Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10887: N.N. - Euangelisch Magazijn, of Gemengde Bijdragen, ter Bevordering van Kennis en Beöeffening der Godlijke Waarheden. Uitgegeeven door het Genootschap, Onder de Zinspreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit.
10889: N.N. - Verbessertes Gesang-Buch, zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienst sowohl als zur Privaterbauung. Vierte Auflage.
11517: N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
10678: N.N. - Weg des Hemels. Gebedenboek versierd met Oefeningen en Gebeden.
10429: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, And other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter, or Psalms of David, Pointed as they are to be sung or said in Churches. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. Conferr'd with the Hebrew. Set forth and Allowed to be Sung in all Churches, of all the People together, before and after Morning and Evening Prayer, and also before and after Sermons, and moreover in private Houses, for their godly Solace and Comfort, laying apart all ungodly Songs and Ballads, which tend only to the nourishing of Vice, and corrupting of Youth.
9407: N.N. - Dictionnaire des Dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la Langue Française, reproduisant le Dictionnaire de l'Académie Française (sixième et dernière édition publiée en 1835) et le Supplément a ce Dictionnaire.
10749: N.N. - Livre d'heures. / Missel gothique, contenant les Prières du matin et du soir, la sainte Messe, les Vèpres, les Antiennes à la sainte Vierge, le Salut du saint Sacrement, et un Recueil des plus belles Prières connues.
10766: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, Ex decreto sacro-sancti Coneilii Tridentum restituti: Pii V. Pont. Max jussu esiti: Clementis VIII, et Urbani VIII, Auctoritate recognita.
11128: N.N. - Res Judicata, Dat is: Extracten Uyt de Resolutien der Synoden Ende Oordelen der Academien in dese Vereenichde Nederlanden, Vervatende het ghemeyn eenparich ende aengenomen Kerckelijck gevoelen Over de Negotie der ghenaemde Lombaerden: VVt-gegeven Door de Professoren der Theologiae tot Utrecht.
12229: N.N. - Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
9961: N.N. - Histoire Abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand nombre de figures.
10227: N.N. - Les Psaumes de David, mis en vers Français. Revus et approuvés par les pasteurs et professeurs de l'église et de l'academie de Genève.
11570: N.S.V.L. - De Godsdienstige Christen, in zynen Aart, en in zyn Gedrag, ontrent de Pligten van den Openbaren Godsdienstm Vertoont uyt verscheyden Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.
11268: N.N. - Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern.
11681: N.N. - Kern des Bybels.
4856: N.N. - Theologia Pastoralis Practica, Oder: Sammlung Nutzbarer Anweisungen zur gesegneten Führung Des Evangelischen Lehr-Amts, Aus gedruckten Büchern sowol als schrifftlichen Urkunden und mündlichen Unterredungen vieler Gottesgelehrten mitgetheilet von Einigen Dienern des Evangelii.
3182: N.N. - Memoires du duc de Rohan, Sur les choses aduenuës en France, depuis la Mort de Henry le Grand, iusques à la Paix faite auec les Reformez, au mois de Juin 1629. Augumentez d'un quatriéme Liure, & de diuers Discours Politiques du mesme Autheur, cy-deuant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Autheur, fait en Italie, Allemagne, Pays-Bas-Uny, Angleterre, & Escosse. Fait en l'an 1600.
4690: N.N. - Ezechiel Traduit en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres & des Autheurs Ecclesiastiques. Nouvelle Edition.
20444: N.N. - Dictionnaire de la conversation et de la lecture
10988: N.N. - Le Calendrier Ecclesiastique pour l'anne e bissextile MDCCXXXVI (MDCCXXXVII & MDCCXLII). Avec Necrologe des Personnes qui depuis un siéele se sont le plus distinguées par leur piété, leur attachement à Port-Royal, & leur amour pour les Verités combattues. Et un Abrége Chronologique des principaux Evenémens qui ont precedé & suivi la Constitution Unigenitus.
10228: N.N. - Ordnung der Dieneren der Kilchen in der Statt unnd off der Landtschafft Zürich: ernüweret und inn Truck verfertiget.
10456: N.N. - Von der Person vnd Menschwerdung vnsers Herrn Jhesu Christi, Der waren Christlichen Kirchen Grundfest, Wider die newen Marcioniten, Samosatener, Sabellianer, Arianer, Nestorianer, Eutychianer vnd Monotheleten, vnter dem Flacianischen hauffen. Durch die Theologen zu Wittemberg, aus der heiligen Schrifft, aus den Symbolis, aus den fürnemesten Concilijs vnd einhelligen Consenss aller bewerten Lerer. Widerholt vnd Gestellet, zu trewer lere vnd ernster verwarnung an alle frome vnd Gottselige Christen. Neben warhaffter vorantwortung, auff die gifftigen vnd boshafftigen verleumbdungen, so von den Propositionibus vnd Catechismo zu Wittemberg ausgangen, von vielen dieser zeit ausgesprenget werden. Itzund auffs newe vbersehen, vnd mit verdolmetschung des Sprüche so zuuor Latinisch angezoge, vormehret.
10987: N.N. - Alphabetische Opgave der Italiaansche Woorden en Bewoordingen van welke men zich in het Notenschrift bedient, vertaald, omschreven of verklaard in de Fransche, Hoog- en Nederduitsche talen.
11502: N.N. - Eleazar Swalmius
10750: N.N. - Schat van Godvruchtige Gebeden. Versierd met Oefeningen en Litaniën.
11821: N.N. - Catechetische Huisonderwijzing voor de Huisgezinnen der Christenen, nopens de gepaste werkzaamheden voor, op, en na het houden van eenen algemeenen dank, vast en biddag.
10990: N.N. - The Book of Common-Prayer and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the life of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to Sung or Said in Churches.
12538: J.W.V.A. - Geestelyck wyngaertje, beplant met veel stichtelijcke vruchten, tot laeffenis van een dorstende ziele, om de selve te verstercken, ende tot af-stant van zijne sonden te brengen. Desgelijcks te gebruycken: om in Sieckten en in perijckel des doots een aenleydinge te geven dit tijdelijck Leven te verlaten, ende sich bereet-willigh over te geven in de handen Godts: Met een heylige Christelijcke voor-bereydinge tot een Godt-zalige doodt [...]. By een vergadert uyt de H. Schriftuer door J. W. V. A.
12540: N.N. - Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
10377: N.N. - Odre der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks Op de Feestdagen, En over het Lyden van Christus, voor Paasschen, In de Hervormde Gemeente van Amsterdam, gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
12518: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismusm Formulieren en Gebeden der Gereformeerrde Kerken.
12519: N.N. - Psalterium Davidis, Cum Canticis sacris & selectis aliquot Orationibus: Serenissimorum Belgicae Principum mandato excusum.
10704: N.N. - De Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel en der Zaligheid. Versierd met Gebeden, Litanien, Kruisweg en den H. Roozenkrans. Versierd met fraaije platen.
11661: ACONTIUS, JACOBUS - VIII Boecken van de Arglistigheden des satans, Waer in gehandelt wert van de maniere, hoe men de Kercke Gods sal reformeren, soo wel in leven als in goede zeden, en versien tegen de lagen des satans.
12470: ADOLPHSZ., JOAN - De waare oorspronk, voort- en ondergank des satans: Behelzende een buitengewoone, edoch klaare, verhandeling, van de voornaamste plaatsen der Heilige Schrift, welke zyn spreekende van den duivel. Dienende voor een inleidingtot de Bybelsche Godgeleerdheid en het Waare Christendom.
11903: AINSWORTH, HENRY - Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk door vergelijkinge met de Heilige Schriften, Mosis Woorden, Wetten ende Instellingen, de Offerhanden, ende andere Wettische Ceremonien in voorige tijden van God aan de Kercke Israëls gebooden, verklaart worden. Met een Bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalstheid van de Hebreeusche Text, ende de aantrekking van de Rabbijnen in dese Aantekeningen. Als mede Registers leidende tot sulke voornaame saaken, als in dese Aanteekningen over elk bijsonder Boek sijn aangemerkt. Ende nu uit 't Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius.
12303: A.S.D. (ALBERT SIERKS DYCK)|ENGELSE GODGELEERDEN - Groote en kleyne catechismus der kerken Christi in Engeland, Schotland, en Yrland. t' Samen gesteld door de EE. Vergaderinge de rGod-geleerden tot West-Munster.WAARBIJ: De heilbegerige jongeling onderwesen, in de nodigste vereischtens, eens dopelings, rakende de waarheid van Jesus messiasschap, en het geloof in hem: en hoe hier in te vorderen, in t' Zamen-Spraak tusschen Vader en Zoon, met byvoeginge van voornamen Grond-Waarheden, en Plichten, door A.S.D. Lidmaat der Doops-Gezinde, die men oude Vlamingen noemt, hier zyn nog bygevoegt, eenige Bestieringen.
11950: ALBERTHOMA, ROBERTUS - Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften vertoont.
12342: ALBERTHOMA, ROBERTUS - Elia de Profeet Kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym Vertoont.
8563: ALBERUS, ERASMUS - Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus.
10474: ALBUM - Souvenir de Voyage. / Souvernirs de la Suisse. 1 Sept: 1890 - 1 Août 1891.
12392: ALBUM AMICORUM|MARIA CATHERINA DETERMEIJER - Album Amicorum
11987: ALMANAC|BINDING - Etrennes mignonnes. Curieuses et utiles Augmentées Pour l'Année 1743 avec priv. Du Roi.
12557: ALMANAC|BINDING|GOLDSMITH, JOHN - Goldsmith. An Almanack for the Year of our Lord God, MDCCLXXX. Being the Bissextile or Leap-Year, wherein are contain'd, Necessary Rules and Useful Tables [...]
11728: ALMANAC/ GOLDSMITH, JOHN - Goldsmith. An Almanack for the Year of our Lord God, MDCCLX. Being the Bissextile or Leap-Year, wherein are contain'd, Necessary Rules and Useful Tables.
12011: ALMANAK|MINIATURE BOOK - Amour et gloire
11219: ALMANAK - Almanak, van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCII.
11841: ALMONDE, DANIËL VAN|BACON, FRANCISCO - Het Characater of de Byzondere Eigenschappen van een Geloovig Christen. Eerst uit het Engels in het Hoogduits, en nu uit het zelve in 't Hollands overgezet en op begeerte in het licht gegeven. WAARBIJ: De Zaligheid des Zondaars, in de Practicale Kennisse van de Grootheid zyner Zonden en Elenden, en in de Kennisse van Christus, als het eenige middel, om in kragt het Character te dragen van een Gelovig Christen. Tweede Druk. WAARBIJ: Genade als het Grootste Voorrecht voor alle Menschen. Als mede de aller betamelykste Pligten dewelke een iegelyk (Onbekeerde zoo wel als Bekeerde) raaken. Elk in zyn betrekkinge voorgesteld.
12393: ALTING, HENRICUS - Scriptorum theologicorvm Heidelbergensium tomus primus(-tertius). Continens Locos Commvnes cùm Didacticos, tùm Elenchticos.
11729: AMALIA VAN SOLMS - PORTRET. Amalia van Solms, door J. Houbraken, 1753
11379: AMES, WILLIAM - Bellarminvs Enervatvs a Gvilielmo Amesio S.S. Theologiae Doctore in Academia Franekerana. In quatuor Tomos divisus. Editio nova ab Auctore recognita et multis in locis aucta.
12325: AMES, WILLIAM - Vyf Boecken vande Conscientie en haar Regt of Gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte Schriftuur plaatsen vermeerdert door C. van Wallendal.
12226: ANTONI, ANTONIUS|MANUSCRIPT - Mondialisme investiturae, professionis, ac iubilae, nec non abatissarum electionis ordo ex industria visitatoris Antonii Antoni decore candet. Conscripsit P. Ruthardus Schleicher.
11867: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS|EERDE, EGB. VAN|PHILEKKLEESIUS, AD. (PSEUDONIEM VAN E. VAN EERDE) - Pleidooi over de Vraag of een Onergerlyke Onbegenadigde Vryheid heeft om het H. Avondmaal te gebruiken. Met het vonnis daar over gevelt. WAARBIJ: Zedig en vrymoedig onderzoek van twee gewigtige vragen welke een genaamd Ad. Philekkleesius heeft bepleit en voorgestelt. Namelyk of een onergerlyk onbegenadigde vryheid heeft, om het H. Avondmaal te gebruiken. En of de ledematen der kerke, schoon onbegenadigd, niet waarlyk bondgenoten zyn, en of aan hen ook beloften gedaan worden. Uitgegeven tot nodige onderrigting der eenvoudige. WAARBIJ: Nodige verdediging van het pleidooi en voorberigt waarin beweert word dat een onergerlyk onbegenadigd belyder vryheid heeft om het H. Avondmaal te gebruiken, tegens 't zedig en vrymoedig onderzoek van J. Conr. Appelius. WAARBIJ: Brief behelzende de voornaamste gronden, en de byzondere mening van de hedendaagsche nieuwe lere der sacramenten, neffens de voornaamste bewyzen, tegen dezelve, als ook ene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen. Geschreven aan N.N.
11840: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS|E.D.P. - Bedenkingen over de verzoening den de middelen ter verkrijginb van den geestelijken smaak. Aan den wel edelen wel geleerden heer Joannes Eusebius Voet, voorgesteld in eenige brieven.
10722: ARMINIUS, JACOBUS|BARLAEUS, CASPAR|CORVINUS, JOHANNES|DWINGLO, BERNARD|EGBERTSZ., REM|EPISCOPIUS, SIMON|GREVINCHOVEN, NICOLAAS|GROOT, HUGO DE|HOGERBEETS, ROMBOUT|MOULIN, PIERRE DU|N.N.|NIELLIUS, CAROLUS|PLESSIS-MORNAY, PHILIPPE DU|PYNACKER, PHILIPPUS|SAPM - Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde Mannen deser eeuwe: Voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius, &c. Waer in Veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, Den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Noyt voor desen gedruckt.
11603: ARNOLD, GODFRIED - Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd.
12527: ARNOLD, GODFRIED - Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd.
10865: ASSENDELFT, A. VAN|H.S.D.A.|HOOGVLIET, NICOLAAS|L.V.F.|ROYEN, J. VAN|WYNBEEK, ABRAHAM - Nicolaes Hoogvliets Intree-Reden, over de Voorzichtigheid van eenen Gewyden Redenaar in het Wederleggen van de Verachters der Goddelyke Openbaring. Openlyk uitgesproken By het plechtig aanvaarden van 't gewoon Hoog-Leeraar-Ambt der H. Godgeleerdheid, op de Leidsche Hooge Schoole, Den XVII. van de Wintermaand, 1770. Uit het Latyn vertaald door Johannes Frantsen. WAARBIJ: Redevoering van Nikolaas Hoogvliet over de Openbaare Wetgevinge, als zynde geenszins het eenig kenmerk van den Geopenbaarden Godsdienst. Opgesteld, doch door ziekte verhinderd te worden uitgesproken. Ter overdrachte van het bestuur van 's lands hooge schoole te Leyden, Op den VIII. van Sprokkelmaand 1777. Uit het Latijn vertaald. WAARBIJ: Op het Overlijden van mijn Veelgeachten Vriend den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door J. van Royen). WAARBIJ: Lijkzang op het Zalig Afsterven van den Hoogeerwaerdigen en Hooggeleerden Heere Nikolaes Hoogvliet, (door A. van Assendelft). WAARBIJ: Op het Smertelijk Afsterven van den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door H.S.D.A.). WAARBIJ: Treurzang bij het Smertelijk Overlijden van den Hoog-Eerwaardigen, Hooggeleerden en Godzaligen Nicolaas Hoogvliet, (door Jan Scharp). WAARBIJ: Leyden in Rouw. Over het smertelyk en ontydig afsterven van den Hoog-Eerwaardigen, Hoog-Geleerden en Godzaligen Heere Nicolaas Hoogvliet, door Abraham Wynbeek. WAARBIJ: Rouw-Klagt ter nagedagtenisse van den Hoog-Eerwaarden, en Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door L.V.F.).
12553: ATLAS|JULIE BOURESCHE - Atlas géographique et Sphérique dessiné par Mlle Julie, éleve de l'Institution de Mlle Roullez pour le concours des Prix de l'année 1828.
8970: AUGUSTINUS, AURELIUS - Meditationvm Liber Vnvs. Soliloqviorvm Lib. I. Manvale Lib. I.
12443: AYSMA, JOANNES - Spiegel der Sibyllen, van Vierderley Vertooningen. Uyt dewelcke, Wegens de daar in schijnende Straalen van het klaare Goddelijke Licht, een Heerlijke Weer-schijn des Throons der Majesteyt in de Hemelen, en een helder-blinkende Glans der Zaligmakende Waarheyt, op verscheyde wyse, voor allerley Aanschouwers, over den gantschen Aarnbodem, krachtiglijk schittert. Vertoonende sich daar in ook seer Eerbiediglijk, de Persoonen der XII. Voornaamste Sibyllen, met hare seer Aanmerkelijke Leeringen en Wonderbaarlijke Voorseggingen, over Kerkelijke, Staatsche, en Particuliere Saken, ook die de Tegenwoordige Rijken en Staten in Asia en Europa betreffen, en noch staan te geschieden, ja tot 's Weerelds Eynde. t'Samen gestelt, soo uyt eygen Studie, als door 't behulp van meer dan 125. der vermaarste, soo Hebreeusche, Grieksche, en Latijnsche, als andere Autheuren, soodanig als noyt is in 't Licht geweest. Tot groote nuttigheit der Ziele, en volle voldoening der Nieusgierigheyt van alle Curieuse Ondersoekers. Gelijk aan d'omstaande zyde, in weynig Letteren, seer verstaanlijk is te sien. Door J.A. Seer rykelijk verçiert met allerhande raare Kopere Plaaten, waar onder de XII. Sibyllen, benevens de beduyding harer Prophetien, seer kunstig zijn afgebeelt.
7611: BABINGTON, GERVASE - The Workes of the Right Reverend Father in God, Gervase Babington, late Bishop of Vvorcester. Containing Comfortable Notes vpon the Five Bookes of Moses, viz. Genesis, Exodvs, Leviticvs, Nvmbers, Devteronomie. As also an Exposition vpon The Creed, The Commandements, The Lords Prayer. With a Conference betwixt mans Frailtie and Faith, and Three Sermons. With Alphabeticall Tables of the principall matters to each seuerall Worke.
10510: BACH BIBLE|BACH, JOHANN SEBASTIAN|CALOVIUS, ABRAHAM|LUTHER, MARTIN - Die Heilige Bibel nach S. Herrn D. Martini Lutheri Deutscher Dolmetschung, und Erklärung, vermöge des Heil. Geistes, im Grund-Text, Richtiger Anleitung der Cohaerentz, und der gantzen Handlung eines jeglichen Texts, Auch Vergleichung der gleichlautenden Sprüche, enthaltenen eigenen Sinn und Meinung, Nechst ordentlicher Eintheilung eines jeden Buches und Capittels, und Erwegung der nachdrücklichen Wort, und Redens-Ark in der Heil. Sprache, sonderlich aber Der Evangelischen allein seligmachenden Warheit, gründ- und deutlich erörtert, und mit Anführung Herrn Lutheri deutschen, und verdeutschten Schrifften, also abgefasset, dass der eigentliche Buchstäbliche Verstand, und gutes Theils auch der heilsame Gebrauch der Heil. Schrifft fürgestellet ist, Mit grossem Fleiss, und Kosten ausgearbeit, und verfasset, von D. Abraham Calovio, Im Jahr Christi (1681). welches ist das 5681ste Jahr, von Erschaffung der Welt.
6028: BACHOFEN, JOHANN CASPAR - Musicalisches Halleluja, oder schöne und geistreiche Gesänge, Mit neuen und anmuthigen Melodeyen begleitet, und zur Aufmunterung zum Lob Gottes, In Druck übergeben.
11439: BAKER, RICHARD - Aendachtighe Meditatien en Vraghen Over De VII. Boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door I.G. (=Johannes Grindal). WAARBIJ: Aendachtighe Meditatien en Vragen Over De vii. Troost-psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-geleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door J.G. (=Johannes Grindal).
12554: BAKHUIZEN, LUDOLF - D'Y Stroom en Zeegezichten geteekent en geëtst door Ludolf Bakhuizen.
11604: BALDUIN, FRIEDRICH - Aussführliche unnd Gründliche Wiederlegung des Deutzschen Arianischen Catechismi welcher zu Rackaw in Polen anno 1608. gedruckt, und der uhralten algemeinen Apostolischen Bekenntnuss der Christlichen Kirchen von Jesu Christi Person und Ampt entgegen gesetzet ist
12394: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
12528: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
12214: BARUETH, JOHANNES - Boet-Bazuin geblazen in Neerlands Kerke. Het Eerste Deel Behelzende 's Lands tegenwoordige Rampen, en noch drygende Gevaren, den volke, op aanhoudende Onbekeerlykheid, in eenige Kerkredenen, te voren verkindigt en bedrygt, tot op den Inval der Vyanden in Staats-Vlaanderen. Benevens een Dank-Predikatie, gedaan op den dag der blyde Aanstelling van den Doorlugtigen Prince van Orange, tot Stadhouder &c. &c. van Holland en West-Vriesland. WAARBIJ: Boet-Bazuin geblazen in Neerlands Kerke. Het Tweede Deel Behelzende eenige Boet-predikatien, over het grootste gedeelte van het Eerste Kapittel van den Propheet Jesaias, gepast op de Belegering van Bergen op Zoom, en het Overgaan van die Stad, met deszelfs Gevolgen. Benevens een Aanhangsel van Veertien Voorafspraken in Bedestonden, naar Tyds-omstandigheden ingerigt.
12239: BARUETH, JOHANNES - De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch Handschrift vertaald, met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus.
12344: BARUETH, JOHANNES - Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, hoognodig tot Bewaring van de Vryheid in den Kerk- en Burgerstaat.
12271: BARUETH, JOHANNES - De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch Handschrift vertaald, met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus.
12444: BARUETH, JOHANNES|JOH. ARN. ECK|JOH. WILHELMIUS|JOHAN TEMMINK|WILH. Á BRAKEL - Davids Wyze Keuze uit Drie Plagen en Ware Boetvaerdigheid onder Gekoze Pestilentie. In deze Dagen van de Pest-Ziekte onder het Rundvee, Tot Boete, Bekeering en Waerschouwing voor zwaerder Plagen. Voorgestelt in eene Kerk-Reden over 2 Samuel XXIV. Versem 11-17. Vierde Druk. WAARBIJ: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. Vers 6. Ik doch hebbe mijnen Konink gesalft over Zion, den bergh mijner heyligheyt. WAARBIJ: 'T Prent van een Getrou Leeraar, uit Joh. V:35. Ter gelegentheid van den eerweerdigen, Godvrugtigen, zeer geleerden Heer Lucas Leemaen, in zyn leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Godzalig in den Heere ontslapen den 16. Sept. 1735. Opgemaakt door Johannes Wilhelmius, Bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam. WAARBIJ: Des Menschen Stryd op Aarde, en de Noodzaaklykheid der Lydzaamheid, By de openinge en sluitinge des Jaars 1760, in twee Leer-redenen [...] door Johan Temmink, [..] en nu na deszelfs dood uitgegeven door N.N. WAARBIJ: De Aangename Gedagenis van Godvrugtige Voorgangers, ter navolging [...], Hebr. XIII:7. Verklaard en toegepast op het zalig afsterven van Johan Temmink [...], door Johannes Arnoldus Eck [...], Tweede druk.
11284: BASNAGE, JAKOB|HOOGHE, ROMEYN DE - 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde, Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
11842: BATES, WILLEM - De Overeenstemming der Godlyke Eigenschappen in het Beraamen en Daarstellen van 's Menschen Verlossing door den Heere Jezus Christus. Uit het Engelsch vertaald door Engelbert Nooteboom. Met ene Voorreden van J.H. Schacht.
11634: BAUDARTIUS, WILLEM - Apophthegmata Christiana, ofte Gedenck-weerdige, Leersame en aerdige Spreucken, van vele en verscheydene christelijcke, en Christen-gelijcke Personen gesproken, In seventhien Boecken onderscheyden, na den tijdt, in welcke de Personen, welcker Spreucken hier verhaelt worden, geleeft hebben. Alles uyt vele Gheloof-weerdig Schribnten met grooten vlijt versamelt, en tot dienst aller menschen, van wat staet dat sy wesen mogen, in Druck verveerdight, en met vele schoone leersame Historien verrijckt. Hier is noch van nieus bygevoeght het tweede Deel der Apophthegmata Christiana, ofte Gedenck-weerdige Spreucken. De thiende Druck, oversien, en veler wegen verbetert, Oock vermeerdert met het XVII. Boeck, en met wijt-loopige Registers.
3911: BAUDIUS, DOMINICIUS - V. CL. Epistolarum Centuriae tres, Lacunis aliquot suppletis. Accedunt ejusdem Orationes. Editio Nova.
11908: BAXTER, RICHARD - Het Huys-Boeck der Armen, Leerende I. Hoe men een goedt Christen sal worden. II. Hoe men leven sal als een Christen, voor Godt, voor sich selven, en andere, in alle betrekkingen, besonder onder de Huys-genooten. III. Hoe men in hoop en vertroosting, als een Christen sterven, en alsoo met Christo in Eeuwigheyd Verheerlijkt worden sal. In klare gemeensame t'Samenspraken tusschen een Leeraar en Leerling. Met een Versoek aan de Landt-Heeren en Rijke Luyden, om dit of eenig ander bequamer Boeck aan hare Bruykers, of Arme Buur-luyden te geven. Uyt het Engels Vertaalt door Henricus van Rhenen. Den Tweeden Druk, oversien en veel verbetert.
11906: BAXTER, RICHARD - d'Eeuwig-durende Ruste der Heyligen, ofte een Verhandeling van de geluksaligen staat der Heyligen in hare gemeenschap met God in Heerlijkheyt. Waar in getoont wert de voortreffelijckheyt en de seckerheyt van dese Ruste. De Rampsaligheyt van die gene diese missen, de wegh om daer toe te geraken, en daer van versekert te konnen zijn, en hoe men door hulpmiddel van overdenkinge, in de gedurigh verquickende voorsmaak van de selve kan leven. In 't Engels gepredikt en beschreven en om desselfs voortreffelijkheyt in 't Nederlants vertaalt. En voor de tweede maal gedrukt.
4030: BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
11884: BECKER, BALTHAZAR|HORNIUS, GEORGIUS|LEYDEKKER, MELCHIOR - Kerkelyke en Wereldlyke Historie, Van de Scheppinge des Werelts, tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latyn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. WAARBIJ: Hornius Korte en Klare Inleydinge Tot een Algemeyne Wereltlycke Historie. Van 't begin des Wereldts, tot den jare 1666. En vervolgt tot den jare 1684. Door B.B. en P.S. WAARBIJ: KOrt Begryp der algemeine Kerkelyke en Wereldlyke Historie, zedert den jare 1666. daar Hornius eindigt, tot den jare 1684. Door Balthasar Becker. Verçiert met 20 koopere Platen en Vaersen. Den laetsten Druk. Waarbij: Verder Vervolg van de Kerkelyke Historie, van de Hr. Hornius. Beginnende met het Jaar 1666. tot het jaar 1687. In het Latyn beschreven door Melchior Leydekker. In het Nederduits vertaald.
11909: BEERENDRECHT, HENDRIK VAN - Godt in den Zondaar Verheerlykt, zoo in het vrymachtig Ontfermen, als Verharden, of de Gode verheerlykende Waarheid der Byzondere Genade, als den eenigen troost voor een Christen in Leeven ende in Sterven, uit de H. Schrift, in overeenstemminge met de Goddelyke Volmaaktheeden zakelyk bewezen, uit de Geestelyke Ondervindinge van Godtvruchtigen bevestigt, en teegen de denkbeeldige Algemeene Genade, en ingebeelde Gezonde Reeden verdeedigt, den Drie Eenigen Godt alleen tot Heerlykheid, alls uit fondamenteele Zaakelyke Grondstellingen afgeleid, en volgens de onwederleggelyke Gronden van Zekerheid van den Grooten Bernard Nieuwentyt, aangedrongen. Ter Wederlegginge van zeker Tractaat, genaamt De Evangelische Leere van de Algemeene Genade uit de H. Schrift, in overeenstemminge met de Gezonde Reeden, grondig beweezen. enz door Dr. Joachim Langen. S. Theol. Professor Ordin. in de Luthersche Academie te Halle.
12374: BENOIT, ELIE - Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankryk. Vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, Begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de Historie sedert het verlenen van 't Edict van Nantes, Opgeregt in den jare 1599. door Koning Hendrik de IV. en door zyne Nazaten, op hunne komst tot de Kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig Verhaal van alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenaryen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden soo voor als na 't Vernietigen van 't gemelde Edict door Koning Lodewyk de XIV. geleden hebben. Met byvoeging van alle de gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en andere Authentyke Stukken daar toe behoorende. Verciert met zeer curieuze kopere Platen.
12474: BENOIT, ELIE - Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankryk. Vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, Begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de Historie sedert het verlenen van 't Edict van Nantes, Opgeregt in den jare 1599. door Koning Hendrik de IV. en door zyne Nazaten, op hunne komst tot de Kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig Verhaal van alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenaryen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden soo voor als na 't Vernietigen van 't gemelde Edict door Koning Lodewyk de XIV. geleden hebben. Met byvoeging van alle de gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en andere Authentyke Stukken daar toe behoorende. Verciert met zeer curieuze kopere Platen.
5764: BENSERADE, ISAAC DE - Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux imprimez et Enrichis de Figures. Par ordre de sa Majesté, Et dediez à Monseigneur Le Dauphin.
25394: BERGEN, H.C. - Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgens de vier euangelisten in overeenstemming gebracht (...). Eerst uit het Hoogduitsch vertaald en uitgegeven met een voorbericht van Herman Muntinghe. Derde druk
12133: BERONICIUS, PETRUS JOHANNES - Boeren- en Overheidsstrijd voor de vuist gedicht door P. J. Beronicius, vertaald door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. De vierde druk, merkelyk verbetert, en met kopere platen gestiert.
9492: BERQUIN, ARNAUD - Sandford en Merton. Of de nadeelige gevolgen eener verkeerde, en de heilrijke uitwerkselen eener verstandige opvoeding. Naar het Fransch. Met Platen.
10539: BEUGEL, GERRIT TEUNIS - Historisch Verhaal der Bekeering tot God, benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en godvruchtige aanmerkingen, over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door Eene Overdenking over 1 Joh. 2: 28. Als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt.
10949: BEUGHEM, CAROLUS VAN - Documenta e variis Veteris Testamenti Historiis, ex Evangelio Item petita, Modulis Rythmicis quo jucundius cantu, si lubet, animis influant. Laborata studio & opera Caroli van Beughem, Canonici. Subjungitur ejusdem, Adolescenti ad virtutem aspiranti imica cohortatio. Opus omnibus Fidelibus ac Parentibus Institutoribus ac juventuti comprimis utile.
12475: BEVEREN, LAMBERTUS DE - Agt Uytgesogte Leerredenen. 1. Heerlykheit der Regtvaardigen in hunne Eerampten. 2. 't Bestendig geluk van Gots Uytverkorene in de vastigheit van hunne staat. 3. Vrede Jeruzalem toegeroepen of de gelukzaligheit van Gots Volk. 4. Gots Volk het vrolikste Volk. 5. Gots Erfdeel in hope Salig. 6. Volle Saligheit weg gelegt voor die Got vresen. 7. De Bekeeringe die ten leven is. 8. De Schynbekeeringe ontdekt ter waarschouwinge van den waereltling.
11990: BEZA, THEODORUS.|BINDING|MAROT, CLÉMENT - Les Pseaumes de David, Mis en rime Françoise. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiques. & La Forme d'Administrer le Baptesme. & La Maniere de Celebrer la Sainte Cene. & La Maniere de Celebrer le Mariage. & Le Catechisme, C'est à dire, Le Formulaire d'Instruire les enfants en la Chretienté, fait en maniere de Dialogue, où le Ministre interroge, et l'enfant respond. & Les Dix Commandemens de la Loi de Dieu. & Confession de Foi.
