De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands. Tel.: +31 (0)038-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012            Email: info@dezilvereneeuw.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
779: N.N. - (Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret)
1359: N.N. - Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
2385: (SLUYTER,D.) - I.M.L.Roll
2916: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK) - Jacobus Faber Stapulensis
2917: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK) - Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis
2918: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK) - Gustavus Erici I
2919: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK) - M.Joh.Taussanus
1329: (LAFONTAINE, AUGUST) - (Theodoor of de vondeling)
944: N.N. - Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte
1000: (JONGMANS, W.) - (Prins Friso)
3024: N.N. - Michel Ney
813: (VINKELES,R) - Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781
2394: N.N. - Gerard van Schuylenborgh
2396: N.N. - M.Stuart
2397: N.N. - M.Stuart
1100: N.N. - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen
2122: (JAMES, WILLIAM) - Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther
1645: (MULDER, JOSEPH)(1658-1718) - De Uytrechtze poort
2034: K.V.M. (J.B.VAN DEN BRINK) - Nieuw beknopt en volledig muziekaal woordenboek benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst
2499: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames
1125: N.N. - Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris
1841: N.N. - Paul Delaroche
3665: N.N. - Azuma, de Nieuwsgierige en moedige Mexicaan,
683: N.N. - (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
2184: (ROBIDÉ VAN DER AA, MR.C.P.E.) - Juventa, 1839
2064: N.N - Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
974: (DIVERSE AUTEURS) - Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert
2352: (VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS) - J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
1679: N.N. - Ferino. Divisions-General
1816: (MANHEER, GERRIT, EN ANDEREN) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje
39: (HOEN, PIETER 'T) - De Post van den Neder-Rhijn II-VII
1600: (N.N.) - De twee zusters
3546: (TYSSOT DE PATOT, SIMON), - Voyages et avantures de Jacques Massé,
3573: N.N. - Almanach der Musen en Gratin, aan vriendschap, liefde en kunst gewijd 1814,
869: (DIVERSE AUTEURS) - Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand
2500: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames.
1656: N.N. - Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789
3477: (BOOM, HARM) - Drie dagen op reis of Bentheim & Steinfurt door een Drentschen bril bekeken
2585: (PESLOUANS, LUCAS DE ?) - Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
746: (DIVERSE AUTEURS) - Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten
1842: (MOOLENIJZER, HENDRIK) - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne potische en prozaïsche portefeuille. In een deel
1925: N.N. - Henrik Hooft Danielsz
938: (BENDORP, CAREL FREDERIK) - De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage
2752: N.N. - 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen
2070: N.N. - Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien
1838: N.N. - Franklin
3470: (BOXMAN, ABRAHAM, STEENHAUER, C. EN ANDEREN) - Studenten Zangen
990: N.N. - Van Berkel. van Leijden
2465: N.N. - Den E.Manhaften zeeheldt Pieter Florisz; viceadmiraal van Holland en Westfriesland in 't Noorderquartier
21: N.N. - Geestig en geestelijke?
2168: N.N. - Celide, Marquisinne de Bliville
872: (DIVERSE AUTEURS) - Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand
2920: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK) - Leo Judae, Theologus Tigurinus
3664: C.L. , - De schim der Oude Amsterdamsche Beurs,
1171: (N.N.) - Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode
1944: (CONSTANT REBECQUE, FRANOIS MARC SAMUEL BARON DE) - Le Mari sentimental, ou Le mariage comme il y en a quelques-uns, Lettres d'un Homme de Pays de Vaud, écrites en 178..
3041: N.N. - D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
3042: (LUYKEN, JAN OF H.PADTBRUGGE) - Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc
3021: N.N. - Gluck
1678: J.C. - L. W. van Merken
2797: A.C. - Vüe dessinée par le Graphomêtre universel
339a: (MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE) (1688-1763) - La méprise
561: N.N. - Carel Godfried Withuys
1817: N.N. - Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c
1049: L.E. (ENGELBERTS, FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA, ('LITE')(1880-1929) - Mesdames
314: (MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE (1688-1763) - Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe
2347: N.N. - Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)
3483: N.N. - De gesteeurde Hollantsche Leevw. Ofte het Belegerde Amserdam, Sijnde een korte beschrijvinge van het geene datter voorgevallen is, tusschen sijn Hoogheyt de Prince van Orangie, en de Stadt Amsterdam. Voorgesteldt in een t'samenspraeck tusschen Vier Persoonen: een Haeghsche Bode, en een Gebooren Amsterdammer met een Borger en een Waerdt
1479: (PUBLIUS VIRGILIUS MARO) - (Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....)
