Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan 18, 4562 AC Hulst, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35240: Scheerders, P.J. - De Paal en zijn bewoners. Kijkboek over De Paal, vroeger en nu, samengesteld ter gelegenheid van de opening van de nieuwe jachthaven te Paal, 15 mei 1980. 2e druk.
23302: Scheffer, J.H. - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt, benevens een aantal Aanteekeningen.
29375: Schelden, Thomas van der - Het vraagstuk van het Vlaamsch nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het nationalisme.
31306: Schelfhout, Andreas - Pennestreek Zeeuwsch-Vlaanderen.
8407: Scheltjens, Lodewijk - Kijkjes in het leven van Menschen en Dieren. Verhalen voor de jeugd.
20307: Schendel, Arthur van - Het oude huis. Roman.
3946: Schepens, Piet - Mijn herinneringen aan Frida Strindberg. Gesigneerde privé-uitgave!
29832: Schepens, Jan - Alles opnieuw te beginnen (november 1954 - mei 1955). Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur uit 1957!
9656: Schepens, Jan - Johan Daisne.
21990: Schepper, Marcus de & Francine de Nave - Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589).
12983: Scheps, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een Geus en andere verhalen).
32877: Scherer, Georgium - De Luytersche Bedelaers Mantel: Midtsgaders een wederlegh teghen twee Luythersche predicanten, ghenaemt Iacob Gerbrandsz. en Alexander Utzinger. Waer in klaer en onwederleggelijck bewesen wert, dat de Leere der Luytersche, waer in sy met de Catholijcke Roomsche Kerck verschilt, genomen is uyt de oude Ketters, die van de ware oude Kercke, in de Concilien verbannen zijn. Beschreven door D.E.Georgium Scherer, Priester der Societeyt Jesu. En nu vertaelt door een liefhebber van de Roomsche Kerck.
27250: Scheurleer, D.F. - De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming. De negentiende-eeuwse editie!
35514: Scheurleer, D.F. - De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming. De negentiende-eeuwse editie!
24083: Schierbeek, Bert - Inspraak. Gesigneerd!
5866: Schierbeek, B. - Terreur tegen terreur. Gesigneerd en gedateerd!
20293: Schierbeek, Bert - Het boek ik. De ander namen. De derde persoon. Met gesigneerd en gedateerd opdrachtje!
20645: Schijndel, B.W. van - Genealogie. Otto dit Otto de Mentock. Avec notices sur les familles alliées.
23619: Schippers, K. - Liefdesgedicht.
22916: Schippers, K. - De prinses zonder jaartal. Gesigneerd!
25895: Schmalenbach, Werner - L'Art nègre.
27699: Schmöger, P.C.G. - Das arme Leben und bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner heiligsten Mutter Maria nebst den Geheimnissen des alten Bundes nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Aus den Tagebüchern des Clemens Brentano herausgegeben. Zweite unveränderte Auflage.
15676: Schmutzer, Dr. J., J.J. ten Berge S.J. & W. Maas - Europeanisme of katholicisme. Tweede druk.
9092: Schneider, J.H. & Benoit Le Francq) - Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van eene bequame verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden; Verrykt met XXIV. afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche...
29091: Schollaert, François - La religion catholique vengée des attaques de la société des étudians de l'université libre.
12986: Scholliers, E. - De schoolstrijd.
22964: Schöman, Dr. Xaver - Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Receptierkunst für Aertze als Leitfaden zu Academischen Vorlesungen und zum Selbststudium. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage auf dem Grunde der neusten Preussischen Pharmacopöe.
32873: Schonck, J.U.D., E.J.B. - De dood van Abel. Naar het Hoogduitsch van Sal. Gessner.
22088: Schoofkas, Free van de - Rijmen uit het Land van Hulst.
1886: Schotel, G.D.J. (voorwoord) - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
32294: Schotel, Dr. G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
14235: Schotel, G.D.J. (voorwoord) - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
17560: Schouten, J. - De slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde. Met gesigneerd opdrachtje aan Jelle Troelstra!
15505: Schouten, J. - Uit den schat van Nêerlands verleden. Wat ieder van 'onze geschiedenis' weten wil. Bijeengebracht door J. Schouten.
10261: Schoutens, P. Fr. Stephanus - Maria's Vlaanderen of beschrijving der Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen in Oost- en West-Vlaanderen.
13998: Schouwenaar, Jaco - Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant.
26896: Schubert, F. - Collection de 40 Mélodies choisies, avec accomp. de Piano, par F. Schubert. Avec les Paroles Allemandes originales et une Traduction Française de Maurice Bourges et de Emile Deschamps.
29993: Schubert, Otto - Reineke Fuchs. Gesigneerd!
35238: Schuermans, L.W. - Algemeen Vlaamsch Idioticon, uitgegeven door het Taal- en Letterlievend Genootschap Met Tijd en Vlijt, bewerkt door L.W. Schuermans, PR., met de medehulp van P. du Bois, PR. en J. Lambrechts, ST., onder het toezicht van J. David, Kanonik en Hoogleraar.
30086: Schuermans, L.W. - Onze-Lieve-Vrouw van Rimini, of Historisch Verhael der Mirakuleuze Oogenbeweging van een Lieve-Vrouwbeeld te Rimini, stad der Kerkelyke Staten, gevolgd van eenige andere wonderheden.
23250: Schuermans, L.W. - Algemeen Vlaamsch Idioticon, uitgegeven, op last van het Taal- en Letterlievend Genootschap Met Tijd en Vlijt, en bewerkt door L.W. Schuermans.
34208: Schuiling, R. - De Nederlandsche vluchtheuvels, geografisch beschouwd. In Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie; deel XXIX, no. 5. Pag. 599 t/m 622.
16771: Schuiling, R. - Nederland. Handboek der aardrijkskunde. Zesde verbeterde en vermeerderde druk.
101: Schuiling, R. en Jac. P. Thijsse - Zoutelande. XXI.
1056: Schukking, W.H. - De vesting Hulst; haar beleg in 1645 en haar betekenis als monument van geschiedenis en kunst.
25098: Schulte, Dr. phil. et jur. Aloys - Von der Neutralität Belgiens.
24210: Schultz Jacobi, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
561: Schultz Jacobi, J.C. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 10.
27834: Schuster, Hans Jörg - Die Menschheit.
22428: Schutijser, A.J. - De Lieve Vrouwtjes van Zeeland. Bedevaartplaatsen in Zeeland.
11766: Schutte, Mr. O. - De Orde van de Unie.
30942: Schutter, Lodewijk de - Mijn oom uit Holland. Blijspel in drie bedrijven.
30941: Schutter, Lodewijk de - Mijn oom uit Holland. Blijspel in drie bedrijven.
30939: Schutter, Lodewijk de - Peerken.
30013: Schuur, Koos - Piëdestal voor een gastvrouw.
35226: Schuyter, Jan de - De Antwerpsche Poesje. Zijn geschiedenis en zijn speelteksten. De originele uitgave!
7364: Schuyter, Jan de - Max Elskamp.
28733: Schuyter, Jan de - Max Elskamp.
12401: Schuyter, Jan de - Op, Signorken. Zijn legenden en zijn oorsprong.
16518: Schwabe, Dr. Willmar - Illustrierter Haustierarzt. Die innerlichen und äuszerlichen Krankheiten der Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und des Federviehes, die Verhütung und Behandlung derselben nach den Grundsachen der homöopatischen Heilmethode bearbeitet von anerkannt tüchtigen homöopatsichen Thierärzten im Verein mit erfahrenen Landwirthen, herausgegeben von... Fünfte Auflage.
14222: Schwencke, Johan - Het exlibris in Tsjechoslowakije. Een studie voor vrienden van boek en prent.
14221: Schwencke, Johan - Het exlibris in Frankrijk. Een studie voor vrienden van boek en prent.
35356: Schwitters, Kurt a.o. - Phonetische poesie.
1921: Schyve, Cor - Uut het land van Kezand. Om voo te lezen of voo te draogen.
24423: Scultetus, Johannes - Armamentarium Chirurgicum.
16561: Seabrook, W.B. - Avonturen in Arabië onder de Bedouïnen, Drusen, dansende derwishen en Yezidee duivel-aanbidders. Bewerkt door Carolus Verhulst.
18732: Secret, François - Guillaume Postel. Le thrésor des prophéties de l'Univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par François Secret.
32844: Sedulius, F.H. - Sancti Bonaventurae Ordinis Minorum, S.R.E. Cardinalis, Episcopi Albanensis, Seraphici Doctoris ecclesiae, Speculum Disciplinae ad Nouitios. & De Prfoectu Religiosorum. item, Epistola, Memorialia xxv. pietatis eximia documenta complectens. Editio tertia, melior, F.H. Sedulii recensu & notulis illustrior.
29904: Seeburg, Franz von - De Aegyptische Joseph. Ein blüthenreiches Vorbild Jesu, unseres lieben Heilandes. Für Jung und Alt erzählt.
27930: Segers, Gerd - Verdwaald ben je er precies pas geweest.
34849: Seghers, Greta - Geschreven brief.
27318: Selens, Pol & Lod. Bruers - Vertelsels van de Maan. Lectuur voor jongens en meisjes.
16491: Selens, Pol & Lod. Bruers - Vertelsels van de Maan. Lectuur voor jongens en meisjes.
22252: Selleslags, Herman - Schrijversportretten. In: Revolver 23/3, 1997. Pag. 33 t/m 48.
35515: Sepp, Christiaan - Verboden lectuur. Een drietal Indices Librorum Prohibitorum. Toegelicht door....
28379: Seroux d'Agincourt, J.B.L.G. - Sammlung von Denkmälern der Architectur, Sculptur und Malerei vorzugsweise in Italien vom IV. bis zum XVI. Jahrhundert. Nebst Einleitungen und eräuterndem Texte revidirt von A. Ferd. von Quast. Neu revidirte billigere Ausgabe in III. Abtheilungen. Textbook and Atlas!
32741: Serras, Roger - Veertien variaties.
27285: Servais, Pierre - Le roman de Renard. Texte de Pierre Servais.
23708: Servais, Pierre - Le roman de Renard. Texte de Pierre Servais.
32338: Servais, Max - Armorial des provinces et des communes de Belgique.
32826: Servier, J. - Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy. Contenant plusieurs circonstances des Guerres & du Gouvernement, sous les regnes des Roys Henry IV. Louys XIII. & Louys XIV. Publiés d'apres l'Édition Originale par J. Servier. Avec les illustrations de Julien Le Blant et A. Giraldon.
12135: Seuphor, Michel - De 64 hexagrammen van de Yi-King. Gesigneerd!
35286: Seutter, Matthäus - Brabantiae Ducatus Cum Adjacentibus Provinciis studio et impensis Matthaei Seutteri, S. Caes. et Reg. Cathol. Majest. Geographi, Augustae Vindel
13155: Severus, Justus - Storm boven Europa. Hitler en het Nationaal-Socialistisch Imperalisme.
23370: Seyn, Eug. de - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos.
387: Seyn, Eug. de - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos.
23954: Shakespeare, William - Grace and Rememberance be to you. A Shakespeare Calendar for the Year 1914.
33412: Shepp, James W. & Daniel B. Shepp - Shepp's World's Fair Photographed. being Collection of Original Copyrighted Photographs. Authorized and permitted by the Management of the World's Columbian Exposition. Consisting of photographs of the thirteen original buildings; The Forty State Buildings; The Buildings of Nineteen foreign Nations; The Court of Honor; Exhibits; The War Ship Illinois; The Lake Front; The Lagoon; Temples; Pavilions; Gardens; Fountains; statues; The Midway Plaisance, and its scenes. All described in crisp and beautiful language.
11183: Sichem, R. van - Van een wonderen dokter.
16204: Sichtermann, S. a.o. - Eulenspiegel-Jahrbuch 1977. 17. Jahrgang.
9083: Siffer, A. - Multatuli.
13826: Sijnke, P.W. - Uit de Middelburgse historie.
12790: Sijnke, Peter & Anneke van Waarden-Koets - Bewogen jaren. Middelburg in de 20ste eeuw.
23104: Simenon, Georges - Le roman de l'homme.
29834: Simoens, Amand - Van den drempel naar de kim.
34454: Simonart, Ridder (Voorwoord) - Het Fort van Breendonk. (3de verbeterde uitgave.) Druk 1977.
27682: Simonet, Henri (Voorwoord) - België en de Europese Gemeenschap.
27679: Simonet, Henri (Ten geleide) - Documenten van de Belgische geschiedenis. Deel I. van de Prehistorie tot 1830.
27678: Simonet, Henri (Voorwoord) - Europese vrouwen over Europa. Beschouwingen verzameld door de groep "Vrouwen voor Europa". Speciaal nummer.
31174: Simons, Ludo, Pierre H. Dubois & Anton van Wilderode - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
15813: Simons, Jozef - Nagelaten gedichten. Ingeleid door Steven Debroey en Em. Janssen, S.J. Genummerd bibliofiel exemplaar!
11296: Simons, Dr. L. - Het Roermondsch dialect getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud-Nederfrankisch.
32952: Simons, Guilliame - D.O.M. Den troost der arme, behelzende ligte en souvereyne remedien, tegen verscheyde ziekten, wonden, gezwellen en ander kwaelen des menschens lichaem. Door de ondervinding goedgekeurd, tot grooten dienst en troost van veel behoeftige menschen, welkens kwaelen kwaelen ongeneézelyk schynen te weézen. Zeer dienstig in alle Familien en Hospitaelen. In dezen druk vermeerderd met eenige nieuwe remedien voor Peêrden en Hoorn-beesten.
22914: Simons, Jozef - Nagelaten gedichten. Ingeleid door Steven Debroey en Em. Janssen, S.J. Bijgevoegd: portretkaart van de auteur!
29363: Simons, L. (Voorwoord) - Een Nederlander in geteisterd België. Met voorwoord van L. Simons.
13584: Simons, Adolf Leo - Geological investigations in N.E. Netherlands Timor.
13299: Simons, Jozef - Bonifacius Suykerbuyck. 2de druk. Bijgevoegd: portretkaart van de auteur!
12992: Simons, L. - Volkswezen en volkskracht. Vier herdrukte opstellen.
35361: Simons, Joz. - Fabelen naar eeuwenoude verdichtsels in volkstrant voor één- of meerdere stemmen met begeleiding. Eerste, tweede en derde reeks. Added: portraitcard of the author!
33784: Simrock, K. - Till Eulenspiegel. Nach K. Simrock.
16162: Sinclair, F. de - Het loon der braven. Humoristische roman.
16160: Sinclair, F. de - Meneer Focus. Tweede druk.
35068: Sinclair, F. de - Mijn tante uit Aardenburg.
35069: Sinclair, F. de - Mijn tante uit Aardenburg.
35067: Sinclair, F. de - De Ridder Knol. Tweede druk.
11457: Siré, Petrus - Hanswyck ende Het Wonderdadigh Beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria. Eertyds buyten, nu binnen Mechelen voorgestelt.
25229: Siret, Adolf - Avondverhalen aan den haard. Verhalen der Provincie Henegouwen. Vijfde uitgaaf.
9734: Sizoo, Hans - Elias. Schilderijen, pastels, tekeningen.
24908: Slager, Kees - Zeven Zeeuwse vrouwen. Zelfportretten van vrouwen.
35707: Slager, Kees - De ramp. Een reconstructie. (200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten.) De gebonden editie!
21379: Sledsens, Alois - Wommelgem door de eeuwen heen. Tweede bijdrage tot de geschiedenis van Wommelgem.
23020: Sleeckx - Beschryving der Provincie Braband, bevattende De opgave van al de steden en dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgetrektheid, bevolking, nyverheid, des handels; benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de byzondere van elke voorname plaets, enz., enz.
32832: Slijper, Bart - Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem.
13006: Slim, J. (Woord vooraf) - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
23707: Slings, Hubert - Reinaert de vos. Samengesteld door Hubert Slings.
17495: Slock, Rob. - Sas van Gent in oude ansichten.
22692: Slock, Rob. - De vesting Sas van Gent. Maquette gemaakt naar de stadsplattegrond uit de atlas van Staats-Vlaanderen in 1750 getekend door Anthony Hattinga.
14960: Sloet, Mr. L.A.J.W. Baron - Een actio spolii volgens het kanonieke recht in het jaar 1229. Eene inleiding in erfgrond volgens het burgerlijke in het jaar 1243.
33050: Sloot, Augustus van der - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. February MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
15304: Sluis, Fred van - Circus in Europa.
29546: Sluys, W.G.J. van der - Het Land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israël.
27726: Smallegange - Wapenen der Edele en Aensienelyke Geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland.
9056: Smallegange, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel. Vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Bound with: Id. Beschryving van den Zeelandschen Adel.
31360: Smallegange, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel. Vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Bound with: Id. Beschryving van den Zeelandschen Adel.
35597: Smedt, Marcel De (bezorgd door...) - Briefwisseling Stijn Streuvels (1871-1969) - Ernest Claes (1885-1968).
32776: Smedt, Marcel de & Tom Sintobin (redactie) - 'Een wijf is een wijf.' Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek 13 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2007.
32774: Smedt, Marcel de (redactie) - Over Jantje Verdure. Jaarboek 12 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2005.
35593: Smedt, Marcel de (redactie) - Stijn Streuvels en het toneel. Jaarboek XXVI (2020) van het Stijn Streuvelsgenootschap.
10511: Smedt, Rita de - Stilistisch onderzoek over de werken van Guido Gezelle.
27064: (Ziggurat) Smet, Jean-Marie de - Visconti. Gesigneerd!
9084: (Stuyvaert, Victor) Smet, Robert de - Poèmes d'exil.
14720: Smet, Gaston de & Marie Christine Laleman - Gent. Onbekende rijkdom - Richesse inconnu. Tekeningen - dessins. Gesigneerd!
3823: Smet, Prosper de - De Griek op het vliegveld van Herrenhausen. Met gesigneerde brief van de auteur uit 1976!
22623: Smet, P.J. de - Missions de l'Orégon et Voyages aux Montagnes Rocheuses, aux Sources de la Colombie, de l'Athabasca et du Sascatshawin, en 1845-46 par le Père P.J. De Smet, de la Société de Jesus.
9223: (Stuyvaert, Victor) Smet, Robert de - Poèmes d'exil.
10029: Smeyers, Dr. Jozef - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw.
13527: Smit, Dr. H.J. - De beetekenis van den Noordnederlandschen, in 't bijzonder van den Hollandschen en Zeeuwschen, handel in de laatste helft der 14e eeuw.
13528: Smit, Dr. H.J. - Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied gedurende de 13e eeuw. Bijdrage tot de kennis van de opkomst van den Hollandschen en den Zeeuwschen handel.
26287: Smith, Whitney - Spectrum Vlaggenboek.
9456: Smith, Ernest Gilliat - Fantasies from Dreamland.
26934: Smits, J. & Dr. G.D.J. Schotel - Beschrijving der stad Dordrecht. Deel 1 1e t/m 4e aflevering & deel 2 1e afl.
32273: Smits, Frans - Willem Elsschot. Zijn leven/zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter. Geïllustreerd met photo's en facsimilé's van handschriften, benevens een aanhangsel als proeve van omwerking van waarheid tot verdichting en een bibliographie van den schrijver. Gesigneerde opdracht!
28196: Smits, Kathryn - "Een aardig bundeltje brieven". Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914. Uitgegeven met een inleiding en annotaties. 2 Delen.
23710: Smulders, Lea - Verhalen van de vos Reinaart. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Lea Smulders.
33281: Smytegelt, Bernardus - Twaalf uitmuntende practicale leer-redenen, over Hoogvliet I. vers 2-4.
28907: (Chapbook) Snellaert, F.A. (Editor) - De geschiedenis van den Ridder met de zwane.
35399: Snellaert, F.A. - Vlaemsche bibliographie of lyst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in België uitgegeven.
27681: Snelle, Robert - Commentaar op de Belgische Grondwet.
27680: Snelle, Robert - De Staatshervorming in België. Deel I.
27676: Snelle, Robert - De Staatshervorming in België. Deel II.
27675: Snelle, Robert - De Staatshervorming in België. Deel III. De regionale structuren in de wetten van 8 en 9 augustus 1980.
22891: Snieders Jr., Aug. - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. 8e Jaargang, 1875-1876.
31372: Snieders, Dr. August - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden.
13328: Snijder, G.A.S. - Dordrecht. Kunst in Holland.
13327: Snijder, G.A.S. - Dordrecht. Kunst in Holland.
13686: Snijders, J.H. - De Meliskerke-Poppendamsche Sprink. Aanteekeningen ter overweging aangeboden aan de leden der Algemeene Vergadering van den Polder Walcheren.
33383: Snoeck, Robert - Paul van Ostaijen en zijn Scholem Weissbinder. Een psychologisch onderzoek.
33385: Snoeck, Robert - Paul van Ostaijen en zijn notaris Telleke (een psychologisch onderzoek).
33382: Snoeck, Robert - Paul van Ostayen de satiricus. Twee hypothesen. I. Paul van Ostaijen's: De bende van de stronk.
33381: Snoeck, Robert - Paul van Ostaijen en zijn satire Intermezzo. Een derde hypothese.
8913: (Elsschot, Willem) Snoeck's almanak - De bekeering van Viaene. In Snoeck's groote almanak 1943. Pag. 264-270.
9032: Snoek, Paul - Paul Snoek 1933-1981. Map verschenen t.g.v. het project Stad Sint-Niklaas Poëzieprijs Paul Snoek.
6045: Snoek, Paul - Zwarte muze. Gedichten.
29835: Snoek, Paul - Noodbrug.
12999: Soenen, Van Praet & De Clippele - Trois missionaires aux mains des Brigands. Les pères Soenen, Van Praet et De Clippele.
27069: Soest, Hans van - Frontstad Vlissingen.
27376: Soltau, D.W. - Reineke der Fuchs. Aus dem Urtexte übertragen.
8716: Soltau, D.W. - Reineke der Fuchs. Aus dem Urtexte übertragen.
34940: (Elsschot, Willem) Somers, Marc & A. van Ruyssevelt - Herdenkingsavond Willem Elsschot 1882-1960. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
16826: Sonnemann, Dr. Th. - Beslist goud den oorlog? Vertaald door S.W.F. Margadant.
14406: Eschyle & Sophocles - Tragiques Grecs. Traduction par Jean Grosjean. Fragments traduits par R. Dreyfus. Introduction et notes par Raphaël Dreyfus.
13030: Sorgen, Mr. W.G.F.A. van - De tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtsche Schouwburg. Met bijlagen van A.G.A. van Rappard en L.W.R. Wenckebach.
31761: Soulié, Frédéric - L'Orpheline de Waterloo. L'Un des "Récits de ma Grandmère".
8753: Soupault, Philippe - Messsage de l'île déserté. Poëme.
23437: Sourie, Louis - Getypte, gesigneerde brief en bijbehorende envelop.
20030: (Walschap, Gerard) Spanhove, J. - De jonge Walschap.
10399: Spée, Henri e.a. - In memoriam François Piette. 1880-1937.
16711: Speeleveldt, T. - Briefe über die Insel Walcheren. Luctor et emergo! Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet (von Th. F. Ehrmann).
16496: Speiser, Prof. L. and others - Les Peaux-Rouges et leur médecin.
29364: Speleers, Prof. Dr. Med. Reimond - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
13001: Speleers, Prof. Dr. Med. Reimond - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging.
8004: Speliers, Hedwig - Album Stijn Streuvels.
28195: Speliers, Hedwig - Dag Streuvels. "Ik ken den weg alleen".
34868: Speliers, Hedwig - Geschreven brief met gedrukte hoofding.
34869: Speliers, Hedwig - Getypte brief met gedrukte hoofding.
14976: Spemann, Adolf - Das Streuvels-buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels herausgegeben von Adolf Spemann.
18256: Speybrouck, Jos. - 6 Reeksen Vlaamsche teekeningen. Gesigneerd!
22071: Speybrouck, Jos. - Noordstarfonds kalender 1937.
34859: Spillebeen, Willy - Geschreven brief.
34870: Spinoy, Erik - Geschreven brief.
18727: Sponselee, Georges (samenstelling) - Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten.
35251: Sponselee, George & Rinus Willemsen - Vol van verhalen.
17812: Sponselee, George - Speuren naar sporen.
17811: Sponselee, George - Zeldzaam Zeeuwsch Vlaanderen.
35585: Sponselee, George & Ed Steijns - Van de Vos Reynaorde. In 't diaolect van 't Land van Ulst.
35716: Sponselee, George - De Tweede Wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
14711: Sponselee, George & Zsuzsa Szikra - Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen.
33915: Sponselee, George - Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land.
14105: Sponselee, George & Zsuzsa Szikra - Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen.
16864: Sprenger van Eijk, J.J. - Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst. Met aanteekeningen.
25610: Sprenger, F.G. - Geschiedenis van de Middelburgse Spaarbank. 1819-1970.
17263: Spruijt, C.A.M. - Het houden, huisvesten en verzorgen van onze duiven. 5e druk.
19241: Spruijt, C.A.M. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring. Handboek voor de postduivenliefhebber. Vierde, gewijzigde druk.
20697: Spruner, Dr. K. von - Historisch-geographischer Schul-Atlas.
40: Stadermann, G. - Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over leurders, drukkers, boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland.
32376: Stadermann, G. - Voorlopige, beknopte opgave van de inhoud van het oud-archief van de Gemeente Goes, 1449-1851.
33924: Staes, Frans - Reinaert de Vos. 2de Druk.
7258: Stahl, P.-J. - Vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville. Édition complète; revue et augmentée.
28037: Stahl, (P.-J.) - La leçon d'Équitation.
24621: Stalmans, Jan - Joris Minne. Pleidooi voor de tekenkunst. Signed by Minne and Stalmans!
13828: Stals, H. - In alle toonaarden. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Stedelijke Harmonie van Hulst.
