Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65789: SMITH, DR CHARLES E. - Come teach your Lambs, Finding meaning direction, and blessing in the Beatitudes
65794: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
65793: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
6652: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis. Of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald.vierdeNederlandsche uitgave.
65790: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
65791: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
65792: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
10136: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
26288: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
25635: SMITH, U. - Het boek van Daniël.
27390: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
30440: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
30890: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
33276: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
4724: SMITH, JAMES - Het herderlijk avondbezoek. Dagelijksche herinneringen voor het volk des Heeren. Naar het Engelsch van James Smith, schrijver van: Het herderlijk morgenbezoek. 4e druk.
47835: SMITH, GEORGE ADAM - De historische aardrijkskunde van het Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van Israël en van de Oude Kerk. .
48875: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
46246: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Profetie en vervulling, tien predikaties
47823: MC PHERSON ALEXANDER STRATHGEFFER IN SCOTLANDEMET VOORWOORD VAN DSC SMITS> - James Fraser de man die het volk lief hadEen verslag van het zendingswerk in Rhodesie in de twintigste eeuw MBUMAZENDING vertaald J Kooistra
32956: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. 8e Deel: eprovincie Noord Brabant
32955: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. 7e Deel:ClassisRotterdam/Leiden
60543: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS C (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
65805: SMITS, DE OUDEN HEER EN ZIJN VRIEND MULDER - AFDRUKKEN VAN INDRUKKEN. Gedecoreerd rood linnen.
33118: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Goddelijke weldadigheid. drietalprdikties
65808: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
65809: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
65812: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Sinds Ik tegen hen gesproken hebt 3talpredikatien
65806: SMITS, C - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65810: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
65807: SMITS,C - De Afscheiding van 1834. vierde Deel:provincie UTRECHT
25483: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
77357: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. =9e Deel: Provincie Gelderland
14681: PANNEKOEK J / POEL JOH/ SMITS C E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen.
46779: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
49088: SMITS,C DR - De Afscheiding van 1834.4 e Deel: provincie Utrecht
1900: SMITS, A. J. - Stavenisse door storm en vloed verwoest. Tweede -herziene- druk.
76517: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. tweede Deel: c lassis dordrecht e o.
25484: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
34680: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
46903: SMITS VAN WAESBERGHE, J. - Gregoriaansche muziek en haar plaats in den katholieken eeredienst (Symphonia-reeks)
6914: SMITS,C DR - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65813: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65814: SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus
6211: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65816: SMITT, W.G. (PRED. TE 'S-GRAVENHAGE) - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords.
18511: SMITT, W.W. - Waar openbaart zich de gereformeerde kerk in Nederland?
65815: SMITT G S S, EM PRED TE GRAVENHAGE - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords
42477: SMIYS J J. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiële bronnen samengesteld door. J J SMIT tweede jaargang 1927
74685: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
65817: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
27093: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
49252: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIËL - Veilig zwanger. Het complete handboek 4e druk De latere gezondheid van je kind begint in de zwangerschap, zo blijkt uit de jongste wetenschappelijke inzichten. Naast erfelijke invloeden draagt een gezonde leefwijze van de aanstaande moeder bij aan de ontwikkeling van de ongeboren baby. Smulders en Croon vertalen hun wetenschappelijke kennis én hun ervaring als verloskundige naar praktische adviezen voor ouders in spe. Veilig zwanger geeft handvatten voor het dagelijks leven van de zwangerschap en bespreekt de maatschappelijke en psychologische dilemma's van het moderne moederschap. Dit boek geeft de antwoorden en tips om zo veilig mogelijk zwanger te zijn. Het bevat bovendien een 'zwangerschapsschijf' om de uitgerekende datum vast te stellen. Een echte aanrader voor aanstaande moeders en partners, hun familieleden, en voor iedereen die beroepshalve met zwangere vrouwen te maken heeft
49253: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIËL - Veilig bevallen. Het complete handboek Veilig bevallen is het nieuwe handboek voor aanstaande ouders. Nog nooit is er zo vernieuwend en uitgebreid geschreven over de bevalling en alles wat daarbij komt kijken. I
65820: SMUTS, J. C. - Grey steel - A study in arrogance ninth edition
6472: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. . Onveranderde uitgave volgens 1747.
2341: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatiën over Mattheus V : 47; Gedaan te Middelburg in 1728, (...) Nooit voorheen gedrukt.
34857: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG)5190 - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
30034: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
706: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën; benevens 5 belijdenis-predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
77788: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het Gekrookte Riet, of Hondert-vijf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII: 20, 21. 1e druk.
14415: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit 'Een woord op zijn tijd'. Door Bernardus Smytegelt. Overgezet in de hedendaagse spelling door ds. M. Bergsma, herv. predikant.
73735: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. 1e en 2e en 3eviertal
25: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) 41 - Een woord op zyn tyd, ofte zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in christus te bekeeren: by gelegentheit van het h. avondmaal, op bededagen, als mede in andere gevallen: gedaan door den zaligen heer bernardus smytegelt. met een voorreden, over de bevindinge van de werkingen des h. geestes, van cornelius van velzen, s. s. theol. doctor en ordinaar professor op de universiteit van stad en lande. 2 delen.
5066: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zyn tyd ofte zeven-en-veertig predikatien. Tweede deel. 2E DRUK
36538: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd, Of twee en veertig Predikatien, (...) Met eene voorrede van Cornelius van Velsen. (...) Eerste deel, Nieuwe uitgave. (en Tweede deel: nieuwe onveranderderde uitgave.
72942: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
24786: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De bedroefde christen vertroost, in eene predikatie over Openb. XXI: 6b; en twee belijdenis-predikatiën over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III: 13-18; benevens zes kenteekenen, die de aller zwakste in de genade met de aller sterkste in de genade gemeen hebben, vermeerderd met het christelijk maagden-versiersel. Door den nu zaligen heer Bernhardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.
14419: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
4477: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiën over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger.
31150: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe onveranderde uitgave. Vierde druk.
77767: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - ZES uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
35119: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
65876: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den zesdendruk.
3035: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen.
23199: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) EN GROE THEODORUS - Vier uitmuntende praktikale leerredenen, over Hoogl. I: 2, 3 en 4. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Heiligen Evangeliums te Middelburg. Nieuwe uitgave z.j. Vier uitmuntende practicale leerredenen, over Ezechiël XXXIV: 31, Spreuken XXIII: 26, Jezaia LV : 2, Jezaia LXI: 8. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. (1840en: Vier uitmuntende practicale leerredenen over Hooglied I: 2, Hooglied I: 3, Jesaia XLI: 14, Psalm zj en WAARBIJ GGROE TH Verzameling van een tiental Godvruchtige Predikatien Sneel F Holtkamp en zonen 248 blz
65872: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig Predikatiën over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
13718: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII:20,21. eerste deel.
30026: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
4068: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Tweede druk. Met een nieuw Register vermeerdert, en van veele drukfeilen gezuivert.
23203: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.2e druk
72527: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave. eerste deel
63790: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) 41 DOOR POST, DR. S. D. - Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God
6470: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
3982: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een Woord op zijn tyd.
22891: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Benevens een viertal geestelijke gezangen door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg.
30473: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiën over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger. Tweeden druk.
29795: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestal leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Gedaan door Bernardus Smijtegelt. Tweede druk.
25808: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen. Derde druk.
20932: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments/ als Hoogl. 1: 3b/ 1: 4a/ 1: 4b, 1 Joh. 34: 31. Spr. 23: 26a. Jes 55: 2b, Jes 61:8b. Hoogl 1 : 2b, 1: 3a, Jes 71: 14, Ps. 116: 12 door Bernardus Smytegelt in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke Nieuwe uitgave 3e oplage
45938: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65854: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave.
75220: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
1636: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
1635: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 Belydenis-predikatien
14766: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën;.
95: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
28210: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagsche Catechisatiën naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
19152: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den 6e druk.
14839: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën; benevens V belijdenis-predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
77395: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagsche Catechisatiën naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
18763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vyfde druk.
30033: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in twee en vijftig predikatiën; benevens vijf belijdenis-predikatiën, door B. Smytegelt, in zijn Ew. leven Bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Nieuwe uitgave.
3917: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
65861: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65853: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65834: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65843: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vyfde druk.
29763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke nieuwe uitgave. 5e druk.
72928: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd of twee en veertig predikatiën. Met een voorrede van Cornelius van Velsen. Nieuwe onveranderde uitgave.
14432: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
1784: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG); COSTERUS, F.; BEUKELMAN, J.; HELLENBROEK, A. E.A. - Het brood der kinderen of keur van twaalf echt-gereformeerde leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten geschriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. 208 blz. .
32169: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiën. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jaren 1698-1713.
39948: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave. Derde druk.
17958: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk.
22232: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stromwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie over Jer. XXV: 3. Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven waardig bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
77422: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën; benevens V belijdenis-predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
31760: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiën. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jare 1698-1713.in nieuwe spelling door Ds J v/d Haar
74272: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
77248: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
47934: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LXI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. derdedruk.
38292: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk.
38887: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikaties.
75936: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
46827: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, hooglied 1 WAARBIJ viertal ezechiel-spreuken-jesaja 55 en61 Waarbij viertal hooglied -jesaja psalm . Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
14420: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd. Twee-en-veertig en zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaanden hande te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren. (....) Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorrede van Cornelius van Velzen, s.s. Theol. Doctor en professor op de academie van Stad en Lande.op nieuw herspeld door MRH A Krijgsman
3852: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Door den zaligen heere Bern. Smytegelt in zyn leven bedienaar des Goddelyken woords te Middelburg.
38771: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
14427: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen. Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
17172: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De geboorte van Christus. Bibliotheek 'Overjarig koren' dec. 1958.
20639: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) BUNJAN JOHN - Twee Paasch en twee Pinksterstoffen. tweede druk waarbij eens christens reize
22301: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predicatiën.
22700: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) DOOR VRIEZE, P. DE - Historisch verhaal van het leven ens terven van de eerwaarde, geliefde, Godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Gelovig in den Heere ontslapen de 6de mei. Beschreven door Pieter de Vrieze.
28497: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren: by gelgentheid van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande.. 2 dln
31361: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dortse drukfouten gezuiverd.
31430: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
36537: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
37924: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
38291: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. (...) Met een voorreden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Eerste druk.
4238: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12. Derde viertal.
48400: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. eerste viertal hooflied 1-2-3 en 4 tweede viertal ezechiel 34- spreuken 23 - jezaja 45- en jezaja 61 derde viertal De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12.
5166: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dordtse drukfouten gezuiverd. zesde druk
5618: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
25651: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagse catechisatiën naar aanleiding der Heidelbergse Catechismus, zijnde een huis- en handboek tot onderwijzing in de Gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Door Bernardus Smytegelt, in zijn leven predikant te Middelburg. Met een aanbevelend woord van ds. H. Ligtenberg, predikant te Rotterdam 3e druk.
13599: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG); STEVERSLOOT, L. E.A. - Verzameling van feeststoffen uit nagelaten geschriften door onze voorvaders. Eerste deel. P. Nahuis, P. v.d. Hagen, R. Erskine, L. Steversloot, J. Beukelman, B. Smytegelt, J. Temmink.
76244: SNELDER-BOUMAN, NATASCHA" - De Papegaaien / aanschaffen, houden en verzorgen van papegaaien"
65880: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
47103: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
70961: SNELLENBERG, J.P. - 100 Dagen avontuur (geíllustreerd door van Looy, leeftijd 14-18 jaar)
65881: SNELLER, D. - Toen werd het stil 1e druk
65882: SNELLER, RICO - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
72107: SNELLING, LAURAINE - Een morgen voor Ingeborg, Het land van duizend morgens
65883: SNETHLAGE, J. L. - Herinneringen en Perspectieven
9520: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
21259: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE ´S GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65887: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe (diss.).
75916: SNIJDERS, L.A. - Bijbels Woordenboek.herziene uitgave
65888: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
65889: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
65885: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE ´S GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65886: SNIJDERS, GERRIT - Proefschrift. Met portret van Friedrich Adolph Lampe.
65890: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
35611: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
44737: SNIJDERS, DR. L.A. - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en toelichting.
48945: SNIJDERS, ARIÉL - Een hoornblazer uit Hoorn. Omslagontwerp en Illustraties : Jan Scheffe
9729: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
76468: BOER DEN A M ENBOER DEN SNOEI S N - Met veel vo;cx in breugt grepen uit de ge3schiedenis van de dorpskerk van Niewerkerk aande
65891: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
65892: SNOEK, I. - Heilige geschiedenis
65893: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
65894: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
65895: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven Saul-David salomo
22544: SNOEK, H. - Waarschuwing tegen het gebruik van instrumentmuziek bij de Godsdienst.
14387: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
2597: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
46532: SNOEK I - Bijbels Atlasje bij de bijbelse gschiedenis 6e druk
47150: SNOEK, LAURENS EA. - De duisternis gaat wijken kerstverhalen en Gedichten
28245: SNOEP, J. - Nederland in de branding. Oorlog, bezetting en bevrijding. (1940-1945). Illustraties en bandteekening van Gideon M. Brugman. Tweede druk.
30584: SNOEP, J. - Dordt voor de Prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje, 1572.
65904: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
65905: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
65899: SNOEP, A. DS - Afscheidspreek
65902: SNOEP, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813
65903: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
65900: SNOEP, J. - De Dordtsche Poorterszoon Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen. 1417-1421. Met illustraties van Isings. 1e druk
23416: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
1901: SNOEP, DS. A. (1930-1988) PRED GERF GEM - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
22918: SNOEP, J. JR. - Met God voor 't recht!
22919: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
39399: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
48866: SNOEP JR, J. - Storm uit het zuiden - Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833
65906: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
47038: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
49175: SOBRY, PAUL EA - Moderne vlaamsche religieuze lyriek.
65907: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
65908: SÖDERHOLM, M. - kerstmis
65909: SÖDERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
23874: SÖDERHOLM, M. - kerstmis
46311: SÖDERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
65910: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
23241: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
65911: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65912: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49108: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49109: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65913: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
16387: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
65914: SOEP, A. - De besnijdenis., Een ethnologische studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort. .
65915: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
40960: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
65918: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
65919: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
65920: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
65917: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
47422: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
19914: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
24132: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
47421: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
65921: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
16277: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
65922: SÖHNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar Söhngen], (um 1952). 1
46876: SÖHNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar Söhngen], (um 1952). 1
43721: SÖIBERG, HARRY - In het land der levenden.Roman in drie delen: 1. Voor de porrt van het leven; 2. Het licht; 3. In het land der levenden"
77496: LUTHER MARTIN VIRGIL SOLIE - Des Newe TasytantTeutsch DMart Lyth Aub sonderlichem fleis auffs nw mit schoenn 33 Argumenten oder jnnhalt eines jeden Capitels sampt ei=nem Register vber alle Sontags Euan=gella vnd Episteln gezieret vnd zugerichtFiguren
65924: SÖLLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
3117: SÖLLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
7372: SOLOMON, VICTOR - A Handbook on conversions to the religions of the world. Victor Solomon, B.A., M.A., S.T.D.
65927: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
44067: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
65928: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN. - De St. Elizabeths Nacht. Ao. 1421. Dichtstuk, in Drie Zangen.
43019: SOMEREN, C. - VAN Bij ons op Stolk. Een dorp en zijn bewoners Vlist-reeks 7. Bij 25 jaar Vereniging Oud-Stolwijck, ill, 128 pp - hardcover
65930: SONNEVELD, C. DRS., ROOS, G. MEEUSE, C.J. DS. - Het chiliasme. Lezingen gehouden op de stiedag georganiseerd door het Deputaatschap over Israël van de gerefromeerde Gemeenten op 14 mei 1999 te Gouda. Het Chiliasme... Een bijbelse weg. Het Chiliasme... Een vluchtweg. De hoop van onze vaderen... Een betere weg.
49153: SONNEVELD, C. H EN T. J. VAN LEEUWEN - Pittig lezen. Een nieuwe serie verzamelde leeslessen geillustreerd door Koos Schadee 3 vierde leerjaar
65931: SONNEVELDT, C DS - De heerlijkheid van de Koning. 52 meditaties
65935: SONNEVELT, C. DS. EN ROOS, G. - Christelijke levensstijl. Een Bijbels-Theologische onderbouwing door Ds. C. Sonnevelt. Een praktische invulling door G. Roos. Een bundeling lezingen gehouden op de studentenconferentie van de Gereformeerd Gemeenten september 1994.
45719: SONNEVELT, DS. C. - afscheiddienst Ds. C Sonnevelt 18 mei 2004
27647: SONNEVELT, C.PRED GERF GEM - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11,
65933: SONNEVELT, C. - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11
65934: SONNEVELT, C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
65932: SONNEVELT, C - De heerlijke toekomst van Jeruzalem
44600: SONNEVELT, DS. C. - Israël van binnen uit
29073: SONNEVELT, DS. C. - Dwing ze te komen. Bevestiging en intrede van Ds. c. Sonnevelt in de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Bevestigingspredikatie door Ds. A. F. Honkoop over Lukas 14 vers 23. Intredepreek door Ds. C. Sonnevelt over Exodus 33 vers 15 en 16. 11 mei 1995.
65936: SONNEVELT, DS. C. - Israël van binnen uit
14421: SONNEVELT, C. PRED GERF GEM - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
27337: SONNEVELT, DS. C. - Bevestigings- en intrededienst. Op 29 augustus 1990 in de Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan de IJssel.
43627: SONOGYI, SANDOR M. - Joska
65938: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
65939: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
20855: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
8968: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
47534: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. 1e druk s
72952: LEVIE SOPHIE - Het alfabet van Valéry, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Algemene Literatuurwetenschap/ Algemene Cultuurwetenschap
65943: SÖRENSEN, D. - Theory formation and the study of literature. Dissertatie.
39387: SORGE, REINIER VAN. - De dag waarop vader thuiskwam
65946: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?
65944: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
32285: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
41192: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?
65949: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) JOHANNES KLOE TE EDE EN NICOLAUM BARENZONIUM TE GOES - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den zesden druk vanhangsel of tweedecdeel van de dichtkundige zielezangen opgesonen --en verscheiden andere zang lievers WAARBIJ Eedische verlustingen of geestelyke gezangen en lofzangen---door Johannes KLOEK herder de gemeente hristi tot EDE vijfde druk vermeerdert met aanhangsel 1717 en aanhangsel ofEdesche verlustingen--en andere sang lievers als mede den swacken adem tocht doorNicolaum BARENZONIUM te GOES materiale.
65947: SORGEN, PH. VAN (OV. 1677) KLOEK JOHANNES TE EDE - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den vijfde druk vermeerdert met een aanhanzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale. (6) 136 blz. Deel 2: 179 (5) blz. tot UTRECHT bij Justus van STUYVESANT 1709 Waarbij: Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-sangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienst der zang lievende in 't ligt gebragt, door Johannes KLOEK, herder der gemeente Christi tot Ede. Den lvijfdevermeerdert met een aanhangsel. (15) 140 (4) blz. Poolsum Waarbij: Aanhansel of edesche verlustingen, door J. CLOECK (Ede). En andere sang-lievers als mede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in hare geestelike flaute door N. Barenzonium, bed. des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz.
3854: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
52594: CATALOGUE SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures juni 1990 .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
46430: CATALOGUE SOTHEBY'S. - .Books and Maps comprising 27 end 28 september .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
46429: CATALOGUE SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures juni 1990 .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
48688: SOUDIJN, W. - Over neuroleptica - Metabolisme en localisatie (hersenen) van haloperidol en pimozide
66942: TYNDALE WILLIAM DOORBOUT J EN SPAAN N J - WILLIAN Tyndalede Engelse Schatdelver 2e druk
74893: SPAAN, J.B.TH. - De vreedzame strijd Over 60 jaren Leger des Heils in Nederland,
9808: SPAAN, GERARD VAN - Bescgrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen.
