De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands. Tel.: +31 (0)038-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012            Email: info@dezilvereneeuw.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1163: (Houbraken,J.) - (De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter)
1275: N.N. - Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
2168: N.N. - Celide, Marquisinne de Bliville
128: (N.N.) - De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
1925: N.N. - Henrik Hooft Danielsz
1937: N.N. - Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen
3477: (Boom, Harm) - Drie dagen op reis of Bentheim & Steinfurt door een Drentschen bril bekeken
1851: N.N. - Raphael Donner
561: N.N. - Carel Godfried Withuys
1842: (Moolenijzer, Hendrik) - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel
021: N.N. - Geestig en geestelijke?
2352: (Vinkeles, Reinier en C.Bogerts) - J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
2347: N.N. - Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)
1954: (Muralt, Béat Louis de) - Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c
2870: N.N. - Van Boetzelaer
1329: (Lafontaine, August) - (Theodoor of de vondeling)
1334: (Bouterweck, Friedrich) - Graef Donamar in Brieven
1679: N.N. - Ferino. Divisions-General
990: N.N. - Van Berkel. van Leijden
1645: (Mulder, Joseph)(1658-1718) - De Uytrechtze poort
2465: N.N. - Den E.Manhaften zeeheldt Pieter Florisz; viceadmiraal van Holland en Westfriesland in 't Noorderquartier
1000: (Jongmans, W.) - (Prins Friso)
2396: N.N. - M.Stuart
2397: N.N. - M.Stuart
2393: N.N. - Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag
2394: N.N. - Gerard van Schuylenborgh
974: (Diverse auteurs) - Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert
1817: N.N. - Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c
1816: (Manheer, Gerrit, en anderen) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje
2918: (François van Bleyswijck) - Gustavus Erici I
2919: (François van Bleyswijck) - M.Joh.Taussanus
2920: (François van Bleyswijck) - Leo Judae, Theologus Tigurinus
944: N.N. - Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte
3239: N.N. - Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinaris Beurten in 't Ontfangen van de Vrachten, als mede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren
2064: N.N - Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
938: (Bendorp, Carel Frederik) - De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage
3041: N.N. - D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
3042: (Luyken, Jan of H.Padtbrugge) - Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc
899: (Haas, C.) - Elisabeth Königin von Preussen
872: (Diverse auteurs) - Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand
869: (Diverse auteurs) - Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand
813: (Vinkeles,R) - Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781
811: (Hulk Jacobsz, Abraham (1751-?) - Pache
3470: (Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen) - Studenten Zangen
779: N.N. - (Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret)
1979: (Aretino, Pietro) - Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
1234: (Manheer, Gerrit) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje
3308: (Een Vriend van het Stadhouderschap) - De Weelde in Nederland
746: (Diverse auteurs) - Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten
2070: N.N. - Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien
2068: N.N. - Le retour inespéré
036: (Bosch, Bernardus en Hamelsveld, IJsbrand van) - De Godsdienstvriend
1837: N.N. - Zoetje Gerbrants
1678: J.C. - L. W. van Merken
2752: N.N. - 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen
1841: N.N. - Paul Delaroche
1049: L.E. (Engelberts, Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia, ('Lite')(1880-1929) - Mesdames
314: (Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763) - Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe
683: N.N. - (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
3151: N.N. - Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte
2499: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames
339a: (Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de) (1688-1763) - La méprise
039: (Hoen, Pieter 't) - De Post van den Neder-Rhijn II-VII
2122: (James, William) - Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther
2385: (Sluyter,D.) - I.M.L.Roll
2797: A.C. - Vüe dessinée par le Graphomêtre universel
3469: (Kreet, Hendrik Arnold) - Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788
2321: N.N. - De oude kindervriend
1944: (Constant Rebecque, François Marc Samuel Baron de) - Le Mari sentimental, ou Le mariage comme il y en a quelques-uns, Lettres d'un Homme de Pays de Vaud, écrites en 178..
1100: N.N. - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen
2184: (Robidé van der Aa, Mr.C.P.E.) - Juventa, 1839
1854: N.N. - 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber)
1656: N.N. - Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789
2334: (Vinkeles, Reinier en C.Bogerts) - Adriaan Braak, Kapitein ter Zee
3295: N.N. - De Verbonden Republikeinen of Alliantie Almanach, voor het schrikkeljaar MDCCXCVI, het tweede jaar der Bataafsche vryheid
1359: N.N. - Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
1600: (N.N.) - De twee zusters
329b: N.N. - C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven
2500: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames.