32286: Stanley, Henry M. - In Afrika's donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen. Opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha.
22709: Stapleton, Thomas - Promptuarium Morale Super Evangelia Dominicalia Totius Anni. Ad Instructionem Concionatorum, Ad Reformationem Peccatorum, Ad Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturi, SS. Patribus, & optimis quibusque authoribus studiosè collectum. Authore Thoma Stapletono, Anglo. S. Theol. Doctore, & Regio Professore Louanij. Editio altera, ab ipso authore aucta & recognita. Pars Hyemalis.
31866: Staring, A.C.W. - Arnhem verrast.
34839: Stassaert, Lucienne - Geschreven brief.
17974: Staveacre, F.W.F. - Tea and tea dealing. With a foreword by H. Salmon.
29615: Stead, William T. - Shall I slay my brother Boer. An appeal to the Conscience of Britain.
29618: (South-Africa - Boer War) Stead, William T. - The truth about the War.
35592: Stead, W.T., Edited by - The adventures of Reynard the Fox.
14489: Stead, Alfred - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Uitgegeven door Alfred Stead. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van Prof. Dr. H. Kern.
32397: Steeg, Th. - L'Algérie.
34046: Steemers, Wijnand - Vier Alètheia's.
14075: Steens, Oscar & Paul van der Velde - Groot Zeeland. Vijftig jaar Zeeuws Tijdschrift. 1950-2000.
20478: Stegenga Azn., Dr. P. - Beschouwingen over Merijntje Gijzen's jeugd. De kinderziel - God en het leven.
26635: Stehman, Dom Samuel - L'Admirable Légende de Saint Benoit. Texte de Dom Samuel Stehman. Images de Jeanne Kerremans.
34210: Steigenga-Kouwe, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen. Met 10 illustraties van de auteur.
35339: Steigenga-Kouwe, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen.
28582: Steijns, Ed - Op marrode. Korte verhalen uit het Land van Hulst.
31311: Steijns, Ed - Doorken Triest en andere verhalen uit het Land van Hulst.
17278: Steiner, Rudolf - Goethes Weltanschauung.
34746: Steinlen, T.-A. - 14 Juillet. No. 15.
26849: Stellingwerff, Dr. J. - Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek of Haneboek.
13944: Stemerding, A.H.S. e.a. - De Gemeente Oost- en West-Souburg. Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 26 Augustus 1939.
31682: 'Stemmen' - Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers.
29335: Sterkens, J.B. - De practische bieman. Derde uitgaaf.
32076: (Railways) Stevens, M. l'Ingénieur & M. Benard - Chemin de fer Liégeois-Limbourgeois. Défense du tracé par Bilsen, de M. l'Ingénieur Stevens de Chaudfontaine - Réfutation du tracé par Cortessem, de M. Benard de Bruxelles.
28239: Stevenson, Robert Louis - Kidnapped, being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the year 1751: How he was Kidnapped and Cast away; his Sufferings in a Desert Isle; his Journey in the Wild Highlands; his Acquaintance wirh Alan Breck Stewart and other notorious Highland Jacobites; with all that he Suffered at the hands of his Uncle, Ebenezer balfour of Shaws, falsely so-called: Written by Himself, and now set forth. Illustrated edition.
34974: Steyns, D.B. - De Vlaamsche schrijver Cyriel Buysse. Zijne wereld en zijne kunst.
10759: Stibbe, Prof. D.G. (o.l.v.) - Neerlands Indië. Land en volk; geschiedenis en bestuur; bedrijf en samenleving. Door tal van deskundigen.
31922: Stichel, Theo van - Haiku. Een kringloop. Met uitgebreide, gesigneerde opdracht!
24128: Stiegelmann, Commandant - La question chevaline. Envisagée sous ses divers points de vue. Première partie.
34523: Stighelen, Katlijne Van der - De portretten van Cornelis de Vos (1584/5-1651): een kritische catalogus.
18841: Teirlinck-Stijns - Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijn 'Jugendgedichte'. Bijeengegaard door Teirlinck-Stijns. Beperkte oplage!
9444: Teirlinck-Stijns - Lucia Staps. Drama in vier bedrijven.
35085: Stijns, Reimond - Het onherstelbare. In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Derde Jaargang; mei 1905. Pag. 197 t/m 202.
29530: Stijns, Reimond - Kobus de zeekapitein. Verhaal voor kinders.
31921: Stijns, Reimond - Arme menschen. De luxe-editie!
20952: Teirlinck-Stijns - Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijn 'Jugendgedichte'. Bijeengegaard door Teirlinck-Stijns.
21598: Stinissen, Jacob - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland.
21597: Stinissen, Jacob - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland.
18667: Stirling, M.W. - Concepts of the sun among American Indians.
33865: Stöber, Otto - Dyll Eulenspiegel. 99 seiner lustigen Streiche. nach der ältesten Quelle von 1515 vollstándig neu bearbeitet von Otto Stöber. 3. Auflage.
24039: Stockhausen, Karl-Heinz - Manuscriptual letter.
9272: Stockman, P. en Everaers, P. - 'Versterckt Zeeland'.
35725: Stockman, Paul - 'Bidden en Werken'. Cisterciënzers in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.1183-1645.
9761: Stockman, P. and Everaers, P. - 'Boundless cooking'. Regional dishes from Zealand Flanders, Western Flanders and Suffolk.
31317: Stockman, Paul - Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu.
7424: Stockman, P. en Everaers, P. - "Vlieghende Vaendels". Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Cobergher.
9758: Stockman, P. en Everaers, P. - 'Grenzeloos mooi'. Haartooi in Zeeland, Oost-Vlaanderen en Suffolk.
9760: Stockman, P. en Everaers, P. - 'Grenzeloos koken'. Streekgerechten uit Zeeuws-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Suffolk.
13845: Stofkoper, L.A. - Op en om de Noordzee-boulevard. Schetsen van de waterkant.
7467: Stoll, Maximilien - Médécine pratique. Traduction nouvelle à laquelle on a joint une Dissertation du même Auteur sur la Matière médicale, l'Eloge de Stoll par Vicq-d'Azyr, deux tables, l'une analytique, l'autre des matières; (avec des notes par MM. Pinel, Mahon, Baudelocque, etc.) par P.A.O. Mahon. Nouvelle édition.
25436: Stolz, Alban - Ciment pour la Franc-Maçonnerie. Traduit de l'Allemand sur la troisième édition avec notes.
14602: Stolz, Alban - Kalk voor Vrijmetselaars. Naar het Hoogduitsch van Alban Stolz.
14834: Stoop, André - Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst. Tentoonstelling ingericht door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. Catalogus samengesteld door André Stoop.
35064: Stoppelaar, J.H. de - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
13400: Stoppelaar, Mr. J.H. de - Inventaris van het oud archief der stad Middelburg. 1217-1581.
28287: Story, J. - La Saint Lucas, opéra comique en un acte. With signed dedication by the author.
20654: Stosskopf, J.P. - Duivenziekten. Uit het Frans vertaald door Et. Bastien.
29376: Stracke S.J., Dr. D.A. - Vlaanderen's nood.
1848: Straeten, Emiel van der - 'Duimpje', een spel in verzen.
34238: Straten, Henri van - Ulenspiegel.
4389: Straten, Hans van - Willink over Du Perron. Een interview.
32740: (Timmermans, Felix) Streicher, Siegfried - Timmermans, der ewige Poet.
33060: Streuvels, Stijn - Kerstvertelsel.
19011: Streuvels, Stijn - Dagen.
19025: Streuvels, Stijn - Morgenstond.
19030: Streuvels, Stijn - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
19039: Streuvels, Stijn - Sint Jan.
19040: Streuvels, Stijn - Het glorierijke licht.
19041: Streuvels, Stijn - Kroniek van de familie Gezelle. Derde druk.
19042: Streuvels, Stijn - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
19043: Streuvels, Stijn - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
19000: Streuvels, Stijn - Prutske.
18995: Streuvels, Stijn - Sint-Jan.
18994: Streuvels, Stijn - Sint-Jan.
18987: Streuvels, Stijn - De oude wiking.
18975: Streuvels, Stijn - Drie Russische novellen.
33058: Streuvels, Stijn - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
27485: Streuvels, Stijn & Max Mell - Paradijssprookjes uit den Volksmond opgeteekend in Oostenrijk en naverteld door Stijn Streuvels.
28540: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek.
28589: Streuvels, Stijns. - Stijn Streuvels' Werken.
28590: Streuvels, Stijn - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
33057: Streuvels, Stijn - De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.
27370: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos herwrocht door Stijn Streuvels.
35551: Streuvels, Stijn - De vlaschaard. Inleiding door Karel Jonckheere. De vollinnen editie!
18720: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Vijfde uitgaaf.
8678: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos. Uyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Derde uitgave.
35712: Streuvels, Stijn - Zonnetij.
28837: Streuvels, Stijn - Het glorierijke licht. In blijde herinnering aan den heerlijksten aller zomers die ooit over de wereld praalde etc. Tweede druk.
28523: Streuvels, Stijn - Uit Stijn Streuvels Werken. Gevoel en Leven & Natuur.
32454: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Twintigste druk.
26842: Streuvels, Stijn - Duimpjesbundel.
26835: Streuvels, Stijn - Duimpjesbundel.
9501: Streuvels, Stijn - Werkmenschen. "Eerste Vlaamse uitgave!"
17505: Streuvels, Stijn - Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf.
17502: Streuvels, Stijn - Openlucht.
17386: Streuvels, Stijn - Kerstwake.
26394: Streuvels, Stijn - De oogst.
8939: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos. Naar verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht. Met een inleiding van Prof. Dr. J.W. Muller en verlucht met randen en teekeningen door B.W. Wierink.
26321: Streuvels, Stijn - Het uitzicht der dingen. - Veeprijskamp I & (2) Vervolg. In: Vlaanderen, vierde jaargang, januari 1906. Pag.7 t/m 21; 66 t/m 84.
19085: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Twintigste druk.
32522: Streuvels, Stijn & Clemens Brentanos - Vertelsel van Gokkel en Hinkel. Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels.
35699: Streuvels, Stijn - Zomerland. Tweede druk
28191: Streuvels, Stijn - De teleurgang van de Waterhoek; De bomen; De vlaschaard.
25884: Streuvels, Stijn - Het uitzicht der dingen. Eerste druk!
28162: Streuvels, Stijn - Lenteleven. (Eerste druk!)
16718: Streuvels, Stijn - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord. Beschreven door Stijn Streuvels.
34062: Streuvels, Stijn - Openlucht.
28161: Streuvels, Stijn - Land en leven in Vlaanderen.
28153: Streuvels, Stijn - De vlaschaard. Inleiding door Karel Jonckheere. De vollinnen editie!
19082: Streuvels, Stijn - Prutske.
35704: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos voor de vierschaar van Koning Nobel den Leeuw. Een nuttig en vermakelyk verhaal voor groote en kleine kinderen. (Derde druk).
11485: Streuvels, Stijn e.a. - Vlaanderen. Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Onder redactie van: Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August Vermeylen, P. van Langendonck en Karel van de Woestijne.
11487: Streuvels, Stijn e.a. - Werk van Stijn Streuvels, August Vermeylen, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne e.a. (Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde, Tweede jaargang, 1904. Onder redactie van : Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en P. van Langendonck).
32177: Streuvels, Stijn - De vlaschaard. Vijftiende druk. Eén van de 100! Gesigneerd!
29721: Streuvels, Stijn - De oogst. Tiende druk.
15840: Streuvels, Stijn - Boomen. Gesigneerd!
15841: Streuvels, Stijn - Morgenstond.
10193: Streuvels, Stijn - La vie et la mort dans le séchoir. Zeldzaam overdrukje!
15463: Streuvels, Stijn - Dagen. Eerste druk!
32146: Streuvels, Stijn - Zeelieden en zeevisscherij.
29714: Streuvels, Stijn - Drie Russische novellen.
28833: Streuvels, Stijn - Een beroerde maandag. Tweede druk.
35024: Streuvels, Stijn - De werkman.
35022: Streuvels, Stijn - Kerstvertellingen.
35021: Streuvels, Stijn - Björnsön - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels. Derde, herziene uitgaaf (= tweede afzonderlijke druk).
35017: Streuvels, Stijn - Zomerland. Tweede druk
35020: Streuvels, Stijn & Leo Tolstoï - Geluk in het huishouden. Bewerkt door Stijn Streuvels. Tweede herziene uitgaaf.
35014: Streuvels, Stijn - Het glorierijke licht. In blijde herinnering aan den heerlijksten aller zomers die ooit over de wereld praalde etc. Tweede druk.
15070: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Twintigste druk. Genummerde oplage.
35013: Streuvels, Stijn - Lenteleven.
35009: Streuvels, Stijn - Charles de Coster's Vlaamsche Vertelsels uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet.
15028: Streuvels, Stijn - Het glorierijke licht.
30638: Streuvels, Stijn - Lenteleven. Tweede druk.
32976: Streuvels, Stijn - De vlaschaard.