11664: BEZA, THEODORUS. - Iob. Met een volle verclaringe over de twee eerste Capittelen, ende met schone zeer-rijcke Summarien over de navolghende veertich, mitsgaders eenige grondighe openinghe van den Text. In 't Latijn beschreven, ende nu ghetrouwelijck over-gheset. Waer-by nieuwelincx gevoucht zijn, Een ontledinghe vande volle verclaringhe der tvvee eerste Capittelen, d'ordeninghe ende den Inhout van dien in 't corte ende onderscheydelijck op de cant aenwijsende, ende de voornaemste leringhen die over de resterende veertich Capittelen nuttelijck aengemerct connen worden, insghelijx elck te sijner rechter plaetse verteeckent. Maeckende t'zamen een volcomen uytlegginghe deses Boucx, ende aldus met grooter trouwe ende naersticheyt ghestelt, ende in een Corpus te zamen ghebracht. Door Ioannem Gerobulum.
11385: BÈZE, THÉODORE DE - Theodori Bezae Annotationes Maiores In Nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentvm. In duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor Euangelistas & Acta Apostolorum: Posterior verò in Epistolas & Apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt Indices Rerum ac Verborum locupletissimi. Noua autem haec editio multò correctior & emendatior priore, nunc primùm hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit.
12183: BIBLE|BINDING|LUTHER, MARTIN - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door D.M. LUTHER, met de Psalmen en de Kleyne Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelijke Leer, D. Martini Lutheri.
11253: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die ganze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testament, Durch Doctor Martin Luther in das Teutsche übersetzt, Und jetzo mit des Seel. Mannes schönen Vorreden, jeden Capitels lehrreichen Summarien, nöthigen Parallel-Stellen, beygefügten vielen Erklärungen, und Nutzanwendungen auf das neue verschen. Auch mit dem dritten Buch der Maccabäer, und Zugabe des dritten und vierten Buchs Esrä. Item, mit einer ganz neuen, sehr nutzlichen und accuraten Nachricht von der Erb-Folge der Jüdischen Hohenpriester vonAaron bisz auf die letzte Zerstörung Jerusalems.Wie auch einer Verzeichnisz der Reisen des Herrn Jesu Christi Und denn einer Harmonie der vier Heil. Evangelisten, Darzu kommt der beygesetzte Lebens-Lauf Lutheri, ein historisches Register, ein Register der Glaubens-Lehren, Lebens-Pflichten und Trost-Gründe, Ingleichen des berühmten Herrn Johann Arndts Unterricht von Lesung der Bibel, die ungeänderte Augspurgische Confession, zu täglichen Gebrauch nebst schönen Kupfern und Holz-Stichen, samt einer Vorrede Herr Johann Christian Klemmen.
11861: BIBLE|MINIATURE BOOK - Kern des Bybels.
11875: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrift Alten und Neuen Testament Teutsch Dr. Martin Luther. Mit dem Anhang des 3 und 4 Buchs Esra wie auch 3 der Maccabeer. Auff Churfürstl. Sächs. Durchl. Herrn Johann Georg des II. Gnädigsten Befehl und Anordnung von de rTheologischen Facultät zu Wittenberg.
12327: BIBLE - Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrift, Grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen, Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere oflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met Scheyd-letteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toeghedaen die Figueren endee die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, dienende den Christelicken Leser tot verclaringhe des Texts. WAARBIJ: De CL. Psalmen Davids, VVt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtsche ouergheset, Door Petrum Dathenum. Midtsgaders den Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden. Oock is hier by ghevoecht, den Siecken Troost, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen.
25342: BIBLE|PSALMS - La Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle Edition, Revue sur les Textes Hebreux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de Geneve. WITH: Les Pseaumes de David, Mis en Vers François, Revus et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition.
12375: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden.
12326: BIBLE - Den Bibel inhoudende het Oude ende Nieuwe Testament.
11769: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die ganze Göttliche Heilige Schrift Alten und Neuen Testament, nach der Ueberzetzung Doct. Martin Luthers [...] UND: Kern und Mark geistlicher Lieder oder Vollsta?ndiges evangelisch-lutherisches ma?rckisches Gesang-Buch : sammt einem Anhang und no?thigen Geba?tern, Evangelien und Episteln, Geschichte des Leidens, Auferstehung und Himmelfahrt Christi. UND: Rede des Mundes undGespräch des Herzens mit Godt, darinn enthalten: I. Ta?gliche Morgen- und Abend-Geba?ter, Johann Habermanns, II. Kirchen-Andachten an Sonn- und hohen Festtagen, III. Unterricht von der Beicht und dem heiligen Abendmahl, samt dazu geho?rigen Geba?tern, IV. Sonderliche Haus-Andachten in allerhand Angelegenheiten.
12122: BIBLE|MINIATURE BOOK - Kern der kerkelyke historie, enz. Eerste [- Tweede] deeltje. Met figuurtjes.
11352: BIBLE|PELLIKAN, KONRAD (ED.) - Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris & Noui, è sacra Hebraeorum lingua Graecorumq(ue) sontibus, consultis simul orthodoxis interpretibus, religiosissimi translata in sermonem Latinum. Authores omnem(que) totius operis rationem ex subiecta intelliges Praefatione.
11353: BIBLE|PSALMS - La Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle Edition, Revue sur les Textes Hebreux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de Geneve. WITH: Les Pseaumes de David, Mis en Vers François, Revus et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition.
9459: BIBLE/N.T./PSALMS - Le Novveav Testament. C'est a dire, La Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Jesus Christ. WITH: Les Pseavmes de David, Mis en rime Françoise, par Clement Marot, et Theodore de Beze. Avec la Prose mise à costé. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiqves.
12217: BIBLE|BINDING - Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last van de Hoog-Moog Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. En Volgens t'Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Neder-landsche tale getrouwelick overgeset. Waarbij gevoegt, De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Francoyschen in Nederlantschen diche overgeset door Petrus Dathenus. En tot gemack der Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.
11730: BIBLE - Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
11768: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die ganze Göttliche Heilige Schrift Alten und Neuen Testament, nach der Ueberzetzung Doct. Martin Luthers
12445: BIBLE|LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die ganze Göttliche Heilige Schrift Alten und Neuen Testament, nach der Ueberzetzung Doct. Martin Luthers [...]. WITH: Vermehrtes Hannoverisches Kirchen-Gesang-Buch [...]. WITH: Vermehrtes Gebet-Buch [...].
11524: BIBLIA|CHAIN BIBLE - Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
12417: BIBLIA|HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES|PRINT BIBLE - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Figures de la Bible: Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
12102: BIBLIA - Biblia sacra, vulgatae editionis, Sixti V. Pont. Max. authoritate recognita. Nunc vero iussu cleri gallicani denuo edita.
12555: BIBLIA|DEUX-AES - Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrift, Grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen, Spreucken, ende Lectien, die in andere loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met Scheyd-letteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.
11605: BIBLIA|PRINTBIBLE - Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament
12505: BIERMAN, JOHANNES - Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in de Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.
12034: BIERMAN, JOHANNES - Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
10928: BIJBEL - Bijbel, Bevattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm. WAARBIJ: De Apocryfe Boeken des Ouden Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm.
11695: BIJBEL - Biblia, dat is, de gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nievve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Inde door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1617, Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.
10500: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12274: BIJBEL - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, &c. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids [...] door Petrum Dathenum. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwijzinge in de Christelijke Leere, die in de Nederlandtsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleert wert.
11224: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
10730: BIJBEL|DATHENUS, PETRUS - Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last Vande Hoog. Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en Volgens 't Besluyt vande Sinode Nationaal gehouden inde Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt de Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sangers al de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, en gecorrigeert na de Copie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Belijdenisse des Geloofs, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken, ende de Siecken-troost.
10792: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11731: BIJBEL - Het Nieuwe Testament met Psalmen, Gezangen en Formulieren.
12397: BIJBEL - Biblia Sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Van nieus met groote neersticheyt oversien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert, door sommighe Doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde Universiteyt van Loven.
11556: BIJBEL - Biblia dat is de Gantsche H: Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude ende des Nieuwen Testaments. uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11554: BIJBEL - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. , ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert WAARBIJ: De Psalmen, Formulieren en de Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
11555: BIJBEL - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. Waarbij gevoegt, Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederlands gebruijk. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
10977: BIJBEL - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture vervatte alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwlyk overgezet Door Last Van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
11557: BIJBEL|N.T. - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619, tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus en de Formulieren.
10689: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11558: BIJBEL|N.T. - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619, tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus en de Formulieren.
12506: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
12507: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonde worden.
12345: BIJBEL - Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt deOorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet Door Last van de Hoog Moog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
201404: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
12529: BIJBEL - Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt deOorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet Door Last van de Hoog Moog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
6818: BIJBEL - Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti, brevilbusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
11314: BIJBEL|PSALMEN - Biblia Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Uit de oorsprongkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens 't besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
11468: BIJBEL|N.T.|PSALMEN - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onzes Heeren Jezus Christus. Op Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619. WAARBIJ: Het boek der Psalmen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
10688: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11463: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12530: BIJBEL (LUTHER, MARTIN) - Biblia, Das ist, Die gantze H. Schrifft, D. Martin Luth: Itzo auffs neue mit fleiszuber sehen, und in ein klein Manual gebracht.
11466: BIJBEL - Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens 't Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619.
11467: BIJBEL|N.T.|PSALMEN - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onzes Heeren Jezus Christus. Op Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619. WAARBIJ: Het boek der Psalmen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
11226: BIJBEL - Bijbel, dat is De Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen, de Heidelbergsche Catechismus, BElijdenis des Geloofs, Het Kort Begrip der Christelijke Religie, Formulieren en Gebeden bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
11955: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staaten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
11227: BIJBEL|DATHENUS, PETRUS - Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens 't Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelyke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Francoyschen in Nederlantsche dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.
25396: BIJBEL - Bijbel, dat is De Gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens besluit van de Synode-Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
11694: BIJBEL - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
9286: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testamets. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9461: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10513: BIJBEL|N.T. - Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Door last Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in Onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: En Door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
10514: BIJBEL|DATHENUS, PETRUS|N.T. - Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door last van de hoog mogende heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Ende volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overbesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack der Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gesteld: na de Correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren ende Gebeden der Gereformeerde Kercken.
10644: BIJBEL|DATHENUS, PETRUS|N.T. - Le Nouveau Testament c'est a dire, la Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Iesus Christ. / Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Nu eerst, Door Last vande Hoog: Moog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt vande Synode Nationael, ghehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619, Uyt d'oorspronckelijcke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelijck Overgeset. WAARBIJ: Les CL. Pseaumes de David, Mis en rime Françoise par Cl. Marot, & Th. de Beze. - De CL. Psalmen Davids, Wt den Francoyschen Dichte in Nederlandschen overgeset door Petrum Dathenum.
12398: BIJBEL|N.T. - Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Door last Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in Onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: En Door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert.
11315: BIJBEL|PSALMEN - Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude en des Nieuwen Testaments uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
11579: BIJBEL - Biblia dat is de Gantsche H: Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude ende des Nieuwen Testaments. uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12328: BIJBEL|JAN LUIKEN|NT|PETRUS DATHENUS - Het Nieuwe Testament ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Sinode Nationaal gehoude, tot Dordrecht in de jaren 1618. ende 1619, Uyt de Oorspronckelycke Griexsehe Taal in onse Neder-landtsche getrouwelyck overgset ende door gemeene ordere der Kercke van druck-fouten verbetert. WITH: De CL. Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw, Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
11666: BIJBEL - Biblia, Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet.
10166: BIJBEL - Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
10691: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
10690: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12568: BINDING|N.N. - Swenska Psalm-Boten [...]. WITH: De arlige Evangelier och Epistlar [...].
12571: BINDING|PROLA, GIUSEPPE MARIA - Tributo di varj ossequii in onore di S. Giuseppe Proposte a' suoi Divoti [...]
12187: BINDING|PRAYER BOOK - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Printed as tey are to be sung or said in Churches. WITH: The Liturgy of the Church of England. Illustrated with Fifty Nine Historical and Explanatory Sculptures, Engraved by Mess. Ravenett, Grignion, Scotin, Cannot, Walker and W. Ryland. Published according to Act of Parliament. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
12562: BINDING|MOURIDS BRUN - Fruentimmerits Contrafay udi det Gamle Testament beprydet med XXV Kaabber-stycker adskillige andaectige Bønner, gudelige Sucke-Rim oc hiertefrydende Lof-Sange paa voris danske Maal udsat oc fremstilled af Mourids Brun.
11989: BINDING|ENTWISLE, JOSEPH|WILCOX, THOMAS - An Essay on Secret Prayer by the Rev. Joseph Entwisle. Dr. Doddridge used frequently to observe that he never advanced in human learning without Prayer, and that he always made the most proficiency in his studies when he prayed with the greatest fervency. (Buck's Anecdotes.) The fourth edition. WITH: Christ is All. By the Rev. T. Wilcox. A new edition.
12071: BINDING|N.T.|PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12569: BINDING|N.N. - Miniature silver filigree binding
12567: BINDING|N.N. - Neu vermehrt und vollständiges Gesang-Buch worinnen sowohl die Psalmen Davids und D. Ambrosii Lobwassers Ubersetzung hin und wieder verbessert, als auch 700 auserlesener alter und neuer Geistreichen Liedern begriffen sind [...]
12560: BINDING|GOËTHE, JOHANN WOLFGANG - Herman y Dorotea poema aleman del célebre Goëthe. Publícale en espanol D. Mariano de Cabrerizo. Secunda edicion.
11876: BINDING|NOTEBOOK - Handwritten religious passages.
12561: BINDING|KÄLIN, JOHANN EBERHARD - Liebreich Buss, oder richtige Lehr-Art zu Beichten und zu Communicieren für die Ihres Heyls achtsame Seelen.
12185: BINDING|DE LA RUE, PIETER - De Christelyke Geloofsbelydenis en het Gebed des Heeren, in rym uitgebreid door Pieter de la Ruë
12105: BINDING|PSALMS - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren.
11846: BINDING|NT|PSALMS/MAGNUS, ALBERT (ATTRIB.) - Le nouveau testament. WITH: Les pseaumes de David, mise en rime François par Cl. Marot et Th. de Beze.
12558: BINDING|BOETHIUS, A.M.S. - Boethii Anicii manlii Torquati Severini Boethii de consolatione philophiae Libri V.
12565: BINDING|N.N. - Diario Ecclesiastico para o reino de Portugal [...]
12450: BINDING|PETRUS JOHANNES VAN KERCKHOFF - Dissertatio Chemica Inauguralis de Balaena, quam Favente Summo Numine [...].
12559: BINDING|COMMON PRAYER - English silver case
11843: BINDING|CORFMAT - Eucologe ou Livre d' Église a l' Usage de Paris, contenant l' Office de Tous les Dimanches et Fêtes de l' Année. Nouvelle Édition.
12449: BINDING|LUDOVICUS HENRICUS TEN SANDE - Dissertatio Medica Inauguralis de Alimentorum Viribus Medicatis [...].
12160: BINDING|NT - Het Nieuwe Testament met Psalmen, Gezangen en Formulieren.
12570: BINDING|N.N. - Silver filigree binding
12136: BINDING|W. SPIERINGH - Album Amicorum, W. Spieringh
12572: BINDING|THOMAS Á KEMPIS - Thomae a Kempis, canonici regularis ord. S. Augustini De Imitatione Christi libri quatuor. Ex recensione Philippi Chifletii, Balernae abbatis, nec non ecclesiae metropolitanae Vesontinae canonici & vicarii generalis
12070: BINDING|N.T.|PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk.
11958: BINDING|NT - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. Waarbij gevoegt, Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederlands gebruijk. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12476: BINDING - Painted morocco binding
12478: BINDING|N.N. - Sammlung auserlesener Gebether, als Morgen- Abend- Mess- Beicht- und Kommunionandachten [...].
12479: BINDING|N.N. - Neues Lübeckisches Gesangbuch [...]. WITH: Episteln und Evangelia auf alle [...]. WITH: Der mit Rechtschaffenem Herzen zu seinem [...].
12480: BINDING|N.N. - La journée du chrétien, sanctifiée par la priere et la méditation. Nouvelle éd. augmentée.
12598: BINDING|N.N. - Seventeenth-century Dutch silver, filigree binding
11877: BINDING|PSALMS - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren.
12566: BINDING|N.N. - Frommer Christen Betendes Herz und singender Mund und Gesang-Büchlein darinnen Herrn Martin Luthers und anderer gottseeliger Lehrer Andächtige Gebet und Lieder zu finden [...].
11988: BINDING|CLEMENTIS, AURELI PRUDENTI - Opera: ex postrema, doct: virorum, recensione. (Symmachi ... Relation ad Valentinianum, Theodosium et Arcadium Auggg. pro veteri deorum cultu, adversus Christianos.).
12037: BINDING|CASTELLO, JOAQUÍN - Semana Santa Christiana. Contiene la historia sagrada de la Semana Santa.
11733: BINNING, HUGO - Des Zondaars Heyligdom. Of Ontdekking van de heerlijke Privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovige, onder 't Evangelium, In veertig Predikatien over Rom. VIII. vers I. tot 15. Uit het Engelsch vertaalt door Jacobus Koelman. Met een aanpryzende Voorreden van den Hoog Eerwaarden Heer M. Leydecker. Derden Druk.
12526: BLAEU, WILLEM JANSZ. - An exceptional pair of Blaeu Table Globes
11000: BOERHAAVE, HERMAN - Praelectiones Academicae de Morbis Nervorum Quas ex Auditorum Manuscriptis collectas edi curavit Jacobus van Eems.
10955: BÖGER, F.|HEIJDEN, J.H. VAN DER - Dordrecht uit de Rivier de Noord te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Zwijndrecht te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Meerdervoort te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Papendrecht te zien.
12347: BOLT, JACOB - De historie van des Heeren Jezus Christus geboorte [...] en uitstortinge des Heiligen Geestes [...] welke jaarlyks wordt verklaart [...] aan de gereformeerde gemeente [...] in Groningen. Met het Naam-Register der Ordinariste Heeren Predikanten. WAARBIJ: Het boek der Psalmen, de Catechismus en de Formulieren.
5272: BONGARS, JAQUES DE - Lettres de Jaques de Bongars, Resident et Ambassadeur du Roi Henri IV. Vers les Electeurs, Princes, & Etats Protestants d'Allemagne. En Latin et en François. Dédoées à Monsr. Le Dauphin. Nouvelle Edition, où l'on a retouché la Version en divers endroits, & ajouré un grand nombre de Passages retranchez dans l'Edotion de Paris, plusiers Lettres Françoises, qui n'avoient jamais été imprimées avec les Latines, & une Table des Matiéres.
12573: BORSTIUS, JACOBUS - Het nieuwe Zion, vertoonende de heerlickheydt, &c. van Christi Kercke, met de nieuwe Hemel en Aerde.
12409: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS|MUIS, SIMEONIS DE - Commentarius literalis et historicus in omnes psalmos Davidis, et selecta Veteris Testamenti Cantica [...].
12377: BOUDAAN, PETRUS|CHINE PORCELAIN - Een set van drie kopjes van Chinees porselein, met een houten standaard, gedecoreerd in encre de Chine en goud, versierd met een portret van Petrus Boudaan. A set of three encre de Chine porcelain cups on a wooden stand, decorated with a portrait of Petrus Boudaan.
11774: BOURIGNON, ANTHOINETTE - Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-Tugend; Welche nicht bekant ist bey den itzigen Menschen; weil sie die Schein-Tugend nehmen anstatt der wahren Krafft-Tugend, die Jezus Christus an allen wahren Christen unterwiesen hat. Das Erste Teil.
11002: BRAHÉ, JAN JACOB - Vlissings Eeuw-Vreugde, op den Twee-Honderdsten Geboortedag harer Vryheid, den VI. Van Grasmaand, MDCCLXXII. Met Printverbeeldingen Versierd. WAARBIJ: Kerkelyke Redenvoering ter gelegenheid van het Tweede Eeuwgetyde der Vlissingsche Vryheid, op den 6. van Grasmaand MDCCLXXII. aldaar uitgesproken.
12162: BRANDT, GERARD - Historie der Reformatie, en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen.
12192: BRANDT, GEERAERT - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met kopere Plaaten verciert. Derde Druk.
11037: BRANDT, JOHANNES - J. Brandts Verantwoording Van de Historie der Reformatie Van wylen zyn' Vader G. Brandt, Tegens de Beschuldigingen van Jacobus Leidekker, Predikant te Middelburg: Waar achter, om de gelykheit der stoffe, gevoegt is, G. Brandts Verantwoording tegen D.H. Rulaeus, Predikant te Amsterdam. Neffens eenige brieven en gedichten, ter gelegentheit der uitgevinge dezer Historie gewisselt tusschen den Heer Arnold Moonen, Predikant te Deventer, en Johannes Brandt.
12191: BRANDT, GEERAERT - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met kopere Plaaten verciert. Vierde Druk.
10822: BRES, GUIDO DE|N.N. - La Confession de Foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l'une Portant la Confession Ancienne: et l'autre, La Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l'An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la Discipline Ecclesiastique. Et une Préface sur l'Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d'Espagne. Le tout publié Par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. Septemb. 1667.
11916: BREUKELAND, JACOBUS - De Saligmakende Genade Gods. Vertoond inde Uytvoeringe van 't voornemen der Genade, tot ware Heyligmakinge, en bestendige Blijdschap der Geloovige, in welke werden beantwoord de Bedenkinge der soo genaamde Hebreen. Tot weg-neminge van die droevige verwerringe.
11917: BRINCK, HENRICUS - Toet-Steen der Waarheit en der Dwalingen, ofte Klaare en beknopte Verhandelinge van de Cocceaansche en Cartesiaansche Verschillen. Den tweeden druk, die in eenige andere ordre is geschikt, en met sommige onlangs opgekomene verschillen vermeerdert.
12531: BRUIN, CLAAS - Veertig Samen- en Alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond, met Printverbeeldingen. Eerste Druk.
2227300221: BRUNSVELDT, SIXTUS - De Spiegel der Zonde Voorgehouden aan de tegenwoordige Weereldt, en bezonder aan het zondige Nederland. Ofte Een klaare en naakte Vertooninge van 't gruwelijke Quaadt der Zonde, in haare Oorzaaken en droevighe Vruchten.
2227300213: BRUNSVELT, SIXTUS - De Leevendige Christen in de Doode Wereldt. Ofte Een breede verklaringe van het geestelijk leeven der waarlijk wedergeboorene. Gedaan in verscheidene predicatien over Galat. cap. 2. vs. 20.
11290: BRUYN, REYNT LE - Kitâb Njanji'an, Jang sudah detambâhij dengan bârang Mazmûr' dàn Tahlîl' 'Indjîl, 'Âkan depâkejkan dâlam Pakompôlan Hâl Pasurôhan 'Indjîl Wolandâwij, Tersâlin deri pada bahâsa Wolandâwij kapanda bahâsa Malâjuw. Penarâ' an Jang Kaduwa. / Verzameling van Liederen, waar bij gevoegd zijn eenige Psalmen en Evangelische Gezangen, ten gebruike van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap, uit het Nederduitsch in het Maleisch vertaald. Tweede Druk.
2227300256: BRUYNVISCH, ADRIANUS - Het Heyl des Heeren, Vertoont in XXI. Predicatien, Over de zalige Geboorte, Heerlijcke Opstandinge onses Heeren, ende de troostelijcke sendinge des H. Geestes, &c.
12107: BUCER, MARTIN|PHILIPP MELANCHTON - Nostra Hermanni ex gratia dei archiepiscopi Coloniensis, et principis electoris, etc. simplex ac pia deliberatio, qua ratione, christiana & in verbo dei fundata reformatio, doctrinae, administrationis divinorum sacramentorum, caeremoniarum, totiusque curae animarum & aliorum ministeriorum [...]
10823: BUDDEUS, JOANNES FRANCISCUS - Institvtiones Theologiae Moralis variis observationibvs illustratae. WITH: Erbauliche Gedancken Von Predigten, Nebst Einer kurtzen Anzeige, Wie es ferner In den Nachmittags-Predigten des Sonntags in der Collegen-Kirchen soll gehalten werden.
11230: BUENTING, HEINRICH - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Een Reys-Boeck der Heyligher Schrift. In 't Hoogduytsch beschreven. In onse Nederduytsche Tale overgeset Door N.N. doch op nieuws oversien, verbetert ende vermeerdert door D. Matthiam Hazard. Ende nu in desen laetsten Druck wederom van ontelbare fauten ghebetert, oock in de Registers alle stucken perfeckt op hare Folien ghebracht. d'Inhoudt van 't geheele Werck sal de Leser achter den Tijtel vinden. WAARBIJ: Een bysonder Tractaet Ende Onderwijsinge van de Munte ende Ghewichte der Heyliger Schrifturen. Dat is: Een eygentlijcke uyt-reeckeninghe ende Beschrijvinge van de Munte, ende Gewichte der Heyligher Schrifture: Daer in alle silvere ende Goude Munte: Mitsgaders oock alle Ghewichten, Koorn-mate en Wijn-mate, der Hebreeusche, Griecksche ende Latijnsche, so vele dies in 't Oude ende Nieuwe Testament vermelt, wordt verklaert na den eysch, ende geproportioneert, ende vergeleecken met onse Munte ende Ghewichten: met neerstigheyt ende uyt veele experte Boecken te samen ghebracht. Eerst in de Hooghduytsche sprake gemaeckt ende uytgegeven, ende nu overgeset in de Nederlantsche sprake, ende in veel plaetse ghecorrigeert ende verbetert. WAARBIJ: Intinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een Reys-boeck, over het Nieuwe Testament. Het tweede Deel. Daer in begrepen worden de Reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant, ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. WAARBIJ: Harmonia Euangelistarum, Dat is: Eene seer schoone ende eendrachtighe over-een-stemminghe der heyliger vier Euangelisten, daer inne die troostelicke ende lieffelicke historie des gantschen levens onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi mitsgaders de handelinghen syner Apostelen, in eene fijne ende richtighe ordre ghebrocht ende te saemen ghesteldt is. Zijnde als eene korte Chronijcke over het nieuwe Testament, ofte eene bequame aen-tekeninghe der tijt, in welcke jaer, maent ende dagh, een jeder Euangelische historie Christi ende syner lieve Apostelen gheschiet zy. Seer genoeghlick ende troostelick om te lesen, ende oock seer nut ende dienstelick om het nieuwe Testament te beter te verstaen. In de Hooghduytsche sprake gemaeckt, berekent en beschreven, Ende nu aldereerst in de Nederduytsche spraecke over-gheset, ende by dit Reys-boeck gevoeght.
11393: BULLINGER, HEINRICH|GWALTHER, RUDOLF - Archetypi Homiliarvm in Apocalypsin S. Iohannis, Heinrichi Bvllingeri, Ministri Ecclesiae Tigurinae. Accessit ejusdem Sylvvla Homiliarvm Festalium et selectiorum aliarum, de praecipuis doctrinae Christianae cap. Ex Ejvs Avtographo in vnum corpus redacti, & Indice aucti, operâ ac studio Heinrichi Bvllingeri, Nep. Ecclesiae ejusdem Ministri. WITH: Archetypi Homiliarvm festarum Dn. Rodolhi Gvaltheri, Antistitis quondam Ecclesiae Tig. Adjecta est Sylvula Homiliarvm in Avgvralium, nunquam antehac editarum, ejusd. Auctoris. Omnia Ex autographis ipsius vulgata a Casp. VVasero, Tig.
10117: BULLINGER, HEINRICH - Bekantnuss Des waaren Glaubens: Das ist, Einfaltige Erleuterung Der rechten allgemeinen Lehr und Hauptarticklen, der reinen Christlichen Religion: Einhellig auszgangen, von den Dieneren der Kirchen Christi, in der Eidgnoschafft: zu Zürich, Bern, Glarus, Basel, Schaffhausen, Appenzell, und denen zu Sanct-Gallen, Chur, und der dreyen Bündten, auch denen zu Mulhausen und Biel: zu welichen sich gethan die Diener der Kirchen zu Genff und Welschen-Neuwenburg: sampt anderen Dieneren des Evangelij, in den Königreychen Polen, Ungaren und Schottlands: Allen Gläubigen darvon zu urtheilen fürgestellt, und zu bezeugen, dass sy in der Einigkeit waarer, uralter, Christenlicher Kirchen bestahnd, und kein neuwe jrzige Lehr führend, noch gemeinschafft mit einigen Secten haltend.
10448: BULLINGER, HEINRICH - La Confessione Elvetica ossio Manifestazione della vera fede cioé esposizione semplice de' veri cattolici dogmi, e punti fondamentali della pura, e sana religione christiana: Da'ministri della chiesa di Christo riformata nell' elvezia &c. Concordemente data alle stampe: ed al giudicio di tutti li fedeli sottomessa. Con cui medesimamente protestano a tutti e constituiscono di far autentica fede, ch' essi senza cambiamento, alcuno nell unita' della vera, antica chiesa cristiana mantengansi, ne prendano parte alcunda di qualsissia setta, ora trasportata dalla lingua Latina e Tedesca, nell' Italiana triviale, per uso del popolo. D' ordine dell' eccelsa superiorita de' lodevoli communi, della religione riformata nella libera rezia.
11401: BULLINGER, HEINRICH|GWALTHER, RUDOLF - In Acta Apostolorum per Diuum Lucam descripta, Homiliae CLXXIIII. Avthore Rodolpho Gvathero Tigvrino. Accesserunt operi Indices duo rerum & locorum scripturae, qui hoc libro explicantur. WITH: In Apocalypsim Iesu Christi, reuelatam quidem per engelium Domini, uidam uero uel exeptam atqve conscriptam à Ioanne apostolo & euangelista, Conciones centum: authore Heinrycho Bvllingero. Argumentum, praestantiam, utilitatemq(ue), & usum operis huius Apocalypseos, inuenies in Praefatione.
11317: BULLINGER, HEINRICH - Confessio et Expositio Simplex Orthodoxae Fidei, et Dogmatum Catholicorum Syncerae Religionis Christianae, Concorditer ab Ecclesiae Christi ministris, qui sunt in Helvetia, Tiguri, Bernae, Scaphusij, Sangalli, Curiae Rhetorum & apud confoederatos, Mylhusij item, & Biennae, quibus adjunxerunt se & Genevensis Ecclesiae ministri, edita in hoc, ut universis testentur fidelibus, quòd in unitate verae & antiquae Christi Ecclesiae, perstent, neq, ulla nova aut erronea dogmata spargant, atquè ideo etiam nihil consortij cum ullis Sectis aut haeresibus habeant: hoc demum vulgata tempore, qui de ea aestimaere pijs omnibus liceat.
10878: BURE JR., GUILLAUME-FRANÇOIS DE - Bibliographie Instructive: ou Traité de la conoissance des livres Rares et Singuliers. Contenant un Catalogue raisonné de la plus grande partie de ces Livres précieux, qui ont paru successivement dans la République des Lettres, depuis l'Invention de l'Imprimerie, jusques à nos jours, avec des Nottes sur la différence & la rareté de leurs Éditions, & des Remarques sur l'origine de cette rareté actuelle, & son dégré plus ou moins considérable: la maniere de distinguer les Éditions originales, d'avec les contrefaites, avec une Description Typographique particuliere du composé de ces rares Volumes, au moyen de laquelle il sera aisé de reconnoître facilement les Exemplaires, ou mutilés en partie, ou absolument imparfaits, qui s'en rencontrent journellement dans le Commerce, & de les distinguer sûrement de ceux qui seront exactement complets dans toutes leurs parties. Disposé par ordre de Matieres & de facultés, suivant le systême Bibliographique généralement adopté, avec une Table générale des Auteurs, & un systême complet de Bibliographie choisie. Volume de Théologie.
11961: BURMANNUS, FRANCISCUS - Samuel, ofte Uitlegginge ende betragtinge der boeken Samuels.
11563: BURMANNUS, FRANCISCUS - De Koningen Israels met haar vervolg, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken der Koningen, Kronyken, Ezra, Nehemia, Esther: Mitsgaders Vervolg ende Betragtinge van de Historie der Kerke, na het einde van de Historische Boeken des Ouden Testaments, tot op den uitgank des Ouden, ende den ingank des Nieuwen Testaments.
11962: BURMANNUS, FRANCISCUS - De Rigteren Israels, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken Josua, der Rigteren ende Ruth.
11626: BURNET, GILBERT|KIDDER, R.|STILLINGFLEET, EDWARD - Brief aan een Ongodist; waar in de H. Schriftuur, van alle Tegensprekingen gesuyvert werd door Bisschop Stillingfleet; Mitsgaders, Moses, tegens Spinosa, Hobs, Verdedigt, door Bisschop Kidder. WAARBIJ: Het leven en dood van den Graaf van Rochester, gestorven den 26sten july 1680. Volgens eigen bevel op zijn Dood-bed, tot waarschouwing, en overtuyging der on-Godisten, beschreven door Gilbert Burnet.