3421: D.C.A.K. (KORTUM, CARL ARNOLD), - Die Jobsiade, Ein grotesk komisches Heldengedicht, In drei Theilen
1937: N.N. - Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen
1275: N.N. - Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
899: (HAAS, C.) - Elisabeth Kšnigin von Preussen
2068: N.N. - Le retour inespéré
2393: N.N. - Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag
3469: (KREET, HENDRIK ARNOLD) - Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788
1234: (MANHEER, GERRIT) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje
2334: (VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS) - Adriaan Braak, Kapitein ter Zee
1851: N.N. - Raphael Donner
2870: N.N. - Van Boetzelaer
1163: (HOUBRAKEN,J.) - (De portretten van Gerard Ter Borch, Gabri'l Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter)
128: (N.N.) - De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
36: (BOSCH, BERNARDUS EN HAMELSVELD, IJSBRAND VAN) - De Godsdienstvriend
1852: N.N. - J.D.Pasteur
1334: (BOUTERWECK, FRIEDRICH) - Graef Donamar in Brieven
1837: N.N. - Zoetje Gerbrants
1979: (ARETINO, PIETRO) - Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
2321: N.N. - De oude kindervriend
811: (HULK JACOBSZ, ABRAHAM (1751-?) - Pache
339b: D'AIGUEBERT, JEAN DU MAS (1692-1755) - L'Avare amoureux
3069: ALLEBÉ, G.A.N. - Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
3498: LE PRE ANDRÉ J (YVES MARIE ANDRÉ) - Essai sur le beau, avec un discours préliminaire. Et des Réfléctions sur le Gožt par M.Formey
2255: ANDRIESSEN,P.J. - Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
2177: ANDRIESSEN,P.J. - De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
2324: ANDRIESSEN,P.J. - De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795
1379: ANDRIESSEN,P.J. - De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
479: ARNTZENIUS, R(OBERT) H(ENDRIK) (1765-1845) - Nagelaten Gedichten
2266: ARRENBERG, R. - Uit het Leven van Groote Mannen
402: D'ARTOIS, ARMAND (1788-1867) EN LEON (EMMANUEL THÉAULON) (1787-1841) - Karolina of het Geldersch landmeisje
2113: AUTEUR - De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
2013: DIVERSE AUTEURS - Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
3207: BAILLIE, WILLIAM - A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp
2398: BAKKER, BARENT DE - Johan Temmink
3545: BARON VAN DER CAPELLEN TOT DE MARSCH EN LATHMER, JONKHEER R.J., - Origineel advys
1522: BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE (1732-1799) - Oeuvres compltes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxime / Théatre II
1590: BEETHOVEN, LOUIS VAN - Grand Septuor Op. 20
2143: BELLAMIJ,J. - Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
3523: BELLAMY, JACOBUS (1757-1786), - Gezangen,
1251: BEMME AZ, J - Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
2759: BEMMELEN, J.VAN, MAÎTRE DE PENSION À LEIDE - Leons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en Franois
1157: BENARD - Eglon Vanderneer
1153: BENDORP, J.C. - Aart van Nes
1934: BERGH,S.J.VAN DEN, CHRISTINA VAN GOGH, TANTE JANS (JOAHANNA SARA KONING), ARNOLD ISING E.A. - Blikken in de kinderwereld
3521: BEZA, THEODORUS, - Novvm testamentvm Domini nostri Iesv Christi,
362a: BIDERA, GIOVANNI EMANUELE (1784-1858) - Marino Faliero
1899: BLAIR, H. - Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
2757: BLANC, CHARLES EN PAUL MANTZ - ƒcole Espagnole
2756: BLANC, CHARLES - J.Holbein, le Jeune
2300: BLES, DAVID - (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henritte Blaek op een ruit)
1642: BLOKPOEL, J.W. E.A. - Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
3022: P.BLOMMERS - F.Liszt
998: BOCK,C(HRISTOPH) W(ILHELM) - Johann Georg Meusel
3010: BOGAERS, MR.A - De togt van Heemskerk naar Gibraltar
1245: VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
3029: VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS - De vroedschap te Utrecht bedigt het nieuwe Regeerings Reglement
1272: BOLT, JOHANN FR(IEDRICH) - Christian Theophilus Selle
1756: BORGER,E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
3683: BOSSCHA, HERMAN - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch van Hugo Blair,
3499: BOURDEILLE, SEIGNEUR DE BRANTOME, PIERRE DE - Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps
107: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
307: BRANTS, A - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
1231: BROEK, L. VAN DEN - Souvenir
1232: BROEK, L. VAN DEN - Ernst en Luim
3645: BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE, - Traité de l'autorité du pape. Dans lequel ses droits sont établis & réduits à leurs justes bornes & les Principes des Libertez de l'Eglise Gallicane justifiez,
3390: CAESAR, C.J. EN AULUS HIRTIUS - Quae extant ex doctor. Virorum Emendatione
3133b: CAMBIER, JACOB, BOEKHOUDER (VAN DE CAMER VAN DE DIACONYE) - Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
579: CAMPE, JOACHIM HEINRICH, - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Cruso', ten dienste der jeugd. Derde druk.
3554: CAPELLEN, ALEXANDER VAN DER, - Gedenkschriften, Beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632 / Beginnende met den jaare 1634 en gaande tot 1654,
403: CAROLET, DENIS (1697-1737) - De medeminnaar van zichzelven
3629: CAVE, WILLIAM, - Apostolische Oudheden of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Euangelisten en Oude Vaderen Tot het eynde van de Vierde Eeuw EN Apostolische Mannen of Het Leven, bedryf, dood en martelaarschappen van de vaderen die ten tijde van de apostelen of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen.
2595: CAYLUS, M.LE COMTE DE - Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mre, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
339f: (LA FONTAINE, JEAN DE (1621-1695) OF CHAMPMESIÉ, CHARLES CHEVILLET DE (1642-1701)) - Le Florentin
2392: CHEREAU,F. - Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye
890: CHODOWIECKI, DANIEL NIKOLAUS (1726-1801) - I:A:Hermes
1511: CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 V. CHR) - Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius
2344: CLAESSENS, L.A. - H.C.Cras
921: CLAESSENS, L.A. - H.G.de Mirabeau
2090: CLAESSENS, LAMBERTUS ANTONIE (1763-1834) - H.Hooft Danielsz