14986: Streuvels, Stijn - Jantje Verdure.
14991: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Derde druk.
14983: Streuvels, Stijn - Twee vertellingen van Tolstoï vertaald door Stijn Streuvels.
14981: Streuvels, Stijn - Stille avonden.
14935: Streuvels, Stijn - Op de Vlaamsche binnenwateren.
35484: Streuvels, Stijn & Camille Melloy - Vijf kerstvertellingen uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
35483: Streuvels, Stijn - IJslandsche godensagen.
35482: Streuvels, Stijn - Sagen uit het hooge noorden.
35479: Streuvels, Stijn - Openlucht.
35477: Streuvels, Stijn & Clemens Brentanos - Vertelsel van Gokkel en Hinkel. Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels.
35475: Streuvels, Stijn - Morgenstond.
35474: Streuvels, Stijn - Boomen.
4152: Streuvels, Stijn / André van der Vossen / Everaers, P.F.W.H. - 'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht' door Stijn Streuvels en André van der Vossen.
35473: Streuvels, Stijn - Sint Jan.
34935: Streuvels, Stijn - Reinaert de vos voor de vierschaar van Koning Nobel den leeuw. Een nuttig en vermakelyk verhaal voor groote en kleine kinderen.
35470: Streuvels, Stijn - De vlaschaard.
35469: Streuvels, Stijn - Langs de wegen.
34917: Streuvels, Stijn - Herinneringen uit het verleden.
32759: Streuvels, Stijn - Prutske. Gesigneerd!
35465: Streuvels, Stijn - Morgenstond.
35466: Streuvels, Stijn - In oorlogstijd. Uit het dagboek van Stijn Streuvels.
23310: Streuvels, Stijn - Sous le ciel de Flandre. Traduit par Pierre Maes.
32030: Streuvels, Stijn - Het leven en de dood in den ast.
35463: Streuvels, Stijn - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken. (Tweede druk).
35464: Streuvels, Stijn - Grootmoederken.
35459: Streuvels, Stijn & Leo Tolstoï - Geluk in het huishouden. Bewerkt door Stijn Streuvels.
35458: Streuvels, Stijn - Vertellingen van Tolstoï.
35457: Streuvels, Stijn - Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf.
35455: Streuvels, Stijn - Tristan en Isolde. Naar het oude volksboek herschreven door Stijn Streuvels.
32753: Streuvels, Stijn - Het bruidslied van Björnsterne Björnson. Uit het Noorsch vertaald door stijn Streuvels. Met teekeningen van Joz.
35453: Streuvels, Stijn & Leo Tolstoï - Geluk in het huishouden. Bewerkt door Stijn Streuvels. Tweede herziene uitgaaf.
14550: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven. Derde uitgave.
23015: Streuvels, Stijn - Lenteleven. Achtste druk.
35452: Streuvels, Stijn - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
32752: Streuvels, Stijn - Kleine verhalen uit het Noorsch vertaald naar Björnsterne Björnson.
32751: Streuvels, Stijn - De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.
31907: Streuvels, Stijn - De vlaschaard. Vijftiende druk. Gesigneerd!
34902: Streuvels, Stijn - Herinneringen uit het verleden.
35450: Streuvels, Stijn - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
32746: Streuvels, Stijn - De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant. Derde druk.
32750: Streuvels, Stijn - Het bruidslied van Björnsterne Björnson. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels. Met teekeningen van Joz.
4079: Streuvels, Stijn - Het duivelstuig & Jeugd.
19075: Streuvels, Stijn & G. Blachon - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
32744: Streuvels, Stijn - De vlaschaard. Achtste druk.
19052: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek.
35449: Streuvels, Stijn - De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.
19050: Streuvels, Stijn - Onze streek.
35447: Streuvels, Stijn & Björnsterne Björnson - Het bruidslied. Uit het Noordsch vertaald door Stijn Streuvels.
35445: Streuvels, Stijn (vertaald door) - Vader en dochter. Tolstoi's briefwisseling met zijne dochter Marie. Met eene inleiding van Paul Birukoff. Vertaald door Stijn Streuvels.
35446: Streuvels, Stijn - Levensbloesem.
35444: Streuvels, Stijn - Werkmenschen.
29908: Streuvels, Stijn - Kroniek van de familie Gezelle.
31966: Streuvels, Stijn - Dagen.
14015: Streuvels, Stijn - Charles de Coster's Vlaamsche Vertelsels uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet.
35711: Streuvels, Stijn - Zomerland.
28017: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands herschreven.
19370: Streuvels, Stijn - Alma met de vlassen haren.
19371: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Vierde uitgaaf.
35432: Streuvels, Stijn (bewerkt door) - IJslandsche godensagen bewerkt door Stijn Streuvels.
35427: Streuvels, Stijn - Het glorierijke licht.
35424: Streuvels, Stijn - Lenteleven. (Eerste druk!)
35425: Streuvels, Stijn - Kerstvertelsel.
31903: Streuvels, Stijn - Stijn Streuvels' Verzamelde Werken. Gesigneerd!
22359: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek. 8ste Druk.
22356: Streuvels, Stijn - Zomerland. Derde druk.
35418: Streuvels, Stijn - Kerstvertellingen.
22220: Streuvels, Stijn - Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche novellen. Vertaald door Stijn Streuvels.
22219: Streuvels, Stijns. - Stijn Streuvels' Werken.
22211: Streuvels, Stijn - Langs de wegen. Derde druk.
22201: Streuvels, Stijn - Martje Maartens und der verruckte Totengräber. Novelle.
35409: Streuvels, Stijn - Jeugd.
22102: Streuvels, Stijn - De landsche woning in Vlaanderen.
28832: Streuvels, Stijn - De oogst. Zesde druk.
35405: Streuvels, Stijn - Land en leven in Vlaanderen.
34415: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos. Uyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Derde uitgave.
21940: Streuvels, Stijn - Ausgewählte Werke in zwei Bänden.
9494: Streuvels, Stijn - Over Vrouwe Courtmans.
33419: Streuvels, Stijn - Drie Russische novellen.
21817: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek. 8ste Druk.
21812: Streuvels, Stijn - De oogst. 12e dr.
21813: Streuvels, Stijn - De oogst. 12e dr.
21811: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek. 8ste Druk.
33555: Streuvels, Stijn - IJslandsche godensagen bewerkt door Stijn Streuvels.
13125: Streuvels, Stijn - Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf.
29671: Streuvels, Stijn - Doodendans. Derde druk.
31472: Streuvels, Stijn - Najaar.
3870: Streuvels, Stijn - De terechtstelling van een onschuldige.
4971: Streuvels, Stijn - Ingooigem.
33073: Streuvels, Stijn - Prutske's vertelselboek.
33072: Streuvels, Stijn - Morgenstond.
33756: Streuvels, Stijn - Werkmenschen. "Eerste Vlaamse uitgave"!
33357: Streuvels, Stijn - Kerstvertellingen.
19044: Streuvels, Stijn - Sagen uit het hooge noorden.
33069: Streuvels, Stijn - Dagen.
33067: Streuvels, Stijn - De terechtstelling van een onschuldige.
33064: Streuvels, Stijn - Dorpslucht.
34658: Streuvels, Stijn - Lenteleven. Negende druk.
32700: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Twintigste druk.
4695: Streuvels, Stijn - Uit lust-met-de-penne... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
32699: Streuvels, Stijn - Het kerstekind. Twintigste druk.
32698: Streuvels, Stijn - Morgenstond. Tweede druk.
32855: Streuvels, Stijn - Nulla dies sine linea. Uit het dagboek van Stijn Streuvels.
32694: Streuvels, Stijn - L'Enfant de Noël. Traduit du flamand par Gauthier d'Ys.
33061: Streuvels, Stijn - Duimpjesbundel.
28839: Streuvels, Stijn - Sint-Jan.
28838: Streuvels, Stijn - Sint-Jan.
14472: Ström, G. - Zelfonderricht naar Schidlof's Taalmethode Praxis voor vreemde talen. 1000 Woordensysteem. Maleisch. 3e Druk.
28814: Strootman, H. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste gedeelte. Tweede Vermeerderde Druk. (& Tweede gedeelte).
17690: Struijf, S.J., Ivo - Zoo vertellen de zwartjes. Tweede druk.
13004: Struycken, Prof. Mr. A.A.H. - De oorlog in België. Verspreide opstellen.
16558: Struyf S.J., E.P.I. (sam.) - Kongoleesche vertellingen. Drie delen; compleet!
34204: Stuij, P.W. - Het leven van Philipp von Hohenlohe. Omstreden Staats veldheer in de Tachtigjarige Oorlog. Door huwelijk een verwant van het Oranjehuis. Grondlegger van Zeeuwsch-Vlaanderen.
22155: Stuiveling, Garmt - Bij Nederlands bevrijding.
18386: Stultiens, Toos - Feodora. Een verhaal door Toos Stultiens.
23513: Stultiens, Toos - Feodora. Een verhaal door Toos Stultiens.
16135: Sturm, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang.
31912: Sturm, Achiel - Van paarden naar paardenkrachten. Boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen.
33668: Stutvoet, Cor - Hubert Lampo, [*1920]
30038: Stüve, D. Johann Eberhard - Beschreibung und Geschichte des Hochstifts und Fürstentums Osnabrück mit einigen Urkunden.
8669: Stuyvaert, Victor - Treize chansons du pays de France. Illustrées de bois de Victor Stuyvaert.
7816: Stuyvaert, Victor - Beatrijs. Een middeleeuwsche legende.
9286: Stuyvaert, Victor - Middeleeuwsche liedekens.
11367: Stuyvaert, Victor - Images - Devinettes.
33907: Stuyvaert, Victor - Scene in een patriciërswoning.
33906: Stuyvaert, Victor - Jonkvrouw bij waterput.
4958: Stuyvaert, Victor - Don Quichotte.
32289: Suetonius Tranquillus, Cajus - (Collected works) Cajus Suetonius Tranquillus, ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectiones, suasque animadversiones adjecit; intermixtis J.G. Graevii, et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
7002: Supervielle, Jules - De os en de ezel van den heiligen stal. Uit het Fransch vertaald door M. Roelants.
33880: (Tijtgat, Edgard) Supervielle, Jules - De os en de ezel van den heiligen stal. Uit het Fransch vertaald door M. Roelants. Met prenten van Edgard Tijtgat.
31252: Sutorius, Anna - Voor kleine kleuters Versjes van Anna Sutorius.
17364: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den Opstand tegen Spanje.
8488: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den Opstand tegen Spanje.
18644: Swanton, John R. - The primary centers of civilization.
14471: Swart, Dr. N.L. & Dr. A.A.L. Rutgers (red.) - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-Indië.
13811: Swart, W. - Zeeland. Een lees-leerboekje over de aardrijkskundige gesteldheid van die provincie.
18828: Swarth, Hélène - Octobre en fleur.
20749: Swarth, Hélène - Dolorosa Mara.
26911: Swaving, W.O. - Verslag van hetgeen door de Vereeniging tot Instandhouding van Oude Gebouwen is verricht sedert hare oprichting.
26534: Swert, Fred de - Anton van Wilderode. Met bijvoegsels!
34882: Swert, Fred de - Geschreven brief.
34883: Swert, Fred de - Geschreven brief.
28164: Swerts, Lambert - Zuilen.
16041: Swift, Jonathan - Gullivers reizen.
33943: Sylvius, I. - Costuymen der Stadt van Loven ende van haeren ressorte.
30019: Székely-Lulofs, Madelon - Het schot.
34674: Tacitus, C. Cornelius - Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't leeven van J. Agricola, In 't Hollandtsch vertaalt door den Heer Pieter Corneliszoon Hooft.
22923: Tack, Daniel - Mont-Cassel. Historique, archéologique & pittoresque.
13929: Tack, P.L. - De Walcherse werven.
18294: Tadema, Joha. Wilha. - Madeliefjes.
34419: (Buysse, Cyriel) Taeldeman, J. - Het literaire leven in Het Land van Nevele.
26353: Tagore, Rabindranath - L'Offrande lyrique (Gitanjali). Traduction d'André Gide (seule autorisée).
12534: Saint-René Taillandier - Le roi Léopold et la reine Victoria. Récits d'histoire contemporaine.
15186: Taine, H. - Voyage aux Pyrénées.
14172: Talbot Rice, David & Joan Evans - De glorie der Middeleeuwen. Van Rome tot Karel de Grote.
29081: Tallois, M. le Docteur - Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au Concours de 1864-1865, en réponse a la question suivante: "Constater, par des observations et des expériences, les effets de l'usage et de l'abus du tabac chez l'homme sain".
29811: Tamamura - The Ceremonies of a Japanese Marriage.
22794: Tanghe, G.F. - Parochieboek of beschryving van Leke.
22795: Tanghe, G.F. - Parochieboek of beschryving van Ruisselede.
31508: Tanguy (= Pol Denijs?) - Paranoide. Gedichten.
31253: Tanty - Naar het cirkus.
