Novemberland
Hooigracht 35, 2312 KN Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-18297344            Email: novemberland@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007550: - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, Deel III (Nos. 9-10) (1944-1948). Met 37 platen, 1 kaart en 98 afbeeldingen in de tekst.
007883: - Uniformen und Abzeichen der deutschen Streitkräfte
006989: -- - Keur van fabelen en leerzame verdichtselen.Tweede Deel
007484: - Verhalen uit het dierenrijk. Een geschenk voor de Nederlandsche jeugd. Naar het Hoogduitsch. Met platen. IIe Deel.
008374: - SKANDIA Tidskrift för vetenskap och konst I-X (10 Vols.)
008375: - Atlas pour servir á l'étude de l'histoire ancienne et à l'intelligence des auteurs grecs et latins
008029: - Specifications of Inventions printed under the Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883. Vol. XX. - Nos. 3801 to 4000.
008503: - Een nieuw aardig prentenboek. Als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P. Razoux.
008505: - Levensschetsen van beroemde en merkwaardige vrouwen; versierd met derzlever afbeeldsels.
008032: - Journal of the Society for Army Historical Research (46 Vols., 1948-1960)
008221: - MANUSCRIPT - GENEALOGIE van De Oúde en Adelyke Famielie van Montfoort Beginnende met den Jaare 1407 En Eyndigende met den Jaare 1791 met de 13de Generatie (Manuscript)
008283: - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met verscheidene aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert. Derde Druk. Bound with: Korte schets der regeerings-form van Stadt en Lande
005980: - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882.
006691: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië. Met platen en kaarten
007103: - Die Sonette von William Shakespeare
007555: - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: Translated out of the original Tongue; and with the former Translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command.
008228: - Chronologische tafelen, behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers en
006341: - Das Detail in der moderne Architektur (4 Vols.)
005456: - Musée Royal de Las Haye (Mauritshuis). Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures
008249: - Mijn spelen is leeren
008334: - Kinderwelt. Ein Bilderbuch auf Leinwand für kleine Kinder.
008059: - Deutsche Waffen- und Fahrrad-Fabriken H.Burgsmüller & Söhne, Kreiensen i. Harz. Haupt-Katalog 1925 über Fahrräder-Marke-Jagdrad sowie sämtliche Fahhradzubehö- u. -bestandteile, Motorfahrzeuge, Nähmaschinen, Haushaltungs-Machinen, Waffen, Sportartikel, Uhren, Lederwaren, Stahlwaren, Sprechmaschinen und andere Musikinstrumente, Kinderwagen, Kindermöbel usw.
006594: - Goldsmith's History of Fishes, Reptiles and Insects; With Numerous Original Notes. The Illustrations coloured in a superior Style.
005770: - Voyage dans l'interieur de la Hollande fait dans l'Année 1806 et 1808. Avec figures. Tome Premier
007354: - De Nederlandsche Vereeniging te Londen. 1873-1898.
008076: - Mein Kochbuch
008096: - De Bijbel. Prachtuitgave voor alle standen, van al de kanonyke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, volgens de Staten-Overzetting. Met veertig staalplaten van Nederlandsche graveurs.
008457: - Van Spanje naar ons Land - Reisbeschrijving van St. Nicolaas Op steen gebracht naar de origineele schetsen van Corns de Buin voor - 6 dec.
007115: - Le guide, ou nouvelle description d' Amsterdam; Enseignant aux voyageurs et aux negoçians, son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . (...). Avec une description de sa belle maison de ville (...) Nouvelle edition, augmentée considerablement, & enrichie d'un grand nombre de tailles douces.
008479: - VERY RARE MANUSCCRIPT ON PHARMACOLOGY (1700)
007136: - Naam - en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië, alsmede van de Landmacht in West-Indië.Vier en tachtigste jaargang. Met voorkennis van het Departement van Oorlog
007989: - Biblia. Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens 't besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht.
007798: - AGLAJA. Tijdschrift voor dames. Verzameling v.d. nieuwste borduur- en tapisserie-patronen.
007645: - Hoe ontstaat onze courant? (plaatjesalbum)
006410: - Van dit en dat, van alles wat
005315: - De wegen der voorzienigheid: schetsen uit het menschelijk leven. Met gekleurde platen
008410: - Plan Panorama de Paris Fortifié avec Illustr[a]tion (dated 1857)
007527: - La Henriade travestie en vers burlesques.
007442: - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
008464: - Altijddurende Almanak. Geschenk voor Jongelingen en Meisjes, tot Aankweeking van Kunstzin en Goeden Smaak. Met vijftien staalgravuren.
006393: - Volledige beschryving van het Koningryk der Nederlanden, of de zeventien provinciën, benevens het Groot Hertogdom Luxemburg, alphabetisch ingerigt, met eene geheele vels kunst-kaart, op een nieuwe en gemakkelijke manier aangelegt, en verdeelt in 365 vakken, gevolgt door eene beknopte beschryving der geheele wereld, benevens wetenswaardige en aangename onderrigtingen, etc.
008092: - Flowers and Views of the Holy Land Sovenir of the British Occupation 9th December 1917 Jerusalem
005988: - Cendrillon
006032: - Ulrica Hydman-Vallien
006061: - Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pelerinage Europeen (Europalia 85 Espana)
008525: - Jaarboekje, door vriendschap aan kunst gewijd.
008526: - Letter-Bundeltje voor de Nederlandsche jeugd, in poëzij en proza. Met gekleurde platen (Nieuwe Uitgave)
008527: - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd. 1819
007650: - Later als ik groot ben
008493: - De Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig leven.
008079: - Album de costumes de Pays-Bas. dedié a sa Majesté La Reine des Pays-Bas.
008061: - Famos Fahrrad-Industrie Hauptkatalog 1926
006707: - Herinneringen van een Gevangene
007624: - Harlem et les champs de fleurs
007625: - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald
006252: - Rubaiyat of Omar Khayyam. The First and Fourth Renderings in English Verse by Edward FitzGerald. With Illustrations by Willy Pogany
006919: - Full of Fun ABC. Father Tuck's "Nursery Series"
008080: - Report of the Commissioner of Agriculture for the Year 1865
007796: - The little Robinson and other Tales
008040: - Systematische Bilder-Gallerie zur allgemeinen deutschen Real Encyclopädie (Conversations-Lexicon) in lithographirten Blättern. Erste bis vierte Abtheilung in 4 Bände (4 Vols.)
007674: - Wonderful India and three of her beautiful neighbours Ceylon- Burma-Nepal
008475: - Nieuwe beschrijving der meest gebruikelijke kaartspelen, zoo als die hier te lande gespeeld worden. Geheel oorspronkelijk bewerkte, verbeterde en vermeerderde uitgave. Eerste deeltje. Tweede druk
008440: - Mengelingen voor de jeugd. Met acht platen.
008118: - Almanak voor het schoone en goede voor 1857
006428: - L'Odyssée d'Homere traduite en François par Madame Dacier (Tome premier et tome second)
003474: - Berigt wegens de geconstitueerde magten residerende in de STAD 's-GRAVENHAGE met aanwijzing hunner woonplaatsen, voor het Jaar 1816
006943: - Het Nieuwe Testament Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Iesu Christi. - De CL. Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoischen in Nederlantschen dicht overgeset, door Petrum Dathenum. - Cathechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd (3 delen in 1 band)
007053: - Das Bürgerhaus in der Schweiz II. Band Das Bürgerhaus in Genf/ La maison bourgeoise en Suisse. II. Volume La maison bourgeoise dans le canton de Genève
007173: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
008453: - Album de Clichés - Electrotypes - Kupferniederschlaege - Comprenant toutes les Illustrations des Ouvrages et Catalogues publié
008348: - Designs for drinking glassware. (Leerdam?)
008349: - Album amicorum of Gerarda Blekkingh, 1845-1854
008373: - Reglement tot beter regeering en directie van de saken van de vier Quartieren der Meyerye van 'sHertogenbosch, gearresteert by haar hoogh mog. den sevenden februarii 1714., en opgevolgde Resolutie van den Raad van Staate van den vyfden October 1714., behelsende eenige pointen tot elucidatie van het voorschreve Reglement.
008372: - Provisionele Instructie voor de Opsiender van Lantarens te 's Bosch
007187: -- - United Arts Gallery 1882-1884. Catalogue
008481: - Verhalen uit China
004354: - Gedenkboek IV. Nutskweekschool voor onderwijzeressen 1876/1882. Gemeentekweekschool voor onderwijzeressen 1882/1936
007635: - Humoristisch Salon-Album. Teekeningen van Ch. Rochussen, Elchanon Verveer, J.M. Schmidt Crans, J. Linse en anderen.
007253: - Waterloo. Verhalen en krijgsbedrijven. Naar het Engelsch. In twee deelen (2 delen)
008036: - Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden. Provincien Holland en Utrecht. Met platen, reiskaarten en plattegronden van steden.
008392: - Staalboek van geweven stoffen in handschrift
004681: - Het werkelijke leven in een kinderpak. Met plaatjes
008317: - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat.
005945: - Geschichten und Bilder aus dem Kinderkreise. Mit colorirten Bildern von Rothbarth
005946: - Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van Gremonville, In de Raedt van State van Syn Keyserlycke Majesteyt te Wenen gedaen. Uyt het Fransch vertaelt.
008431: - Den engel vertrooster, of beschryving van de zwellingen en beproevingen des leevens, met de bekwaemste beweegredenen om in de zelve verduldig te zyn. & Het betrouwen op de voorzienigheyd, of de verduldigheyd in het lyden.
008033: - Jugend Illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben (Vol. 1)
004207: - De vrienden van Jezus
008226: - Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Achtste deel, onderverdeeld in 12 stukken (januari t/m december)
007172: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
006692: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel B: beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Tweede stuk: Europisch-Rusland, met Finland, Polen en de Kaukasisch-Landen. Met platen en kaarten
008281: - Magazijn van geschiedenissen, Romans en Verhalen. 2de Deel. Met platen.
006888: - Journal des demoiselles. Trente-sixième année
006559: - Tables des Logarithmes a huit décimales des nombres entiers de 1 a 120000 et des sinus et tangentes de dix secondes en dix secondes d'arc dans le système de la division centésimale du Quadrant publiées par ordre du Ministre de la Geurre.
006649: - Schetsen en Tafreelen uit de Fransche Revolutie van 1789
001663: - Printeboekje Voor Kinderen
008235: - De kinderwereld. Keur van uitgezochte verhalen voor de jeugd. Met platen. Door den schrijver van Lentejaren, leerzaam en nutig, enz.
006074: - L'Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? Tome I. 720 pages, 900 gravures, 6 hors-texte an couleurs
008236: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejufvrouw Muizenschrik. Met 16 gekleurde platen.
005949: - Ricordo d'Italia. Genova
008465: - De godsdienst voor kinderen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
008020: - F.J. van Hall 1899 - 1945. Beeldhouwwerk. Teekeningen.
004486: - Northern Electric General Catalogue - No. 7 - Electric Supplies
006349: - Nederlandsch Dravers-Stamboek. Hengsten - Veulenmerriën - Veulens. Deel 1 - 1880-1906
007928: - De Bon Ton. Dames-Modes. Met platen te Parijs vervaardigd.
008494: - Evangelisch Penning-Magazijn 8e Jaargang
006952: - Zomervreugde. Keur van verhalen voor de lieve jeugd. Door den schrijver van De lentejaren, Leerzaam en nuttig, enz. Met 8 gekleurde platen.
008490: - Het Nederlandsch AB-boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en eenkaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
006745: - Pauline Gravenhorst; welke weldaden zij deed, en hoevele vreugde zij daarom genoot. Met platen
008183: - Vermaking van Moeder de Gans, in sprookjes en vertellingen, voor de jeugd. Met een voorwoord uit de "Camera Obscura" van Hildebrand. Met 8 Platen. Tweede druk
006914: - Where are you going to my Pretty Maid?
006295: - Chineesche Geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het Kort Begrip van een Chineesch Tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene Verzameling van spreekwoorden der Chineezen. Oorspronglyk in de Chineesche Taale beschreeven. Daar uit in 't Engelsch overgezet, en met breedvoerige Aantekeningen, vervattende zeer veele Byzonderheden wegens de Zeden en Gewoonten der Chinezen, verrykt. Nu in 't Nederduitsch vertaald en met koperen Plaaten versierd.
006682: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Naar officieele gegevens bewerkt, met register van 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen. Schaal 1:400.000.
008060: - Famos Fahrrad-Industrie Mein Hauptkatalog 1925
008533: - Rosen. Ein Taschenbuch für 1828.
006331: - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
007077: - Das Werk. Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerie und Plastik. Heft 4. April 1914. Die neue Universität in Zürich. Bildhauer Paul Osswald
006948: - De kostschool en De witte duif: onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Engelsch, met platen
008521: - Catalogus van de Collectie Goudstikker Geëxposeerd in de Kunstzalen Van Arti et Amicitiae-November-December 1918
007631: - Kootje Konijn en Juffrouw Ekster
007479: - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden
008447: - Considérations sur les Dimanches et les Festes des Mistéres, et sur les Festes de la Vierge et des Saints. Partie d'Hyver. Seconde Edition revue et corrigée
007463: - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift vervattende al de Kanonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door Last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden
007605: - Asschepoester en De Gelaarsde Kat [naar Charles Perrault]
007607: - Vaders liefste zoon
007850: - Notice sur l'île d'Elbe, Contenant la description de ses villes, ports, places fortes, villes, bourgs, villages, l'état de sa population, de ses productions ; son étendue, sa distance de Paris, etc. ; la description des moeurs et usages de ses habitants ; un coup-d'oeil sur l'histoire de cette île qui est devenue la résidence de Buonaparte.
008380: - Verzameling van gedichtjes tot aangename lectuur voor de jeugd. Met plaatjes. Tweede druk.
005148: - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering X, deel I. De Buitenbezittingen 1904 tot 1914
008439: - Voyage autour du monde par le Comte de Beauvoir. Australie, Java-Siam-Canton, Pekin- Yeddo-San Francisco
005986: - Les Favoris du château
007250: - The Gallery of Modern British Artists
008320: - Letterkransje voor de Nederlandsche Jeugd, versierd met fraaije plaatjes en muzijkstukjes.
003753: - Groninger Volks-Almanak 1838-1839
007857: - 100 Jaar spoorwegen in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der spoorwegen in Nederland van 1839 - 1939
007517: - Heilige Bücher des Neuen Testamentes unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Vatikanischen Ausgabe. Mit Erlaubnis der Obern.
008501: - The Theatre of the Present War in the Netherlands and upon the Rhine. Containing a Description of all the Divisions and Sub-divisions, Rivers, Fortified and other considerable Towns (...) With a General Map, sixty eight Plans of Fortified Places, and seventeen particular Maps (...) Also a short Introduction to the Art of Fortification (...) Also a Military Dictionary, more copious than has hitherto appear'd, explaining all the Technical Terms in the Science of War.
003218: - Nouveau Formulaire de prières dédié aux enfants de Marie
007879: - Filonov
008476: - De kleine Print-Bybel, waar in door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit het Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
006690: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche Land- en Volkenkunde. Eerste deel : Portugal, Spanje en Frankrijk. Met platen en kaarten
007116: - Die Häkelarbeit - IV. Serie. Bibliothek D.M.C.
005583: - Hawa Patent-Schiebebeschläge (Preisekatalog)
007247: - Groote Magazijnen den Printemps. Groote uitstalling van nieuwe winter stoffen. Winter Saizoen 1874-1875
005475: - Bloemen voor Neerland's Schoonen. Dichtbundel van vaderlandsche poezij
008116: - Almanak voor het schoone en goede voor 1854
008117: - Almanak voor het schoone en goede voor 1858
007079: - La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier
004572: - Boys Illustrated Annual 1893 (Vol. I.- No. 1- 50)
007548: - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving.
007168: - Langoortjes. Met rijmpjes van Grootmoedertje
008025: - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1846
008232: - Almanak voor de jeugd 1860
007752: - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd. Twintigste deel. Met plaaten en pourtraiten.
007476: - Valentin ou le Jeune Menuisier, faisant son Tour de France.
003922: - Vlieger's Leiteekenvoorbeelden, deel 5 tot en met 8 (van 8)
004076: - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde tevens orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (2 vol.)
007104: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
008119: - Almanak voor het schoone en goede 1860
003496: - De wandeling. Naar de vierde Engelsche uitgave van Mrs. Sherwood. Met houtsneeplaatjes
007129: - Het leeskabinet voor de jeugd uit goede bronnen bijeenverzameld. Met platen. [met een voorberigt van de verzamelaar; met platen van Gerard Jacobus Scheurleer (1801-1871)]
006367: - Algemeen Adresboek der Gemeente Rotterdam
007008: - Koninklijke Kunstzaal Kleykamp. Vente collection importante tableaux et sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, appartenant à un amateur. Mardi 10 juin 1924.
006882: - Little Folks. A Magazine for the Young. New and Enlarged Series
008499: - De nieuwe briefschrijver op kostschool; in de samenleving; koophandel drijvende; zaakgelastigde; enz. of Keus van brieven over alle soort van onderwerpen voorafgegaan van algemeene en bijzondere voorschriften betrekkelijk tot de kunst van breievn te schrijven ten gebruike der opvoedingshuizen A.M.D.G. 3e uitgave - Le nouveau correspondant en pension; dans la société; commerçant; chargé d'affaires, etc. ou Choix de letters sur toute sorte de sujets précédé des préceptes généraux et particuliers sur l'art épistolaire a l'usage des maisons d'éducation A.M.D.G. 3e édition
005482: - Arno en Similde, of keur van zedelijke en onderhoudende verhalen, voor kinderen van den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch van Dr. Julius Freudenreich. Met platen
003760: GOEVERNEUR J.J.A. (1809-1889) - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens
006640: ROBIDÉ VAN DER AA, C[HRISTIANUS] P[ETRUS] E[LIZA]. MR. (1791-1851) - Merkwaardigheden uit het Dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 platen.
