LIS, HENDRIK VAN Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
HEIKOOP, DS. M. Elia. Twaalf Bijbellezingen.
ZWAAG, DR. K. VAN DER Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een "omstreden" geloofsartikel.
LEEUW, R.A. E.A. (SAMENST.) Bijbels & Burgers. Vijf eeuwen leven met de Bijbel. 1477-1977 Delftse Bijbel.
WATZON, THOMAS Alle de theologische en prakticale werken, (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien, (...) Om deszelfs uytnementheyt uyt het Engels vertaalt, door do. Joannes Fabricius (...) Derde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten, en van veele Drukfouten gezuyvert.
VENEMA, DS.E. Sta op en eet. Deel 1.
MOERKERKEN, DS. A. Gelijk een bron. 52 meditaties.
OOSTEN, L.H. / VERSTEEG, J.C.J. Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907.
SMYTEGELT, BERNARDUS Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien (...)
MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), twintigste jrg. 2015 kompleet.
KERSTEN, DS. G.H. Nabij God te zijn. Dagboek. Tweede druk.
REENEN, DS. G. VAN De tempel. Veertien samenspraken. 3e herziene druk.
HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. Het overblijfsel van Israėl / Een beter vaderland / Het nakroost der Hebreėn
HYMA, ALBERT Christianity, capitalism and communism. A historical Analysis.
NOORT, DS. G.J. VAN DEN Water voor de dorstigen. 10 Preken en een levensschets
HAAREN, DS. J. VAN De zendbrief van Judas. 13 preken. Opnieuw geredigeerd door G.C. van Haaren.
KERSTEN, DS. G.H. Het handschrift uitgewist / De gelovige verwachting
KNOOK, J. De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
AALST, DS. G.J. VAN / BUDDING, DS. D.J. / BUTTER, DS. P. DEN / PIETERS, DS. W. / PROOIJEN, DS. J. VAN Leer ons bidden. Lezingen met vragenbeantwoording over het gebed n.a.v. vijfjarig bestaan van de SRB.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes