Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10892: N.N. - Spectrum Compact Medische Encyclopedie
16471: N.N. - Ethische handreiking voor ambtsdragers. 3 dl.
5511: N.N. - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw.
16537: N.N. - Documentatieblad Nadere Reformatie, jaargang 1 t/m 30 (1977-2006)
10344: N.N. - Een Lied op den Sabbatdag. Deel 1 t/m 4.
7794: N.N. - Nederlands Handwoordenboek (Oosthoek). Twee delen.
7270: N.N. - Ik ben alleen / ouderlijk gezag. Algemene konferentie amtsdragerskonferenties 1990.
7156: N.N. - Lijst van bijbelse persoons-en plaatsnamen. Vijfde, grondig nagekeken en verbeterde druk.
15916: N.N. - Almanak van het studentencorps "FIDES QUAERIT INTELLECTUM" 1920
11407: N.N. - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst. Met zevental preken van de predikanten die de gemeente gediend hebben.
6442: N.N. - Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school in proza en poëzij.
6278: N.N. - Reformation Emigration Protestanten in Salzburg. Ausstellung 21. Mai - 26. Oktober 1981. Schloss Goldegg, Pongau, Land Salzburg.
11398: N.N. - De zwarte dokter. Verhaal uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870.
6291: N.N. - In ruimte gesteld. 50-jarig bestaan van de Geref. Gem. te Dordrecht.
15580: N.N. - Het leven van Jezus, Tijdens Zijne omwandeling op aarde. Geschenkjes voor lieve kinderen. Tweede stukje, Inhoudende: Jezus door Johannes gedoopt (...) Jezus geneest een' bezetene.
6770: N.N. (TURNER, WILLIAM) - Spiegel van Gods Werkzame Voorzienigheit, Vertoonende allerhande merwaerdige gevallen, Als Wonderbare Bekeeringe, Mirakuleuze genezinge, Zeldzame Reddingen en Behoudingen, Waarschouwingen door Droomen, Belooningen van Mildadigheit, Oordeelen en Straffen van Godloozen, Voorspellingen van toekomende Zaken enz. Uit verscheiden Schryvers by een Vergadert. Derde Druk.
1591: - Bij de wenteling van het Eeuwgetij 1934-1934
3253: N.N. (EEN GEREFORMEERD SCHRIJVER) - De pelgrimstocht der Gemeente Christi door het Mesech der Vreemdelingschappen naar het Jeruzalem des Vredes. Door een Gereformeerd Schrijver.
1474: N.N. - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
1245: - De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland
3051: N.N. - Voor of tegen den Christus. Kiest u heden wie gij dienen zult. Enkele eenvoudige gedachten met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoowel op Staatkundig als op Godsdienstig terein. Met voorrede van Ds. C. Steketee (Leeraar der Geref. Gemeente te Middelharnis). Derde duizendtal.
2736: N.N. - Het leven en sterven van Tom Kroos (verteld door zijn moeder)
16475: N.N. - De huidige huwelijkswet en de taak van de kerk
11105: S.J.E. - De Boeren op Sint-Helena. Album met afbeeldingen en bijschriften van S.J.E., ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de "moordkampen". Aangeboden door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
16370: - De zingende stem in het venster. Tijdpredikatie uitgesproken op 17 Juli 1947 in verband met de herdenking van de eerste vrije vergadering van de Staten te Dordrecht. Tekst: Zefanja 2: 14m.
16607: N.N. - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...)
6268: N.N. - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
16820: N.N. - Mooi Zeeland. Gids voor Zeeland. Uitgegeven door de Zeeuwsche Vereen. "Zeelandia" te Amsterdam ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Uitgave 1929.
5501: N.N. - Nieuw Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam. Vijfde deel.
8975: N.N. (HOOP SCHEFFER, J.G. DE) - Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Socie?teit in Holland voor het jaar 1884
6089: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
17024: - Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard. Kompleet in 3 delen.
16234: N.N. - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1838 (kompleet in 50 nummers). WAARBIJ: Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1838 met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt. 173 blz.
15914: N.N. - Almanak van het studentencorps "FIDES QUAERIT INTELLECTUM" 1922
2865: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913
11239: N.N. - Voornaamste Besluiten van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten. Op last van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten gehouden op 21 en 22 september en 7 december 1983 te Utrecht. Aangevuld tot en met de besluitenlijst van de Generale Synode van 9 en 10 september 1998 en 27 en 28 januari 1999.
2216: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke ... Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Op nieuw uitgegeven door de Synode der Christelijke Gereformeerde Gemeente, gehouden te Hoogeveen, anno 1860.
10733: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; ... Geheel op Muziek-Nooten met de IIII. Stemmen, Tenor, Bassus, Altus en Discant. Alle op de C Sleutel gesteld.
5687: - Lieven de Key. Haarlems stadsbouwmeester. Een Vlaamse emigrant en zijn rijke nalatenschap.
17079: N.N. - ANWB Wandelrouteboek Nederland. 100 gemarkeerde wandelroutes. 3e grondig herziene druk.
7790: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1966
7791: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1965
11511: N.N. - The New Covenant in Hebrew and English
11379: N.N. - Een verjongingskuur voor den Nederlandschen handel
16543: - De Heidelbergse Catechismus
17508: N.N. - Rapporten en Verslagen ter behandeling op de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeente 2019
9277: N.N. - Keizer Karel en zijn tijd. Tentoonstellingscatalogus. Tweede uitgave.
17837: DIE, L.M. DE - Groede in oude ansichten
1673: N.N. - Te zijner tijd zullen wij maaien. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk 1499-1999.
17532: N.N. - De heilige huwelijke staat. Een Bijbelse visie op trouwen en scheiden.
17153: N.N. - I am n dagboek
17849: N.N. - KTB20BK. Kanttekeningenbijbel in het formaat 20,4 x 30,4 cm. Zonder Psalmen en formulieren. Bruin kunstleer, goudsnee.
17454: AA, A.J. VAN DER - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. (13 delen+supplement, kompleet)
9729: AA, P.J.B.K.S. VAN DER / DEINSE, ADR. (VERT.) - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift (…) door Pieter Jan Baptist Karel Simon van der Aa. P. van Wicheren Hz. - Groningen 1862. (11), 129, (5 (stellingen)) blz. Waarbij: Het leven van Thomas Cranmer, den Kerkhervormer in Engeland. Vertaald uit het Engelsch door Adr. van Deinse, Emeritus Predikant van Ostende. J.F. Schleyer - Amsterdam 1843. (6), 141 blz.
17659: AALDERS, DR. W.J. - In het land der belofte. Reisindrukken van Palestina.
16043: AALST, DS. G.J. VAN / BUDDING, DS. D.J. / BUTTER, DS. P. DEN / PIETERS, DS. W. / PROOIJEN, DS. J. VAN - Leer ons bidden. Lezingen met vragenbeantwoording over het gebed n.a.v. vijfjarig bestaan van de SRB.
6723: AALST, DS.G.J. VAN / BERG, G. V.D. E.A. - Thuiszorg - Verwereldlijking. Ambtsdragersconferentie 1991/1992.
7146: AALST, DS.G.J. VAN E.A. - Bundel referaten, gehouden op de Bondsdagen van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten. 1980, 1981, 1986-1990, 1992-1994.
17316: AALST, DS. G.J. VAN - Dan zingen zij. Overdenkingen over de Psalmen. Tweede druk.
17701: AALST, DS. G.J. VAN - Het zal je kind maar zijn. Gedachten over ouders en kerkverlating.
8690: AALST, DS. G.J. / BLOK, DS. L. E.A. - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen uit Matth. 5: 3-12 en 11: 2-6.
16031: AANGEENBRUG, DS. D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties.
4785: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse Monarchie 1848 - 1898
6471: ACQUOY, R. VAN / BOER, K. DE - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 1983.
7874: ADELPHA (PSEUDONIEM VAN C. Q. CALLENBACH-VAN GHEEL GILDEMEESTER) - Stofgoud. Naar het Fransch. Met eene voorrede van Tryfosa (pseudoniem van Johanna Quarles van Ufford).
17103: AGTERESCH, DR. H.J. - Als grenzen vervagen. Medische beslissingen rondom het levenseinde. Derde druk.
15620: AGTERESCH, B. E.A. - Vijftig jaar Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
16311: AKERBOOM, T.H.M. - Dwergen op schouders van reuzen. Fragmenten van een geschiedenis van de theologie. (collegedictaat) I. 2e verbeterde druk.
3187: ALBERTHOMA, A. - Uitbreiding van de Leere der Waarheid, die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door Albertus Alberthoma. Derde druk.
9741: ALBERTHOMA, THOMAS - De Richter in het paradijs of onderzoek van de Heilige Schrift
16395: ALEXANDER, J.H. - Vrouwen van de Reformatie. Korte levensbeschrijving van aanzienlijke vrouwen uit de zeventiende eeuw. Uit het Engels vertaald door ds. W.de Graaf.
16592: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven
5421: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit.
17526: ALLEINE, JOSEPH - Uitnemende liefde. Serie: Licht op de kandelaar.
10670: ALTENA, MARRIE - Rondom de veelkantige berg
8646: AMBROSIUS, ISAAC - Tijd om te zoeken. Derde druk.
11460: AMEZES, WILLEM - Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte Schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink.
17135: AMSTEL, DS. J. VAN - Leven om te loven
6368: AMSTEL, DS. J. VAN E.A. - Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
6190: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
808: AMSTEL, DS. J. VAN, SELDENRIJK, DR. R. E.A. RED. - Christelijk gezinsleven.
9372: ANTHELMI, JOSEPH / ÉSOPE - Nova de symbolo Athanasiano disquisitio / De Aetate J. Martini et quorund. ejus gestorum ordine: armo emootuali, nec non de S. Briccio successore epistola.
9555: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
17736: ANTIOCHIE, IGNATIUS VAN - Graan van God. Brieven van een vroegchristelijke martelaar.
4427: APPELIUS, J.C. - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Derde druk.
8135: ARANZA, JACOB - Verborgen verleiders in de popmuziek ontmaskerd
6549: ARND, JOHANN - Des hocherleuchteten, geist- und trostreichen Lehrers Johann Arnd, weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg, sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies-Gärtlein. Mit einer Lebensbeschreibung des seligen Mannes Gottes und mit Vorrede so wie einer Geschichte von der wonderbaren Erhaltung des Paradies-Gärtleins. Stereotyp-Ausgabe mit den zum Buche gehörenden Sinnbildern in seinen holzschnitten.
16134: ARNOLD, GODFRIED - Het leeven der voornaamste oudvaders of woestyniers; By een vergaaderd en met een voorreede verzien, van Godfried Arnold. Eerste deel.
5210: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, ... voorheen uitgegeven door JOHANNES VAN ABKOUDE, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door REINIER ARRENBERG. Tweede druk.
4199: AS, H.H.J. VAN / BERG, C.R. VAN DEN / BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
8832: DIVERSE AUTEURS - De Banier. Dagboek Kalender 2010.
6196: BAAIJ, DR. PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
9732: BAAIJ, DS. W. - Het heilzaamst bevel van de Bruid aan Zions dochteren. Drietal Predikatien over Hooglied 3: 11.
17590: BAAIJ, DS. W. - Een hoogsternstige vermaning van Koning Salomo aan zijne Kinderen uit Spreuken 4 : 14. Volgens den tekst verklaard, overgebracht en toegepast op Neerlands Volk, inzonderheid op de Jeugd van onzen tijd.
4831: BAAIJENS, J.A. - Jeugd op de puinhopen
16087: BAAN, DS. G.J. - Christus verhoogd. Tien preken.
15954: BAAN, G. / MAURITZ, J.H. / PAS, G.D. (RED.) - Zaait aan alle wateren. Evangelisatie: opdracht en praktijk.
9014: BAAN, DS. M. - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
17389: BAAN, L. DE (HERV. PRED. TE BOXUM) / BAKELS, H. (DOOPSGEZ. PRED. TE SINT ANNA-PAROCHIE) - Troost bij sterven: Brief aan een Bruid / Over den hemel / Enkele troost- en geloofsliederen
7290: BAARSEL, DR. J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
6598: BAC, DS. A. - Het Licht der wereld. 8 preken (Advent, voorbereiding H.A. en vrije stoffen).
5128: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF.DR. J.N. E.A. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLIX, Afl.1 en 2 / Deel L, Afl. 1 en 2.
5567: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling.
8952: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads. Leren van de Puriteinen.
16186: BANK, DR. J.H. VAN DE - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
11549: BANK, DR. J.H. VAN DEN / MENSINK, DRS. A.J. / VREUGD, DRS. C.C. DE (RED.) - Cantemus Voetiani 1899-1999. Geschiedenis van 100 jaar studentenleven binnen de Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius te Utrecht.
1875: BARTH, DS.J.D. - Het calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn
2637: BARTH, DS.J.D. - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn
4748: BAUMANN, KURT (HRG.) - Pfälzer Lebensbilder. 3 Bde. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bde. 48, 60 u. 65.
17409: BAUWENS, ANDRE / GROOTE, MARJA DE - Verbonden door woorden. Een bloemlezing uit de bulletins van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen.
16241: BAUWENS, A.R. E.A. - In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 35.
3609: BAVINCK, DS.C.B. E.A. - Een licht voor mijn pad. Bundel meditaties door Ds.C.B. Bavinck, Ds.J.J. Berends, Dr.A. Kuijper en Ds.J. Mulder.
6699: BEAHRS, ANDREW - De uitgestotenen
4767: BEDAUX, J.C. E.A. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
17814: BEEK, DS. M.VAN - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
10212: BEEK, DS. M. VAN - Tot roem van Uw genade. Achttal predikaties. Deel 1, 2 en 3.
17311: BEEKE, J.R. - Reformatorische spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. dr. W.J. Op 't Hof, prof. dr. A. de Reuver. Vertaling: A.P. Meeuse.
2687: BEEKHUIS, J. - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
16488: BEEKHUIZEN, C.B. - Popmuziek en eredienst. Jubal en Asaf. Gebroken trompetklanken bij Pop- en Gospelmuzek.
9044: BEEKMAN, G. - Elia's geloof in het licht van onze tijd. Prediking naar aanleiding van 1 Koningen 19 vers 3 door G. Beekman, Godsdienstonderwijzer te Elburg
3177: BEIJERS, J.L. - Book Auction Sale. 1990-2006.
17587: BEKKER, WOUTHERUS - Toespraak na vervulde Vijf en twintig jarige Evangeliebediening, gehouden den 20en Febr. 1870 te Amsterdam
16263: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Deel I en II.
10906: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 2.
17675: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. 5 delen.
15647: BEL, A. / KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. J. Fraanje
5254: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Deel I en II.
5308: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
10905: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1.
9190: BEL, A. - Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Tweede druk.
8706: BEL, A. - Leven en werk van Ds. G. van Reenen. Vijfde druk.
6652: BELZEN, DRS. J. VAN / POST, DR. S. D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641).
10076: BELZEN, ADRIAAN VAN (SAMENST.) - Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten.
4675: GEORGIUS BENEDICTI - De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en ingeleid door het Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L.
15583: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - De Samaritaan. Barmhartigheid in het verpleeghuis. Tweede druk.
8448: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
17066: BERG, A.J. VAN E.A. (RED.) - Aspecten van het Reveil in druk
4322: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709 - 1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
2665: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869)
7003: BERG, DRS C.R. VAN DEN BERG - Allerlei Volck. Dirk van der Kemp. Een achttiende-eeuws theoloog.
10913: BERGH, DINA VAN DEN / BANK, J.H. VAN DE (INLEIDING EN TOELICHTING) - De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven.
7380: BESTEN, JANNES DEN - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. Vijfde druk.
10796: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
7388: BEUKENS, SIEGBERT E.A. (RED.) - Het lied van de kerk. Een dag om te vieren. Bewogen met zondaren. AanZet 5.
2242: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Chr.Ger. Kerk te Zierikzee 1836-1986.
4956: BEYREUTHER, ERICH - Der Junge Zinzendorf. Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden. Zinzendorf und Die Christenheit, 1732-1760. 3 volumes.
1280: BEZA, THEODORUS - Het Christelijke ouderlingschap. Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap.Voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Ereastus Med. Dr. en nu voor het eerst door de nood gedrongen, uitgegeven. Vertaald door Ds. D. van Dijk te Leeuwarden.
5066: BIERMAN, I.A. E.A. - Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw.
17333: BIJBEL - BIJBEL, dat is de ganse Heilige Schrift, (...)
16954: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...) Vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur. Statenbijbel.
5895: BILDERDIJK, WILLEM - Naklank. Gedichten. Nieuwe uitgave.
16798: BINNING, MR. HUGO - Ettelijke gronden van de christelijke religie, duidelijk aangewezen en vooral op de praktijk toegepast (...)
5242: BINNING, MR. H. - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV Predikatiën; (...) Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning (...)
16168: BINSBERGEN, LIESBETH VAN - Bang voor Bumper. Deel 5 uit de serie Roos en Ruben.
17071: BISON, S. - Het verhoorde kindergebed. Een verhaal voor de jeugd.
3345: BLAAK, DS.W.H. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.H. Blaak door Ds.E. du Marchie v. Voorthuysen, Ds.M. A. Mieras, Ds.J. v.d. Poel, Ds.B. Toes, Ds.H. Wiltink en ouderl. A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
17540: BLAAK, DS. W.H. / VERMEULEN, J.M. - Het schoonste getuigenis. Uit het leven van ds. W.H. Blaak / Verzamelde Geschriften. Samengesteld en geredigeerd door J.M.Vermeulen.
17158: BLANCHARD, JOHN - Zalig zijn zij. De zaligsprekingen voor vandaag.
7325: BLOIS, R. DE E.A. / BRUGGEN, DRS. J. VAN / WIELENGA, DR. K.D. / KEERS, DS. B. / OOSTEROM, E. VAN / BERGSMA, A. / BAAN, DS. M. / VISSCHER, A. - Voor alle volken te verstaan. Over Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding. (R de Blois e.a.) Jeugdbond Geref. Gem . - Woerden 1983; 110 blz. Waarbij: Bijbelse Taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring door Drs. J. van Bruggen. Ton Bolland - Amsterdam 1971; 38 blz. Waarbij: 1637-1937. Een nationaal monument - een gouden kleinood. Twee herdenkingstoespraken gehouden bij het derde eeuwfeest der Staten-vertaling door Dr. D.K. Wielenga en Ds. B. Keers. Nederlandsch Bijbelgenootschap - Bandoeng 1937; 23 blz. Waarbij: Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling door E. van Oosterom te Benschop. Tweede verbeterde uitgave. J.P. van den Tol - Dordrecht z.j.; 24 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling door A. Bergsma, Derde druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1972; 42 blz. Waarbij; De nieuwe Bijbelvertaling in discussie door Ds. M. Baan. Tweede druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1970; 20 blz. Waarbij: Het woord van God is niet gebonden. Overwegingen n.a.v. Bijbelvertalingen en Bijbeluitgaven door A. Visscher. Den Dunnen - Leerdam 1973; 16 blz. Waarbij: Schriftvervalsing of "Het meesterstuk van de duivel". Gereformeerde Bijbelstichting - Dordrecht z.j.; 11 blz.
10029: BLOIS, DS. A. DE - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en februari 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Gehouden 15 februari 1939. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
16905: BLOK, DS. P. E.A. - In het leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten der Geref. Gemeenten. Deel 2.
17679: BLOK, C.J. E.A. (RED.) - Uw trouw is groot. 75 jaar Julianaschool te Krabbendijke (1925-2000).
4859: BLOK, DS.P. E.A. (RED.) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
16845: BLOK, DS. P. - Des nachts zal Zijn lied bij mij zijn. Bijbels dagboek.
17631: BLOK, DS. P. - Een handvol aren. Dagboek.
8156: BLOK, DS. P. - Voorbereiding tot de sabbath. 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
17390: BLOK, DS. P. - Saulus van Tarsen. 6 preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15.
8649: BLOK, DS. P. - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
17609: BLOK, DS. P. - Nalezing op de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
6996: BLOK, DS.P. - Der armen spijs. Wekelijkse meditaties.
5981: BLOMHERT, JOHAN - De Geschiedenissen van het Vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe
17140: BOCHOVE, RIEK VAN - Teleurstellingen en opbeuringen in het levenslot. Een boekje voor zieken.
11162: BODEL NIJENHUIS, MR. J.T. - Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden. WAARBIJ: Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden. Toevoegsel
5026: BOEKENOOGEN, DR.G.J. (UITG.) - Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een heydensche maghet een soudaensdochter wech leyde, uut haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. Met een afbeelding.
4673: BOER, P.G. DE - Enkele Delftse zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken
7318: BOER, DS. C. DEN / CAMPEN, DRS. M. VAN / GRAAF, IR.J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu
4611: BOERKE, C.TH. / VRIES-HOFLAND, DRS.C.M.D. (RED.) - Studia studiosorum. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. W. van
4404: BOERSMA, OWE - Vluchtig Voorbeeld. De nederlandse, franse en italiaanse vluchtelingenkerken in Londen 1568-1585 (diss.).
17351: BOEYE, JAN / BUIJSROGGE, CARLO - Terneuzens verleden geïllustreerd
7051: BOKHOVEN, DRS.P.A. VAN / BURGGRAAF, DR.IR.M. / HOEK, DR.G. VAN DER (RED.) - Student en Kerk. Herziene uitgave 2007.
6724: BOLIER, MR. L. - Terecht
4793: BOM, E. DE (RED.) - Vlaandren, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien.
17421: BONAR, ANDREW A. - Uit het leven van Ds. Robert Murray M’Cheine
5027: BONJOUR, EDGAR - Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart 1460-1960.
6754: BONNET, L. (DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS, EN HERDER VAN EENE DER FRANSCH HERVORMDE KERKEN TE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht. Tweede druk.
11153: BOOGAARD, DS. R. - De Parel van grote waarde. 52 meditaties.
3488: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten. Ter nagedachtenis aan Ds.J.C. Weststrate.
1866: BOOGERT, C.J. VAN DEN EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de Bijbel en in de Joods en Christelijke traditie.
10548: BOON, IRENE VAN DER E.A. - Leuk voor later. Vorstelijk kerken in Soestdijk.
15607: BOONE, DS. L. (RITMEESTER, C. BEW.) - Levensschets van Ds. L. Boone Pred. bij de Oud-Geref. Gemeente te St. Philipsland, geboren 1 november 1860 en overleden 25 april 1935. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester.
6038: BOOT, ANNEKE - In de raad. Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden.
8742: BOOT, J. - Neêrlands droevige kerkstaat overdacht in een brief benevens een brief aan Dr. A. Kuyper Sr. over het verzekeringswezen. Vermeerderd met nog eenige brieven van J. Boot te Delft.
16120: BOOTH, ABRAHAM - De verloochening van eigengerechtigheid (...) Een verhandeling over Galaten 2:19 en een Leerrede over 1 Korinthe 15:55-57.
16921: BOR, H. - Ga uit in de wegen en heggen. Ervaringen van een evangelist.
16924: BOR, EV. H. E.A. - Werp uw brood uit op het water. Herdenkingsbundel bij het 25-jarig bestaan van de Evangelisatiepost Rehoboth in Gent (België).
17230: BORSTIUS, JACOBUS - Geestelicke Genees-Konst, Inhoudende Raedt tegen de Doodt. En de Middelen tot een eeuwigh-durende Gesontheydt. Het eerste en tweede Deel.
15973: BOS, DS. F.T. - De Gereformeerde kerk te Bolnes 1878- 1978. Geschiedenis van een Gereformeerde Kerk.
8694: BOS, DR. F.L. - Archiefstukken betreffende de Afscheiding. I, II en IV. I: Voorgeschiedenis (1822-1834). II: (october 1834-eind 1835). IV: (october 1836-1869).
1594: BOSCH, J. (PREDIKANT TE OLDEBROEK) - Om Waarheid en Recht. Eenige Strijdschriften, Smeekschriften en Smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
11532: BOSCH, GER VAN DEN / MEERHOF, PIM / BLOM, HENK - 500 jaar Jacobuskerk in het hart van Renesse
5077: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
2657: BOSCH, DS. J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding
3470: BOSCH, J. (TEKST EN FOTO´S) - Van alle markten thuis. Een impressie van het Nederlandse marktleven.
5020: BOSCH, DR. ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
17643: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Veertiende druk.
17868: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Elfde druk.
17589: BOSTON, THOMAS - De kunst om mensen te vangen. Uit het Engels vertaald door Ds. J. van der Haar.
16725: BOSTON, THOMAS - Een Gift in nood. Viertal preken. Uit het Engels vertaald door wijlen J.H. den Boer en C.B. van Woerden.
16033: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Zestiende druk.
16729: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston. Bedienaar des Goddelijken Woords te Etterick. Vertaald door C.B. van Woerden jr.
17369: BOSTON, THOMAS - Die gevangenen vrijheid schenkt. Tien preken over Jesaja 61:1. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.
17600: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr. te Akkrum.
16705: BOSTON, THOMAS - Komt herwaarts tot Mij
17607: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade
16783: BOSTON, THOMAS - De kunst van mensen vangen. Een alleenspraak naar aanleiding van Mattheüs 4:19. Opnieuw uit het Engels vertaald door drs. C. van Haaften.
17872: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat (...)
17700: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Dertiende druk.
17554: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat (...)
10875: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688).
16022: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1668)
6797: BOUWMAN, DR.H. / HARTOGH, DR.G.M. DEN / HONIG, DR.A.G. - Het Reformatorisch Beginsel of De Afscheiding beoordeeld naar het Gereformeerd Kerkrecht door Dr.H. Bouwman. Van den Brink - Zutphen (1923); 40 blz. Waarbij: Door het geloof, of De kracht der Afscheiding van 1834. Rede gehouden op de Theologische-Schooldag, 21 juni 1934 door Dr.G.M. den Hartogh. De Graafschap - Aalten 1934; 30 blz. Waarbij: Van Comrie tot De Cock of: Het Credo der Afscheiding. 1934 Rede overdracht rectoraat en neerlegen ambt aan de Th. School te Kampen op 17 januari 1934 door Dr.A.G. Honig. Kok - Kampen 1934; 36 blz.
4454: BOUWMEESTER, DS.G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus. "Reformatorische Stemmen".
11095: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
15869: BOVENKAMP, C. VAN DEN (SAMENST.) - 50 jaar Christelijk Onderwijs te Waarde
4986: BOXSEL, MATTHIJS VAN / HAM, GIJS VAN DER (TEKST) - Imprimé en Hollande. Het Franse boek in Nederland gedrukt.
17513: BRAAD, HENK E.A. (SAMENST.) - Wieringen in Ansichtkaarten 1950-1970
7364: BRAHÉ, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard, (...) Fotomechanische herdruk. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie (8 blz.).
3100: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan´s onderwijzing
17459: BRAKEL, WILHELMUS Á - Redelijke Godsdienst, in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-Verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het O. en N. T. en de ontmoeting der kerk in het N. T. Vertoond in eene verklaring van de Openbaringen van Johannes. Onveranderd naar de beste uitgave.
1829: BRAKEL, W. Á - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
1162: BRAKEL, W. Á - Een godvruchtige brief tot raadgeving en besturing aan Kinderen in Christus Jezus
17020: BRAKEL, WILHELMUS Á - Redelyke Godsdienst (...) Tweede en Derde deel. Den Twaelfden Druk.
5662: BRANDHORST, EBERHARD / TESCHE, REINER - 100 Jahre ev.-luth. Pfarrkirche Hartum 1892 - 1992. Wissenswertes, Hintergründiges und Vergnügliches zur Geschichte der Kirche und des Kirchdorfs Hartum.
9375: BRANDT, C.D.J. / WERVEKE, H. VAN (RED.) - Wereldgeschiedenis. 10 delen kompleet in cassette (vijfde druk).
5521: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach.
5612: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dl. 1: Voorrede / P.J.Blok. Groei en bloei der stad / D.C.Meijer Jr. Regeering en historie / G.W.Kernkamp. Dl. 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiseijk en maatschappeijk leven / G. Kalff. Godsdienstig leven /
6951: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 9e zendingsdag der Mbuma-Zending maandag 1 mei 1972 te Utrecht.
6952: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 7e zendingsdag der Mbuma-Zending dinsdag 5 mei 1970 te Utrecht.
9699: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 8e zendingsdag der Mbuma-Zending zaterdag 15 mei 1971 te Utrecht.
5288: BREGMAN, C. / KOLE. I.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen, door ds. H. Rijksen. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit De Saambinder.
11487: BREMMER, R.H. - Dertien stemmen over Prediker. Korte meditaties n.a.v. het bijbelboek Prediker, eerder uitgesproken als avondoverdenking voor de NCRV-televisie.
3601: BRESSEN, J. - Een Verheugd Volk en een Jubelende Stad. (geboorte van Prinses Juliana)
9271: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De bekering als evangelisatie-probleem
7530: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
17724: BROECK, R. DE (RED.) - ACZC 1911-1961. Association Cooprérative Zélandaise de Carbonisation G.A. - Sluiskil.
17404: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / EIKENHOUT, L. - Dialect op Noord-Beveland
17304: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / EGGERMONT, J.L. (SAMENST.) - Dialecten in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 2
1578: BROEK, INE VAN DEN - Van dichtbij gezien
17117: BROERE, C. / DORP, A.C. VAN (SAMENST.) - Varen & Opslaan. 75 jaar Gebr. Broere. 50 jaar Rederij Theodora.
17715: BROES, WILHELM - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den Bijbelschen almanak, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel, meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede. WAARBIJ: Randwerk tot het werk: De Evangelische godsdienst, (...). Dit werk is voor bewijs van echtheid geteekend door met den naam des Schrijvers.
3321: BROES, PETRUS - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. (1e t/m 4e stukje)
4765: BROEYER, DR.F.G.M / HONÉE, PROF.DR.E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel .
10635: BRONGERS, J.F. E.A. - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. Derde verbeterde en uitgebreide druk.
15856: BROOME, J.R. - John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God.
4586: BROUWER, J.H. - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H.Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960.
11174: BROUWER, REIN - Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de professionalisering van het Hervormde predikantschap. / Pastor en profil. Supplement. Patroonprofielen respondenten kwalitatief-empirisch onderzoek.
995: BRUIJN, A.J. / POST, S.D., RED. - Vijfentwintig jaar Ds. Koelmanschool te Gorinchem
15723: BRUIJNS, JAN E.A. - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen.
17620: BRUININGS, DAVID / LAREN, JOOST VAN / HOUTEN, FREDERIK VAN E.A. - Reveil-serie. Deel 6. Zesde tiental preken.
15760: BRUINOOGE-VAT, G. - Leer elkaar vertrouwen
16420: BUCHAN, JOHN - De strijd aan de Somme. Tweede phase.
9973: BUDDING, DS. H.J. - Bundel. Negental nagelaten leerredenen (...) 1834-35.
8783: BUDDING, DS. D.J. - Levensproblemen in Bijbels licht
5769: BUDDING, DS.D.J. / PIETERS, DS.W. (RED.) - Één naam tot zaligheid. Tien preken.
8953: BÜDGEN, W. / HARKEMA, M. E.A. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
5492: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, F.L.W.M. - Laurence Sterne en de Nederlandse Schrijvers van c. 1780 - c. 1840.
10306: BUITELAAR, DR. P. - Prediking en geestelijk leven. Vanuit de praktijk toegelicht.
17764: BULLINGER, HEINRICH - Huysboec. Viif decades. Viiftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie. Met seer rijcke Registers.
17395: BUNJAN, MR. J. - Komst en welkomst tot Christus, of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond, door eene evangelische verhandelinge over de woorden Christi, Joh. 6:37.
17083: BUNJAN, JOHANNES - Het gezicht der helle en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid
5704: BUNYAN, J. - John Bunyan
17755: BUNYAN, JOHN - Komen tot Jezus Christus. Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn. Derde druk.
9134: BUNYAN, JOHN - Het water des levens. Vertaald door drs. G.W.L. Verburg-Balke.
8088: BUNYAN, JOHN - De enge poort of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Nieuwe onveranderde uitgave.
15984: BUNYAN, JOHN - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping.
1607: BUNYAN, J. - Stad Mensenziel
9638: BUNYAN, J. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud. Vertaald door P. Huet.
16951: BUNYAN, JOHN - De aangename offerande of De uitnemendheid van een gebroken hart. Vertaald en ingeleid door dr.J.B.H.Alblas.
2909: BUNYAN, JOHN - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar
17847: BUNYAN, JOHN - Goed nieuws voor de slechtste mensen, of De Jeruzalemse zondaar gered. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Tweede druk.
7358: BURGGRAAF, G.P.P. - Trap en mate in de kennis van Christus. Gesprek tussen Wetgeleerde en Christen.
6213: BURGGRAAF, G.P.P. - Mijn Genade is u Genoeg! Heiligmaking een opdracht of een genadegift? Commentaar op Romeinen 6.
7226: BURGGRAAF, G.P.P. - Van Banneling tot Veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
17568: BUTIJN-MELIS, T. - Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde
15887: BYNËUS, ANTONIUS - Twee boeken over de Geboorte, En Verhandelinge over de Besnydenis van Jesus Christus. Uit Joodze, Romeinze, en andere Oudheden, Vertaalt door Fred. Wilh. Westhovius, Dienaar des Goddelyken Woords, Rector te Gorinchem.
9473: CALMEYER, M.R.H. - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar.
5386: CALVIJN, JOH. - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
4305: CALVIJN, JOH. - De Handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Tweede deel.
16159: CALVIJN, JOHANNES E.A. (VERSLOOT, DRS. J. SAMENST.) - Leven uit genade. Dagboek uit de geschriften van de Reformatoren.
17023: CALVIJN, JOHANNES / WIELENGA, DR. B. - Johannes Calvijn’s institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Verkort weergegeven door Dr. B. Wielenga.
10603: CALVIN, JOHANNES - Predigten über das 2.Buch Samuelis. Herausgegeben von Hanns Rückert.
8325: CAMPEN, DRS. M. VAN (RED.) - Gods weg met mensen. Bijbels dagboek. Zesde druk.
16477: CAMPEN, DRS. M. VAN - Gemeenteopbouw rondom het Woord. Een handreiking voor de praktijk.
10085: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Achtste druk.
2425: CAPELLE, L. - De weg der bekeering
3360: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Negende druk.
6256: CARASSO, DEDALO (RED.) - Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850-1863.
3574: CHRISTOFFEL, R - Huldreich Zwingli. Leben und ausgewählte Schriften (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche I)
5180: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM (ED.) - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002. Dutch Review of Church History; eigthy-third volume.
7359: CLEMENTS, DRS. C.J.J. E.A. - Mohammed of Christus? Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.
7320: CLEMENTS, DS. G. E.A. - Onze Turkse naaste. Goed om te weten in contact met Turken. Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Geref. Gemeenten.
9689: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van
7338: COCK, H. DE - Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer
5234: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souverainiteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Vierden druk.
16572: COLES, ELISA - Gods soevereiniteit. Overgezet in de huidige spelling, vanuit de zevende druk der Nederlandse vertaling uit het Engels door J.A. Bunt, Rhenen.
17560: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs
17796: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des geloofs of toelichting op de benamingen van het zaligmakend geloof volgens de letters van het alfabet. 9e druk.
15639: COMRIE, ALEXANDER - Leer mij hoe ik bidden moet. Predikatie uit de Verzameling van Leerredenen. Hertaald en ingeleid door C.R. van den Berg.
17082: COMRIE, ALEXANDER - Het ABC des geloofs. Onveranderde Uitgave volgens 1746). 6e druk.
17535: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars door de onmiddellijke toerekening der Borg-Geregtigheid van Christus; (...) Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een Register, door een liefhebber der waarheid.
17523: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waar in vertoond wordt uit onderscheide teksten De Afgezakte Kranke en kwijnende staat der Geloovigen, (...) Eerste en tweede stuk
8155: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte (...) Nieuwe en onveranderde Uitgave. Onder toezigt en met eene Voorrede van P. Deetman, Predikant te
17152: COMRIE, ALEXANDER - Das ABC des Glaubens
5001: COORNHERT, D.V. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake ... Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door Dr.G.A. Nauta.
17471: CORNELIS, J.CH. / VIJVER, DRS. H.A.M. VAN DE - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 8: De hofsteden van IJzendijke.
6439: CORPUT, ABR. VAN DEN - Het l Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philipps Melanchton, Behelsende met eenen de gedenck-weerdigste saken soo in de Kercke als Politye voor gevallen, van het jaer 1520, tot den jare 1560, in Duytsch-Land, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tien-jarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuck van de Leere des H. Avondmaels, &c.
17334: COTTRET, BERNARD - Calvijn. Biografie
9205: CRAMER, JAN ANTHONY - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
5097: CRAMER, DR.J.A. - De Heilige Schrift bij Calvijn
640: CRUM-NIEUWLAND, Z. E.A. (RED.) - `k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
6144: DALLIMORE, ARNOLD - Charles Hadden Spurgeon. Vertaling A.T. van Blijderveen.
10142: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
16262: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk. Deel 1 t/m 4.
8917: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
11027: DAM, DS. CHR. VAN - Christus' lijden en opstanding. Twaalf lijdens- en opstandingspredikaties. Gebonden, 174 blz. (enkele vlekjes op de voorzijde en verkleuring aan de rug) / De medelijdende Hogepriester. Zevental preken. Gebonden, 100 blz. / De brieven van de apostel Johannes. 131 blz. / De tabernakel der getuigenis. 94 blz. / Natuur en genade. 78 blz. / Een troostrijke wetenschap. 142 blz.
7972: DAM, DS. CHR. VAN - Natuur en genade
15616: DAM, DS. CHR. VAN - Zij zullen ingaan in des Konings Paleis. Verslag van de begrafenis van Ds. Chr. van Dam, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. Chr. van Dam.
10859: DAM, J. VAN - Strijd om het verloren dorp
16920: DAM, H. VAN - Uw trouw is groot. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten verteld aan de jeugd.
17596: DAM, H. VAN - Calvijn, een trouwe knecht van God
17681: DAM, DS. CHR. VAN - Een belofte van het Genadeverbond. Achttal preken.
2065: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties verklaard.
5526: DANKBAAR, W.F. (RED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t
3301: DANKERS, M. - Zielen waar Zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpot.
4278: DATEMA, S. (PREDIKANT TE DELFSHAVEN, ROTTERDAM) - Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederl. Hervromde Kerk
16944: DATHENUS, PETRUS - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie)
16891: DATHENUS, PETRUS - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus (....) Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884.
16446: DAVIDSE, P. - Het beschermend Schild. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Oostkapelle, 1900-2000.
8823: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse. Deel 2: M-Z, Marknesse t/m Zwijndrecht.
7477: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse.
4621: DEK, DR. A.W.E. - Graf Johann Von Der Mittlere Nassau-Siegen und seine 25 Kinder
16013: DEKKER. DRS. W. E.A. (RED.) - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - boodschap - vertolking. Tweede druk.
6133: DEKKER, DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
16382: DEMPER, C. - Eeuw uit eeuw in. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid 1894-2004.
11218: DETMAR, DS. D.A. (ROS, A. BEW.) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
10948: DETMAR, DS. D.A. (ROS, A. BEW.) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
16816: DEURSEN, A.TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005.
11123: DEVOS, GRETA / ASAERT, GUSTAAF / SUYKENS, FERNAND - De Antwerpse naties. Zes eeuwen actief in haven en stad.
9891: DIBON, PAUL - Pierre Bayle, le philosophe de Rotterdam. Etudes et documents publiés sous la direction de P. Dibon. Publications de l'Institut francais d'Amsterdam Maison Descartes 3.
10331: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet - Weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven. Geheel herziene en uitgebreide editie.
17728: DIELEMAN, GRE - Herinneringen aan Terneuzen
9210: DIELEMAN, DS. F. - Afscheids-, Bevestigings- en Intreepreken met alle toespraken (Borssele - Yerseke)
17466: DIEREN, DS. C.A. VAN - Geef mij weder de vreugde Uws heils. Preken uit het leven van David.
17865: DIEREN, DS. C.A. VAN - Leerboek. Beknopte inleiding in de geloofsleer.
17092: DIGGELEN, MICHIEL VAN - De exodus van Hendrik Peter Scholte
17832: DIJCK, W.J.D. VAN - Prisca en Miriam. Een verhaal uit de laatste vervolging der Christenen onder het Romeinsche Keizerrijk in het jaar 303.
17345: DIJK, M. VAN - Willem III, de Koning-Stadhouder een held door God gezonden om Europa te richten
5771: DIJK, DS. W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties. Benevens de tekst van de rouwdienst uitgesproken door Ds.B. Toes. Met een voorwoord van Ds.H. Wiltink.
15943: DIJKSTRA, H. - Na zestig jaren. Een gedachteniswoord voor de Gereformeerde Kerk te Smilde.
16698: DIKKENBERG, DINNEKE VAN DEN - Bewust koken zonder E-nummers / Verder Koken zonder E-nummers / Gewoon Koken zonder E-nummers
16776: DIKKENBERG, W. VAN DEN / GARDE, R.A. VAN DER - Het nageslacht voor ogen. Een bundel interviews met o.a. Ds. F. Mallan, Ds. P.J. Dorsman e.a.
5525: DIS, DR.L.M. VAN / SMIT, DR.JAC. - Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
8112: DODDRIDGE, FILIPPUS - De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments (...) Zesde deel, behelzende den Brief van Paulus aan de Hebreeën, de Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas nevens het Boek der Openbaringe (...) derde stuk.
2417: DOES, DR. J.C. VAN DER - De Doleantie in haar wording en beginperiode
4757: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre.
16743: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër.
4614: DÖNGES, DR.C. - Katalog der historischen Sammlungen im Wilhelmsturm zu Dillenburg. (Veröffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg, 6)
11445: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd. Kompleet in 2 delen.
17798: DOORNENBAL, DS. J.T. - Pastorale Pennevruchten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk, samengesteld door Lulof Dalhuisen.
16858: DOORNENBAL, DS. J.T. - Ziende op Hem. Zeven preken.
17050: DOORNENBAL, DS. J.T. - Reisbeschrijvingen. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk samengesteld door Lulof Dalhuisen.
16220: DOORNENBAL, DS. J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Derde herziene druk.
17745: DOORNENBAL, DS. J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk samengesteld door Lulof Dalhuisen.
10740: DOORNENBAL, DS. J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door S. van Dijk. Derde herziene druk.
2391: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren. Verhandelingen over Psalm 23 en 130.
3377: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
10598: DORP, DS. S. VAN - De HEERE is mijn Herder. Meditaties over Psalm 23. 3e druk.
15899: DOSKER, HENRY E. - Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (Een man, krachtig in woorden en werken.) Een der vaders der Scheiding in Nederland en stichter der Hollandsche Koloniën in den Staat Michigan, Noord Amerika. Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt.
17704: DOUMA, J. - Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek. Zestiende druk
8227: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het vijfde gebod. Predicatie gehouden in de Noorderkerk, op 28 september 1919.
8228: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het zevende gebod. Predicatie gehouden in de Nieuwe Zuiderkerk, op 13 october 1918
2649: DOUMA, DR. J. EN VELEMA, DR. W.H. - Etisch kommentaar. Abortus.
17410: DRIEL, LO VAN - Omtrent Gerrit Pieter Roos
17528: DRIEL, LO VAN - De schoolmeester en de stad. J.H. van Dale en Sluis.
3724: DRIEL, DRS.L. VAN / KOLE, I.A. - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
11012: DROST-BROUWER, ALI. C. - Heiltje Maria. Tweede gewijzigde druk.
4277: DRUMMOND, HENRY - Natuurwetten in de geestelijke wereld. Naar het vijftigste duizend. Uit het Engelsch van Henry Drummond, ... door Dr.A.W. Bronsveld.
435: VENEMA DS. E. - Ik zal gedenken. 101 meditaties over Advent, Kerst, Jaarwisseling, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, bijzondere dagen en Ruth.
674: DORP DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen. 2e druk.
690: HOOGERLAND DS. A. - Het is bij den avond. 12 meditaties die door Ds. Hoogerland zijn uitgesproken voor de kerktelefoon.
17413: DUBBELD, C. - De scherpschutter der valleien
15593: DUBBINK, J. - Waar is de Heer? Dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia (diss. met stellingen).
4960: DUCO, D.H. - De tabakspijp als Oranjepropaganda
16689: DUIJZER, P.J. - Herinneringen aan het oude volk van God
11318: DUIJZER, P.H. - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers. Weduwe van Gerrit Duijzer. Eerder weduwe van Marinus Boshart. Geboren te Dordrecht op 11 November 1874. Overleden te Brakel op 19 Januari 1970. Vierde druk.
11522: DUIN, DS. R.W. (1797-1843) - De zaligsprekingen of de echte kenmerken en heerlijke voorregten der ware onderdanen van het koningrijk Gods. Verklaard en toegeëigend in een achttal leerredenen.
5437: DUITSCH, SALOMON - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses-jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. Ondervonden en in 't Hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot Verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten Vertaalen. Gedrukt voor den Autheur.
6576: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON - Jeschugnat Israëel, Ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der Oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, Overtuiging, en bekeering, van het in de Vier hoeken der Waereld verstrooide Israël; Door hunnen Broeder naar den Vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Eerste en tweede deel.
5010: DURAND-GASSELIN, H. E.A. - Troisième Centenaire de l'Edit de Nantes.
17629: DUYSTER, A. - Ken Hem in al uw wegen. Herziene en aangevulde uitgave van het eerder verschenen boek "Ridders van de weg".
11374: DUYSTER, A. SR. - Om Sions wil zal ik niet zwijgen. UIt het leven van Johannes Duister en Neeltje van Wijk te Veen N.-Br.
10888: DUYSTER, A. - De kuiperszoon. Leven en werk van Hendrik Don.
3249: DUYTSCH (DUITSCH), CHR. SAL. - Den gelukstaat, Den roem, en De bewaaring van een geloovig Christen, voorgesteld in drie Leerredenen uit Coll. 3: 3, 4; Gal. 6: 14 en 1 Petr. 1: 5.
17003: ECKEVELD, J.J. VAN - Brieven aan de zeven gemeenten
15631: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Het zaad in de akker. Tien preken.
16010: ECKEVELD, DS. J.J. VAN E.A. - Vervolging én Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven.
15694: ECKEVELD, DS. J.J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 53e jaargang (2002)
7317: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / MOENS, DS. G.J. N. E.A. - Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gemeenten. Verslag ambtsdragersconferenties 2007.
10651: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / HEIDEN, DS. B. VAN DER - Wat ik geloof. De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
7877: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poel.
343: EGGEBEEN, A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes
16447: EGGEBEEN, A.G. - Niet door kracht, noch door geweld. De kerkhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Poortvliet, aangevuld met enkele algemene gegevens uit Poortvliet en omgeving, waaronder Scherpenisse.
7307: EIJK, J.L. VAN DER / LINDIJER, C.H. / REENEN, H. VAN - Echtscheiding
7229: EIKELBOOM, P. E.A. (RED.) - Jongeren en de gemeente. Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.
5176: ELLERBROEK, G.G. - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné.
16385: ELSHOUT, DS. A. / HOFMAN, DS. A. KATTENBERG, DS. R. / KERSTEN, DS. J.W. - Het Evangelie gebracht. Acht preken.
17862: ELSHOUT, DS. A. - Vermeldt Zijn heil op ‘t wereldrond. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Elshout.
4703: ELZINGA, DR.M.J. E.A. - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 1949. Oanbean troch de fryske akademy.
5461: EMMIUS, UBBO - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Herausgegeben von Dr.H. Brugmans und Dr.F. Wachter.
9506: ENDEDIJK, DRS. H.C. - De Gereformeerde kerken in Nederland. Kompleet in 2 delen. Deel 1: 1892-1936. Deel 2: 1936-1975.
11533: ENKLAAR, DR. I.H. - Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de 19e eeuw.
6411: ENT, DS. H.C. VAN DER - Onbegrijpelijke liefde. 52 meditaties. Met levensbeschrijving van ds. Van der Ent.
10699: ERSKINE, RALPH - Het Sterven aan de Wet, en het Leven naar het Euangelium: Of het Sterven aan Wettische Geregtigheit, En het Leven volgens eene Euangelische Heiligheit: Zynde de Inhout van verscheide Predikatien Over Gal. II: 19 (...) uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross. Zesde druk. Vermeerdert met een Korte Schets.
10668: ERSKINE, MR. RALPH - Al de werken (...) Deel XIX. Ralph Erskine (zijn leven beschreven naar zijn dagboek).
17314: ERSKINE, EBENEZER - Preeken. Deel 1 t/m 6. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden sr. Zeist.
17313: ERSKINE, RALPH - Preeken. Deel 1 t/m 6. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden sr. Zeist.
9960: EUBULUS, CRISTOPHILUS - De zonden van de ambtelijke bediening in het licht van het verval van de kerk
3596: EXALTO, DRS.K. E.A. - De Nationale Synode van Dordrecht
6734: EXALTO, DRS. K. E.A. - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.A.P. A. du Cloux / D.A. Detmar / D. Molenaar / C.C. Callenbach / J.J. le Roy / J.J. Knap sr. / N. Schotsman.
8387: FARLEY, JOHN - Sermons by John Farley. Being a memorial to their late dear Pastor by the friends at Jireh Chapel, Tenterden.
16913: FEENSTRA, DS. J.G. - De Dordtse leerregels toegelicht door Ds. J.G. Feenstra. 4e (bewerkte) druk.
10556: FEENSTRA, J.G. E.A. (SAMENST.) - Om 's Heren Huis. Gedenkboek bij het Vijfenzeventig-jarig Bestaan van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen 1877-1952.
6518: FEITH, MR. RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld
16236: FENNES, HARRY - Missie geslaagd. Van Heerenschool tot De Wilbert van stof ontdaan, Nieuwtjes over het Rijndorp Katwijk, 1831-1966.
8680: FENSHAM, DR. F.C. - Exodus. De Prediking van het Oude Testament (POT).
5909: FEYLINGIUS, JOHANNES WILHELMUS - Uytgesogte leer-redenen, by verschyde gelegentheden verhandeld en toegepast
774: FIERET, DRS. W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk.
16807: FLIKWEERT, C.W. E.A. (RED.) - In Uw gemeente goed. 150 jaar Gereformeerde Gemeenten te Nieuwerkerk (1836-1986).
16702: FLOOR, WULFERT - Vrijmoedig toegaan. De weg naar Christus voor gebrokenen van hart. Vijftal oefeningen.
6250: FLOREY, GERHARD - Bischöfe, Ketzer, Emigranten. Der Protestantismus im Lande Salzburg von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
15904: FLORIJN, DR. H. - De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907.
8187: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. I: De Christelijke opvoeding.
5281: FLORIJN, DRS.H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
5331: FLORIJN, DR.H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
4461: FOKKEMA, ANDREAE, DRS. F.H. E.A. (RED.) - Woordenlijst van het protestantisme
4679: FONTAINE VERWEY, PROF.MR. H. DE LA - Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw. Oud Delft: Historische Publicaties over Delft en Delvenaren, no. 3.
17740: FRAANJE, DS. J. - Enkele Aantekeningen uit de ?Kleine Catechisatie?
16275: FRAANJE, DS. J. - Feeststoffen. Elf predikaties voor onderscheidene tijden.
16092: FRAANJE, DS. J. - Een eerlijke schuldenaar der vrije genade voorgesteld in een predicatie over 2 Timotheüs 2:10 en De zegenbede van een apostel verhandeld in een predicatie over 2 Petrus 1:2 tenslotte Het eenige recept voor een neergebogen ziel verklaard in een predicatie over Psalm 42:12.
17388: FRAANJE, DS. J. - Enkele Aantekeningen uit de ?Kleine Catechisatie? waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Fraanje. Door een catechisante. Derde druk.
8100: FRAANJE, DS. J. - Nagelaten Geschriften. Brieven, toespraken, predikaties.
8191: FRAANJE, DS. J. - Een woord ter gedachtenis (...) op den dag der teraardebestelling van Johannes Vos te Wijk (N.-B.) 6 sept. 1934. Opgeteekend door een catechisante.
17499: FRAANJE, DS. J. - Enkele Aantekeningen uit de ‘Kleine Catechisatie’ waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Fraanje. Door een catechisante. Derde druk.
16305: FRAANJE, DS. J. - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
17015: FRAANJE, DS. J. - Feeststoffen. Elf predikaties voor onderscheidene tijden.
7900: FRAANJE, DS. J. - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatiën over Psalm 65; 2 en Genesis 19: 27 en Het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over Ef. 3: 22. (5e drietal).
16225: FRANCKEN, AEDIGIUS - Kern der Christelyke leere, Dat is de Waerheden van den Hervormden Godsdienst Eenvoudig ter nedergestelt, en met de Oeffening der waere Godtsaligheyd aengedrongen (...) De Achtste druk.
5165: FRANCKEN, JOHAN - Waerachtige Historye vant gene geschiet ende gepasseert is, van tijt tot tijt, geduirende de gevanckenisse van mijnen heere Johan van Oldenbarnevelt.
6407: FRANSEN, DS.E. - Enige brieven van een kruisgezant. / Brieven aan Veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en een biografische inleiding door drs. A. Ros.
6066: FRANSEN, ELIAS - Eenige Brieven van den WelEerwaarde Heer Elias Fransen... Geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met Portret van den Schrijver. Verzameld en met een Voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld.
17850: FREEMAN, GODFREY - Ontsnapt uit Arnhem. Het meeslepende verhaal van een glider pilot. Derde druk.
4417: FRENKEN, JOS / STOLK, BRAM VAN - Hulpverleners en incestslachtoffers. Onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening.
16258: FRUYTIER, JACOBUS - Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden.
17210: FRUYTIER, JACOBUS - Salomons Raad aan de Jeugt, Om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 (...) Sesden Druk. WAARBIJ: Toegift aan de Christen Jeugt, Om haar te bewegen om Salomons Raad gewillig aan te nemen. Waar in gehandelt word van het Wezen en de Onsterflykheid der Menschen ziele, (...) Den Derden Druk.
1529: FRUYTIER, J. - Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden.
879: FRUYTIER, J. - Sions worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden. Tweede druk.
16144: FRUYTIER, JACOBUS - Groot voorrecht van de Christenkinderen (...) Met een inleidend woord van Ds. Js. Wisse Czn. te 's Gravenhage
17456: FRUYTIER, JACOBUS - Gerigtshandelingen van den Allerhoogsten God met Zijn volk van Nederland (...) Vijfde druk, van veel drukfouten gezuiverd. Eerste en tweede deel.
5516: GAGNEBIN, B. - A la rencontre de Jean Calvin
17848: GALLAGHER, STEVE - Word Jezus gelijk. Confronterende bijbelstudies voor geestelijke vernieuwing.
4743: GANOCZY, ALEXANDRE - Le jeune Calvin. Genèse et évolution de sa vocation réformatrice. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, band 40. Mit einer einleitung von Joseph Lortz.
16812: GARDNER, JAMES - De geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door Ds. James Gardner, (...)
502: GARDNER, JAMES - De geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door Ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederland bewerkt door J.G.R. Vos. (...) Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van Prof. J.J. van Oosterzee, Dr. G.J. Vinke en Ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
5864: GEBRAAD, DS. L. - Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden. Verzameld en voorzien van een levensschets door J.M. Vermeulen. Tweede druk.
11165: GEBRAAD, DS. L. - Dienende in alle ootmoedigheid. Verslag van de begrafenis van Ds. L. Gebraad in leven predikant van de Oud. Ger. Gem. in Ned. te St. Philipsland, alsmede een drietal preken van deze leraar.
15626: GEBRAAD, DS. L. - Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden. Verzameld en voorzien van een levensschets door J.M. Vermeulen. Tweede druk.
7143: GEESINK, DR.W. - Om te doen gedenken. Meditaties voor Kerstmis, oudejaarsavond, Paschen en Pinkster.
6751: GEESINK, DR. W. - Beknopt overzicht van de geschiedenis der NederduitscheGereformeerde Kerken in de negentiende eeuw
17639: GELDER, A. DE / KRAKER, C. DE / OVERBEEKE, G.J. - In Uw huis. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen.
9170: GELDER, DS. M. J. VAN E.A. - Werp uw brood uit. 52 meditaties.
3161: GELDEREN, DRS.J. VAN, PLOMP, DR.J. EN VEENENDAAL, W.C. (RED.) - Honderd plus tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen. Een bundel opstellen en impressies.
6057: GELUK, L.J. / GOLVERDINGEN, M. E.A. - Denken over ... De Afscheiding
5341: GENDEREN, J. VAN E.A. (RED.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan W.H.Velema.
8357: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr. .
4890: GEURTS, P.A.M. E.A. (RED.) - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
6641: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
17515: GIER, DS. K. DE - Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord. Vijfde herziene druk.
17498: GIER, DS. K. DE - De geschiedenis en de kenmerken van het Gereformeerd Kerkrecht
17338: GIER, DS. K. DE - Beproefd en gelouterd. Negentien preken over Job
5810: GIESEN, MARINUS VAN DE - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, afscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
17438: GINKEL, ROB VAN - Elk vist op zijn tij. Een Zeeuwse maritieme gemeenschap, Yerseke 1870 - 1914.
11411: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000.
7182: GODET, DR. F. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
10181: GODWIN, TH. - Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877). Een gezaligde zondaar door souvereine genade (...) Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser.
15564: GOEDE, BAREND DE - 't Is altemaal Adams kroost. Een verhaal van menschen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835 - 1904.
15938: GOEDKNEGT, FIA E.A. - 75 jaar Gereformeerde Kerk Rhenen 1926 - 2001. Verleden en Toekomst.
16063: GOLVERDINGEN, DS. M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk. Derde herziene en uitgebreide druk.