1670: CLAESSENS, L. A. - Jean Paul Marat
1090: CLAESSENS, L.A. - Luckner
2094: CLAESSENS, LAMBERTUS ANTONIE (1763-1834) - W.Writs, Ontwerper en een van de Eerste Stichters der Maatschappije Felix Meritis, te Amsterdam
3119: COMMISSIE VAN DE VERGADERING VAN VOLKSREPRESENTANTEN VAN OVERYSSEL, BESTAANDE UIT DE BURGERS G.J.DUMBAR, G.L.G.VAN FRIDAGH, B.TEN POL, J.C.DRUMAN, J.VAN RIEMSDYK EN A.POLIER - Rapport en Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel. En Voorstel over de Tractementen en Daggelden. Uitgebragt in de Vergadering der Volksrepresentanten op den 23. Maart, en gedrukt ingevolge Resolutie van denzelven van den 25. Maart 1796
567: CORDIER, G. LE - Thérse
348: CORNEILLE, MR.(THOMAS) - Les engagemens du Hazard
2126: CORNEILLE, P - Rodogune Princesse des Parthes
1190: CORNEILLE, P EN T - Le geolier de soy-mesme (en 14 andere treur- en blijspelen)
2127: CORNEILLE, P - Pertharite, Roy des Lombards
2128: CORNEILLE, P - D.Sanche d'Arragon
2129: CORNEILLE, P - Oedipe
2993: CRAMER, J.A. - C.F.Gellert's Leven, Nevens de afbeeldingen en beschryving der gedenktekens, ter zyner eere opgeregt, enz, Uit het Hoogduitsch overgezet
3524: CRÉBILLON, (PROSPER, JOLYOT DE - Les oeuvres de monsieur De Crebillon, Nouvelle edition,
877: DAUB, J.H. - De Bergen. Christelijke natuurbeschouwingen tot verheffing des harten
3025: DEGOBERT,P - Le Général Sebastiani
3026: DEGOBERT,P - Le Maréchal Bugeaud
3027: DEGOBERT,P - Paskewitsch Erivanski
3534: DELILLE, JACQUES - Les trois rgnes de la nature
1500: DESHOULIERES, MADAME ET MADEMOISELLE (ANTOINETTE DE LIGIER DE LA GARDE EN ANTOINETTE-THÉRSE DESHOULIRES) - Oeuvres, Nouvelle édition, Augmentée de leur ƒloge Historique, & de plusieurs Pieces qui n'avoient pas encore été imprimées
2492: (PIETER?) VAN DIJCK - Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI
605: DONGELMANS, B.P.M. - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841. Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
757: (PLAKKAAT) LAND-DROST-AMBT VAN DRENTHE - De Land-Drost van het Departement Drenthe geeft door dezen de vereischte kennis / dat de gewone Weekmarkt te Meppel / (....) tot gerief van handel en negotie / in plaats van Donderdag / zoo als thans / toekomstig des Maandags zal worden gehouden; – zullende ten gevolge daar van ook het Veerschip van Assen op Meppel / (voortaan (....) en aanvang nemende met Januarij 1809
1619: DRUNEN, DIRK VAN - Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802)
1939: DUGAZON (JEAN-HENRI GOURGAUD), DELMAS (JEAN-FRANOIS DELMAS) E.A. - Chansons Patriotique(s)
3345: DUHAMEL DU MONCEAU, HENRI LOUIS - Cartier
3300: EDMOND L'HUILLIER, CHARLES COLMANCE E.V.A. - Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Franaises, Gravures par les premiers artistes
3066: EILERS KOCH, J.R. EN J.R.EILERS - Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, Uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
3068: EILERS KOCH, J.R. - Zedeleer in spreuken, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1064: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA (LITE') ENGELBERTS) (1880-1929) - Levensbeelden
1060: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA (LITE') ENGELBERTS) (1880-1929), SCHRIJFSTER VAN SILHOUETTEN - Onder de Republiek
1063: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA (LITE') ENGELBERTS)(1880-1929), SCHRIJFSTER VAN SILHOUETTEN EN ONDER DE REPUBLIEK - Twee levens
1057: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA (LITE') ENGELBERTS) (1880-1929) - Levensbeelden
1326: EWALD, J(OHANN) L(UDWIG) - De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken
3644: FAVART, C.S., - De Verstandzoekster, Blyspel, Verierd met een Divertissement van Zang en Dans,
2659: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophi
2557: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom
3233: FEITH, MR.RHIJNVIS - Julia
1558: FEITH, RHIJNVIS (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, Tweede stuk
1559: FEITH, RHIJNVIS (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, (Eerste stuk) en Tweede stuk
1499: FEITH, MR.RHIJNVIS - Julia
3544: FEITHIUS, EVERARDUS, - Antiquitatum Homericarum libri IV, Antiquitatum Homericarum libri IV,
3476: FELS, JAN JACOB - Kamper stukjes, berijmd door een Kampenaar
11: FOKKE, SIMONSZ, A - De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
12: FOKKE, SIMONSZ, A - De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
2354: FOKKE, SIMONSZ, A - Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken
1576: F.FOLTZ - Arnhem Het paleis van justitie
2848: FOUCHÉ, JOSEPH, DUC D'OTRANTE, MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE - Mémoires
362b: GALZERANI, GIOVANNI (1790-NA 1853) - Virginia
266: GEIGER, ANDR(EAS) (1765-1856) - Hr. Rott als Grosskanon
502: GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT) - Fabelen en vertelsels
2689: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald
1567: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (Het laatste avondmaal van Christus en de apostelen)
1568: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (Veronica helpt Christus, die bezwijkt onder het kruis)
1569: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (De opstanding van Christus)
1111: GRESSET, M., DE L'ACADÉMIE FRANOISE - Oeuvres, Nouvelle ƒdition, Revue, corrigée & considérablement augmentée, avec figures
2575: GRIMAREST, JEAN LÉONOR LE GALLOIS DE - Traité du recitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la Déclamation, et dans le chant. Avec un Traité des Accens, de la Quantité, & de la Ponctuation, Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs rearques necessaires
2061: N.N., GROOTVADER ST.JULIEN, ONDER ZIJNE KLEINKINDEREN EN HUNNE SPEELMAKKERS - Titel
3685: GROSSE, GOTTFRIED, PREDIKANT TE WOLMERSLEBEN, - Technologische wandelingen of gesprekken van een' vader met zyne kinderen over eenige der belangrykste uitvindingen,
1882: FRIEDRICH DER GROSSE - Briefe Friedrichs des Grossen, In deutscher †bersetzung
2124: GUARINI, SIGNOR CAVALIERE BATTISTA (1583-1612) - Il pastor fido, Colle rime, ed altre Opere del medesimo autore, arrichito di molte figure in ogni scena
2996: GUICCIARDINI, LODOVICO - Urbis Campensis ad isolam Fluuium icon.