28601: Tardieu, P.A. F. - Département de l'Escaut. Divisé en 4. Arrondissemens et en 41. Cantons.
30640: Tas, Johan - Abel Gholaerts een mislukt meesterwerk?
11921: Taulé, Antoni - Laboratoire de lumière. Huiles sur toiles. Signed by the artist!
33148: Taverne, prof. dr. Ed. e.a. - Staats-Spaanse linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen. Een planstudie in opdracht van de provincie Zeeland.
27765: Taylor, Jane and Ann - Little Ann and other poems.
31532: Taylor, Mrs. Basil (= Harriet Osgood) - Japanese gardens. With twenty-eight pictures in colour by Walter Tyndale, R.I.
25603: Teenstra, M.D. - Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen, uit meest Nederlandsche schrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld. Spookverschijningen.
27394: Teeuwen O.E.S.A., P. Norbertus & Gustaaf Dekesel - Sint Nicolaas van Tolentino. Een volksheilige in Vlaanderen. Met voorwoord van Hoogeerw. P. Emmanuel van Berkel, provinciaal der P.P. Augustijnen.
18291: Tegner, Esaias - Esaias Tegnérs Frithiofsage. Übersetzt von Jens Christensen.
9584: Teichmann, Constance - Gesprekken met den bruidegom. Saamgelezen door Aug. van Cauwelaert.
1702: Teilhard de Chardin, J. - Le Guinée Supérieure et ses missions. Étude géographique, sociale et religieuse des contrées évangélisées par les Missionaires de la Société des Missions Africaines de Lyon.
34281: Teirlinck, Herman - De doolage. Inleidend verhaal.
8830: Teirlinck, Herman - Tooneel.
9349: Teirlinck, Herman - XXXIV Souvereine Nederlandsche Sonnetten uitgelezen door... Gesigneerd door H. Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere en Jozef Cantré!
26189: Teirlinck, Herman - Elckerlyc. Eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven.
26134: Teirlinck, Is. - Conscience-botanist.
16719: Teirlinck, Herman - De doolage.
35087: Teirlinck, Herman - Late zomer aan zee. In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Vijfde Jaargang; december 1907. Pag. 529 t/m 535.
35086: Teirlinck, Herman - Mijnheer Serjanszoon en de pelgrim. In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Vijfde Jaargang; augustus 1907. Pag. 337 t/m 351.
15054: Teirlinck, Herman - XXXIV Souvereine Nederlandsche Sonnetten uitgelezen door Herman Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere en August Vermeylen. Gesigneerd door H. Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere & Jozef Cantré.
24513: Teirlinck, Herman - Tooneel. Alle met een gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur!
15605: Teirlinck, Herman - Ave.
27706: Teirlinck, Herman - Over menschen en boeken: Johan Doxa. (Eersteling der Fonteine-Uitgaven) & Johan Doxa, de boetvaardige. In: Vlaamsch Leven. Tweede Jaargang; 29e Juli 1917; Nr. 43. Pag. 684-686.
11338: Teirlinck, Herman - Ave.
23885: Teirlinck, Herman - Wijding voor een derde geboorte. Met gedateerd en gesigneerd opdrachtje!
23649: Teirlinck, Herman - De wonderbare wereld. 3de druk.
9886: Teirlinck, Herman - Elckerlyc. Eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven.
11135: Teirlinck, Is. - Bloeiende reuzen.
11136: Teirlinck, Herman - Het lied van Peer Lobbe.
11118: Teirlinck, Herman - Griseldis de vrouwenpeirle.
11048: Teirlinck, Herman - Wijding voor een derde geboorte.
22386: Teirlinck, Herman - Elckerlyc. Eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven. Met gesigneerd opdrachtje door Teirlinck.
22373: Teirlinck, Herman e.a. - Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door Herman Teirlinck, Anton van Duinkerken, Gerard Walschap, Maurice Roelants & Marnix Gijsen.
27997: Teirlinck, Herman - Rolande met de bles. De XXXX brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache. Nederlandsche tekst met liminaire nota. Met gesigneerde en gedateerde opracht!
9835: Teirlinck, H., Toussaint van Boelaere, F.V. & Vermeylen, Aug. - XXXIV Souvereine Nederlandsche Sonnetten uitgelezen door... Gesigneerd door H. Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere en Jozef Cantré.
13423: Teirlinck, Herman e.a. - Stijn Streuvels 80.
28028: Teirlinck, H. - Elckerlyc. Oorspronkelijke tekst voor een hedendaagse opvoering overschreven en met een inleidende toelichting voorzien door Herman Teirlinck.
28856: Teirlinck, Herman - Elckerlyc. Eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven.
19734: Teirlinck, Herman - Johan Doxa. Vier herinneringen aan een Brabantschen gothieker.
12772: Tellegen Azn, Dr. B.D.H. - De Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
16415: Tersoest, Alex - Geheimzinnig Thibet. Een spannend verhaal voor jongens.
10229: Thenet, Albert (Forword) - Pages choisies inspirées par La Guerre Européenne 1914-1915. Publié sous le haut patronage de sa grandeur Mgr. J.R. Bilsborrow, o.s.b.
33480: Thiel, Martin van - Bijzonder Zeeuws Vlaanderen. Gesigneerd!
29574: Thierry, Johan - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 january 1735. Binnen 's Gravenhage.
20029: Thiers, Paul - Oog in oog met Streuvels. Met een inleiding door Piet Thomas.
17672: Thiery, Michel - Sneeuw en ijs op aarde.
39: Thiery, Michel - De Sahara.
31096: Thijssen, Theo - Jongensdagen.
11148: Thiry, Antoon - Onder Sinte Gommarus' Wake.
18643: Thomas, Cyrus - Central American Hieroglyph Writing.
34064: Thomas, Piet - Leven, liefde en dood. Een avond met Stijn Streuvels. Bloemlezing samengesteld door Piet Thomas.
35113: Thomas, Piet & Walter van den Broeck - Stijn Streuvels. De ogen en het raam.
32804: Thomas, Piet (redactie) - Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1995.
6342: Thomas, Piet - Xerion. Gesigneerd debuut!
33883: Thomas, Johan e.a. - Verslag over opgravingen te Westdorpe. 1966-1969.
27750: Thomson, James - The poetical works of James Thomson, with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
1628: Thoumin, R. - Histoire de Syrie. Deuxième édition.
35360: Thürkôw, Guus - The Catharijne Press. Volume 5 -11.
26573: (Timmermans, F.) Tichelen, H. van - Van nieuwjaar tot oudjaarsavond. Gelegenheidsrijmpjes verzameld door Hendrik van Tichelen.
31389: Tichelen, Hendrik van - Daar was eens.... Vertelselrijmkens. Uit den hoop gegrabbeld door Hendrik van Tichelen met prenten van Felix Timmermans.
21941: (Timmermans, F.) Tichelen, H. van - Van nieuwjaar tot oudjaarsavond. Gelegenheidsrijmpjes verzameld door Hendrik van Tichelen.
27715: Tideman, Maurits Cornelis - De zee betwist. Geschiedenis der onderhandelingen over de zeeheerschappij tusschen de Engelsche Republiek en de Verenigde Provinciën vóór de Eersten Zee-Oorlog. Academisch proefschrift.
30755: Tiele, Herbert - Dierenspeeltuin. Verteld en geïllustreerd door...
34038: Tillema, Mieke - Altijd 's nachts.
29726: Tillieux, Maurice - Bimbo, Romarin et Miksy.
28182: Timmerman, Jan & Mark Berteloot - Catalogus. Fototentoonstelling in het Provinciaal Museum Stijn Streuvels 'Het Lijsternest'.
32682: (Timmermans, Felix) Timmermans, Lia - Vertelselkens van ons land. Uit de kindermond opgeschreven.
19724: Timmermans, Felix - Boerenpsalm. Het meesterwerk van Felix Timmermans. Voor toneel bewerkt in 10 taferelen door P.G. Veens.
19728: Timmermans, Felix - Les très belles heures de mademoiselle Symphorose, béguine. Traduit du flamand par Roger de Marcke ten Driessche.
19623: Timmermans, Felix en Antoon Thiry - Begijnhofsproken.
26714: Timmermans, Felix - Schemeringen van de dood.
11674: Timmermans, Felix & Wim de Cock - Mijnheer Pirroen. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
17684: Timmermans, F. & W. de Cock - Leontientje. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
9346: Timmermans, Felix - Bij de Krabbekoker.
9243: Timmermans, F. & W. de Cock - De hemelse Salomé. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
26280: Timmermans, Felix - Lierke-Plezierke.
26279: Timmermans, Felix - Minneke Pus oder Die schönen Tage im Kempenland.
26145: Timmermans, Felix - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
17042: Timmermans, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen.
26118: Timmermans, Felix - Het werk van Fred. Bogaerts. Bevattende twee kleurreproducties en 30 reproducties in zwart. Met een inleiding van Felix Timmermans. Bijgevoegd: twee door Timmermans geïllustreerde prentbriefkaarten uit 1929.
26041: Timmermans, Felix - Boudewijn. Derde druk.
8992: Timmermans, Felix - Oscar van Rompaey.
25800: Timmermans, Felix - Driekoningentryptiek - Triptyque de Noël.
446: Timmermans, Felix - Boudewijn. Tweede druk.
32983: Timmermans, Felix - Pallieter. Versierd door Anton Pieck.
28131: Timmermans, Felix - Bij de Krabbekoker.
29657: Timmermans, Felix - Het keerseken in de lanteern.
25330: Timmermans, Felix - Adriaan Brouwer.
7209: Timmermans, Felix - Adriaan Brouwer. De bibliofiele editie!
15849: Timmermans, Felix - Minneke Poes.
28466: Timmermans, Felix - Pieter Bruegel. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens. Gesigneerd door de auteur.
35602: Timmermans, Felix - De harp van Sint Franciscus.
15807: Timmermans, Felix - Het keerseken in de lanteern.
15792: Timmermans, Felix - Pallieter. Negenentwintigste druk. Oorspronkelijke uitgave. Luxe-editie!
32156: Timmermans, Felix - Beatrix. Eine Brabantische Legende. Verdeutscht durch Friedrich Markus Huebner. Mit sechs Radierungen von Felix Timmermans.
11432: Timmermans, Felix & Eduard Veterman - Mijnheer Pirroen. Schouwburgspel.
35041: Timmermans, Felix - De familie Hernat.
35033: Timmermans, Felix - Das Jesuskind in Flandern.
35040: Timmermans, Felix - De familie Hernat.
35032: Timmermans, Felix - Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken.
35031: Timmermans, Felix - De harp van Sint Franciscus.
35027: Timmermans, F./H. Gheon - O.L. Vrouw in de doornkens. Tooneelspel in drie bedrijven.
35029: Timmermans, Felix - Schemeringen van den dood. Eerste Nederlandse uitgave.
23927: Timmermans, Felix - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
9314: Timmermans, Felix - Vertelsels. Eerste bundel. Tweede druk.
35490: Timmermans, Felix - Het kindeken Jezus in Vlaanderen. Eerste druk!
11316: Timmermans, F. & W. de Cock - De hemelse Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
35489: Timmermans, Felix - Pijp en toebak.
23733: Timmermans, F./H. Gheon - O.L. Vrouw in de doornkens. Tooneelspel in drie bedrijven door H. Gheon. Vertaling van Felix Timmermans.
23665: Timmermans, Felix - Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. Vierde (= vijfde) druk.
23662: Timmermans, Felix - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
23602: Timmermans, Felix - Schoon Lier.
32047: Timmermans, Felix - Een lepel herinneringen. Eerste druk - genummerde oplage!
23276: Timmermans, Felix - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
23274: Timmermans, Felix - Naar waar de appelsienen groeien.
23275: Timmermans, Felix - Schoon Lier.
8998: Timmermans, Felix - Vertelsels. Eerste bundel. Derde druk.
23012: Timmermans, Felix - Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Brueghel.
29922: Timmermans, Felix - Teekeningen.
22933: Timmermans, Felix - Het werk van Fred. Bogaerts.
34898: Timmermans, Felix - Originele foto van Felix Timmermans, vooraanzicht.
34899: Timmermans, Felix - Originele gesigneerde portretkaart van Felix Timmermans; vooraanzicht.
29921: Timmermans, Felix - Vlaamsche Arbeid. Eerste Jaargang 1905-1906. Eerste nummer. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Vlaamsche Letterkunde.
29920: Timmermans, Felix - Feestmaal aangeboden bij de schoone gelegenheid, toen Mejuffer Mariosa Michielsen met Mijnheer Edward De Beukelaer in het huwelijksbootje stapte, op 13 juni 1936 te Antwerpen. Met inleiding van Bonni Konings.
34842: Timmermans, Felix - Psaume Paysan. Traduit du Flamand par Betty Colin.
35441: Timmermans, Felix - Vertelsels. Geïllustreerd door den schrijver.
33851: Timmermans, Felix - Minneke Poes.
31923: Timmermans, Felix - Pallieter. Negenentwintigste druk. Oorspronkelijke uitgave. Luxe editie!