10606: GOODWIN, THOMAS - Opera, Ofte alle de Theologische Werken, Meest betreffende de Praktijke der Godtzaligheidt, en den Wandel van een Christen, in de plichten nevens Godt en z?ne Even-naasten: Van den zeer Geleerden Thomas Goodwin. Uyt het Engels getrouwelijk vertaelt en van Nieus overzien Door Mr. Jacobus Koelman (...) Met twee nodige Registers verzien. Noit soo by malkanderen gedrukt.
17694: GOODWYN, THOMAS - Romeinse Oudheden in het Engels beschreven, door Thomas Goodwyn; vertaald door Daniel Peenius. Op nieuws oversien ,vervolgt en voor het grootste gedeelte vermeerdert: door A. v. Poot. M. D.
15907: GÖRG, MANFRED - Mythos, Glaube und Geschichte. Die Bilder des christlichen Credo und ihre Wurzeln im alten Ägypten. 4. Auflage.
7578: GORT, K.A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
15561: GRAAF, DR. IR. VAN DER - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1906-1951 / 1951-1981.
5003: GRAAF, J. DE E.A. - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum.
909: GRAAF, IR. J. V.D. RED. - Pilaar en kandelaar; aspecten van het kerkelijk leven.
1273: GRAAF, DS. S.G. DE - Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis
5192: GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Tijd in Gods hand. Een handreiking over achtergronden, consequenties en roeping i.v.m. de wetgeving over abortus-provocatus.
16175: GRAAF, MARGRIET DE - De school is jarig. Serie: De Emeraldo’s, deel 3.
8287: GRANDIA, C. - Een nieuw begin. Het Evangelie van Mattheus. Hoofdstuk 1-15. / Gedragen tot het einde. Hoofdstuk 16-28.
16707: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten.
7379: GRANDIA, DRS. J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek.
15675: GRANDIA, DRS. J.J. E.A. - ZIjn verbond en woorden. Louter genade voor jongeren toegelicht.
4276: GRANJON, FRANCOIS - De Strijd eens Priesters. Uit het Fransch vertaald door Dr.C. Hille Ris Lambers, pred. te Haaksbergen.
16751: GRAY, ANDREW - Grote en dierbare beloften. Negen Predikatien. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. Tweede druk.
16755: GRAY, ANDREW - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist. 2e druk.
10202: GRAY, ANDREW - Uitnemende Openbaringen. Zeven predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
6656: GREEF, DR.W. DE - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door Dr.W. de Greef.
7684: GREIJDANUS, DR. S. - Korte Verklaring der Heilige Schrift. Lucas I en II. Derde druk.
4819: GRELL, OLE PETER - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden (werkgroep Engels-Nederlandse betrekkingen). New series, no. 11).
5119: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte. 12 Volumes in 14. 1: Alte Kirche I. 2: Alte Kirche II. 3: Mittelalter I. 4: Mittelalter II. 5: Die Reformationszeit I. 6: Die Reformationszeit II. 7: Orthodoxie und Pietismus. 8: Die Aufklärung. 9/1: Die neueste Zeit I. 9/2: Die neueste Zeit II. 10/1: Die neueste Zeit III. 10/2: Die neueste Zeit IV. 11: Das Papsttum I. 12: Das Papsttum II.
16817: GRIMM, CAROLO LUDOV. WILIBALDO - Lexicon Graeco - Latinum in libros novi testamenti.
10633: GROE, THEODORUS VAN DER / VERHEIJ, DIRK - Brieven van Theodorus van der Groe (...) F.P. D'Huij - Middelburg z.j. (ca. 18,90). 231 blz. WAARBIJ: Tweede bundel Gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. J. Bantz - Gorinchem 1862. 125 blz.
8340: GROE, THEODORUS VAN DER - De ware bevinding. In hedendaags Nederlands herschreven door Drs. P.A. Zevenbergen.
16733: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelaten Biddags-predikatien
17297: GROE, THEODORUS VAN DER - Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen en onafscheidelijke vruchtgevolgen van het ware zaligmakende geloof
17593: GROE, THEODORUS VAN DER - Een vijftal leerredenen. De eerste 2 predikaties over Openbaringen 2: 11, het laatste drietal pred. over Openbaringen 2:17.
17780: GROE, EVA VAN DER - Oorlog, kerk en staat. Zijnde een eenvoudig en waar verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardigd heeft.
1944: GROEN, DS.K. - Zions wandelwegen (tweede zestal leerredenen)
7129: GROEN, DRS. ROELOF - Rouw en geloof. Een beschrijving van mogelijkheden.
17698: GROENEWEGEN, J. E.A. - Waarom was 't op mij gemunt? Veel geciteerde bevindelijke gedichten. Derde druk.
15974: GROENEWEGEN, JOH. / SMYTEGELT, BERNARDUS - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont (...) Vermeerderd met een aanhangsel. Dertiende druk. Eerste en tweede deel. WAARBIJ: Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
15622: GROOT, KEES DE / KOK, SANDER - Bruggenbouwers. 75 jaar SGP-jongeren.
6794: GROOT, DR. D.J. DE - Verweer en verantwoording. Het bestaansrecht der Gereformeerde Kerken.
5274: GROOT, DR.A. DE / SCHRAM, DR.P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding
11119: GROOT, HUGO DE - Hommage a Grotius. Etudes et documents pour servir a l'histoire de l'universite de Lausanne IV.
4623: GROOT, K. - Die Erweckungsbewegung in Deutschland und ihr literarischer Niederschlag als Gegenstück zu dem Holländischen Réveil
9886: GROSHEIDE, PROF.DR.F.W. / ITTERZON, DR.G.P. VAN - Christelijke Encyclopedie. 6 delen. Ongewijzigde herdruk naar de tweede geheel herziene druk van 1956 - 1961.
4770: GRÜNBERG, PAUL - Hauptschriften Philipp Jakob Speners. Bearbeitet und eingeleitet von Paul Grünberg. "Bibliothek theologischer Klassiker". Ausgewählt und herausgegeben von evangelischen Theologen.
5214: GRÜNDER, KARLFRIED - Figur und Geschichte. Johann Georg Hamanns "Biblische Betrachtungen" als Ansatz einer Geschichtsphilosophie.
1154: GULDENMOND - Een Pilaar in Gods Kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck
16504: GUNST, DS. A. / SCHOT,. DS. A. / VISSCHER, DS. W. / VERWEIJ, DS, J.W. / VAN GELDER, DS. M.J. / VERGUNST, DS. A.T. / TUINIER, DS. D.W. / MIJNDERS, DS. J. / TERLOUW, DS. L. / HARINCK, DS. C. / BAAN, EVANG. G. - Een snoer van tweeëntwintig parels. Overdenkingen bij Psalm 119.
15961: GUTHRIE, WILLIAM - Des Christens Groot Interest. Voorzien van drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Vermeerderd met een bijdrage van Drs. L.F. Groenendijk.
11230: GUTHRY, WILLIAM - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen. Vertaling: H. van Maanen
6609: HAAFTEN, IR. J.M. VAN - Vormgeven aan christelijke identiteit, Een handreiking aan bestuurders en leidinggevenden.
10771: HAAN, P. DEN - Koloniaal bezit en handel, in verband gebragt met de afscheiding van Belgie met Holland
5132: HAAN, MARIA HELENA DEN - Adriaan Loosjes
17636: HAAN, DS. H.H. DE E.A. - Gods goedheid en trouw 1912 - 2012. Christelijke Gereformeerde Kerk Zaamslag 100 jaar.
2595: HAAR, DS. J. VAN DER - Lieflijk in Psalmen
462: HAAR, DS. J. V.D. - Het geestelijke leven bij Calvijn
8560: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 52e jaargang.
15855: HAAREN, DS. J. VAN - De zendbrief van Judas. 13 preken. Opnieuw geredigeerd door G.C. van Haaren.
15556: HAAREN, DS. J. VAN - De goede belijdenis
2749: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna, deel 1. 37 meditaties.
15826: HAAREN, DS. J. VAN - De Bron van leven en licht. 52 meditaties. Tweede druk.
5325: HAAREN, DS. J. VAN - Ter gedachtenis. Ds.J. van Haaren. Levensschets en een achttal preken.
5685: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
5349: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834.
11114: HAEFTEN, G.A. VAN - Het Beheer, De Belangen En De Dienst Der Koninklijke Marechaussee. Eene studie door Kolonel G.A. van Haeften, Inspecteur van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
10289: HAGE, DS. W. - Het gepredikte Woord. Achttal preken.
17874: HAGE, DS. W. - De weg ter ontkoming. Zes preken.
5872: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek. Samengesteld door K. Hageman.
7263: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch. Zijn laatste levensjaren.
1640: HAKKENBERG, DS. D. - Open vensters naar Jeruzalem. 20 Bijbellezingen over het boek Daniël.
16452: HAKKENBERG, DS. D. - Die gevangenen vrijheid schenkt. Zestal preken.
17863: HAKKENBERG, DS. D. - Ziet ik kom haastiglijk! Ter nagedachtenis aan ds. D. Hakkenberg. Tweede druk.
17864: HAKKENBERG, DS. D. - Veel schoner dan de mensenkinderen. Zeven preken over Psalm 45.
4655: HALBERTSMA, J.H. - Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869. Brekker en bouwer.
5156: HALLEMA, A. (MET INLEIDING VAN F.A. BRUNKLAUS) - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en London uit voor vrijheid en recht.
11170: HALYBURTON, THOMAS - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen: In zich behelzende: I. Een ontdekkinge van des menschen staat en toestand van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des menschen herstellinge door het geloof in Christus, of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III. Des Christens plicht, zoo met opzicht op Personeelen als Huishoudelijken Godsdienst.
16895: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten. Bundel met tien Bijbels-bevindelijke preken van zeven christelijk-gereformeerde predikanten. F.P.L.C. van Lingen (1832-1913), Jac. Wisse (1843-1921), F. Lengkeek (1871-1932), H. Janssen (1872-1944), P.J.M. de Bruin (1868-1946), P. de Groot (1876-1959) en R. Kok (1890-1982).
5652: HAMEETEMAN, C (FOTOGRAFIE) - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
15967: HAMMING, DS. I. - De kerk in Stad en Lande
11176: HANEKAMP, J.C. - An appeal for justice. The life or Dr. Henry Bathurst. Lord Bishop of Norwich, 1744-1837. Een beroep op rechtvaardheid het leven van Dr. Henry Bathurst, Bisschop van Norwich 1744-1837 (met een samenvatting in het Nederlands).
11177: HANEKAMP, J.C. - Utopia and Gospel. Unearthing the Good News in Precautionary Culture.
10537: HAPEREN, A.M.M. VAN - De vegetatie van Midden-Zeeland
11036: HARINCK, DS. C. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties. Tweede druk.
17747: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier
17820: HARINCK, DS. C. - Gods beloften in het persoonlijk leven. Tweede druk.
17746: HARINCK, DS. C. - Personen uit de Christinnereis van John Bunyan
6929: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. 10 bijbellezingen. Tweede druk.
17751: HARINCK, DS. C. - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van genade. Tweede druk.
17859: HARINCK, DS. C. - De Schotse verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
17143: HARINCK, DS. C. - Wie is Jezus van Nazareth?
10701: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken (...) benevens andere merkwaardige mededelingen. Derde druk.
17822: HARTEN, DR. P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
15569: HARTOG, F. PROF. DR. - Inflatie. Oorzaken, gevolgen, bestrijding. Nauta-Reeks 7.
4880: HASELEN, H.J.L. VAN - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
9336: HASPER, H. - Hasper. Een lied voor de wereld
1750: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang en eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en Hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door Ds. W. de Graaf te Zaltbommel. Deel 2.
10765: HASSELMAN, J.J. - Eenige beschouwingen omtrent Kolonisatie
11397: HAUSCH, BRUNO - The Culinary Chronicle. Volume 8. The Best of Tokyo & Europe Cuisine. Including DVD. English edition.
6232: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus. Bekeringen onder de bediening van Spurgeon.
16682: HAYWARD, S. / PIKE, S. - Gewetensvragen. Beantwoord door de predikanten S. Pike en S. Hayward. Vertaald door J. de Jager.
16758: HAZEU, JOHANNES - Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes. Kompleet in 3 delen.
16826: HAZEU, J. - De nieuwe stichtelijke liederen door J. Hazeu, C.zoon, op vier stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder en zangmeester B. Smit. Nieuwe compositie. Eerste deel. Twaalfde druk. WAARBIJ: Tweede deel (...) op vier stemmen gebragt door Dirk van der Reijden, Ns.zoon. Nieuwe Compositie.
10973: HEEMSKERK, DS. D. - En om Uw gunst en waarheid saam. Een prekenserie over de Dordtse Leerregels. Derde druk.
10709: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de Modder. In Zeeland gevonden Pelgrimstekens.
17606: HEGEMAN, DS. C. - Heimwee naar Bethlehem. Zestal predikaties.
11478: HEGEMAN, DS. C. - Vrije souvereine genade 1
8318: HEGGER, DS. H.J. - Sta op! ... en Christus zal over u lichten
8312: HEGGER, DS. H.J. - Zijn gebod is Liefde
4833: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Tussen Mara en Elim. 52 meditaties.
11057: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Visser der mensen. Het leven van Petrus (37 meditaties).
17795: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
10903: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodemus. 28 meditaties.
16808: HEIKOOP, DS. M. - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
17519: HEIKOOP, DS. M. - Het leven van David. 15 Bijbellezingen. Derde druk.
15983: HEIKOOP, DS. M. - Elia. Twaalf Bijbellezingen. Derde druk.
3160: HEITINK, G. E.A. (RED.) - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen.
7090: HELL, E. VAN E.A. (RED.) - `n Handvol koren. Over 60 jaar jeugdwerk gesproken.
16143: HELLENBROEK, ABRAHAM - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt
17075: HEMERT, GERDA VAN - Een kleine Jongen. Persoonlijk verhaal van een vrouw, die nadat haar zoontje van tweeënhalf jaar voor haar ogen verongelukt is, troost en steun ontleent aan haar christelijk geloof.
17612: HENRY, MATTHEW / STACKHOUSE, THOMAS / STARCKE, CHRIST. / EN ANDERE VOORTREFLYKE ENG. EN HOOGD. GODGELEERDEN - Letterlyke en practikale verklaaring over de Boeken der Richteren en Ruth
17299: HENRY, MATTHEW - Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Bijbels dagboek. Samengesteld door A. Bel.
17614: HENRY, MATTHEW / STACKHOUSE, THOMAS / EN ANDERE VOORNAME GODGELEERDEN - Letterlyke en practikale verklaaring over Moses derde boek, genaamt Leviticus. Deel 1 en 2.