1191: GUNST, P. À - Philippe II
2584: GÜTLE, JOHANN KONRAD, LEHRER DER MATHEMATIK UND PHYSIK - Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen fa§lichen Unterricht besonders abgedrukt
900: HAAS, C - Friedrich Wilhelm IV Kšnig von Preussen
361: HAMME, A(NDREAS) P(ETRUS) VOITUS VAN (1796-1868) - Zemire en Azor of De schoone en het monster
1836: HAMME, A(NDREAS) P(ETRUS) VOITUS VAN (1796-1868) - Zoraïde en Zuliska of Kwaad met goed vergolden
3064: HARDERWIJK REINIERSZ, JAN VAN - Leerrijke keur van Benjamin Franklin's Zedekundige schriften, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1654: HASEBROEK, J.P. - Studin en Schetsen
339d: HAUTE-ROCHE, NOL LEBRETON, SIEUR DE (1617-1707) - Le Soupé mal apresté
1518: HEIJE, J.P. - Al de kinderliederen, Met vertalingen van A.Clavareau, Prof. Karl Arenz en F.J.Millard
1881: HEIN, MAX - Friedrich der Grosse, Ein Bild seines Lebens und Schaffens
768: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813) - Gedichten
762: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen
1221: HENS, J.F. - (ongeadresseerd)
3115: DE HEER VAN COEVERDEN TOT RANDE SENIOR EN VERDERE HEREN - Generael Reglement op de Qualificatien van de Canoniken en Praebendarien met den aenkleve van dien
2680: HERMAN, H. - Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814
3007: HERON, PIETER JOHANNES (1778-1803), PETRONELLA MOENS (1762-1843), G.H.VAN YSSELSTEIN E.A. - Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1804
635: HESZ, JOHANN JAKOB - De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus
566: HOFFMANN, FRANZ - Geyer-Wälty
236: HOLBERG, WYLEN DEN BARON LODEWYK (1684-1754), IN LEVEN, PROFESSOR DER HISTORIEN: OUDERLING EN RENTMEESTER VAN DE ACADEMIE: ASSESSOR VAN 'T CONSISTORIE: LID VAN DE KONINKLYKE SOCIETEIT DER WETENSCHAPPEN TE KOPPENHAGEN - Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen
1079: HOND(IUS), H(ENRICUS) - Ioannes Sleydanus
262: HOOGHUYSEN, DAVID - De belachelyke wynproef
3495: HOOGVLIET, ARNOLD - Mengeldichten
1933: HOOP JUNIOR'SZOON, A. VAN DER - Bedorven kinderen
3034: J.HOUBRAKE(N) - Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715
648: HOUBRAKEN, J. - Mr. Daniel de Dieu, Burgermeester en Raad der Stad Amsterdam, eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russische Hof
654: HOUBRAKEN, J. - Mr. Pieter de Groot, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambassadeur in Frankryk
2320: HOUBRAKEN, J. - Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52
1168: HOUBRAKEN, J. - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal
1002: HOUBRAKEN, JAC. - Willem de Vierde Prins van Oranje en Nassau Erfstadhouder der Vereen. Nederl.
659: HOUBRAKEN, J. - Jacob Hop, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Neederlanden enz
1271: HOUBRAKEN, J. - Ioannes Ortwinus Westenbergius, Juris Civilis Romani et Hodierni Antecessor, Lugd. Bat.
657: HOUBRAKEN, J. - Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland
2390: HOUBRAKEN,J. - Joh.Mart.Hoffmann, Rustend Leeraar van Maassluis
881: HOUBRAKEN, J. - Simon Eikelenberg
2319: HOUBRAKEN, J. - Johannes de Gorter, A.L.M. universae Medicinae, in Academia Ducatis Gelriae et Comitatus Zutphaniae, quae est Harderovici, professor ordinarius et archiater
728: HOUBRAKEN, J. - Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam
736: HOUBRAKEN, J - Willem, Graaf van Nassau, Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden
643: HOUBRAKEN, J. - Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche Vredehandeling enz
2454: HOUBRAKEN, J - Mr.Romein de Hooghe
2727: HOUBRAKEN, JACOBUS - Frans van Mieris
667: HOUBRAKEN, J. - Mr. Jacob Verheye, Raad-pensionaris van Zeeland. voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter Vergadering van haar Hoog Mogenden, enz.
804: HOUBRAKEN,J. - Mr.Thomas Hoog, Commissaris van Haar Ho: Mo: tot het werk der Nieuwe Rijmpsalmen
655: HOUBRAKEN, J. - Mr. Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz
656: HOUBRAKEN, J. - Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz
2091: HUIJSER, C.J. DE - (Jan Punt)
3125: HUN HOOG MOGENDE, VERTEGENWOORDIGENDE HET BATAAFSCH GEMEENEBEST - Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het binnenlandsch Last-, Water-, Plaizier- en Passage-geld. Gearresteerd den 6 December 1805
2332: HUYSER, C(AREL) J(ACOB) DE - Christiaan Wolf. Prof(essor) in de Philos(ophie), Wiskunde &c: te Hal(le), Geboren 24 January 1679. Gestorven 9 April 1754
793: IMME, WILLEM (1762-1823) - Zondagsblad, voor Roomsch-Catholijken. Door een' Roomsch priester
2158: JONG, CORSTIAAN DE - Zangerslust
943: JONG, CORSTIAAN DE (1832-CA 1869) - Vademecum voor den student
2776: JONKER, CORNELIS DE - Rombout Hogerbeets als Miltiades
2675: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, Met inleiding en aantekeningen
2563: KAISER, J.W. - J.W.Pieneman
2833: KALFF,G. - Jacob Cats
3520: KATE HERMANSZ, LAMBERT TEN - Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in Hare zekerste Grondslag, edelste Kragt, nuttelijkste Onderscheiding en geregeldste Alfleiding overwogen en naegespoort en tegen het Allervoornaemste der Verouderde en Nog-levende Taelverwanten, als 't Oude Moeso-Gotisch, Frank-Duitsch en Angel-Saksich, beneffens het Hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word
2181: KELLEN, (DAVID) VAN DER - Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813)
2933: KEMP, JOHANNES VAN DER - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, Waer in de hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaamste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen
3497: KEMPIS, THOMAS A - Suite de lÕimitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis,
3496: KEMPIS, THOMAS A - De navolging van Christus, Nieuwen druk, Vermeederd met het leven van den zelfden en waer in al de aengehaelde plaetsen van de H.Schriftuer overzien en de hoofdstukken en verzen bygevoegd zyn