006376: ABEL, LOTHAR (ARCHITEKT, 1841-1896) - Garten-Architektur. Mit 198 Illustrationen nach Handzeichnungen des Verfassers Photozinkographie von C. Haack
007347: OOM ABRAHAM - De Neef van Prikkebeen. Een wonderbaarlijke historie aan de jeugd verhaald door Oom Abraham. Met teekeningen van Daan Hoeksema
007620: ABRAMSZ, S[IMON] (1867-1924) - De gelaarsde kat : een sprookje / met silhouetten van Jan Wiegman ; versierd door Mathieu Wiegman ; naverteld door S. Abramsz
008253: ADELBORG, OTTILIA - Klein-Jantje en de kinderen van modderstad
005546: ADONA (MEVR. DONATH-VAN DER SCHEER) - Weggeloopen! Illustraties van Cecil Aldin
006088: AGATHA (PS. VAN REINOUDINA DE GOEJE), EBBINGE WUBBEN-VAN NES, S. MEVR., HAANSTRA, W., LAURILLARD, E., METS, W. TZN., REIJN, G. VAN EN ANDEREN. - Na Schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en Poëzie. Voor het jonge volkje. Met 15 platen. (Prachtbundel aan de lieve kleinen)
004617: AGATHA (REINOUDINA DE GOEJE) - Mijn lieve pop. Met 16 gekleurde platen naar teekeningen van Ida Waugh
004571: AGATHA (PSEUD. VAN REINOUDINA DE GOEJE) - Moeders' raad
007757: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen
003905: ALPHEN, HIERONYMUS VAN MR. - Kleine gedichten voor kinderen
005274: ALTERA, J[AN] - De Poppenwas met Sunlight Zeep. Lees-, Teken-, Kleur- en Knipboekje. Aangeboden door Lever's Zeep-Maatschappij
007849: AMICIS, EDMONDO DE - La Hollande
007171: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Met twee honderd acht en dertig illustraties door Hans Tegner
004012: ANDERSEN, H.C. (1805-1875) - De sneeuwkoningin. Naverteld door J.J.A. Goeverneur (1809-1889)
007833: ANDERSON, JOHAN & HORREBOW, NIELS - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Tot nut der wetenschappen en den koophandel. Verrykt met Platen en een nieuwe naauwkeurige Landkaart der ontdekkingen, waarvan in dit werk gesproken word.Uit het hoogduitsch vertaalt. Door J.D.J. Bound with: N. HORREBOW. De tegenwoordige staat of omstandige beschryving van het groot eyland Ysland, bevattende zowel eene bestipte bepaling van de ligging en grote van dat eiland (.) strekkende ook inzonderheid tot meerder opheldering, verbeetering en uitbreiding van de Beschryving van Ysland door wylen den Heer Johan Anderson.
828: ANDREAE, A.J. MR. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
006959: ANDRIESSEN, P.J. - Bladen uit de geschiedenis van ons vaderland
007514: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost van de bank van leening of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1679
007513: ANDRIESSEN, P.J. - Land of water? Een beschrijving van de provincie Noord-Holland. Met platen.
007986: ANDRIESSEN, P.J. - De Hollandsche Robinson Crusoë. Een leerzaam en prettig verhaal voor de Nederlandsche jeugd, Met platen. (Robinsonade)
007407: ANGOULVANT, G. - Les Indes Néerlandaises. Leur rôle dan l'économie internationale. Préface de Edouard Herriot. Avec carte (2 vols.)
007933: ANSLIJN, N. - Afbeelding der artsenij-gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek als zoodanige vermeld zijn (complete in 4 Vols.)
008472: ANSLYN, NZ. - Kruidkundig leerboek, inzonderheid voor hen, die tot de artsenijmengkunde worden opgeleid; bevattende, na eene inleiding in de kruidkunde, eene systematische beschrijving dier gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek vermeld zijn. Met platen.
008323: ANSON, GEORGE - A Voyage Round The World, In the Years MDCCXL, I, II, III, IV. By George Anson, Esq; Now Lord Anson, Commander in Chief of a Squadron of His Majesty's Ships, sent upon an Expedition to the South-Seas. Compiled From his Papers and Materials, By Richard Walter, M.A. Chaplain of His Majesty's Ship the Centurion, in that Expedition. Illustrated with Forty-Two Copper-Plates. The Twelfth Edition.
008246: ANTWEILER, CHRISTOPH - Inclusive Humanism - Anthropological Basics for a Realistic Cosmopolitanism
006597: 'D APELL, D[AVID] - Essai sur Cassel et ses environs
008513: ARÉTIN, PIERRE - Les Sonnets Luxurieux du divin Arétin
005667: ARNAUD, HENRI - La glorieuse rentrée des Vaudois
003005: ARNAVON, JACQUES - L'interprétation De La Comédie Classique. Le Misanthrope, Mise En Scène, Décors, Peprésentation
006892: ARNOLD, UDO E.A. - De balije Biesen in het Rijn-Maasgebied
008520: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken. Herdruk van de uitgave van 1788.
008471: HANOU VAN ARUM, P. - Nieuwe gedichtjes voor de welopgevoede jeugd. Voor jonge jufvrouwen. Met plaatjes.
008147: AS, L.W. VAN & WIEDIJK, K. - Het hout. Soorten, herkomst, handel, opslag, verwerking. Handleiding ten dienste van het technisch onderwijs, den handel, bouw- en waterbouwkundigen en voor zelfstudie. Met 105 afbeeldingen en 32 kleurendrukken van houtsoorten.
005897: AUDISIO, GABRIEL - Les "Vaudois". Naissance, vie et mort d'une dissidence, XIIme-XVIme siecles
008529: D'AVEZAC, M. - Iles de l'Afrique
003941: AYMÉ, MARCEL - Romans de la province
006900: BAAR, MIRIAM DE - 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (+ CD-rom)
007448: BAARS, W.A. EN JOLING, OZ. - Geschenk voor meisjes, of Bijbelsche verhalen tot vorming en opleiding van het vrouwelijk geslacht
003001: BADINGS, A.H.L. (BEARBEITER) - Neues Wörterbuch Der Deutschen, Malaischen Und Holländischen Sprache
006838: BAEDEKER, KARL - Egypt and Sudan. Handbook for Travellers. With 24 Maps, 76 Plans, end 57 Vignettes
008008: BAEDEKER, K. - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur Holländischen Grenze. Handbuch für Reisende. Mit 23 Karten, 19 Plänen und mehreren Grundrissen.
007110: BAEUMLEIN, GUILELMUS (ED.) - Homeri Opera Pars I. Ilias & Homeri Odyssea. Editio stereotypa (2 Vols.)
001726: BAILEY, ALICE A. - A Treatise on Cosmis Fire
232: BAKEL, H.A. VAN DR. (BIJEENGEBRACHT, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR -) - Kleinoodiën uit Luther`s nalatenschap/Getuigenissen van den hervormer
008412: BAKHUIS, L.A. - Verslag der Coppename-Expeditie (Met een kaart en 31 illustraties)
007421: KERKMEYER-BAKKER, JOH[ANNA]. W., MEVR. - Wat de klok vertelt. Met versjes van Mevr. Joh[anna]. W. Kerkmeyer-Bakker
004221: BAKKER, NIENKE - Guido Gezelle-Opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek
008340: BALDAEUS, PHILIPPUS - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door Albert Johannes de Jong (Thesis)
007983: BALEN, W.J. VAN MR. - Holland aan de Hudson - Een verhaal van Nieuw Nederland
007598: BALEN, J. HENDRIK VAN - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. I De zoogdieren & II De vogels (2 delen)
008485: BALLER, F.W. - The Sacred Edict. With a Translation of the Colloquial Rendering
008211: BALTRUSAITIS, JURGIS - Anamorphoses ou Thaumartugus Opticus
007843: BARBIERI, S. UMBERTO (RED.) - Architectuur en Planning - Nederland 1940-1980 [isbn 9064500029]
005743: BARRON, ARCHIBALD F. - Vines and Vine Culture
008462: BARTHOLINUS, THOMAS - Ontledinge volgens den omloop des Bloeds en nieuw gevondene Watervaten. In het Latijn beschreven door den Heer Thomas Bartholin Caspars Soon. Vertaald dooor A.H.S.V.P.M.D.
006196: BASTIAANSE, FRANS - Natuur en leven. Verzen
006596: BATE, JONATHAN AND RASMUSSEN, ERIC (ED.) - William Shakespeare Complete Works. The RSC Shakespeare
008239: BATES, H.W. (ED.) - Illustrated Travels: A Record of Discovery, Geography, and Adventure.
006602: BAUDOUIN, PIET - COLMAN, PIERRE - GOETHALS, DORSAN - Edelsmeedkunst in België. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw
007485: BECKER, RUDOLH ZACHARIAS - Mildheimisches Lieder-Buch von acht hundert lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hängt.
007641: BECKFORD, WILLIAM - [The Caliph] Vathek
002788: BEENACKERS, AD - Oude Emmer, Verhoor Mijn Gebed. 150 Poëziebesprekingen: 500 Haiku's, Tanka's En Dichtregels
007429: BEETS, NICOLAAS - Ten dage van den feestelijken optogt van H.H. studenten der Utrechtsche Hoogeschool ter viering van haar XLVIe lustrum (25 Juni 1867)
007438: BEETS, NICOLAAS - Volksgunst.
007439: BEETS, NICOLAAS - Spreken. Uitgegeven ten voordeele van het Groningsch Instituut voor Doofstommen.
007446: BEETS, NICOLAAS - Jacob van Lennep, benevens andere opstellen
007426: BEETS, NICOLAAS - Iona
007427: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche Hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
005309: BEETS, NICOLAAS (1814-1903) - Dennenaalden. Laatste dichtbundel
007494: BEETS, NICOLAAS - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Vier delen in twee banden.
007434: BEETS, NICOLAAS (VERT.) - To a destined nun
007435: BEETS, NICOLAAS - [Aan de Bruid van den Erfprins]
007430: BEETS, NICOLAAS - De Leydsche Weezen Aan de Leydsche Burgery, By den aanvang des jaars 1838.
007431: BEETS, NICOLAAS - De kerk op den vluchtheuvel ingewijd (19 Juni 1870). Een gedicht
007444: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, Een tijdschrift voor onbepaalde tijden. VI. Bevattende: I. Gesprek over Letterdieverij enz. - II. Ossian of Macpherson? - III. Emancipatie van de vrouw. - IV. Varia.
007428: BEETS, NICOLAAS - De bevrijding der slaven. Redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slaverny
007440: BEETS, NICOLAAS - Nicolaas Anslijn, Nic. Zoon. [- een woord aan allen, die den braven Hendrik gelezen hebben]
007441: BEETS, NICOLAAS - Mededeeling omtrent eene voorgenomen nieuwe uitgave van Hoofts Gedichten.
007990: BEETS, NICOLAAS (TEKST) & HOL, RICHARD (MUZIEK) - Feest-cantate by de viering van het tweehonderdvyftig-jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool 21 juni 1886.Woorden van Nicolaas Beets. Muziek van Richard Hol
007425: BEETS, NICOLAUS - Dissertatio De Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa Secundus. morum mentisque mutationis rationibus;
007436: BEETS, NICOLAAS - Een paaschgezang.
007437: BEETS, NICOLAAS - Troost der armen. Een lied in hunne woning op Kerstavond 1845.
007443: BEETS, NICOLAAS - Gustaaf Adolfs werk en geest. (Zakelijke inhoud van het gesprokene in de Openbare Vergadering der Ned. G. A. V. te Zutfen, September 1863)
005501: BEKK, J. DR. ING. - Het papier. [Deel I] : de vervaardiging, het gebruik en het onderzoek; [Deel II] : monsters der in deel I besproken soorten. (2 vols.)
003371: BEMMELEN, J.F. VAN (1859-1956) - Separata. Kleurpatroon Van Insecten
008423: BENING, SIMON - TESTA, JUDITH ANNE - The Beatty Rosarium. A manuscript with miniatures by Simon Bening [ENGLISH EDITION]
006929: BENTHIN, WALTER DR. - Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen. Bijgebonden:Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geschlachtsstelsel, verband houdende met de inwendige afscheiding
007600: BERDEN, J.H.W. (BEW.) - Ornamentstijlen door afbeeldingen met verklarende tekst voorgesteld in historische volgorde naar het handboek van Alexander Speltz. Met ongeveer 4500 Afbeeldingen.
008144: BERG, VAN DEN PL. - Bouwkundig Vademecum voor Sterkte-Berekeningen ten dienste van Architecten, Opzichters, IJzerconstructeurs, Timmerlieden en Metselaars
007234: BERGEN, M.H. VAN - Ik feliciteer U! Verzameling van Versjes ter Gelukwensching ten dienste der jeugd
002154: BERGEN, H.J. VAN AZN. - Catalogus Van Brandspuiten, Torenuurwerken, Torenluidklokken
001741: BERGH, S.J. VAN DEN BERGH (1814-1868), KATE, JAN JACOB TEN (1819-1889), LENNEP, JACOB VAN (1802-1868) - De Nachtegaal en Het Lijstertje. Gedichtjes .
007728: BERGHEGGE, K. (DEEL 1 T/M 4) & HOEKSEMA, DAAN (DEEL 5 EN 6) - De Avonturen van Flip en Flap. Deel 1 t/m 6. Teekeningen en tekst van K. Berghegge & Daan Hoeksema
007282: BERGMEISTER, UWE E.O (RED.) - Der Alpenrhein und seine Regulierung. Internationale Rheinregulierung 1892-1992
008444: BERGMILLER, FRITZ - Onze honden. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van C.P.M.Dolk.
003897: BERKEN, TINE VAN - Asschepoester
006800: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland. Negende deel. Met noodige afbeeldingen
008208: [LE FRANCQ VAN BERKHEY, J.]. RAFF, G.C. - Natuurlyke historie voor kinderen, Gedeeltelyk ingericht naar de hoogduitsche uitgaave van den hooggeleerden heere M. Georg Christian Raff. Aanmerkelyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. (3 volumes, complete)
006683: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende Gedigtjes, op de Geestige Printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de Teekeningen van Mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets, berijmt door J. le Francq van Berkhey, M.D. lid van verscheide geleerde en dichtlievende genootschappen
007248: FRANQ VAN BERKHEY, J. LE - Oud Hollands Vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den jare 1807. Gevolgd van Utrechts Eeuwschets. Met platen
007069: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich. Mit 29 Abbildungen.
006138: BERLEPSCH, H.A. (DARSTELLER) - Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Mit 16 Illustrationen und einem Titelbilde in Tondruck nach Originalzeichnungen von Emil Rittmeyer.
005618: BERNAND, ANDRÉ - Pan du Désert (Ancient Near East) (French Edition)
007819: BERTRAND, JOSEPH - Les fondateurs de l'astronomie moderne. Copernic - Tycho Brahé - Kepler - Galilée - Newton
1440: BERTRAND, VICTOR - Hand-Schaduwbeelden. Naar het Fransch van Victor Bertrand. Met 65 gravuren en 12 afbeeldingen
008491: VERTAALSTER VAN FÉNÉLON'S GODSDIENSTIGE BESCHOUWINGEN - Brieven aan eene vriendin, over het evangelie van Johannes IIe Deel
003877: BESKOW, ELSA - Hansje in 't Bessenland
008210: BETTEN, R. - Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter sowie die neue Richtung in der Auswahl der Obstsorten. Mit 110 Abbildungen (Bound with 4 other titlles; see description)
006867: BEUKERS, EELCO (RED.) - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt 1&2 (twee delen in cassette)
007546: BEUNINGEN, H.J.E. VAN - Gevonden voorwerpen - Lost and found - Opstellen over middeleeuwse archeologie - Essays on medieval archeology
004322: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
005595: BEUSEKOM, ANNA HUBERT VAN - Janneke en de klok. Met prentjes van J. van der Pot
008413: BICKMORE, ALBERT S. - Reisen im Ostindischen Archipel in den Jahren 1865 und 1866
008416: BICKMORE, ALBERT S. PROF. - Reizen in de Oost-Indischen Archipel. (2 Vols. in one)
006523: BIE, OSKAR - Der Tanz
004594: BIENFAIT, ANNA G. - Oude Hollandsche tuinen (2 Vols., text and plates)
007675: BILDERDIJK, WILLEM MR. - De ziekte der geleerden
008514: BILLMARK, CARL JOHAN - A PEEP SHOW WITH PROMENADE DE LONGCHAMP IN PARIS FROM THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY
007603: BINDER, HELENA - Voor onze kleinen. Aardige liedjes bij kleine verdrietjes. Met platen van L. v. Kramer.
007797: BLACKMANTLE, BERNARD - The English Spy: An Original Work, Characteristic, Satirical and Humorous. Comprising Scenes and Sketches in Every Rank of Society, Being Portraits of the Illustrious, Eminent, Eccentric, and Notorious, drawn from the Life by Bernard Blackmantle. The Illustrations designed by Robert Cruikshank. (Vol. I of 2)
005670: BLANC, ANNE ET ROBERT - Nouvelles clefs pour l'art roman
008536: BLANCARDUS, STEPHAHANUS (STEVEN BLANKAERT) - Lexicon medicum renovatum. In quo totius artis Medicae termini, in Anatome, Chirurgia, Pharmacia, Chymia, Re Botanica etc.
007157: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen.Vertoonende op wat wijse de kinderen gezond konne blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
007203: BLECH, LEO (BEARBEITER) - Sing Sang fürs kleine Volk. Eine Sammlung von Kinderliedern bearbeitet von Leo Blech. Bilder von Elfriede Musmann
008534: BLINK, H. DR & WINKLER PRINS, A. (RED.) - Vragen van den dag. Populair Tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, kolonien, handel en nijverheid enz. Onder hoofdrdeactie van Dr. H. Blink en A. Winkler Prins.