17613: HENRY, MATTHEW / STACKHOUSE, THOMAS / ENGELSCHE GODGELEERDEN / STARCKE, CHRIST. - Letterlyke en practikale verklaaring over het eerste Boek der Chroniken (...) WAARBIJ: Letterlyke en practikale verklaaring over het tweede Boek der Chroniken
16441: HENRY, MATTHEW - De ziel en haar waarde. Vertaald door Iz. den Dekker.
15575: HERIK, ARIE VAN DE E.A. (SAMENST.) - In Abrahams voetspoor. De Gereformeerde Kerk van Ridderkerk 1891-1991.
9503: HERTOG, G.C. DEN EN VEGT, H.M. VAN DER - Woestijn en Openbaring. Bijbelse wortels en Joodse en christelijke interpretaties
10224: HERTZBERGER, MENNO - Boeken, veel boeken- en mensen. Herinneringen aan Internationaal antiquariaat Menno Hertzberger.
9767: HERVEY, JAMES - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften, uitgegeven of nagelaten door wylen Jakobus Hervey (...) Met 's Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven. Alles uit het Engelsch vertaeld, en in eene voegelyke orde saemgebragt.
4654: HEULE, CHRISTIAAN VAN / SCHUERE, JACOB VAN DER / LEUPENIUS, PETRUS - Trivium. Oude Nederlandse Geschriften op het gebied van de Grammatica, de Dialectica en de Rhetorica. Nr.1 - deel 1: De Nderduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. Nr. 1 - deel 2: De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Nr. 2: Nederduytsche Spellinge. Nr. 4: Aanmerkingen op de Neederduytsche Taale en Naaberecht.
6011: HEYCK, ED. - Wilhelm von Oranien und die Entstehung der freien Niederlande. Monographien zur Weltgeschichte, XXVIII. Mit einem Faksimile und 106 Abbildungen.
16312: HEYL, BINJAMIN - Een toelichting op de sjabbatochtenddienst in de synagoge
16388: HILLE, CORNELIS VAN - De ziekentroost. Een korte onderwijzing in het ware geloof en in de weg der zaligheid, om gewillig te sterven.
3486: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van Ds. Abraham Verheij.
10748: HILLENIUS, JESAIAS - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Preek over Hebreeen 4:16.
16671: HILLENIUS, JESAIAS - Elisa's rouwbedrijf. Verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius. Lijkrede uit 2 Koningen 2 vers 12, gedaan op 12 augustus in Drachten door G. Schortinghuis.
4328: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
6033: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
11000: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929.
975: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand. Dit boekje richt zich op vragen rondom het levenseinde.
3893: HOEK, DR.J. - Incest. Wat gaat ons dat aan?
3975: HOEKSTRA, E.G. / HUSÉN, L. / BERG, L. / SKRUTKOWSKI, K. / GOETHEM, P. VAN - Over Geloven. Leergang godsdienst voor het voortgezet onderwijs. 2 delen met de 2 werkboeken.
17841: HOEKSTRA, DS. H. - Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme WAARBIJ: Eene Banier om op te werpen van wege de waarheid. Rede, uitgesproken den avond vóór 17 augustus 1855, in de Domkerk te Utrecht. WAARBIJ: Het Methodisme. Eene Lezing
7481: HOEVEN, D. VAN DER E.A. - Ethan door de jaren heen. De geschiedenis van 35 jaar mannenkoor Ethan Yerseke. 1966-2001.
16868: HOF, DR. W.J. OP 'T E.A. - Dordrechts erezuil herleefd en herdacht
8462: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
16465: HOFMAN, DS. H. - Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdrager en gemeente.
4968: HOFMAN, DR.H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving.
10345: HOFMAN, DS. M. - Gode bevolen en de opdracht des Heeren aan Jeremia zijnde de afscheidsleerrede van mijne geliefde gemeente Rijssen op zondag den 30sten maart 1924 en de intreêleerrede te Krabbendijke op zondag den 6den april 1924.
5928: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
8564: HOFMAN, DS. M. - 71 samenspraken over het boek Jona
3370: HOFMAN, DS.A. - Volgt hun geloof na. Over het leven van twintig Bijbelheiligen
9893: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
17685: HOFMAN, DS. M. - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt, in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leraarsambt van Ds. M. Hofman, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente.
7383: HOFMAN, DS. A. - Tot de grijsheid toe. Korte overdenkingen over Bijbelse figuren uit het Oude en Nieuwe Testament.
7233: HOFMAN, DR. H.A. E.A. - Ware Wijsheid. Een bundel artikelen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van C.G.O.
9194: HOFMAN, DS. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
5141: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche (Siebzehnter Band).
5123: HOLMES, URBAN TIGNER JR. E.A. - The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas. A Critical Edition with Introduction, Commentary en Variants. in Three Volumes.
5115: HOLTROP, P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil. Het Deutsche Christentumsgesellschaft in Nederland, 1784-1833.
10843: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En Abram toog heen. Zeven preken over het leven van Abram. Tweede druk.
17384: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En Abraham toog heen. Zeven predicatiën over het leven van Abraham.
8720: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties.
17385: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied.
17869: HOOGENDOORN, A. - Doe uzelf geen kwaad. Pastorale aspecten rondom suicide.
16980: HOOGERLAND, DS. A. - De Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
6490: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland.
9332: HOOGERLAND, DS. A. - Eben-Haëzer (...) Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland
4027: HOOGERLAND, DS.A. - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
15757: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het overblijfsel van Israël / Een beter vaderland / Het nakroost der Hebreën
16093: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Meer dan ene zegen. Uit het leven van vrouw Stougie uit Mijnsherenland en haar vriendenkring. Tweede herziene druk.
16650: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het Hoge Huis van Sion. De watersnoodramp van 1953 op Schouwen-Duiveland. Tweede druk.
15893: KERKERAAD GEREFORMEERDE KERK HOOGEVEEN - Herderlijk schrijven aan de gemeente. Niet voor publikatie bestemd.
11271: HOOGHWERFF, B. - Het volk uit Abraham gesproten. Uit het leven van Joden die tot bekering kwamen.
16686: HOOGHWERFF, B. - Het vrome volk in U verheugd. Uit het gezelschapsleven.
17670: VAN DER HOOGTE, GEMMA E.A. - 100 Zeeuwse portretten van mensen in de leeftijd van 0 t/m 99 jaar
6649: HOORN, C.M. VAN / KOOL-BLOKLAND, J.L. - Geneeskunde in Zierikzee
16540: HORIONS, LUC / JACOBS,EDUARD / STEVENS, MARC / LONDERSELE, LEO VAN / SOOM, LOUIS VAN / TICHELT, WILLY VAN - Merksemse Nostalgie in Prentkaarten
11325: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke Gezangen en Gedigten, In verscheide geleegentheden des Tyds en Gemoedsgestaltens zaamen gestelt. Den derden druk vermeerdert en verbetert.
7376: HOUTEN, SOETGEN VAN DEN / VELDEN, PETRUS VAN DER - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, Dewelk sy hare Kinderen David, Betgen en Tanneken, Tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. Onveranderde uitgave volgens 1699. J.P. van den Tol Jz. - Nieuw-Beijerland 1930; 39 blz. Waarbij: De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland. Onveranderde uitgave. Boer & Vennik - Gouda z.j.; 32 blz.
3005: HOVEN, HERMANUS VAN DER - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van der Hoven.
4239: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te
10942: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde Gemeente te Yerseke 1880-1980.
6214: HUBREGTSE, I. - Velen onderwezen. 1921 - 1996. 75 jaar Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke.
17220: HUBREGTSE, DS. L. - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse, in leven Leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te
11244: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). Herziene druk.
11326: HUBRTEGTSE, DS. L. - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse, in leven Leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
9343: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Kompleet in 12 delen.
17748: HUISMAN, DS. L. - Geen Ander Evangelie 4e bundel
4374: HUISMAN, DR.C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
17507: HUISMAN, DS. L. - Met lege handen. 10 voorbereidingspreken op het Heilig Avondmaal.
15713: HUIZINGA, DRS. R.T. / WIJK, B.J. VAN / HAVERKAMP, DS. B. / SLAGBOOM, DS. D. / HAAR, DS. J. VAN DER / ABMA, DS. H.G. / DONKERSLOOT, P.M. / WURMBRAND, DS. RICHARD / MATEBOER, T. / HOVIUS, DS. J. / KERSTEN, DS. J.W. / - Banier Bibliotheek voor het gezin. 17 deeltjes: Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga / Zwervers uit Tweestromenland door B.J. van Wijk / Paulus de heidenapostel door Ds. B. Haverkamp / Christelijke ethiek voor deze tijd door Ds. D. Slagboom / De Kerk in Bijbels licht door Ds. J. van der Haar / Na vijftien verhoren door God verhoord (Het martelaarschap van John Philpot, 1555). Uit het Engels vertaald door ds. J. van der Haar / Nà dit leven door Ds. H.G. Abma / De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge door P.M. Donkersloot / De ondergrondse Kerk gemarteld om Christus' wil door Richard Wurmbrand / Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster door T. Mateboer / De Catechisatie door Ds. J. Hovius / Petrus na pinksteren door Ds. J. van der Haar / De veertien apostelen door Ds. J.W. Kersten. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal. / Op reis naar het erfland door B.J. van Wijk / De Gereformeerde Eredienst door Ds. J. van der Haar / De Tent onder de wolk (Gods woning, de toegang tot Gods woning, brandofferaltaar, wasvat, tafel der toonbroden, gouden kandelaar, arks des verbonds, priesters, priesterkleding, enz.) door Ds. B. Haverkamp / Israël en de volkeren door P.M. Donkersloot
8950: HULSBERGEN, S.J.M. / HULSBERGEN, W. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
16840: HUNTINGTON, WILLIAM - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
11309: HUNTINGTON, WILLIAM - De wettische heiligmaking ontmaskerd door het merg van het evangelie. Is de Wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid?
16691: HUNTINGTON, WILLIAM - De Fontein des levens. Verzamelde leerredenen, deel 3.
16571: HUNTINGTON, WILLIAM - Enkele minder bekende geschriften van en over de ”Kolendrager”. – Het Wapenschild van de Prediker – Het optreden van William Huntington – De onbarmhartige dienstknecht – Het geroep van Klein Geloof
11240: HUNTINGTON, WILLIAM - De vernieling des doods door de Fontein des levens of de dood tenietgedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engels vertaald door J. de Jager.
11384: HUNTINGTON, W. - God, de Kassier der armen, of De Geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, welke op onderscheidene tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H.J. Budding.
10378: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en De vreugde des geloofs in de schaduw des doods.
17542: HUNTINGTON, WILLIAM - Levende getuigenissen of Geestelijke Brieven over Goddelijke onderwerpen, zes en dertig brieven geschreven aan en beantwoord door William Huntington. Tweede druk.
9857: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
9718: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Stengholt.
5179: HYMA, ALBERT - Christianity, capitalism and communism. A historical Analysis.
7570: IRHOVEN, WILHELMUS VAN - Canones Synode Nationalis Dordracenæ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden (...) over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven (...) Tweede druk.
16030: IRONS, DS. JOSEPH - Goddelijke leiding. Zeven predikaties.
1392: JAHN, GUSTAV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. Vertaald voor het Nederlandsche volk.
9057: JANSE, L. - Een fijne vacantie. Voor onze jeugd No. 9.
17671: JANSEN, M. / TETENBURG, T. - Borsele tot in de kern. Beelden van een kwetsbaar, maar daarom niet minder strijdbaar stukje Zeeuws platteland.
5483: JANSSEN, WILLEM - Charles Utenhove. Sa vie et son oeuvre (1536-1600).
15902: JANSSENS, HARRY - Kerken in Zuidwolde in de negentiende eeuw
7449: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Natuir en Kracht van 't Ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, In eenige byzondere stukken geopent; Beneffens De Vermanings-picht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, In eenige byzonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het tweede deel over vers 13.
5023: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen; uit het Hoogduitsch van den Abt J.F.W. Jerusalem. Vertaald, en in deezen Tweeden druk verbeterd, door Balthazar Carull. Eerste deel.
11363: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen, gehouden te Brunswyk Lunenburg Wolffenbuttel, door den Abt J.F.W. Jerusalem. Uit het Hoogduitsch vertaald door Balthazar Carull. Eerste en Tweede deel.
4562: JILLEBA, FRED - Het Van de Perrehuis te Middelburg. 3e verbeterde druk. (Oorspronkelijke titel: Mr. J.A. Van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank)
3729: JOMIER, JACQUES - How to Understand Islam
3447: JONG, DS. TJ. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
6166: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
4620: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
6342: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de "kleine kerkhistorie" rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10491: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
15879: JONGSTE, DS. C. DE E.A. (RED.) - Wanneer ik voor U kniel. Rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000.
10475: JONKER, L. / DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekkker door Ds. F. Mallan.
9468: JONKERS, DR. JAN B.G. - De gelovige gemeente. Een godsdienstsociologische beschrijving van het geloofsleven in een plaatselijke gerefomeerde kerk. Ooststad. Noorddorp. Grootstad.
11087: JUNGIUS, JOHANNES ERNESTUS (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - De Verborgentheit der laatste Tyden die aanstaande zyn, Geopent, in eene volgens den betoogtrant der Wiskundigen ingerigte Verklaaring van de twee Eerste Verssen van het XIVde hoofdstuk van den Propheet Zacharias, en eene daar bygevoegde Oplossing van de drie grootste Raadselen der H. Schrift (…) Tweede Druk.
4490: KAEMPFER, ENGELBERT - De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en regeering van dat ryk, (...) hunnen Koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het Koningryk Siam (...) Door Engelbert Kaempfer (...) Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsche Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer (...) Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schryver. Voorzien met kunstige Kopere Platen. Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, en uyt het Engelsch in
9959: KALLE, J.H. - Naar Beth-El! Zestig jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Herkingen.
3892: KAPTEYN, DS.K.J. - Blijdschap en vrede. Wijsheid en kracht. Predikatiën gehouden bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk te Giessendam op 12 october 1919 en het aanvaarden daarvan in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op 19 october 1919.
1955: KARELS, K. - Internet een bezinning. Tweede druk.
10641: KARELS-MEEUSE, M.H. (BEW.) - Uit het leven van Sukey Harley
10712: KARNEBEEK, H.A. VAN - Levensschets van den vice-admiraal A.W. de Man. Met portret en Fac-similé.
16177: KASSE, BRAM - De slimste opa van de wereld. Serie Tijs en Jasmijn, deel 3.
17775: KATTENBERG, DS. R. - Onder een open hemel. Zeven preken over Stefanus.
5035: KEENEY, W.E. - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
15617: KEMP, JOHANNES VAN DER - Emanuels ondertrouw, of te Een ontdekkinge hoe het sich toedraeght, in en na de Ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst Huwelijk, tussen den alderheerlijksten, schoonsten en gezegendsten Koningh Emanuel, en de alderschuldighste mismaekste, verachtste en overspeelighste onder de Wijven. Vervat in VII Brieven. Door Een die sigh nutter acht noyt gebooren, dan aldus noyt Ondertrouwt te sijn.