29374: Timmermans, Karel - J. - Kamiel! Of het leven en streven van C. Huysmans.
31904: Timmermans, Felix - Peter Bruegel. Feestgroet uitgesproken te Brussel op 31 mei MCMXXIV.
32726: Timmermans, Felix & Eduard Veterman - Mijnheer Pirroen. Schouwburgspel door Felix Timmermans en Eduard Veterman.
32724: Timmermans, Felix - Uit mijn rommelkas. Rond het ontstaan van "Pallieter" en "Het kindeke Jezus in Vlaanderen".
33579: Timmermans, Felix - Pallieter.
8948: Timmermans, Felix - De schoone uren van Juffrouw Symforosa begijntjen.
13447: Timmermans, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Gesigneerd en gedateerd door de auteur.
32723: Timmermans, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Derde druk.
33366: Timmermans, Felix - Verhalenkalender voor 1932.
27944: Timmermans, Felix - St. Nikolaus in Not.
33764: Timmermans, Felix - Map met knipsels uit o.a. Blad Davidsfonds (1990), Volkskrant; PZC; Dagblad De Stem; Het Volk; Het vrije woord; De Lierenaar; Onder ons.
21725: Timmermans, Felix - Vertelsels. Eerste bundel. Derde druk.
21431: Timmermans, Felix - "De wilde wingerd..."
27628: Timmermans, Felix - Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Brueghel.
28869: Timmermans, Felix - 20 ex-libris naar thema's uit het werk van Felix Timmermans.
27618: Timmermans, Felix - Schemeringen van de dood.
21039: Timmermans, Felix - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
28866: Timmermans, Felix - Boerenpsalm. Het meesterwerk van Felix Timmermans. Voor toneel bewerkt in 10 taferelen door P.G. Veens.
35709: Timmermans, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Met dubbele signatuur!
28862: Timmermans, Felix - De familie Hernat. Met voorpublicatie!
19827: Timmermans, Felix - Driekoningentryptiek - Triptyque de Noël.
19806: Timmermans, Felix - Het werk van Fred. Bogaerts.
19767: Timmermans, Felix - Bij de Krabbekoker.
19736: Timmermans, Felix - Triptyque de Noël. Introduction et traduction de Camille Melloy.
19733: Timmermans, Felix - Das Spiel von den heiligen drei Königen. Nach der Weinachtslegende von Felix Timmermans für die Bühne bearbeitet von Eduard Veterman un Felix Timmermans. Aus dem Flämischen übertragen von Anton Kippenberg.
27274: Tinbergen, D.C. Bezorgd door - Van den Vos Reinaerde. Twaalfde druk.
34126: Tirion, Isaak - Nieuwe kaart der Provincie van Holland.
34124: Tirion, Isaak - Kaart van Zeeland.
35616: Tirion, Isaak - Nieuwe kaart van het Westelykste Gedeelte van Staats-Vlaanderen & Nieuwe kaart van het Oostelykste Gedeelte van Staats-Vlaanderen.
35633: Tirion, Isaak - Grond-Tekening van de Stad Sluis in Vlaanderen
34930: Tirion, Isaak - Nieuwe kaart van het Graafschap Vlaanderen, Artois en Henegouwen.
35650: Tirion, Isaak - Nieuwe kaart van het Graafschap Vlaanderen, Artois en Henegouwen.
34452: Tirion, Isaak - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
18606: Toonder, Marten - Tom Poes en de Laarzenreuzen.
18213: Toonder, Marten - Tom Poes en de Chinese waaier.
18214: Toonder, Marten - Tom Poes en de Meester-Schilder.
31586: Toonder, Marten - Tom Poes en de Laarzenreuzen.
22809: Toonder, Jan Gerhard - Het puin aan de Rotte.
11518: Top, Wieb - Honderd jaar imkeren. De geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. 1897-1997.
23964: Töpffer, R. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le Revers Italiens des Alpes. Cinqième Édition.
23988: Topor, Roland - Roland Topor.
23237: Topor, Roland - Qui est Topor?
23123: Topor, Roland - Laid Poulet (les poulets).
35666: Topor, Roland - Zonder titel. ("Twee hoofden tussen "oorhanden"".) Gesigneerd!
13448: Topor, Roland - Verhalen en tekeningen.
11803: Toussaint van Boelaere, F.V. - De Peruviaansche reis.
26658: Toussaint van Boelaere, F.V. - De Peruviaansche reis. Luxe-editie!
35090: Toussaint van Boelaere, F.V. (Herman Teirlinck) - De Doolage. In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Vierde Jaargang; mei 1906. Pag. 227 t/m 241.
35048: Toussaint van Boelaere, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. Met zes etsjes!
35045: Toussaint van Boelaere, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. Met zes etsjes!
23944: Toussaint, Franz - La flute de jade. Poésies chinoises.
34938: Toussaint van Boelaere, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
10961: Toussaint van Boelaere, F.V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht door... Eerste druk!
10960: Toussaint van Boelaere, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. Met zes etsjes!
10949: Toussaint van Boelaere, F.V. - De bloeiende verwachting. In mooie band!
9230: Toussaint van Boelaere, F.V. - De Peruviaansche reis.
20865: Toussaint van Boelaere, F.V. - Het gesprek in Tractoria. Derde herziene druk. Genummerd exemplaar op vélin d'Arches!
18230: Tralbaut, Mark - De stier van Minos. Drama in één bedrijf.
16912: Tralbaut, Mark - Als een vlerk afknapt... Luisterspel in vier handelingen. Met een opdracht van de auteur aan de schrijver Frans Carolina Ridwit (= Frans de Ridder)!
16911: Tralbaut, Mark - De kaktuskweeker. Komisch zang- en dansspel in een bedrijf. Met gesigneerde opdracht van de auteur aan schrijver Frans Carolina Ridwit!
16910: Tralbaut, Mark - Nophriet's tweede dood. Dramatisch zangspel in één bedrijf. Met gesigneerde opdracht van de auteur aan de schrijver Ridwit uit 1942!
16906: Tralbaut, Mark - De stier van Minos. Drama in één bedrijf. Met gesigneerde opdracht van de auteur aan de schrijver Ridwit!
31947: Tralbaut, Mark Edo - Zó was "de Fee"... Herinneringen aan Felix Timmermans.
5060: Tralbaut, Mark - De stier van Minos. Drama in één bedrijf.
26196: Trauwenraede, Godgaf van - Den grooten Gendschen Comptoir Almanach of den opregten wegwyzer der stad Gend.
31261: Travlos, John - Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen.
33165: Trimpe Burger, J.A. - Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen). In: R.O.B., Jaargang 17, 1967.
16170: Trine, Ralph Waldo - The man who knew. How he brought the good news that the Kingdom of God is within us, and we may put ourselves in tune with the Centre of life.
30024: Tromp, Hansmaarten - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
25162: Troost, Pleun R. - De wijsgeer uit de polder. Tweede druk.
23554: Trubert, Jen - Markies Takkenbos.
27468: Lao-Tseu - Tao te king ou La Jonction Suprême. Perception et présentation par Saint-Rémy.
34285: Tulp, Nicolaes - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. Transcriptie door Dr. C.G.L. Apeldoorn, Neerlandicus en Dr. T. Beijer, Internist.
19542: (Lampo, Hubert) Turkry, René - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo samengesteld door René Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver. Gesigneerd door Lampo!
28519: Turrier, Charles - Essai sur les causes de la Révolution qui a rappelé Buonaparte à Paris. Par Mr. C... T...
12679: Tussenbroek, Otto van - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
29756: Tuytens, Johan - Photography. Signed and dated!
27237: Tytgat, Jean - Achtung, Mützen ab! Gesigneerd en genummerd luxe-exemplaar door de auteur!
32124: Tytgat, Edgar - Zeemeerminnen. Ex-libris Raymond Brulez.
6587: Tytgat, Oscar (= Lode van Gent) - Gedichten. Beperkte oplage en gesigneerd door de auteur!
34399: Tzara, Tristan - Marcoussis
17044: Ubaghs, Huib - De Bokkenrijders in het Land van Valkenburg.
33167: Uil, H. - De Nieuwe Kerk te Zierikzee.
26342: Uitterhoeve, Wilfried (Samensteller) - Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs in Stoppeldijk.
13245: Ullmann, Dr. S. - Histoire des Juifs en Belgique jusqu'au 18e siècle (notes et documents). & Histoire des Juifs en Belgique jusqu'au 19e siècle (notes et documents) 1700-1830.
29642: Unger, Dr. W.S. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1943.
29641: Unger, Dr. W.S. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1948.
19593: Unger, Dr. W.S. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1934.
30093: Unger, Dr. W.S. - Bronnen tot de geschiedenis van Middelbrug in den landsheerlijken tijd.
32121: Unger, Dr. W.S. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
14803: Unger, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste t/m derde deel.
33172: Unger, Dr. W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste, tweede, derde en vierde deel.
14012: Unger, Dr. W.S. - Oude huizen te Middelburg. 70 Afbeeldingen met een beschrijving.
14008: Unger, Dr. W.S. a.o. - Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Eerste jaargang 1932.
13851: Unger, Dr. W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
13311: Unger, Dr. W.S. & Dr. J.J. Westendorp Boerma - De steden van Zeeland.
28562: Unger, Dr. W.S. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
12159: Unger, Dr. W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
28554: Unger, Dr. W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Derde deel. Historie en leven.
25606: Ungewitter, Dr. F.H. - Turkije geschetst in zijnen tegenwoordigen, verledenen en toekomstigen toestand, of uitvoerig aardrijks- en geschiedkundig overzigt van het Turksche Rijk. Voorzien van vele statistieke en ethnografische mededeelingen benevens eene zorgvuldig bewerkte plaatsbeschrijving van Europeesch en Aziatisch Turkije. Uit het Hoogduitsch.
27001: Uten S.J., L. - De Litanie van Onze Lieve Vrouw. Tekst van L. Uten, S.J. Nr. 79/100 van de luxe exemplaren!
10358: Uten S.J., L. - De Litanie van Onze Lieve Vrouw.
13015: Uytterhoeven, H. - Le Belgique indépendance 1830-1930 en cartes postales anciennes. La révolution et les principales fêtes d'indépendance.
29948: Uzès, Madame la Duchesse d' - Histoires de chasse par madame la Duchesse d'Uzès née Mortemart.
31356: Vaarzon Morel, W. (pseud. "Bespieghelaer") - Bie ons op 't durp.
935: Vader, J. - Een oud-Walcherse boerderij. Tweede druk.
13930: Vader, J. e.a. - 'Tuin van Zeeland'. Mededelingen en studiën in verband met het Walcherse volksleven. Pasen 1963. 13de Jaargang, nr. 2.
13931: Vader, J. e.a. - Walchers kammenetwerk. Februari 1965. 15de Jaargang, nr. 1.
52: Vader, J. - De wagenmakerij op Walcheren.
17292: Vaillat, Léandre - Auto-Circuits Nord-Africains de la Compagnie Générale Transatlantique. l'Hiver en Afrique du Nord. Un Voyage en Algérie et en Tunisie.
33551: Valente, Caterina - Fotokaart met signatuur.
8797: Valéry, Paul - Existence du symbolisme.
34539: Valin, René-Josué - Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la Marine, du mois d'août 1681. Où ste trouve la Conférence des anciennes ordonnances, des Us&Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans la navigation & le Commerce maritime. Etc, etc. Dédié à S.A.S. Mgr. le Duc De penthievre, Amiral de France.
34556: Valk, Kees de - Who loves the sun. Gesigneerd!
5499: Valkhoff, R. - Italiaansche sonnetten. Gesigneerd!
25853: Vallières, Jean des - Nouk het Eskimo'tje. Vertelling van Jean des Vallières.
31766: Valognes, Marquis de (Josephin Peladan) - Femmes honnêtes! Avec un frontispice de Félicien Rops et douze compositions de BAC.
22165: Vanbeselaere, Dr. W. - L'Entrée du Christ a Bruxelles.
34893: Vandé, Dick - Negen vriendjes. Een jaar vol avonturen.
9869: Vandeloo, Jos - Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen. Met gesigneerde opdracht van de auteur uit 1959!
9868: Vandeloo, Jos - Woorden met doofstommen. Met tienregelige opdracht van de auteur uit 1958!
19912: Vandenbergh, Francien - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid-West Nederland.
29663: Vandendries, Pierre - Vie, Voyages, Oeuvres d'Alfred Bastien avec préface de Gustave Vanzype, de l'Académie. With signed dedication by the author!
29732: Vanderbeek, Cecilia - Tekeningen.
35675: Vandersteen, Willy & Leopold Vermeiren - Lambik helpt de Sint. Illustraties Willie Vandersteen.
31637: Vandersteen, Willy - De familie Snoek. Snoek geeft katoen.
31636: Vandersteen, Willy - De familie Snoek. Snoek wordt snugger.
31635: Vandersteen, Willy - De familie Snoek. Snoek kraait victorie.
23830: Vanderveken, André - Een beroemd wonderdokter van eigen bodem, Drieske de Nijper, uit Sint-Gillis-Waas. Gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina! Bijgevoegd: brief van de auteur.