007087: BLOC, ANDRÉ (EDITOR) - Arne Jacobsen
007939: BLOCKMANS, WIM - Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren - Markten - Staten
007822: BLOEME, JENNY DE - De reis naar het Wonderland [Met illustraties van Bruno Grimmer]
007341: BLOK, P.J. DR. - Eene hollandsche stad in de middeleeuwen
002594: BLOTKAMP, CAREL E.A. - De Beginjaren Van De Stijl 1917-1922
002595: BLOTKAMP, CAREL (REDACTIE) - De Vervolgjaren Van De Stijl 1922-1932
008309: BOCK, AUGUST CARL (1782-1833) - Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner Verbindungen mit anderen Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. - Nachtrag zu der Beschreibung des fünften Hirnnerven uns seiner Verbindungen mit andern Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. Mit Kupfertafeln..
007871: BODE, J.E. - Handleiding tot de beschouwing van de Sterren-Hemel dienende om den stand der vaste Sterren, even gemakkelyk, als door mondelinge onderrichting, te leeren kennen; waar achter eene aanwijzing van den stand en de beweeging der Planeeten, als mede van de Zon- en Maan-Eclipsen, tot het jaar 1800. Met de afbeeldsels der sterrenbeelden. Tweede stuk, van April tot December.
006915: BODENHEIM, NELLY [JOHANNA CORNELIA HERMANNA BODENHEIM (1874-1951)] - Backe, backe Kuchen. Kinderreime. Bilder von Nelly Bodenheim
006761: BOER, M.G. DE DR. - Van oude voyagiën. Op weg naar Indië - De wereld om - Met Tasman en Bontekoe (3 delen in cassette)
007951: BOER, S.P. DE & SCHAAP, J.A. - Zeemanschap voor de grote handelsvaart (2 delen)
008381: BOER, FRANCIJNTJE DE - Gedichtjes voor kinderen. Tweede druk. Met 12 nieuwe plaatjes.
006646: BOER, H. DE - Zomer- en Herfstbloemen (twee delen)
008304: BOGAERT, ABRAHAM (APOTHEKER EN CHIRURGYN) - Haarlemmer apotheek: In welke allerlei geneesmiddelen, tot Haarlem in 't gebruik zynde, konstiglyk bereid worden. Door het Collegie der Medicijne Doctoren aldaar in 't Latijn opgemaakt, en door des Raads Achtbaarheit bekrachtigt. Uit het Latyn vertaald, en met deszelfs krachten en manier van ingeeven vermeerdert.
008325: BOISSEVAIN, CHARLES - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-Indië
007823: MIDDERIGH-BOKHORST, B. - Hoe Wortelmannetje de wereld zag
008234: BOKKEL, L.J.W. TEN - Lentebloempjes ter bevordering van deugd en goede zeden. Met gekleurde platen.
002760: BÖLSCHE, WILHELM - Uit Den Sneeuwkuil
002761: BÖLSCHE, WILHELM - Van Zonnen En Zonnestofjes
007718: BONAINI, FRANCESCO PROF. - Gli archivi delle provincie dell'Emilia, e le Loro condizioni al finere del 1860
008039: BONNEY, T G. E.O. - Picturesque Europe. With Illustrations on Steel and Wood by the most eminent Artists (4 Vols. of 5)
007488: BONTIUS, REYNERIUS [REINIER DE BONDT (1576-1623)] - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, Geschied in den Jaare 1574 Beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende. Zeer levendig afgebeeld door Reynerius Bontius, Treur-Bly-Eindespel. Vercierd met schoone Figuren, en al de Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
008427: BOOMS, A.S.H. - Geïllustreerde Gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indië via Genua en Marseille
008134: BOON, A.A. - Fundeeringen op staal - Met 89 afbeeldingen tusschen den tekst.
006399: BOON, KORNELIS - Heidensche grootmoedigheden. De tweeden druk vermeerdert met de levens der 12 eerste Roomsche Keizers, en verciert met 30 schoone Kopere Platen. Hier agter is bygevoegt het Iste en IVde Hekel-digt van D. J. Juvenalis, in Nederduitsche Vaarsen gebragt door C.P[ierson]. Eewspel, op het Treurspel van Arminius.
007945: BOORSMA, P. (EX-MOLENMAKER) - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Tweede bundel
007640: BOREL, HENRI - Duizend en één nacht - Arabische vertellingen. Compleete uitgave bewerkt door Henri Borel . Met honderd illustraties waarvan twintig in kleuren van Fernand Schultz-Wettel (2 delen)
006955: BORGHSCHOT, J.M.K. - Willem Harmsen in Californië, zijn avonturen en ontmoetingen. Met platen.
006674: BORRUS, KATHY - One thousand buildings of Paris
008359: SCHOUWENAAR-BOS, ALIE; SCHOUWENAAR, TON E.A - Varen, Vissen en Feesten - 50 jaar Vlootschouw Den Oever en schepenregister gemeente Wieringen 1960 - 2009
008240: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
006991: BOSCH, J.W.T. MR. - Het wapen der militaire luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittanie 31 Mei 1940 - 9 Mei 1945
007339: BOSSCHA, J. - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen (delen II, III en IV, van 4)
008024: BOSSCHA, J. - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, ter dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie
004318: BOUILLIJ, J[EAN] N[ICOLAS] (1763-1842) - Verhalen uit het dagelijksche leven. Naar het Fransch. Eerste deel. Met platen
005669: BOYLE, MARY E. - Heriodias Inconsolable
007724: BRAGA JR. - De muis of De gestoorde nachtrust. Eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud - Teekeningen van P. van Geldrop
008225: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Met platen. Complete set in 5 volumes.
007956: BRAUN, GEORG & HOGENBERG, FRANZ - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum
005947: BREEMEN, B[ERTUS].H[ENDRIK]. VAN (1852- ?) - Drie verhalen voor de Jeugd. Met gekleurde plaatjes
007609: BRIENEN, [B.J. JR.] (1903-1972) - Zwaan, kleef aan!
006983: BROEK, L[AMBRECHT]. VAN DEN - Versjes en vertelsels voor jongens en meisjes
007235: BRUCKNER, D.J.R. - Frederic Goudy
004031: BRUG, S.L. - Tante Anna´s vertellingen over de natuur. Een leesboek voor de middelste klasse der lagere school, voor meisjesscholen en huisgezinnen
004442: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. Met reproducties naar aquarellen van Ojong Soerjadi
008162: BRUGMANS, I.J. PROF. DR. - Tachtig jaren varen met de Nederland
007943: BRUIJN, H. DE (SAMENST.) - De toverhoorn Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken Bijeengegaard door H. de Bruijn Met talrijke zwarte en gekleurde platen van Tj. Bottema, Rie Cramer, G. Doré e.a.
006491: BRUIN, M.P. DE & WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Deel I Noord-Beveland. Geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water.
007992: BRUINS, F. - Practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram, auto-, straat en grintwegen
008422: BRUINS, CLAAS - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
007694: BRUINSES, A.G. (1821-1855) (PSEUDONIEM VAN J.J. BECKERING) - Het stomme kind of Gods onvergankelijke geest is in alles. Eene vertelling naar het Hoogduitsch van Thekla von Gumpert. Met twee plaatjes
008425: BUFFIER, P. - Géographie universelle, exposée dans les differentes métodes qui peuvent abréger l'étude & faciliter l'usage de cette sience. Avec le secours des vers artificiels.
006722: BUNYAN, JOHN - De Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van den auteur, honderd platen en aanteekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engelsch overgezet.
008109: BURMAN, KASPER MR. (SAMENSTELLER) - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402, 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen (3 delen)
007947: [BUSCH, WILHELM] - De muis of de gestoorde nachtrust. Eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereeltjes voor jong en oud, met bijschriften van Braga Jr.
007735: BUSCHING, ANTONI FREDERIK - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving. Tweede Deels Tweede Stuk. Behelzende Italien en Groot-Brittannien.
007734: BUSCHING, ANTHONIE FREDERIK - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving. Tweede Deels Eerste Stuk. Behelzende Portugal, Spanje en Vrankrijk.
007560: BUYSSENS, A. - Handboek over Bloementeelt volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Vilvoorden en te Gent.
008199: CALDECOTT, RANDOLPH - More "Graphic" Pictures
007178: CALDERON, D. PEDRO - Las comedias de D. Pedro Calderon de la Barca cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas corregidas y dadas à luz. En cuatro tomos adornados de un retrato del poeta grabado por un dibujo original (4 Vols.)
003940: CALISCH, I.M. (NAAR HET ENGELSCH VAN AUGUSTUS MAYHEW). MET PLATEN VAN H.K. BROWNE - Het kind der gevangenis, zoo ligt in Londen het goud op straat. Met platen van H.K. Browne (drie delen, compleet)
007239: CALLEWAERT, C. - Atlas de Poche - Contenant 24 Cartes Géographiques dressées per C. Callewaert et couronnées aux expositions de Londres et de Dublin.
002316: CAMP, PETER - Gebouwen met een ziel. Het belang van gebouwen voor organisaties en Mensen
008345: CAMPE, J.H. - De Ontdekking van America, Geschikt ter Aangenaame en Nuttige Leezing voor Kinderen en Jonge Lieden
005809: CAMPE, J[OACHIM], H[EINRICH] (1746-1818) - Belangrijke reisverhalen. Met platen.
001778: CAMPOAMOR, RAMON DE DON - El Personalismo. Apuntes Para Una Filosofía
007648: CAPPE, JEANNE - Knorrepotje. In het nederlands bwerkt door W. Veerbeek. Illustraties van M.B. Cooper
008037: CAPPELLER, CARL - Sanskrit-Wörterbuch. Nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet
004757: CAPUANA, LUIGI - Daar was eens... Sprookjes uit het Italiaansch door Manta
006928: CAUWENBERGHE, C. VAN DR. - Handboek der verloskunde voor vroedvrouwen bewerkt
007805: CAY, A.M. - Wilson de Menschenvriend. Een modern sprookje
007988: EERWEERDEN PATER CANDIDUS CHALIPPE, RECOLLECT - Leven van den heiligen Franciscus van Assisien, insteller van het Orden der Minderbroeders, van dit van de H. Clara, en van het Derde Orden van Boetveerdigheid
006799: CHAPPUIS, H. TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870/71, aan het volk verhaald. Met talrijke Illustratiën, Portretten en Kaartjes.
007140: CHAPPUIS, H. TH. - Napoleon
006798: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche oorlog van 1870-1871 aan het volk verhaald. Met talrijke illustratiën, portretten enz.
007611: CHARANTE, N.A. VAN - Novellen en vertellingen voor de jeugd. Met plaatjes
008248: CHAUDHURI, SUMITA - Urbanisation and Identity Study on Mega Cities In India
005732: [CHAVANNES, C.G.] - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas .
004657: CHITTICK, NEVILLE - Manda. Excavations at an Island Port on the Kenya Coast
008535: CHOMEL, NOËL - Huishoudkundig Handboek voor den Stedeling en Landman; Of Chomel, Huishoudelijk Woordenboek Verkort. In Vier Deelen. Met naar de natuur geteekende en gekleurde Plaaten. (4 Vols.)
006533: GABORIT-CHOPIN, D. & GABORIT, J.R. (RED.) - L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328.
008478: CHURCHILL, WINSTON S. - The Second World War Volume I-VI (complete in first edition)
007147: CICERO - Cicero vom Alter und von der Freundschaft. Neu überlegt und mit Anmerkungen erläutert
003516: CICERO, MARCUS TULLIUS - De legibus libri tres. Cum Adriani Turnebi Commentario ejusdemque apologia et omnium eruditorum notis quas Ioannis Davisii. Editio ultima habet. Textum denuo recensuit suasque Animadversiones adjecit Georgius Henricus Moser.
002764: CHRISTO UND JEANNE-CLAUDE - Internationale Projekte - Die Sammlung des Museum Würth
006981: CLAVAREAU, AUG. - Petits Poèmes de Jer. Van Alphen. Nouvelle Edition.
005121: CLEVERINGA, R.P. PZN. MR. - Revisie en beroep te Groningen
008508: CNOPIUS, L.C. (VERTALER) - De kinderen van oom Rutherford, of een zomertje op het land. Naar het Engelsch van Elisabeth Wetherell. Tweede uitgave.
008286: COEN, JAN PIETERSZOON - COLENBRANDER, H.T. DR. (VERZAMELD DOOR -) - Jan Pieterszoon Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Derde Deel (Vol. III of 7)
008287: COEN, JAN PIETERSZOON - COLENBRANDER, H.T. DR. (VERZAMELD DOOR -) - Jan Pieterszoon Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Vijfde Deel (Vol. V of 7)
006126: COLLECTIF - Le Robert Encyclopedique des Noms Propres 2009 (French Edition)
008170: COLLET, OCTAVE J.A. - Terres et peuples de Sumatra - Ouvrage orné de 150 dessins ou graphiques et de 180 planches hors texte ainsi que d'une grande carte en couleurs
005591: COMBA, EM[ILIO]. - HISTOIRE DES VAUDOIS. Nouvelle édition complète avec cartes geographiques et gravures.
008393: COMTE, PIETER LE - Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart
006460: CONDILLAC, [ÉTIENNE BONNOT DE] (1714-1780) - Cours d'étude pour l'instruction des jeunes gens. De l'art de raisonner. Tome cinquième. & Cours d'étude pour l'instruction du Prince de Parme.Art de penser. Tome sixième.
003827: CONTROLEUR, DE (ONBEKEND) - Komische gedichten van den controleur
633: CORNEILLE - Oeuvres de P. Corneille. Théatre Complet. Précédées de la vie de l`auteur, par Fontenelle et suivies d`un dictionnaire donnant l`explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition imprimée d`apres celle de 1682. Ornée du portrait en pied colorie
005489: COSTER, D.J. DR. - Bijzondere geneesmiddelleer. In verband met de editio altera van de Pharmacopoea Neerlandica, naar de nieuwste bronnen bewerkt.
005278: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVROUW - Ik maak mijn speelgoed zelf
008257: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVROUW - Ik maak mijn speelgoed zelf
007726: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVR. - Ik maak mijn speelgoed zelf
008021: COSYN, SIBYLLE (RED.) - Piet Esser. Beeld van een mens, beeld van een tijd
007128: COUPERUS, LOUIS - Majesteit. Eerste en tweede deel in twee banden.
008203: COURT, PEETER LA , ARITHM. - Inleydinge tot de cyfer- konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uytgeleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de selve op korten tydt te leeren. Den lesten druck vermeerdert ende verbetert.
007732: CRAMER, RIE - Vieilles Chansons de France
007731: CRAMER, RIE - Bergerettes. Vieilles chansons de la France avec accompagnement de piano [par M.H. Colet].
007165: CRAMER, RIE - Prijs heet mijn hennetje
007313: CRAMER, RIE - Liedjes van vroeger. Kleurteekeningen van Rie Cramer. Pianobegeleiding van Alex de Jong
004623: CRANE, WALTER (1845-1915) - Linie und Form
008405: CRAWFURD, J. - De Indische archipel, in het bijzonder het eiland Java beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners. Uit het Engelsch vertaald. Met platen en eene kaart van de archipel.
004823: CREMER, JAN - Tropen
007371: CREMER, A.F. LIGTHART, JAN. - Op de fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. Eerste stukje-Eerste gedeelte & Eerste stukje-Tweede gedeelte. Herzien door J.L. Hooftman. Geïllustreerd door W.K. de Bruin (2 delen in 1 band)
004980: CREMER, J. - Het perpétuum-mobile. De gouden droom van Eduard Johannes Schnitger (arrond. deurwaarder te Enschede) 'n Kluif voor Ned. Juristen. Ingeleid door Jan Cremer
004855: CREMER, JAN - De Hunnen (drie delen: De oorlog, Vrede, Bevrijding) (roman)
008409: GEORGE FREDERICK CRUCHLEY (1796-1880) - Cruchley's New Plan of London Shewing all the new and intended improvements to the present time.(1834)
008441: CRUSOË, ROBINSON - Levensgeschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoë, behelzende, onder andere ongehoorde uitkomsten, een verhaal van zijn agt-en-twintig jaarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque: alles door hem zelven beschreeven. Nieuwe verbeterde uitgave. Uit het Engelsch vertaald, en met nieuwe plaaten, benevens een nette kaart van zijne omzwervinge verrijkt. Eerste, tweede en derde deel (3 Vols. complete)
007296: CUNNINGHAM, G.G. (ED.) - Lives of eminent and illustrious Englishmen, from Alfred the Great to the present time. On an Original Plan. Illustrated by a Series of finely executed Portraits, selected from authentic Sources, and engraved by eminent Artists (8 Vols. complete)
007292: CUSTANCE, REGINALD SIR ADMIRAL - War at Sea: Modern Theory and Ancient Practice.With twelve Plans and Charts
008377: CUVIER, GEORGES - Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'anatomie comparée. Edition accompagnée de planches gravées. Les Annelides. Avec un atlas par M. Milne Edwards (Texte et Atlas)
008406: DAMPIER, WILLIAM; WAFER, LIONE - Reystogten rondom de Waereldt; Begrypende, in vier beknopte Boekdeelen, Eene naauwkeurige Beschryving van verscheyde nieuwe Zeën, Kusten, en Landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika, benevens veele nuttelyke Aanmerkingen ontrent de Stroomen, Winden, Havens, Dieptens, Engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbekende gewesten: Alom doormengt met de beschrijving der Inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde Volkeren; Midsgaders Derselver Landouwen, Vrugten, Gewassen, Dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal Kaarten, Kust-ontdekkingen en andere fraye Verbeeldingen. Uyt het Engelsch in 't Nederduyts overgebragt door W. Sewel.