701: KESTEN, HERMANN - Casanova
1844: KNEISEL, A. - Fräulein A.v.Fässmann, Mittglied der Kšnigl. Oper zu Berlin
1968: KOETSVELD, C.E. VAN - Het jaar 1900
3058: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten
3059: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Deel XXI-XXIV
2063: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDRICH FERDINAND (1761-1819) - Oden an Napoleon, Kaiser der Franzosen
2743: KOTZEBUE, AUGUST VON, FORTGESETZT VON MEHRERN - Almanach Dramatischer Spiele, zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande
3344: LALANDE, JOSEPH JÉR?ME FRANOIS DE - Papeterie
1814: LANGE, J.P. - (Paul Joseph Gabri'l)
2939: LANGE, J(OHANNES) P(HILLIPUS) - Philippus Velijn
2152: LANGENDIJK, PIETER - Blijspelen
3409: LANGENDYK,P. - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
824: LAVATER, JOHANN CASPAR - Het uitgelezenste van J.C.Lavaters werken
1202: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin
2893: LENCLOS, NINON DE - Lettres au Marquis de Sévingné, avec sa vie
1228: LENNEP, MR.J.VAN - Holland, Almanak voor 1855
224: LIMBURG BROUWER, P.VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek
2114: LODEWIJK NAPOLEON, DOOR DE GRATIE GODS EN DE CONSTITUTIE DES KONINGRIJKS, KONING VAN HOLLAND, CONNÉTABLE VAN FRANKRIJK - De rigtige verantwoording der van 's Rijks wege te betalen pensioenen hoe langs hoe meer willende verzekeren, hebben Wij, op voordragt van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, besloten en besluiten, als volgt
3126: LODEWIJK NAPOLEON, DOOR DE GRATIE GODS EN DE CONSTITUTIE DES KONINGRIJKS, KONING VAN HOLLAND, CONNÉTABLE VAN FRANKRIJK - Koninklijk Besluit, houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der wet van den 16den van Grasmaand 1809 Nº 7, betrekkelijk het bevorderen van de ontginning van woeste gronden. Gegeven den 10den van bloeimaand 1810
2687: LE BUREAU DES LONGITUDES - Annuaire pour l'an 1829, présenté au roi
3244: LOOSJES, AZ, PETRUS - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
365: LOOSJES PZ, A.(1761-1818) - Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst
3303: LOOSJES, AZ, PETRUS - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenktstukken zamengesteld. Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
3302: LOOSJES, AZ, PETRUS - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
2142: LOOSJES, PZ,A. - Maurits Lijnslager
1877: LOUVET, J.-B. - Les Amours du chevalier de Faublas, Troisime édition, revue par l'auteur, Tome Ier / Tome II
1065: LUBELEY, IGNATIA (JOHANNA IGNATIA DANILA ANNA JACOBA ('JO') ENGELBERTS) (1880-1953) - Novellen
797: LUEDERITZ, GUSTAV - Albertus Thorwaldsen
1041: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Christi geboorte / De wysen koomen uyt het Oosten
2071: MALO, CHARLES - Almanach dédié aux demoiselles
1274: MALO, CHARLES, MEMBRE DE LA SOCIETÉ POUR L'INSTRUCTION ELÉMENTAIRE - Les Leons d'une Mre
2056: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - Portret van de graveur A.Zeelander
1158: MAURIN, (ANTOINE) - Gérard Terburg
893: MEER JUN., N.V.D. - Gezicht van het Bergsche veld, in het Land van Heusden, aan de Doversche sluis, in de overstrooming, den 15den nov, 1775
3232: MEER JUNIOR, NOACH VAN DER - Allegorie op de stichting van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam
3646: MEIJER, LODEWIJK, - Het spookend weeuwtje, Blyspel,
1317: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN (1738-1803) - David in twaalf boeken, tweede druk
3299: MESTÉPS, CHEVALET E.V.A. - Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Franaises, Gravures par les premiers artistes
3023: G.METZEROTH - Ney
1846: MIELING , C.W. - J.J.Rochussen, Gouverneur-Général des Indes Orientales
1222: LE PREMIER CONSEIL DE GUERRE PERMANENT DE LA VINGTIME DIVISION MILITAIRE DE L'INTÉRIEUR - Jugemens
3514: MIRABEAU, LE COMTE DE - Aux Bataves sur le stathoudérat
1984: MOENS, MEJ.P., CAREL WEBBERS, MR P.R. FEITH, MR.A.C.W.STARING VAN DEN WILDENBORCH EN ANDEREN - Nederlandsche Muzen-Almanak, 1826, achtste jaar
3237: HUN HOOG MOGENDE - Reglement volgens het welk eene algemeene Nationaale Vergadering door het Volk van Nederland zal by een geroepen en Werkzaam zyn, (ornament)
942: MOHR, J.C. EN ANDEREN - Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte (....) overleden den 19den van wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren
347: MOLIERE - OEuvres, Nouvelle ƒdition, Avec figures
3348: MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY - Letters written during het travels in Europe, Asia and Africa; to which are added poems by the same author
1388: MOTTE FOUQUÉ, FRIEDRICH BARON DE LA - Frauentaschenbuch für das Jahr 1820
2495: MOZIJN, MICHIEL - (Jan van Galen)
1655: MULDER, WED. H - Lijst der Navolgende Artikelen
3113: NIEUWENHUIJZEN, M., HAZEU CZ, J., HEIJST WED.VINKENRA, M. V., E.V.A. - Volks-liedjens, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Eerste stukjen, Tweede stukjen, Derde stukjen, Vierde stukjen, Vijfde stukje
2291: NIEUWHOFF, W - Het bezwijken van den steenen beer, in den Waterlandschen dijk, bij Durgerdam op den namiddag van 4 februarij 1825
2676: NIEUWLAND, PIETER - Nagelaten gedichten, derde vermeerderde uitgave
1488: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Maandag den 30 Maart 1789
1018: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Vrydag den 25 May 1787
1751: OCKERSE, W.A. EN A.KLEIJN GEB OCKERSE - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamij
3298: OELRICHS, JOHANN CARL CONRAD - Belgii Litterati opuscula Hist. Philolog. Theologica
999: OTTENS, F. - Willem Carel Henrik Friso Prinsse van Oranjen en Nassau. &. &. &. , Stadthouder en Kapitain Generaal van de provintien van Gelderlant, Vrieslant, Stadt en Lande, ende het Lantschap Drenthe. etc. etc. etc.