11963: BUYS, MARIA|WAST, ELISABETH - Vijftien Practicale Geloovs Oeffenende Meditatien over de Geboorte en het Lyden van Jesus Kristus als mede over eenige bijzondere Texten des O. en N. Testaments. Opgestelt tot ontdekkinge der gener die het geloov missen, en tot versterking en Vertroosting van Godts Kinderen. WAARBIJ: Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den Hemel [...]
11041: BYMHOLT, THEODORUS - Een Bondel van Negen Leerredenen. Meest by verscheidene gepaste gelegendheden voor de Kerkgemeenten zo te Anjum als Metzlawier Uitgesproken. En nu door den Druk gemeen gemaakt. Twede Deel.
8909: BYNAEUS, ANTONIUS - De Morte Jesu Christi. Liber Primus (-Tertius).
3448: CADENET, PIERRE DE - Paraphrase Devote, Litterale et Mystique, sur les Pseaumes du Prophete Royal David: Suivant l'explication des Anciens Peres & Docteurs de l'Eglise, & de plusieurs graues Autheurs Anciens & Modernes.
11776: CAESARIUS, HENRICUS - Iesviten loghenstroyinghe, vanden doot Theodori Bezae ende vanden selven, mitsgaders van de geheele gemeynte van Geneven haren afval totten Pausdom, contrarii blijckende uut de brieven, die Beza ende de geheele vergaderine van de Pastoren ende Professoren tot Geneven, tot dien eynde in Latijn geschreven hebben. Uyt Latijn in Duytsche sprake overgheset door H.C. Dienaer des Godtlicken Woorts.
201516: CALMET, AUGUSTIN - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WITH: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Ganschen H. Bybel. Versiert met nodige Prentverbeeldingen en kopere Platen, dienende tot de Gedenkstukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arnold Heinrich Westerhovius.
12400: CALVIJN, JOHANNES|JEAN CALVIN - Harmonia, Dat is, Een t'samen-stemminghe ghemaect uyt de Dry Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco, ende Luca, Met de VVtlegginge van Ian Calviin. Overgheset uyt den Latijnsche, by Gerardum Gallinaceum. Hier by zijn ghevoeght d'uytlegginghen op den Euangelist Iohannes. Item noch op de Handelinghen der Apostelen, overghesettet by Iohannem Florianum, Dienaer des Goddelijcken Woords. D'welck alles is van nieus ende met grooter neerstigheyd oversien ende verbetert.
11395: CALVIN, JEAN - Ioannis Calvini Opera quae supersunt Omnia. Ediderunt Guilielmus Baum Eduardus Cunitz Eduardus Reuss Theologi Argentoratenses. Volumen I (-LIX).
12401: CAPITEIN, JACOBUS ELISA JOANNES|CLAESSEN, JOHANNES - Het Wezendlyke Heil uit Gods Kastydingen voor hem die aan de verdiensten van Christus deel heeft, in drie Kerkredenen vervat [...]. Uit Job 33: 19-22 en 25-28. WAARBIJ: Uitgewrochte Predikatien uit 2 Tim. II : 8 en Spreuken VIII : 18.
12591: CARL BAUER|POCKET GLOBE - ‘Die Erde wie sie jezt bekant’ C.B. and J.C.B. in Nbg.
12249: CARY, J. & W.|GLOBES - An exceptional matching pair of Regency period floor 18 globes, one terrestrial and one celestial,
12421: CARY, J. & W.|GLOBE - Cary's New and Improved Celestial Globe, on which is carefully laid down the whole of the Stars and Nebulae, contained in the Astronomical Catalogue, of the Revd. Mr. Wollaston, F.R.S. Compiled from the Authorities of Flamsteed, De La Caille, Hevelius, Mayer, Bradley, Herschel, Maskelyne &c. With an extensive number from the Works of Miss Herschel. The whole adapted to the Year 1800, and the Limits of each Constellation determined by a Boundary line. London: Made & Sold by J. & W. Cary. No.181 Strand Mar.1st. 1799
12109: CARYL, JOSEPH - An Exposition with Practical Observations upon the Book of Job.
12301: CARYL, JOSEPH - Verklaaringe van het Boek Jobs. Waar in het reedenbeleyd aengeweezen, de spreekwyzen en zaken in kraght verklaerd, doorgaens met aenmerkingen verrykt, en ter beoeffeninge van Godzaligheyd aengedrongen worden. Eerste Deel. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald door Herman van der Horst.
12277: CATS, JACOB - Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt.
11639: CATS, JACOB - sWerelts Begin, Midden, Eynde, besloten in den Trou-Ringh, met den Proef-Steen van den zelven.
11526: CAVE, WILLIAM - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood, en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, Behelsende een Historische Verhaal van den toestand des heydensoms onder de eerste Chrisene Keysers.
12509: CAVE, WILLIAM - Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Evangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw.Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is btgevoegd een Tyd-Rekening, behelsende DE Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Waar voor gevoegd is een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Evangelium. Met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in't stuk der Rechtveerdigmakinge.
7919: CELLARIUS, CHRISTOPH - Latinitatis Liber Memorialis, In usum Scholarum Belgicarum conversus. Editio Secunda.
12551: CHAMBON, G.D.|WALLMAP - Wall map of the world in two hemispheres printed on two sheets,
12574: CHEVALLON, CLAUDE - Institvtionvm Imperialiu[m], siue (si malis) Elementorum iuris prude[n]tiae libri Quatuor.
12510: CHOMEL, NOËL M. - Huishoudkundig Handboek voor den Stedeling en Landman; Of Chomel, Huishoudelijk Woordenboek Verkort. In Vier Deelen. Met naar de natuur geteekende en gekleurde Plaaten
12329: CLAESSEN, JOHANNES - Genade-roem der bekeeringe en roepinge van Paulus [...] in negen kerk-redenen over Hand. IX: 1-22. XXII: 1-16. Met een Aanhangzel [...].
11847: CLERC, JOANNES LE - Overeenstemming der Evangelisten, onder welke gevoegt is de Histori van Christus, Zamengestelt uit de Vier Evangelien. Achter dezelve volgen Drie Redeneringen, over de Jaren van Christus, de Regelen der Overeenstemming en 't Gezag der Evangelien. Nevens Eenige Aanmerkingen over de XVIII. eerste Verzen van 't I. Kapittel van Joannes Evangeli. Uit het Latijn Vertaalt
4746: CLOPPENBURG, JOHANNES - Sacrificiorvm Patriarchalivm schola sacra. In qua Examinatur Sacrificiorum Antiquitas, Usus, & Antiquatio. Cum Spicilegio.
20002: COLIGNY, LOUISE DE - PORTRET. Louise de Coligny (1555-1620) op middelbare leeftijd blootshoofds, met brede, platte kraag, gegraveerd in medaillon met randschrift. Door Johannes Houbraken, 1755. Het portret is gedrukt in een afzonderlijk gegraveerd rechthoekig sierkader met diverse randvoorstellingen, uitgegeven door I. Kaffman en P. Meyer.
25250: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van Leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte, Vervolgens De Geloovige, daar over met Smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf Onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk Hunne Herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als Herstelde, en in hun voorig Element gebragt. Verklaart en Toegepast. Derde Druk.
10790: COOLHAES, WILLEM - Het Geloov en Hoope van den Vroomen en Lydsaamen Job. Vertoond en Verklaard in drie Leerreedenen Over Job. XIX: 25, 26, 27. Nevens Eenige Aanmerkingen of Bedenkingen over de Wonderbaare Huishouding van God Met de Engelen, Soo de Goeden, als de Kwaaden.
11007: COOLHAES, WILLEM - Jacobs Worsteling met God en der selver Saalige Uitkomst en Gevolg. Neevens Jacobs Optogt van Sichem naa Beth-El, ter Betaaling syner Belovte. Vertoond en Verklaard in eenige Leerreedenen over Gen. XXXII. 24-32. En over Gen. XXXV. 1-15.
12490: CORNELIS VAN VUUREN|JACOB POLLY|NATRUS, LEENDERT VAN - Groot volkomen Moolenboek of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende soorten van Moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort. Ten dienste der Oeffenaaren van deze kunst, en van alle liefhebbers der Bouw- enTekenkunst, geteekent door Leendert van Natrus, Moolemakers Baas van de Ed. Oost-Indische Compagnie, te Amsterdam, Jacob Polly, Moolemaker te Saardam, en Cornelis van Vuuren. En zeer naauwkeurig in het Kooper gebragt door Jan Punt. WAARBIJ: Deel twee: Groot volkomen moolenboek; of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende en verscheyde nieuwe, tot nu toe nooyt in het ligt gebragte, soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort; als meede de sluys op Halfwegen Haarlem en Amsterdam, met haare gronden en opstallen. Ten dienste der Oeffenaren van deze Kunst, en van alle Liefhebbers der Bouw- en Tekenkunst, geteekent door Leendert van Natrus, Moolemakers Baas van de Ed: Oost-Indische Compagnie; te Amsterdam, Cornelis van Vuuren en Jacob Polly, Moolemaaker te Saardam; en zeer naauwkeurig in het Kooper gebragt door Jan Punt.
25373: COSTERUS, FLORENTIUS - Nederlandts Vloek en Zegen en desselfs Re-Unie, Den Sesden Druck vermeerdert met een Nieuwe Vloek en Zegen, en andere Biddaghs stoffe. Mitsgaders Een Bevestingh, en Twee Sijnodale Predicatien.
12419: COSTERUS, FLORENTIUS - De Geestelyke Mensch, in zyn Begin, Voortgang, en Uyt-Eynde, Voorgestelt in verscheyden Predikatien. Vyfde Druk.
11259: COUTEREELS, JOHAN - Constighe Interest-Rekeninghen. Grondighe Maendt-Tafelen. Nootwendige Rekeninghen, met hare wercken. / Comptes Ingenieux d'Interest. Tables fondementales de Mois. Comptes tres-necessaires, avec leurs operations.
12552: COVENS, JOH. & MORTIER, CORN.|WALLMAP - Sedes Belli of De Stoel des Oorlogs in den Landen. Van Braband, Gelderlandt, Kleef en Luykerland &.
10929: COWPER, WILLIAM - Opera Omnia. Dat is, Alle Theologische Wercken des Eerweerdigen en wel-geleerden Mr. Wilhelmus Couper. Eerst Predicant tot Perth, en namaels Bisschop van Galloway. Vervattende Verscheijdene uijtgelesene leersame, en troostelijke Tractaten, en grondige uijtleggingen, van eenige plaetsen des Oude en Nieuwen Testaments. In 't Engels beschreven, en door Johannus Lamotius, getrouwelijk in 't Nederduijts vertaelt. Deze leste druk na de Nieuwe Over-zettinge des Bijbels, door Gulielmus Hatsvelt, verbetert, en met twee correcte Registers vermeerdert.
11050: CRESPIN, JEAN - Den Staet der Kercken, mitsgaders de regieringe ende menschelicke insettingen der Pausen. En oock de bysonderste geschiedenissen dewelcke onder alle Keyseren, Coningen, Vorsten en Regienten over den geheelen Aertbodem, gebeurt zijn. Alles beginnende vanden tijde Christi af, tot den tegenwoordigen toe. Waer in den Christelicken Leser (als in eenen spiegel) claerlick voor oogen gestelt wort, hoe wonderbaerlic dat God syne Kercke tegen alle Ketteren en vyanden van zijn H. Woort, beschermt en bewaert heeft. En nu eerst van nieuws overgeset wt de Franchoysche tale in onse algemeyne Neder-duytsche sprake. Door Thobias d'Ammannus. Item, noch is hier achter by gevoeght een Tractaet vanden Godsdienst en republijcke der Joden, t'sedert de wedercoemste wt de Babylonische gevangenisse, tot op de laetste verwoestinge van Jerusalem.
25346: CREYGHTON, JOHANNES - De Brief van den H. Apostel Judas Ontleedet, en Schriftmaatigh, doch kortelyk, verklaart en uytgebreydt.
12577: CRUCHLEY, GEORGE FREDERICK|GLOBE - Cruchley's new terrestrial globe from the most recent and best authorities, exhibiting the discoveries in equatorial Africa, North Pole, and the new settlements and divisions in Australia, New Zealand, California, Texas &c.WITH: Cruchleys new celestial globe on which is accurately laid down the whole of the stars and nebule contained in the astronomical catalogue of the Reverend Mr. Wollaston F.R.S. Also from the authorities Flamstead, De la Caille, Hevellus, Bradley, Herschel, Maskelyne, &c. and the limits of each constellation determined by a boundary line. London, published by G.F. Cruchley, map-seller & globe maker, 81 Fleet street.
11053: CRUCIUS, JOHANNES - Ethica Christiana, Ofte, Verklaringe over den vijftienden Psalm Davids, waer in stichtelijck wort verhandelt hoedanigh hier op Aerden de maniere des levens wesen moet van de Hemelinghen, die als rechte Burghers den Hemel sullen bewoonen.
11778: CURTENIUS, PETRUS - De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd, en, die voorkomen, in den briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk opgehelderd.
11780: CURTENIUS, PETRUS - Moses Laatste Zegen, Dood en Begraavenis met eenige daar toe betreklyke Stoffen Verklaard en Betoogd in XXV Verhandelingen over Deuteron. XXXIII en XXXIV. Gen. XLIX, 5-7, Exod. XXXIII, 18-23, Exod. XXXIV, 29-35, 2 Cor. III, 18, en Jud. Vers 9.
2227300302: CURTENIUS, PETRUS - Der Epheseren Geluk met dankzegging erkend, en hun op het hart gebonden uit de Grootheid van Gods Kracht en Magt, zoo in de geloovigen, als in Christus, betoond. Of het Eerste Hoofdstuk van den Briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII. Kerkredenen. In de Voorreden wordt de gewoone Hollandsche Predikwyze zediglyk verdedigd.
11779: CURTENIUS, PETRUS - Moses Testament en Lied met het Aanhangzel Verklaard en Betoogd, in XXIV Verhandelingen over Deuteron. XXXI en XXXII: 1-47.
25347: CURTENIUS, PETRUS - Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus. Na 's mans dood uitgegeeven door Broërius Broes.
11811: CURTENIUS, PETRUS - Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus.
11701: DALENCÉ, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers, en notiometers of hygrometers. Door den Heer....Uit het fransch vertaalt.
11055: DAMMAN, SEBASTIANUS - Vande Eenicheyt Die de Remonstranten houden met De Gereformeerde Kercken, ende andere, aengaende het stuck der Leere begrepen in de vijf articulen. Beschreven, ende tot dienst aller liefhebberen uytgegeven.
12532: DANCKAERTZ, CORNELIS - Historis oft Waerachtich verhael van den gantschen toestant van Oorlooge, soo die ghevoert is in Dutschlandt, door den grootmachtichsten en onverwinnelicksten koningh Gustavus Adolphus coninck der Sweeden [...]. Waer in de overwinninge der Steden en Sterckten in Duytschlandt, Belegeringen, Veldtslagen, nieuwe gemaeckte Sterckten en Fortressen, verbonden en naburige geschiedenissen, beschreven en met kopere Platen (meest door Matheo Meriaen geteeckent) afgebeelt worden. Nu in het Nederduytsch uytgegeven door Cornelis Danckaertz.
11582: DANCKERTS, CORNELIS - De Voornaamste Bybelsche Historien des Oude Testaments door Cornelis Danckerts ende in Druck uytgegeven door Iustus Danckerts
10839: DATHENUS, PETRUS|N.T. - Het Nieuwe Testament Dat is: Het Nieuwe Verbont onses Heeren Jesu Christi. In Nederduytsch na der Grieckscher waerheyt overgheset. WAARBIJ: De C.L. Psalmen Davids: Wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset. Door Petrvm Dathenvm. Mitsgaders den Christelicken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden.
11020: DATHENUS, PETRUS|N.T. - Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonds onses Heeren Jesu Christi. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dortrecht, in de Jaaren 1618 en 1619. Uyt d'Oorspronkelyke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelyk over-geset. Met nieuwe by gevoegde Verklaringen op de duystere Plaetsen, ende Aenteekeningen van de gelyk-luydende Texten. WAARBIJ: De CL. Psalmen Des Propheten Davids, En andere Lofzangen, Uyt den Francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgezet door Petrum Dathenum. Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text Der Psalmen gesteld, doch met een grooter Letter als voor dezen. Geheel p[ Muzyk-Nooten gesteld, van alle Misstellingen gesuyvert, En gebragt op eenen Sleutel, blyvende op deselve Voysen: Met een korte Onderwyzinge, Om door dese eene Sleutel seer kort en veel lichter de Wyzen te konnen leeren. Door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. En noch de Christelyke Catechismus, Belydenisse des Geloofs, En de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandsche Kerke.
25353: DETMAR, D.A. E.A.|HOEST, S.J. DE|KNAP, J.J.|MOORREES, B. - Verzameling van Leerredenen
12351: DINANT, PETRUS - De Achtbaarheit van Godts Woort. Waar in Verklaart, Bewesen, en Verdedigt worden, De Noodzakelykheit eener Openbaringe na den Val, De Goddelykheit der Heilige Schrift, De Onfaalbare Leiding der Propheten en Apostelen, De Onberispelykheit van hunnen Styl, De Canon, of Samenvoeging der H. Boeken. Met nog verscheide andere voorname Stoffen.
12575: DINANT, PETRUS - De Brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze, Verklaart en Toegepast. De Tweede Druk.
11641: DODDRIDGE, P. - Oorsprong en Voortgang van waare Godsdienstigheid in 's Menschen Ziele, Aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke Aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige Overdenkingen en Gebeden. WAARBIJ: Eenige Aanmerkelyke voorvallen in het leven van den Wel-Edelen Gestrengen Heere, Collonel Jacobus Gardiner, Gesneuvelt in den Slag van Preston-Pans, In de laatste Rebellie in Schotlandt, Den 21 van September 1745. Zynde een Verhaal van zyne Krygsdaden, en andere Diensten, ten nutte van het Gemeen, inzonderheit van zyne Wonderlyke Bekeeringe tot Godt, van zyn Heilig Leven, en van de wyze van zyn Doodt. Met een Aanhangsel, Raakende de aloude Familie der Munro'n van Fowlis. Eerste druk.
11702: DODDRIDGE, PHILIP - Tien Predikaetsien over de Kracht en Genade van Christus, en over de Warheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden Druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene Breedvoerige Voorrede, Strekkende ten deele tot Raed en Bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot Ongelove, dog meest, tot beveiliginge van Waerheit en Vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers. Tweede Druk.
10793: DONTECLOCK, REGINALDUS - Antvvoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, 't onrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't Samensprekinghe etc. In vvelcke Antwoorde, de principaele deelen, deser Vermaninge wederleyt worden, ende bethoont datse alleene een schijn, maer geen rechte gront der waerheyt en hebben waeromme dat selve Schrift eer te houden is, voor een aenstoockinghe van meerder Twist, als voor een Vermaninghe tot Vermaninghe tot Vrede. Gheschreven, soo wel tot zijns, als der Kercken in 't ghemeyn, (die het mede niet weynigh en raeckt) noodighe verantwoordinghe.
12307: DOPPELMAYR, JOHANN GABRIEL|GLOBES - A pair of very handsome early 20 cm. (7,9 inch) Terrestrial and Celestial Globes.
11059: DORESLAER, ABRAHAM À|JACOBI, PETRUS - Grondige ende Klare Vertooninghe van het onderscheydt in de voornaemste Hooftstucken der Christelijcker Religie, Tusschen De Gereformeerde ende Weder-dooperen: In maniere van teghen-stellinghe neven den anderen voor-ghestelt, met bevestiginge der Waerheyt, ende wederlegginghe der Dwalingen. Uyt ordre ende last des Noordt-Hollandtschen Synodi ghemaeckt ende uyt-gegheven. Den tweeden Druck. Waer in nu de Schrifuer-plaetsen zijn voor-ghestelt na de nieuwe Oversettinghe des Bibels.
11669: DRELINCOURT, C./MOULIN, P. DU/SIMONIDES, S. - Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de Bedieninge. Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere Godts-geleerden. Item, De klacht van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelick het H. Avontmael is, neffens de Belijdenisse des Geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reyse na Beth-El, of het Huys Godts, zijnde innerlicke Zielsbetrachtingen, voor een yeder Geloovige ter Kerke gaende, en van daer komende.
11320: DRIELENBURCH, VINCENT VAN - De Mey met Sions Opganck.
12533: DRIESSEN, ANTONIUS - De Overwinnende Leer der Bezondere Genade benevens de Heiligheid der Bezondere Besluiten en Bezondere Voorzienigheid. Met enige bygevoegde daartoe gehoorende stukken die p. 6. opgeeft. WAARBIJ: Eenige Proefstukken der Praktikale Godgeleertheid, opgemaakt volgens de beweerde Genadeleer.
11967: DRIESSEN, ANTONIUS - De Overwinnende Leer der Bezondere Genade benevens de Heiligheid der Bezondere Besluiten en Bezondere Voorzienigheid. Met enige bygevoegde daartoe gehoorende stukken die p. 6. opgeeft. WAARBIJ: Eenige Proefstukken der Praktikale Godgeleertheid, opgemaakt volgens de beweerde Genadeleer. WAARBIJ: De Leer der Bezondere Genade. Bewezen, Opgeheldert en Verdadigt tegen de Leer der Algemeine Genade van den Hoog-Eerweerden en Hoog-Geleerden heer Joachim Langen.
12600: DUNN, SAMUEL|WORLD MAP - Scientia terrarum et coelorum by Samuel Dunn. Dunn’s 1772 world map on two hemispheres, showing the discoveries in South Pacific, Australia, New Zealand and Antarctica to 1770.
9892: DUPIN, LOUIS-ELLIS - Dissertation Preliminaire ou Prolegomenes sur la Bible. Pour servir de supplement a la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques.
10906: DUREL, JOHN - A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the Church of England asserted in A Sermon. Preached at the Chappel of the Savoy, before the French Congregation, which usually Assembles in that place, upon the first day that Divine Service was there celebrated according to the Liturgy of the Church of England.
11781: DURHAM, JACOBUS - De Sleutel of Verklaring van 't Hooglied Salomons. Vertaalt door Jacobus Koelman. Tweede Druk.
10554: DUYN, NICOLAAS - Aanwyzer Van alle de Steden, Bergen, Rivieren, Beeken, enz. die in de H. Schrift gemels worden, met de voornaamsrte Geschiedenissen, in en omtrent dezelve voorgevallen.
12164: DYKE, JEREMIAS - Een Wel-bereid Disgenoot Aan de Tafel des Heeren. Verhandelende die deugden, welke een Christen versieren, om waardig het Heilig Avondmaal te ontvangen. Getrokken uit de Waardige Communicant van Jeremias Dyke. Neffens Heilige Aandagten [...] door H. Uilenbroek. Achtste druk.
12576: DYKE, DANIEL - De Verborghenheyt van Selfs-bedrieglickheyd: Ofte een Tractaet ende Ontdeckinghe van de Bedrieghlickheyd van 's menschen Herte [...]. Ende in de Nederduytsche vertaelt door Johannes Lamotius. Tweede Editie
11642: DYKE, JEREMIAH - Opera Omnia, Of Alle de God-geleerde Wercken Van den Eerwaerdigen en Hoog-geleerden Jeremias Dyke, In sijn leven Dienaer van Gods Woordt, tot Epping in Essex. Vervattende Verscheyde overdeftige Verhandelingen, Uytleggingen, en Leerredenen, over eenige der voornaemste Plaetsen des Ouden en Nieuwen Testaments, voor desen by andere ten deele vertaelt, en nu vervolght door Joannes Ubelman.
11529: ELSNER, JACOBUS - Nieuwste beschryving van de Grieksche christenen in Turkyen, volgens het geloofwaardig verhaal van den heer Athanasius Dorostamus. 
11782: ELSNERUS, GISBERTUS MATTHIAS - Paulus Brief aan de Romeinen, Geopend, Ontleed, Verklaard en tot zyn Oogmerk Toegepast.
12139: EMBOSSED GILT LEATHER|GOUDLEER - Mythological hunting scene. Atalantha & Meleager.
9828: EMMIUS, UBBO - De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam fl. deque urbe Groninga in eodem agro, & de jure utriusque Syntagma.
11443: EPISCOPIUS, SIMON - Opera Theologica. Quorum Catalogum versa pagina exhibet.
12512: ERASMUS, DESIDERIUS - De Christeycke weduwe. Aen de doorluchtige Princesse Vrouwe Maria, wijlenKoninginne van Hungarien ende Beemen. Mitsgaders: Een Oratie ter eeren het Kindt Jesus. WAARBIJ: Paraphrasis (dat is) Verclaringhe op die Brieven van S. Pauwels (Namentlijck) Totten Galaten. Ephesen. [...] ende nu in Duyts getrouwlijck overgheset Door I.P.S.
12140: ERASMUS VON ROTTERDAM|PAINTING, AFTER ALBRECHT DÜRER - Erasmus stands writing in his study.
11998: ESPAGNE, JEAN D' - Alle de Vernuftige en Geleerde Werken van de Heer Johan d'Espagne. Bevattende volgeestige en Mergh-rijke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen Druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met Zinrijke Kantekeningen, en Een Nieuw naaukeurig Bladwijzer verrijkt. Mitsgaders een Voorreden van Johannes d'Outrein.
12141: EWALD, WILHELM ERNST - Veertien Betrachtingen over de Voorbooden der Eeuwigheit. Dat is, Over de Opstanding der Dooden en het Laatste Oordeel, Tot een Vervolg van de Elf Betrachtingen, over het Sterven en den Doodt des Emnschen, Van wylen den Heer Professor Fr. Adolf Lampe. Uyt het Hoogduytsch Vertaalt, door Isaac le Long.
2227300310: FAUKELIUS, HERMANNUS - Iesvat Iehova, Ofte De Saicheyt des Heeren, Dat is Verscheydene Predicatien over de Mensch-werdinge ofte Gheboorte Christi uyt de Vrouwe, als oock over sijne Besnijdinghe, Doodt, ende Op-standinghe uyt den Dooden. Verklaert in acht Predicatien.
10559: FEITH, RHIJNVIS - Het Graf, in vier zangen.
12420: FERGUSON, ROBERT - Ontdekking van 't Gevaar 't welk de Gereformeerde in Engeland is boven 't hooft hangende.
12495: FILIPS I|PORTRET - Gravure met portret en randversieringen van Filips I
12460: FILIPS DE GOEDE|PORTRET - Gravure met randversieringen van Filips de Goede, Hertog van Bourgondië
12496: FILIPS II|PORTRET - Gravure met portret en randversieringen van Filips II, koning van Spanje
10982: FLORUS, L. ANNIUS - Epitome Rerum Romanarum. Cum integris Salmasii, Freinshemii, Graevii, et Selectis Aliorum Animadversionibus. Recensuis, suasque Adnotationes addidit Carolus Andreas Dukerus. Editio altera Auctior & emendatior.
7624: FORBES, PATRICK - An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned.
9724: FOREIRO, FRANCISCO - Iesaiae Prophetae vetus & noua ex Hebraico versio, Cum commentario, in quo vtriusque ratio redditur, vulgatus interpres à plurimorum calumniis vindicatur, & loci omnes, quibus sana doctrina aduersus haereticos, atque Iudaeos confirmari potest, summo studio, ac diligentia explicantur.
12477: B. FÖRTSCH|BINDING|KASPAR VON STIELER - Neu-entsprungene Wasser-Quelle, vor Gottes ergebene, und geistlich-durstige Seelen. Nebst einem vollständigen Evangelischen Gesangbüchlein. Aufgeräumet von dem Spahten.
11530: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Beschrijving van een aanmerkelijke Snaphaan, met het wapen en spreuk der heeren Van der Does Noortwyk van A° 1573. WAARBIJ: Leyden verrukt, op het Tweede Eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. WAARBIJ: Dank-Betuiging aan den Nederlandschen Dichter Jan de Kruyff voor zynen Beschaving en Verbeteringen, gebracht in Het Verheerlykt Leyden. WAARBIJ: Zedige verdediging van den Nederlandschen dichter J. LE Franq van Berkey, en zyn E. heerlyk Verheerlykt Leyden. WAARBIJ:Het Verneedert en Verheerlykt 's Graavenhaage, Eeuwzang. WAARBIJ: Vriendentraanen, gestort bij het Sterfbedde van mijnen geleerden Boezemvriend Joan Christiaan Schutz. WAARBIJ: Brief van een Vriend aan een Vriend, behelzende eenige Aanmerkingen. WAARBIJ: Vaderlyk Afscheid en Getrouwen Raad, van een welmeenend eendrachts-Burger aan zynen Zoon, gereed om voor 't vaderland, vryheid en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge te dienen. WAARBIJ: Lofdichten op het vaderlyk afscheid.
9783: FROIDMONT, LIBERT - Commentarivs in Apocalypsin S. Ioannis Apostoli.
2227300345: FRUYTIER, JACOBUS - Groot Voorregt van de Christen Kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden I Cor. Vii: 14. Tot aanmoediginge voor de Christen Ouders, om haar kinderen voor God op te brengen. En voor de Christen Jeugt, om, volgens Salomons Raad, aan haar Schepper te gedenken in haar Jeugt. Met een Voorafsprake aan alle getrouwe Nederlanders, waar in, uit de woorden van de Propheet Hosea, Cap. VII: 9. Het gevaar van Nederlands Staat en Kerke word voor oogen gestelt. Tweede Druk.
10177: GANSFORT, WESSEL - Opera Quar inveniri potuerunt omnia: partim ex entiquis editionibus, partim ex manuscriptis eruta.
12142: GARGON, MATTHEUS - De Eenige Troost , of Heidelbergsche Katechismus, Geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere Gronden werden gelegt van waaren Troost in Leven en Sterven. De Vierde Druk.
11705: GATAKER, THOMAS - Opera Gatakeri, Ofte Alle Theologische Wercken van den Eerweerdigen en God geleerden Thomas Gataker, B.D. Predikant tot Rothentk in Engelant, Vervatende Verscheyde uytgelesene, Leersame en Troostelijcke Uytleggingen, van eenige der voornaemste plaetsen des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt 't Engels vertald door Johannes Grindal.
12403: GAVIN, ANTHONY - Historie van de bedriegeryen der Priesters en Monniken in Spanjen. Door Antony Gavin, voorheenen wereltlyke Priester van de Roomsche Kerk te Saragosse, en t' zedert het Jaar 1715 Predikant van de Engelsche Kerk.
11783: GENTMAN, CORNELIS - Uitbreidinge over de Catechismus in Vragen en Antwoorden. Waer in de nu swevende verschillen verhandelt, en de materien der practike gestelt werden.
10393: (GERBEL, NIKOLAUS) - Dialogi Decoctio. Eckivs Monachvs Amico Nurticem Anchisae scis dicere amice, nouerce Archemori & patriam, Ipsetibi dicam certo quis talia primus Luserit, aude aliquid Vranopetes.
12379: GHESEL, FRANSZ. CORNELIS DE - Proefken vande schadelijcke verschillen over de Christelijcke salichmakende leere, door de welcke de ghereformeerde kercke van Rotterdam ende vele andere met groote ergernisse seer ellendichlijck worden beroert.
10883: GILLES, PIERRE - Kerckelijcke Historie, Vande Gereformeerde Kerkken, vergadert in eenige Valeyen van Piedmont, en haere Nagebeuren, eertijdts genaemt Waldensen. Mitsgaders Een Aanhanghsel, Waer in begreepen is, een waerachtigh en grondigh Verhael, van 't gene in 't schrickelijck Bloedt-badt des Jaars 1655. voorgevallen en begaen is, aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont. Uyt het Frans in 't Nederduyts vertaalt, door Gillis van Breen. Den tweeden Druck, Vermeerdert met het gene na dese grouwelijcke Moort, in eenighe bloedige Gevechten en Strijden voor-gevallen, gheschiet is: Als mede een verhael der Moorderyen in de laetste overval, den 14. Februarij 1662. ghepleeght.
12380: GLOBE|MALBY - Malby's Terrestrial Globe. Compiled from the latest & most authentic sources. Including all he recent Geographical Discoveries published under the superintendence of the Society for the diffusion of useful knowledge by Malby & Son. 37 Parker Street, Little Queen Street
12332: GLOBE - Terrestrial table globe
12333: GLOBE|VALK - Celestial table globe. URANOGRAPHIA / SYDERUM ET STELLARUM / in Singulis Syderibus conspicuarum / exhibens Delineationem accuratissimam, / qua / ex Observationibus Astronomi plane Singularis / IOHANIS HEVELII / usque ad finem anni MDCC emendata est. / Nova praeterea methodo additus est / ex mente LOTHARII ZUMBACH M.D. et Mathem. Claris. / HORIZON ad MERIDIANUM AMSTELAEDAMENSEM / accurate per annes plures quam ducentos Lunae Syzygias indicans, / praeter annes commune et bissextiles; / Opera et Studio / GERHARDI et LEONHARDI VALK / Amstelaedamensium 1715. / cum Privilegio.