007999: DAVIDSON, THOMAS (ED.) - Chambers's English Dictionary - Pronouncing, Explanatory, Etymological [...] with helpful Illustrations - Enlarged Edition with Supplement containing thrity-nine pages of additional Words and Phrases
008486: DAVIES, JONATHAN - Florence and its University during the early Renaissance
006755: BOER VAN STRIEN J. DE - Het nieuwe huis van Moeder de Gans. Een sprookje
007615: [DEFOE, DANIEL] - Geschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoë. Naar de oorspronkelijke Uitgave op nieuw voor de Jeugd bewerkt. Met platen.
005178: GOMMERS-DEKKER, ANS M. - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit (met CD)
008428: DELAMARE, F. (ENGRAVER) - Nouveau plan de la ville de Paris 1858
008094: DELAUNAY, CH. - Allereerste gronden der practische en theoretische mechanica. Eerste deel & Tweede deel. Mechanica der vloeistoffen (2 delen in 1 band).
008165: DELBRÜCK, MAX DR. (EDITOR) - Illustriertes Brauerei-Lexikon, Mit 73 Porträts und 600 Textabbildungen.
007213: OSSELEN-VAN DELDEN, VAN & HILDEBRANDT, MARIE. - Bobo, geschiedenis van een aap.
008506: STACKPOOL E. O'DELL, MR. & MRS. & SPURZHEIM, GASPARD - A Phrenological Chart of Character (with Supplementary Tables] - Definitions of the Mental Faculties
007503: DENTON, CLARA J. - Robin Redbreast's Home. Illustrated by Sue Seeley
008075: DESBAUX, EMILE - Les idées de mademoiselle Marianne Dessins de Chovin, Dufaux, Férat, Gosselin, Ch. Huot, Méaulle, H. Meyer, Monginot, Semechini, H. Vogel, Ed. Zier. Gravure de F. Méaulle.
008314: [DESCREMPS, HENRI] (1746-1826) - Natuurlyk toverboek, behelzende de verbaazendste geheimen van natuur en konst. Eerste tot en met zesde deel. Opgehelderd met plaaten.
005566: DESHAIRS, LÉON (DIRECTION) - L'Art, des origines à nos jours (2 tomes)
007841: DEVENTER, HENDRIK VAN - Manuale operatien, zynde een Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen. Facsimile en commentaar. Vol. I: Facsimile; Vol. II: Commentaar Nieuwe aanmerkingen.
008417: GEVERS DEYNOOT, W.T. JHR. MR. - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
004564: DIBBETS, G.R.W. DR. - Johannes Vollenhove (1631-1708), dominee-dichter. Een biografie
007948: DICKENS, CHARLES - The Personal History of David Copperfield Illustrated in Colour by Frank Reynolds
005950: DIETLEIN, RUDOLF - Deutsche Fibel für den vollständigen vereinigten Anschauungs-, Sprech-, Schreib- und Lese-Unterricht nach der kombinierten Schreiblese- und Normalwörter-Methode. Ausgabe C (in 1 Hefte) ( Normalwörter-Fibel)
006282: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever| Typograaf. Een documentatie
005588: AHMED DJEBBAR (DIRECTION) - L'Âge d'or des sciences arabes : Exposition présentée à l'institut du monde arabe, Paris, 25 octobre 2005 - 19 mars 2006.
003478: DOESBURGH, TH. VAN DR. (A. GANOT) - Handboek Der Natuurkunde. Volksuitgave
007996: DOORMAN, CHR. - Van Katjes
007618: DOOTJES, F.J.J. - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941
001570: DORP, H. VAN - Moderne eenvoudige meubels
008454: KÖNIG DR. - Beknopte Schets der Ontwikkeling en Geboorte van het Kind - Met een gekleurde, beweegbare platen en 27 afbeeldingen tusschen den tekst
007669: DRAPER, JAMES DAVID E.O. - Augustin Pajou. Royal Sculptor 1730-1809
008367: LE DRU, PETER - Reise nach den Inseln Teneriffa, Trinidad, St. Thomas, St. Crux und Porto-Rico; auf Befehl der französischen Regierung, vom 30. Sept. 1796 bis zum 7. Juni 1798, unter der Leitung des Capitain Baudin unternommen. Aus dem Französischen. Mit Bemerkungen begleitet, nebst einer allgemeinen Übersicht des ganzen westindischen Archipels, vorzüglich in Rücksicht der Kolonialwaaren; von E.A.W. Zimmermann.
007192: VIOLLET-LE-DUC (TEXTE ET DESSINS) - Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner.
005594: DUHAMEL, GEORGES - Chant du nord
001781: FISCHER-DÜNKELMANN, ANNA DR. E.A. - De Gezondheid in Huis. Natuurgeneeskundige Raadgever Voor Het Gezin in Gezonde En Zieke Dagen.
006433: DURRELL, LAWRENCE - Mountolive
006400: DUSSEAU, P.J.V - GERDES, E. - KATE, TEN J.J.L. - LEENDERTZ, G. - ADEMA VAN SCHELTEMA, C.S. EN SESBRUGGER, G.H. - Herfsttuiltjes, Proza en Poëzij.
007535: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes. Met een portret van den auteur door Jan Veth
005497: ELLIOTT, BRENT - Flora. An illustrated history of the garden flower.
008436: ELLIS, WILLIAM - Three visits to Madagascar during the years 1853-1854-1856. including a Journey to the Capital. With Notices of the natural History of the Country and of the present civilisation of the People. Illustrated by Woodcuts from Photgraphs, etc.
005951: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. JHR. - Inventaris van het archief der gemeente Leyden, bevattende hare charters en privilegiën, alsmede die van den Burg, van de kerken, gasthuizenen en voormalige kloosters, 1240-1644 (Eerste deel) & Inventariss van het archeif der de meente Leyden, bevattende hare registers en bescheiden van algemeenen aard, alsmede die van het beleg en ontzet in 1574. (Tweede deel) (2 delen in 1 band)
005881: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën.Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie. Derde verbeterde en vermeerderde druk met afbeeldingen in den tekst (2 delen).
007902: ENGELEN, A.W. MR. - Algemeene geschiedenis der wereld, inzonderheid ten behoeve der Jeugd en ter voorbereiding voor de Hoogeschool en Militaire Academie opgesteld. Tweede deel, Middel-Eeuwen
006922: ERTZ, KLAUS & NITZE-ERTZ, CHRISTA (RED.) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
1521: ES, A.H.G.P. VAN DEN DR. (BEWERKING) - Grieksch-Hollandsch woordenboek (naar het Hoogduitsch van V.Ch. F. Rost)
006467: ESSENBERG, H. GERRITSZ. - Leerzaam en vermaaklyk onderhoud, tusschen een' vader en zijne kinderen. Voorgesteld: In verscheiden aangenaame gesprekken en leerzaame verhaalen, ingericht naar de vatbaarheid der jeugd; en geschikt om dezelve, op een Vermaaklyke wyze, tot Deugd- en Plicht-betrachting op te leiden. Met plaaten.
007936: EURIPIDES - Euripides Tragoediae, recensuit et commentariis instruxit Aug. Iul. Edm. Pflugk. Vol. I. Sect. I. Continens Medeam. Editio altera, quam curavit Reinholdus Klotz.
003906: EVANGELINE (= HENDRIK MARINUS CHRISTIAAN VAN OOSTERZEE) - De bevende berg. Verhaal voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes
008204: V.D.H. [VAN DEN HOVE] (= PIETER DE LA COURT DE JONGE, 1618-1685) & EYL, CHRISTOPH ABRAHAM VON - Interesse von Holland, oder Fondamenten von Hollands-Wohlfahrt angewiesen durch V.D.H. Aus dem Niederländischen in das Hochteutsche gebracht. Together with 2 other titles (see description)
007974: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Château-de-Bersac - Een spel van Wijn, Liefde en Tijd
008460: RUPPE C.F. (KAPELMEESTER AAN DE KONINKLIJKE HOOGE-SCHOOL VAN HOLLAND, TE LEYDEN) - Theorie der hedendaagsche muzijk (Eerste en Tweede deel). With: Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk. (2 Vols.)
007420: FABRICIUS, JOHAN - Hans De Klokkenluider of De duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen
006360: FABRICIUS, JOHAN - De Wondere Avonturen van Arretje Nof (5 delen in oorspronkelijkegele kartonnen map)
006139: FAHRENFORT, J.J., PROF. DR. EN GRAFT, C. CATHA VAN DE, DR. - Dodenbezorging en cultuur. Twee delen I: de dodenbezorging bij de natuur- en halfcultuurvolken en bij de cultuurvolken der Oudheid; II: De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland
327: FASSEUR, CEES - Wilhelmina Krijgshaftig in een vormeloze jas
008344: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK (PREDIKANT TE MAAGDEBURG) (1736-1788) - Voorbeelden van wijsheid en deugd, uit de geschiedenissen, met vermaaningen voor kinderen
006312: [FENNEKOL, F.W.] - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden.
008237: FERGUSON, JACOBUS (1710-1776) - De starrekunde voor jonge heeren en jufferen, op eene gemeenzaame wyze verhandeld in tien samenspraaken tusschen Neander en Eudosia; Uit het Engelsch vertaald, en met de vereischte Printverbeeldingen opgehelderd.
008041: FERRAGUS (LOUIS ULBACH) - Nos contemporains
008446: FERWERDA, ABRAHAM - Adelyk en Aanzienelyk Wapen-Boek van de Zeven Provincien. Waar by gevoegt zyn een groot aantal Genealogien van voorname Adelyke en Aanzienelyke Familien. Volume with coat of arms only.
007811: FIGES, ORLANDO - Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924
008250: P. ROUQUETTE ET FILS, LIBRAIRES - Catalogue de beaux livres: Bulletin Trimestriel 1891-1892
006303: FISCHER, ANNA DOKTERES - De vrouw als huisdokter. Een overzicht der gezondheidsleer en der familiale geneeskunde. Voornamelijk wat betreft vrouwen- en kinderziekten, de bevalling en de zorgen te verlenen aan kinderen. Geïllustreerd met 438 oorspronkelijke gravures, 53 platen en een artistiek bijvoegsel.
008138: FITZINGER, LEOP[OLD] JOS[EPH] [FRANZ JOHANN] (1802-1884) - Bilder-Atlas zur wissenschaftlich-populären Naturgeschichte der Fische in ihren sämmtlichen Hauptformen. Enthaltend 193 Abbildungen
007953: FLAUBERT, GUSTAVE - Madame Bovary Moeurs de province (2 Vols.)
006802: FLEISCHMANN, HECTOR - Les Demoiselles d`Amour du Palais-Royal
007366: FOCK, CORNELIUS - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...]
008489: FOKKER, A.A. DR. - De ongezondheid van Zeeland
008488: FOKKER, G. A. MR. - De oudste bekende keur op het bereiden van en den handel in meekrap in Zeeland
001705: LA FONTAINE, J. DE - Fables De La Fontaine
006711: FONTAINE, JEAN DE LA - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré
007057: LA FONTAINE, JEAN DE - Contes de La Fontaine. Livres I et II, Livres III, IV et V. (2 Vols. set)
008100: [FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL] (1711-1797) - Kort begrip van alle wetenschappen, of Encyclopedie voorjonge lieden. Met platen
007896: FOURNIER, M. EDOUARD - Oeuvres complètes de N. BOILEAU précedées de la vie de l'auteur, d'après des documents nouveaux et inédits par M. Edouard Fournier. Nouvelle édition illustrée, par M. Emile Bayard, de magnifiques dessins coloriés et suivie du Bolaeana, de M. de Losme de Monchesnay
006379: FRANAY, GABRIEL - Flossette
007510: FRANCE, ANATOLE - Les desirs de Jean Servien. Avec dix-neuf lithographies et des bois de Fernand Siméon
007214: FRANZ, HEINRICH GERHARD - Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus (2 Vols)
007851: [LULLIN DE CHÂTEAUVIEUX FRÉDÉRIC] - Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue
005122: FRIMA, J. MR. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749
007741: FULLERTON, LADY GEORGIANA - Grantley Manor. A Tale.
003026: FÜRST, HERMANN DR. - Forst- Und Jagd-Lexikon
006507: GAULTIER, L'ABBÉ [LOUIS EDOUARD CAMILLE] - Lectures graduées pour les enfants du premier age. Nouvelle édition, corrigée et illustrée. Tome premier et Tome deuxième.
004577: GAUTIER, THÉOPHILE (TRAD.) - Aventures du Baron de Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier Fils. Illustrées par Gustave Doré
007695: GEBHARDT, MARIE ELISABETH - Wichtelmanns Reise. Bilder von Fritz Baumgarten
1100: GEDIKE, FREDRIK - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden nevens een uitvoerig register der woorden, die in het zelve voorkomen (naar het Hoogduitsch van F.G.)
006069: GEIGER, PH[ILIPP]. L[ORENZ]. (1785-1836) - Handboek der artsenijbereidkunde.Bevattende de practische pharmacie en derzelver hulpwetenschappen. Eerste deel.
002016: GELDER, J. DE - Eerste Gronden Der Meetkunst Ten Gebruike Der Latijnsche Scholen En Andere Kollegien
006958: GELLERT, G.F. - G.F Gellert's fabelen en vertelsels. Vrij herzien door J. Schenkman. Voor rijperen leeftijd. Met platen.
007672: GELLERT, C.F. - C.F. Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd (3 delen, compleet)
008519: GELLIUS, AULUS - Auli Gellii Noctium Atticarum Libri XX prout supersunt Quos ad libros MSStos novo & multo labore exegerunt, Perpetuis notis & emendationibus illustraverunt Johannes Fredericus et Jacobus Gronovii. Accedunt Gasp. Scioppii integra MSStorum duorum codicum Collatio, Petri Lambecii Lucubrationes Gellianae, & ex Lud. Carrionis Castigationibus utilia Excerpta, ut & selecta variaque Commentaria ab Ant. Thysio & Jac. Oiselio congesta.
007877: GEMPT, B. TE - Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel. Met kaart en platen.
006448: GENLIS, DE MEV. - Flora of het buitenleven nuttig en aangenaam gemaakt voor de jeugd. Naar het Fransche van Mev. De Genlis
005893: GÉRARD, F.C. (TRAD./TANSL.) - La corbeille de fleurs suivi de La colombe. Traduit d'Allemand de [Chanoine Christophe] Schmid par F.C. Gérard
007475: GÉRARD, F.C. - Le Rosier, La Mouche et La Chartreuse
007515: GERDES, E. - De gouden draad. Eene vertelling voor jonge lieden. Naar het Engelsch van Norman Macleod.
007496: GERDES, E. - Uit de duinen. Een verheel uit den Spaanschen tijd
007280: GERLACH, A.J.A. - Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises
003103: GERLINGS, H.TH. MR. - De Zoeker Uit De Rechts-Praktijk
008012: GERSTÄCKER, FR[IEDRICH] - De wereld in 't klein voor de kleine wereld. Met platen
007097: GESSNER, SALOMON - Sal. Gessners Schriften (3 Vols).
005510: GEURTS, P. - Gestalten en gedachten (5 delen compleet)
004376: GEWIN, J[AN]. CHR[ISTOFFEL]. (1808-1887) - Inesz en Amanda of Lotgevallen en reizen van Oom Frits, als schilder. Een verhaal voor de jeugd. Met vier gekleurde plaatjes.
006339: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Met platen. Nieuwe uitgave. Drie delen in één band.
004220: GEZELLE, GUIDO - Loquela (Tot woordenboek omgewerkt door J. Craeynest)
002243: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. MR. BARON D' - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balije Van Utrecht sedert 1851; Opgeluisterd door hunnen vier gezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
007670: GILLEN, ECKHART (ED.) - German Art from Beckmann to Richter. Images of a Divided Country
004215: GINK, C.S. TH. VAN - Hoenders. Verzorging, teelt en rassen
006744: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Met platen. Derde deel (van 3)l
005502: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz, in drie deelen, met twaalf platen (complete set)
005351: GLIBOTA, ANTE - Helmut Jahn
007716: GNUDI, MARTHA TEACH & WEBSTER, JEROME PIERCE - The life and times of Gaspare Tagliacozzi, surgeon of Bologna 1545-1599. With a documented study of the scientific and cultural life of Bologna in the sixteenth century - Preface by Arturo Castiglioni
008509: GOCLENIUS, RUDOLPH (1547-1628) - Physignomica et Chiromantica Speciala
006925: GODDIO, FRANCK & BERNAND, ANDRÉ - Sunken Egypt - Alexandria
007037: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand". Dritter Band
006977: GOEVERNEUR, J.J.A. - Goeverneur's Fabelboek. Het laatste boekje. Met 24 plaatjes naar Otto Eerelman.
004314: GOEVERNEUR, J.J.A. - Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
006622: GOEVERNEUR, J.J.A. - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen, in huis en school
006951: GOEVERNEUR, J.J.A. (BEW.) - Chinesche schimmen. Kleine vertellingen , sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes
006986: GOEVERNEUR, J.J.A. - Zestig tafereeltjes verteld aan het jonge volkje
007133: GOEVERNEUR, J.J.A. - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens. Met zes plaatjes
003907: GOEVERNEUR, J.J.A. (1809-1889) - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen. Met 21 plaatjes
004317: GOEVERNEUR, J.J.A. - Proza en Poëzie. Met 28 gekleurde plaatjes
006402: GOEVERNEUR, J.J.A. - Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen.
008270: GOEVERNEUR, J.J.A. - Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen. Vierde druk.
004315: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reinoud en Lina. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
004316: GOEVERNEUR, J.J.A. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
006281: GOINGA, HANNIE VAN - Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800
001931: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow, Roman in Vier Delen
008311: GOOL, JOHAN VAN (KUNSTSCHILDER) - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleed ene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aangeteekend, verhaelt worden. (2 Vols.)