3301: OUDSHOFF, W. - De muzikale vriend der Jeugd of Bevallige Zangstukjes voor het opkomend geslacht, ook tot schoolgebruik, Ie, IIe en IIIe Stukje
3123: HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN OVERIJSSEL - Reglement op de manier van procederen in geval van revisie van vonnissen van de Magistraten der Steden Deventer, Campen en Zwolle
3116: DE PROVISIONELE REPRESENTANTEN VAN HET VOLK VAN OVERYSSEL - Proclamatie aan het Volk van Overyssel, over het stuk van de Nationale Conventie. Gearresteerd den 21 September 1795
3120: DE PROVISIONELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN OVERYSSEL - Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel
3121: DE ORDINARIS GEDEPUTEERDEN DER PROVISIONELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN OVERYSSEL - Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie ter Verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 Juny 1797
3341: PAILLASSON, (CHARLES), EXPERT ÉCRIVAIN JURÉ - L
339e: PALISSOT DE MONTENOY, CHARLES (1730-1814) - Les Philosophes
951: PASSE, WILLEM VAN DE - Robertvs Dvdlivs Comes Leycestriae Baro Denbig Gvbern. Belg. Vnit
858: PAYNE, A(LBERT) H(ENRY) - Salvator Rosa
3533: PESTEL, FREDERICO GUILIELMO - Fundamenta jurisprudentiae naturalis. Delineata in usum auditorum, Editio Quarta, recognita et aucta
1617: PETRARCA, FRANCESCO - Rime
2921: (FRANOIS VAN BLEYSWIJCK), PETRUS VIRETUS, PORTRET TE HALVEN LIJVE VAN VOREN EN LINKS, KOPERGRAVURE, (GRONINGAE ET BREMAE), (H.SPANDAW ET H.W.RUMP), (1744-1752) - Petrus Viretus
2540: PHILIPS,J.C. - Johannes D'Outrein, A.L.M. Phil.Doct.
2840: PHILIPS, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
2330: PHILIPS JACOBSZ, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
2329: PHILIPS JACOBSZ, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
2841: PHILIPS, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
2383: PHILIPS, J.C. - Johannes D'Outrein
1043: PICART, BERNARD (1673-1733) - (De hemelvaart van Christus)
2553: PIENEMAN, NICOLAAS - Snoek
339c: LA PLACE, PIERRE ANTOINE DE (1707-1793) - Adele, comtesse de Ponthieu
3472: POOT, H.K. - Gedichten
1579: POPPEL, JOHANN - Venlo van het dorp Blerik gezien
2085: PORTBURY, E - The portrait
1088: PORTMAN, L. - Kléber
1669: PORTMAN, L - Maximilien Robespierre
25: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB - C.W.de Rhoer
1086: PORTMAN, L. - Ferino
1085: PORTMAN, L. - Augereau
1671: PORTMAN, L - Marie Jeanne Phélippon
1672: PORTMAN, L - M(a)d(am)e Elizabeth de France
1091: PORTMAN, L. - Menou
953: PORTMAN, L. - Bernadotte
2476: EEN REPUBLIQUAIN - Antwoordt op het lasterschrift van den nieuwen Vargas, schuilende onder den naam van Philalethes en van een Regent in Hollandt
3542: RIDDERSCHAP EN STEDEN, DE STAATEN VAN OVERYSSEL, - Naam-register van alle Heren Leden der Regering in de provintie van Overyssel, Met derzelver Gedeputeerden in de Binnen en Buitenlandsche Collegiën, Als mede der Gezworen Gemeentens en andere Publique bedieningen in de Steden, Schouten en Rigters ten Platten Lande. Vermeerderd met de ordre van het Schependom en Tydelyke Praesidiën der Heren Schepenen in de drie Hoofd-Steden,
3128: RIDDERSCHAP EN STEDEN, DE STAATEN VAN OVERYSSEL - Placaat (Ordres en Reglementen over de exercitie van de Jagt)
2954: WACKERNAGEL. WILHELM EN MAX RIEGER - Walther von der Vogelweide nebst Ulrich von Singenberg und Leutold von Seven
1660: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - England plate 2d
1658: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - Morning / Le matin
1659: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - Strolling Actreces dressing in a Barn / Comédiennes ambulantes qui s'habillent dans une grange
3065: GšRLITZ, P.K. - Geschiedkundig overzigt van het Lager onderwijs in Nederland, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1278: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1843
1913: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1842
1798: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1841
1799: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838
2992: ROGGE, CORNELIS - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld
2112: ROOSING, H - Carel Baron van Boetzelaer, Ridder, Luitenant Generaal, en commandant der Willemstad. enz, enz.
2328: ROWLANDSON, THOMAS - Dr.Syntax at a card party
884: RUBICKA, (JOSEF) - Markt und Feste Grissen
885: RUBICKA, (JOSEF) - Sanssouci, Lutschloss des Kšnigs Christoph auf Hayty
886: RUBICKA, (JOSEF) - Kathedrale in Utrecht
1945: LE SAGE, ALAIN RENÉ (1668-1747) - Histoire de Gil Blas de Santillane, Cinquime édition, avec figures Tome I / Tome II / Tome III / Tome IV
2763: SALLIETH, M. DE - (Armoedig geklede jonge vrouw met kind op de rug en een kistje met een marmot)
1808: SCHABER, PROFESSOR (KARL WILHELM FRIEDRICH) (1762-1794) - Virgils Aeneis travestirt von Blumauer ausgeführt, Vierter und lezter Band
2244: SCHEERDER, H, IN LEVEN KOSTSCHOOLHOUDER TE AMSTERDAM - Allereerste Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden
2837: SCHENK, PIETER - Gerardvs Larisse, Pictor Leodiensis
2066: SCHIPPER, L(IEUWE) - Gedichten voor Kinderen, Met 4 gekleurde plaatjes
1809: SCHLEGEL, AUGUST WILHELM (1767-1845) - Rom. Elegie
499: SCHMID, C., SCHRIJVER VAN DEN KERS-AVOND - Eerste honderdtal leerzame verhalen (v)oor kinderen.