12578: GLOBES - A pair of decorative globes on alabaster and marble column stands.
12579: GLOBES|K. MÜLLER - A Celestial and Terrestrial globe
12464: GODEAU, ANTOINE|SILVER BINDING - Speculum Poenitentiae, in quo, ad peccatores convertendos, praecipui tam veteris quam novi Testamenti poenitentes per tabulas exhibentur [...].
10220: GOEREE, WILHELMUS - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld, om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen. En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd. En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd, Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. Vervat in Vier Deelen.
12535: GOLTZIUS, DOMINICUS - Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk Van de Tweede Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri. Tweede Druk.
11881: GOODWIN, THOMAS - Moses en Aaron, ofte Burgerlyke Kerkelyke Gewoonten der Oude Hebreen. In het Engelsch beschreven, vertaald door Daniel Peenius. Op nieuws oversien en met breede aantekeningen vermeerdert door Joh. Henricus Reisius. Hier komen by twee verhandelingen van de Heer Hermannus Witsius, de Eerste van de Regeeringe Gods over Israel. De Tweede van de Rechabiten.
11848: GOODWIN, THOMAS - Moses en Aaron, ofte Burgerlyke Kerkelyke Gewoonten der Oude Hebreen. In het Engelsch beschreven, vertaald door Daniel Peenius. Op nieuws oversien en met breede aantekeningen vermeerdert door Joh. Henricus Reisius. Hier komen by twee verhandelingen van de Heer Hermannus Witsius, de Eerste van de Regeeringe Gods over Israel. De Tweede van de Rechabiten.
11882: GRAAUWHART, HENDRIK - Christelyke Bedenkingen en Voorbeeldlyke Zeedelessen afgeleid uit 's werelds eerste toestand, des menschen Leeven, Ampten, Staaten, Konsten en Neigingen des Gemoeds. Voorgesteld in Leerzaame Zinnebeelden, In 65 Konstige Plaatjes afgebeeld. En door Vaarzen en Redeneeringen Opgeheldert. Nevens een Byvoegzel eeniger Gedigten, Om de Gelykheid der Stoffe.
5707: GRAND, LOUIS LE - Censure de la Faculté de Théologie de Paris, Cintre le Livre, qui a pour titre, Bélisaire.
11078: GRAVEZANDE, ADRIANUS 'S - Twee Honderd Jarige Gedachtenis van het Eerste Synode der Nederlandsche Kerken onder het Kruis. En, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wezel den 3. November 1568. Gevierd in eene Kerkreden over I Cor. XIV: 40. te Middelburg in Zeeland, en 20. Nov. 1768. Met eenige aanteekeningen en bylagen, betreffende persoonen en zaken, welke dienende konnen ter opheldering avn verscheide byzonderheden, behoorende tot de kerkgeschiedenis van Nederland, doch inzonderheid van Zeeland, en Middelburg, ten tyde der Nederlandsche beroerten, en invoeringe van de kerkhervorminge, in de XVI. Eeuwe. WAARBIJ: De Unie van Utrecht Herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige Geschiedkundige Bijvoegselen, betreffende Het Ontzet der Stad Leijden, De Oprichtinge der Hooge Schoole aldaar, De Inneemingen van Zierikzee, De Pacificatie van Gent, de Satisfactie van Goes en Thoolen, en Verscheidene ander bijzonderheden, ter opheldering der Kerkelijke en Burgerlijke Geschiedenisse van Nederland, in de XVI eeuw. Ten grooten deele uit echte ongedrukte stukken te saamen gebragt. WAARBIJ: Vrede Groet, ter Inwijing van het nieuw gebouwde Armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg. In den naame des Heeren uigesprooken, op den 23. van Slagtmaand 1784. In de groote vrouwe eetzaal. Met Geschiedkundige Aanteekeningen, meest uit Oude en noch Ongedrukte bescheiden, opgehelderd.
11740: GRAVURE/ LUYKEN, JAN - De Beeldenstormery in den Jaare 1568 in Vlaenderen en Brabant begonnen en in wynig Tyds door gans Nederland verspreit
9896: GRAVURE/DORDRECHT - Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort.
12354: GRAVURE|LA FARGUE, PAULUS CONSTANTIJN - Oostelijk Gezicht der Stad ROTTERDAM en der MAAZE, met IJsvermaak op deeze Rivier, 24 januari 1763. Eerbiedig opgedragen aan zijne Doorl. Hoogheid, den Heere Prinsze Erfstadhouder [...].
12078: GRAVURE|JOAN NIEUHOF|MACOU - De Slag bij Macau in 1622
11739: GRAVURE/ C. DECKER - Het Slot Vredenburg tot Utrecht
10933: GRAVURE - Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der Voornaemste Conspirateurs, staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien Boom, mitsgaders Religie ende Justitie (in spijt van 't Bedrogh, en den vervallen Boom) door de strael Gods, beschermt word.
12423: GRAVURE|SYNODE VAN DORDRECHT - Afbeelding van het vermaarde Synode van Dordrecht in het jaar 1618 en 1619.
12422: GRAVURE|M. LUTHER, J. CALVIJN, M. SIMONS - Jubel Feest des Amsteldamschen Schouburgs 1738.
12424: GREEK N.T. - E? Kaine? Diathe?ke?. Novum Testamentum, in quo tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, asteriscis notantur; tum omnes & singulae voces, semel vel saepius occurrentes, peculiari nota distinguuntur. Auctore Johanne Leusden, professore.
10563: GREVINCHOVEN, NICOLAAS - Apologia Pvblica et Privata, Hoc est Abstersio calumniarum Adriani Smoutij, quibus in suo, quem inscribit, Nic. Grevinch. Heautontimoroumeno, Illustres Ordd. ac plerasque Civitates Hollandiae, nec non Remonstrantes, eorumque Patronos, socios, aliosque cum istis pacem colentes, nominatim verò Nic. Grevinchovium, in odium atque invidiam orbis Christiani adducere satagot: Vbi nonnulla quoque de Potestate Christiani Magistratus in rebus Ecclesiasticis, de Praedestinatione, & Providentia Dei circà malum, de gratia & lib. arbitrio. &c. parodicè delineantur. WAARBIJ: Vertoogh Van verscheyden Nieuwigheden, nopende principalijc d'Absolute Praedestinatie metten aenkleven van dien, die hy de Leeraers van de-zelve Predestinatie ghedreven worden: Ende Om dewelcke de Contra-Remonstrantsche Scheurmakers haer-zelven van eenighe openbare Kercken af-scheyden: Regel-recht strijdende met de Leere vande Catechismus, Neder-landtsche Confessie, ende andere Formulieren vande Ghereformeerde Kercken hier te Lande. WAARBIJ: Thien Contra-Remonstrantsche Positien, Voor Grouwelijck en(de) Afgrijselijc verklaert in de laetste Geldersche Synode tot Arnhem ghehouden, ende in Druc uytghegheven tot opweckinge der Remonstranten, om vande Synoden noch wat goedts te hopen. WAARBIJ: 't Ghebesoigneerde Dat is T'ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche Predicanten, Ouderlinghen, ende Diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses Jaers. Met Een bygaende voorreden ofte discours, waer in verthoont wort met wat recht eenighe Remonstrantsche Predicanten over de voorsz. vergaderinghe in S'Graven Haghe by den Hove van Hollandt worden ghemolesteert, ghedachvaert, gheconfineert, ende ghebannen.
12581: GRISONE, FREDERICO - Hippokomike. Künstlicher Bericht und allerzierlichste beschreybung des Edlen, Vhesten, und hochberühmten Ehrn Friderici Grisonis Neapolitanischen hochlo?blichen Adels: Wie die Streitbarn Pferdt (durch welche ritterliche Tugendten mehrers thails geu?bet) zum Ernst und Ritterlicher Kurtzweil, geschickt und volkommen zumachen.
11925: GROENEWEGEN, HENRICUS - Hieroglyphica, Anders Emblemata Sacra. Ofte Schat-Kamer der Zinne-beelden en Voor-beelden. Gevende een Schriftuurlijke, ende gegronde uyt-legginge van woorden en zaken, die van een natuurlik en letterlik gebruyk van spreken, tot een Geestlike beduydinge zijn over-gebragt, en voor Graveerszels ende Schilderyen in Gods Tempel strekken. Het zy de zelve woordeen, ofte zaken sijn Zinne-beelden van een gemeene toe-passinge op alle Geestlike singen, het zy Voor-beelden van toe-komende gevallen in den staat van Gods Kerke, bysonder des N. Testaments, het zy geheele Parabolen van gebeurlike dingen. t'Zamen-gesteld volgens de ordre van het ABC. volgens welke Letteren yder woord, en zake zig zal laten vinden, op de eygen plaatse welke de Letter zal aanwijsen.
25213: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van Veertien Uitgezochte en Stichtelijke, zoo Afscheids- als Intree- en andere Predikatien, Over verscheidene Keurige Stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de Gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. Derde Druk.
11849: GROENEWOUD, LUCAS VAN - Een Naauwkeurige Behandeling van het Zaligmaakende Geloov, Waar in, na een korte Verklaaring van het der Wonderen, tijd, en Historisch, De Oude en Nieuwe gevoelens over het zelve, zoo van Ketters als Regtzinnige getoetst zijnde, de valsheid en ongegrondheiv an veele ontdekt, de Natuur, Oorspronk, Onderwerp, Daaden, &c. Deszelfs, zaakelijk, zuiverlijk en Schriftmaatig verklaard, beweezen, tegen de Schijngegronde tegenwerpingen verdeedigd, de fijnste Vraagen beantwoord, en tot bevordering van de onvervalste Waarheid, en H. Godvrugt, in zeer klaare, verstaanbaare, en de zaak voldoende uitdrukkingen werden te zaamengesteld, en op de gemoederen toegepast.
9467: GRONOVIUS, JOHANN FRIEDRICH - Joh. Fred. Gronovii ad L. et M. Annaeos Senecas notae.
25014: GULDENARM. J.H. - Praktikale Bijbelbeschouwingen
4269: GULICHIUS, ABRAHAM - Theologia Prophetica de rebus Veteris Testamenti. Accedit Necessaria Praefatio, in eaque Hermeneutica sacra bipertia, Artis Praeceptiones de Ratione interpretandi, tum S. Scripturam universe, tum speciatim Prophetias, summatim explicans.
12411: GUSTAF ADOLF|PORTRET - Ovaal portret in emaille van Koning Gustaaf Adolf.
12008: GYSIUS, JOANNES|HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN|MARTELAREN - Korte Schets van het Leeven en Sterven der Martelaaren, getrokken uit de geschiedenissen van den heere Joannes Gysius. Beginnende met den Kruisdood van Onzen Zaligmaker Jezus Christus, en eindigende met de vervolging in Piemont. Verrykt met honderd en een en vyftig afdrukzels van kopere plaaten, en vermeerdert met zo veele byschriften. Door Claas Bruin.
11850: HABBEMA, JOHANNES - De Leer der Hervormde Kerk aangaande het Borgtogtelijke van de Christus Lijden bevestigd, of betoog dat alle de smaadheden en smerten, welke de Zaligmaaker, van het begin zijnes levens tot in zijn graf, geene uitgezonderd, naar ziel en lighaam heeft ondergaan, eene Betaaling geweest zijn voor de Zonden, en daar door verdiende Straffen, van zijn volk. Als mede dat de Bijzondere en Onderscheidene Gedeelten van Christus Lijden, op den voorgang der Heilige Schriftuur, kunnen, mogen en moeten aangemerkt worden als eene Voldoening voor de Bijzondere en Onderscheidene Schulden der zijnen.
12404: HAECHT GOIDTSENHOVEN, LAURENS VAN|JAN MOERMAN (VERT.) - De Cleyn Werelt (Parvus mundus). Daer in claerlijcken door seer schoone Poëtische, Moralische en Historische exempelen betoont wort, alles wat den mensche (tot stichtinghe ende leeringhe in zijnen staet) heeft te vlieden ende naer te volghen. Allen Liefhebberen der conste ter eeren, Rethorijckelick uytgestelt door Mr. Ian Moerman, ende met over-schoone Const-platen seer heerlijck verciert.
12483: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - De Historien der vromer Martelaren, die om het getuygenis des Evangelij haer bloet vergoten hebben: van Christi tyden af, tot onsen tijdt toe. Hier by ghevoecht Het tweede deel der Martelaren: Vervattende ontrent twee hondert sestich Martelaren, die noyt in eenighe van onse Nederduytsche Martelaerboecken ghedruckt zijn, tot den Jaere 1609. Waer van vele met groote moeyte uyt gheschreven Coppen zijn op-ghesocht, ende tot dienst der vromen aen den dagh ghegeven.
12482: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Historien ofte Gheschiedenissen der vromer Martelaren, die om het getuygenisse des Euangelij haer bloet vergoten hebben, van den tijde Christi af, tot den Iare M.D.LXXIX. Toe, op het cortste by een vergadert. Wederom van nieus ouersien, verbetert ende gecorogeert.
12079: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Saighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d'ongehoorde wreetheyt in Yerlant, mitsgaders de schrickelike Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheyt tusschen gevoeght, door Johannes Gysius. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, en alle de martelisatie seer curieus naer den aert en eygenschappen des landts en plaatsen gesneden, en een kort inhout, tot gerief van den Leser, boven yeder plaet. Op nieuws van duysende mislagen gesuyvert en verbetert.
12484: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Saighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d'ongehoorde wreetheyt in Yerlant, mitsgaders de schrickelike Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheyt tusschen gevoeght, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, en alle de martelisatie seer curieus naer den aert en eygenschappen des landts en plaatsen gesneden, en een kort inhout, tot gerief van den Leser, boven yeder plaet. Op nieuws van duysende mislagen gesuyvert en verbetert.
11851: HAES, FRANS DE - Poëtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische Gelykenis van Den Verloren zoon. WAARBIJ: Stichtelyke Gedichten.
11402: HAFENREFFER, MATTHIAS - Examen und Gegenbericht, Uber das jüngsten zu Heidelberg getruckt Caluinische Büchlin, nachfolgenden Tituls. Auszführlicher Bericht, Was die Reformierte Kirchen in Teutschland, glauben oder nicht glauben, Item, was sie für Ceremonien gebrauchen oder nicht gebrauchen. Darinn zugleich auch das letztere Büchlin, D. Dauidis Parei, Summarische Erklärung intitulirt, von den fürnembsten, jetziger Zeit streittiger Religions Articuln, &c. an füglichen Orten mit eingezogen, und Refutirt worden. Dem Guthertzigen Leser zur Notwendigen Information und Unterricht angestellet, Durch die Wirttembergische Theologen. Die Dritte Edition. WITH: Promotio Gehaltenen Examinis: Das ist: Augenscheinlicher Beiweisz, dasz die Heidelbergischen Theologen, allerdings ausz Examinirt, auff die fürgehaltene hochwichtige Fragen, weniger dann nichts Antworten können: Und in ihrer jüngsten vermeinten Antwort, nichts dann offenbaren Ungrund und Falsch vorgebracht haben. Gestellet Durch die Würtembergischen Theologen. WITH: SchluszRede, Oder Abfertigung, der Jüngsten Heidelbergischen, genanten, Endtlichen Uberweisung. In welcher die Heidelbergische Theologen nochmalen schröcklicher Irsthumben, gründtlich und unwidersprechlich uberwiesen: Auch die von ihnen gesuchte Auszflüchten nottürfftiglich ende ecket und abgeleinet werden. Gesteld, Durch die Würtembergische Theologen.
12042: HAGEN, PETRUS VAN DER - De Brief des H. Apostels Pauli aen de Philippensen. Verhandelt in verscheyde Predikatien.
11009: HAGEN, PETRUS VAN DER - Waere Boetvaerdigheyt. Voor-gestelt in verscheyden, Soo Boet als Bededags Predicatien, Over den XXXII. Psal. Jes. I. Hebr. XII. En andere uytgelesene Texten.
25073: HAGEN, PETRUS VANDER - De Heidelbergsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vijftigh Predicatien, Met vier Inleydinghs Predicatien.
9789076731606: HAGEN, PETRUS VANDER - De Brief des H. Apostels Pauli aan de Philippensen. Verhandelt in verscheyde Predikatien.
11706: HALES, JOHN - Golden Remains of the ever Memorable Mr. Iohn Hales of Eton College
12381: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN - Historisch Handboekjen van den Bijbel. Tweeden druk.
7841: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - De Gewigtigste Geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in Twee Honderd Twee en Vijftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in het koper gesneden. Met eene Zaaklijke Uitbreiding Opgehelderd.
9899: HANDSCHRIFT - Conciones annuales in dominicas.
12405: HARLINGEN, ERNESTUS VAN - Kort begryp der christelyke religie, voor die haer willen begeven tot des heeren H. Avontmael. Verrijckt met Bewijzen der H. Schrifture
12536: HARRIS, JOSEPH - The Description and Use of the Globes and the Orrery. To which is prefix'd by the way of Introductin. A brief Account of the Solar System.
12165: HARTMAN, NIKOLAAS|LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH|VALENTYN, FRANÇOIS - De Ongeveinsde Christen, in zyn Geloof en Wandel, Beknoptelyk Afgeschetst. De vyfden druk. WAARBIJ: Het Gebed des Heeren, Mattheus VI: 9-13 in VIII Predikaatzien verklaard en toegepast. WAARBIJ: François Valentyn Afscheids-Rede tot de aanzienelijke, en by hem zeer geliefde gemeynte van zijne geboorte-stad Dordregt over Handel. XX. Vers 24.
11433: HARTOG, ARNOLD HENDRIK DE|ZANCHI, GIROLAMO - D. Hieron. Zanchii Commentarius in Epistolam Sancti Pauli ad Ephesios. Pars Prior (-Altera). Edidit A.H. de Hartog.
12115: HARTSOECKER, CHRISTIAEN - Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam. 
11883: HARWAARDEN, ELISABETH - Verhandeling van de zuivere godsdienst, bestaande in drie deelen. Het Eersten, in Vrage en Antwoorden, geschikt voor die geene, die zig zoeken te begeven tot Des Heeren Heilige Avondmaal, of om zyn Examen te doen: Als mede over de Vraag van Melchisedek en van de Zevenpralende Kerk hier op Aarden. Het Tweeden, zynde Redeneringen, tusschen Een Gereformeerd, tegens Allerley Gezinthedens, die buiten de Gereformeerde Kerk zyn. Het Derden, Een Zamensprekinge, tusschen Een Christen, met Verscheide Joodsche Rabynen. En Een Korte Verklaringe, over de Vier Evangelisten en Actorum. Als mede over de Text Matth. IV. vs. 5. tot 10. wegens de Verzoekinge des Zatans aan de Christus, op de Tinne des Tempels: Als ook over Luce XV. vs. 7. aangaande de Blydschap, die er zal zyn in den Hemel, over Een Zondaar die hem Bekeert, dan over Negen-en-negentig Regtvaardige, die de Bekeeringe niet van noden hebben.
10795: HASIUS, ADRIANUS - Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaat bequamelijck tot Predicatien konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaring over den 124. Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede, tusschen desen Staat en den Koning van Spanje.
8636: HASIUS, ADRIANUS - Konincklycke Leyd-Ster nae den Hemel. Voor-gestelt in XVII. Geestelijcke Meditatien over den 32. Psalm Davids. Met een corte Verclaringhe van elcke Meditatie, in 17. Tafelen aff-ghedeylt.
7589: HEDERICH, BENJAMIN/PATRICK, SAMUEL/ERNEST, JOHANN AUGUST - Graecvm Lexicon Manvaletribvs partibvs constans Hermenevtica, Analytica Synthetica primvm a Beniamine Hederico institvtvm post repetitas Sam. Patricii cvras, mltis vocabvlorvm millibvs plvrimisqve novis significatibvs verborvm locvpletatvm, et mvltis modis castigatvm et emendatvm cura Io. Avgusti Ernesti. Editio qvarta avctior et emendatior.
11081: HEERMAN, FRANCISCUS - Guldene Annotatien. Vertoonende de Heerlijckste Deughden, Daden, Leeringhen en Sententien, van de Alder-doorluchtighste ende Vermaertste Mannen der Wereldt. Op 't nieu door den Autheur met morale Leeringen verrijckt, en het geheele Werck doorgaens grootelijcks vermeerdert. Den Derthienden Druck.
11082: HEIDANUS, ABRAHAMUS - Proeve en Wederlegginghe des Remonstrantschen Catechismi.
11567: HEIDANUS, ABRAHAM - De cause Dei. Dat is: De Sake Godts, verdedight tegen den Mensche, ofte Wederlegginge van de Antwoorde van M. Simon Episcopius, wijlen Professor der H. Theologie, op de Proeve des Remonstrantschen Catechismi.
10736: HEIJDEN, J.H. VAN DER|RUTTEN, J. - XII Gezigten der Stad Dordrecht.
6283: HEINSIUS, DANIEL - Orationum. Editio Nova, Prioribus auctior. Accedunt Dissertationes aliquot, cum nonis Praefationibus, Editore Nicolao Heinsio.
12251: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, den Heere Jesus Christus, Volgens overeenstemminge der Vier Evangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast.
12220: HELLENBROEK, ABRAHAM - Bybelsche Keurstoffen, Zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stigtinge in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
11969: HELLENBROEK, ABRAHAM - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en Vergeestelykt.
25215: HELLENBROEK, ABRAHAM - Bybelsche Keurstoffen, zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stigtinge in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
12001: HELLENBROEK, ABRAHAM - Nuttige Mengelstoffen, en Gods getrouwe Waarschouwinge door den Propheet Jeremia, Aan gansch Juda en Jeruzalem, In deszelfs oogwit, Schriftmatig Verklaard, en ter Oeffeninge der ware Godvrugt Toegepast.
11360: HELLENBROEK, ABRAHAM - Het Hooglied van Salomo Verklaart en Vergeestelykt.
12222: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia, ofte des zelfs Voorname Euangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
12537: HELMAN, ISODORE-STANISLAS - Faits mémorables des empereurs de la Chine, tirés des annales Chinoises, dédiés à Madame, orné de 24 estampes in 4o gravées par Helman, d'après les dessins originaux de la Chine, tirés du cabinet de Mr Bertin [...].
12485: HENRY, MATTHEW (E.A) - Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.
11814: HENRY, MATTHEUS - De Christelyke Metgezel aan des Heeren H. Tafel, of Zielroerende Uitnodigingen, Onderwyzingen en Hulpmiddelen ter Voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontfangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven. Naar den Tienden druk vertaalt, door G.C.
12582: HENRY, MATTHEW (E.A) - Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.
12461: HERTOG VAN ALVA|PORTRET - Gravure van het standbeeld van Alva
11927: HERVEY, JAMES - Verzameling der Godvruchtige en Stigtelyke Brieven, van wylen den Eerwaerden Heer Jakobus Hervey, Meester der Konsten en Wysbegeerte, Bedienaer des H. Evangeliums, en Bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch Vertaeld. Met een Voorafgaend Levensberigt van Denzelven.
11929: HERVEY, JAMES - De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging. Nevens de Weg tot Heiligheid: in drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en, ten algemeenen gebruike, uitgegeven. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Druk.
11931: HERVEY, JAMES - De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging. Nevens de Weg tot Heiligheid: in drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en, ten algemeenen gebruike, uitgegeven. Uit het Engelsch vertaald. WAARBIJ: Verhandeling over de Godsdienstige Opvoeding der Dochteren. Uit het Engelsch vertaald en vermeerderd.
11930: HERVEY, JAMES - Theron en Aspasio fo Reeks van Godvrugtige Gesprekken en Brieven, over de Gewigtigste, Noodigste, en Nuttigste Onderwerpen. Derde Druk, naer de verbeterde en jongste Engelsche Uitgifte op nieuw overgezien en vermeerderd.
11928: HERVEY, JAMES - Hervey's Mengelingen, of Verzameling van Kleene Geschriften, uitgegeven of nagelaten door door wylen Jakobus Hervey. Met 's Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van Opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven. Alles uit het Engelsch vertaeld, en in een voegelyke orde saemgebragt.
11531: HEYLINK, PIAT - Sermons sur les Grandeurs de la Mere de Dieu
11707: HILDERSHAM, ARTHUR - Fonteyne des Levens, Dat is, De Historie van de Samaritaensche Vrouwe. Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien: Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt.
12597: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES|PRINT BIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.
12016: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES|PRINT BIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
11645: HOEVEN, EMANUEL VAN DER - Hollands Aeloude Vryheid, buyten het Stadhouderschap. By deszelfs eerste Vorm van Staats-bestier, door de Eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen: tot na de dood van Willem de Derde, Koning van Groot Brittanie. Verrykt met Zin-Tafreelen van Mr. Romyn de Hooge. Met byvoeging der noodige Bewys-stukken, en voornaamste Staat- en oorlogs-gevallen.
12253: HOEVEN, EMANUEL VAN DER - Leeven en Dood der doorlugtige heeren Gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van den Lande van Putten, enz. enz. En Johan de Witt, Raad Persionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. Beschreeven door Emanuel van der Hoeven, Agent van hunne Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheeden, den Regeerende Hertog van Saxen, Wyzenfelt, Querfort &c. &c. &c. Hof en Kamer-Agent van de Souveraine Douariere van Saxen Morsburg, &c. &c. &c. Tweede Druk.
12382: HOFSTEDE, PETRUS - Pseudo-studiosus hodiernus hodiernus, sive theologus Groninganus detectus & refutatus. Dat is: hedendaagsche naam-student, Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus. Opsteller der Naam-student geschreven en met des zelfs Verdedigende Aanmerkingen en een voorreden verrykt. WAARBIJ: Vervolg op de pseudo-studiosus [...]: behelzende eenige brieven en gedigten voor en tegen het gemelde tractaatje en deszelfs opsteller.
12258: HOMANN, JOHANN BAPTIST|MINIATURE GLOBES - Terrestrial and celestial globes. Globus Terrestris [and] Globus Celestis.Juxtu observationes Parisienses Regia Academia Scientiarum constructus [and] juxtu observationes Parisienses Regia Academia Scientiarum constructus.
12601: HOMANN, JOHANN BAPTIST|WORLD MAP - Planiglobii Terrestris cum Utroq Hemisphaerio Caelesti Generalis Exhibitio
9399: HOMERUS/LEEUWEN, J. VAN/MENDES DA COSTA, M.B. - Homeri Odysseae Carmina cum apparatu critico.
12256: HONDIUS, GERARD PUPPIUS|MATTSPERGER, MELCHIOR - De Kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
12486: HONDIUS, GERARD PUPPIUS|MATTSPERGER, MELCHIOR - De Kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
12254: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN - De Waaragtige Wegen die God met den mens houd, Uyt een vast Grond-beginsel, volgens de Ingeschapene en Geschreevene Openbaaring Gods afgeleidt en zaamen-geschakelt.
12166: HONERT, JOAN VANDEN - De Leer der Waarheid, naar de Godsaligheid, in de hoop des Eeuwigen Levens, By wyse van Vragen en Antwoorden, Ten dienste der Nederlandsche Jeugd, Beschreven, en aan derselver Edelste Telg, De Jonge Princes van Oranje en Nassau, Opgedragen.
12167: HONERT, JOAN VANDEN - De Mensch in Christus, Soo als hy al en niet bestaat, Naar den eisch van den Redeliken en Evangelischen Godsdienst.
11013: HOOGVLIET, ARNOLD - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk.
11708: HOOGVLIET, ARNOLD - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk.
11971: HOOGWANDT, ANNEKEN - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckinge over de openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereldschen ende nae de letter der Schrift,hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken. Maar den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde Mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere 
20431: HORATIUS FLACCUS - Opera, cum scholia veteribus castigavit, et notis illustravit, Guilielmus Baxterus, varias lectiones et observationes addidit Jo. Matthias Gesnerus, quibus et suas adspersit Jo. Carolus Zeunius. Editio nova, prioribus emendatior
12044: HORATIUS, QUINTUS FLACCUS - Opera, cum scholiis veteribus castigavit et notis illustravit Gulielmus Baxterus. Varias lectione et observationes addidit Jo. Matthias Gesnerus. Quibus et suas adspersit Jo. Carolus Zeunius. Ed. nova, prioribus emendatior.
12406: HORSTIUS, JACOBUS MERLO - Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: in het Latyn, onder den naam Paradisus Animae [...], met fraaije plaaten voorzien.
11497: HOUBAKKER, JOANNES - Twintig Weldoorwrochte Predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur. Tweede Stuk.
12355: HOUBRAKEN, A. - Stichtelyke zinnebeelden gepast op Deugden en Ondeugden in LVII Tafereeelen vertoont door A. Houbraken en verryckt met de Bygedichten van Juffr. Gezine Brit.
12425: HOUBRAKEN, ARNOLD - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen [...]. Den Tweeden Druk.
11786: HOUTE, WILLEM VAN - Heilige Roemens-Lust van een Gelovigen in den Messias, Als den eenigen Koning zyner Kerke. Met eene afmaninge van het vertrouwen op eenig Schepsel. Betoogt en Toegepast, in eene Verklaring van Psalm XCLVI.
12198: HUGO, HERMAN|SUDERMAN, JAN|VEEN, OTTO VAN - De Godlievende Ziel vertoont in Zinnebeelden Door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige Verklaringen van Jan Suderman
10866: HULL, WILLEM VAN DEN - De Onzienlijke Zigtbaar in Zijn Bestuur, vooral ten bewijze dat God de Zonden der Menschen in dit leven straft. Eerbiedig opgedragen aan De Herders en Leeraars in de Gemeenten van Jezus Christus.
11815: HULSIUS, JOHANNES - De Hedendaegsche Antinomiänerie, Met die der Engelsche en Oude Wet-Bestryders vergeleken, en soo uyt het Woord Gods, als uyt de formulieren van Eenigheyt der Gereformeerde Kercken klaer, en grondig wederlegt, en der selve schadelijkheyt aengewesen. Op Order van de E. Classis van Walcheren.
10934: HULSIUS, PETRUS - Mengelstoffen of Versameling van Predikatien, over Uitgelesen Stoffen. Uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in de Academie Kerk te Groningen. En uit desselfs nagelaten Schriften uitgegeven, en met een Voorrede en Registers over alle de vorige Werken voorzien door D. Johannes Wilhelmius.
2227300515: HULSIUS, PAULUS - Korte Oopeninge van Pauli Brieven, geschreeven aan Timotheus. Begreepen in eenige Academische Kerk-Reeden.
11972: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van het Boek Jobs. Getrouwelyk uit het Engelsch Vertaalt, door Jan Ross. Met een Breede Voorreden over de Goddelykheit, en het rechte Gebruik der H. Schriftuere, tegen alle heilloose Atheistery, Enthusiastery, en Pelagianery, Door Theodorus van der Groe.
11853: HUYGEN, PIETER - De Beginselen van Gods Koninkryk in den Mensch. Uitgedrukt in Zinne-Beelden. Hier zyn bygevoegt de Stichtelyke Rymen van J.H. WAARBIJ: Alleenspraake met God, door den Auteur van de Beginzelen van Gods Koningryk in den Mensch.
25378: HUYSINGA, JOHANNES - Schrifturelijke Verklaringe Over het XIII Cap. Der Euangeliums Matthei, en Historische Uytbreydinge [...]
11404: HYPERIUS, ANDREAS - Andreae Hyperii Varia Opvscvla Theologica, in totius Christianae Reipublicae utilitatem conscripta, nuncq(ue) primùm in lucem data: Qvorvm Catalogvm Proxima post Praefationem pagella reperies.
11403: HYPERIUS, ANDREAS - Andreae Hyperii, Methodi Theologiae, siue praecipuorum Christianae religionis Locorvm Commvnivm Libri tres, ian denuo in lucem editi. Cum locuplete Rerum & uerborum praecipuè in ijsdem memorabilium Indice. Adiecta est etiam, de eiusdem D. Hyperii uita & obitu, D. VVigandi Orthii Oratio: unà cum Doctorum, de eiusdem morte Epicedijs.
12487: ILBERI, ALEGUNDA - Verademingen eener vermoeide ziele in de woestyne dezer wereld. Zoo als geschept en ondervonden worden de Gevallen en afzonderings Stonden, begrepen in de volgende Verssen. Door Alegunda Ilberi, Huis-vrouw van A. Alberthoma, Predikant te Leeuwarden.