006762: GÖSSEL, P. & LEUTHÄUSER, G. - Architectuur van de 20e eeuw.
007664: GÖSSEL, PETER & LEUTHÄUSER, GABRIELE - L'Architecture du XXe siècle (2 Vols.)
008477: VAN CORTGEEN VAN DER GOUDE, JACOBUS FRANSZ. & BOOTH, CORNELIS DR. - Stichtsche cleyne chronicke , waer in die gheschiedenissen, des stadts, steden ende landen van Utrecht, in tijdt van vrede en oorloghe, van begin des stadts, int jaer ons Heeren 80 tot en met den jaere 1578, int cort verhaelt werden, Waer achter bygevoegt is Beschryving van Utrecht door Dr. Cornelis Booth. Bound in: Histoire abregée de la ville, et province d'Utrecht. Avec connoissance ébauchée de la noblesse de cette province, & une liste de touts les Grands Scouts, ou Chefs de Justice connus autrefois sous le nom de Vicontes ou Burgraves d'Utrecht.
007163: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen. Met platen, geteekend en op steen gebracht door J.C. Greive Jr.
003822: GRAAF, HENRI W. DE - Bijdrage tot de kennis van den bouw en de ontwikkeling der epiphyse bij amphibien en reptilien (proefschrift)
008530: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden. Uit het Hoogduitsch vertaald. (2 Vols.)
008542: GRANDVILLE, J.J. - Les Fleurs Animées, Nouvelle édition (2 volumes)
008404: 'S GRAVESANDE, JACOB WILHELM (1688-1742) - Physices elementa mathematica, experimentis confirmata. Sive introductio ad philosophiam Newtonianam. Auctore Gulielmo Jacobo 'sGravesande, Editio Secunda, auctior & emendatior
008297: GREENAWAY, KATE - Mother Goose or the Old Nursery Rhymes Illustrated by Kate Greenaway Engraved and printed by Edmund Evans
007334: GREENAWAY, KATE - DEWALD, H.P. - Kate Greenaway's kleurboek Voor't Jonge Volkje. 112 teekeningen om met waterverf in te kleuren; met bijschriften in proza en poëzie. Vrij naar het Engelsch door H.P. Dewald.
004228: GREENAWAY, KATE - Under the Window. Pictures & Rhymes for Children (First edition, 1878)
007288: GRIFFITHS, ARTHUR MAJOR - Wellington and Waterloo (The 'Navy and Army Illustrated' Library)
007919: GROOT, JACOBUS DE - Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur, uitegsproken door Den Wel Eerw. Godzal. en zeer Gel. Heer Jacobus de Groot
003291: GRUNBERG, ARNON - Onder De Soldaten
008031: CEM GÜRDENIZ (ED.) - Cumhuriyet Donanmasi, 1923-2000: The Fleet of the Republic [isbn 9754091676]
007196: GÜTTLER, PETER E.O. - Berlin Brandenburg, Ein Architekturführer. An architectural guide
007869: HAGEMAN. H.H. JR. - Theoretische en praktische verloskunde door afbeeldingen, opgehelderd. Naar het hoogduitsch van D.W.H. Busch door H.H. Hageman Jr. Eerste Band (Tekst.) en Tweede Band (Platen) (Samen in 1 band)
007700: HAAK, BOB - The Golden Age: Dutch Painters of the Seventeenth Century
007361: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave.
586: HAAR, A.A. TER - Handboek voor de nuthoenfokker
001692: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN - Olle Vrunden in Grönnegerland
008275: HACKLÄNDER, F.W. - Eene geschiedenis zonder naam. Deel I en II. Uit het Hoogduitsch van F.W. Hackländer
008366: HAEZEBROEK, MARIA - De Hedendaagsche Kookkunst, of de Wetenschap om Lekker en Goedkoop te Eten en te Drinken, Vermeerderd met eene Handleiding omtrent het Voorsnijden, Bedienen en Aanrichten der Tafel, Tafelmenus voor alle seizoenen, benevens het Voordienen der Wijnen bij de verschillende gerechten, Indische Tafel etc.
007349: HAGEMAN, H.H. JR. E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
006885: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis, van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van Prof. Dr. H. Brugmans
008178: HALMA, F. & M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenighde Nederlanden & onderhorige landschappen (2 vols.)
007038: HAMANN, RICHARD - Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeiten bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen. 12 farbige Tafeln.
008321: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring
007840: HANOTAUX, GABRIEL ET MARTINEAU, ALFRED - Histoire des Colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. TOME V. - L'INDE du Xviè siècle à 1720 par Henri Froidevoix. De 1720 à nos jours par Alfred Martineau. - L'INDOCHINE par Edmond Chassigneux. Illustrations en couleurs de Albert BESNARD, Mme G. HANOTAUX, G. RIPART, etc.
006681: HANSEN, P.A. - Per en de dwergen
008101: HART, C. VAN DER - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart. Met platen en kaarten.
008308: HARTE, J.H. (ONDERWIJZER IN BOUWKUNDE) - 'Volledig leerboek der sluis- en waterbouwkunde, bevattende de beschrijving en afbeelding van alle soorten van sluizen, bruggen, duikers, enz., benevens het leggen van kribben, rijs-, zink-, en dijkwerken, en al hetgene wat eenige betrekking heeft tot de Sluis- en Waterbouwkunde.
006067: HARTMANN, JULIUS EDUARD - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het hoogduitsch door S. J. Van Den Bergh
007286: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
007285: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Kulturgeschichte
008027: HASEBROEK, ELISABETH JOHANNA - Te laat
004614: HASEMANN, ARMINIUS - Himmel und Hölle auf der Landstrasse. Mit 42 Holzschnitten des Verfassers
007312: BOREL D'HAUTERIVE, M. - Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis. Receuil officiel dressé par les ordres de Louis XIV 1696-1710. Tome premier
007932: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque - 1. Les frontières menacées Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg & 2. Voyage aux ville mortes du Zuiderzée (2 Vols.)
005615: HAVERKAMP, ALFRED E.O. - The Jews of Europe in the Middle Ages. Exhibition catalog.
007739: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten von J. Haydn. Opern und Oratorien im Klavier Auszuge mit Text
008371: HAYDN, JOSEPH (1732-1809) - Quatuor pour deux Violons, Alto et Violoncelle (4 Vols.)
005483: HAZEU, J., C. ZOON - Leerzame gesprekjens of de vlijt der kinderen opgewekt. Met plaatjens.
007389: HECKMAIR, ANDERL - Eigernordwand, Grandes Jorasses und andere Abenteuer
005719: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter. Illustratiën en bandversiering van Rie Cramer.
1375: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder
003764: HEINSIUS, H.W. DR. (BEWERKER) - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde (twee delen)
005163: HELLER, STEVEN E.O. - The Annual of the American Institute of Grapic Arts
008028: HELOÏSE (= J.A. DE CARVALHO-VAN BAERLE) - Liefde en trouw. Tweetal verhalen.
005643: HEN, YITZHAK - Culture and Religion in Merovingian Gaul A.D. 481-751 (Cultures, Beliefs and Traditions)
003503: HENKET, N.H., SCHOLS, CH.M. DR. EN TELDERS, J.M. - Waterbouwkunde
008184: HEPWORTH, T.C. - THE BOOK OF THE LANTERN. Being a Practical Guide to the working of the Optical (or Magic) Lantern. With Full and Precise Directions for making and colouring Lantern Pictures. (Eighty-Seven Illustrations)
008291: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov: MDCCLXXV. Eerste Deel. Met kunst plaaten. Tweede Deel. Behelzende Bylaagen.
005210: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De god denkbaar denkbaar de god
006578: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken 12 - Beschouwend werk
008098: HERMBSTÄDT, SIGISMUND FREDERIK DR. MAN, J.W.E. DE DR. (1792-1868) - Catechismus der apothecars-kunst, of, de eerste grondbeginselen der artsenijmengkunde, voor eerstbeginnenden opgesteld & Therapia generalis physiologica. Voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van het verschil in gevoelens, en van den weg tot eensgezindheid onder geneeskundigen. (2 delen in 1 band)
007381: HERVIEUX, J.C. - Traité curieux des serins de canarie. Contenant un description du naturel de ces Oiseaux, la maniere de les apparier, de les faite nicher, d'élever les petits, de leur apprendre à chanter & à sissler, de connoitre & de guerir leurs Maladies. - Naaukeurige verhandeling van de kanarivogels Behelzende een beschrijving van den aart deezer Vogels, hoe die te doen paaren, hare nesten te maaken, de Jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten, waar aan haare ziektens te kennen en hoe te geneezen. Door A. Moubach uit het Frans vertaalt.
008274: HEURN, JAN VAN - De Orgelmaaker, behelzende eene uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des orgels, en handleiding tot het maaken, zamenbrengen en herstellen derzelven. Benevens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden.
007126: HEWARD, CONSTANCE (TOLD BY -) - Ameliaranne at the Farm
007713: HILDEBRAND - Camera Obscura. Zestiende, met zorg herziene druk.
007714: HILDEBRAND - Camera Obscura. Twaalfde, herziene Druk
007449: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura. Met handgeschreven brief van Hildebrand (?)
007452: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
008294: HILDEBRAND (= NICOLAAS BEETS) - Camera obscura, Eerste en Tweede deel
007380: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007710: HILDEBRAND - Camera Obscura. Geïllustreerd door F. Carl Sierig
007711: HILDEBRAND - Camera Obscura. Achttiende, met zorg herziene druk. (Volksuitgaaf)
007432: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - La critique est aisée et l'art est difficile
007450: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007712: HILDEBRAND - Camera Obscura. Elfde, herziene Druk (Volksuitgaaf)
003779: HILDEBRAND (NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007414: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
007715: HILDEBRAND - Camera Obscura
007374: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura (2 delen in 1 band)
007378: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007412: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007451: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007643: OSSELEN-VAN DELDEN [BERTHA ELISABETH] MEVR. 1847-1936) & HILDEBRANDT, [ALIDA] MARIE (1881-1947) - Eppien Toef
008282: HIMMELEIN, TH. (HERAUSGEBER, EDITOR) - Der Bau des menschlichen Körpers. Anatomische Beschreibung des Menschen für Schule & Haus.19 Doppelfoliotafeln in Farbendruck mit über 100 Abbildungen und 24 Seiten erklärendem Text, nach Entwürfen des Dr. P. Ebenhöch, neu bearbeitet und herausgegeben von Th. Himmelein. Zweite Auflage.
002341: HINSBERGEN, PHILIPPUS JOHANNES CORNELIUS GEORG VAN - Inventaris Van Het Archief Van De Ridderlijke Duitsche Orde Balije Utrecht 1200-1811
008522: PRUYS VAN DER HOEVEN, CORNELIUS - Initia Disciplinae Pathologicae Auditorum in Usum edita.
007922: HOEVEN, EMANUEL VAN DER - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van den Lande van Putten, enz. enz., en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. (2 Vols. in 1)
007162: HOFDIJK, W.J. - Schets van de geschiedenis der Nederlanden, opgehelderd met afbeeldingen
008378: HOFFMANN, FRANZ - Het Bijbelblad, of dien God bewaart, is wel bewaard. Een verhaal. Naar het Hoogduitsch. Met 4 platen.
008390: HOLD, E. SCHRIJVER VAN DE WERELDGESCHIEDENIS VOOR DE JEUGD, ENZ. - De jonge reiziger of nuttige en aangename Verhalen uit het leven en de bedrijven van Vreemde Volken. Met fraaije plaatjes.
007098: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. Hrsg. v. Wilhelm Böhm u. Paul Ernst (3 Vols.)
008244: HOLLEMAN, J.F. (ED.) - Van Vollenhoven on Indonesian adat law : selections from 'Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931)
006894: HOLME, CHARLES (ED.) - Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland
008064: HOLMES, RICHARD - Tommy - The British soldier on the western front 1914-1918
004517: HOLWERDA, J.H. DR. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen
005484: HOMERUS - 'S GRAVENWEERT, JAN VAN MR. - De Ilias van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (4 delen, compleet) & De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (3 delen, compleet)
007359: HOOFF, OP DEN, LAMBERTUS PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...]
006311: HOOFT, P.C. - P. C. Hoofts Brieven; Nieuwe, vermeerderde en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave, met toelichting, aantekeningen en bijlagen. (4 delen, 1600-1629, 1630-1634, 1634-1640, 1640-1647)
008069: PHAEDRUS; HOOGSTRAATEN, D. VAN - Ezopische fabelen van Fedrus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
005713: HOOYKAAS, C. - A Balinese Temple Festival
007360: HORN, W.O. VON - Karaktertrekken van beroemde personen
006146: HORNIBLOW, E.C.T. - Wonderful Travels in Wonderful Lands. Pictured by Norman Howard
004611: WIJLEN PASTOOR J.J. VAN DER HORST, HERZIEN DOOR R. BOUMAN, S.J. - Martelaren te Rome. Tweede druk van "De martelaren van Coliseum". Met twaalf platen
007638: HOUSMAN, LAURENCE - Stories from the Arabian Nights. Retold by Laurence Housman with drawings by Edmund Dulac
005069: HOUTEN, HERMAN VAN - Over de operatieve behandeling van het aneurysma aortae abdominalis atheroscleroticum (dissertatie)
008051: HOVEN, TH.; CORN, IDA; JETTA; KOK, TRUIDA E.A. CORA (VERZAMELD DOOR -) - Altijd wat aardigs - Verhalen en Versjes voor Jongens en Meisjes. Met 4 gekleurde platen en 100 houtgravures.
008252: HUART, LOUIS (RÉDACTION) - Le Charivari. Trente-troisième année - Lundi 15 Aout 1864 - 31 Décembre 1864 (138 Issues)
006840: HÜBNER, JOHANN (1688-1743) - Johan. Hubners, Rector van de Latijnsche School te Hamburg, Beknopte Vragen uit de Staat-Kundige Historie Tot op desen Tijd vervolgt. Naar de Nieuwsten Druk in de Nederlandsche Tale overgebragt door Enen Hoogschatter van Hubners Naam en Geleerdheit. (6 banden)
007184: HUGO, VICTOR - Oeuvres Complètes de Victor Hugo. Roman. Tome III & IV. Notre-Dame de Paris I & II. Nouvelle édition, ornée de vignettes.
006261: HUIGEN, PIETER & HUYGEN, JAN - De Beginselen Van Gods Koninkryk in Den Mensch. Uitgedrukt in Zinne-beelden. & Stichtelyke Rymen op Verscheyden Stoffen, in Twee Deelen, Met Schone Kopere Platen (4 delen in 1 band)
008111: HULME, F. EDWARD - Familiar wild flowers. Second, Third, Fourth & Fifth Series. Figured and described by F. Edward Hulme, F.L.S, F.S.A. With coloured plates.
008397: KLAASESZ HZN., H.J. - Het Vervaardigen en Drukken van Ondergrondplaten (uit Carton, Celluloïde, Zink)
007111: IJZERMAN, HERMIEN - Koentje Kikkerbeet. Tekst en muziek van Joh. Veeken-Bakker
005736: ILLIG, HEINRICH - Die Quadratur des Kreises nach 3000 Jahren gelöst, Die Konstruktion für die Lösung der Aufgabe des Plato gefunden! Mit Lehrsätzen und natürlichen, klaren Beweisen
007622: IMMERZEEL, J. JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. (3 delen in 1 band)
004257: IRVING, JOSEPH - The West of Scotland in History: being brief Notes concerning Events, Family Traditions, Topography, and Institutions
008231: ISING, A. (RED.) - Almanak voor de jeugd voor 1863. Met zes plaatjes.
007778: D'IVOI, PAUL - Voyages excentriques. Les Voleurs de Foudre. Illustré de 80 gravures dans le texte et de 20 grandes compositions hors-texte d'après les dessins de Louis Bombled.
002565: D'IVOI, PAUL - Naar Het Land Der Druzen
007696: JACOBS, J.F. - Praktisch handboek om kinderen van 2 tot 8 jaar, al spelende, gemakkelijk en leerzaam bezig te houden, volgens de ontwikkelingsmethode Van Frederik Fröbel. Met 80 platen.
006884: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
007099: JACOBSEN, J.P. - Gesammelte Werke (3 Vols, complete)
008219: JAEGER, NICOLAI HENRICH - Woordenboek der Nederduitsche en Deensche of Noorweegsche talen, waarin het Woordenboek voor de Nederduitsche spelling van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek ten grondslage gelegd is. Eerste en Tweede Deel. (2 Vols)
006609: DUBOIS DE JANCIGNY, M & XAVIER, RAYMOND M. - L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Asie, Tome 3: Inde.
003432: JANSSEN, FRANS A. (TEKSTVERZORGING, INLEIDING) - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801)
004091: JANSZ., P. (ZAMENGESTELD DOOR -) - Praktisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters
005094: JONES, RUSSELL (GENERAL EDITOR) - Loan-words in Indonesian and Malay (with DVD)
006305: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties
007525: JORDAN, M. - Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La Croze, Avec des Remarques de cet Auteur sur divers sujets. Premiere partie et Seconde partie (dans une volume)
007678: JOSEPHUS, FLAVIUS - Historie der Jooden of Alle de Werken van Flavius Josephus: Behelzende de Joodsche Oudheden en derzelver Verdeediging tegen Apion, Zyn Leven, de Joodsche Oorlogen en de Marteldood der Makkabeen; Nevens Philoos Gezantschap aan Kaligula; en Egezippus Verhaal van de Oorlogen derJooden. Alles naar 't Fransch van den Heere d'Andilly vertaald door Willem Séwel; Sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos Geschrift tegen Flakkus, onder 't opzigt, en door Sigebert Haverkamp. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe Druk. (compleet in 2 banden)
005705: JUYNBOLL, TH.W. DR. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer derSjâfi'itsche School
008356: KALCHBERG, JOHANN [RITTER] VON (1765-1827) - Gedichte von Johann von Kalchberg
1004: KALFF, G - Geschiedenis der Nederlandsche literatuur in de 16de eeuw (twee delen)
007914: KALSBEEK, F., LENS, J EN MEIJNEN, J.B. (BEW.) - Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk ondewijs. Uitgegeven door de Vereeniging van chr. Onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. 1854-1904
007873: KAN, J.B. (BEW.) - Historisch-Geographische Atlas. Derde druk.
