ANTIQBOOK     Welkom bij Nanboek, de postlijst voor het Nederlandse antiquarische en tweedehands boek!
        

Welkom bij Nanboek, de postlijst voor het Nederlandse antiquarische en tweedehands boek!

U vindt hieronder informatie over de volgende onderwerpen:

1. Abonneren en opzeggen
2. Doelstellingen
3. Spelregels
4. Kosten
5. Hoe een bericht te posten
6. Hulp en nadere informatie

1. Abonneren en opzeggen

U kunt zich op Nanboek abonneren op de pagina:

Nanboek

Dit is ook de pagina die u moet gebruiken als u bijvoorbeeld vanwege vakantie Nanboek enige tijd niet wilt ontvangen, of als uw e-mailadres verandert.

2. Doelstellingen

Nanboek is opgezet door Antiqbook als een communicatiemiddel tussen boekverkopers, boekenkopers en andere belangstellenden in het Nederlandse antiquarische en tweedehands boek. Naast medium voor vraag en aanbod is de lijst bedoeld als discussieforum en als mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen op dit gebied. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het Nederlandse boek (met aanverwante taalgebieden als het Vlaams, Fries, Afrikaans) in brede zin. Ook boeken in andere talen met Nederland en Nederlandse cultuur (en aanverwante...) kunnen daaronder vallen.
Voor het internationale antiquarische boek heeft Antiqbook een eigen postlijst: Booktalk.

3. Spelregels

 • a. De voertaal van Nanboek is Nederlands.

 • b. berichten kunnen betreffen:
  1. vraag en aanbod van antiquarische of tweedehands boeken;
  2. discussie-onderwerpen op het gebied van antiquarische en tweedehands boeken;
  3. aankondigingen van evenementen op dit gebied: veilingen, markten, catalogi (op papier of WWW);
  4. berichten van de lijstbeheerder.

 • c. niet toegestaan zijn:
  1. berichten die voor personen of groepen beledigend kunnen zijn;
  2. berichten die met het onderwerp van de lijst niets uitstaande hebben, ook niet zgn. virus-waarschuwingen;
  3. prive-berichten.

4. Kosten

Voor het abonnement hoeft alleen betaald te worden door boekhandelaren en anderen voor wie het gebruik van de lijst zakelijk of financieel voordeel met zich brengt. Dit zijn natuurlijk de antiquaren en boekhandelaren, maar ook anderen zoals uitgevers en andere belanghebbenden. Het abonnementsgeld 20.00 (per jaar).
Voor alle anderen is het abonnement gratis. Het is eveneens gratis voor boekhandelaren die hun boeken aanbieden via Antiqbook.

5. Hoe een bericht te posten

Een bericht kan worden gestuurd aan

nanboek@antiqbook.com

In de SUBJECT-regel van uw bericht _moet_ het onderwerp worden aangegeven,
en wel als volgt:

 • AANG: (+ een korte aanduiding van het aanbod)
  voorbeeld: AANG: Bordewijk, 1e drukken

 • GEVR: (+ een korte aanduiding van het gevraagde)
  voorbeeld: GEVR: boeken over mineralogie

 • DISC: (+ een aanduiding van het discussie-onderwerp)

 • VRAAG: (+ een aanduiden van het onderwerp van de vraag)

 • NIEUWS: (voor aankondigingen van evenementen, catalogi e.d.)

Mededelingen van de lijstbeheerder hebben als subjectaanduiding: BEHEER:

6. Hulp en nadere informatie

De beheerder (nanboek-owner@antiqbook.nl) kan u altijd nadere inlichtingen verstrekken. Ook klachten en wensen betreffende de lijst zijn bij hem welkom. IJme Woensdregt voert het beheer over Nanboek. U kunt hem ook op zijn eigen e-mailadres bereiken: ijme@antiqbook.com.
Het kan natuurlijk gebeuren dat u geen of onvoldoende reacties krijgt op een vraag naar een door u gezocht boek. In dat geval heeft het zin om een van de Antiqbook-boekhandelaren - liefst op het terrein van het gezochte boek - te vragen voor u op zoek te gaan. U vindt ze op de WWW-pagina's van NAN:

www.antiqbook.com

Wij wensen u veel plezier en succes met uw abonnement op Nanboek!

IJme Woensdregt & Piet Wesselman