12462: JACOBA VAN BEIEREN|PORTRET - Gravure met randversieringen van Jacoba van Beieren
11119: JACOBI, JOHANN DANIEL|MOULIN JR., PIERRE DU|MOULIN, PIERRE DU - Petri du Moulin oder Molinaei Vaters und Sohns Auserlesene zur Andacht und Erbauung dienliche Geistreiche Schrifften Sämmtlich aus denen Originalien ins Teutsche gröstentheils zum erstenmahle, theils aber auffs neue mit mögligster Accuratesse übersetzt, auch mit nöthigen Anmerckungen, ausführlichen Register und glaubwürdiger Lebens-Beschreibung derer beyden Herrn du Moulin versehen von M. Jo. Daniel Jacobi.
9786: JANSENIUS, CORNELIUS - Paraphrases on omnes Psalmos Davidicos cum Argumentis Eorum, et Annotationibus. In quibus omnibus agitur, & ut sublatis multis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, vera lectio retineatur, & ut ex collatione sacta cum originalibus Graecis & Hebraeis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat. Adjuncta est, oedem Authore, simllis Praraphrasis in ea veteris Testamenti Cantica quae per singulas ferias Ecclesiasticus usus observat. Editio Nova. A variis mendis quae in priores irrepserant emendata.
12168: JANZONIUS, JOHAN - Heilige Uitspanningen, om den Geest te Verlustigen, ofte Aanmerkingen over eenige plaatsen van de H. Schrifture, voornamentlyk, de Taalkunde, en de Oudheden rakende: Begrepen in Twee Boeken.
11092: (JOANNES VAN HEYST)|I.V.H. - Ontdeckinghe Vanden Raed Achitophels. Uyt-ghegheven Onder den onsaligen, ende vermomden Tijtel, van Rijpen Raed, ende salighe Resolutie, etc. Doorden Vaderland Recht-lief-hebbenden Patriott I.v.H. (=Joannes van Heyst?).
25380: JOH. HOFMAN|LODENSTEYN, J. VAN - Het Vervalle Christendom, Uyt haare Zorgeloose Doodslaap opgewekt, en Aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninglyken weg des Levens. Begreepen in Zeven Uytgelezen Zielroerende Reformatie Predikatiën, waar by zyn gevoegt Vyf voortreffelyke Predikatiën van de Beroemde Godzalige en geleere Heeren, R. Macwair, J. Ligtfoor, J. Owen, T. Case, W. Fenner.
3129: JOHNSTON, ARTHUR - Psalmi Davidici. Interpretatione, Argumentis, Notisque. Illustrati: In usum serenissimi Principis.
11475: JUNIUS, JACOBUS - Korte en bondige Verklaaring over de woorden Joh. IV: 20-24. In welk geopend werden vele plaatsenvan de H.Schrift; en tegelijk aangeweesen, waar in bestaat de Godsdienst der Samariaanen en de Godsdienst der Jooden
11405: JUNIUS, FRANCISCUS|KUYPER, ABRAHAM - D. Francisci Junii Opuscula Theologica Selecta recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
12454: KAART|MAP - Regnum Siciliae Cum circumjacentibus Regnis et Insulis (...).
12488: KAART|MAP - De Uittocht uit Egypte | Exodus from Egypt
12426: KAART|MAP - Nova Tabula Magni Ducatus Finlandiae in Provincias Divisa, (...).
12356: KAART|MAP - Comitatus Flandria
5834: KAART - Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferiorus Tabula. Ex Officina Frederici de Wit.
12497: KAREL DE STOUTE|PORTRET - Gravure met portret en randversieringen van Karel de Stoute
12336: KEMP. DIDERICUS VAN DER - De Gronden der Goede Hope, voor Neerlands Hervormde Kerke, verdedigd; Ter beantwoordinge van den Heere H. Goodricke [...]
12516: KEMP, JOHANNES THEODORUS - De Theodicée van Paulus, of de Rechtvaardigheid Gods door het evangeium uit het Geloof, aangetoond tot Geloof, in eenige Aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen, met eene nieuwe Vertaling en Paraphrase. Uitgegeeven door Hermanus Johannes Krom.
25405: KEMP, JOHANNES VANDER - De Christen geheel en al het Eigendom van Christus in Leven en Sterven, vertoont in drieenvijftig Predikatien over de Heidelbergschen Katechismus, Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Evangelische Godtzaligheit aengedrongen
10739: KEMPIS, THOMAS À - Lettere Spirituali. Dalla Latina in Lingua Italiana Tradotte da Emidio Cesarini. WITH: L'Ospedale de' Poveri. Dalla Latina in Lingua Italiana Tradotto da Emidio Cesarini. WITH: Esercizi Spirituali. Dalla Latina in Lingua Italiana Tradotti da Emidio Cesarini.
12385: KEMPIS, THOMAS À - De vier boeken van Christus naervolginge, beschreven door Thomas van Kempen. Uyt het Latijns voorbeeld vertaald door Heribert Roseydus e.a. WAARBIJ: Den Geestelycken Waer-seggenden Almanach, Getrocken uyt den wyt-beroemden ende seer ervaren Astrologant Thomas á Kempis.
11802: KEPPEL, BERNHARDUS|STARINGH, JACOB GERARD - Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Geschiedenissen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles wat tot Ophelderinge van Donkere en Zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzints dienen kan, en daarin vervat is. Uit de Verklaringen, Redevoeringen en Schriften, als meede andere Aanmerkingen der Beste Godtgeleerden, Zinryke Oudheid-kundigen en beroemde Kerk-Leeraaren, by een gezamelt, en volgens een Alphabetische Ordeninge geschikt, ten zonderlingen Nutte en Gemakkelykheid voor Schriftuur-Lievende Wereldlyke en Kerkelyke Redenaren.
11800: KEPPEL, BERNHARDUS|STARINGH, JACOB GERARD - Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Geschiedenissen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles wat tot Ophelderinge van Donkere en Zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzints dienen kan, en daarin vervat is. Uit de Verklaringen, Redevoeringen en Schriften, als meede andere Aanmerkingen der Beste Godtgeleerden, Zinryke Oudheid-kundigen en beroemde Kerk-Leeraaren, by een gezamelt, en volgens een Alphabetische Ordeninge geschikt, ten zonderlingen Nutte en Gemakkelykheid voor Schriftuur-Lievende Wereldlyke en Kerkelyke Redenaren.
11941: KEPPEL, BERNHARDUS|STARINGH, JACOB GERARD - Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Geschiedenissen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles wat tot Ophelderinge van Donkere en Zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzints dienen kan, en daarin vervat is. Uit de Verklaringen, Redevoeringen en Schriften, als meede andere Aanmerkingen der Beste Godtgeleerden, Zinryke Oudheid-kundigen en beroemde Kerk-Leeraaren, by een gezamelt, en volgens een Alphabetische Ordeninge geschikt, ten zonderlingen Nutte en Gemakkelykheid voor Schriftuur-Lievende Wereldlyke en Kerkelyke Redenaren.
11646: KINSCHOT, GASPARUS RUDOLPHUS VAN - Beschryving der Stad Oudewater; Waarin aangetoont word der zelver Herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, Overgang tot de Graaflykheid van Holland En haare gemaakte onaffscheidbaarheid van de zelve [...]
12030: KINSCHOT, GASPARUS RUDOLPHUS VAN - Beschryving der Stad Oudewater; Waarin aangetoont word der zelver Herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, Overgang tot de Graaflykheid van Holland En haare gemaakte onaffscheidbaarheid van de zelve [...]
11097: KLOECK, JOANNES|SORGEN, PHILIPPUS VAN - Eedische Verlustingen, Of Geestelyke Gezangen en Lofzangen, Op Verscheyden Voorvallen en Gelegentheden, t'zamen gesteld, en ten dienst der Zanglievende in 't ligt gebragt, door Johannes Kloek. Den Sevenden Druk, vermeerdert met een Aanhangsel. WAARBIJ: Dichtkundige Ziele-Zangen, Opgezongen door Philippus van Sorgen En verscheide andere Zang-Lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een Aenhangzel Van verscheide Gezangen van dezelfde materiale.
2227300590: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroegstervende jonge Kinderen. Opgestelt en t'samen-gebracht. Den Vierden Druk.
11854: KOLB, PETER - Nieuwe en algemene Beschryving van de Kaap de Goede Hoop in 2 delen.
11514: KRAUSS, JOHANN ULRICH - Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschrieben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Könige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.) WITH: Biblisches Engel - und Kunst Werck; alles das jenige, was in Heiliger Göttlicher Schrifft Altes und Neuen Testaments von den heiligen Engeln Gottes zu finden ist. In zierlichen Kupffern, mit beygefügten Teutschen Erklärungs und Andachts-Reimen vorstellend.
12004: KULENKAMP, GERARDUS - Vernieuwde en Verbeterde Historische School en Huisbybel of Kern der Bybelgeschiedenissen. In zich behelzende Een allerbeknopste aaneenschakeling der voornaamste Geschiedenissen, van het O. en N. Verbond. In Vragen en antwoorden voorgesteld, en ter nader Toe-eigening aangedrongen door korte Zedekundige Aanmerkingen. Benevens de Eerste Beginzelen der Heilige Aardrykskunde. Verrykt met CLX. Prentverbeeldingen, En een Kort Begrip van de Voorreden voor de Bybelschat. Over Spreuken XXII. 6.
10966: KÜSTER, LUDOLF|MILL, JOHN|N.T. - Novum Testamentum Graecum, cum Lectionibus Variantibus Mss. Exemplarium, versionum, editionum, ss. Patrum et scriptorum ecclesiasticorum. Et in easdem notis. Accedunt Loca Scripturae Paralella, Aliaque Exegetica. Praemittitur Dissertatio de Libris N.T. Canonis Constitutione, et S. Textus N. foederis ad nostra usque tempora historia. Studio et Labore Joannis Millii S.T.P. Collectionem Millianam recensuit, meliori ordine disposuit, novisque accessionibus locupletavit Ludolphus Kusterum. Editio Secunda.
11498: LAAN, PETRUS - Uitgezogte Leer-Redenen Over nadrukkelyke plaatzen des Ouden en Nieuwen Testaments. Op verscheide tyden, en by verscheide gelegentheden, als eenen Lantdag, Biddagen, &c. Met een Voorreden van Cornelius van Velzen. Benevens een Register van zaken.
11262: LACMAN, JEAN - Christelycke Ghepeysen, Toonende den versekerden wegh tot den Hemel, ende den voorsmaeck des selve, Nu on-langhs vermeerdert, met Godtvruchtighe beweginghen onder-mengelt, ende voor ieder dagh van verscheyde Maenden bedeylt. Over-geset uyt het Frans in de Nederlantsche taele. Den Sesden Druck.
25219: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf Betrachtingen, van het Sterven en den Doodt des Menschen. Tot Heylsaam gebruyk opgestelt. Na desselfs Zalig Overlyden uytgegeven, en uyt 't Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long. Tweede Druk. WAARBIJ: Verhandeling van de Eeuwigheit der Straffen. Waarin dese Hooft-leer van onse Belydenisse beweesen, en tegen alle heedendaagse Verdedigers van de Wederbrenginge van alle Dingen, vast gestelt wort. Uit het Hoogduits vertaalt door B. Keppel.
11855: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf Betrachtingen, van het Sterven en den Doodt des Menschen, tot Heylsaam gebruyk opgestelt. Na desselfs Zalig Overlyden uytgegeven, en uyt 't Hoogduytsch vertaald, door J. Le Long. WAARBIJ: Verhandeling van de Eeuwigheit der Straffen, waarin dese Hooft-leer van onse Belydenisse beweesen, en tegen alle heedendaagse Verdedigers van de Wederbrenginge van alle Dingen, vast gestelt wort. In 't Hoogduits beschreven. Uit het Hoogduits vertaalt door B. Keppel.
12169: LANDREBEN, ARNOLDUS - Schrift-maatige Verklaaring over den Eersten (-Tweeden) Brief van den Apostel Paulus, Geschreeven aan de Thessalonicensen.
11973: LANGENES, HENRICUS - Volledige Verklaaring der Klaagliederen van Jeremia [...]
12584: LANGHANS, JOHAN LODEWYK - Ziels-Zuchtingen, over Het Lyden en den Doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus. In XLI Betrachtingen Geschikt, die soo wel tot de Historie selfs, als ook tot de Verborgentheden daarin begreepen, en voornamentlyk tot een Christelyke oeffening en Godtzaaligen wandel dienstig zyn. Thans, om desselfs deftigheit, na den laatsten en vermeerderden Druk, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac le Long.
9950: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII A - Commentaria.
12428: LARDNER, NATHANAEL - De geloofwaerdigheid der Euangeli-geschiedenisse [...]
11856: LASSENIUS, JOHANNES - Heylige Moralien, of Christleyke Zede-Lessen, uyt de Evangelien en Epistelen, op alle Zon- Feest en Apostel- Dagen aangetootn. Waar in de Heylige Tekst overal van woord tot woord volgens den Sin des Heyligen Geestes, duydelijk verklaart, en tot heylsaam gebruyk, leere, troost en vermaaninge in de vreese Gods wordt toegepast, aan de Christelijke Duytse Gemeente in Petri Kerk tot Copenhagen. Door bystand van den Heyligen Geest in 't openbaar gepredikt. Uyt het Hoog- in 't Nederduyts vertaalt door Johannes Frederik Meyer. Tweede Deel.
11888: LAURENTIUS, JACOBUS - Schild des Geloofs, Ofte Grondighe wederlegginghe van seecker Dialogus of t' Samenspreeckinge, uytgegeven door Angelus de Monte Bello, Licentiaet inde H. Godheyt tot Leuven, waer in ondersocht word, of de Catechismus, welcke in Holland ende elders gebruyckt word, op Gods Woord gegrond is of niet? Waer in by occasie meest alle de Verschillende Leer-Puncten tusschen de Gereformeerde en de Roomsche Kercke naecktelijck worden ontdeckt, ordentelijck verhandelt, ende de gesonde Leere in den Catechismo begrepen, grondelijck bewesen en verdedight.
11476: LAWRENCE, MATTHEW - De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en troostelijck beschreven. En uyt de Engelsche Tale in 't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn.
11889: LEAD-WARD, JANE - De Openbaeringe der Openbaeringen, zijnde besonderlick als een Proefe of Inleydinge tot het ontsegelen, openen, en ontdecken van de seven Segelen, de seven Donderslagen, en den Staet van 't Nieuwe Jerusalem. Dewelcke tot hier en toe noyt van ymant als alleen van den Geestelijken Onderscheyder eeniger maten, tot voldoeninge na het diepe Verstant van het groote Mysterium, so ver zijn ontdeckt en in 't licht gebragt.
12357: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMONS VAN (N.S.V.L.) - De Bevestigde Christen, Aangespoort om met Alle Yver de Heiligmaking na te Jagen. Ter Ontdekking en Overtuyging, van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide Verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende.
12429: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Wedergeboren Christen, Ofte Een Verhandeling van de Geestelyke Vernieuwinge des Menschen. Waar in die bestaat, hoe nodig zy is ter Zaligheid, en wat Verpligting deselve op hun legt, om door een Dankbare Erkentenis God te verheerlyken. Den elfden Druk.
25355: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMONS VAN (N.S.V.L.) - De Bevestigde Christen, Aangespoort om met Alle Yver de Heiligmaking na te Jagen. Ter Ontdekking en Overtuyging, van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide Verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende.
11264: LINTZ, ADAM VAN - Koopmans Reekeningen, Het Derde Deel. Waar in veel nodige, en dienstige zaken, des aangaanse, odentelijk by een gesteld zijn, en berigt worden. Den Vijfden Druk.
2227300612: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Geestelijke Opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. Predicatien, En Aangedrongen door het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J.v.L. eertijds seer vermaart Leeraar in de Stad Utrecht. De tweede Druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, door Everhardus vander Hooght. De Derde Druk.
12456: LOHRMAN, WILHELM GOTTHELF - Lunar map in 25 sections. With a description of the individual maps by J. F. Julius Schmidt. Second edition. Edited by Paul Ahnert.
25076: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, Dat is, Alle de Theologische Wercken, Van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast, en door verscheyde Oversetters, uit de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Tot meerder gherijf van den Christelijken Leser, is de ordere der Tractaten te zien even voor het werk, en achter zijn twee Registers, tot de meeste stichtinghe by-ghevoeght, door P. de Lange.
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
12170: LUNDIUS, JOHANNES - Heiligdommen Godsdiensten, en Gewoontens der Oude Jooden, Voorgesteldt in eene uytvoerige Verhandeling, van het Levitische Priesterdom. In Vyf Boeken, als Het Eerste, Van den Tabernakel, en desselfs toebehooren. Het Tweede, Van den eersten, en tweeden Tempel, met al desselfs pracht, en omslag. Het Derde, Van de Googe- en andere Priesters, der zelver kleeding, zalving en verrichting. Het Vierde, Van de Leviten, der zelver oorsprong, en dienst. Het Vyfde, Van den Daagelykschen Godsdienst der Oude Hebreen, met der zelver week- maand- en jaar-feesten. Met een naaukeurige aanwyzinge, waar op alles heeft gedoelt, tot groot licht van de H. Schriftuur, en Verklaaringe van zeer veele plaatsen, zoo van den Bybel, als van andere geloofwaardige Joodsche, en Christen Schryveren, doorgaans met cierlyke, en nutte printverbeeldingen Voorzien. Uyt het Hoogduits vertaald, door Isaac le Long, Overgezien, en met aanmerkingen Verrykt, door Gerardus Outhof.
25025: LUSSING, HENDRIK - Handleiding tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, Voor, bij en na de bedieninge. Of Redenkavelingen, Meditatien, Gebeden en Gezangen omtrend De voorbereiding en zelfsbeproeving tot, de werkzaamheden bij, en de betrachting na het houden van het zelve. Met ene Voorreden van den Wel Eerwaardigen en zeer Geleerden Heere Theodorus van Schelluyne.
10151: LUTHER, MARTIN/GREIFF, JOHANN JACOB - Des Theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtliche Theils von Ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen Lateinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Werke, Welche aus allen vorhin Ausgegangenen Sammlungen zusammen getragen, Und Anietzo in eine bequemere und nach denen Materien eingerichtete Ordnung gebracht, nach denen ältesten und besten Exemplarien mit Fleisz übersehen und verbessert, mit verschiedenen in denen Altenburgischen und andern Tomis ermangelnden Schrifften vermehret, und mit nöthigen Vorberichten versehen. WITH: M. Johann Jacob Greiffs, Pastoris in Mölbis, Vollständige Register über die XXII Leipziger Theile der gesammten Schriften Des seligen D. Martin Luthers, Nebst einem auf die Wittenbergischen, Jenischen, Altenburgischen und andern deutschen Tomos eingerichteten Repertorio, Ingleichen einem Supplement und Nachlese verschiedener Schiften und vieler, meistentheils annoch unedirten deutschen Briefe Lutheri, Mit einer Vorrede Herrn D. Christiaan Friedrich Börners.
11296: LUTHER, MARTIN - Der Psalter Deudsch Mit den Summarien. D. Mart. Luther.
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
12585: LUTHER, MARTIN - Standbeeld van Martin Luther, vasthoudende de Bijbel: Sola Scriptura.
12358: LUYKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheyligde, liefhebbende ziele, in drie deelen verdeelt. Afgebeeld door Vijftig nette koopere figuren.
11974: LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert.
12083: LYBREGHTS, ARENT - Redenerende practycq, over 't oeffenen van het notaris ampt. Vevattende een menigte van verscheide onderwerpen, ofte korte en allezints beknopte formulieren van uitgevoerde notariale actens, met eenige allerbyzonderste en nodigste aanmerkingen [...] dienende tot luister en sieraat van de notariale practycq. Tweden druk.
12539: LYDIUS, JACOBUS - Den Roomschen Uylen-Spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-Catholijke Legende boeken, ende andere Schrijvers. Vermakelijk, ende stichtelijk om te lesen voor alle Catholijke Hertekens. Met noodige Annotatien en verklaringen hier en daer verlicht. Mitsgaders met verscheydene kopere platen verçiert.
25223: LYWOOD, RUTH|MANUSCRIPT - This is the Last Will and Testament
25224: LYWOOD, RUTH|MANUSCRIPT - This Indenture
11422: MAIMBOURG, LOUIS|SECKENDORF, VEIT LUDWIG VON - Viti Ludovici a Seckendorf Equitis Franc. Consiliarii intimi Saxonici & Brandenburgici Commentarius Historicus et Apologeticus De Luteranismo, Sive De Reformatione Religionis ductu D. Martini Lutheri in magna Germaniae parte aliisque regionibus, & speciatim in Saxonia recepta & stabilita: In Quo Ex Ludovici Maimburgh Jesuitae Historia Lutheranismi Anno MDCLXXX Parisiis Gallice edita Libri Tres ab anno 1517 ad annum 1546 Latune versi exhibentur, corriguntur, & ex Manuscriptis aliisque rarioribus libris plurimis supplentur. Simul & aliorum quorundam Scriptorum errores aut calumniae examinantur. Auspiciis Serenissimi & Potentissimi Electoris & Serenissimorum Ducum Saxoniae, Eo fine, Ut ad veram & exactiorem notitiam rei gestae, & ad depulsionem calumniarum, ex fide dignis monumentis, denuo via pateat: Pro honore Dei, & pace Ecclesiae, justaque defensione pietas & virtutis, a Majoribus in negotio Reformationis estensae. Adjectis Indcibus Necessariis & locupletissimis. Editio Secunda Emendatior.
12257: MALBY|MINIATURE GLOBE - Terrestrial Globe.
12360: MANGER, SEBALD GODFRIED|SCHMIDTMANN, JOHANN DANIEL - De Gewigtigste Vraag van den Groten Herder der Schapen, Jesus, aan de Opzienders zyner Kudde Joh. XXI: 15. Overwogen by de Bevestiging van den Wel Eerwaarden Heere Willem Lodewyk Pielat, Als Leeraar in de Gemeente J.C. binnen Delft. Nevens eene Intree-Reede Over het doorluchtige en Geweetenverbindende Ampt der Gesanten van christus, Volgens 2 Cor. V: 20. In En Nadere Verbintenis aan de Delfsche Gemeente over I Thess. IV: 1. Waarby gevoegt is Messias Lievdezorg voor Jerusalem in 't Bestellen van getrouwe Wachters op desselfs Muuren Jes. LXII: 6. 7. Met welker overweging de gewone Wachterspost over de voorgenoemde Gemeente is opgedragen aan Den Wel Eerwaarden Heere Petrus Tiquet. WAARBIJ: Christelyken Zwaanen-Zang van Joh. Dan. Schmidtmann. Met eene Voorreede, en Kerkreede op den doodt van den Hoog Eerw. Heer H. van Akphen. Gehouden 1742. den XI. Nov. In de Janskerk. Door Albertus Voget.
12592: J. MANNING|POCKET GLOBE - Miniature terrestrial pocket globe. Model of the earth.
12006: MANUSCRIPT - Rare manuscript tekst with pen drawing of a sea creature
9907: MANUSCRIPT/CHOULANT, JOHANN LUDWIG - Pathologie & allgemeine Therapie, nebst Receptierkunst.
12433: MANUSCRIPT - Medieval manuscript. Leaf from a Book of Hours, France
12432: MANUSCRIPT - Medieval manuscript. Leaf from a Book of Hours, France
10224: MANUSCRIPT/KLINGSOHR, AUGUST/VLECK, JACOB VAN - Catalogus der seit der Restitution der Brüderkirche ordinierten Brüder nebst denen zu Diaconissen eingesegneten Schwestern, und denen zu Acoluthie angenommen Geschwistern.
12434: MANUSCRIPT - Medieval manuscript. Leaf from a Book of Hours, Northern Netherlands
20001: MARCK, JOHANNES A - PORTRET. Johannes à Marck (1656-1731) op middelbare leeftijd gekleed in toga met bef, gegraveerd in medaillon. Door Pieter Tanjé naar een schilderij van D.M.C. Court. Het portret is gedrukt in een afzonderlijk gegraveerd rechthoekig sierkader uitgegeven door Johannes Hasebroek. Onderschrift: 'Johannes a Marck, Frisius' waaronder een beknopte Latijnse biografie met een 8-regelig Latijns vers door Jacob Trigland.
12007: MARCK, JOHANNES A - Ontleding der Openbaringe van Johannes, Getrokken uit de Uitlegginge over de Openbaringe, en eenige andere Werken. Waar by gevoegt is een Verhandeling van Rachels Rouklage over haare Kinderen, Jer. XXXI. vs. 15. op den Bethlehemitischen Kindermoort, Matth. 11. vs. 17, 18. by bloote Toepassing overgebragt. Uit het Latyn vertaalt, en beknoptelyk by een gebragt door Cornelis van Santvoort. En verrykt met een Voorrede van den Hooggeleerden Heer Johannes Wesselius.
10869: MARCK, JOHANNES A - Het Merch der Christelijke Godts-Geleertheit, Behelsende te gelijk een Korte en Leeringe der Waarheeden, en Weederlegginge der Dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeucht opgestelt.
11679: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De Byen-corf der H. Roomscher Kercke. By den Auteur Vergroot, ende verijckt, nae den Fransoyschen Bijen-corf, ofte Tableau, & c. by hem int Licht gebracht, int Iaer 1599.
12587: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Het Boeck der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de ghewoonlicke oude wijsen van singen, ouergeset. Mitsgaders de heylige schriftuerlicke lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, en(de) oock in nederlantschen dichte, na der Hebreïsscher en(de) Grieckscher waerheyt, Mit elck sijnen text van woirde te woirde daer tegen ouer, int duytsche gestelt. WITH: Het Boeck Der heylige schriftuerlijcke Lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, ende in Nederlandtschen dichte nae de Hebreissche ende Griecksche waerheyt trouwelijck overgeset: WITH: Catechismus, ofte Onderwijsinge inde Christelijcke Religie, welcke inden ghereformeerden Euangelischen Kercken en(de) Scholen der nederlanden gheleert en(de) gheoeffent wert. Mitsgaders de Christelijcke Ceremonien ende Gebeden. WITH: Den Siecken Troost. Twelck is een onderwijsinghe inden Geloove, en(de) den wech der salicheyt, om ghewillichlijck te steruen.
6415: MAROT, CLEMENT/BEZE, THEODORE DE - Les Pseaumes de David, Mis en rime Françoise. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiques, La Forme d'Administrer le Baptisme, La Maniere de Celebrer la Sainte Cene, Le Catechisme, et Exercice Journalier du Chrestien.
12408: MARSHALL, JOHN|MINIATURE BOOK - The Infant's Library Book
10834: MARTIN, DAVID|MORTIER, PIETER - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, Verrykt met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen In koper gesneeden.
11796: MARTIN, DAVID|MORTIER, PIETER|PRINT BIBLE - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, Verrykt met ontrent vierhonderd Printverbeeldingen In koper gesneeden.
11650: MARTIN, DAVID|MORTIER, PIETER|PRINT BIBLE - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, Verrykt met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen In koper gesneeden.
10765: MAURITIUS, JOHANNES - Korte Verhandeling van het Recht en Gebruyk der Graven en Begraaffenissen, So der Aloude, als Hedendaagsche Volkeren.
11742: MAURITS, PRINS VAN ORANJE - PORTRET. Maurits, Prins van Oranje, ter halver lijve rechts, geharnast, de commandostaf in de hand, met 5 regels onderschrift in cursief Latijn, naar M.J. Miereveld door J. Muller, 1608
11298: MAUVILLON, ELÉAZAR - Histoire de Gustave-Adolphe Roi de Suede. Composée sur tout ce qui a paru de plus curieux, & surun grand nombre de Manuscrits, & principalement sur ceux de Mr. Arkenholtz.
12362: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorming of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben, als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt.
25356: MEL, COENRAAT - De Geopende Genade-Throon of Voortreffelyke Kerk-Redenen, Voor, By, en Na het Gebruik des Hoogwaardigen Avondtmaals. Over verscheide uitgeleze Texten der H. Schrift gedaan. Waar in de Plichten worden voorgestelt, Hoe men zich tot dit heilig Werk waardiglyk bereiden, by het zelve met Gode behaaglyke ziele-gestalten verschynen, en na het zelve zyn vernieuwt Verbondt door een heiligen wandel onderhouden moet.
25410: MEL, COENRAAD - De Prediker Salomo, of de IJdelheid der Wereld. Door Kerkredenen opgehelderd en toegepast. Naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald door Johan Willem van Haar. Nieuwe Uitgave.
12489: MEL, COENRAAD - De Tabernakel, of Breedvoerige Beschryving van de Tente der t'Zamenkomste, Benevens alle derzelver deelen en heilige gereedschappen, als, d'Arke des Verbonds, het gouden Altaar, de Kandelaar, de Tafel der toonbrooden, het koperen Waschvat, en het Brandoffersaltaar. Alsmede, Schriftmatige onderzoeking der uitnemende verborgenheden en heerlyke voorbeelden: hoe daarin de Heere Christus en de Kerk des Nieuwen Testaments zyn afgeschetst geworden. En overzulks eene Verklaring over Exodus XXV. XXVI. XXVII. XXX. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. en XL. Benevens meer andere duistere Schriftuurplaatsen. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Johannes Willem van Haar. Vooraf gaat eene breedvoerige Inleiding en Schets der Joodsche Oudheden, door den Heer Coenraad Mel, doch nu grootelyks vermeerdert en verbetert.
12009: MEL, COENRAAD - De Prediker Salomo, of de IJdelheid der Wereld. Door Kerkredenen opgehelderd en toegepast. Naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald door Johan Willem van Haar. Nieuwe Uitgave.
11115: MEL, COENRAAD - Woorden op Zijnen Tijd. Of Plegtige Leerredenen over uitgezochte teksten der Heilige Schrift, uitgesproken op Boet- Vast- Bede- en Dankdagen, in tijden van oorlog gehouden. Alsmede in dure tijden en aanstekende ziektens. Mitsgaders over evrscheidene jaarsaizoenen en eenige andere aanmerkelijke gevallen. Naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald door Johan Willem van Haar. Nieuwe onveranderde uitgave.
11412: MELANCHTHON, PHILIPPUS - Loci Praecipui Theologici. Nunc denuo cura et diligentia summa recogniti, multisque in locis copiose illustrati. Cum appendice disputationis de Coniugio
11017: MERCURIALE, GIROLAMO - Hieronymi Mercvrialis, De Arte Gymnastica, Libri Sex: In quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, & quidquid denique ad corporis humani exercitationes pertinent, diligenter explicatur. Secunda editione aucti, & multis figuris ornati. Opus non modo medicis, verumetiam omnibus antiquarum rerum cognoscendarum, & valetudinis conseruandae studiosis admodum vtile.
12086: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het Nut der Tegenspoeden, Brieven, en andere Gedichten. Tweede druk.
10885: METEREN, EMANUEL VAN - Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen Staet, Handel, Oorloghen ende Gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige baerder Ghebueren handelinghen. Voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van Wapenen ende Vrede, in 't Jaer 1608.
12588: METEREN, EMANUEL VAN - Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot den Jare MVICXII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met by na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt. Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken.
25266: METEREN, EMANUEL VAN - Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot den Jare MVICXII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met by na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt. Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken.
12010: MICHAËLIS, JOHANN DAVID - Uitbreiding van, en Aanmerkingen over de brieven van Paulus aan de Galatiers, Ephesiers, Philippensen, Colossenzen, Thessalonicensen, Timotheus, Titus en Philemon
4274: MICHAELIS, J.H. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Libros. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
11619: MICHGORIUS, JOANNES - De Ware Troost-Grond der Gelovige Zielen, Overvallen en gedrukt met overgroote droefheyt, wegen het afsterven harer vrienden: Gedaen en beschreven over hetoverlijden van Carel Rabenhaupt [...]
2227300655: MILL, DAVID - De Ware Wysheit op Haren Tyt Sprekende, of Leer-Redenen zynen Leerlingen tot een Vorbeelt, ook alle Heil-Begerige Zielen, tot Opbouwinge en Bevestiginge, in 't Allerheiligste Gelove, eenmaal den Heiligen overgelevert, voorgestelt.
12589: MINIATURE BIBLE - Te?s Kaine?s Diathe?ke?s hapanta = Novum Jesu Christi Domini nostri Testamentum
2227301090: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Langh Gewenschte en vast Aenstaende Bekering van het Volk der Jooden, Nevens de maniere van dien, de aenleidende middelen daer toe, ende de weg, die God in deezen met dat Volk houden zal, gelyk ook de wyze van de vereniging der Stammen, de herbouwing van hun Stad, en wederkering in hun land. Tot overtuiging, vriendelyke uitlokking, en vertroosting van het verstroyde Israel, in 't breede vertoond, in eene kortbondige verklaring van die zoo nadrukkelyke, en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI. Verrykt met verscheide aenmerkingen, en Nooten ter zelver materie dienende.