006563: KASSÁK, LAJOS (1887-1967) - Számozott Költemények
008316: KASTEELE, G.C. VAN DE & HOLTROP, S.A., ONDER MEDEWERKING VAN P. HENDRIKSZ - Boerhaave. Tijdschrift voor genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkunde. Met platen.
008504: KATE, TEN J.J.L., LUBLINK WEDDIK, B.T., LEENDERTZ, C., HAAR TER, B. - Bemint elkander. Met platen. Derde druk
007460: KATE, LAMBERT TEN - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word (2 delen)
007973: KATZ, RICHARD - Heitere Tage mit braunen Menschen
003937: KENNEDY, GRACE (1782-1825) - Anna Ross. Eene geschiedenis voor kinderen, door Grace Kennedy. Uit het Engelsch. Eerste en Tweede Stukje
006391: KÉRI, FRANCISCUS BORGIA - Historiae Byzantinae epitome, e compluribus Graecis praecipue scriptoribus concinnata, a Constantino Magno, ad Constantinum ultimum, & expugnatam per Turcos Constantinopolim. Tomulus posterior.
008391: KESSEL, O.V. - Schetsen uit Zuid-Afrika. Reis- en Jagtavonturen voor de jeugd. Met 10 gekleurde platen.
007881: KIBLITSKY, JOSEPH (EDITOR) - Russian Paris 1910-1960
005176: KIEFER, F.J. - Die Sagen des Rheinlandes. Mit einem Titelkupfer
005934: KIESEWETTER, R[APHAE]L G. & FÉTIS, F[RANÇOIS] J[OSEPH] - Verhandelingen over de vraag: Welke verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der toonkunst verworven; en in hoe verre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed gehad hebben op de muzijkscholen, die zich kort daarna in Italien hebben gevormd? [Die Verdienste der Niderlaender um die Tonkunst. In beantwortung der von der vierten Klasse des Königlichen Niederlaendischen Intituts im Jahre 1826 ausgeschriebenen Frage: (...)]
005279: KIEVIT, C. JOH. - Het geheim van de Canadees
005547: KIEVIT, C. JOH - Vroolijke vertellingen. Rijk geïllustreerd door W.K. de Bruin e.a.
008172: KIMMENAEDE, J.H.L. VAN - Constructieleer voor timmerlieden. Leerboekje ten gebruike bij het onderwijs in de constructieleer aan lagere nijverheidsscholen (2 delen tekst & 2 delen platen)
005275: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings, 1830-1880. A Descriptive Bibliography
008466: KIST, W. - De Belgen, vóór, gedurende en na den opstand. Eén deel kompleet.
003828: KLASTERSKY, ANTONIN - Chodsky pisne (Lieder aus Chodsko)
004709: KLEI, JAC. VAN DER (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd. Vijf-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
007102: KLEIST, HEINRICH VON - Heinrich von Kleist sämtliche Werke. Vollständige Ausgabe in 4 Bänden.
001864: KLOMP, D.A. - In En om De Bergensche School
008433: [KLOPSTOCK, F.G.] - Der Messias. Vols. 1 & 2 (of 4) in one.
008013: KNEPPELHOUT, J. - Mijne zondagen in het Vereenigde Koningrijk Gemeenzame brieven uit Engeland, Wales en Schotland. 19 Mei - 25 October 1857. Met platen.
006386: KNIPPING, JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on earth (2 Vols.)
008206: KNOOP, JOHANN HERMANN - Sleutel der Latynsche konst-woorden, welke in de botanye, pharmacye en medicyne 't meest gebruikt worden. Waar in namentlyk de gemelde konst-woorden uit 't Latyn in 't Nederduitsch vertaalt, en veele andersints onverstanbare opgeheldert en verklaart worden, &c. Seer nodig en dienstig voor alle genen die eenigsints de konsten en wetenschappen, voornamentlyk in dit opsigt, beminnen; met veel moeite en arbeid in dese order geschikt
006946: KOENEN, MARIE - MOLKENBOER, PHEMIA - RUTTEN, FELIX DR. (RED.) - Jong Leven. Veertiendaagsch Geïllustreerd Tijdschrift voor Jongeren. Eerste, Tweede en Derde Jaargang, 1917-1919 (drie delen)
007041: KOENIG, ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte. Zwei Bde.
007565: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek; Derde deel
007946: KOLEN, JAN & LEMAIRE, TON (RED.) - Landschap in meervoud - Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw
007982: KYUNG-KOO, HAN ET AL. - Korean Anthropology: Contemporary Korean Culture in Flux
005390: KORFF, A.B. DR. - Een vacantie-reisje van een Hollandschen jongen naar Java. Een oorspronkelijk jongensboek. Geïllustreerd
007907: [KORN, CHRISTOPH HEINRICH] - De gevallen van eenen vrymetzelaar. Door hem zelven beschreeven. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede deel
008468: KORN, MINNA - Das Weiß-Häkelbuch. Führ den Selbstgebrauch und die Schule. Erste Sammlung V. Heft. Mit Mustern.
008182: KORNAAT, KLAAS - Dynamiek en vaste waarden - Beschermd stadsgezicht in Vlaardingen
005007: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers notarissen en cramers op het Binnenhof. Met 14 afbeeldingen
007899: KOSSMANN, RUTH - Die Esthernovelle: Vom Erzählten zur Erzählung. Studien zur Traditions- und Redaktionsgeschichte des Estherbuches
007000: KOSTER, MAREN - Drie flinke rakkers. Platen van Maj. Lindman
008241: KRELL, DAVID FARRELL - Architecture: Ecstasies of Space, Time, and the Human Body
005905: BREDE KRISTENSEN, W. - The Meaning of Religion. Lectures in the phenomenology of Religion
005704: KROM, N.J. DR. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
006308: KRONFELD, PETER C., M.D. (VERKL. TEKST) - Het menselijk oog in transparante illustraties.
008301: KROONEMAN, H.A. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes. Naar het Hoogduitsch van Marie Leske
006875: KUILE, E.H. TER DR. - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VII de Provincie Zuidholland Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland.
006211: KURRAS, LOTTE (ED.) - Das grosse Buch der Turniere. Alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters ; die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana. Einf. und Kommentar von Lotte Kurras, Belser Kunstbucheditionen berühmter Handschriften
004574: KUYK, N.W.C. - Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis. Geïllustreerd door Jan Rinke
006895: LAARS, T. VAN DER - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst
006508: LAGABRIELLE, SOPHIE & VINGTAIN, DOMINIQUE (CONCEPTION) - Histoires tissées: 14 juin-28 septembre 1997, Avignon : la légende de Saint-Etienne, Palais des Papes, Brocarts célestes, Musée du Petit Palais
008387: LAMARTINE, M.A. DE - Le Catholique. Cours de littérature religieuse. Nouvelles inédites, Histoires édifiantes, Récits et Morceaux choisis, tirés des plus illustres écrivains anciens et modernes, sur l'histoire, les renseignements et les beautés de lareligion. Orné de 70 jolies gravures d'après les tableaux des plus grand maitres. Nouvelle édition. Contenant une Notice sur la Vie des Ouvrages.
007689: LAMÉRIS, D. JR. - Veterinaire instrumenten
007688: LAMÉRIS, D. JR. - Veterinaire instrumenten - Veterinary Instruments
005878: LAURILLARD, E. DR. (INL.) - Sprookjes en vertelsels naar Köhler en Seidel. Met een inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Met vier plaatjes
006974: LAWTON, BRYAN - Various and Ingenious Machines. Volume 2: Manufacturing and Weapons Technology. Technology and Change in History Volume 6.2
008362: LEDEBUR, A. - Handbuch der Eisen- und Stahlgiesserei
006916: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes van F.H. van Leent
007604: LEENT, F.H. VAN - Wie geet er met ons mee? Fraaie plaatjes met versjes van F.H. van Leent.
007532: EEN HARER LEERAREN - Formulierboek voor de eeredienst der Hervormden. Eene handleiding tot het doelmatig openbaar gebruik van den Heidelbergschen Catechismus en de liturgie der Hervormde Kerk
007329: LEEWEN, SIMON VAN - Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: vervattende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier
008331: LEFÈVRE, PASCAL - Architectuur in de negende kunst / Architecture dans le neuvième art.
005621: LEGNER, ANTON (HGR) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler in der Romanik Teil 1,2, 3. Ausstellungskatalog
008420: LEHNHARDT, J. - Der Rhein von seiner Mündung bis Schaffhausen, bearbeitet von J. Lehnhardt.
005505: LELYVELD, TH. B. VAN - De Javaansche danskunst
008067: LENNEP, J. VAN MR. - Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Uit het oorspronkelijke vertaald door Mr. J. van Lennep.
007923: LENNEP, J. VAN MR. (UITG.) - Holland. Almanak voor 1861
007233: LENNEP, J. VAN MR. - Het verheugd Amsterdam, by het plechtig bezoek door Z.K.H. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, ter gelegenheid van zijn achttiende verjaardag, aan de hand van zijn doorluchtigen vader, aan de hoofdstad gebracht
007327: LENNEP, J. VAN MR. EN GOUW, J. TER - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (3 delen)
008544: AUTOGARAGE VAN LENT - Gids voor aardige autotochten door Heemstede's omstreken en de bloemenvelden
004464: LENTING, L. ED. MR. - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. Zevende uitgave
008346: M'LEOD, JOHN (SURGEON OF THE ALCESTE) - Voyage of His Majesty's ship Alceste, along the coast of Corea, to the Island of Lewchew; with an account of her subsequent shipwreck.
007558: LESKE, MARIE - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes, naar het Duitsch van Marie Lieske; [vert.] door H.A. Krooneman
008547: LICHTENBELT, A.D.F.W. - Lichtenbelt, A.D.F.W., Het scheepsstoomwerktuig, Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist der koopvaardij (6 delen compleet)
008262: LICHTENSTEIN, H. - H. Lichtenstein's reizen in het zuidelijk gedeelte van Afrika in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806, verkort. Met koperen platen.
008355: [LIEFDE, JAN DE] - Timotheus, Tijdschrift voor de jeugd, door den schrijver van: De mensch en de dieren, en meer andere kinderschriften. 7e Jaargang
005099: LIER, R.J.A. VAN - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam
1436: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerantie na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg.
008315: LINDLEY, JOHN - Ladie's Botany: or a familiar Introduction to the Study of the natural System of Botany. In two volumes. I-II.
007682: LINEHAN, PETER & NELSON, JANET L. (ED.) - The medieval world
007530: LINTUM, C. TE DR. - Historische atlas
008135: LIPS - Branden en inbraken, deel II
008049: LISTAL, ALFRED - Klokje Bim-Bam
006976: LOON, SOPHIA VAN - Verhalen en schetsen in proza en poëzij
007868: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot Nut en Vermaak der Jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste Grondwaarheden van den Godsdienst in te prenten. (3 delen compleet)
007676: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Moralische Bilderbibel. Erster Band. 1805. Mit Kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen. Mit vierzehn Kupfern. (Band 1 von 5)
007993: LOTHIAN, ARTHUR C. SIR (ED.) - A handbook for travellers in India, Pakistan, Burma and Ceylon. Eighteenth edition. With numerous Maps and Plans
005560: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit compositions de E. Rudeaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
008004: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens en meisjes
005326: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens en meisjes (2 delen in 1 band)
006599: LOUWERSE, P. - Voor 't jonge volkje. Almanak voor het schrikkeljaar 1888. Met 36 groote en kleine platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1887, Met 123 groote en kleine Platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1888, Met 102 groote en kleine Platen (3 delen in 1 band)
007957: LÜBKE, WILHELM DR. - Denkmäler der Kunst. Zur Übersicht des Entwicklungsganges der bildenden Künste von frühesten Werken bis auf die neuere Zeit. Volksausgabe, auf Grund der zweiten Ausgabe des größeren Werks bearbeitet + Supplement: Die Kunst der Neuzeit. Enthaltend 23 Tafeln in Stahlstich nebst Text.
007719: LÜBKE, WILHELM - Die Kunst der Barockzeit und des Rokoko. Vollständig neu bearbeitet von Max Semrau. Mit 5 farbigen Tafeln, 2 Heliogravüren und 385 Abbildungenb im Text.
005016: LUDWIG, IRENE & LUDWIG, PETER - (Non)conform. Russian and Soviet Art. The Ludwig collection 1958-1995
007994: LUGLI, GIUSEPPE - Roma antica. Il centro monumentale
003782: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen
007985: LUYT, ABRAHAM JACOBUS - Klikspaans Studentenschetsen (proefschift)
007477: MADAME LOUISE DE M - Les petits naufragés; Voyage Intéressant de Georges et Edouard Leduc; Par Madame Louise de M . Orné de quatre Jolies Gravures
008507: M.M. (SCHOOLOPZIENER) - Kinderlijke verhalen en tafereelen voor het hart en het gevoel / gevolgd naar het Hoogduitsch van J.A.C. Löhr door M. M. ; met platen [van D. Veelwaard, waarvan 2 naar J. van Meurs] ; [met een Voorberigt van de vertaler]
007599: MAANDAG, W. - IJzerversiering - Practische handleiding voor smeden, bouwkundigen, onderwijsinrichtingen en zelfstudie
008451: MAASKAMP, E. - Déscription succinte du royaume de Hollande, propre à servir d'itinéraire.
008496: MAATEN, E. VAN DER - Geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Met kaarten.
005596: WILLEBEEK LE MAIR, H. (ILLUSTRATIES) - Hollandsche kinderliedjes. Geharmonizeerd door J.Röntgen.
008369: MALATIER, L. AND SALLÈS, A. - Au pays d'Hamlet. Instantanés Scandinaves. Ouvrage orné de photocollographies dans le texte. D'après les procédés spéciaux de la Maison Thévoz de Genève
006490: MAN, LOUIS DE DR. - Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal, Leuvens archief van circa 1300 tot 1550 (Deel I)
008189: MANDELKERN, SOLOMON - Veteris Testamenti concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae quibus continentur cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabula etc. (2 Vols.)
007987: MARLITT, E[UGENIE]. (1825-1887) (PSEUD. VAN EUGENIE JOHN) - E. Marlitt's Romans en Novellen. Geïllustreerde Uitgave. Opnieuw voor Nederland bewerkt. Met negenhonderd groote en kleinere oorspronkelijke teekeningen van de beste Duitsche Artisten. Uitgegeven met teostemming van den Duitsche eigenaar (Ernst Keil's Nachfolger, uitgever van Die Gartenlaube). Eerste Deel.
006672: MARSH, HONORIA D. - Shades from Jane Austen. With a chapter ""Jane Austen's Family in silhouette"" together with a table showing Jane Austen's Family and Chronology of Events During her Life-time by Peggy Hickman
007141: MARTIJN, J.J.H. - Ten Paleize. Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven
004707: MARTIN, JAMSE KIRBY E.O. - America and his People (2 vol. set)
008473: MARTINET, J.F. PREDIKANT TE ZUTPHEN & C. - Zeemans Handboek
007185: MASSE, J.-N. - Petit Atlas complet d'Anatomie descriptive du Corps Humain, destiné à compléter tous les Traités d'Anatomie déscriptive. Contenant 112 planches dont 10 nouvelles
006616: MAYHEW, HENRY (1812-1887) (ED.) - The Comic Almanack and Diary for 1850
007323: MEERMAN, JOHAN MR., HEER VAN DALEM EN VUREN. - Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door Hertog Jan van Beijeren, in 1420: Voorgeleezen in de eerste Openbaare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, op den 15. Februarij 1805
007122: MEERTEN, A.B. VAN MEVR. WEDW. & ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. MR. - Iets voor onze kleine vrienden. Met 12 plaatjes.
007121: MEERTEN, A.B. VAN MEVR. WEDW. & ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. MR. - Tafereelen en gedichtjes voor de jeugd. Met plaatjes
006982: MEERTEN, A.B. VAN WED., ROBIDÉ VAN DER AA EN HILKER, W. - Schetsen aan het kinderlijk leven ontleend; Met 8 gekleurde plaatjes
008335: MEGGENDORFER , LOTHAR - Voor Oud en Jong. Een Boek vol Grappen - Voor Oud en Jong. Uit Humoristische Portefeuille van Lothar Meggendorfer
006971: MEIJER, M[AX].W[ILHELM]. DR. (1853-1910) - Een beeld van het heelal in zijne natuurkundige en scheikundige eigenschappen. Voor Nederland bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit. Met 10 prachtige platen in kleurendruk en ruim 500 afbeeldingen in den tekst
007050: MELHOP, W. - Alt-Hamburgische Bauweise. Kurze geschichtliche Entwicklung der Baustile in Hamburg dargestellt am Profanbau bis zum Wiedererstehen der Stadt nach dem großen Brande von 1842 nebst chronistisch-biographischen Notizen verfast von Bauinspektor W. Melhop. Mit 274 Abbildungen nach alteren Darstellungen und nach photographischen Aufnahmen.
008407: MERCURI, P. & BONNARD, CAMILLE - Costumes historiques des XIIIe, XIVe et XVe Siècles, extraits des monuments les plus authentiques de peinture et de sculpture. Avec un texte historique et descriptive par Camille Bonnard. Première édition Française. Tome premier et Tome second.
005467: MERSON, JOHN - Strassen nach Xanadu. China und Europa und die Entstehung der modernen Welt
007617: MEULEN, R. VAN DER - De boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhande, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.l
007177: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. Met circa 200 platen, portretten en vignetten.