3024: N.N. - Michel Ney
2916: (François van Bleyswijck) - Jacobus Faber Stapulensis
2917: (François van Bleyswijck) - Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis
1125: N.N. - Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris
1171: (N.N.) - Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode
2585: (Peslouans, Lucas de ?) - Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
339b: d'Aiguebert, Jean du Mas (1692-1755) - L'Avare amoureux
3069: Allebé, G.A.N. - Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
2849: Alphen, Hieronymus van - Nederlandsche Gezangen
2254: Andriessen,P.J. - Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog
2255: Andriessen,P.J. - Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
1379: Andriessen,P.J. - De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
2177: Andriessen,P.J. - De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
3105: Arend, J.P., voortgezet door O.van Rees en W.G.Brill - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden
479: Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845) - Nagelaten Gedichten
2266: Arrenberg, R. - Uit het Leven van Groote Mannen
402: D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841) - Karolina of het Geldersch landmeisje
2113: Auteur - De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
3020: Diverse auteurs - Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865
2013: Diverse auteurs - Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
2398: Bakker, Barent de - Johan Temmink
3485: Batavus (Bosch, Bernardus) - De vrijheid der drukpers
1522: Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799) - Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II
1590: Beethoven, Louis van - Grand Septuor Op. 20
2143: Bellamij,J. - Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
1251: Bemme Az, J - Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
2759: Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide - Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François
1157: Benard - Eglon Vanderneer
1153: Bendorp, J.C. - Aart van Nes
1934: Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a. - Blikken in de kinderwereld
362a: Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858) - Marino Faliero
1885: Blair, Hugo - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst
1899: Blair, H. - Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
1884: Blair, Hugo - Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren
2756: Blanc, Charles - J.Holbein, le Jeune
2757: Blanc, Charles en Paul Mantz - École Espagnole
2300: Bles, David - (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit)
1642: Blokpoel, J.W. e.a. - Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
998: Bock,C(hristoph) W(ilhelm) - Johann Georg Meusel
3010: Bogaers, Mr.A - De togt van Heemskerk naar Gibraltar
3029: Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts - De vroedschap te Utrecht beëdigt het nieuwe Regeerings Reglement
1245: Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts - Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
1272: Bolt, Johann Fr(iedrich) - Christian Theophilus Selle
1756: Borger,E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
3499: Bourdeille, Seigneur de Brantome, Pierre de - Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps
107: Brandt Corstius, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
307: Brants, A - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
842: Brink, Mr. Jan ten (1777-1839), Hoogleraar te Groningen - Gedichten
1231: Broek, L. van den - Souvenir
1232: Broek, L. van den - Ernst en Luim
3133b: Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye) - Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
579: Campe, J(oachim) H(einrich) - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek
403: Carolet, Denis (1697-1737) - De medeminnaar van zichzelven
2595: Caylus, M.le Comte de - Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
339f: (La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701)) - Le Florentin
2392: Chereau,F. - Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye
890: Chodowiecki, Daniel Nikolaus (1726-1801) - I:A:Hermes
1511: Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr) - Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius
1670: Claessens, L. A. - Jean Paul Marat
1090: Claessens, L.A. - Luckner
2094: Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834) - W.Writs, Ontwerper en een van de Eerste Stichters der Maatschappije Felix Meritis, te Amsterdam
921: Claessens, L.A. - H.G.de Mirabeau
2344: Claessens, L.A. - H.C.Cras
2090: Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834) - H.Hooft Danielsz
795: Cleve, Johanna Constantia (1800-1822) - Lentebloemen
3119: Commissie van de Vergadering van Volksrepresentanten van Overyssel, bestaande uit de Burgers G.J.Dumbar, G.L.G.van Fridagh, B.ten Pol, J.C.Druman, J.van Riemsdyk en A.Polier - Rapport en Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel. En Voorstel over de Tractementen en Daggelden. Uitgebragt in de Vergadering der Volksrepresentanten op den 23. Maart, en gedrukt ingevolge Resolutie van denzelven van den 25. Maart 1796
567: Cordier, G. le - Thérèse
2129: Corneille, P - Oedipe
348: Corneille, Mr.(Thomas) - Les engagemens du Hazard
2128: Corneille, P - D.Sanche d'Arragon
1190: Corneille, P en T - Le geolier de soy-mesme (en 14 andere treur- en blijspelen)
2127: Corneille, P - Pertharite, Roy des Lombards
2126: Corneille, P - Rodogune Princesse des Parthes
2993: Cramer, J.A. - C.F.Gellert's Leven, Nevens de afbeeldingen en beschryving der gedenktekens, ter zyner eere opgeregt, enz, Uit het Hoogduitsch overgezet
877: Daub, J.H. - De Bergen. Christelijke natuurbeschouwingen tot verheffing des harten
3026: Degobert,P - Le Maréchal Bugeaud
3027: Degobert,P - Paskewitsch Erivanski
3025: Degobert,P - Le Général Sebastiani
1500: Deshoulieres, Madame et Mademoiselle (Antoinette de Ligier de la Garde en Antoinette-Thérèse Deshoulières) - Oeuvres, Nouvelle édition, Augmentée de leur Éloge Historique, & de plusieurs Pieces qui n'avoient pas encore été imprimées
2492: (Pieter?) van Dijck - Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI
605: Dongelmans, B.P.M. - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841. Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