11516: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden ende Gewoonten Die huiden in gebruiken zijn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene (= Yehudah Aryeh mi-Modena), Venetiaansch Rabbi. Met een Vervullingh, noopende de Gesintheit der heedendaegsche Caraïten en Samaritanen. Waar by noch een tweede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelijking der Joodsche Kerk-zeeden met de Leere der Kerke, neevens een Verhaal, aangaande de verscheide Missen, of Liturgien, dewelken door de geheele Weereldt gebruikelijk zijn. Door De Hr. Simonville. En in 't Nederduitsch Vertaalt door A. Godart. Met schoone koopere Plaaten vercierd.
11117: MOLENAAR, SIMON - Nuttige Mengel-Stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, In eenige Leer-Redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen
25267: MOLENAAR, SIMON - Bybel-Merch, ofte Kort Begrip der Ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, naukeurig naar deszelvs leidraad, by wege van vragen en antwoorden voorgestelt.
10833: MONTANUS, DANIEL - Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ: Prognosticatie ofte Voor-Segginghi Voor het Jaer ons Heeren M.DCC.XV. Als oock van des-selfs Vier-Tyden en de Eclipsen. Ordonnantien van 't Vertrecken vande Boden ende Posten. De Jaer en Peerde-Merckten. Nieuwen Tarif van de Verhooghde Munten. Met naer elcke Maendt een aengenaem Constjen tot vermaeck van den Leser: waer naer volghen sal een bondigh Verhael of Chronycke van gedenckweerdighste saken die in dese Landen gebeurt zyn, byginnende vanden Jaere 1506. tot den Jaere 1521. WAARBIJ: Nieuwe Chronycke Van alle het aenmerckelijckste het welcke sedert September 1713. tot Julii 1714. voorghevallen is. WAARBIJ: (Tabel:) Het Groot Cyffer-ghetal van Eenmael een, Dienstigh voor alle Persoonen
11819: MONTANUS, ARNOLDUS - 't Wonderlyck Evangelium van Nicodemus, Verrijckt met bondighe uyt-leggingen, begrijpende kortelijck den ouden en nieuwen toestand der H. Roomsche Kerck
11680: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, Of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De tweede Druk.
11863: MOOR, BERNHARDINUS DE - Aanmerkingen van Bernhardinus de Moor op de Orde des Heils, volgens welke Godt, aan ByzondereMenschen, zyne Zaligmakende Genade schenkt. Of het verband tusschen Genade en Pligt, in ene Verhandeling voorgestelt.
7939: MORNAY, PHILIPPE DU PLESSIS - De Veritate Religionis Christianae Liber. Adversvs Atheos, Epicureos, Ethnicos, Iudaeos, Mahumedistas, & caeteros Infideles. Latine versus, nuncautem ab eodem accuratissime correctus. Accessit eiusdem authoris, vitae mortis, atque adeo humanarum actionum Christiana ac pia consideratio.
8694: MORNAY, PHILIPPE - Meditations Chrestiennes sur plusieurs Pseaumes. WITH: Meditation svr le Psalme cent-un. Au Roy. WITH: Meditation sur le Psalme LI.
11890: MUSCULUS, W. - Den winckel van den Paus van Roomen, waer in de schattinghe van alle voor-vallende saecken wordt ghestelt, met aenteeckeninghen uyt de decreten, concilien, ende canones, soo wel oude als nieuwe ghenomen, tot bevestinghe der leeringe van ouds inde kercke ghebruyckt. Door A.D.P. ende nu uyt het Latijn ende Fransche in Nederlands ghetrouwelick vertalet.
12520: NAHUYS, PETRUS - Korte en Zaakelyke Uitbreiding over het Gebedt des Heeren. Waar by noch eenige Keur en Mengel-Stoffen. De laatste naar Gelegentheit van Tyden en Zaaken verklaart en toegepast. WAARBIJ: De gansch treurige en plegtife uitvaart ban zyne doorlugtigste hoogheit Willem den Vierden [...].
12089: NAHUYS, PETRUS - Korte en Zaakelyke Uitbreiding over het Gebedt des Heeren. Waar by noch eenige Keur en Mengel-Stoffen. De laatste naar gelegentheit van Tyden en Zaaken verklaart en toegepast.
10656: N.N.|NAKATENUS, WILHELMUS - Hemels Palm-Hof, ofte Groot Getyde-Boek. Beplant met Godtvrugtige Oeffeningen Van Kerckelycke Getyden, Litanien, Gebeden, ende Meditatien, &c. Meestendeel getrokken uyt de H. Schriftuur, en H.H. Oudvaders. Den laatsten Druk. WAARBIJ: Oeffeninge ende Gebeden, om te besoeken (door den geest) de seven Kerken tot Romen. Men leest dese besonderlyk op de Vrydagen, ende in den tydt van de veertig dagen Vastens.
10995: NAKATENUS, WILHELMUS - Hemelsch Palmhof, versierd met Oefeningen en Gebeden. Vyfden Druk.
25226: NARDIN, JEAN FREDERIK - De euangelische leeraar, vervattende verscheidene leerredenen [...] Eerste deel.
12594: NATHANIEL HILL|POCKET GLOBE - Miniature terrestrial pocket globe in a celestial case made by Nathaniel Hill.
25094: NEAL, DANIEL - The History of the Puritans of Protestant Non-Conformists. In Two Volumes. Vol.I. containing The Reigns of King Henry VIII. Edward VI. Queen Mary, Queen Elizabeth, King James I. and part of King Charles I. to the commencement of the Civil War. Together with a Review of the first Part of the History, in Answer to the Vindication of the Church of England during the Reign of Queen Elizabeth, by the Right Reverend the Bishop of Worcester. Vol.II. containing Part of the Reign of King Charles I. from the commencement of the Civil War, the Period of the Common-wealth, Protectorship of Oliver Cromwell, the Reigns of King Charles II. James II. And Part of King William and Queen Mary. The Second Edition Corrected.
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
12595: NEWTON & BERRY|POCKET GLOBE - Miniature terrestrial pocket globe in a red painted cardboard case.
12596: NEWTON & SON|POCKET GLOBE - Newton's New & Improved Terrestrial Globe
12387: NEWTON, JOHN - Gods genade en vrijmagtig albestuur, ontdekt in de zeldzaame levensgevallen, langduurige en merkwaardige reizen, en zonderinge bekeering, van den eerwaardigen heere Johan Newton (schrijver van de Cardiphonia;) voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. brieven aan den eerwaardigen heere T. Haweis. Uitgegeeven met eene korte voorreden, door Cornelis Brem.
12459: NEWTON & SON|POCKET GLOBE - Newton's New & Improved Terrestrial Globe
12116: (NICOLAAS HOEFNAGEL)|HOFSTEDE, PETRUS|N.N. - Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 december 1781, geschreven aan zyn vriend Johan Barueth [...] waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers met de Ouderwetsche Nederlandsche patriot klaarlyk bespeurd, en met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen is. WAARBIJ: De Verraders verraden, Kees Vermynen berispt, en de verraders in tweedragt, over de Echo, of scherpe WEERKLANK, gevolgd van een gevegt tusschen Leddie Haake van Rotterdam, en Do. BARUETH, van Dordrecht. klugt-spel. WAARBIJ: Lees-Cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe Magistraten van diversche steeden te schenden, het LYK zullen gelieven te volgen, vsan den wel degelyke onwaardige Heere! Den Heere Johan Barueth.
12151: NIEL, CORNELIS VAN - Een Welrieckende ende Hertsterckende Balsem, Vloeijende uyt den Heylsamen Boom des Levens, Staende Midden in het Paradijs. Gevende den elendigen Mensch, gevallen in de Doot, wederom het Leven.
11135: NUPOORT, JAN - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het Voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk word opgegeven. Benevens een Aangangzel tot beide Deelen behoorende. Vierde Druk.
12013: NUPOORT, J. - Kort Begrip voor Min Geoefende, getrokken uit het werkje van den heer J. Nupoort, over het voorbeeld der Goddelyke Waarheeden van den heer A. Hellenbroek.
25101: NUYS KLINKENBERG, J. VA - De Leer der Drieëenheid tegen de zogenaemde Nieuwe Hervormers verdeedigd.
12172: NYLÖE, JAKOBUS - Uitgezogte Bybelstoffen. Of Verklaringen over vele voorame plaatsen der Goddelyke Schriften. Die naar het oogmerk der H. Schryveren ontvouwt, of uit Talen en Outheden doorgaans opgeheldert worden
12314: OCKERSE, WED. KLEIJN, A. - Opwekkingen tot Godsdienstig gevoel, voornamelijk in het huisselijk leven. Naar het Hoogduitsch, door vrouwe A. Ockerse, Wed. Kleijn.
10657: OFFERMAN, JOHANNES ANDREAS - De Christen in bespiegeling en oefening, of verzameling van Onderwijzingen en Gebeden. Uitgegeven door een Roomsch Priester. Met Platen. Nieuwe verbeterde uitgave.
11745: OOSTERWYCK, VOLCKERUS VAN - De Christelycke Seneca, Ofte Joseph Halls DrieHondert Gulde Spreucken, uyt de Engelsche Tale op rijm ghestelt. WAARBIJ: De Hofbloemen ofte Drie Hondert Stichtelijcke en Leersame Bedenkingen over verscheyden gelegentheden, betreffende dÓeffeningh der Godtsaligheyt
12259: OOSTRUM, ANTHONIUS VAN - Korte ende Beknopte Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus, Tot Onderwyzinge der Eenvoudigen t'zamengestelt. De Zestiende Druk. Van nieuws overzien, en met een korte Onderzoekinge en Belydenisse des Geloofs vermeerdert.
12152: ORANJE, WILLEM VAN - Apologie, ofte Verantwoordinge des Doorluchtigen ende Hoogh-geboren Vorsts ende Heers, Wilhelm van Godts genade Prince van Orangien, Stadthouder Generael van de Nederlanden: Gouverneur van Brabandt, Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, ende Wtrecht, &c. Teghen den Ban ofte Edict by forme van Proscriptie, tegen hen gepubliceert by den Coningh van Spagnien.
12364: OSTERWALD, JEAN FRÉDÉRIC - Verhandeling over de oorsprongen van het bederf, dat tegenwoordig onder de Christenen heerscht.
3712: OSTERWALD, JEAN RODOLPHE - La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
25103: OUBOTER, BARTHOLOMEUS - Aaneengeschakelde Verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus. Met eenige Tusschengevoegde Aanmerkingen, tot Nuttige Stichting, die in het Geloof is.
12337: OUTHOF, GERARDUS - De Profecy van Obadias Letterlyk, en uit de oudtheidt verklaardt en opgehelderst, in haare vervullinge aangetoondt, en ter betragtinge toegepast. Nu merkelyk vermeerdert met Ondergevoegde Aanteekeningen en agteraangevoegde Oudtheitkundige en Bybelsche Aanmerkingen, als ook met de Synodale Kerkreede over Pred. 12: 11. en eenige Aanmerkingen over 't Doopformulier, door Gerardus Outhof. De tweede Druk.
12542: OUTHOF, GERARDUS - Bybelsche en Oudtheidtkundige Keurstoffen, over Psalm CXVIII. Paulus Kruisleere, uit I. Kor. I. vs. 23. met VI. Aanmerkingen. De leere van Christus opstandinge uit I Kor. 15, 1-17. en eindelyk de geestelyke overwinnaar in den stryd van Koning Jesus, met den beloofden prys uit Openb. 2 vers. 17.
12386: D' OUTREIN, JOHANNES|LYDIUS, NICOLAUS - Het Hoogelied van Salomo, Kortelijk verklaard. Onlangs in rijm nagevolgd, en nu vermeerdert met eenige aanteekeningen, en een Aanhangsel, bevattende een verklaring van eenige Profetien, als het lied van Moses, Deut. XXXII. Exod. XV. En eenige Psalmen, mitsgaders een betooging van den Profetischen sin van het Hooglied en Deut. XXXII.
12052: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt.
11895: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt. Door syn Eerw. Selfs merkelyk verbetert en vermeerdert, zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe. In leven Doct. en Professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De Sesde Druk, van veel fouten gesuivert.
11790: D' OUTREIN, JOHANNES|LYDIUS, NICOLAUS - Het Hoogelied van Salomo, Kortelijk verklaard. Onlangs in rijm nagevolgd, en nu vermeerdert met eenige aanteekeningen, en een Aanhangsel, bevattende een verklaring van eenige Profetien, als het lied van Moses, Deut. XXXII. Exod. XV. En eenige Psalmen, mitsgaders een betooging van den Profetischen sin van het Hooglied en Deut. XXXII.
12015: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt, door Simon Commenicq.
11746: OWEN, JOHANNES - Verhandeling van de Heerlykheid van Christus, In zyn Persoon, Bedieningen en Genade. Nevens het onderscheid tusschen Geloove, en Gesichte, Dienstig tot gebruik der Gelovigen. Met toepasingen van alle die Bedenkingen. I. Voor onbekeerde Sondaren, en ook voor Heiligen onder geestelyke verslapping. II. De Weg en Middelen tot herstelling en verkryging van nieuwe invloed van Genade.
11754: OWEN, JOHN/NUTTES BOTMA, JOHANNES - Theomachia autexousiastike ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekkinge van de Oude Pelagiaansche Afgod, De Vrye Wil, Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten nadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie. WAARBIJ: Eene Zamenspraak over eenige grondwaarheden in de Hervormde Kerk, waar over verschillend gedacht, gesproken en geschreven word, als: 1. over de oorsprong der dwalingen 2. over de leer der Verzoening 3. over de Verkiezing 4. over des menschen verdorvendheid 5. over de Bekering 6. over de volharding der Heiligen 7. over het verband der zaken. Door Johannes Nuttes Botma, oud ouderling te Marrum.
11747: OWEN, JOHANNES - Verklaring van de heerlikke Verborgentheyt van Christus, God en Mensch. Met aanwijsing van de oneyndige Wijsheyt, Liefde en Kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, Belijk ook de gronden ende redenen van sijn Menschwording, de nature van sijn bediening in den Hemel, de tegenwoordige staat der Kerk daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon in den Godsdienst, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden.
12543: OWEN, JOHANNES - De Dodinge der Zonde in de Gelovigen. Vertonende Deszelfs Nootzakelykheyt, Nature, en de Middelen daar toe. Met een oplossing van verscheyden gevallen der Conscientie, daar toe behoorende. Dikwils in 't Engels herdrukt, en om desselfs Nuttigheyt in onze Nederlantse Tale overgezet. Den Tweeden Druk. Op nieuws overgezien en verbetert.
11793: OWEN, JOHANNES - Oeffeningen aangaande de Naam, Oorspronk, Natuur, Gebruik en Standhouding van een Dag van Heilige Ruste, Waarin de Oorspronk des Sabbaths van de grondlegginge der Wereld, de Moraliteit van het Vierde Gebod, nevens de verandering van den sevensten Dag ondersogt worden.
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
10890: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of Echt Verhaal van Geestelijke Bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den Evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche Kerke-Orde. Op nieuw uitgegeeven en met eene voorrede voorzien door Ds. A.P.A. du Cloux.
25413: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of Echt Verhaal van Geestelijke Bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den Evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche Kerke-Orde. Op nieuw uitgegeeven en met eene voorrede voorzien door Ds. A.P.A. du Cloux.
12338: PAMPHILI, EUSEBIUS - Kanaän en d'Omleggende Landen, vertoont in een Woordenboek uit de H. Schrift en Josephus, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Bergen, Stroomen, enz. van 't Joodtsche Landt, en de Landtstreeken der aangrenzende Volken, met de aaloude Geschiedenissen dier tyden verknocht. Hier is volkomen tusschen beide ingevoegt de Plaatswyzer des H. Landts, van den grooten Wereldtbeschryver Nicolaus Sanson, ook met d'Aanmerkingen van den Heere Johannes de Klerk en verscheide Voorberechten, tot nader verstandt der H. Landtbeschryvinge, en dezer Schryveren. Nauwkeurig uit het Latyn vertaalt door W.v.R. voort in 't geheel tegens de Nederduitsche Overzettinge des Bybels vergeleken, en d'oneindige veranderingen der Naamen, met zommuge nodige Byvoegzelen en Verklaringen, vervolgens in 't Werk gebragt door F. Halma. Hier komt op veele plaatzen, tot nader ophelderinge, by, de breeder Beschryvinge van den Heere O. Dapper, van zommige voornaame deelen van Syriën en Palestyn, als mede de Reize naar en door het H. Landt, van den Predikmonnik Brochardus, nevens die van den Heere Henr. Maundrell, en verder, een Kort begryp der H. Tydtrekeninge, van den Heere Arnaud d'Andilly. Met nodige Landtkaarten en Printverbeeldingen verrykt.
12435: PARS, ADRIAAN - Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse Schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Met kopere Afbeeldsels.
12525: PATRICK, SIMON|POLUS, MATTHEW|WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
12288: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
12457: PATRICK, SIMON|POLUS, MATTHEW|WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
12493: PATRICK, SIMON - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaerts geraekte, benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden. Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd.
9743: PELTANUS, THEODOR ANTON/MALDONADO, JUAN DE/SCHEIBLER, CHRISTOPHORUS/MERCATOR, REINERUS - Theodori Peltani Societatis Iesv Theologi In Proverbia Salomonis Paraphrasis et Scholia. Ex SS. Patrum scriptis vulgatae editioni accommodata, & Morali doctrina Concionatoribus & Catechistis perutili referta. Accedvnt Observationes è libris Singulariam P. Martini de Roa Cordubensis eiusdem Societat. WITH: Joannis Maldonati Andalvsii Societ. Iesv Theologi, Commentarij in Prophetas IIII. Ieremiam, Marvch, Ezechielem, & Danielem. Accessit Expositio Psalmi CIX. & Epistola de Collatione Sedanensi cum Caluinianis, eodem auctore. WITH: Controversiae Lutherano-Catholicae. De Matrimonio Ecclesiasticorvm. De Poenitentia absque confessione. De Ivstificatione sine bonis operibus a Christophoro Scheiblero. Et à Reinero Mercatore.
7658: PEMBLE, WILLIAM - Vindiciae Gratiae. A Plea for Grace. More Especially the Grace of Faith. Of, Certain Lectvres as touching the Nature and Properties of Grace and Faith. Wherein, amongst other matters of great vse, the maine sinewes of Arminivs doctrine are cut asunder. The second Edition.
7657: PEMBLE, WILLIAM - Vindicae Fidei, or A Treatise of Iustification by Faith, wherein the truth of that point is fully cleared, and vindicated from the cauills of it's Adversaries. The second Edition.
201425: PERKINS, WILLIAM - Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata à Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs à Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
12494: PERKINS, WILLIAM - Opera Theologica dat is De Theologische Wercken M. Wilhelmi Perkinsi. Vervatende Verscheiden leersame ende troosteleyke Tractaeten ende uytleggingen. Vertaelt door Vincentius Meusevoet.
11449: PERKINS, WILLIAM - Prophetica, dat is, Een Heerliick Tractaet van de heylige ende eenineghe(!) maniere van Predicken, tot nut der Sienaeren des Woordts, ende allen Studenten der heyligher Schriftuere. Beschreven door Wilhelmum Perkinsum. Ende uyt de Latijnsche in Nederlantsche Tale overgheset. Door Vincent Meusevoet. WAARBIJ: Een Tractaet Vande beroepingen der Menschen, mitsgaders de soorten ende t'rechte gebruyck der selver. WAARBIJ: De Sophisterie des Satans, beantwoort door onsen Heeren Jesum Christum, ende in verscheyden Predicatien verder ontdeckt ende verclaert.
10323: PERKINS, WILLIAM - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel.
11825: PERKINS, WILLIAM - Een geleerde en Godtvruchtige verklaringe, over den Zendbrief Jude. Vervattende in LXVI. Predikatien. Uytgegeven door Thomas Taylor.
4278: PFEIFFER, AUGUST - Dubia Vexata Script. Sacrae, sive Loca Difficiliora Vet. T. circa quae autores dissident vel haerent, adductis & modeste expensis aliorum sententiis, succincte decisa, tamque dilucide expedita, ut cuivis de vero sensu & diversis interpretamentis constare facile queat. Nec non Ebraica atque Exotica Novi T. e suis fontibus derivata. Editio Secunda recognita, cui accedit Decas Selecta Exercitationum Biblicarum.
10462: PHOTO ALBUM - Photograph album of a late 19th century journey to California with some other trips to o.a. San Francisco, Mexico and Los Angeles.
10504: PHOTO ALBUM - A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland.
10658: PICTET, BENEDICT - De Godsdiensten der Wereld, Inzonderheid der Christenen, onderzocht en beproeft aan den Toetsteen van Gods H. Woord, by het licht der reden. Om den eenigen Waaren van alle Valsche te onderscheiden, en vast te houden. Wordende, na een betoog van de noodzaakelijkheid dier beproevinge, de valsche Godsdiensten der Heidenen, Mahometaanen, en hedendaagsche Jooden klaar ontdekt, de Christelyke in 't gemeen voorgestaan, die der Roomschgezinden, Grieken, en Protestanten nader ter toetse gebragt, de waarheid van dien der Hervormden overtuigende beweezen, en beweert, en de Hervorming zelf gebillijkt, en krachtig verdeedigt. In 't Fransch beschreeven. Uit het Oorsprongkelyke, in 't Nederduitsch vertaalt, met byvoeginge van een noodig Voorbericht door Ludovicus Gabriel Capelan.
12436: PICTET, BENEDICT - De Godsdiensten der Wereld, Inzonderheid der Christenen, onderzocht en beproeft aan den Toetsteen van Gods H. Woord, by het licht der reden. Om den eenigen Waaren van alle Valsche te onderscheiden, en vast te houden. Wordende, na een betoog van de noodzaakelijkheid dier beproevinge, de valsche Godsdiensten der Heidenen, Mahometaanen, en hedendaagsche Jooden klaar ontdekt, de Christelyke in 't gemeen voorgestaan, die der Roomschgezinden, Grieken, en Protestanten nader ter toetse gebragt, de waarheid van dien der Hervormden overtuigende beweezen, en beweert, en de Hervorming zelf gebillijkt, en krachtig verdeedigt. In 't Fransch beschreeven. Uit het Oorsprongkelyke, in 't Nederduitsch vertaalt, met byvoeginge van een noodig Voorbericht door Ludovicus Gabriel Capelan.
10491: PICTET, BENEDICT - De Christelyke Zedekunst, of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven. In 't Fransch beschreven. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen, en toepassende Vaerzen verrykt. Door François Halma. Derde Druk.
11651: PIETERSZ., ROELOF - t Lof des Heyligen Geestes. Dat is, Corte Verklaringe van het Wesen, de Eygenschappen, ende Werckingen des H. Geestes. Over eenige bysondere Cier-namen, Gelijckenissen, Afbeeldingen, ende Cierlicke Beschryvingen, die den H. Geest in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden.
11151: PIETERSZ., ROELOF - 't Lof des Heyligen Geestes. Dat is, Corte Verklaringe van het Wesen, de Eygenschappen, ende Werckingen des H. Geestes. Over eenige bysondere Cier-namen, Gelijckenissen, Afbeeldingen, ende Cierlicke Beschryvingen, die den H. Geest in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden.
11478: PISCATOR, JOHANNES - Tractaet van de Ghenade Gods; Daer in ghedisputeert wert het verschil-punct, of Godts salichmakende genade algemeyn zy; ofte of God wil dat een yder salich werde.
10324: PLATEL, JACQUES - Synopsis Totius Cursus Theologici accuratissima. Omnem Theologiae Speculativae, Practicae, Moralis & Polemicae, nova convincendi arte ac Methodo, mirâque addiseendi & retinendi facilitate Nucleum subministrans: Ac Praeter Tractatus de Fide, Spe, Charitate, Jure et Justitia.
12126: PLESSIS-MORNAY, PHILIPPE DU - Bybel der Natvre. Dat is, Vande Waerheyt der Christelijcke Religie teghens de Atheisten, Epicureen, Heydenen, Joden, Mahumedisten ende andere ongheloovighe. Nu eerst verduijscht met verclaringen veler duystere woorden, redenen ende spreucken. Hier by zijn noch ghedaen drie Registers. Door Johannes Halsbergius.
12544: PLOOS VAN AMSTER, CORNELIS|PORTRET - Portret van Maria Tesselschade Roemers Visscher
10940: PLUCHE, NOËL-ANTOINE - Concorde de la Géographe des différens âges.
7659: POCOCKE, EDWARD - The Theological Works of the Learned Dr. Pocock, Sometime Professor of the Hebrew and Arabick Tongues, in the University of Oxford, and Canon of Christ-Church. Containing his Porta Mosis, and English Commentaries on Hosea, Joel, Micah, and Malachi. To which is prefixed, An Account of his Life and Writings, never before printed. With the Addition of a new General Index to the Commentaries. In Two Volumes. By Leonard Twells.
12292: POIRET, PIERRE - De Goddelyke Huishouding, Waer in de Voorneemens Gods ontrent de Menschen, zyne Wyzen van handelen, als ook zyne Werken verklaert en betoogt worden. In de Fransche Tael beschreven in VI. Boeken. En nu in 't nederduitsch overgebragt. Waer by noch gevoegt is een Brief van den zelen Schryver over de Waere Godheit en Eeuwige Geboorte van Jesus Christus. Als ook een kort Verhael van des Auteurs Leven en Schriften.
10436: POLYGLOT BIBLE - Le Nouveau Testament, C'est a dire La Vouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ. / The New Testament. Of our Lord and Saviour Iesus Christ, / Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Iesu Christi, Volgens het Besluyt der Sinode van Dordrecht inde Iare 1618 en 1619.
11024: POLYGLOT BIBLE - Le Nouveau Testament, C'est a dire La Vouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ. / The New Testament. Of our Lord and Saviour Iesus Christ, / Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Iesu Christi, Volgens het Besluyt der Sinode van Dordrecht inde Iare 1618 en 1619.
12173: POLYGLOT BIBLE|WALTON, BRIAN (ED.) - Biblia Sacra Polyglotta, Complectentia Textus Originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum. Versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXXII Interp. Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg. Lat. Quicquid comparari poterat. Cum Textuum, & Versionum Orientalium Translationibus Latinis. Ex Vetustissimis Mss. Undique Conquisitis, optimiisque Exemplaribus impressis, summâ fide collatis. Quae in prioribus Editionubus deerant suppleta. Multa antehac inedita, de novo adjecta. Omnia eo ordine disposita, ut Textus cum Versionibus uno intuitu conferri possint. Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis Lectionibus, Annotationibus, Indicibus, & c. Opus totum in sex Tomos tributum. Edidit Brianus Waltonus. WITH: Briani Waltoni, Angli, Viri Celeberrimi, Biblicus Apparatus, Chronologico- Topographico- Philologicus: Pront ille tomo praeliminari, Operis eximii Polyglotti, Londini, Anno Christi, MDCLVIII. editi, continetur. Exhibens Tractatus varios, eósque integros Diversorum Virorum doctissimorum, & in omni Literatura exercitatissimorum, de ratione Sacrorum Temporum, Locorum, ut Terrae promissae, Templi, Urbis Ierosolymitanae, &c. Nummorum, Mensuarum, Ponderum, nec non Idiotismorum Scripturae sacrae, Linguarum, & Versionum Orientalium. Adjiciuntur Johannis Drusii De Proverbiis sacris Classes duae. Nunc in gratiam omnium, qui Musas has sanctissimas sanctè colunt, seorsim excusi, & Indicibus exornati.
12318: POMEY, FRANCISCO - Pantheum Mythicum, of verdichte historie der goden en godinnen. in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher. Corrector der Latynsche Schoolen te Alcmaar.
12463: PORTRET|WILLEM III - Portret van Willem III, prins van Oranje-Nassau, koning van Engeland
12054: PORTRETTEN|WILLEM VAN ORANJE, JOHAN WILLEM FRISO 2X, MARIA LOUISE VAN HESSEN CASSEL, WILLEM II, WILLEM III - Diverse portretten uit de Nassau familie door Pieter Tanjé en J. Houbraken.
12545: POTHUYSEN, SPLINTERUS VAN - Sleutel der Kennisse, ofte Een Verklaringe van de Leere der Waarheyd, die na de Godzaligheyd is, in korte Vragen en Antwoorden uyt de H. Schriften, volgens de Ordre van de Christelijke Catechismus der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. Ten dienste, en na het begrip van d'eerste aankomende Jeugd, t'samen gestelt, en volgens Kerken-Ordre uytgegeven, met vermeerderinge en verbeteringe in desen Negensten Druk.
11652: PRINT BIBLE|YSBRAND VAN HAMELSVELD - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in Twee Honderd Twee en Vyftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in 't Koper gesneden. / Histoire de la Bible, en CCLII Figures du V. & N.T. Dessinées de nouveau & gravées par les principaux Maitres.
11333: N.T.|PSALMEN - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandtsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie Berijmingen, in den Jare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11332: N.T.|PSALMEN - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619. Uijt de Oorsprongkelijke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelijk overgeset. En Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
10993: N.N.|PSALMS - Evangelisk-kristelig Psalmbog, til Brug ved Kirke- of Huus-Andagt.
11744: N.T./PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
11244: (RAMBACH, FRIEDRICH EBERHARD) - Schicksal der Protestanten in England. Aus engländischen Geschichtschreibern zusammengetragen und mit einer Vorrede begleitet von Friedr. Eberhard Rambach. Erster Theil.
12340: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, In een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leer-redenen. Ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, En ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, Over Luc. 4. verss. 42, 43. En een Intre-Rede in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
11336: RAVESTEYN, HENRICUS - Kort Ontwerp der Godtgeleertheyt, of Gouden Schakel Der God'lyke Waarheden Van de Hervormde Kerke, en eene Wederlegginge der Dwalingen, van de genen, die buyten zyn. Nevens een Belydenis-Reden: Tot Algemeene Stigting, en byzondere handleyding van Weetgierige Leerlingen, ter bevordering van de Kennisse der Waarheyt, die na de Godzaligheyt is, Opgestelt en Vast-geschakeld.
11717: RAYNAL, G.T. - Révolution de l'Amerique.
11718: REDOUTÉ, PIERRE-JOSEPH - Les Roses
10942: RENESSE, LUDOVICUS GERARDUS VAN - De Heilige Voorzienigheid Gods in 't Beleid der Huwelyken: Waar in Uit Gods H. Woord klaar en overtuigende aangetoont, en met verscheide voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige eindens de Huwelyken, zoo van Jongmans en Jonge Dogters, als van Weduwenaars en Weduwen, in den Hemel besloten zyn, en tyden, by den Heeren bepaalt, op de Aarde voltrokken worden. Dienende teffens tot eene welmenende en getrouwe onderrigting voor alle Ongetrouwde en Getrouwde Personen, van wat Staat of hoedanigheden dezelve ook zyn mogen, wordende de eerste, vooral die geenen, welke zig bereiden om in den Heeren te trouwen, den weg aangewezen, tot een gelukkig en gezegent Huwelyk, en de anderen, om dien Staat voorspoedig, tot Gods eer te beleven. Zevende Druk. Op nieuw van vele misstellingen gezuivert, en met Konst-Platen verrykt.
10840: REVIUS, JACOBUS - Daventriae Illvstratae, Sive Historiae urbis Daventriensis, Libri Seks. Perducti usque as annum à nato Christo MDCXLI. Quibus etiam pauca quae ad universam Transisalaniam, & regiones finitimas spectant, per occasionem edisseruntur.
12498: REYD, EVERHART VAN - Oorspronck ende Voortganck vande Nederlandtsche Oorloghen. Ofte, Waerachtighe Historie vande voornaemste Geschiedenissen, inde Nederlanden ende Elders, voorgevallen, zedert den Jare 1566. tot het Jaer 1601. verdeylt in achttien Boecken.
11686: REYNOLDS, EDWARD - Opera Omnia of Alle de Theologische Werken van den Eerweerdigen, Hoog-geleerden, Wel-sprekenden Heer, D. Edward Reynolds, Bisschop van Norwich, en Hof-prediker van sijn Majesteyt van Groot-Brittanje. Eerstmaal in 't Engelsch beschreven, en nu met neerstigheyt en getrouwigheyt in 't Nederduytsch gebracht. Versien met bequame Registers, soo van de principale saken, als de Schriftuur-plaatsen in dit Werk verhandelt, door Petrus Heringa.