007630: CATENIUS V.D. MEYDEN, J.M.J. MEVR. - Uitgezochte recepten
007705: MEYER, J[OSEPH] - Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Dritter Band.
007706: MEYER, J[OSEPH] - Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Zweiter Band. Sechste Auflage
007589: MEYER, J. - Weltreise (2 Vols.) Erster Teil: Indien, China und Japan. Zweiter Teil: Vereinigte Staaten von Amerika. Zweite Auflage
007655: YI SONG-MI - Korean Landscape Painting: Continuity And Innovation Through the Ages (Korean Culture Series 4)
005721: MICHELL, JAN PETERSEN (1760-1795) - De synchondrotomia pubis, commentarius (thesis)
007321: MICHIELS, ALFRED (BEW.) - Oostenrijk. Geheime Geschiedenis der Oostenrijksche regering. Bewerkt naar authentieke bescheiden.Uit het Fransch.
006347: MIEDEMA, AGE S. - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Academisch Proefschrift
008402: IOANNIS MILLERI, [MILLER, J.] -  Illustratio systematis sexualis Linnaeani quam e textu Anglico Editionis Minoris translatam nunc emendatam additamentis variis propriis praecipue Terminorum Botanicum. Notioni inservientibus atque indicibus necessariis locupletatam. Accuravit D. Fridericus Guilielmus Weiss, Volumen I & II
007390: MILLIGEN, S. VAN - Ontwikkelingsgang der muziek van de oudheid tot onzen tijd. Met vele illustraties betreffende de ontwikkeling der instrumenten en van het notenschrift benevens noten-voorbeelden
008122: MILTON, JOHN - Paradise lost. A poem, in twelve books: written by John Milton. With an account of the author's life. A new edition, carefully corrected.
005975: MIQUEL, F.A.W. - De Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen. Met gekleurde platen
007299: MIRÓ, JOAN - Derrière Le Miroir. Nr. 231. Joan Miró
006639: MIRVAL, C. -H., DE - Ernest et Fortunat ou Les jeunes voyageurs en Italie. Récit descriptif et pittoresque des principales curiosités de cette merveilleuse contrée. Nouvelle édition, ornée de jolies gravures.
007820: MITCHELL, O.M. - The Planetary and Stellar Worlds: An Exposition of the Discoveries and Theories of Modern Astronomy
008354: MOENS, PETRONELLA - Bloempjes der vreugde, voor de lieve kindsheid
007824: MOERMAN, J. JZ. - In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman
008271: MOETON, P.J. (VERT.) - Aan moeders schoot. Oorsronkelijk en vertaald door P.J. Moeton
007614: MOLT, E. - Alewijn, de lijfeigene. Historisch verhaal uit de twaalfde eeuw. Geïllustreerd door B.W. Wierink
1515: MOLT, E. - Geïllustreerde wereldgeschiedenis voor oud- en jong Nederland
006613: MONTMIGNON, ABBÉ JEAN-BAPTISTE - Choix des lettres édifiantes écrites des Missions Etrangères. Avec des additions critiques, et des observations pour la plus grande intelligence de ces lettres; Missions de La Chine (Tome premier, Tome second, Tome troisième) (3 Vols. of 8)
002772: MOOJEN, WILLEM. H. - Hollandsche Stoomboot Maatschappij. De Vaart Op Het Verenigd Koninkrijk En West-Afrika. Deel II - De Vloot
008230: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst.
008115: MOUBACH, ABRAHAM - Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; In een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert; en in kunstige tafereelen afgemaalt: geteekent door Bernard Picard. In VI deelen. Uit het Fransch in Nederduitsch overgezet door Abraham Moubach. (Eerste, Derde, Vierde en Zesde Deel) (4 Vols. of 6)
004859: MOURE, GLORIA (EDITING AND TEXT) - Richard Long Spanish Stones
007042: MÜHLBACH, L. - Duitschland in woeling en strijd. 3e Afd. Duitschland tegen Frankrijk, 1e en 2e Deel.
008192: MULLER, FREDERIK & CIE. - Nederlandsche letterkunde: Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe Eeuw. Romans en verhalen. - spectatoriale geschriften. - vertalingen der klassieken. - anecdoten. - hekelschriften. - facetiae. - "Hoofsche Welleventheyt". - "Fatsoenlicke Zend-Brief-Schrijver". - geschriften over de vrouwen. - beruchte personen. - demonologie. - stichtelijke lectuur. - volksboeken: ridderromans, sprookjes, natuurkunde, geschiedenis, reizen en schipbreuken. Met een aanhang over opvoeding en onderwijs.
002954: MULLER, P.J. PROF. DR. - De Europeesche Oorlogsbrand. Een boek voor het Nederlandsche volk met platen, portretten en kaarten. Eerste deel)
008382: MÜLLER, J.F.L. - Vergeet mij niet. Met gekleurde plaatjes. Tweede druk.
008169: MÜNSTER, SEBASTIAN - Atlas Cosmographia 1588 (facsimile edition 1980)
008452: N.N. - Nederlandsche Tooneelspeelkunst
008455: N.N. - Sinterklaasboek
007623: N.N. - De volmaakte kaartspeler of practische handleiding tot het gemakkelijk leeren van de meest gebruikelijke kaartspelen.
008385: N.N. - Maria, het medelijdende kind.
008545: N.N. - Drentsche Volks-Almanak 1837-1844, Eerste tot en met achtste jaar (8 delen)
008347: N.N. - De klyne deugdzame Dochters een prenten boekje met versjes ter bevordering van deugd en goede zeden. No. 3
008537: N.N. - De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch.
008400: N.N. - Het Groote Huiskruis, of De Sterke Drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm
008512: N.N. - Mikron Euchologion
008474: L'HONORÉ NABER, S.P. - Zeemans-Handboek. Deel I-II
006580: NAEFF, TOP - Oogst
006348: NAPJUS, E[ELCO]. - Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek
005078: [NENY, S.E.M., LE COMTE DE] - Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas Autrichiens. Nouvelle Edition, revue, corrigée & considérablement augmentée
005864: NEUMAYR, P. FRANC. - Triduum Sacrum Exercitiis Spiritus accomodatum pro viris nobilibus et litteratis. Editio quarta
007276: NEUT, AMAND (VERT.) - Militaire jaerboeken der Belgen, of Geschiedenis der oorlogen, krijgsverrigtingen en wapendaden, welke in Belgiën plaets gehad hebben sedert den inval van Cesar tot hedendaegs. Vertaeld uit het Fransch door Amand Neut. Opgedragen aan den Koning. (2 delen in 1 band)
006836: NEUTON, JOHANN (JOHN NEWTON, 1725-1807) - Unterhaltungen über wichtige Herzensangelegenheiten in Briefen an vertraute Freunde. Zweiter & Dritter Band.
008187: NEVE, MARIE - Helen's kleintjes of de liefste kinderen der wereld.
005699: NICHOLSON, DAVID - Environmental Dispute Resolution in Indonesia
007474: BROUERIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS (1677-1743) - Zederyke zinnebeelden der tonge. Met fraaije printverbeeldingen. Waarby gevoegd zyn, Eenige Zinnebeeldige Vertoogen, voornaamlyk geschikt, ten gebruike der aankomende Jeugd. Zynde deze nieuwe uitgave vermeerderd Met eenige Uitgezochten Gedachten, over verscheide Godsdienstige en Zedekundige Onderwerpen, uit de Nacht bedenkingen van Eduard Young. Door Jean Scipion Vernede, Predikant te Amsterdam. Op nieuw uit het Fransch vertaald.
006326: BROUERIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS (1677-1743) - Zederyke zinnebeelden der tonge. Met 40 kopere plaaten versiert.
008298: NIERITZ, GUSTAV - Trouw tot in den dood. Geschiedkundig verhaal uit het begin der achttiende eeuw
006544: NIJBURG, RINKE - Schlafwandler und Seelentiere - Slaapwandelaars en zielsverwanten: Gemälde, Zeichnungen und Grafische Arbeiten - Schilderijen, tekeningen en grafiek
008361: NIJLAND, E. - Schetsen uit Insulinde
006752: PRADÈRE-NIQUET, A. - Tout près de La Fontaine. Les Fables animées, saynètes pour les enfants
007668: NOBUYOSHI, YAMAMOTO, DIRECTOR - Masterpieces of Japanese Buddhist Art. Nara National Museum 100th Anniversary Commemorative Exhibition. April 22nd-June 4th, 1995
007155: NOLLET, M. L'ABBÉ - Leçons de physique expérimentale. Par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l'Institut de Boulogne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre. Tome Sixieme.
007154: NOLLET, M. L'ABBÉ - Leçons de physique expérimentale. Par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l'Institut de Boulogne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre. Tome Quatrieme.
005397: NORGE, GÉO (COMPOSÉ PAR -) - Florilège de la Nouvelle Poésie Française en Belgique
006593: NORMAND, M.A. LE, MEJUFVR. - Historische en Geheime Gedenkschriften der Keizerin Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie; eerste echtgenote van Napoléon Bonaparte. Met platen en Fac-Similé; (3 delen, compleet)
006635: NUYENS, A. - Rome in deszelfs verleden en heden
008339: OOSTEN, HENR. VAN - BLOEMIST EN ENTENIER TOT LEIDEN. - De Nederlandschen hof, beplant met bloemen, ooft, en orangeryen, waar in geleerd werd, hoe men alderhande soorten van de curieuste bloemgewassen; als tulpen, angelieren, hyacinthen, narcissen, beerenooren, enz. zal voortkweeken, vermeenigvuldigen, nieuwe aanwinnenm wel en met verstand veilig tegen verderf bewaren, enz. Insgelyks eene naauwkeurige verhandeling, hoe men alle soorten van boomen zal zajen, planten, vrugtbaar maken en voortkweeken; mitsgaders de wyze om dezelve regt en wel te snoejen; en zoo altyd vrugtbaar te houden. Hier by komt nog den nieuwen Nederlandsen hesperides , of oeffening en gebruik van de limoenen en orange-boomen, (...) uitgegeven, en overzien, ja byna een derde met nieuwe aanmerkingen vermeerdert.
007330: ORLERS, JAN JANSZ. - Beschrijving der Stad Leyden, Tweede Deel, Behelzende Een Verhaal van alle de Beleegeringen en Aanslagen, die dezelve Stad sedert het Jaar 1203 geleden heeft, tot de laatste zwaare Beleegering en Verlossing, voorgevallen in het Jaar 1574 - Derde Deel, Behelzende de Regeering der Stad. (2 delen (van 3) in 1 band).
008394: OS, P. VAN - Reizen der Engelschen ter ontdekking eener noordwestelijke doorvaart door de Noordelijke IJszee naar den Stillen Oceaan, Voor de jeugd bewerkt. Eerste en Tweede Deel. Beide delen met vier plaatjes.
004066: OSCOY, ANDRÉS PROF. - El Lector Mexicano. Segundo libro de lectura.
008277: OTTERLOO, A. VAN - Britsch-Indië, berschreven naar de nieuwste bronnen
007298: OTTINGER, D. (E.O) - Noise. Numéro 3
007310: OUDEMANS, A.C. SR. - Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld (7 delen, letters A-W, niet meer verschenen)
008497: OUDEMANS, C.A.J.A. DR. - Neerland's plantentuin : afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Opgedragen aan H.M. de koningin. Tweede deel
008511: OVCHINNIKOVA, MAYA (COMPILED BY -) - Water-Colours by Russian Artists
007249: OYEN, LAMBERTUS VAN (1760-1840) + N.N. + [ROCHUSSEN, JAN JACOB (1797-1871)] - De alliantie tusschen de Fransche- en Bataefsche Republiek. Door den burger Lambertus van Oyen, Azn. + Antwoord van een vriend der waarheid, aan den heere Gijsbert Karel Grave van Hogendorp, op deszelfs brief van 26 Mei 1818. Voorkomende in de bijdragen tot de Huishouding van den Staat, in het Koningrijk der Nederlanden; verzameld ten dienste der Staten-generaal. Derden Deels Eerste Stuk + Verdediging der regten van Nederland tegen de aanmatigingen van Groot-Brittanniën, met betrekking tot het tractaat, op den 17 Maart 1824, tusschen de beide Rijken gesloten
008164: PAASH, H. CAPT. - From Keel to Truck-De la quille a la pomme du mat-Vom Kiel zum Flaggenknopf- De quilla a perilla-Dalla chiglia al pomo dell'albero. Dictionaire de Marine. Anglais-Français-Allemand- Espagnol-Italien.
005707: PADMO, SUGIJANTI PROF. DR. - Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia
008296: [PALLAS, PETER SIMON, 1741-1811] - Dierkundige beschouwingen, eeniger soorten van zeldzame dieren, door naauwkeurige beschryvingen, afbeeldingen en verhandelingen opgeheldert: vertaald, met aanmerkingen verrykt en thans op nieuw in 't licht gebragt [door P. Boddaert]
007461: PALM, J.H. VAN DER (UITGEVER) - BIJBEL, Eerste stuk, bevattende de vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium (Alle Boeken des Ouden Verbonds) - Tweede stuk, bevattende de boeken van Jozua, De Rigteren (...) en Esther - Derde stuk, bevattende de boeken van Job, De Psalmen (...) en Het Hooglied - Het vierde stuk, bevattende de Profetiën van Jesaje, Jeremia (...) en Maleachi - Alle boeken des Nieuwen Verbonds - Vijfde stuk, bevattende de Evangeliën van Mattheus, Markus (...) en de Handelingen der Apostelen - Zesde stuk, bevattende De brieven van Paulus aan de Romeinen (...) en de Openbaring van Johannes (6 delen in 3 banden)
007979: PALM, O.P. - Kind en omgeving
008121: PARK, MUNGO (1771-1806) - Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 1795, 1796 en 1797. Benevens een aanhangsel, behelzende aardrijkskundige ophelderingen over Afrika; door den Majoor Rennel. Met kaarten en platen. Naar de derde uitgave uit het Engelsch vertaald. (3 Vols. complete)
008532: PARSON, P. - Deugd geeft vreugd. Versjes voor kinderen.
008379: PARSON, P. - Het biddende kind. Kinderliederen en gebeden. Naar het Hoogduitsch door P. Parson. Met 4 gekleurde plaatjes.
007277: STEYN PARVÉ, D.C. - De Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden, voorafgegaan door eene schets der vroegere geschiedenis van het pausdom (2 delen in 1 band)
008510: PATROVA, VEVGENIYA (INTRODUCTION) - Drawings by Russian Artists. Late 18th - early 19th centuries
007056: JEAN PAUL (= J.P.F. RICHTER) - Sämmtliche Werke (33 Vols. complete)
006387: PEETERS, CONST. H. - Nederlandsche taalgids: Woordenboek van Belgicismen. Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch
004112: PELLAPRAT, HENRI-PAUL - L'Art culinaire moderne. La bonne table Française et étrangère
006712: PEPYS, SAMUEL (1633-1703) - MEMOIRS OF SAMUEL PEPYS, ESQ. F.R.S. Secretary to the Admiralty in the reigns of Charles II. and James II. Comprising his Diary from 1659 to 1669, deciphered by the Rev. John Smith, A.B of St. John's College, Cambridge, from the original short-hand ms. in the Pepysian Library. And a selection from his Private Correspondence. Edited by Richard, Lord Braybrooke (Vol. I only, of II)
004377: PETERS, C.H. - Oud Groningen Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. Stad en Lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw.
005413: PETISCUS, A.H./MONTIJN, J.L.F. DR. (BEW.) - De Olympus. Mythologie der Grieken en Romeinen met een aanhangsel: "De Noorsch-Germaansche Godenleer". Met 49 platen.
007967: PETRESCU, CEZAR - Gathering Clouds - A Novel (3 Vol. Set)
008419: PEYPERS, W.N. - Paul en Virginia, naar het verhaal van Bernardin De Saint-Pierre. Met platen van J.D.G. Grootveld
008370: PFEIFFER, MICHAEL TRAUGOTT ; NÄGELI, HANS GEORG - Gesangbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen, pädagogisch begründet von Michael Traugott Pfeiffer, methodisch bearbeitet von Hans Georg Nägeli. Erste Hauptabteilung der vollständigen und ausführlichen Gesangschule mit drei Beylagen ein-, zwei- und dreistimmiger Gesange. With: XXX Einstimmige Singstücke von Hans Georg Nägeli, Beylage A, B und C zur neuen Gesangschule (2 Vols.)
005032: PICHLER, LUISE - Vom Fels zum Meer
003830: PIJPERS, JELLE - Van afstand lijkt ze dertien
004507: PILKINGTON, MRS. - Goldsmith's Natural History, abridged for the use of schools
001583: PILLET, ROGER - Les Oraisons Amoureuses De Jeanne-Aurélie Grivolin Lyonnaiselie
008218: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. EN LITH, P. A. VAN DER MR. - Grondslagen van het Britsch-Indisch beheer
003761: PLANCK, WILLY - De luie teddiebeer
007342: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde, Deel I. Burgerlijke Bouwkunde. Met 1095 in den tekst gedrukte figuren.
007107: PLATON [PLATO] - Platons Gastmahl. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
007108: PLATON [PLATO] - Platons Phaidros. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
007109: PLATON [PLATO] - Platons Phaidon. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
003884: PLEIJTE, C.H. - Harold, de laatste der Saksische koningen. Bulwer naverteld aan de Jeugd
006985: PLOKKER, W. - Jakob Simonsz. de Rijk, tafereelen uit den Nederlandschen bevrijdings oorlog. Met platen.
007506: PLOSS, H. DR. EN BARTELS, MAX DR. - De vrouw in natuur- en volkenkunde. Anthropologische studiën. Met 150Afbeel ldingen. Twee delen.