5823: KEMP, JOH. VAN DER - Uw harten vertroost. Dagboek, samengesteld en geredigeerd door J.M. Vermeulen.
7420: KEMP, JOHANNES VAN DER - Drie brieven van Johannes van der Kemp. Nieuwe Uitgave.
17455: KEMPENEERS, JAN - Sint Philipsland en Anna Jacobapolder toen en nu
16424: KEMPIS, THOMAS A / (FLORIJN, H. SAMENST.) - Thomas a Kempis zijn mooiste citaten. Tweede druk.
8928: KEMPIS, THOMAS Á - De navolging van Christus. Naar het oorspronkelijk handschrift. Uit het latijn vertaald door R.P.J.M. Bouman, S.J.
9747: KENNEDY, JOHN - De Heiland. Bundel van 7 preken. Vertaling A.P. Meeuse.
338: KERKSTRA, A. E.A. - Uw naam geef eer (25 jaar Petrus Datheenschool Puttershoek)
16378: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht.
8255: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan Overwinnaars. Verhandeling der Geloofshelden uit Hebr. 11. Derde druk.
17571: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 6e druk.
17817: KERSTEN, DS. G.H. - Kerkelijk Handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
8370: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties. 3e druk.
16427: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek. Vragen en antwoorden. CGO 010.
11220: KERSTEN, DS. J.W. - Verwacht, verschenen, verhoogd. Zesde zestal predikaties.
728: KERSTEN, DS. G.H. EN ZWEDEN, DS. J. VAN - Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
3522: KERSTEN, DS.G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10048: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
17504: KERSTEN, DS. J.W. - Het Verlossende Licht. Vijfde Zestal predikaties (Oud- En Nieuwjaar En Vrije Stoffen).
17493: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan Overwinnaars. Verhandeling der Geloofshelden uit Hebr. 11.
15872: KERSTEN, DS. G.H. - Een volkomen offerande. Goede Vrijdagpreek over Johannes 19: 31-43 en Paaspreek over Johannes 20: 24-28.
16664: KERSTEN, DS. G.H. - Nabij God te zijn. Dagboek. Tweede druk.
1305: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genisis 37 t/m 50.
16665: KETTERIJ, DS. M. V.D. - Vrede zij ulieden. Een achttal niet eerder eerder uitgegeven predicaties. Deel 2
10694: KEUNING, J. - Fer Vrijheid en Rech. Eene Heldin onder de Helden van Zuid-Afrika.
16501: KING, PETER (BARON) / ZANTEN, JAKOBUS VAN (VERT.) - Histoori van het Symbolum, of Geloofs-formulier der apostelen, Met Oordeelkundige Aanmerkingen oover desselfs bezondere Artykelen (Door Peter King). Uit het Engels naar den tweeden Druk vertaald door Jakobus van Zanten.
17419: KINGMANS, H. - Acht titels H. Kingmans: Hondemastate / Het huisje aan de have / Holsbergers / De ijzeren wil / Boer zonder land / De verloren zoon / Waar de winden waaien / Dageraad
6500: KIST, EWALDUS - Beöefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in de weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. Eersten deels, eerste en tweede stuk.
5463: KITTEL, LIC. HELMUTH - Oliver Cromwell. Seine Religion und seine Sendung. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 9, hrsg. von Hans Lietzmann.
10388: KLAARBOUT, CHRISTIAAN / MAURICIUS, JOAN JAKOB - De Luister der Hervormde Kerke, uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godtgeleertheit van den Heidelbergschen Catechismus, met deszelfs vragen en antwoorden, in digtmaat gestelt door Christiaan Klaarbout. Reinier en Josua Ottens - Amsterdam 1725. (48), 92 blz. SGT K81. WAARBIJ: De Kruishistorie van den Lydenden Heiland, Verdeeld in XXVI. Gedichten; Met een' Zegezang Tot zyne Verheerlyking; Door Mr. Joan Jakob Mauricius. Johannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete - Amsteldam 1714. (16), 64 blz. SGT 131.
16172: KLAPWIJK, VROUWKE - Bas helpt een vos
6678: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
10917: KLEPPE, DS. J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
8777: KLEPPE, DS. J.M. - Op saffieren gegrondvest. Twaalftal preken (Voorbereiding, Advent, Kerstfeest, Lijden, Vrije stoffen).
9970: KNAP, DS. J.J. (HOOFDRED.) - Oude paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Elfde, Twaalfde en Dertiende jaargang, 1925-1928.
6237: KNAP, J.J. CZN. - Dogmatische Fragmenten. Eerste reeks: De kerk. Populaire voordrachten over het leerstuk der kerk naar de Gereformeerde beginselen.
4401: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een Remonstrantsch-Gereformeerd predikant (1575-1648).
11503: KNOOK, J. - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
4738: KNUTTEL, DR.J.A.N. - Proza uit de 17e Eeuw. Verzameld en toegelicht door Dr.J.A.N. Knuttel, Redacteur van het `Woordenboek der Nederlandsche taal`. Met repoducties naar Titelbladen en Titelprenten.
4593: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche , Band XIV).
5146: KOE, A.C.S. DE - Van Alphen
15831: KOELMAN, JACOBUS - Vragen voor zelfonderzoek opgesteld door Jacobus Koelman. Herschreven door Drs. C.J. Meeuse.
5046: KOEPP, WILHELM - Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen Hamannbildes. (Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. In Verbindung mit dem Ostkircheninstitut herausgegeben von Robert Stupperich. Monographienreihe, Band 5).
8075: KOHLBRUGGE H.F. / CLERCQ, MARIA DE - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
3568: KOHLBRÜGGE, DR.H.F. - De taal Kanaäns. een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
10634: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: Efeze en Filippenzen
17805: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De profeet Jona. Zeven preken.
9964: KOK, DS. R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
4241: KOK, DS..A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
8473: KOK, DS. A. / RIDDER, DS. C. DE - Getrouw tot de dood. Verslag van de begrafenis Ds. A. Kok op 15 juli 1971 te Kootwijkerbroek met de gehouden predikatie van Ds. C. de Ridder op de eerste zondag na de begrafenis, alsmede twee predikaties van wijlen Ds. A. Kok.
4262: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
1632: KOK, DS. R. - Onze Consciëntie. Een drietal predikaties: 1. De toegeschroeide consciëntie. 2. De sprekende consciëntie. 3. De gereinigde consciëntie.
2745: KOK, DS. R. - Het Gezin. Drietal predikaties.
6395: KOK, DS.R. - Het nieuwe Leven. 2 Adventspredikaties, 2 Kerstpredikaties en 2 Nieuwjaarspredikaties.
3209: KOK, DS.R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
7402: KOK, DS. J. - Psalm 119
516: KOLE I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem 1907-1977. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
3818: KOLE, DRS.I.A. - In gesprek met ouders. Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen.
8167: KOLE, DRS. I.A. EN PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in Reformatorisch perspectief. Derde druk.
6247: KOLLEWIJN, DR.R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
5844: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
5017: KOOIMAN, KLAAS - Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals, uitgegeven en toegelicht.
4756: KOOPS, W.H.R. - De wereld aan boeken, een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus, t.g.v. de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw; 21 mei - 31 augustus 1987.
8848: KOOTEN, DRS. R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.
11534: KOREN, MARIAN / KROL, JAN - New Library Buildings in the Netherlands / Nieuwe Bibliotheken in Nederland
4610: KORTEWEG, A.S. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de K.B. 8 juni - 26 juli 1984.
5160: KOSSMANN, DR.FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
16631: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Kapelle-Biezelinge.
17693: KOSTER, DS. J. - Mijn raad zal bestaan. Afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman. Intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswal door Ds. J. Koster.
17348: KOSTER, DS. J. - Gods beloften aan Zijn Jakobsvolk
17722: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels Dagboek. Vierde druk.
17638: KOT, W. EN J. - Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland" : hoe en waar? in de periode 1944-1948.
10286: KOT, DS. A. - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht. Tweede druk.
8405: KRAKER, ADRIE DE / BLAEIJ, PIET DE - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
17156: KRANENDONK, W.B. E.A. (SAMENST.) - Vooral dienen. Gedachten over christelijk leiderschap. Afscheidsbundel voor Bart Visser.
1223: KRANENDONK. W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
17340: KRANENDONK, W.B. - Een stekje in Drenthe. Gereformeerde Gemeente te Hoogeveen 1960 - 2010.
5332: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's.
17196: KRANENDONK, W.B. - Wakend aan Zijn poorten. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Kampen.
2664: KRUIJTER, C.J. DE E.A. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerken onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers
7261: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
16286: KRUMMACHER, F.W. - Het Heilige der Heiligen. 13 Stichtelijke Beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in "De lijdende Verlosser".
9630: KRUMMACHER, DR. F.W. - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch.
16525: KRUMMACHER, G.D. - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen. Voorafgegaan door een levensschets van de schrijver.
17642: KRUMMACHER, F.W. - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het Lied der liederen. Derde druk.
5091: KÜHLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
15621: KUIJT, P. - Agenda". Bijbels Dagboekje voor jongeren.
17138: KUIJT, P. - Het Sowjet-communisme toegelicht in 16 lessen. Met een waarschuwing aan het Nederlandse volk.
9545: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. 1e t/m 12e jaargang.
9460: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid.
17343: KUIPER, D.TH. / SCHUTTE, G.J. (RED.) - Het kabinet-Kuyper (1901-1905). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jaargang 9.
6504: KULENKAMP, GERARDUS / SCHMIDT JOHANN, JACOB - Bybelschat, Of de Voornaamste Geschiedenissen Van het Oude en Nieuwe Testament, Beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze voorgestelt; en nader ter Teo-eigening aangedrongen door welgepaste Zedekundige Aanmerkingen; Opgeheldert met een Korte Schets der H. Tydrekening, Verrykt met CLX konstige Printverbeeldingen. Met een Voorreden van Gerardus Kulenkamp. Nieuwe Uitgave. Vermeerdert met een Kort Begrip der Heilige Aardrykskunde en een korte Historische Krnyk, Van Christus af tot nu toe. Met een Voorrede van Rutgerus Schutte. Tweede deel. Dit werk begint met blz. 91 in opdracht van de drukker: "NB. Om dit Werk in twee egale banden te binden kan deze Tytel gevoeglyk voor Bladzy 91 geplaatst worden". 367, (1) blz. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762. Bevat de volgende genummerde platen met elk 8 afbeeldingen: 13, 14, 17, 18 en 19. WAARBIJ: Kort Begrip der Bybelsche Geographie, of Heilige Aardrykskunde; Ter Opheldring der Gewyde Geschiedenissen van het O. en N. Verbond; by Vraagen en Antwoorden, Verrykt met veele nuttige Aanteekeningen en Aanmerkingen; benevens een Korte Historische Kronyk van Christus af tot op deezen tyd toe. Geschikt als een bekwaam Byvoegsel. tot beter verstand van den Bybelschat, (door den Drukker deezes uitgegeeven,) als mede op zich zelve tot een allerbesten Wegwyzer in deeze Stoffe voor de Leergierige Jeugd. Ten grootsten deele opgemaakt uit de Schriftuurlyke Historie- en Aardryks-kunde... Met eene Voorrede, en eenige Byvoegselen, van Rutger Schutte. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762.
5219: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. Tentoonstellingscatalogus.
5648: KUYPER, DR.A. JR. - De Vastigheid des verbonds
1044: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno; toelichting op de Heidelbergschen Catechismus
7484: KUYPER, DR. A. - Dictaten Dogmatiek. College-Dictaat van een der studenten. Deel 1, 2, 4 en 5. Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
8926: KUYPER, DR.A. - De Engelen Gods. Tweede druk.
10032: KUYT, P. - Schibboleth òf Sibboleth. In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.
836: KUYVENHOVEN, FRANSJE - Aardbeziën bij duizenden (de geschiedenis van het Museum Rijswijk)
15596: KWAKKENBOS, WIM (RED.) - Het Hervormde Kerkje aan de Noordense Plas. Uitgegeven bij de restauratie 1987-1988.
15936: KWANTES, C.M. (SAMENST.) - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis laatst te noemen de Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1869
16402: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen
11055: LAAG, HETTY TER (VIOLISTE) / GUGTEN, NELLY VAN DER (PIANISTE) / TRIGT, Q.J. VAN (BARITIONZANGER) - Mobilisatie-Trio" (Opgericht 23 September 1914). Sumatrastraat 251, Den Haag. Programma- en Tekstboek.
6795: LAAN, K. TER / JANSONIUS, H.J. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen.
15762: LABORDUS HANSMA, ANKIE - Zing maar mijn kind
5807: LABUSCHAGNE. C.J. - De Prediking van het Oude Testament. Deuteronomium deel Ib.
10927: LAER, REYNARDUS TOE - Verklaring van het H. Euangelium Naar de Beschryvinge van Marcus. Van het Begin, tot het 20ste Vers van het XIII. Hoofdstuk (...) Vermeerdert met eenige Aanmerkingen, en vervolgt tot het Eynde, door deszelfs Amptgenoot Johannes de Lange (...)
5512: LAKERVELD, C. VAN (RED.) - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. The Dutch Cityscape in the 17th Century and it Sources.
8146: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
2563: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven.
10953: LAMAIN, DS. W.C. - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leraar. 3-tal predikatiën. Afscheid van Rijssen en Rotterdam en Synodepreek te Rotterdam.
2843: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis alsmede een overdenking over Jesaja 42: 16: Een dierbare Verbondsbelofte
10297: LAMAIN, DS. W.C. - Een nalezing. Brieven uit Amerika en een tweetal preken.
10123: LAMAIN, DS. W.C. - Gods daden herdacht. 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land.
2948: LAMAIN, DS. W.C - Ter Gedachtenis. Enkele voorvallen uit het persoonlijke en ambtelijke leven van Ds.W.C. Lamain, vermeerdert met een drietal preken.
9467: LAMFERS, DR. W.J. - Bonhoeffer, Havel en Plesu. Drie dissidente denkers over vrijheid en verantwoordelijkheid.
8956: LAMOREE, J.G. E.A. - De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse allegorische decoratie-programma van het Goese stadhuis. Bulletin KNOB, jaargang 83, nummer 4, oktober 1984.
10574: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Deel 1 en 2 (van 3).
17595: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der wet : ter eere van den verbondts-Godt ... geopent (...) uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long. Derde deel.
2553: LANDWEHR, J.H. - Leesboek over de Geschiedenis der Kerk. Oude Kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Nieuwe Kerkgeschiedenis.