757: (Plakkaat) Land-drost-Ambt van Drenthe - De Land-Drost van het Departement Drenthe geeft door dezen de vereischte kennis / dat de gewone Weekmarkt te Meppel / (....) tot gerief van handel en negotie / in plaats van Donderdag / zoo als thans / toekomstig des Maandags zal worden gehouden; – zullende ten gevolge daar van ook het Veerschip van Assen op Meppel / (voortaan (....) en aanvang nemende met Januarij 1809
3345: Duhamel du Monceau, Henri Louis - Cartier
3300: Edmond l'Huillier, Charles Colmance e.v.a. - Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Françaises, Gravures par les premiers artistes
3066: Eilers Koch, J.R. en J.R.Eilers - Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, Uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
3068: Eilers Koch, J.R. - Zedeleer in spreuken, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
867: Elink Sterk, (Isaac Cornelis) - H.Tollens Cz
1064: L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929) - Levensbeelden
1057: L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929) - Levensbeelden
1063: L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts)(1880-1929), Schrijfster van Silhouetten en Onder de Republiek - Twee levens
1060: L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929), Schrijfster van Silhouetten - Onder de Republiek
1326: Ewald, J(ohann) L(udwig) - De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken
2557: Feith, Rhijnvis - Verlustiging van mijnen ouderdom
3233: Feith, Mr.Rhijnvis - Julia
2659: Feith, Rhijnvis - Brieven aan Sophië
1499: Feith, Mr.Rhijnvis - Julia
1559: Feith, Rhijnvis (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, (Eerste stuk) en Tweede stuk
1558: Feith, Rhijnvis (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, Tweede stuk
1456: Feith, Rhijnvis (1753-1824), Oden en Gedichten, Vijfde en laatste deel - Titel
3476: Fels, Jan Jacob - Kamper stukjes, berijmd door een Kampenaar
2354: Fokke, Simonsz, A - Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken
11: Fokke, Simonsz, A - De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
12: Fokke, Simonsz, A - De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
1576: F.Foltz - Arnhem Het paleis van justitie
2848: Fouché, Joseph, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale - Mémoires
3136: Franken, M.A.M. en R.M.Kemperink - Herstel, hervorming of behoud?. Tien Overijsselse steden in de Patriottentijd, 1780-1787
979: Fritsch, C.F. - Abraham de Haen, Geb. 1707. Gest.1748
362b: Galzerani, Giovanni (1790-na 1853) - Virginia
266: Geiger, Andr(eas) (1765-1856) - Hr. Rott als Grosskanon
329a: Gellert,C.F. - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd
502: Gellert, C(hristian F(ürchtegott) - Fabelen en vertelsels
2689: Gilpin, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald
1569: Goltzius, Hendrik (1558-1617) - (De opstanding van Christus)
1568: Goltzius, Hendrik (1558-1617) - (Veronica helpt Christus, die bezwijkt onder het kruis)
1567: Goltzius, Hendrik (1558-1617) - (Het laatste avondmaal van Christus en de apostelen)
3065: Görlitz, P.K. - Geschiedkundig overzigt van het Lager onderwijs in Nederland, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1111: Gresset, M., De L'Académie Françoise - Oeuvres, Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée, avec figures
2575: Grimarest, Jean Léonor le Gallois de - Traité du recitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la Déclamation, et dans le chant. Avec un Traité des Accens, de la Quantité, & de la Ponctuation, Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs rearques necessaires
2061: N.N., Grootvader St.Julien, onder zijne Kleinkinderen en hunne Speelmakkers - Titel
1882: Friedrich der Grosse - Briefe Friedrichs des Grossen, In deutscher Übersetzung
2124: Guarini, Signor Cavaliere Battista (1583-1612) - Il pastor fido, Colle rime, ed altre Opere del medesimo autore, arrichito di molte figure in ogni scena
2996: Guicciardini, Lodovico - Urbis Campensis ad isolam Fluuium icon.
1191: Gunst, P. à - Philippe II
2584: Gütle, Johann Konrad, Lehrer der Mathematik und Physik - Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt
900: Haas, C - Friedrich Wilhelm IV König von Preussen
3054: Hamelsveld, IJsbrand van - Historisch handboekje van den Bijbel
1836: Hamme, A(ndreas) P(etrus) Voitus van (1796-1868) - Zoraïde en Zuliska of Kwaad met goed vergolden
3064: Harderwijk Reiniersz, Jan van - Leerrijke keur van Benjamin Franklin's Zedekundige schriften, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1654: Hasebroek, J.P. - Studiën en Schetsen
339d: Haute-Roche, Noël Lebreton, sieur de (1617-1707) - Le Soupé mal apresté
3067: Heije, J.P. - Kindergedichten, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1518: Heije, J.P. - Al de kinderliederen, Met vertalingen van A.Clavareau, Prof. Karl Arenz en F.J.Millard
1881: Hein, Max - Friedrich der Grosse, Ein Bild seines Lebens und Schaffens
1526: Helmers, Jan Frederik - Gedichten, derde druk
770: Helmers, Jan Frederik (1767-1813) - Nagelaten gedichten
769: Helmers, Jan Fredrik (1767-1813) - Gedichten
768: Helmers, Jan Fredrik (1767-1813) - Gedichten
762: Helmers, Jan Fredrik (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen
759: Helmers, J(an) F(redrik) (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen
1221: Hens, J.F. - (ongeadresseerd)
3115: De Heer van Coeverden tot Rande Senior en verdere Heren - Generael Reglement op de Qualificatien van de Canoniken en Praebendarien met den aenkleve van dien
2680: Herman, H. - Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814
3007: Heron, Pieter Johannes (1778-1803), Petronella Moens (1762-1843), G.H.van Ysselstein e.a. - Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1804
635: Hesz, Johann Jakob - De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus
3379: Hoen, Pieter 't - Het beleg van Alkmaar, of De heldin
566: Hoffmann, Franz - Geyer-Wälty
236: Holberg, Wylen den baron Lodewyk (1684-1754), In Leven, Professor der Historien: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor van 't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen - Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen
1079: Hond(ius), H(enricus) - Ioannes Sleydanus
262: Hooghuysen, David - De belachelyke wynproef
3495: Hoogvliet, Arnold - Mengeldichten
3034: J.Houbrake(n) - Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715
1271: Houbraken, J. - Ioannes Ortwinus Westenbergius, Juris Civilis Romani et Hodierni Antecessor, Lugd. Bat.