007708: PORTIELJE, A.E.J. & ABRAMSZ, S. - Het Artisboek. Met afbeeldingen naar foto's van A.J.W. de Veer (2 delen)
008017: POSTHUMUS, N.W. (BEW.) - Schneiders Typen - Atlas. Atla svoor School en Huis, op het gebied van Ethnographie en Planten- en Dieren-Geographie, Voor Nederland bewerkt door N.W. Posthumus
008263: POSTMA, C. (BEW.) E.A. - Holland in vroeger tijd (Deel I t/m VIII) - Nederland in vroeger tijd (Deel IX t/m XXXII) - Holland in prent, Gelderland in prent, Zeeland in prent, Utrecht in prent, Brabant en Limburg in prent (Complete set in 37 delen)
008131: POTMA, A.P. IR. & VRIES, J.E. DE IR. - Beknopt leerboek der staalconstructies
007139: PRACTICAL - Fish Farming for Pleasure and Profit
007290: PRECECHTEL, RUPERT DR. - Die Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothringen mit ihren Original-Bildnissen
008528: PREGER, WILHELM - Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit (2 Vols.)
006124: GROEN VAN PRINSTERER, G. MR. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Eerste en Tweede gedeelte (2 delen compleet)
005692: PUTRA, I NYOMAN DARMA - A literary mirror. Balinese reflections on modernity and identity in the twentieth century
007105: QUATREMERE DE QUINCY - Geschichte der berühmtesten Architecten und ihrer Werke, vom XI. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, nebst der Ansicht des merkwürdigsten Gebäudes eines Jeden derselben (2 Vols. in 1)
008267: RABIER, BENJAMIN - GEDEON en AFRIQUE
007725: RAEMAEKERS, LOUIS - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. I Hoe zij uit school bleven - II Hoe hun het rooken bekwam
008426: RAFF, G. CHR. - Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse. Imité de l'Allemand par Mr. Perrault. Avec Figures. (2 Vols.)
007644: RAZOUX, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: "Der Struwwelpeter," voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P Razoux. Zesde Duizend van de Jubileum-uitgaaf. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
006735: READE, BRIAN - Beardsley
008389: VERSCHUERE REIJNVAEN, J. (ORGANIST EN KLOKKENIST TE VLISSINGEN) - Catechismus der muzijk
008180: RELAND, ADRIAAN - Palaestina ex monumentis veteribus illustrata (Tomus I & II in one)
007190: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. VAN - VRIES, C.W. DE PROF. MR. - VERMEULEN, W.H. DR. - Schets van de parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849-1946. Vijf delen
006641: RENGERSEN, A. - Aan het Tjeukemeer. Een verhaal voor de jeugd. Met platen
008408: D. G. REYMANN - Neuester Grundriss von Berlin. Gezeichnet von D. G. Reymann. Berlin bei Simon Schropp & Co
006620: APPOLLONIOS VAN RHODOS - De tocht van de Argonauten
005434: RICCOBONI, [M.J] MME. - Lettres de Mistriss Fanny Butlerd à Mylord Charles Alfred Comte d`Erfort
007355: RICE, WILLIAM GORHAM - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis en de kennis van klokkenspellen en klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
008077: RIEMER, JACOB DE - Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen. Zittinge der Hooge Collegien zoo van politie als justitie; Instellinge van het Kapittel ten Hove. Alsmede de privilegien, handvesten, keuren en wijze der regeringe. Uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke Charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt
003946: RIEMSDIJK, H.M.D. VAN - Beginselen der kruidkunde, verklaard aan eenige meest algemeen voorkomende planten (drie delen in een band)
007991: RIJCKEVORSEL, [ELIE} VAN DR. - Brieven uit Insulinde
005432: RISBECK, M. - VOYAGE EN ALLEMAGNE ET EN HOLLANDE. Avec des additions importantes tirées des voyages de Hanway, Forster, Algarotti et autres. Faisant partie séparée de la Bibliothèque géographique de la jeunesse, par Campe.
006996: RITZEMA, J. PROF. DR. EN BOS, H. DR. - Leerboek de dierkunde, met 544 figuren in den tekst en 20 gekleurde plsten.
006899: RIVERS, W.H.R. - The History of Melanesian Society. In two Volumes
004026: ROBERT, JEAN - Les tramways Parisiens
003671: ROBERTSON, BRUCE - Spitfire-The Story of a famous Fighter
004675: ROËLL, JOAN - Caius Spronken. Iconen in brons. Icons in bronze. Ikonen in Bronze. Icônes de bronze.
383: ROEMEN, H.C.W. - Maastricht (Een geografische - hoofdzakelijk economisch-geografische - beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht) (proefschrift)
008161: ROEVER, J.W. DE - De Nederland in de Tweede Wereldoorlog
005590: ROGERS, MICHAEL (DIRECTION) - Arts de l'islam. Chefs-d'oeuvre de la collection Khalili
006652: ROMBACH, F.K.A. JR (BEW.) - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld. I. Amerika - Australië en Oceanië - Atlantische- en Stille Oceaan. Met 36 groote platen, 1 facsimile, 2 kaarten en talrijke tekst-illustraties II.West-Azië - Hoog-Azië - Siberië en Oost-Azië. Met 10 groote platen en talrijke tekst-illustraties III. Voor- en Achter-Indië - Indonesië - Indische Oceaan - Afrika en de Poolstreken.Met 18 groote platen, 1 kaart en talrijke tekst-illustraties (3 delen)
007737: RÖMER, L.S.A.M. VON - Historische Schetsen: Een Inleiding tot het Vierde Congres der Far Eastern Association of Tropical Medicine te houden te Batavia van den 6den tot den 13den Augustus 1921
007404: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE - Des Merveilleuses Aux Garçonnes. Histoire de l' élégance en Europe de 1789 à 1929
008442: RONSE, A & RAISON, TH. - Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre (2 Vols.)
008517: ROOBOL, C.J. (TONEELSPELER EN REGISSEUR) & MUZIJK VAN J.H. VAN BREE (ORKEST-DIRECTEUR) - Het feestvierend Nederland, Zinnebeeldige voorstelling, vertoond op den Amsterdamschen Stads-Schouwburg, by de plegtige inhuldiging van zyne Majesteit Willem II op den 30sten November 1840.
007803: ROSE, WALTER - Die avonture van Breviceps, die reënpadda - 'n kort beskrywing van enkele voorvalle uit die lewe van 'n klein, vet paddatjie met daardie naam soos deur homself vertel. Opgeteken, effens gewysig en geïllustreer deur Walter Rose
007707: ROSENBOOM, J.B. - Leidraad Leiders- en voorturncursussen (2 delen)
008398: ROTERMUND, H.W. (PASTOR PRIM. AAN DEN DOM TE BREMEN) - Geschiedenis van de geloofsbelijdenis der protestanten, op den Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530
008343: ROUSSEAU, J.J. - Dictionnaire de musique
005795: RUBINGER, KRYSTYNA (REDAKTION UND GESTALTUNG/RÉDACTION) - Robert Delaunay. Ausstellung/Exposition: 13.V.-30. VII. 1983, Galerie Gmurzynska
008043: RULOF, JOZEF - Geestelijke gaven
008463: RUST, W.A. - Schets der technologie, of wetenschappelijke beschrijving, opheldering en onderzoek van alle technische verrigtingen, die den grondslag der gezamenlijke Industrie uitmaken. Ten gebruike bij technologische lessen en zelfonderrigt. Naar het Hoogduitsch van W.A. Rust.
1323: LODGE F.R.S., OLIVER SIR - Het voortbestaan van den mensch/Een studie over een niet erkend vermogen in den mensch (Geautoriseerde vertaling uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven)
007348: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - El Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Parte Segunda. Tomo VII.
005915: SACHS, HANS - Das Schlaraffenland nach Hans Sachs. Bilder von Else Wenz-Viëtor
008518: SAEGHMAN, GILLIS JOOSTEN (PUBL.) - Groote Comptoir Almanach Op het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DC.LXIII. Na de Nieuwe- en Oude-stijl. Versien met alle de Jaer-marckten/Paerde/Beeste en Leer-marckten. Als mede de Maen-Almanach, daer in men alle Dagen sien kan wat uur de Maen des avondts ende morgens op en onder gaet tot groot gerief van alle Borgers en Reysende Luyden te Water en te Lande oock op yder Maende een Pronosticatie de Conjunctien der Planeten ende de Opmerkinghen.
008149: SANDERS, L.A. - Het cement-ijzer in theorie en practijk
006876: SANDICK, J. CHR. F. VAN - De straftoemeting. Statistisch onderzoek naar de straftoemeting in 1929 vergeleken met die in 1913 (proefschrift)
007526: [COURTILZ DE SANDRAS] - La vie de Gaspard de Coligny, Seigneur de Chastillon sur Loin. gouverneur pour le Roi de l'Isle de France et de Picardie, Colonel General de l'Infanterie Françoise, et Amiral de France.
006071: SANDWIJK, G. VAN - Verklaring van spreekwoorden aan de Nederlandsche volksspelen, het scheepsleven en de geschiedenis ontleend. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
006072: SANDWIJK, G. VAN - Merkwaardige spreekwoorden met voorbeelden uit de geschiedenis opgehelderd. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
008168: SART, J.H. DU - Vruchten mijner ledige oogenblikken
008487: SARTORIUS, MARIELA - Die hohe Kunst der Melancholie
007666: BOIDI SASSONE, ADRIANA, E.A. - Furniture. From Rococo to Art Deco
007691: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI - Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, raccolti ed illustrati da Ottavio Bertotti Scamozzi- Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti Le Piante, I Prospetti, e Gli Spacciati. (Tomo primo-quarto) & Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con l'aggiunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Conte di Burlingthon impresso in Londra l'anno 1732 (5 Vols. in one, text edition only)
007273: OOSTERDYK SCHACHT, IOANNIS - Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae et evulgatae. Editio Trajectina altera priori auctior. Accedit Oratio De Arcanis Medicorum non celandis.
008130: SCHARROO, P.W. (KAPITEIN DER GENIE) - Inleiding tot de studie van het gewapend beton. Beknopte handleiding voor de samenstelling, vervaardiging, toepassing en berekening van gewapend-betonconstructies.
006693: SCHEDA, JOSEPH - General-Karte von Europa in 25 Blättern
006877: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. Herzien door P. Scheen
007458: SCHEIDWEILER, M. & YSABEAU, M - Journal d'Horticulture Pratique de La Belgique, ou Guide des Amateurs et Jardiniers (8 Vols.)
000026: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Tristan en Isolde, een liefdesroman. Geïllustreerd door Rie Cramer
005760: [SCHENKMAN, J.] - Pierrot's Leven en Bedrijf voor de jeugd [illustraties door J.W.A. Hilverdink]
008456: SCHENKMAN, J. - Sint Nicolaas en zijn knecht. Aangevuld met 17 bekende melodieën..
007562: SCHERMELÉ, WILLY - Van Gitje en Witje. Een verhaal uit poesenland
006314: SCHERZER, CARL DR. - Wanderungen durch die mittel-amerikanischen Freistaaten Nicaragua, Honduras und San Salvador. Mit Hinblick auf deutsche Emigration und deutschen Handel. Mit zwei Karten.
008268: SCHEURLEER, F.C.J. - De drie vrijwilligers. Naar het Hoogduitsch van Franz Hoffmann
008358: SCHILLINGS, C.G. PROF. - Met flitslicht en buks - Nieuwe waarnemingen en avonturen in de wildernis te midden van de dierenwereld van Aequatoriaal-Oost-Afrika.Met 302 origineele, in autotypie weergegeven fotografische opnamen van den schrijver.
005948: SCHIMMEL, W.C. - Atlas van XLI platen behorende bij de Handleiding tot de paardenkennis voor de cadetten der cavalerie en artillerie
008220: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A. - Uit het grijs verleden. Met platen van J.G. Kesler
006988: SCHIPPER, L. - Gedichten voor kinderen. Met 4 gekleurde plaatjes.
007559: SCHMAL, J. - De jonge handelaar
007828: SCHMEIL, O. PROFESSOR DR. - Lehrbuch Der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur. Mit 33 farbigen und 52 schwarzen Tafeln sowie mit zahlreichen Textbildern
004524: SCHMID, C., SCHRIJVER VAN DEN KERS-AVOND - De hoppebloesems, of De ontmoeting op de Slotberg. Eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke Voorzienigheid. Met platen
007570: SCHMID, C. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen. Met platen. & De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
004631: SCHMID, C. [JOHANN NEPOMUK CHRISTOPH VON SCHMID (1768-1854)] SCHRIJVER VAN "DE KERSTAVOND - Josafat de Indische koningszoon. Een verhaal uit den ouden tijd
007130: SCHMID, C. - De aardbeziën en de Kleine scoorsteenveger. Twee verhalen.
007942: SCHMIDT, ROBERT - Das Glas. Mit 233 Abbildungen
002990: SCHMITT, EBERHARD (HRSG.) - Die Grosen Entdeckungen, Dokumente Zur Geschichte Der Europäischen Expansion, Band 2.
007055: SCHMOHL, PAUL UIND STAEHLEN, GEORG (ED.) - Die architektonische Auslese. Wiener Barock
005558: SCHMUTZER, J. - Bijdrage tot de kennis der postcenomane hypoabyssische en effusieve gesteenten van het westelijk Müller-gebergte in Centraal-Borneo (proefschrift)
007251: SCHOLL, E.F. - De gids voor machinisten bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoomboten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden. Geheel opnieuw naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt door N.C.H. Verdam. Met plm. 500 tusschen den tekst gedrukte houtgravures.
008141: SCHOLS, CH. M. DR. - Landmeten en Waterpassen. Negende druk. Bewerkt door F.J.H.M. Thys. Met een Atlas van 23 platen en een uitslaande plaat aan het einde van den tekst (complete set)
008153: SCHOLTEN, G.A. - Het projectieteekenen als voorbereiding voor het Vakteekenen. Tweede stuk. Rechthoekige en Scheefhoekige projectie. Schaduwleer. Handkleiding voor Voorgezet Teekenonderwijs en voor Zelfoefening.
008500: SCHORER, WILLEM MR. PRESIDENT VAN DEN RAEDE VAN VLAENDEREN - Het nut der bedyking tot redres der financie voor de provincie van Zeeland beredeneert; en de nadeelige gevolgen voor de gemeene zaek, resulterende uit de oneenigheden tussen de respective bondtgenooten over de bedykbaere schorren in het Committimus, aengetoont. & De eygendom der Staten van Zeeland over de Hooftplaet en uyt de gronden van het regt der volkeren en van de borgerlantwet betoogt; alsmede de jurisdictie over de Ysendykse schorren aen de magistraet van Biervliet toegekent en beweert tegen het Collegie 's lands van den Vrye
006510: SCHOTEL, G.D.J. DR. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover - geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes, enz. (twee delen)
007807: SCHOTEL, G.D.J. DR. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
004584: SCHOTEL, G.D.J. DR. & ROGGE, H.C. DR. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw
007981: SCHRANT, J.M. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, Met ophelderingen
005792: SCHRÖDER, M.J. EN ZAAIJER, H.G. DR.- GODDIJN, W.A. DR. (BEW.) - Pharmacognosie. Handleiding bij het onderwijs in receptuur
007054: SCHRÖDER, F. DR.-ING. - Die gotischen Handelshallen in Belgien und Holland
006133: SCHWABE, KURD - Im deutschen Diamantenlande. Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910). Mit zahlreichen Abbildungen und Skizzen und eine Karte in Steindruck
008284: SEBASTIAN, A.A. - Grondbeginselen der bijzondere natuurkunde van den mensch, ten dienste van de clinische scholen en toekomstige platte lands-heelmeesters
005632: SEGHERS, PIERRE - Racines. Photographies par Fina Gomez
006963: SENDEN, C.H. VAN & VETH, P.J. - Bijbelatlas door G.H. van Senden, Nieuwe verbeterde uitgave door P.J. Veth. Bevattende tevens de voltooijing van het daarbij behorende register door P.J. Veth (2 delen)
007895: M. L'ABBÉ AUG. SERGENT - Les Enfants de la Bible. Histoire, morale et religion. Illustrations par Staal.
008068: SEUPHOR, MICHEL - Piet Mondrian Life and Work
007566: SEUPHOR, MICHEL - Abstract painting in Flanders
257: SEVEKE, JOS. J.M. - De sage van den Rijn
005329: SEYDEL, AGNES EN KÄTE - Houtsnijkunst. Handleiding voor kerf- en bloemensnijwerk. Met 3 dubbelzijdige patroonbijlagen en 132 afbeeldingen in den tekst
008401: SHAW, THOMAS DR. -  Reizen en Aanmerkingen, Door en Over Barbaryen en het Ooste. Uit het Engelsch vertaald door P. Boddaert met Aanteekeningen van den Vertaler S. Rau, M. Tydeman, C. Saxe.
004622: SHAW, G. BERNARD/WEBB, SIDNEY/CLARKE, WILLIAM/OLIVIER, SYDNEY/BESANT, ANNIE/WALLAS, GRAHAM - Fabian essays in socialism
005828: SHIKES, RALPH E. & HARPER, PAULA - Pissarro. His life and work
008065: ABD-RU-SHIN - In het licht der waarheid - Graalboodschap (3 delen compleet)
005987: SILLAG, EMILE - Robinson Crusoe. Illustré de 12 gravures
007621: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het Hollandsche spreekwoord: Elk is een dief in zijn neering, ironiesch comiesch verklaard. Met eene caricatuurplaat.
006113: SIVERTSEN, SIGNE - Olle in de Dierenwereld. Tekst van Oom Gerrit
004392: SLEMPKES, J.A. - Boeiende stof I en II. Lessen in natuurkunde. Eerste deel: Zonnetijd, Tweede deel: Dorre dagen.

Next 1000 books from Novemberland[an error occurred while processing this directive]

4/1