15959: LANDWEHR, L.G.C. - L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Tweede, veel vermeerderde druk. Met eene voorrede van Prof. Dr. H. Bavinck.
17076: LANG, MAUREEN - Kom mij tegemoet
6438: LANGE, RAINER (RED.) - Een boodschap aan mensen. Handboek voor de kerkelijke communicatie.
17830: LAREN, JOOS VAN E.A. - Gods liefde geopenbaard
7334: LEDEBOER, DS. L.G.C. - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr. H. Florijn. Deze brieven zijn niet opgenomen in zijn verzamelde geschriften.
16843: LEDEBOER, DS. L.G.C. / NATZIJL, H. (RED.) - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer. Deel 1. Tweede druk.
15965: LEDEBOER, DS. L.G.C. / NATZIJL, H. (RED.) - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer. Deel 3.
17108: LEDEBOER, DS. L.G.C. - 's Heeren wegen gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar. Behoudens de spelling ongewijzigde uitgave. Tevens zijn een aantal illustraties opgenomen.
5028: LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS, ELISABETH - Guillaume de Nassau et la Principautéé d'Orange, 1544-1559. L'acquisition de la Possession réelle par le Prince.
9217: LEENHOF, FREDERICUS VAN - De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree - Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).
16614: LEEUW, DS. G.M. DE - Ademtocht. 53 meditaties. Tweede druk.
17801: LEEUW, ISAÄK DE - Ter voorbereiding
9175: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 meditaties bij het ouder worden.
17332: LEEUWEN, W. VAN - De Geest maakt levend. Twaalf oefeningen.
17836: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten. Bijbels dagboek.
11518: LEEUWEN, DR. C. VAN - De Prediking van het Oude Testament. Joël.
16288: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen.
17661: LEEUWEN, JACOB VAN (PZN.) - Keurstoffen. Eerste deel (25 leerredenen)
4999: LEIBRECHT, WALTER - Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann.
5456: LELAND, JOHN - De nuttigheid en noodzaakelykheid van de christelyke openbaaring, aangetoond uit den staat van godsdienst in de oude heidensche weereld door John Leland (...); uit het Engelsch vert. door Engelbert Nooteboom (...); met eene voorrede van G. Bonnet (...)
4868: LEMBERG, MARGRET - Eine Königin ohne Reich. Das Leben der Winterkönigin Elisabeth Stuart und ihre Briefe nach Hessen. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 46. Kleine Schriften 3.
4627: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario (...)
4123: LEPOETER, G.J. - Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.
16165: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Op al jouw wegen...
16489: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Dopen wat betekent dat?
3727: LEUNE, J, / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en sacramenten
3330: LEUNE, J., MAURITZ, J.H., VEER, J. VAN DER (RED.) - Over jouw vragen gesproken
4171: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de wederkomst
8298: LEUNE, J. (REDAKTIE) - Gedoopt, wat betekent dat? Vijfde druk.
17743: LEURDIJK, G.H. - Theodorus van der Groe (1705-1784). Een inleiding met kernteksten.
16213: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Pietisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
9098: LIGTENBERG, CATHARINA - Willem Usselinx
5276: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd. Over de kerkelijke gedeeldheid.
4940: LINDEBOOM, DR.J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
6105: LINDEN, P. V.D. - Het Doctrinair leerstuk der Hervorming, De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd.
16228: LINDEN, HENK H.M. VAN DER - Drie massagraven voor de Nederlandse kust 22 september 1914. Aanzienlijk aangevulde herdruk.
17126: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Liefde zo wonderbaar. De levensvernieuwende kracht van het Evangelie.
16281: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Predikers en prediking
17792: LODENSTEIJN, JODOCUS VAN E.A. - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer Veertig Levens- en Bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Rooms Soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
8065: LODENSTEYN, JOD. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Met voorafgaande korte levensbeschrijving van den Schrijver onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
5706: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn
1828: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten Verdeeld in Vier Deelen.(elk deel met titelpagina). Eerste deel: Behelzende eenige Bybel-stoff of Bedenkingen over, en Uytbreydingen van eenige Plaatzen der H. Schriftuure of Psalmen. Tweede deel: Behelzende eenige Aandagten over byzondere Geestelyke Stoffen. Derde deel: Behelzende eenige Stigtelyke Invallen op verscheydene Voorvallen. Vierde deel: Behelzende eenige Boet-Digten. Aanhangsel van eenige Gezangen die in de ordre overgeslagen waaren. Den Veertiende Druk merkelijk verbeterd en op een zoet-vloeyende Maat-zang gebragt ende met Voysen vermeerderd. Als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
9903: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen Predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
17635: LOOFF, J. DE - Kortgene in vroeger tijden
6459: LOON, H.W. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamenlijke oefening en onderwijs.
17000: LOOPER, BERT - De Graafschap. Tuin van Nederland.
7180: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door prof. dr. W.van `t Spijker.
17393: LOS, P. - De zwarte dokter
15932: LOUISSEN-DE JONGE, A. / PLOEG, J. VAN DER (SAMENST.) - Bewaard en vermeerderd. Flitsen en fragmenten uit anderhalve eeuw gereformeerd kerkelijk leven te Westerbork.
17710: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love, (...) Vervattende een grondige Verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast; en door verscheyde Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden Druck grootelijcks verbeetert en van veele Druckfouten gesuyvert: als mede voorsien met een bequaem Register, zijnde nu alles Compleet.
4684: LÜCK, ALFRED - Siegen in alten Ansichten
1561: LUIKEN, J. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen.
16261: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1991 / Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-2992 Supplement.
3866: LUTHER, DR.M. - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
16457: LUTHER, MAARTEN - Door lijden tot heerlijkheid. Verklaring van Jesaja 53.
16219: LUTHER, DR. MAARTEN - Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag). Vier predikatiën.
4762: MAAL, R.J. VAN DER / AKKER, Y. VAN DEN (RED.) - Van Baerne tot Baarn
1884: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
7386: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - Uit het dagboek van een ouderling
17772: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Een Hogepriester in eeuwigheid. 12 Bijbellezingen over Hebreen 8 en 9. Vertaald door M. Krijgsman.
17359: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Nu reis ik getroost. Bijbels Dagboek. Zevende druk.
17360: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Geef Mij uw hart. Bijbels dagboek.
17392: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Nog een lelie verzameld. De bekering van Jacob Laing.
15699: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Korte schetsen over de brieven aan de zeve gemeenten van Azië. Zevende druk.
8315: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur. Acht predikaties. Derde druk.
6305: MAEIJER, F. - En daarom wordt dit vandaag nog gevierd. Joodse en christelijke feesten.
15931: MAK, DS. / KRUIJTER, C.J. DE E.A. - Acta van het Synodaal Convent [1887] en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken [1888-1892].
17380: MAKKENZE, DS. A. - Sprekende, nadat hij gestorven is. Zestal predikatiën.
7000: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
16356: MALLAN, DS. F. - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
5590: MALLAN, DS.F. - Waarschuwende voorbeelden. Predikatie over 1 Korinthe 10: 6 t/m 13.
17536: MALLAN, DS. F. - Het troostboek voor de christen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties. Tweede druk. Deel 2
8984: MALLAN, DS. F. - Het Woord des Levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de apostel Johannes.
6334: MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN. L.M.P. - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-
4284: MANSFIELD, STEPHEN - Barack Obama. Zijn droom, zijn geloof.
5656: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters
11238: MAREN, A. VAN / RIJSWIJK, C. VAN - In de Kerkstraat 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam en haar voorgeschiedenis.
991: MARIS, DR. J.W., RED. - Om de Kerk. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van ´t Spijker.
4886: MARMELSTEIN, J.W. - Étude comparative des textes latins et français de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin
7362: MARTIN, DS. A.N. - Wat mankeert er tegenwoordig aan de prediking?
15956: MARTIN, A.N. - Leven als een christen
16882: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), zeventiende jrg. 2012 kompleet.
16995: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), twaalfde jrg. 2007 kompleet.
16996: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), elfde jrg. 2006 kompleet.
16881: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), zestiende jrg. 2011 kompleet.
16883: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), achttiende jrg. 2013 kompleet.
10351: MASTENBROEK, J. - Israels wachter sluimert niet. Herinneringen van Ds. F. Mallan (1925-2010).
17690: MASTENBROEK, J. (RED.) - In de hope des eeuwigen levens. Ter nagedachtenis aan voorgangers van de Gereformeerde Gemeente.
16652: MASTENBROEK, J. - Geen onheil zal de stad verstoren. Uit het leven van Hubertus Schreuders.
16645: MASTENBROEK, J. - Met langheid der dagen verzadigd. Uit het leven van J.C. Heemskerk-van Rijn. Tweede druk.
3463: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1 en 2.
16880: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), vijftiende jrg. 2010 kompleet.
9155: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1.
16595: MASTENBROEK, J. - De onbekende Kersten
17487: MASTENBROEK, J. - Herinneringen van Ds. F. Mallan (1925-2010).Israels wachter sluimert niet. Tweede druk.
16878: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), dertiende jrg. 2008 kompleet.
11231: MASTENBROEK, J. - Dierbaar in zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
16879: MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) - Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), veertiende jrg. 2009 kompleet.
16437: MATEBOER, T. - Brood op de plank. 2e druk.
11380: MATEBOER, T. - Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster.
2005: MATTER, DR.H.M. - Commentaar op het N.T. De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon.
7220: MAURITZ, J.H. (RED.) - Wat is er met jongeren aan de hand?
3392: MAURITZ, J.H., POST, S.D, VISSCHER, DS.W. - Herdenk de trouw. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten.
8781: MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de verzoening
7087: MAURITZ, J.H. / LEEUWEN, S.J. VAN (RED.) - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar Jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten.
15658: MAURITZ, J.H. E.A. (RED.) - Wees jezelf... Deel 3. Ben jij herkenbaar?
8246: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Woorden van McCheyne
5070: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
17644: MEER, DS. E. VAN - Leer ons onze dagen tellen. Bijbels dagboek. Vierde druk.
16586: MEERTENS, CO / KABUS, JAN - Zee-Gang
1738: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman. Uitgegeven i.s.m. S.S.N.R.
17790: MEEUSE, DS. C.J. - Van achter de schapen. Het leven van David voordat hij koning werd. 2e druk. Serie Vertellingen bij de Bijbel.
17791: MEEUSE, DS. C.J. - Koningin Esther. Het bijbelboek Esther. Serie Vertellingen bij de Bijbel.
16481: MEEUSE, DS. C.J. - De plaats van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte. Met een overzicht van de verschillende kerkgenootschappen. 5e druk.
15635: MEEUSE, DRS. W.C. - Leer ons lezen. Bijbellezen met zegen.
8989: MEEUSE, DS. C.J. - De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13.
17580: MEEUSE, DS. C.J. - Toevlucht tot God. Tweeëntwintig meditaties over Psalm 25.
16476: MEEUSE, DS. C.J. - Waarom naar de belijdeniscatechisatie? Overwegingen ten aanzien van het al of niet gaan naar de belijdeniscatechisatie. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. Tweede druk.
5257: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clerq. Een innige vriendschap.
15643: MEEUSE, DRS. C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm.
9812: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Geloofskracht in levenssmart. Bundel meditaties.
1514: MEIDEN, DS. L.H. V.D. - De lichtpoort boven de Nachtspelonken. Drietal preken.
15601: MEIDEN, WILLEM VAN DER - Zoo heerlijk eenvoudig. Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.
3726: MEIJ, DS.L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
5488: MEIJER, C.H.PH. - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
15937: MEIJER, FIK - Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum. Achtste druk.
7814: MERLE D - Olivier Cromwell, protector der Engelsche Republiek; of een groot maar miskend man in zijn eer hersteld. Een historisch onderzoek (...). Uit het Fransch en Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten. In twee deelen. Met portret van Cromwell.
3681: MERLE D'AUBIGNÉ, DR.J.H. - De Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw door Dr.J.H. Merle d
1276: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk
11098: MERWE, H. TE - Jongens onder elkaar
4721: MEULEN, DR.P. VAN DER - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien.
11187: MEULEN, H.C. VAN DER - Om het geheim van het leven. Over spiritualiteit en geestelijke begeleiding.
16654: MIDDEL, DS. H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods Menigvuldige Reddingen. Vierde druk (met de 3 preken van ds. Middel).
2782: MIERAS, DS.M.A. - Ds.L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door Ds.M.A. Mieras. Met een voorwoord van Ds.W.H. Blaak.
16605: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 meditaties.
17569: MIJNDERS, DS. J. - Op de leerschool van het gebed. 52 meditaties.
11115: MIJSBERG, J.A.H. - Het Wachtfort-ontwerp van den Luitenant Von Schmid, beoordeeld
6007: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED - Mit der Zeit. Die Kurfürsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Bibliotheca Palatina. Mit [43] Tafeln in Farben.
10335: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden (...) Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien (...) WAARBIJ: Der Staaten Verbods-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7 (...) Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
7489: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De langh gewenschte en vast aenstaende bekering van het volk der Jooden (...) in een kortbondige verklaring van die zo nadrukkelyke en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI.
16251: MOERKERKEN, DS. A. - Genadeleven en genadeverbond
10053: MOERKERKEN, DS. A. E.A. (RED.) - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten. Tweede druk.
15711: MOERKERKEN, DS. A. - Gelijk een bron. 52 meditaties.
17537: MOERKERKEN, DS. A. - Een mensenkind. Over het leven van de profeet Ezechiël. 2e druk.
15701: MOERKERKEN, DS. A. - Genadeleven en genadeverbond. Tweede, herziene en uitgebreide druk.
16205: MOERKERKEN, DS. A. - De Zon der gerechtigheid. 52 meditaties
11131: MOERKERKEN, DS. A. E.A. - Johannes Hoornbeeck. Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
17136: MOLENAAR, DS. P. - Christen zijn in de eindtijd. Een bundel artikelen over de geestelijke crisis van deze tijd.
7107: MOLENAAR, D. - Het zaligmakend geloof, in eenige overdenkingen voorgesteld
8004: MOLENAAR, D. - Leerredenen over verschillende onderwerpen (1e 10-tal)
3757: MOLENAAR, DS.P. - De kinderen van Jakob (schetsen van preken)
3316: MORELL, TH. D.D. - An Abridgement. Of the last quarto edition of Ainsworth
15802: MÖRIKOFER, DR.J.C. / BREITINGER, J.J. - J. J. Breitinger und Zürich. Ein Kulturbild aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges.
4600: MORRE, G. - Jan Hermansz. Krul
5226: MORRIS, HENRY / ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naar het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille[an error occurred while processing this directive]

9/14