2454: Houbraken, J - Mr.Romein de Hooghe
881: Houbraken, J. - Simon Eikelenberg
804: Houbraken,J. - Mr.Thomas Hoog, Commissaris van Haar Ho: Mo: tot het werk der Nieuwe Rijmpsalmen
18: Houbraken, J - Petrus Scriverius. Geboren te Haarlem den 12 January 1576. Overleden te Oudewater den 30 April 1660
736: Houbraken, J - Willem, Graaf van Nassau, Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden
2320: Houbraken, J. - Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52
2319: Houbraken, J. - Johannes de Gorter, A.L.M. universae Medicinae, in Academia Ducatis Gelriae et Comitatus Zutphaniae, quae est Harderovici, professor ordinarius et archiater
728: Houbraken, J. - Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam
669: Houbraken, J. - Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz.
667: Houbraken, J. - Mr. Jacob Verheye, Raad-pensionaris van Zeeland. voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter Vergadering van haar Hoog Mogenden, enz.
666: Houbraken, J. - Mr. Pieter Steyn, Raadpensionaris van Holland enz.
662: Houbraken, J. - Jan Corneliszoon Meppel, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland
659: Houbraken, J. - Jacob Hop, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Neederlanden enz
657: Houbraken, J. - Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland
656: Houbraken, J. - Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz
655: Houbraken, J. - Mr. Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz
654: Houbraken, J. - Mr. Pieter de Groot, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambassadeur in Frankryk
648: Houbraken, J. - Mr. Daniel de Dieu, Burgermeester en Raad der Stad Amsterdam, eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russische Hof
643: Houbraken, J. - Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche Vredehandeling enz
642: Houbraken, J. - Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz
1168: Houbraken, J. - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal
2727: Houbraken, Jacobus - Frans van Mieris
1170: Houbraken, J. - Mr. Simon van Slingeland, Raadpensionaris van Holland
1002: Houbraken, Jac. - Willem de Vierde Prins van Oranje en Nassau Erfstadhouder der Vereen. Nederl.
2390: Houbraken,J. - Joh.Mart.Hoffmann, Rustend Leeraar van Maassluis
2091: Huijser, C.J. de - (Jan Punt)
3125: Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest - Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het binnenlandsch Last-, Water-, Plaizier- en Passage-geld. Gearresteerd den 6 December 1805
793: Imme, Willem (1762-1823) - Zondagsblad, voor Roomsch-Catholijken. Door een' Roomsch priester
2989: Jochems, J.A. - Gewapende Burgermacht te Amsterdam. (Schutterij), 1796-1889
943: Jong, Corstiaan de (1832-ca 1869) - Vademecum voor den student
2158: Jong, Corstiaan de - Zangerslust
2776: Jonker, Cornelis de - Rombout Hogerbeets als Miltiades
2675: Jorissen, Theod. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, Met inleiding en aantekeningen
2563: Kaiser, J.W. - J.W.Pieneman
2833: Kalff,G. - Jacob Cats
2181: Kellen, (David) van der - Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813)
701: Kesten, Hermann - Casanova
1844: Kneisel, A. - Fräulein A.v.Fässmann, Mittglied der Königl. Oper zu Berlin
1968: Koetsveld, C.E. van - Het jaar 1900
3058: Kok, Jacobus - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten
3059: Kok, Jacobus - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Deel XXI-XXIV
2743: Kotzebue, August von, fortgesetzt von Mehrern - Almanach Dramatischer Spiele, zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande
3344: Lalande, Joseph Jérôme François de - Papeterie
1814: Lange, J.P. - (Paul Joseph Gabriël)
2939: Lange, J(ohannes) P(hillipus) - Philippus Velijn
2152: Langendijk, Pieter - Blijspelen
3409: Langendyk,P. - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
219: Langendyk, P. - Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld
824: Lavater, Johann Caspar - Het uitgelezenste van J.C.Lavaters werken
1202: Leent, F.H. van - Van Prinsesje tot Koningin
2893: Lenclos, Ninon de - Lettres au Marquis de Sévingné, avec sa vie
2062: Lennep, Mr.J.van - Holland, Almanak voor 1861
1228: Lennep, Mr.J.van - Holland, Almanak voor 1855
1780: Lescailje, Kataryne (1649-1711) - Herodes en Mariamne
224: Limburg Brouwer, P.van - Het leesgezelschap te Diepenbeek
3126: Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de constitutie des koningrijks, koning van Holland, connétable van Frankrijk - Koninklijk Besluit, houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der wet van den 16den van Grasmaand 1809 Nº 7, betrekkelijk het bevorderen van de ontginning van woeste gronden. Gegeven den 10den van bloeimaand 1810
2114: Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland, Connétable van Frankrijk - De rigtige verantwoording der van 's Rijks wege te betalen pensioenen hoe langs hoe meer willende verzekeren, hebben Wij, op voordragt van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, besloten en besluiten, als volgt
2687: Le Bureau des longitudes - Annuaire pour l'an 1829, présenté au roi
3303: Loosjes, Az, Petrus - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenktstukken zamengesteld. Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
2142: Loosjes, Pz,A. - Maurits Lijnslager
3244: Loosjes, Az, Petrus - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
3302: Loosjes, Az, Petrus - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
3137: Loosjes, Az, Petrus - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Ten onmidellyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Beginnende met den jaare 1752 en eindigende met den jaare 1774