1905: SCHMIDLIN, JOHANNES, PFARRER ZU WEZIKON UND SEEGREBEN - Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, nach der Wahl des Besten gesammlet, zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit musicalischen Compositionen begleitet
1697: SCHOTEL, G.D.J. - Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen en den vervaardiger van hetzelve
145: SCHRECKENBACH, PAUL - Der Zusammenbruch Preu§ens im Jahre 1806. Eine Erinnerungsgabe für das deutsche Volk. Mit 100 Illustrationen und Beilagen nach zeitgenšssischen Darstellungen
137b: SCHUTTE, RUTGER PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht, En met aanmerkingen tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
137c: SCHUTTE, RUTGER PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht. En met aanmerkingen, tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
137a: SCHUTTE, RUTGER, PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht
2292: SENUS, W. VAN - Het doorbreken des dijks van de Wijde Wormer, in den morgen van 6 Februarij 1825 van Purmerland te zien
2290: SENUS, W. VAN - De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 februarij 1825, van de Stads wal, naar den kant van Meppel en Roveen te zien
716: SENUS, W. VAN - Carolina, prinses van Oranje Nassau
718: SENUS, W. VAN - De Vrouwe Gouvernante in de Vergadering van Holland
1162: SENUS, W.VAN - Bedriegertje met de portretten van de kunstenaars Cornelis Cels, P.J.Gabri'l, J.W.Pieneman en P.C.Wonder
323: SEWRIN, CHARLES AUGUSTIN (1771-1853) - Les habitans des Landes
322: SEWRIN, CHARLES AUGUSTIN (1771-1853) EN ANDRÉ RENÉ POLYDORE ALISSAN DE CHAZET (1775-1844) - Le medicin de Palerme
1102: SHENSTONE, WILLIAM (1714-1763) - The works, In verse and prose, In three volumes. With decorations
1241: SIEGFRIED, D.J.G. - Siama und Galmory und die Schšpfung des Weibes
906: SIMONET, (JEAN BAPTISTE) (1742-NA 1813) - La Soirée des Thuileries
866: SLUYTER, D(IRK), J(URRIAAN) - C.G.Withuys
2386: SLUYTER,D. - I.M.L.Roll
49: SMITH, A(NKER) - Churchill
3004: SPIEKER, C.W. - Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Für die erwachsenen Tšchter der gebildeten Stände
3131: DE NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT MET SPECIAAL CONSENT EN APPROBATIE VAN D'ED: GROOT ACHTB: HEEREN BURGEMEESTEREN EN VROEDSCHAP DERZELVER STAD - Reglement op de Diaconie-Linnen Naeywinkel voor de Meysjes der Bedeeld wordende Ledemaeten
949: STEINLA, MORITZ - C.M.Wieland
1847: STEUERWALD, I.D. - Le Contre-Admiral J.C.Ryk, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1839-42), (Actuellement vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies)
1845: STEUERWALD, I.D. - Mr.P.Merkus, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1841-44)
3484: STIJL, SIMON - Leven van Jan Punt
450: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Een koerier voor de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
447: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Vogels van diverse pluimage op Petersburg (bij Nigtevecht)
449: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Een goed gevuld heerschap op Petersburg (bij Nigtevecht)
448: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Ontmoeting met de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
444: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Russische elementen op Petersburg (bij Nigtevecht)
441: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - De zwarte vrouw van Wallestein (bij Loenen)
440: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Wandelen in de Hof van Eden op Wallestein (bij Loenen)
442: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Harmonie op Oostervegt (bij Loenen)
2565: STRAU§, J, J.KÜFFNER EN G.JEGG - Soirées d'Amsterdam, Quatre Galops pour le Piano-Forte
2384: SWANENBURCH,W. - Lucas Trelcatius Pater, S.S.Theologiae Professor
1793: SWART, NICOLAAS - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1824
1169: TANJÉ, P. - Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, Raadpensionaris van Holland
2388: TANJÉ, P. - Io.Georg.Walchius, S.T.D. et Prof.Publicus
1165: TANJÉ, P(IETER) - Stilleven met (zelf)portretten van de drie kunstenaars Jan de Beyer, Jakobus Buys en Hendrik Pothoven
2516: TANJÉ, P - Cornelis van Oeveren, Wagenmaker op het Haegse veer tot Rotterdam
1005: TANJÉ, P. - Willem Carel Hendrik Friso. Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz.
952: TARDIEU,J. GRAVEUR DU ROY, ET DE S.A.S. ELECTORALE DE COLOGNE - Gedéon Baron de Loudon. Feld. Marechal de LL. MM. Imp. et R.
