00 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 13.75 | JP• 2078]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht Nederlands recht, 19e

 
Hofmann, L.C.
Het Nederlands verbintenissenrecht : de Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste gedeelte (Artt. 1269-1387 B.W.).
Eerste stuk (artt. 1269-1301 en 1304-1348 B.W.) bewerkt door S.N. van Opstall; Tweede stuk (artt. 1302-1303; 1349-1387) bewerkt door P. Abas. Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 1976-1977. 9e druk. 2 Volumes. Orig. cloth binding. Dustjacket. xxii,610 ; xx,379 pp. ISBN 9001400310 9001400337 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit boek is gewijd aan de algemene leer van de overeenkomst en aan de behandeling van de in de artt. 1302 en 1303 B.W. geregelde materie. ISBN 9789001400316.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #165453
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP• 3463]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht nederlands recht

 
Hofmann, L.C.
Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.)
Groningen : J.B. Wolters, 1958-1959. 8e druk. 2 volumes.Orig. cloth bindings. xx,508; xii,438 pp. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #26074
€  18.00 [Appr.: US$ 17.34 | £UK 16.5 | JP• 2493]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht Nederlands recht

 
Hofmann, L.C.
Het Nederlandsch verbintenissenrecht. 1e deel: De Algemene leer der verbintenissen; 2e deel: de bijzondere overeenkomstem.
Groningen : J.B. Wolters, 1941-1942. 6e druk (Deel 1) & 2e druk (deel 2). 2 Volumes. Orig. halfcloth binding. xii,477; xi,522 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #266682
€  20.00 [Appr.: US$ 19.27 | £UK 18.25 | JP• 2770]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, *2018-14 ned. recht verbintenissenrecht burgerlijk recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page