365: Loosjes Pz, A.(1761-1818) - Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst
1877: Louvet, J.-B. - Les Amours du chevalier de Faublas, Troisième édition, revue par l'auteur, Tome Ier / Tome II
1065: Lubeley, Ignatia (Johanna Ignatia Daniëla Anna Jacoba ('Jo') Engelberts) (1880-1953) - Novellen
853: Lublink Weddik, B.T. - Gedachten en beelden
797: Luederitz, Gustav - Albertus Thorwaldsen
1041: Luyken, Jan (1649-1712) - Christi geboorte / De wysen koomen uyt het Oosten
1274: Malo, Charles, Membre de la Societé pour L'instruction Elémentaire - Les Leçons d'une Mère
2071: Malo, Charles - Almanach dédié aux demoiselles
2060: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - Portret van de graveur D.Vrijdag
2056: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - Portret van de graveur A.Zeelander
1158: Maurin, (Antoine) - Gérard Terburg
3232: Meer junior, Noach van der - Allegorie op de stichting van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam
893: Meer Jun., N.v.d. - Gezicht van het Bergsche veld, in het Land van Heusden, aan de Doversche sluis, in de overstrooming, den 15den nov, 1775
1317: Merken, Lucretia Wilhelmina van (1738-1803) - David in twaalf boeken, tweede druk
498: Mes, G(omarius) E(mmanuël) - Rozeknoppen
3299: Mestépès, Chevalet e.v.a. - Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Françaises, Gravures par les premiers artistes
1846: Mieling , C.W. - J.J.Rochussen, Gouverneur-Général des Indes Orientales
1222: Le premier Conseil de guerre permanent de la Vingtième Division Militaire de l'intérieur - Jugemens
3514: Mirabeau, Le comte de - Aux Bataves sur le stathoudérat
1984: Moens, Mej.P., Carel Webbers, Mr P.R. Feith, Mr.A.C.W.Staring van den Wildenborch en anderen - Nederlandsche Muzen-Almanak, 1826, achtste jaar
3237: Hun Hoog Mogende - Reglement volgens het welk eene algemeene Nationaale Vergadering door het Volk van Nederland zal by een geroepen en Werkzaam zyn, (ornament)
942: Mohr, J.C. en anderen - Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte (....) overleden den 19den van wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren
347: Moliere - OEuvres, Nouvelle Édition, Avec figures
3348: Montague, Lady Mary Wortley - Letters written during het travels in Europe, Asia and Africa; to which are added poems by the same author
1832: La Motte, C. - Dirk Onderwater
1388: Motte Fouqué, Friedrich Baron de la - Frauentaschenbuch für das Jahr 1820
2495: Mozijn, Michiel - (Jan van Galen)
1655: Mulder, Wed. H - Lijst der Navolgende Artikelen
3150: De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden - Placaet Op de Grootte, Equipagie, Monture, Manninge ende Admiraelschappen der Schepen varende door de Strate van Gibraltar naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten
3113: Nieuwenhuijzen, M., Hazeu Cz, J., Heijst Wed.Vinkenra, M. v., e.v.a. - Volks-liedjens, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Eerste stukjen, Tweede stukjen, Derde stukjen, Vierde stukjen, Vijfde stukje
2291: Nieuwhoff, W - Het bezwijken van den steenen beer, in den Waterlandschen dijk, bij Durgerdam op den namiddag van 4 februarij 1825
2676: Nieuwland, Pieter - Nagelaten gedichten, derde vermeerderde uitgave
2576: Nieuwland, Pieter - Gedichten en Redevoeringen
3099: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 6 July 1799, Nº 81
3100: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 13 July 1799, Nº 84
3094: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Donderdag, den 30 Mey 1799, Nº 65
1018: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Vrydag den 25 May 1787
1488: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Maandag den 30 Maart 1789
1967: NIEUWSPAPIEREN - Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant, Den 11. Juny 1796
3298: Oelrichs, Johann Carl Conrad - Belgii Litterati opuscula Hist. Philolog. Theologica
999: Ottens, F. - Willem Carel Henrik Friso Prinsse van Oranjen en Nassau. &. &. &. , Stadthouder en Kapitain Generaal van de provintien van Gelderlant, Vrieslant, Stadt en Lande, ende het Lantschap Drenthe. etc. etc. etc.
3301: Oudshoff, W. - De muzikale vriend der Jeugd of Bevallige Zangstukjes voor het opkomend geslacht, ook tot schoolgebruik, Ie, IIe en IIIe Stukje
3123: Het Departementaal bestuur van Overijssel - Reglement op de manier van procederen in geval van revisie van vonnissen van de Magistraten der Steden Deventer, Campen en Zwolle
3116: De Provisionele Representanten van het Volk van Overyssel - Proclamatie aan het Volk van Overyssel, over het stuk van de Nationale Conventie. Gearresteerd den 21 September 1795
3121: De ordinaris Gedeputeerden der Provisionele Representanten des Volks van Overyssel - Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie ter Verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 Juny 1797
3120: De Provisionele Representanten des Volks van Overyssel - Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel
3341: Paillasson, (Charles), expert écrivain juré - L'Art d'écrire réduit à des demonstrations vraies et faciles, avec des explications claires pour le Dictionnaire des Arts
339e: Palissot de Montenoy, Charles (1730-1814) - Les Philosophes
951: Passe, Willem van de - Robertvs Dvdlivs Comes Leycestriae Baro Denbig Gvbern. Belg. Vnit
858: Payne, A(lbert) H(enry) - Salvator Rosa
1617: Petrarca, Francesco - Rime
2921: (François van Bleyswijck), Petrus Viretus, portret te halven lijve van voren en links, kopergravure, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752) - Petrus Viretus
2540: Philips,J.C. - Johannes D'Outrein, A.L.M. Phil.Doct.