9795: RIBERA, FRANCISCO - In Librvm Dvodecim Prophetarum commentarij, Sensvm Eorvndem Prophetarum Historicum, & Moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes. Cvm qvatvor copiosis indicibvs, primvs est quaestionem Scripturae, quae in hoc opere copiosius disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, at que verborum.
11654: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-bereydende. Waerheydt-bevestigende. Historisch-nuttige. Geloof-bevorderende. Dwalingh-stuttende. Practyck-lievende. Gemoet-onderrichtende.
25235: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijksche Huys-catechisatie, Bestaende in Morgenoeffeningen, over de Articulen des Christelijcken Geloofs. In Middighoeffeningen, over de Plichten van een Christelijck Leven. Ende in Avondtoeffeningen, over de Geschiedenissen der Heylige Schrifture. Waarbij gevoegt, Proefken van Hemelstoffen, Bestaende In eenige Geestelijcke Gesangen door Simon Simonides.
10659: RIDDERUS, FRANCISCUS - Vermakelyken Wegwyser na den Hemel. Philologisch ende Historisch Vertoonende wat daer toe te ontfangen, te doen, te lyden, en te vermyden zy. Den Tweeden Druk.
11573: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige Tyd-Korter voor Reysende en andere Lieden. Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de Reyse van Een Polityck, een Theologant, ende een Schipper. Toonende het nuttigh gebruyck van allerley Goddelycke, Kerckelycke en Wereltsche Historien.
12368: RIDDERUS, FRANCISCUS - Bloed-Spiegel der Religie, Tot opwerckinge van trage Christenen, Door Exempelen der Martelaren.
2227300817: RIDDERUS, FRANCISCUS - Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen.
10709: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheydt. Vervaetende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uyt Heylige, Kerckelijcke, en Wereldtsche Autheuren, soo Oude als Nieuwe, ende haer Gebruyck.
12019: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelyksche Huys-Catechisatie: Bestaende in Morgen-Oeffeningen, over de Articulen des Christelijken Geloofs. In Middag-Oeffeningen, over de Pligten van een Christelijk Leven. Ende in Avond-Oeffeningen, over de Geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een Maend dit alles bequamelijk af te handelen: yeder Dag hebbende sijn bysondere Oeffeningen. Door den Autheur vermeerdert met Vragen, Schriftuur-plaetsen, en Gezangen: Als mede de Gezangen van S. Simonides. Den Tienden Druk, van merkelijcke fauten gezuyvert.
11939: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, vertoont in de Staet 1. Der verdorven Nature. 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe. 3. Des Wel levens. 4. Der Regeringe. 5. Der Struyckelingen. 6. Der Ellenden. 7. Der Reformatie. 8. Der Geluck-saligheydt. Vermeerdert met 9. De mensche in de staet der eerste Onderwijsinge, zijn de het bekorte huys-boeck. Uyt de Geschriften en Tractaeten van Mr. Willem Teellingh, Z.G. in sijn leven Predikant tot Middelburgh.
12437: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch Sterfhuis, ofte Samenspraak uit Heilige, Kerkelyke en Wereltsche Historien, Over allerlei voorvallen ontrent Zieke en Stervende.WAARBIJ: Worstelende kerke, ofte Historische vertooninge van het bestreden geloove der ware christenen, door allerlei dwalingen en ketteryen
12264: RIJN, REMBRANDT HARMENSZ. VAN|SCHILDERIJ - Self-portrait
10438: RIVANDER, ZACHARIAS - Lvthervs Redivivvs, Eine newe Comiedia Von der langen und ergerlichen Disputation bey der Lehre vom Abendmal, derer so man Lutherisch und Caluinisch, So wol der andern, die man Philippisch und Flacianisch heist. Darinnen Historischer Bericht, wenn, von wem, und wie solch erbermlich wesen Anno 24. angefangen, und gefüret worden biss zum ende des 92. Jahres. Aus denen darvon augegangenen mehr als drey hundert Streitschrifften mit fleis colligiret, und menniglichen zur Lehr, Trost, Warnung und Vermahnung, keinem Theil weder zu lieb noch zu leid, auffs aller glimpflichst für augen gestellet.
11421: RIVET, ANDRÉ - Opervm Theologicorum quae Latinè edidit, Tomvs Primvs Exegeticus: Continens, Exercitationes in Genesin CXCI. & Commentaria in Exodum, quibus seorsim subjunctae sunt pleniores in Decalogum Praelectiones, ab Authore recensitae & auctae. Cum Indicibus, Quaestionum variarum, SS. Scripturae locorum explicatorum, rerum & materiarum necessariis. WITH: Tomus Alter. Partim Exegeticorum, partim Didacticorum, Quorum seriem sequens pagina indicabit. Ab Authore recensita, pluribus locis aucta. WITH: Tomvs Tertivs. Continens Opera Polemica. Quorum seriem sequens pagina indicabit. Ab Authore recensita, & pluribus locis aucta.
11897: ROBERTS, FRANCIS - Clavis Bibliorum. The Key of the Bible, Unlocking the Richest Treasury of the Holy Scriptures. Whereby the 1 Order, 2 Names, 3 Times, 4 Penmen, 5 Occasion, 6 Scope, And 7 Principal Parts, Containing the Subject-matter of the Books of Old and New Testament, are familiarly and briefly Opened: For the Help of the weakest Capacity in the Understanding of the whole Bible. Wherein the Scripture-Songs dispersed here and there in Old and New Testament, are Metrically Translated out of the Hebrew, and Analytically Explained: Whereunto are added The Metrical Version of the WHole Book of Hymns or Praises, viz. The Book of Psalmes, Immediately out of the Hebrew, and the Analytical Exposition of every Psalm, together with a General PReface, Prefixed thereunto. The Fourth Edition, diligently Revised.
12319: ROELS, GELEIN GILLIS - De zugt der opregten ofte Eenige geestelyke gezangen en gedigten; behelzende de werksaemheden van eene God-zoekende ziele [...] Den Derden Druk. Vermeerdert.
12020: ROMAINE, WILLIAM - Verhandeling over den wandel des Geloofs
12208: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, of vervolg op Blommerts Geschiedenissen van het Vereenigde Nederland, Behelzende de Merkwaardigste Gebeurtenissen in de Republicq voorgevallen, zeedert het stuiten van den Vreede te Utrecht tot op deezen teegenwoordigen tyd, En hoe 't zelve Verloft, Verhoogd en Bewaard is, door wonderen van Gods Voorzienigheid onder 't verstandig beleid van Willem den IV. Prinse van Oranje en Nassauw. enz.
10920: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte, ofte Verklaaring van de zeevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een Historisch-Berigt, Nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden.
11338: ROUW, DE - De Heerlyke Verwagtinge van des Heeren Gunstgenoten, en het Schrikkelyke Uiteinde van den Godloozen. Voorgesteld in twee ernstige Ziels-Betragtingen. Opgesteld en te zamen gebragt door de Rouw, Krank-Bezoeker te Dort.
2227300833: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament de Gemeinte Nagelaten.
11169: ROY, DANIEL LE - Joodsche Oudheden, in opzigt van Hunne Mond-Wet, en Talmud, Als Eerste Grond-beginzelen van Haar Geloove, en Gods-dienst, Uit de Eige Schriften Hunner Vermaardste Rabbinen betoogt, en door verdere Aanmerkingen van Beroemde Joodsche Oudheid-kenners, nader opgeheldert.
12263: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament de Gemeinte Nagelaten.
11275: ROYAUMONT, SIEUR DE (LOUIS-ISAAC LE MAISTE DE SACY/FONTAINE, NICOLAS) - De Historien des Ouden en Nieuwen, met Stigtelijke Toepassingen, getrocken uit de heilige Vaderen, om de Zeden in allerhande staten van Menschen te reguleren. In 't Frans beschreven door Den Heere de Royaumond, Overste van Sombreval. Vertaalt, en met vaerzen op yder Hooftstuk verzien.
12369: ROYAUMONT, LE SIEUR DE (ISAAC LOUIS LE MAISTRE DE SACY/FONTAINE, NICOLAS) - De Historien des Ouden en Nieuwen, met Stigtelijke Toepassingen, getrocken uit de heilige Vaderen, om de Zeden in allerhande staten van Menschen te reguleren. In 't Frans beschreven door Den Heere de Royaumond, Overste van Sombreval. Vertaalt, en met vaerzen op yder Hooftstuk verzien.
11687: RUTHERFORD, SAMUEL - De Brieven van Mr. Samuel Rhetorfort, Professor en Predikant wel eer in de Academie, en Kerk van St. Andries in Schotlandt. In het Nederlandts Vertaaldt door Jacobus Koelman. Bestaande in drie Deelen, en 362. Brieven.
9745: SA, EMANUEL DE - Notationes in Totam Scripturam Sacram. Quibus omnia fere loca difficilia, breuissime explicantur Tum variae ex Hebraeo, Chaldaeo, & Graeco lectiones indicantur.
12313: N.N. (SACHS, M.) - Lusthof der Goddelyke Historien. Zynde een korte verhandeling van alles wat in de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, vervat is. By Vrage en Antwoort opgestelt, en doorgaans met Schriftuurplaatzen bevestigt. In 't Hoogduits beschreeven, en na den zesden druk, uit die taal overgebracht. Met sierlyke Printverbeeldingen opgeheldert.
12021: SALDENUS, GUILIELMUS - De Wech des Levens, Ofte, Korte ende eenvoudige Onderwyzinge, Van de Natuer ende Eyghenschappen van de ware Kracht der Godsalicheyt. Den Schijn-heyligen tot beschaminge, ende alle oprechte Christenen tot noodighe Opweckinge ende Versterckinge voor-gestelt. Tweede Druck.
11827: SALDENUS, GUILJELMUS - Een Christen Vallende en Opstaende: ofte Noodige en stichtelijcke Bedenckingen over het Gheestelijck Weder-invallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwinghen, Raedt ende Troost daer tegen. WAARBIJ: De Droevichtste Staet eens Christens. Bestaende in de Doodigheyt ofte Ongevoeligheydt sijns herten ontrent Geestelijcke dingen: Mitsgaders Triist eb Raedt daer teghen.
10139: SALVARD, FRANÇOIS - Harmonia Confessionvm Fidei, Orthodoxarum, & Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis guibusque Europae Regnis, Nationibus, & Prouinciis, sacram Euangelij doctrinam purè profitentur: quarum catalogum & ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae sunt ad calcem breuissimae obseruationes: quibus, tum illustratur obscura, tum quae in speciem pugnare inter se videri possunt, perspicuè, atque modestissimè conciliantur: & si qua adhuc controuersa manent, syncerè indicantur. Quae omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, subiiciuntur libero & prudenti reliquarum omnium, iudicio.
11683: N.N.|N.N. (SAMUEL KOENIG) - Een korte Verhandeling van de Liefde Godts en des Naasten, De Eenige, Rechte, Waare Religie der Christenen: Uyt het Hebraeisch en Gricks vertaalt, en op onses tijdsgelegentheid toege-eygent, Door een gering Lief-hebber Godts en des naasten. WAARBIJ: Historie van den Godsdienst, beschreven door een Aanzienlijk Persoonaadje in Engeland. WAARBIJ: Kort en grondig vertoog, Waarom Heden ten daage zoo weinig menschen bekkeert werde, en de eerst bekeerde in haar Christendom zoo weinig vorderen, Aangewesen in Twee ractaetjes: uit het Hoogduyts vertaalt.
9798: SANCHEZ, GASPAR - In Dvodecim Prophetas minores & Baruch Commentarij cum Paraphrasi. Nvnc Primvm Prodevnt, Indicibvs cum Locorum Scripturae, Regularum & Prouerbiorum, tum rerum notabibium illustrati.
12499: SAPPIUS, J. - Verzameling van drie Stigtelyke Tractaatjes, als een Christens Weg na den Hemel, In derselve bysondere Ontmoetinge op dien Weg, Verder een nuttige Zamenspraak tusschen Hemelsgezinde en Weereltwyze. Dan noch een Zamenspraak tusschen Sterk en Swak Christen, Tot Nutte van alle Swakke en Bestreedene Hemel-Reizigers, t'saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer Vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een Verhandelinge van een Recht Kinderlyke Gestalte, Waar in die bestaat, hoe weinig die hedendaags gevonden word, de Oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu Zaligen J.S. Tweede Druk.
12268: SASKERIDES, JOHANNES|TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand te komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangeboden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hartogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geunieerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen tweeden Druk oversien en verbetert. WAARBIJ: Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Waar in De Algemeene Pligt der Christenen tot het ondersoecken der Prophetien, mitsgaders de nuttigheden des selfs tot de ware Godsaligheyd wert getoont, het regte gebruyk van de gaven des Geestes daar toe geschoncken aangewesen, De grond en regulen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der Kerke grondig bevestigt. En de Consideratien Van de Classis van de Sevenwouden tegen dese stoffen in haar genaamde Waarschouwinge zediglijk werden wederleyt, en tegen de uytvlugten van D. Brinck verder verdeedigt. Hier agter is bygevoegt seeker oudt geschrift, Anno 1555. geschreven Van de Seven Tijden der H. Kerke, Door Johannes Saskerides.
12094: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving van Het Leven Onses Heeren Jesu Christi en d' omstandigheden van dien. Getrocken Uyt de Vier Evangelisten, met Leersame Aenmaerkingen, en Beschrijvingen der Landen, Steeden, Plaetsen, Bergen, Rivieren en Wateren verrijkt, Alles na tijds ordre gestelt, en in acht Deelen verdeelt.
10467: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving van Het Leven Onses Heeren Jesu Christi en d' omstandigheden van dien. Getrocken Uyt de Vier Evangelisten, met Leersame Aenmaerkingen, en Beschrijvingen der Landen, Steeden, Plaetsen, Bergen, Rivieren en Wateren verrijkt, Alles na tijds ordre gestelt, en in acht Deelen verdeelt.
12320: SCHACHT, J.H. - De Noodzakelykheid van ene Spoedige Bekeering, ter Waarschouwing tegen het Uitstel van Dezelve, Voorgesteld en Aangedrongen.
12438: SCHIERBEEK, R.J. - Twintig platen, voorstellende de werkplaatsen benevens de voornaamste werktuigen en voortbrengselen van twintig verschillende ambachten
12057: SCHILDERIJ/ N.N. - Stilleven met boek, pijp en mok
12058: SCHILDERIJ/ N.N. - Een vrouw in kerkkleding met Bijbel in de hand in een berglandschap
10058: SCHILDERIJ/RUT, JAN - Lezende Rabbi.
11599: SCHILDERIJ/HARTOG, J.W. DE/HOOCH, P. DE - Lezende vrouw
12546: SCHILDERIJ/ N.N. - Salomo's oordeel over de twee vrouwen
25270: SCHILDERIJ - Lezende man in klederdracht, zittend aan tafel in de huiskamer.
11655: SCHILDERIJ/ N.N. - Tafel met diverse attributen waaronder een Delfts Blauwe schaal en een opengeslagen boek.
11598: SCHILDERIJ/H. VAN LANGEN - Spinnende vrouw
12059: SCHILDERIJ/OMGEVING J.W. DE WET - Izak zegent Jakob, moeder Rebekka kijkt toe (Genesis 27)
12547: SCHILDERIJ / VON PERNAU, FERDINAND ADAM - Portrait of an ornithologist.
11339: SCHIM, HENDRIK - Bybel- en Zede-Dichten, bestaende in Zinnebeelden, Het Zalige Lantleven, Eerkroon der volmaekte Overheden, Harpgezangen, en Gebeden enz. Met zeer kunstige kopere Platen verçiert.
10614: SCHMIDT, JOHAN JACOB - Bybelsche Geögraphicus of Volkomene Beschryving van alle in de Heilige Schrift benoemde Landen en Steden, of tot de geögraphie behoorende Plaatsen en Zaaken. Met Mathematische, Phylologische, Physische, Zedenhundige, Politieke, Historische en geheimzinnige Theölogische Aanmerkingen doorgaans voorzien. Als mede met de nieuwste Geögraphie vergeleeken, en met XV naauwkeurige en zuiver gesneeden Landkaarten opgehelderd. Tweede Stuk. Als een Aanhangsel is daarby gevoegd, getuigenis voor de Goddelyke Waarheid, tegen eenige duistere twyffelingen, die tegen het gantsche Werk onzer Verlossinge uit het verdorven vernuft eener onvoorzigtige beschouwing van het groote Waereld-gebouw, in onverlichte Harten opryzen konnen. Door den Heer Georg Sarganeck. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ernst Zeydelaar.
12468: SCHMIDT, SAMUEL HEINRICH|VRIES, S. DE - De Doorlughtige Weereld, Voorstellende een zeer nette Genealogische, Historische en Politische Beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorsten, en Graven, nevens de Staten en Republiquen des geheelen Aerdbodems. Derselver Naemen, Afkoomst, Geboorte-tijd, Gemaelinnen, Kinderen, Landen, Heerlijckheden, Verwagtingen, Praetensien, Geslaghts-oorsprongh, Verdeeling in Stam-huysen en Linien, Titels, Religie van elck in 't bysonder. Wapenschilden, en de Verklaring der selver. Residentien, Academien, Munten, Schrijveren, &c. Vertaeld door Simon de Vries.
25415: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs Allerinnigste en Wesentlikste Deelen. Gestaltelik en Bevindelik voorgestelt in t'Zamenspraken. Derde Druk.
25271: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - De geborene Christus, of Geestelike bedenkingen over de verborgentheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche, &c. tot ontdekkinge van onbegenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. By wege van eene t'zamenspraak voorgestelt.
25045: SCHRADER, EGBERTUS - Eene gemakkelyke Handleidinge, om, over de Catechismus-Predicatien te Catechizeren. Volgende de woorden van den Heidelbergsschen Catechismus, in de Verklaringe en Toepassinge, Tot Gemak en Nut der Catechizanten.
12321: SCHUTS, JACOBUS - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, hie ieder Siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting der H. Geests mochten ontfangen, en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden.
11940: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje Uitgekipte Geestelyke Gezangen, Ten Dienst aller Bond-, en Gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God. Opgesteld door verscheide Godvrugtige Zangers en Zangeressen. Waar by een Aanhangsel, komt van eenige Zielsopwekkende Gezangen en Gedigten, Negende Druk, vermeerdert met een twede Aanhangsel van eenige Gezangen en Gedichten, door R.S.
11174: SCHUTTE, RUTGER - Stichtelijke Gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte Zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden Gedicht. Iste IIde en IIIde Deel. Nieuwe en door den Schrijver verbeterde Druk. WAARBIJ: Stichtelijke Gezangen op nieuwgemaakte Zangwijzen, in den besten Italiaanschen smaak. IV. Deel.
11194: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje uitgekipte geestelijke Gezangen, ten dienste van alle bond- en gunstgenooten van Jehovah den Drie-Eenigen en Algenoegzamen God. Opgesteld door verscheidene godvrugtige Zangers en Zangeressen. Als: Carolus Tuinman, J. Koelman, Robertus Immens, M. van der Delien, W. D'orville, F. van Boekhoven, A. van Viers, P. van Sorgen, J. Sappius, H. Witzius, G. Galdenus, Maurits Magwits, N. Barentzonius, enz.
11891: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje Uitgekipte Geestelyke Gezangen, Ten Dienst aller Bond-, en Gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God. Opgesteld door verscheide Godvrugtige Zangers en Zangeressen. Waar by een Aanhangsel, komt van eenige Zielsopwekkende Gezangen en Gedigten, Negende Druk, vermeerdert met een twede Aanhangsel van eenige Gezangen en Gedichten, door R.S.
12155: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje Uitgekipte Geestelyke Gezangen, Ten Dienst aller Bond-, en Gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God. Opgesteld door verscheide Godvrugtige Zangers en Zangeressen. Waar by een Aanhangsel, komt van eenige Zielsopwekkende Gezangen en Gedigten. Vermeerdert met een tweede Aanhangsel van eenige Gezangen en Gedichten, door R.S. En nu deze druk op nieuws vermeerdert met een volledig Register [...]
7661: SCLATER, WILLIAM - A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians.
3437: SCULTETUS, ABRAHAM - Medullae Theologiae Patrum Syntagma. In quo Theologia Priscorum Primitive Ecclesiae Doctorum, qui ante et Post Concilium Nicaenum floruerunt, methodo analytica & synthetica expressa, atq à Roberti Bellarmini, Caesaris Baronii, Gregorii de Valentia, aliorumq Pontificiorum corruptelis ita vindicatur: ut liquido appareat, penes solas Reformatas Ecclesias esse doctrinae & Veritatis Evangelicae Antiquitatem.
12521: SELS, W.H. - Zedelyke uitspanningen, bestaande in vier geschiedenissen
7854: SERARIUS, NICOLAUS - Nicolai Serarii Societatis Iesv Theologi Iosve, ab utero ad ipsum usque tumulum, è Moysis Exodo, Leuitico, Numeris, Deuteronomio, & è proprio ipsus libro toto, ac Paralipomenis, libris quinque explanatus, è quibus bic Tomvs Prior. Gesta eius, usque ad bella complectitur. WITH: Nicolai Serari Societatis Iesv Theologi, et Sacrarvm Literarvm in Mogvntina Academia Professoris, commentariorum in Librum Iosue, Tomvs Posterior, Complectens Bella Omnia ab eo gesta, & eaquae post bella, usque ad eiusdem Ducis mortem, ab eo sunt actia.
12061: SHIP MODEL - Model of a frigate in ivory.
12096: SIBERSMA, HERO - Het woord des levens, tot verklaringe en betragtinge des geestelijken en eeuwigen levens, voorgehouden aan allen, die van God gek.leerd willen zijn om Gode te leven, 2e druk.
12522: SIBERSMA, HERO - Verklaringe over de Profeet Jesaias, En sulx bevestigt uit het Euangelium, Ten dienste van het Oud en Nieuw Israel. De Opdragt is aan de Edele Heeren Parnassim, de Regenten van de Joodsche Synagoge
12023: SIBERSMA, HERO - Roem der Christenen in Christo Jesu, den Heere hare Geregtigheid, Behelsende het Fundament en Opbouw der Eenige ware Religie, tot overtuiginge van Joden, Heidenen, Antichristenm en valsch genaamde Christenen, en geruststellinge van allen die bekommerd zijn over den weg der Saligheid. En daar uit vloeijende Praktyk der Christenen. of, Regte aard der Deugden, die een Gelovige te betragten heeft, om sijn Roem in Christo te bevestigen
9748: SIENA, SISTO DA - Bibliotheca Sancta.
11758: SILVER BINDING/GEDENKBÜCHLEIN - Christliches Vergissmeinnicht. Gedenkbüchlein in Spruch und Lied für alle Tage des Jahres. Mit einem Gedicht als Einleitung von Karl Gerok.
222730085X: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage, Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
12465: SIXTI, RIPPERTUS - Troost-Rijcke Fonteyne der Zalicheyt, Ofte Grondige Verclaringe, den Eenigen Waren Troost der Geloovigen, beyde in Leven ende Sterven. Eerst, summierlijck voor-ghestelt, in openbare Predicatie, over den eersten Vraghe ende Antwoorde onses Catechismi, op den tweeden Januarij, Anno 1642. Nu, wijdtloopich, tot dienst van alle Christenen, uyt/ghebreydet, ende met een Register, van de verhandelde Materie, verrijckt. Door Rippertus Sixtus.
12267: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De sesde Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den achtsten Druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia's Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus.
12024: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De sevende Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, den achtsten druk 1731 Gijsb.de Groot, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen,en Doods-Echtscheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Gezangen van Heilige en Godvruchtige stoffe, den achtsten druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofsangen ende Geestelyke Liedekens....vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons / Jeremia's Klaeg-Liederen / Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus.
12548: SLUYTER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De achtsten Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Gezangen van Heilige en Godvruchtige stoffe, den achtsten druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofsangen ende Geestelyke Liedekens....vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons / Jeremia's Klaeg-Liederen / Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus. WAARBIJ: W. Sluyters Vreugd- en Liefde-sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, den achtsten druk 1731 Gijsb.de Groot, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen,en Doods-Echtscheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden.
10997: SMALRIDGE, GEORGE - Sixty Sermons Preach'd on Several Occasions. Publish'd from the Originals.
11921: DE SMET, JACOBUS - Den Lusthof van het Cureren der Peerden. Beschreven door Mr. Jacobus de Smet, Peerde-Meester in Borgerhout buyten de Stadt antwerpen. Dezen vierden Druk van nieuws oversien, van veel Fouten gesuyvert ende vermeerdert met een byvoegsel van eenige Geneesmiddelen voor de siekten der Koeyen. Als mede eenige ligte Remedien voor de gebreken der Schapen, Verkens en Hoenders. WAARBIJ: Den Leidsman der Huis-Luiden, Vee-Handelaars en Vlees-Houwers, Schaapen-Houders en Schaap-Harders, Varken-Houders, Varken-Slaagers, Branders en Styfzel-Maakers, Handelaars in Paardeb, iefhebbers van de HArd-Dravers, Stal-Houders, Brouwers, Grutters, Koetsziers, Sleepers en al die Paarden houden. Nooit bevoorens Gedrukt.
10945: SMITH, JOHANNES - Het Boek Esther, Verklaardt en toegepast in verscheide Leer-redenen.
9920: SNOY, REINIER - Psalterivm Paraphrasibvs illustratum, seruata ubique ad uerbum Hieronymi translatione.
11542: SOETEBOOM, HENDRIK - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen [...]
3891: SONTHOM, EMANUEL - Gulden Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: Der waare Weg zum Christenthumb. Aus dem Englischen, in das Teutsche versetzet, und jetzd auffs neue, in etlichen unteutschen, und der Lehre halber verdachtigen Reden, aus Liebe zu diesem Buchlein, wie auch um dezer willem, so dasselbe in Handen haben, durch einen Liebhaber der reinen Evangelischen Warheit, an vielen Ortengeandert, und mit zweyen herzlichen neuen Tracktatlein vermehret, deren das I. von dem Gesprach desz Hertzens. II. von der Geistlichen Hoffart handelt. Benebens Zweien nohtwendigen Registern, und einer Anweisung zu Sonn- und Feyertaglichem Gebrauch dieses Buchleins: Sammt einem Bericht Johann Michael Dilherns, an den Christlichen Leser.
7665: SPANGENBERG, JOHANN - Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
11830: SPANHEIM, FRIEDRICH - Een Historisch en Godsgeleerd Register der Uytgelesenste Verschillen van den Godsdienst, met de Grieken, Oostersen, Joden, en de nieuwe Vyanden der H. Schriftuur. De Fonteinen der Dwalingen werden overal geopent, en de Redeneringen, welke gehoren tot desen tyd, hier ingevoegd. Hier achter is bygevoegd een Academise Oeffening van de Verjaring in de saken des Geloofs, tegen de Nieuwe Paapse Methodisten. In het Latyn beschreven. Getrouwelyk Vertaald door Meinoldus Boeseken.
4284: SPANHEIM, FRIEDRICH - Introductio Historiam et Antiquitates Sacras. Cum Appendice Chorographica & Critica. Majoris Operis Epitome, in usus Academicae Juventutis.
3722: SPENER, PHILIPP JACOB - Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
10618: SPENER, JOHANN JACOB - Kurtze Catechismus-Predigten, Darinnen Die fu?nff Haupt-Stu?ck, aus dem Catechismo, und die Haus-Tafel, samt den Fest-Materien, einfa?ltig erkla?ret werden. Durch Gottes Gnade Gehalten in Franckfurth am Mayn, und auf vieler Begehren zum Druck gegeben, auch ietzo so abgetheilt, dasz man iedes Haupt-Stu?ck allein binden und bey sich tragen kan.
11831: SPILJARDUS, JOHANNES - Christelicke Catechismus der Nederlandtsche Gereformeerde Kercken, Ontledet door Rand-vragen, volgens het Hoogh-duytsch ende Latijns exemplaer, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde Getuygenissen der H. Schrift bevestight. Met by-voeginge van eenige dienstelicke stucksjebsm uyt-gedruckt in de Voor-reden. Aldus tot gemeene stichtinge oversien, ende meerdert. Den derden Druck verbetert.
10196: SPOTTISWOOD, JOHN - The History of the Church of Scotland, Beginning the Year of our Lord 203, and continued to the end of the Reign of King James the VI. of ever blessed Memory. Wherein are described, The Progress of Christianity. The Persecutions and Interruptions of it. The Foundation of Churches. The Erecting of Bishopricks. The Building and Endowing Monasteries, and other Religious Places. The Succession of Bisshops in their Sees. The Reformation of Religion, and the frequent Disturbances of that Nation, by Wars, Conspiracies, Tumults, Schims. Together with great variety of other Matters, both Ecclesiasticall and Politicall.
12156: STARINGH, JACOB GERARD - Bijbels Zakelijk Woordenboek
11181: STARINGH, JACOB GERARD - Kerkelyke Reeden-Voeringen, ten Grootsten Deele, by Buitengewoone Geleegenheden, Uitgesprooken. En nu in 't licht gegeeven.
2227300884: STAVEREN, PETRUS VAN - d'Eerste Sendbrief des Apostels Johannis, Verklaart en toegepast.
11543: STEEMAN, JOHANNES - Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyligge Avondmaal onses Heeren Jesu Christi. Uyt de woorden der Insettinge voorgestelt, tot opweckinge der gener die zig tot het gebruyk des H. Avondmaals willen begeven.
201556: STERNHOLD, THOMAS/HOPKINS, JOHN A.O. - The Booke of Psalmes, Collected into English Meeter, by Thomas Sternehold, Iohn Hopkins, and others. Conferred with the Hebrew, with apt Notes to sing them withall. Set forth and allowed to be sung in all Churches, of the people together, before and after Morning and Euening Prayer. As also before and after Sermon, and moreouer in priuate houses, for their godly solace and comfort, laying apart all vnngodly Songs and Ballads, which tend onely to the nourishment of vice, and corrupting of youth.
2227300892: STEVERSLOOT, LAURENTIUS - De Onsterfelyke Helden, op den Zeegewagen van hun Geloof, naar hunnen dood de Waereld Omgevoert, tot Voorbeelden voor de Volgende Geslagten.
12341: STEVERSLOOT, LAURENTIUS - Mengelstoffen, Behelzende voornaamentlyk den Messias, Gepreedikt aan zyn Kerk door alle tyden, Als een Koning der Geregtigheid, En een Koning der Vrede.
11833: STOCHIUS, HENRICUS - De Hope der Christenen of de leere van de Opstandinge en de Veranderinge der Regtvaardigen geopent en betoogt in XXXIV Leerredenen, ter verklaring en toeeigening van I Corinthen XV. Met taal- en oudheidkundige aantekeningen verrykt.
10711: STOCKIUS, CHRISTIAN - Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, gepaste Voorbeelden, heerlyke Zinnebeelden, en gedenkwaardige Getuigenissen, niet alleen van Oude, Latere en hedendaagsche Kerkleraren, maar ook van Heidensche en andere Ongewyde Schryveren, van welke zich een Predikant en Redenaar, in 't bewerken ener Stichtelyke PRedikaatsie of andere wel geschikte Redenvoerige bedienen kan. Nevens ene Voorreden van den Here Johan Georg Walchius. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden Druk. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Boudewyn ter Braak.
12235: STOKE, MELIS - Hollandse jaar-boeken of Rijm-kronijk van Melis Stoke. Behelsende de geschiedenissen des lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den jare 1305
12549: STOTER, JOHANNES - God en Christus, Verheerlykt in de Ontferminge over de Elendigen des Volks, in een agttal van Leerredenen, beneffens een zoo Schriftuurlyke als Gemoedelyke Verhandeling over de Magt der Duisternisse, door Johannes Stoter Praedicant tot Balk. Den eersten Druk.
11451: SWYGHUISEN, CORNELIS HERMANNUS - Paulus Bekering en Roeping tot het Apostel-Ampt enz. Uit Hand. IX. 1-30. en XXVI. 16-18. vergel. Met XXII. 9-16. en andere Keur-Stoffen uit de Heylige Schrift in Verscheidene Kerk-Redenen geopent en voorgestelt. Met een Lyk-rede over den Auteur door Bernardus Wynoldus Budde.
10969: TAFFIN, JEAN - Boetveerdigheydt des Levens. In vier Boecken t'samen vervat. Ende getrouwelijck uyt den Francoyschen in de Nederlandtsche Tale over-geset, door Johannes Crucius. Noch is hier by-gevoeght de Merck-teeckenen der Kinderen Godts, door den selven Autheur. Mitsgaders, Een korte ende schoone Onderwysinge, Inhoudende gewisse vertroostingen in alderhande beswaernissen ende angst der Conscientien. Genomen uyt de Boecken van Jan l'Espine. Desen negensten Druck verbetert na de nieuwe Oversettinge des Bybels, ende van vele grove Druck-fauten gecorrigeert, door H. Sluyter.