12881: Vandevoort, Piet - Post-scriptum. Aanvullende bio- en bibliografische gegevens over Ernest Claes.
15317: Vandommele, Herman - Appelen voor miljoenen. De geschiedenis van paradijsappelen tot golden delicious. Waarin o.m. de volgende aspecten: Naamkunde, kultus, gebruiken, folklore, spreuken en gezegden, enten, kweken, onderstam, bemesting, transport, rassen, huismiddelen, remedies, dieet, cider, wijn, handel, verbruik, verwerking, enz...
23335: Vandommele, Herman - Appelen voor miljoenen. De geschiedenis van paradijsappelen tot golden delicious. Waarin o.m. de volgende aspecten: Naamkunde, kultus, gebruiken, folklore, spreuken en gezegden, enten, kweken, onderstam, bemesting, transport, rassen, huismiddelen, remedies, dieet, cider, wijn, handel, verbruik, verwerking, enz... Genummerd en gesigneerd exemplaar!
28166: Vanhecke, Johan - De Flandriens van Hugo Verriest. Van Gezelle tot Streuvels.
18795: Vanhove, Julien - Regards sur notre Congo.
23347: Vanneste, Alfons - Gedichten.
13580: Vanneste, Pater M. - Wijsheid en scherts. Sprookjes van een Nilotisch volk. Alur-teksten (Mahagi, Belgisch Congo) met de Nederlandse vertaling en verklaringen.
26708: Vanriet, Jan - Met de Ramblers uit vissen.
24276: Vanriet, Jan - Met de Ramblers uit vissen.
31883: Vanriet, Jan - Dogmes et instructions. Gesigneerd door de kunstenaat!
6272: Vansina, Jan - La legende du passé. Traditions orales du Burundi.
33083: Vansina, Dirk (Edgar Barbaix) - Originele foto van Dirk Vansina.
27065: Vansteenkiste, Eugeen - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen.
9670: Vanzype, Gustave - Henri de Braekeleer.
18601: Varennes, Olivier de - L'Amour amant.
398: Varty, Kenneth - Reynard the Fox. A. Study of the Fox in Medieval English Art.
35354: Vasalis, M. - Door natte haren kijkt een engel binnen. Gedichten.
13813: Vate, L.A. van de - Zeeland. Een bladzijde uit de geschiedenis van de Zeeuwse bodem, voornamelijke in betrekking tot de Waterstaat.
14857: Vauban - Der Angriff und die Vertheidigung der Festungen durch den Herrn von Vauban, Marschall von Frankreich und General-Director aller sesten Pläszen dieses Königreichs. In französischer Sprache beschrieben und nunmehro auf hohen Befehl ins Deutsche überstetzet, wie auch zu desto bequemeren Gebrauch derer Preusischen Herren Offiers mit einigen Anmerckungen erläutert (von Abraham de Humbert).
29943: Vaultier, Roger - Chasseurs et gourmets ou l'art d'accommoder le gibier.
33539: Veeke, André van der - Moerasbeest Verdriet. gedichten. Met opdracht!
14817: Veen, Ir. Joh. van - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust.
10979: Veen, Victor de - Zoet en zuur. Letterkundige proeven.
15706: Veer, K. van der - De rijstcultuur in Indonesië. Door K. van der Veer. Met medewerking van Dr. L.W. Kuilman en Ir. J.G.J. van der Meulen.
11436: Veerkamp, Joost - Grimeren voor beginners. Ad unum omnes.
34876: Vegt, Jan van der - Geschreven brief.
11574: Velde, Anton van de - Antwerpen, de Stoute.
26004: Velde, Henry van de - De drievoudige smaad aan de schoonheid. Vertaling van Frank van den Wyngaert.
35118: Velde, Fernand van de - Verlangen en vervulling. het levensverhaal van Edward J.M. Poppe. 1890-1924.
24341: Velde, Henry van de - Formules d'une esthétique moderne. With signed dedication by Henri Van de Velde in red pencil!
33547: Velde, Ellie van de - Jeugd en dood. Gesigneerd!
11829: Veltman-van den Bos, Ans J. - Petronella Moens (1762-1843). De vriendin van 't Vaderland.
33546: Velzen, Jaap van - Het elastiek en andere rekbaarheden. Poëzie ligt op de loer.
19650: Ven, W. van de (Inl.) - Het miraculeus H. Bloed te Boxtel. 1380-1924. Geïllustreerde geschiedenis van het wonder der H.H. Bloeddoeken.
1163: Ven, M.C.H.J. van de - Taal in Hulst. Proeve van een sociolinguistisch onderzoek.
20243: Vente, Dr. M.A. - Proeve van een repertorium van de archivalia betrekking hebbende op het Nederlandse orgel en zijn makers tot omstreeks 1630.
28251: Verachtert, Dr. Frans e.a. - Voorsale des hemels ofte het begijnhof in de XVII provincien. In woord en beeld gebracht door Dr. Frans Verachtert (woord), André Gaillaerde - Frans Vervoort (beeld); met aantekeningen van Dr. Frans Verachtert en Louis Luyten.
11923: Verbist, Bert - Felix Timmermans. Schilder met het woord; verteller met het penseel. Zo heb ik U begrepen.
35132: Verboven, Hans - Antoon Verboven. Tussen Hellas & Vlaanderen. Een biografie door... Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur.
26850: Verbraeken, Jeanne - Schakels lossen. Gesigneerd!
27231: Verbruggen, Paul - Verzen.
4281: Verbruggen, Paul - Verzen.
16146: Verburg, Go - Storm over Nederland.
28303: Vercammen, Louis e.a. - Pallieter in Holland. Jaarboek 1981 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28307: Vercammen, Louis e.a. - Een mandeken vol bloemen. Jaarboek 1983 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28302: Vercammen, Louis e.a. - De grijze jaren. Jaarboek 1978 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28300: Vercammen, Louis e.a. - Eerste pennevruchten. Jaarboek 1977 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen. Gesigneerd door Gommaar en Clara!
28298: Vercammen, Louis e.a. - Franciscus en Timmermans. Jaarboek 1975 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
8734: Vercouillie, Prof. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
14833: Vercouillie, Prof. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
27877: Vercouillie, Prof. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
32303: Vercruysse, M. - Rhétorique - Géologie - Mineralogie - Archéologie. Manuscript!
32991: Vercruyssen, Leo - Sekere partije hoogh landt, Meerdonck genaemt.
34104: Verdeyen, R.W.R. - België in Nederland. 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden.
34500: Verdoodt, Frans-Jos - Een huis voor het ADVN (1984-2004).
22264: Vere, De - Petite magie blanche ou tours de physique amusante dévoilés par De Vere.
15701: Verelst, O.F.M., P. Bartholomaeus - Vijftig jaren bij de Indianen of levensschets van Broeder Pieter de Gent. (Fray Pedro de Gante)
31843: Verelst, St. - De uithangteekens van Lier (vroeger en nu).
28875: Veremans, Renaat - Herinneringen aan Felix Timmermans. Met bijdragen van Ernest Claes, U. van de Voorde, Lode Baekelmans, O. van Rompay, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris.
13034: (Wilderode, A. van) Vergilius - Publius Vergilius Maro. Gesigneerd en genummerd!
13182: (Wilderode, A. van) Vergilius - Publius Vergilius Maro. Gesigneerd en genummerd!
21880: Vergouwe, A. - Overlijdensakten Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Zuidzande. 1801-1970.
21881: Vergouwe, A. - Overlijdensakten van de voormalige gemeente Groede. 1796-1970. 2 Delen: A-K & L-Z.
21879: Vergouwe, A. - Overlijdensakten van de voormalige gemeente Breskens. 1796-1940. 2 Delen: A-L & M-Z.
29268: Verhaegen, Arthur - Geen herziening!
10781: Verhagen, Hans - Cocon. Cyclus.
21035: Verhagen, C. - Theoretische cursus voor horlogemakers met uit te werken opgaven en teekenoefeningen. 2de Verbeterde druk.
29261: Verheeke, C. - La question des Aliénés devant le Conseil Provincal d'Anvers, année 1891.
17790: Verhees, Lode - De reis van de St. Jozef. Met uitgebreide, gesigneerde opdracht van de auteur uit 1933.
34840: Verhegghe, Willie - Geschreven brief.
27346: Verhegghe, Willie - Van mensen, dieren & dingen. Met paginagrote gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur (Aalst, 9/12/73?)!
26582: Verhegghe, Willy & Simon Vinkenoog - 'Kommunikatie met het Landschap'.
33575: (Leonard, Edward) Verheyden, Prosper - De Antwerpsche boekdrukker Henrick Eckert van Homberch alias Butzbach, "Bosbas", en zijn "herdoopte" weduwe.
22953: Verhoeven, Bernard - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930.
10508: Verhoeven, Bernard - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930. Tweede druk - vierde duizendtal.
21586: Verhoofstad, P.M. - Inventaris der archieven gevormd door de besturen van Bisdom van Haarlem. 1559-1853.
18621: Verhulst, Rafaël - Jezus de Nazarener.
35160: Verhulst, Manu - Op stap met God. Met gesigneerd opdrachtje.
32947: Verhulst, Rafaël - Reinaert de Vos. Het epos van den Middeleeuwschen vrijheidsgeest...... Zangspel in drie bedrijven.
10984: Verhulst, Rafael - Langs groene hagen.
2151: Verhulst, Rafael - Semini's kinderen. Drama in vijf bedrijven. Met curiosa!
28057: Vérité, Marcelle - Oeufs.
27831: Vérité, Marcelle - Petits contes de chez nous.
32572: (Gilliams, Maurice) Verlee, Luc - Maurice Gilliams.
25894: Vermeersch, Gustaaf - De dood.
35088: Vermeersch, Gustaaf - Het raadsel. In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Vierde Jaargang; juli - september 1906.
27709: Vermeersch, Gustaaf - "Boertje" Verhelst. De gevarentheden van een oud man in de groote stad tijdens den oorlog. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Zondag 17 October 1915; Nr. 3. Pag. 33-34.
35720: Vermeersch, Gustaaf - Het rollende leven. Roman in twee deelen.
34789: Vermeersch, Gustaaf - "Getuigenverklaring" van Gustaaf Vermeersch betreffende eventuele onregelmatigheden die gebeurd zouden zijn tijdens een lezing van de heer Hamaide over "les dangers du bilinguisme". Met losse foto van de auteur! Gesigneerd en gedateerd.
13386: Vermeersch, Dr. V. (Ten geleide) - Vlaamse handschriften op perkament.
21452: Vermeersch, Gustaaf - De last. Debuut!
27824: Vermeylen, August - Der ewige Jude. Aus dem flämischen übertragen von Anton Kippenberg.
35129: Vermeylen, Antoon - Uit palm en peer.
25434: Vermeylen, August - Twee handgeschreven brieven uit Ukkel op briefpapier van de Belgische Senaat.
34833: Vermeylen, August - Originele foto van August Vermeylen.
13113: Vermeylen, Aug. - Quelques aspects de la Question des Langues en Belgique.
34784: Vermeylen, August - Zes handgeschreven brieven uit Ukkel op briefpapier van de Belgische Senaat.
32633: Vermorcken, Eduard & Peter Everaers - Reinaerts biecht.
27457: Verne, Jules - Wonderreizen van Jules Verne.
31683: Verne, Jules - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde.
8652: Verne, Jules - L'Ile mystérieuse.
9838: Verne, Jules - Le tour du monde en quatre-vingt jours.
17731: Verne, Jules - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
17730: Verne, Jules - De strijd tusschen Noord en Zuid. Overrompeling eener plantage.
7589: Verne, Jules - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde.
7462: (Voyages) Verne, Jules - Wonderreizen van Jules Verne.
25947: Verne, Jules - De kinderen van Kapitein Grant. & Stille Zuidzee.
25946: Verne, Jules - Reizen en lotgevallen van Kapitein Hatteras. & De Engelschen aan de Noordpool.
25944: Verne, Jules - Het geheimzinnige eiland. & De luchtschipbreukelingen.
16633: Verne, Jules - Reise um die Erde in 80 Tagen.
25817: Verne, Jules - La maison a vapeur. Voyage a travers l'Inde Septrentional.
32567: Verne, Jules & A. D'Ennery - Les voyages au théatre. Dessins par L. Bennett et H. Meyer.
22693: Verne, Jules - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren.
22551: Verne, Jules - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
22550: Verne, Jules - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
9682: Verne, Jules - Découverte de la terre.
9683: Verne, Jules - Deux ans de vacances.
8860: Verne, Jules - César Cascabel.
9532: Verne, Jules - Vingt milles lieues sous les mers.
33414: Verne, Jules - Le Docteur Ox. Maitre Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs.
20232: Verne, Jules - Un capitaine de quinze ans.
20231: Verne, Jules - L'Ile mystérieuse.
10076: Verne, Jules - Le tour du monde en quatre-vingt jours. - Le docteur Ox.
10992: Verpale, Eriek - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1976. Bijgevoegd: vijf knipsels!