2840: Philips, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
2383: Philips, J.C. - Johannes D'Outrein
2841: Philips, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
2329: Philips Jacobsz, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
2330: Philips Jacobsz, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
1427: Picart, Bernard - Het doorbreeken van de St. Anthonis Dyck buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
1043: Picart, Bernard (1673-1733) - (De hemelvaart van Christus)
2553: Pieneman, Nicolaas - Snoek
339c: La Place, Pierre Antoine de (1707-1793) - Adele, comtesse de Ponthieu
3509: Poirters S.J.,P.Adrianus - Het masker van de wereldt afgetrocken
3472: Poot, H.K. - Gedichten
1579: Poppel, Johann - Venlo van het dorp Blerik gezien
2085: Portbury, E - The portrait
1086: Portman, L. - Ferino
1088: Portman, L. - Kléber
1085: Portman, L. - Augereau
1091: Portman, L. - Menou
025: Portman, Ludwig Gottlieb - C.W.de Rhoer
1671: Portman, L - Marie Jeanne Phélippon
953: Portman, L. - Bernadotte
2103: Portman, L.G. - (Cornelis Loots)
1672: Portman, L - M(a)d(am)e Elizabeth de France
1669: Portman, L - Maximilien Robespierre
1602: Ray, Carel Alexander van - Hendrik de Vierde, huisvader; of het driekonings-feest te Fontainebleau
2476: Een Republiquain - Antwoordt op het lasterschrift van den nieuwen Vargas, schuilende onder den naam van Philalethes en van een Regent in Hollandt
3063: Retemeijer, M., F.L.Retemeijer, C.P.E.Robidée van der Aa en Quirinus Harder - Nadere middelen ter bereiking van het doel der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, Uitgegeven door gemelde Maatschappij
3128: Ridderschap en Steden, de Staaten van Overyssel - Placaat (Ordres en Reglementen over de exercitie van de Jagt)
2954: Wackernagel. Wilhelm en Max Rieger - Walther von der Vogelweide nebst Ulrich von Singenberg und Leutold von Seven
1659: Riepenhausen, (Ernst Ludwig) - Strolling Actreces dressing in a Barn / Comédiennes ambulantes qui s'habillent dans une grange
1658: Riepenhausen, (Ernst Ludwig) - Morning / Le matin
1660: Riepenhausen, (Ernst Ludwig) - England plate 2d
1278: Robidé van der Aa, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1843
1798: Robidé van der Aa, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1841
1913: Robidé van der Aa, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1842
1799: Robidé van der Aa, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838
2992: Rogge, Cornelis - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld
2112: Roosing, H - Carel Baron van Boetzelaer, Ridder, Luitenant Generaal, en commandant der Willemstad. enz, enz.
2328: Rowlandson, Thomas - Dr.Syntax at a card party
886: Rubicka, (Josef) - Kathedrale in Utrecht
885: Rubicka, (Josef) - Sanssouci, Lutschloss des Königs Christoph auf Hayty
884: Rubicka, (Josef) - Markt und Feste Grissen
1945: Le Sage, Alain René (1668-1747) - Histoire de Gil Blas de Santillane, Cinquième édition, avec figures Tome I / Tome II / Tome III / Tome IV
2763: Sallieth, M. de - (Armoedig geklede jonge vrouw met kind op de rug en een kistje met een marmot)
3311: Scharp, Jan, predikant te Rotterdam - Lierzang aan mijne landgenooten in den oorlog van het jaar 1793
2244: Scheerder, H, in leven kostschoolhouder te Amsterdam - Allereerste Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden
2837: Schenk, Pieter - Gerardvs Larisse, Pictor Leodiensis
2066: Schipper, L(ieuwe) - Gedichten voor Kinderen, Met 4 gekleurde plaatjes
1809: Schlegel, August Wilhelm (1767-1845) - Rom. Elegie
499: Schmid, C., Schrijver van den Kers-avond - Eerste honderdtal leerzame verhalen (v)oor kinderen.