11803: TAFFIN, JEAN - Claire Exposition de l'Apocalypse ov Revelation de S. Ian. Avec deduction de l'histoire, & chronologies.
10808: TEELLINCK, WILLEM - Proef-Steen van de Ware Christelijckheyt. Den tweeden Druck oversien, ende verbetert, de Texten gestelt zijnde na de Nieuwe Oversettinge, door Joannes van Peere.
12027: TEELLINCK, WILLEM - Sleutel der Devotie ons openende De Deur des Hemels. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieus oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. WAARBIJ: Aenhanghsel aen de Sleutel der Devotie, Daer in Een Korte tegenstellinge gemaeckt wordt, tusschen de rechte Devotie, die Godes H. Woordt van de menschen vereyscht, ende de valsche, dewelcke de superstitieuse menschen aenvangen te doen buyten Godts Woordt. In het licht gegeven door Theodorus en Johannes Teellinck. . WAARBIJ: De Toetsteen des Geloofs [...] WAARBIJ: Den Spiegel der Zedicheyt [...] WAARBIJ: Ecce Homo, ofte Oogen-Salve
12467: TEELLINCK, WILLEM - Houweel des Geestes. Om allerley boos Onkruydt, dat de vyandige Menschen in het Hof onses Herte saeyen, uyt te roepen en alsoo plaetse te maken voor de plantingen des Heeren.
2227301147: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismu. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygenheninghe over de thien Gheboden, ende het Ghebedt des Heeren, door Maximiliaen Teellinck.
11834: TEMMINK, JOHAN - Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus, of Verklaring over het Zeventiende Capittel van het Evangelium van Johannes, in XXIII. Leerredenen. Derde Druk.
25417: TEMMINK, JOHAN - Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus, of Verklaring over het Zeventiende Capittel van het Evangelium van Johannes, in XXIII. Leerredenen. Derde Druk.
25274: TEMPEL VAN SALOMO - Uniek perspex model van de Tempel van Salomo door beeldend kunstenaar Ben Hoezen, 1990.
25273: TEMPEL VAN SALOMO - Model van de Tempel van Salomo gebaseerd op het 17de eeuwse model van Jacob Jehuda Leon.
10524: TERRESTRIAL GLOBE - La Terre d'apres les plus nouvelles d'ecouventes.
10526: TERRESTRIAL GLOBE - Miniature Terrestrial Globe.
10529: TERRESTRIAL GLOBE - Miniature Terrestrial Globe.
10715: TERRESTRIAL GLOBE - Miniature Terrestrial Globe.
10717: TERRESTRIAL GLOBE - Prof. Dr. A. Krause Nieuwe Globe voor den Leerling. Doorsnede 12 cm. Schaal 1:106000000 Uitgave: Paul Räth. G.m.b.H. Leermiddelenfabriek Leipzig.
11480: TERRESTRIAL GLOBE - Miniature Terestrial Globe
10531: TERRESTRIAL GLOBE - The Earth.
10841: TERRESTRIAL GLOBE - Andrew's Five Inch Terrestrial Globe. Manufactured by A.H. Andrews & Co. Chicago, Ill.
10530: TERRESTRIAL GLOBE - Sphere Terrestre.
10621: THADDAEUS, JOHANNES - Bybelsche Vereeniging. Dat is, Een Vergelijking Van alle de Schriftuur-plaatsen des Ouden en Nieuwen Verbonds, Die tegen malkanderen schijnen te strijden. Uyt het Latijn vertaalt, Door D. Van der Meer.
20462: THARAUD, JÉROME & JEAN - L'ombre de la Croix
12500: TIRION, IS. - Atlas van Zeeland, vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. Als mede portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden.
10496: TOICT, DIONYSIUS DU - Hollands Heyll' en Rampen ofte desselfs Gelukk' en ongelukken, tegens malkanderen vertoond, in twee deelen. Waar van het Eerste Deel vervat Een Voor-schouw, tot Hollands Heyll' en Rampen. De grond-slag, of 't ware wezen van d'oude Hollandse Regering. d'Opkomste van de Holls. Steden, en Holland door factien geslingert. Met desselfs worsteling uit haar Dienstbaarheit. Het Tweede Deel behelst Hollands Heylen, by de staatse Regeringe met Stadhouders. Haar Rampen veroorsaakt door kerk-geschillen. De fonteyne, van, en Hollands nagevolgde ongelukken. En een Na-schouw op desselfs Heyll' en Rampen.
11452: TRIGLAND, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende de swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
11307: TROOST, CORNELIS - Collection of 32 engravings after Troost's original paintings and drawings of social and domestic life, made from 1725 until 1750, at the time present in the Amsterdam collections mentioned on the plates. All beautifully coloured by one contemporary hand in a most attractive way and heightened with gold at the suitable places. All engravings are first impressions that were published from 1754 to 1764, their quality valued much more than the later editions.
9789076731117: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
12523: TUINMAN, CAROLUS - Keurstoffen uit het Boek van Job, Verklaard en Toegepast.
11426: TURRETIN, FRANCIS - Institvtio Theologiae Elencticae, in qva Statvs Controversiae Perspicve exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur. Editio Nova Recognita & multis locis aucta: Cui accessit Oratio De Vita & Obitv Avthoris. Pars Prima (-Tertia et Vltima).
11198: TYMME, THOMAS - Een Silvere Poort-Clock Welckers geluyt machtich is om (door de genade Gods) in te winnen het alder-heylooste werelts-kint: ende om yemandt, die in sorgheloosheyt levende is, (soo der maer den minsten sparkel der ghenade in hem overgebleve(n) is) inder daet een ware Christen te doen worden: op dat hy ten eynde de eeuwige saligheyt verwerven mach. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu onde Neder-lantsche tale overgheset door een liefhebber der Waerheyt. I.S. (=Josua Sanderus).
12236: UBINK, THEORODUS - Het Geestelyk Bruylofts-Lied Christus den Koning, en Zyne Geliefde Bruyd Toe-gezongen, in den XLV. Psalm. Uyt oude Gewoontens en Zinne-beelden verklaart en toe-gepast. De tweeden Druk.
11483: ULRICH, JOHAN JACOB - Heilige Bybel-Oeffening, of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toe-Eigening, Van de gantsche Wonder-geschiedenisse des Lydens en Stervens, der Opstanding en Hemelvaart van Jesus Christus, Volgens de Overeenstemming der Vier Evangelisten, Schriftmatig verhandelt, uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt, Tot Lof van den Gekruisten Jesus, en tot Bevordering des Wasdoms in zyne Genade en Liefde, in 't Hoogduitsch beschreven. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige Bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel. Tweede druk, Merkelyk verbetert, en van veele Druk-feilen gezuivert.
11837: ULRICH, JOHAN JACOB - De geheele Heils-Leere van 't waare Zaligmakende Geloove. Des zelfs Natuur, Wezen, Trappen, Kenteekenen, Werkzaamheden, Vrugten en Nuttigheden &c. Volgens de kragtigste hier toe bequaame Schriftuurplaatzen uitvoerig voorgesteld, verklaard, en aan 's menschen geweeten toegepast in XXXII. Predikatien. Uit het Hoogduits vertaald door A. van Munster. Overgezien, en met een Voorreden vermeerderd door Frederik Adolf Lampe.
25238: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schat-Boeck der Christelycke Leere. Ofte Uytlegginge over de Catechismus der Gereformeerde Kercken in Nederlandt. Van Doct. Zacharias Ursinus eertijdts tot Heydelberg in 't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uijtgegeven. De tweede Druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg. Spindler, ende andere die over de Catechismum geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius.
12097: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus
12502: UYTENBOGAERT, JOANNES - Kerckeliicke Historie, Vervatende verscheyden Gedenckwaerdige Saecken, In de Christenheyt voorgevallen, van Het Jaer vier hondert af, tot in het Jaer sestien hondert ende negentien. Voornamentlijck in dese Geuineerde Provincien. Nu vermeerdert met een volkomen Register.
10760: VALK LEONARD|VALK, GERARD - Terrestrial globe: Cosmotheore, Caelesti nostro Globo, Par, et plane Novus, Hic Terrestris ut existeret, Certo scias, Errore Veterum Sublato, Non tantum Utriusque Orbis, Longitudines ac Latitudines, Par reiterates Neotericorum Observationes, Hicce esse restitutas, Sed et nullum typis Emendatiorem prodiisse, Hoc igitur Novissimô tam diu fruere, Donec sub Majori forma, Meô aere Alios excudam Gerardus Valk Calcographus, Amsterdami, A(nn)o 17(50) Cum privilegio. / Celestial globe: Uranographia, Caelum omne hie Complectens, Illa pro ut aucta, et ad annum 1700 Competum, Magno ab Hevelio, correcta est, ita, ejus ex Prototypis, sua noviter haec Ectypa, veris Astronomiae cultoribus, exhibit et consecrate, Ger. et Leon. Valk, Amstelaedamenses.
2227300930: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertoond in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
11546: VELINGIUS, WILHELMUS - Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen, als in die van Rotterdam. WAARBIJ: Redenvoering over den apostel Johannes
10666: VELINGIUS, WILHELMUS - De Messias Erkent, Verkondigt, en Verheerlykt. Door Maria en Simeon in derzelver Lofzangen uit Lucas I: 46-55. en II: 25-35. In twintig Leerredenen verklaart en toegepast. Uitgegeven door Deszelfs Zoon Abdias Velingius.
12370: VELSE, HENRICUS - Kleyne concordantie ofte registers van de bybel-boeken des O. en N. Testaments, Van ouds gesteld voor de Oude Nederlandsche Overzetting; hersteld voor de Nieuwe na 't besluyt van 't Synode Nationaal te Dordregt des jaars 1618. ende nu nieuwelings afzonderlyk gebragt in een duydelyke Order [...]
10947: VELZEN, GERARDUS VAN - De Bekeering des Kamerlings van Candace, volgens de beschryving van den H. Lucas Handel. VIII. vers 26-40. Als een doorluchtig staal van Godts overdierbare genade, ten aanzien zyner uitverkorenen, zo in het eerste ogenblik hunner hemelse trekking, als vervolgens tot hunne volkomene overbrenging in het Koninkryk des Lichts, benevens hunnen heilige werkzaamheden, genietingen, ondervindingen, en welke behandeling zy daar onder vereisschen. Verklaart en aan het Gemoedt ter ernstige overweging voorgestelt.
25276: VELZEN, CORNELIS VAN - Een Geloovige, zyne zaligheid uitwerkende door Gods geduurende bewerking, in armoede des geestes, op des Heeren toezegging van algenoegzame genade, onder eenen heiligen toezien, om niet te vallen in zonden, en een uitzien naar den Heer en zijne sterkte. Vertoond in Zeven Predikatien: over Philipp. 2: 12, 13. Zeph. 3: 12. 2 Cor. 12: 9. 1 Cor. 10: 12. Micha 7: 7. Derde, behalve de spelling, onveranderde Uitgave. Met Twee Leerredenen vermeerderd.
11218: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, Behelsende uitgelese Verhandeling, Over verscheide Plaatsen des O. en N. Testament, Gedaan bij verscheide gelegentheden, voornamelijk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een Voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh. Nieuwe Onveranderde Uitgave.
25420: VERSCHUIR, JOHANNES - Waarheit in het Binnenste, of Bevindelyke Godtgeleertheit, Hoe de Waarheden Christi in zyn Koningkryk van deszelfs Onderdanen Beschouwelyk en Bevindelyk moeten gekent worden tot Zaligheit, Opgestelt in 't Zamenspraken, Beneffens een Belydenis Predikatie, Tot het zelve einde geschikt. Vijfde Druk. Vermeerdert met een Heilige Oeffening of Alleen-Sprake der Ziele, door denzelve Autheur.
25239: VISSCHERI, JOHANNIS - Hemelsche Zielen-Vanghst, aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende Alle Syne Wercken der Godtgeleerdheydt, Sommige te vooren uytgegeeven, meermaels herdrukt, alsnu verbetert, ende met eenige nieuwe, 't voornaemste gedeelte deses Boecks uytmakende, vermeerdert.
11202: VISSCHERUS, JOHANNES - 't Hemelsch Manna, Den Kinderen ende Huys-genooten Godts opgedischt: Ofte een Tractaet, Handelende van 't hooren ende lesen van Godts Woordt. De tweede druck verbetert ende vermeerdert.
12130: VISSCHERUS, JOHANNES - Hemelsche Zielen-Vanghst, Aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende Alle Syne Wercken der Godtgeleerdheydt. Twede druk. Vermeerderd met een gansch nieuw stuk. Nevens een wydlustig Register der voornaemste zaken. Vervolgh van de Theologische Wercken en het Tweede stuk van de Theologische Wercken van Johannes Visscherus. Behelsende Verscheide Tractaten, waar van de meeste nooyt te vooren zyn gedrukt, en nu na zyn dood eerst worden uitgegeven, welkers ordre aan de andere zijde van dit blad word aangewesen. Voorsien met een noodig Register.
12098: VISSCHERUS, HADRIANUS - Conciones Festales, ofte De Stichtelijcke en Troostelijcke Feest-Predicatien, Over Christi Geboorte, Smartelijcke Besnijdenisse, Triumphante Opstandinge, Heerlijcke Opvaring ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d' Apostelen, En een Toegift op het Pinckster-Feest, Neffens den Herder en het Schaep. Alles seer treffelijck verhandelt, Noyt aldus gedruckt, zijnde van merckelijcke Druck-fouten verbetert.
11457: VITUS, STEPHANUS - Apologie in dewelke Het Synode van Dordrecht ende het Hervormd Geloove worden verdedigt tegen de Lasteringen zoo van anderen als in 't byzonder van Joh. Laur. Moshemius. Eerste Deel.
10814: VOETIUS, GISBERTUS - Geschende Onnoselheyt, Te rechte gebracht, of Verdedinghe der Kercke van Utrecht, en eeniger Kerckelijcke Persoonen, Tegens een onbesinnet Laster-schrift, By eenen, soo hy sich noemt, Fratrem Gregorius Orthodoxus, Gestelt door Lucius Verus (=Gisbertus Voetius).
11204: VOETIUS, GISBERTUS - Gedruckte Onnoselheydt, Opgerecht. Of Vvegh-neminge van Notabele Lasteringen, ten principale tegen de Professor Gisbertus Voetius, in eenige Pasquillen gestroyt. Door D. Regelium Veronensem (=Gisbertus Voetius).
12269: VOETIUS, GYSBERTUS - Gisberti Voetii Disputaty van Geestelicke Verlatingen. Vervolgt, door Johannes Hoornbeeck Doct. Professoren der H. Theology, in de Academy, ende Dienaaren des Heiligen Evangeliums, en de Kercke Jesu Christi, tot Utrecht. De tweede Druck.
10683: VOETIUS, GISBERTUS - Politicae Ecclesiasticae.
11838: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie Over den Catechismus der Remonstranten, Tot naerder openinghen ende oeffeninghe voor hare Catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selver materie dienende. WAARBIJ: Dry Disputatien, d'Eerste Vande Fundamentele Articulen ende Dwalinghen, ghegouden den 18 Meert, Anno 1637. d'Andere Twee Vande Nootsakelijckheyt ende Nutticheyt van het Leer-stuck van de H. Dry-Eenicheyd. Gehouden ende voorgestelt op den 16 ende 23 Februarij, Anno 1639. Uyt de Latijnse in onse Nederlantsche Tale overgeset, ende na collatie van den Autheur selfs verbetert, ende hier ende daer eenigsins vermeerdert.
12440: VOETIUS, GYSBERT - Proeve van de Kragt der Godzaligheid. Naar een Exemplaar van 't jaar 1627 in Octavo herdrukt, en naar de hedendaagsche Styl, zo veel doenlyk was, verbetert. Voorzien met eenen Voorreden van den Wel-Eerwaarden Heer Alexander Comrie.
11484: VOGET, ALBERTUS - Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen Zendbrief des Apostels Johannes. Met een Voorbericht uitgegeven door Petrus Georgius Poolsum. Het eerste deel.
11575: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaardigen, met de Zekerste Toevlugt tot de Hoogste Rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV Predikaatsien. Waarbij gevoegt, Eewige Bestendigheid van Godts Woort, vertoont in een Slotpredikaatsie over I. Pet. I. 25
12270: VOLLENHOVE, JOANNES - Vollenhoves Poëzy
11900: VORSTER, ANTONIUS - Catechetische Betrachtinge, Over de voornaamste gronden der Christelijcke Religie, Dienstig tot nuttige huys-oeffening, en toeneeming in kennis
7828: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Athenarvm Frisiacarvm Libri Dvo. Qvorvm Alter, Praeter Historiam Academiae, qvae est Franeqverae, Elogia Sereniss. & Ampl. Ephororvm, Alter, CL. Professorvm, cvm derie Secretariorvm, Bibliothecariorvm, nec non Inspectorvm Oeconomiae Pvblicae, a Natalibvs Eivs ad Praesens Aevvm Vsqve, Complectitvr.
11760: WALAEUS, ANTONIUS - Enchiridium Religionis Reformatae. Editio Secunda.
11429: WALAEUS, ANTONIUS - Opera Omnia. Iterata hac Editione Auctiora et Emendatiora. Cum Privilegio. Operum Tomus Primus. Continet Vitam Authoris, Enchiridion Religionis Reformatae, Locos Cummunes S. Theologiae. WITH: Omnium Operum Tomus Secundus. Qui continet: Tractatum de Munere Ministrorum Ecclesiae, & inspectione Magistratus circa illud. Responsionem ad Corvini Censuram, in Anatomen Arminianismi Petri Molinaei. Compendium Ethicae Aristotelicae, ad normam veritatis Christianae revocatum. Miscellanea: nimirum Orationes, Disputationes, Consilia, Epistolas, Poëmata.
11630: WANDKAART ABLASSERWAARD - Caerte Vertoonende de Landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den ringdijk van den Alblasserwaert
12294: WATER, WILLEM TE - Tweede eeuw-Getyde van de Geloofs-Belydenisse der Gereformeerde Kerken [...] in een Historisch verhael van derzelver opstellers, goetkeurders, verdedigers, beschermers [...].
12415: WATSON, FREDERICK - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet in vier boeken. Uit het Engelsch vertaald en met aanmerklyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelis Nozeman. Met echte Afbeeldsels der byzondere Dieren verrykt. Nieuwe uitgaaf.
11659: WATSON, THOMAS - Alle de Theologische en Practicale Werken. Waarbij gevoegt, Vervolg der Theologische en Prakticale Werken. Behelzende de Afbeelding of Schilderije van een heylige, en Leere der Bekeeringe, over Psalm 32, 6 en Hand. 26, 20. nevens de Ware bestendigheyd in Geestelyke dingen, over Prov. 8, 21. en den Verborgen Tempel, over 1 Cor 3, 17.
12524: WATSON, THOMAS - Opera Omnia, of Alle de Wercken van den Godtvruchtigen, en Hoogh-geleerden Mr. Thomas Watson, Bedienaer des H. Evangeliums van Stephens Walbroock tot Londen. Vervattende Vele stichtelijcke en zoet-vloeyende Bedenckingen, over verscheyden uytgelesene plaetsen des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt het Engels vertaelt door Joannes Fabricius.
11207: WATTS, ISAAC - Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een Vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus, waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die tot J. Christus betrekkelyk zyn. Voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen, en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gwoontens en Schriften der Jooden en versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Eneglsch opgesteld, Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd- en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, en veele Printverbeeldingen vermeerderd. Vierde Druk.
11028: WELD, ISAAC - Reizen door de Staaten van Noord-Amerika, en de Provintiën van Opper- en Neder-Canade. In de Jaaren 1795, 1796 en 1797. Ondernomen door Isaäc de Weld, Junior. Naar den Derden Druk. Uit het Engelsch vertaald door S. van Hoek. Met Plaaten en Kaarten. In Drie Deelen.
11374: WESEL, ADRIANUS VAN - Een Regtaardig Discipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI. Predikatien over Matth. 16: 24-27. Nevens de vremdelingschappen der Geloovigen op Aarde, over Psalm 119: 19. Waar agter gevoegt zijn III. seer voordeftige Predikatien, over 1 Cor. 12: 3. Job 22: 25, 26. Spreuk. 8: 21. Door een vermaarde Godsgeleerde.
10400: WESENBEC, PETRUS - Oratio de Vvaldensibvs et Albigensibvs Christianis.
11375: WESTERHOVEN, JAN VAN - Den Schepper Verheerlijckt in de Schepselen, ofte Choor-Gesang, Aller geschapene dingen, daer in den Mensch de Bovensangh heeft. Voor-gestelt in 7. Samenspraken, onder Somersche Wandelingen. Dienende wijders tot lof van Haerlems Vermaeckelijcke Landsdouwen. Doorgaens met toepasselijke Veersen en Gezangen gemenght, en na 't leven af-gebeelde Konst-platen verciert.
12212: WESTERHOVEN, JAN VAN - Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen, of Verhandeling van alle geschapene dingen, Voorgesteld in zeven Zaamenspraaken, onder Zomerse Wandelingen, Dienende wyders tot Lof van Haarlems vermaakelyke Landsdouwen
11691: WESTERMAN, ADAM - Groote Christelyke Zeevaart, In XXVI. Predikatien, In maniere van een Zee-Postille. Verrykt met verscheyde Gebeden, En Christelyke Liedekens, Met de Beschryvinge van Stavoren.
4485: WETTERANI, KAHL (CALVINI, JOHANNIS)/GOTHOFREDUS, DIONYSIUS/VULTEIUS, HERMANNUS - Johannis Kahl, Alias Calvinu Wetterani I.U.D. Et in Ecademia Heidelbergensi Professoris. Lexicon Magnum juris Caesarei Simul, & Canonici, faudalis Item, Civilis, Criminalis, Theoretici, ac Practici: & in Schola, & in foro usitatarum, ac tum ex ipso juris Utriusque Corpore, tum ex Doctoribus & Glossis, tam veteribus, quam recentioribus collectarum vocum Penis: Simul & Locorum communium, & Dictionarii vicem sustinens. Editio Postrema, prioribus longe auctior et emendatior. Cum praefationibus Clarissimorum & Eminentissimorum hujus aevi Jurisconsultorum, Dionisii Gothofredi, & Hermanni Vulteii.
9760: WHITE, JOHN/WHITE, FRANCIS - The Vvorkes of thet Learned and reuerend Divine, Iohn White. Together with a Defence of the Way to the trve Chvrch, in answer to a Popish Treatise written bt T.W.P. entituled White died Blacke. By Francis White. WITH: A Replie to Jesuit Fishers answere to certain questions propouded by his most gratious Matie. King Iames. By Francis White.
10633: WILHELMIUS, JOHANNES - Historie der Reformatie van de Kerken van de Paltz en Geneve.
11764: WILLEM V/CAROLINA - PORTRET. Carolina, Prinses van Oranje Nassau op jonge leeftijd. Door J. Houbraken, 1754
11763: WILLEM V/CAROLINA - PORTRET. Willem V, Graaf van Buren en zijn zus, Carolina, Prinses van Oranje Nassau op jonge leeftijd. Door Pieter Tanjé fecit 1751
11762: WILLEM V - PORTRET. Willem V, Graaf van Buren, door J. Houbraken, 1754
7671: WILLET, ANDREW - Hexapla, that is A Six-Fold Commentarie upon the most Divine Epistle of the holy Apostle S. Paul to the Romanes, wherein according to the Authors former method sixe things are observed in every Chapter. I. The Text with the divers readings. 2. Argument and method. 3. The Questions discussed. 4. Doctrines noted. 5. Controversies handled. 6. Morall uses observed. Wherein are handled the greatest points of Christian Religion, concerning justification by faith, c. 3, 4. the fall of man, c. 5. the combat betweene the flesh and the spirit, c. 7. Election, c, 9. the vocation of the Jewes, c. 11, with many other Questions and Controversies summed in the end of the Table. Divided into two Bookes, the forst unto the 12. Chapter, containing matter of Doctrine, the second beloning to Exhortation, in the five last Chapters.
9762: WILLET, ANDREW - Hexapla in Danielem: That is, A six-fold Commentarie vpon the most diuine prophesie of Daniel.
9763: WILLET, ANDREW - Hexapla in Exodum: That is, A sixfold Commentary vpon the second booke of Moses called Exodus.
9764: WILLET, ANDREW - Hexapla in Genesin: That is, a sixfold Commentarie vpon Genesis.
11029: WILLIAMSON, GEORGE C. - The Book of Famille Rose. With 19 plates in colour and 43 plates in collotype.
11692: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - De Amstelstroom in zes zangen.
11212: WITSIUS, HERMANNUS - Prakticale Godgeleertheid, of algemeene Pligten der Christenen, ten opzigte Van Godt, van Christus, van zich Zelven en zyn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. Uitgegeven door Henr. Carolinus van Byler. Die ook een uitvoerige Levensbeschryvinge van den Autheur daar voor gedaan heeft: Alles Uit het Latyn vertaalt, en met de woordelyke uitdrukking der aangehaalde Schriftuurplaatsen vermeerdert. Tweede Druk.
12503: WITSIUS, HERMANNUS - Oeffeningen over de Grondstukken van het Algemeyne Christelijke Geloove, en het Gebed des Heeren. Tot ophelderinge der Waarheid, en aandrang ter Godzaligheid, In het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer Landzaten, in het Nederduits vertaald. Ook zijn 'er bygevoegd Twee Predikatien, en Gedigten, van den zelven Auteur.
12132: WITSIUS, HERMANNUS - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Mitsgaders Geestelyke Printen, van Een Onwedergeboorne op sijn beste, en Een Wedergeboorne op sijn slechtste.
12441: WITSIUS, HERMANNUS - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod. Apostolorum dicitur. Et in Orationem Dominicam.
12442: WITSIUS, HERMANNUS - Hermanni Witsii Miscellaneorum sacrorum libri IV : quibus de prophetis & prophetia, de tabernaculi Levitici mysteriis, de collatione sacerdotii Aaronis & Christi ... de schismate [...]. Editio nova, ab auctore recognita, & praefatione aucta. Accessit praeterea Oratio de auctoris vita. Tomus Primu. WAARBIJ: Miscellaneorum Sacrorum Tomus Alter. Continens XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico- & Critico-Theologicas, nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidensi Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias quasdam Anglicanas. Ut et Orationes Quinque.
11550: WITTE, PETRUS DE - Catechizing upon the Heidelbergh Catechisme, of the Reformed Christian Religion
11216: WITTEWRONGEL, PETRUS - Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe. Vervat in Twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere Huys-ghesinnen. Naer den Regel van het suyvere Woort Godts te samen-gestelt.
12324: WITZ, HARMANNUS - Twist des Heeren met sijnen Wyngaert, Deselve Overtuygende van Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al te dertele Weeldrigheydt, In Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade. Den vierden druck.
10922: WRITING BOX - Papeterie.
11133: N.N.|WTENBOGAERT, JOHANNES - Schriftelicke Conferentie, gehovden in s' Gravenhaghe inden Iare 1611. tusschen sommighe Kercken-dienaren: Aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien. Ter Ordonnantie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt Ghedruckt. WAARBIJ: Naerder-Bericht ende openinge vande procedvren by den kercken dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenvvoordige Verschillen. Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande schriftelicke Conferentie: Midtsgaders Tot Nuttighe Onderrechtinge van allen Liefhebbers van Waerheydt ende Vrede. Aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt.
11349: WTENBOGAERT, JOHANNES - Remonstrantie By de zes Colloquenten Vander Remonstranten Weghen in de Haechsche Conferente bekent, overghegheven aen de E.M.H. Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in September lest-leden. Waer in Sy haere bedenckinghen openen over het houden der Synoden, ende billijcke conditien voorstaen, op de welcke zy bereydt zyn in de zelve Synoden te verschijnen.
25281: YPEIJ, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken, den 12 van Wijnmaand 1828, door A. Ypeij. WAARBIJ: De Nagedachtenis van Theodorus Adrianus Clarisse [...], te Groningen door G.H. van Senden, pred. te Middelbert. WAARBIJ: Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824. door A. Ypeij. WAARBIJ: Een Tweetal leerredenen. Zijnde de eerste eene lijkrede over Handel. XX. 36, 37, 38, a. [...] door Paulus Chevallier [...]. ter gedachtenisse van [...] Theodorus Adrianus Clarisse [...]. De andere [...] over Handel. XIII. 38, 39 [...] naar deszelvs handschrift ter drukpersse vervaardigd door Petrus Abresch.
12029: YVON, PIERRE - Generaal vertoog, Order en Ontvouwinge van de Openbaringe Joannis. Met de gronden, verklaringen, en noodige Bewyzen, Bequaam om het regte verstand van dat heilig Boek te geven.
12469: ZELHORST, MATTHIAS - Den catolijck-gereformeerde predicant verthoont de onweder-standelijcke redenen die hem ghenootsaeckt hebben, te keeren totten H. roomschen catholijcken gheloove Matthias Zelhorst Geldriensis, nae dat hy over de eenendertich jaren predicant gheweest is van de ghepretendeerde religie inde graefschap Zutphen. Den onverwachten Wegh-Wyser [...].
12372: ZIEGENMEYER, JACOB - De Wereldling Ontdekt, En tot een Juychend Christen Opgeleyd. In Ses Samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van Wereldlingen, Als ook tot Versterking en Leyding van Begenadigden.
12101: ZIEGENMEYER, JACOB - De Wereldling Ontdekt, En tot een Juychend Christen Opgeleyd. In Ses Samenspraken tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van Wereldlingen als ook tot Versterking en Leyding van Begenadigde. Derden Druk. WAARBIJ: Vrymoedig dog teffens Nedrig Discours, Betreffende eenige zaaken van het In- en Uytwendigen des Christendoms. Gehouden in Vier Samenspraken, Tusschen een Christen, en den Autheur van den Wereldling Ontdekt. Den tweeden Druk.
11984: ZIEGLER, A. - Reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Met vignet, Plaat en Kaarten
11282: ZIEGLER, GEORG - Konst-Spiegel Der Weereltlikke Vermaken: Vertoonende Het wonderlijk gewoel der Heyzeren, Koningen, Vorsten, en Geleerde Lieden, om te koomen tot de bezittinge van het Hoogste Goet. Zeer geleerdelijk door-wrogt met de hoedaanigheden, der opperste Heerschappye, Bouwinge, en verwoestinge der voornaamste Steeden: uytvoeringe van Mannelycke daden, &c. In 't Hoogduyds beschreven, en nu vertaalt, overgesien en merkelyk verbetert, en verziert met Schoone Koopere Figuuren.
11727: ZIEGLER, GEORG - Konst-Spiegel Der Weereltlikke Vermaken: Vertoonende Het wonderlijk gewoel der Heyzeren, Koningen, Vorsten, en Geleerde Lieden, om te koomen tot de bezittinge van het Hoogste Goet. Zeer geleerdelijk door-wrogt met de hoedaanigheden, der opperste Heerschappye, Bouwinge, en verwoestinge der voornaamste Steeden: uytvoeringe van Mannelycke daden, &c. In 't Hoogduyds beschreven, en nu vertaalt, overgesien en merkelyk verbetert, en verziert met Schoone Koopere Figuuren.
12504: ZIJL, JOHANNES VAN - Theatrum machinarum universale of, Groot algemeen Moolen-Boek. Behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van Moolens, derzelver Opstallen en Gronden. Waar onder veelen, die eerst onlangs zyn gebouwd, staande zo buiten de stad Amsterdam, als in de omliggende plaatsen, nevens eene naauwkeurige Afbeelding, in verscheidene Platen, van de Amsterdamsche Modder-Moolens. ook een nette Verdeeling van de Staven en Kammen, en meer andere zeer fraaiej Werken ten nutte der Bouw- en Teken-Konst, nooit zo volkomen in 't licht gebragt. Voor 't grootste gedeelte getekent te Amsterdam door Johannis van Zijl, Moolenmaker van Lexmondt, en in 't koper gebragt door Jan Schenk. I. Deel. Laatste en beste druk.
12602: ZUYLEN VAN NYEVELT, WILLEM VAN - Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David, tot stichtinge, ende een gheestelijcke vermakinghe van alle Christen Menschen.
11437: ZWINGLI, ULRICH - Huldreich Zwingli's Werke. Erste vollständige Ausgabe durch Melchior Schuler und Joh. Schulthess. Erster (-Achte) Band. / Huldrici Zuinglii Opera. Complete Editio Prima curantibus Melchiore Schulero et Io. Schulthessio. Volumen Primum (-Octavum).
[an error occurred while processing this directive]

5/9