12643: Verrept, Staf (Inl.) - Het federalisme in Vlaanderen.
27508: Verreth, Manuel - Ernest Claes - Clementine.
35541: Verreyken - Ordonnantie ende instructie daer op men van wegen die dry Staeten des Landts ende Hertoghdoms van Brabant collecteren, verpachten ende innen sal respective de middelen geaccordeert ende opghestelt tot furnissemente vande nieuwe extraordinarise bede, hunne Hoocheden by de selve Staeten geaccordeert, voor den tyt van eenen geheelen jaere, in betaelige ende tot onderstande van de ordinarise Guarnisoenen in Brabant, ende andere volcke van oorloghe.
27529: Verschaeve, Cyriel - Novum Testamentum Graece et Latine. Utrumque textum cum apparatu critico ex.... Curavit D. Eberhard Nestle.
33935: Verschaeve, Cyriel - Geboorte van Christus. Bijzonder exemplaar!
34831: Verschaeve, Cyriel - Originele foto van Cyriel Verschaeve.
34830: Verschaeve, Cyriel - Originele foto van Cyriel Verschaeve.
34808: Verschaeve, Cyriel - Originele gesigneerde fotokaart van Cyriel Verschaeve. & Originele portretkaart.
2019: Verschaeve, Cyriel - Jacob Van Artevelde & Philips Van Artevelde. Met bijvoegsel: Verschaeve - God is leven - God is liefde. VWS-cahier 28.
26140: Verschoren, Frans - Jeugd. Tweede druk. Gesigneerd en gedateerd door de auteur - Broechem 1 juli 1944!
32685: Verschuere, Robert - Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels.
11684: Verschuere, Robert - Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels.
34413: Versluys, Frits B. (bewerkt door...) - Het avontuur van Reynaert de Vos en Bruun de Beer.
35147: Verstraete, Erik - Sporen naar Utopia. Gedichten 1981 - 1989. Met gesigneerde opdracht!
14728: Verstraeten, G. - 65 Jaar toneel te St. Jansteen. De geschiedenis van de Camere van Rhetorica 'St. Jan ten Steene'. (1917-1982).
15847: (Timmermans, Felix) Verstreken, Frans - Onze-Lieve-Vrouw der Vissen. Een verfilmd verhaal van Felix Timmermans.
11146: Verstreken, Frans - Tussen Demer en Nete. Jaarboek 1988 van het Felix Timmermans-genootschap.
21430: Vertommen, Karel - Timmermans-Hulde in vers en prent.
35120: Vervliet, Raymond - Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Madeleine Hegenscheidt-Heyman en met editie van onuitgegeven documenten.
10967: Vervloet, Mr. L. Th. & Mr. Mohamad Jusuf - Economische delicten in Indonesië. - Pelanggaran ekonomi di Indonesia.
7817: Verwey, Albert - De roman van Heinric en Margriete van Limborch in hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
8733: Verzandvoort, E. & P. Wackers - Wackers/Voorwoord I. Geerae - Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel. Facsimilé van het rond 1700 in de drukkerij van Hieronymus Verdussen vervaardigde volksboek. Verzorgd en van een inleiding voorzien door Drs. Erwin Verzandvoort en Dr. Paul Wackers en met een voorwoord van Dr. Loek Geeraedts.
5899: Vestdijk, S./Petit Moune - Droom.
10837: Vestdijk, S. - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
35173: Veth, Joh. - December-liedjes voor de kleinen.
10772: Veth, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch.
14338: Veur, M.W.G. van der - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren.
33938: Viatte, Germain a.o. - Seuphor. Added: a fine etching of Seuphor by "De Prentenier!
29998: Vidière, E. - La guerre et le sport colombophile.
21934: Vignaux - Le billard. Théorie des effets - Coups de série - Détermination du point de choc - Quantité de bille - Différence entre le point de choc et le point visé - Angle de déviation - Visé spécial des coups de finesse. Série de la ligne - Série américaine - Règle du carambolage. Préface de Desnar.
24212: Chertablon de la Vigne - La Manière de se bien préparer à la Mort Par des considerations sur la Cene, la Passion, & la Mort de Jesu-Christ, Avec de trés belles Estampes Emblematiques.
22803: (Heraldry) Vigne, Félix de - Recherches Historiques sur les Costumes Civils et Militaires des Gildes et de Corporations de Métiers, leurs drapaux, leurs armes, leurs blasons, etc. Avec une introduction historique par J. Stecher. Dédié à la ville de Gand.
29087: Vigne, J.O. de - De diensttijd in het leger.
10216: Vignola, J.B. de - Traité élémentaire pratique d'architecture ou étude de cing ordres d'après Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en soixante-douze planches comprenant les cinq ordres. Avec l'indication des ombres nécessaires au lavis, le tracé des frontons, etc, et des exemples relatifs aux ordres. Composé, dessiné et mis en ordre par J.A. Leveil, architecte et gravé sur acier par Hibon. Nouvelle édition.
558: Vijver, Drs. H.A.M. van de - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 6.
3535: Vijver, Drs. H.A.M. van de - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 11.
33945: (Brugge) Villegas, Jan Baptiste de - Proces-verbaal van rechtzaak tussen J. Verplancke (molenaar) en de Predikheren uit Brugge in 1759.
27630: Villon, François - La ballade des pendus. Door Joris Minne gesigneerde en gedateerde (29-III-1949) opdracht!
8452: Villon, François & Wim de Cock - Hier kunt ge spel en lach vergeten. Vijf houtsneden bij vijf huitaines van François Villon - Wim de Cock.
28713: Vincx, Jozef - Conscience herdacht! bij de 25ste verjaring van zijn afsterven. Eenige bijzonderheden uit zijn leven.
29449: Vindevogel, Docteur J. - Le guide de la santé et les stations balnéaires de Belgique.
35125: Vingeroets, Gert - Adem van licht. Met gesigneerde opdracht van de auteur!
34832: Vinkenoog, Simon - Originele persfoto van Simon Vinkenoog en Gerrit Lakmaaker.
20939: Vinkenoog, Simon - O boze boom i.m. Norma Pater.
20754: Vinkenoog, Simon - Wij helden. Verhaal. Gesigneerde 'opdracht' van de auteur in Vorst Nationaal te Brussel, 1984.
20753: Vinkenoog, Simon - Proeve van kommunikatie. Gesigneerd miniopdrachtje!
35664: Viollet-Le-Duc, Eug.-Emm. - De la décoration appliquée aux édifices. The original edition!
13849: Vischer, Nicolaus - Speculum Zelandiae. Dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt. Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
25692: Visscher, Nicolaes - Flandriae Comitatus. Accuratissima descriptio.
14355: Visscher, dr. H.A. - Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis.
32182: Visscher, Nicolaas - Flandriae Comitatus in ejusdem Subjacentes ditiones Accuratissime Divisus una cum Adjacentibus.
23180: Visser, M.N. de - Het ene wee is gegaan, ziet het andere wee is gekomen. Aspecten van de houding van de Staatkundig Gereformeerde Partij en haar achterban tegenover de Indonesische revolutie (1945-1950).
32382: Visvliet, J.P. van - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel I. Kaarten en teekeningen; Deel II. Chronologische tafel van de Charters en Oorkonden der Graaflijke Regering. 1119-1574. 1ste Aflevering Nos. 1-1177; 2de Aflevering Nos. 1178-2464; 3de Aflevering Nos. 2465-3544; Deel III. Beredeneerde inventaris van de charters en oorkonden der graafelijke regering 1119-1574. 1ste Aflevering (1119-1348); 2de Aflevering (1348-1407); 3de Aflevering (1407-1450).
31778: Vivere, Van de - Ordonnantie van den Keyzer ende Koning, raekende de Sequestratie der Goederen, de welke de Kloosters ende andere in Vrankrijk afgeschafte-Geestelyke-Stigtingen, bezaten onder het gebied van Zyne Majesteyt, in de Nederlanden. Van den 14 September 1791.
35676: Vlaanderen, André - Kleuren en kleurmenging. 1. Practische wenken en oefeningen in 4opeenvolgende deeltjes.
35364: Vlaanderen, André - De vlaggen van alle landen sedert den aanvang der 20e eeuw - Drapeaux et pavillions de tous les pays depuis le commencement du 20ième siècle.
17393: Vlekke, Dr. B.H.M. - 'Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestrecht gepractiseert.' Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639.
34765: Vlerick, Pierre & Laurens De Keyzer - Zes foto's uit een slapende film.
24700: Vletter, A.C.C. de - De jongen uit het circus.
17839: Vliebergh, Em. - De boeren en de maatschappelijke zaak. Eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand.
12151: Vlierberghe, J. van - Joden, nog regeert Jesus. Het Kruis in de volksverhalen.
26351: Vliet, Eddy van - Het grote verdriet. (Gedichten 1971-1974). Met gesigneerde opdracht van de auteur uit 1974!
28180: Vliet, H.T.M. van - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk. (1884-1925).
6884: Vliet, Eddy van - Een lekker hapje voor Winston.
1187: Vloten, Dr. J. van - Onderzoek van 's konings wege ingesteld omtrent De Middelburgsche Beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven.
13366: Vloten, Dr. J. van - Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent De Middelburgsche Beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven door Dr. J. van Vloten.
33113: Vocht, Lodewijk de - Fotokaart met signatuur.
8872: Vocht, Lodewijk de, Bert Peleman & Frank-Ivo van D - Ulenspiegel ballade.
31691: Voet P.F.G.N., Johannis - Compendium Juris Juxta seriem Pandectarum. Adjectis differentiis Juris Civilis et Canonici: Ut et Definitionibus ac divisionibus praecipuis secundu Institutionum titulos: unà cum Oratione, recitatâ, cum fasces Acadmicos deponeret.
14539: Voet, A.E. van de & Jos Gunneweg - Het Nederlands malend korenmolenboek. Inventarisatie malende korenmolens met molenaar anno-nu in Nederland.
35537: Voetius, Gisbertus - Den ver-resenen Barnevelt, betabbert met alle s?ne politycke maximen.
13884: Vogel-Wessels Boer, Drs. I.H. - Kloetinge.
13117: Vogel, Willem - La Guerre et les Intérêts Économiques Belges. Ce qui sera changé après la Guerre.
13087: Voght, Joz. de - Kerstliedekens.
34665: Voisenon, Claude-Henri de Fusée de - Mortel, qui dans ces lieux viens en pélérinage, le tombeau d'un grand homme a droit a ton hommage.
4751: Voltaire - Ce qui plait aux dames. Conte de Voltaire.
11508: Vondel, Joost van den - Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit.
6812: Vondel, Joost van den - Publius Virgilius Maroos Wercke. In Nederduitsch dicht vertaelt door J. v. Vondel.
20987: Vondel, J. v. - Lucifer. Treurspel.
31737: Vondel, Joost van - Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit.
11261: Voorde, Urbain van de - Essay over Karel van de Woestijne.
11125: Voorde, Urbain van de - De haard der ziel. Beperkte genummerde oplage!
11096: (Nahon, Alice) Voorde, Urbain van de e.a. - Alice Nahon herdacht.
10023: Voorde, U. van de - Per umbram vitae.
559: Vooren, G.A.C. van - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 7.
27275: Voorhoeve, Carel - Reinaert de Vos. Een spel van dieren en menschen.
32830: Voorhoeve, C. - Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking.
35303: Vorsterman van Oyen, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg. Uit de bibliotheek van Emile Buysse (met diens ingeplakte ex libris); tevens met zijn gesigneerde aankooptekst uit 1947!
35300: Vorsterman van Oyen, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
30127: Vorsterman van Oyen, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
30126: Vorsterman van Oyen, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
4476: Vorsterman van Oyen, G.A. - De berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg van 1660-1680.
619: Vorsterman van Oyen, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
617: Vorsterman van Oyen, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
28281: Vos, Dr. Amand de (Wazenaar) - Aanklacht bij de kamer van Volksvertegenwoordigers.
27360: Vos, Mr. A.T. - Van den Vos Reinaerde tot de Gelaarsde Kat. Een en ander over Recht en Rechtspraak in de litteratuur.
29540: Vos, A.G. de - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht door A.G. de Vos. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
1526: Vos, P. D. de - 1. Borrendamme. 2. Eenige kerkelijke bijzonderheden. 3. De Nobelpoort te Zierikzee. 4. De Kleine- of Gasthuiskerk te Zierikzee. 5. Eene herinnering aan het Predikheeren-Klooster te Zierikzee.
1524: Vos, P. D. de - Het stadhuis te Zierikzee.
22979: Vos, Benno - Heer Niels. Legendarische vertellingen. Gesigneerd!
35695: Vos, P. D. de - Uit Schouwen en Duiveland's Verleden. I & II. Twee delen.
1349: Vos, P. D. de - De St. Lievens Monstertoren en het Burger-Weeshuis te Zierikzee.
13118: Vos, Selle de, Gido Dumon, Marc Suykens & Marc Van - Zwart en geel... en een beetje rood.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus[an error occurred while processing this directive]

6/8