1905: Schmidlin, Johannes, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben - Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, nach der Wahl des Besten gesammlet, zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit musicalischen Compositionen begleitet
145: Schreckenbach, Paul - Der Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806. Eine Erinnerungsgabe für das deutsche Volk. Mit 100 Illustrationen und Beilagen nach zeitgenössischen Darstellungen
137c: Schutte, Rutger predikant te Amsterdam - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht. En met aanmerkingen, tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
137a: Schutte, Rutger, predikant te Amsterdam - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht
137b: Schutte, Rutger predikant te Amsterdam - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht, En met aanmerkingen tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
2290: Senus, W. van - De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 februarij 1825, van de Stads wal, naar den kant van Meppel en Roveen te zien
718: Senus, W. van - De Vrouwe Gouvernante in de Vergadering van Holland
716: Senus, W. van - Carolina, prinses van Oranje Nassau
1162: Senus, W.van - Bedriegertje met de portretten van de kunstenaars Cornelis Cels, P.J.Gabriël, J.W.Pieneman en P.C.Wonder
2292: Senus, W. van - Het doorbreken des dijks van de Wijde Wormer, in den morgen van 6 Februarij 1825 van Purmerland te zien
322: Sewrin, Charles Augustin (1771-1853) en André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844) - Le medicin de Palerme
323: Sewrin, Charles Augustin (1771-1853) - Les habitans des Landes
1102: Shenstone, William (1714-1763) - The works, In verse and prose, In three volumes. With decorations
1241: Siegfried, D.J.G. - Siama und Galmory und die Schöpfung des Weibes
906: Simonet, (Jean Baptiste) (1742-na 1813) - La Soirée des Thuileries
2386: Sluyter,D. - I.M.L.Roll
866: Sluyter, D(irk), J(urriaan) - C.G.Withuys
049: Smith, A(nker) - Churchill
3004: Spieker, C.W. - Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Für die erwachsenen Töchter der gebildeten Stände
3131: De Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht met speciaal consent en approbatie van d'Ed: Groot Achtb: Heeren Burgemeesteren en Vroedschap derzelver Stad - Reglement op de Diaconie-Linnen Naeywinkel voor de Meysjes der Bedeeld wordende Ledemaeten
1845: Steuerwald, I.D. - Mr.P.Merkus, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1841-44)
1847: Steuerwald, I.D. - Le Contre-Admiral J.C.Ryk, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1839-42), (Actuellement vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies)
1119: Stijl, S(imon) - Op den Algemeenen Vrede
3484: Stijl, Simon - Leven van Jan Punt
442: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Harmonie op Oostervegt (bij Loenen)
449: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Een goed gevuld heerschap op Petersburg (bij Nigtevecht)
448: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Ontmoeting met de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
447: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Vogels van diverse pluimage op Petersburg (bij Nigtevecht)
444: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Russische elementen op Petersburg (bij Nigtevecht)
450: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Een koerier voor de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
441: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - De zwarte vrouw van Wallestein (bij Loenen)
440: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Wandelen in de Hof van Eden op Wallestein (bij Loenen)
2565: Strauß, J, J.Küffner en G.Jegg - Soirées d'Amsterdam, Quatre Galops pour le Piano-Forte
614: Streng, J.C. - 'Zo als men aan gemeenzaame vrienden gewoon is te schrijven'. De correspondentie van Rhijnvis Feith 1753-1824
2384: Swanenburch,W. - Lucas Trelcatius Pater, S.S.Theologiae Professor
1165: Tanjé, P(ieter) - Stilleven met (zelf)portretten van de drie kunstenaars Jan de Beyer, Jakobus Buys en Hendrik Pothoven
2388: Tanjé, P. - Io.Georg.Walchius, S.T.D. et Prof.Publicus
1169: Tanjé, P. - Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, Raadpensionaris van Holland
1005: Tanjé, P. - Willem Carel Hendrik Friso. Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz.
2516: Tanjé, P - Cornelis van Oeveren, Wagenmaker op het Haegse veer tot Rotterdam
2859: (Panckoucke, C., Nicolas Framery), Torquato Tasso - Jérusalem Délivrée / (Gerusalemme liberata)
2875: Tasso, Torquato - La Gerusalemme Liberata
2562: Taurel, C.Ed - N.Pieneman
3517: Teissedre L'Ange, J. en W. Bilderdijk - Lofrede en Lijkzang op Sebald Fulco Rau, Uitgesproken in de openbare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, op den twaalfden van Sprokkelmaand 1808
558: Tétar van Elven, J(ohannes) B(aptist) - zonder titel
1859: Tilliard, Jean-Baptiste (1740-1813) - C'est ici les différens jeux des Petits Polissons de Paris. Le sabot
2157: Toussaint, A.L.G.Bosboom - Don Abbondio II
2156: Toussaint, A.L.G.Bosboom - Don Abbondio II
3139: Uilkens, J.A. - Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
1577: Umbach.J. - Muiden
3132: Boekhouder en Diaconen der Nedertduytsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht - Reglement op 't Diaconye Oude Mannen en Vrouwenhuys, In den Jare 1758 opgerigt, Tot onderhoud van een merkelyk aental Oude bedeelt wordende Ledematen
3130: De groote kerkenraad der Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht - Reglement op de Diaconie-schoolen, ten behoeven van de Kinderen der Bedeeld wordende Ledemaaten. Opgerigt in den Jaare 1748
3133a: De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht - Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge
2293: Veelwaard, D. - Tooneel van nood en jammer te Doornspijk in Gelderland, op 4 februarij 1825