2859: (PANCKOUCKE, C., NICOLAS FRAMERY), TORQUATO TASSO - Jérusalem Délivrée / (Gerusalemme liberata)
2875: TASSO, TORQUATO - La Gerusalemme Liberata
2562: TAUREL, C.ED - N.Pieneman
3517: TEISSEDRE L'ANGE, J. EN W. BILDERDIJK - Lofrede en Lijkzang op Sebald Fulco Rau, Uitgesproken in de openbare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, op den twaalfden van Sprokkelmaand 1808
558: TÉTAR VAN ELVEN, J(OHANNES) B(APTIST) - zonder titel
1859: TILLIARD, JEAN-BAPTISTE (1740-1813) - C'est ici les différens jeux des Petits Polissons de Paris. Le sabot
2157: TOUSSAINT, A.L.G.BOSBOOM - Don Abbondio II
2156: TOUSSAINT, A.L.G.BOSBOOM - Don Abbondio II
3139: UILKENS, J.A. - Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
1577: UMBACH.J. - Muiden
3130: DE GROOTE KERKENRAAD DER NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT - Reglement op de Diaconie-schoolen, ten behoeven van de Kinderen der Bedeeld wordende Ledemaaten. Opgerigt in den Jaare 1748
3132: BOEKHOUDER EN DIACONEN DER NEDERTDUYTSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT - Reglement op 't Diaconye Oude Mannen en Vrouwenhuys, In den Jare 1758 opgerigt, Tot onderhoud van een merkelyk aental Oude bedeelt wordende Ledematen
3133a: DE RESPECTIVE CAMEREN VAN DE DIACONYE DER GEREFORMEERDE NEDERDUYTSCHE KERKE JESU CHRISTI EN DE TEGENWOORDIGE GEREFORMEERDE AELMOESSENIERS-KAMER DER VOORSZ. STADT UTRECHT - Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge
2293: VEELWAARD, D. - Tooneel van nood en jammer te Doornspijk in Gelderland, op 4 februarij 1825
1112: VERBEEK, GERARDUS (1737-1828) - Gods zoon in 't Vleesch. Of bespiegeling over de heilrijke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld: Jesus Christus, binnen Bethlehem
1566: VERHULST, JOH. J.H., F.BEYER, FR.BURGMÜLLER, A. LE CARPENTIER, M.CLEMENTI, A.DIABELLI, H.LEMOINE E.A. - Collection Musicale
2307: VERNET, CARLE - Marchand de Billets de Loterie, aux derniers les bons
2097: VINKELES, REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Henrik Hooft Danielsz. Burgemeester der Stad Amsterdam
915: VINKELES, R. - Y. van Hamelsveld
1034: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Mr.H.C.N. van der Noot
1031: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Carel Wouter Visscher, Pensionaris
1033: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - J.B.Baron van den Heuvel, Capt van de Geldersche Jagers
2545: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Aanhouding van Lodewijk de XVIde te Varennes, op den 22sten van Wiedemaand 1791
2348: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Salomon Dedel, Kapitein ter Zee
1307: VINKELES, REINIER EN C. BOGERTS - Jan Jacob Elzevier
3294: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Professor Bavius Voorda
2083: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Petrus Camper, professor
1094: VINKELES, R. - Beurnonville
2547: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Verschijning van Lodewijk XVI, met zijnen raad, v——r de balie der nationaale Conventie, op den 26sten van Wintermaand 1792
1028: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - P. L. van de Kasteele
1253: VINKELES, REIN(IE)R - George Hendrik de Wilde
933: VINKELES, R. - J.A.de Mist
3296: VINKELES, REINIER - Bavius Voorda, Hoogleraar in de Regten
1084: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Gerrit Paape
1030: VINKELES, REINIER EN C. BOGERTS - De Majoor T.C.van Herzeele
2236: VINKELES, R. - De Generaal Pichegru
1216: VINKELES, REIN(IE)R EN C. BOGERTS - G.H.de Wilde
295: VINKELES, REINIER - Charles Gravieu, Graaf de Vergennes
2564: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Moord van 2,3,4,5, en 6 van Herfstmaand
2335: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - E.C.Staringh, Kapitein ter Zee
1283: VINKELES, REINIER - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
2074: VINKELES, (REINIER) - Mr E.F.van Berckel, Pensionaris der Stad Amsterdam
2075: VINKELES, REIN(IE)R - Jonkh. Alexand. Philip. Baron van de Capelle
2391: VINKELES, REINIER - Carel Rijkwaert, Predikant der Remonstranten te Utrecht
820: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Mr.J.H.des Villattes
2382: VINKELES,R. - Ger:Joh:Nahuys
1093: VINKELES, R. - Victor Moreau
931: VINKELES, R. - E.J.Greve
1282: VINKELES, REINIER - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
2308: VISSER, S. DE, W.H.WARNSINCK BZ, PETRONELLA MOENS, PIETER RUTGER FEITH EN 4 ANDEREN - Gedichtjes voor de Nederlandsche Jeugd
91: VOSMAER, JACOB (1783-1824), IN LEVEN MED.DOCTOR EN HOOGLEERAAR TE UTRECHT - Nagelaten en verspreide Letter-arbeid
2151: VOSMAER, J - Leven en wandelingen van Meester Maarten Vroeg
1422: VRIJDAG, DANIL - Aanval van Lambesc op weerloze wandelaars / De hoofden van den Gouverneur en Majoor der Bastille op pieken rondgedragen
1848: WAANDERS,F(RANCISCUS BERNARDUS) - (J.J.Rochussen als minister van financin)
1146: WAANDERS, F. - H. of W. Tiling
1344: WEBER, CARL MARIA VON - Der Freyschütz, Romantische Oper in drey Aufzügen
3000: WESTERBAEN, CORNELIS WILLEM, - Redevoering, ter overtuiging: dat de mensch zijn geluk voornamelijk in zich zelven te zoeken heeft,
1791: WESTERMAN, MARTEN (1775-1852), WILLEM MESSCHERT, W.H.WARNSINCK, BZ EN ANDEREN - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1822
1790: WESTERMAN, MARTEN (1775-1852), WILLEM MESSCHERT, W.H.WARNSINCK, BZ EN ANDEREN - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1820
3103: WESTSTRATE, HENDRIK ABRAHAM - Gelderland in den patriottentijd
3152: DE STAATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND - Generaal Placaat op de invordering van des gemeene Lands middelen. By coilecte over Holland en Westvriesland
3153: DE STAATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND - Register van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, gemaneert sedert het arresteeren der Ordonnantien om gemelde Middelen by collecte in te vorderen
1831: WIJSMAN, J. - Cornelis Joan de Lange
730: WINSEMIUS, DIEUWKE - Kaat Mossel. Het Rotterdamse Oranjewijf
3686: WINTER, LUCRETIA WILHELMINA VAN WINTER, GEB. VAN MERKEN, - Germanicus in zestien boeken,
2333: WOLFF, CHRISTIAN L.B. DE - Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Dans lesquelles, par une chaine continue, on déduit de la Nature même de l'Homme, toutes ses Obligations & tous ses Droits, Traduites du Latin par Mr. M***, Avec des Notes, dans lesquelles on fait voir la solidité des principes de l'Auteur; l'application de ces mêmes principes au Droit Public, Civil & Romain; & l'utilité qu'on peut sur-tout en retirer, pour juger les causes rélatives au Commerce & à la Navigation par Mre Elie Luzac, Docteur de Droit & Advocat a la Cour de Hollande, de Zelande & de West-Frise
727: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De Plaetse aan de Veght, Romantisch verleden van het Huis Over-Holland
3005: RITTER VON ZIMMERMANN - Ritter von Zimmerman, Ueber Friedrich den Grossen und meine Unterredungen mit Ihm kurz vor seinem Tode
3647: ZWEERTS, PHILIP - De beloonde deugt en de gestrafte wreetheit. Bly-eindendt treurspel,
[an error occurred while processing this directive]

9/14