1112: Verbeek, Gerardus (1737-1828) - Gods zoon in 't Vleesch. Of bespiegeling over de heilrijke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld: Jesus Christus, binnen Bethlehem
1566: Verhulst, Joh. J.H., F.Beyer, Fr.Burgmüller, A. Le Carpentier, M.Clementi, A.Diabelli, H.Lemoine e.a. - Collection Musicale
2307: Vernet, Carle - Marchand de Billets de Loterie, aux derniers les bons
2236: Vinkeles, R. - De Generaal Pichegru
1031: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Carel Wouter Visscher, Pensionaris
1093: Vinkeles, R. - Victor Moreau
1216: Vinkeles, Rein(ie)r en C. Bogerts - G.H.de Wilde
1262: Vinkeles, R(einier) - L. W. van Merken
3294: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Professor Bavius Voorda
991: Vinkeles, Reinier - Elisabeth Maria Post
2545: Vinkeles, R en D.Vrijdag - Aanhouding van Lodewijk de XVIde te Varennes, op den 22sten van Wiedemaand 1791
2547: Vinkeles, R en D.Vrijdag - Verschijning van Lodewijk XVI, met zijnen raad, vòòr de balie der nationaale Conventie, op den 26sten van Wintermaand 1792
1094: Vinkeles, R. - Beurnonville
1282: Vinkeles, Reinier - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
1283: Vinkeles, Reinier - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
1307: Vinkeles, Reinier en C. Bogerts - Jan Jacob Elzevier
2074: Vinkeles, (Reinier) - Mr E.F.van Berckel, Pensionaris der Stad Amsterdam
933: Vinkeles, R. - J.A.de Mist
2348: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Salomon Dedel, Kapitein ter Zee
1023: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Jonkheer Willem van Haren
1028: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - P. L. van de Kasteele
932: Vinkeles, R. - J.G.H.Hahn
931: Vinkeles, R. - E.J.Greve
915: Vinkeles, R. - Y. van Hamelsveld
910: Vinkeles, Reinier - J.Blauw
820: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Mr.J.H.des Villattes
2097: Vinkeles, Rein(ie)r en C.Bogerts - Henrik Hooft Danielsz. Burgemeester der Stad Amsterdam
2564: Vinkeles, R en D.Vrijdag - Moord van 2,3,4,5, en 6 van Herfstmaand
1030: Vinkeles, Reinier en C. Bogerts - De Majoor T.C.van Herzeele
2335: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - E.C.Staringh, Kapitein ter Zee
2075: Vinkeles, Rein(ie)r - Jonkh. Alexand. Philip. Baron van de Capelle
2086: Vinkeles, Reinier en C. Bogerts - Pieter 't Hoen
1204: Vinkeles, Rein(ie)r en C.Bogerts - O.D.Gordon, Collonel van 't Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht
1253: Vinkeles, Rein(ie)r - George Hendrik de Wilde
3296: Vinkeles, Reinier - Bavius Voorda, Hoogleraar in de Regten
1033: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - J.B.Baron van den Heuvel, Capt van de Geldersche Jagers
1034: Vinkeles, Reinier en C.Bogerts - Mr.H.C.N. van der Noot
2382: Vinkeles,R. - Ger:Joh:Nahuys
2391: Vinkeles, Reinier - Carel Rijkwaert, Predikant der Remonstranten te Utrecht
295: Vinkeles, Reinier - Charles Gravieu, Graaf de Vergennes
2309: Visser, S. de, W.H.Warnsinck Bz, Petronella Moens, Pieter Rutger Feith en 4 anderen - Gedichtjes voor de Nederlandsche Jeugd
2308: Visser, S. de, W.H.Warnsinck Bz, Petronella Moens, Pieter Rutger Feith en 4 anderen - Gedichtjes voor de Nederlandsche Jeugd
2151: Vosmaer, J - Leven en wandelingen van Meester Maarten Vroeg
091: Vosmaer, Jacob (1783-1824), in leven Med.Doctor en Hoogleeraar te Utrecht - Nagelaten en verspreide Letter-arbeid
812: Vrijdag, D. - Willem George Fredrik, prince van Orange en Nassau &c.&c.&c., Keizerlijk Koninglijk Generaal en Veldtuigmeester, binnen Padua, in Italien, overleeden den 6. Januarij 1799 oud Vijf-en-twintig Jaaren
1422: Vrijdag, Daniël - Aanval van Lambesc op weerloze wandelaars / De hoofden van den Gouverneur en Majoor der Bastille op pieken rondgedragen
1146: Waanders, F. - H. of W. Tiling
1848: Waanders,F(ranciscus Bernardus) - (J.J.Rochussen als minister van financiën)
1344: Weber, Carl Maria von - Der Freyschütz, Romantische Oper in drey Aufzügen
3000: Westerbaen, Cornelis Willem, Redevoering, ter overtuiging: dat de mensch zijn geluk voornamelijk in zich zelven te zoeken heeft, Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, op den 13den van - Titel
1791: Westerman, Marten (1775-1852), Willem Messchert, W.H.Warnsinck, Bz en anderen - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1822
1790: Westerman, Marten (1775-1852), Willem Messchert, W.H.Warnsinck, Bz en anderen - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1820
3103: Weststrate, Hendrik Abraham - Gelderland in den patriottentijd
3152: De Staaten van Holland en Westvriesland - Generaal Placaat op de invordering van des gemeene Lands middelen. By coilecte over Holland en Westvriesland
3153: De Staaten van Holland en Westvriesland - Register van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, geëmaneert sedert het arresteeren der Ordonnantien om gemelde Middelen by collecte in te vorderen
1831: Wijsman, J. - Cornelis Joan de Lange
730: Winsemius, Dieuwke - Kaat Mossel. Het Rotterdamse Oranjewijf
1287: Witte junior, J.E. de - De harmonie der schuldelooze liefde
2333: Wolff, Christian L.B. de - Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Dans lesquelles, par une chaine continue, on déduit de la Nature même de l'Homme, toutes ses Obligations & tous ses Droits, Traduites du Latin par Mr. M***, Avec des Notes, dans lesquelles on fait voir la solidité des principes de l'Auteur; l'application de ces mêmes principes au Droit Public, Civil & Romain; & l'utilité qu'on peut sur-tout en retirer, pour juger les causes rélatives au Commerce & à la Navigation par Mre Elie Luzac, Docteur de Droit & Advocat a la Cour de Hollande, de Zelande & de West-Frise
727: Zeggelen, Marie C. van - De Plaetse aan de Veght, Romantisch verleden van het Huis Over-Holland
3005: Ritter von Zimmermann - Ueber Friedrich den Grossen und meine Unterredungen mit Ihm kurz vor seinem Tode
[an error occurred while processing this directive]

6/8