65956: SPAANS, JOHANNA WILLEMINA - Haarlem na de Reformatie Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op gezag van Rector Magnificus Dr.J.J.M Beenakker hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen volgens besluit van het college van dekanen te verdedigen op dinsdag 13 juni 1989 te klokke 16.15
42762: SPAAPEN, J. - Uw hond. Een vademecum.
75876: SPAARNESTAD - Het Aanzien Van 1963. Twaalf Maanden Wereldnieuws in Beeld..
76838: SPAENBURG P A JR - Kozakkendag geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijing der Fransche overhersching op 28 november 1813 geillusstreerd FRans van Noorden
71405: RUIZENDAAL WILLEN SPAKENBURG - Kerkgeschiedenis van Bunschoten/Spakenburg van de vroegste begin tot de vrijmaking
17970: SPANGENBERG, J. - Johann Spangenbergs (weiland treueiserigen Superintendenten der Reichsstadt Nordhausen) Postille; Das ist: Gründliche und deutliche Auslegung der Evangelien und Episteln welche in den evangelischen Kirchen alle Sonn- und fürnehmste Fest-Täge durchs ganze Jahr öffentlich pflegen abgelesen zu werden, wie auch der heilsamen Passions-historie, also gefertiget, daß der rechte Verstand der Worte, und der nützliche Gebrauch der Lehren, der heranwachsenden Jugend, durch sonderbahre Fragstücke, in dreijen Theilen, auf das allerleichteste fürgetragen und eingebildet wird. Mit einer Vorrede von D. Martin Luthern.
42241: SPANJAARD, S.H. DS. - De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens
76705: SPARENBURG P A - Valsch beschuldigd
65964: SPARENBURG, P. A. - Kozakkendag - Geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijding der Fransche overheersing op 28 november 1813
65961: SPARENBURG JR., P.A. - Uit bange dagen Een verhaal uit het jaar 1813
65963: SPARENBURG, P. A. JR. - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
76704: SPARENBURG P A - De landweerman vanVeelust verhaal 1ewereldoorlog 1924
70491: SPARENBURG P.A. - De val van het Spaanse nest
33913: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
69672: SPARENBURG P A JR - Uit bange dagen een verhaal uit het jaar 1813 Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
65962: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
65965: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
65966: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
75673: SPARENBURG JR P A - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit decachtigjarige oorlog
25908: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
31551: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
36082: SPARENBURG JR., P.A. - Uit bange dagen Een verhaal uit het jaar 1813
41771: SPARENBURG, P. A. JR. - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
48328: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
48864: SPARENBURG, P. A. - Kozakkendag - Geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijding der Fransche overheersing op 28 november 1813
69671: SPARRIEBIRD VAN P - De familie Blarensteijn Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
65549: SHAW-SPARROW W - The Old Testament in art From the credion of the word tothe death of Meses the text by the rev canon ect
44424: SHAW-SPARROW W - The Old Testament in art From the credion of the word tothe death of Meses the text by the rev canon ect
46636: SPEAKE, GRAHAM - Mount Athos : Renewal in Paradise
65968: SPEELMAN, DR. H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk (Diss.)
65969: SPEELZIEK J J - De Dokter van TERWOLDE Hendrik roefof vn der Molen
65970: SPEERDAL, F - De kleine en de groote chauffeur. Met teekeningen van Henk Poeder.
297: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65974: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
65973: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65978: SPEK, W. VAN DER - 1 Samuël een koningschapsboek.
65977: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
22645: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
28315: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
69849: STICHTINGSPORT EN SPEL - SPEL- EN RECREATIESPORT
13272: OLYMPISCHE SPELEN - 1952. Samengesteld door Jan Koome.
62837: OLYMPISCHE SPELEN - 1952. Samengesteld door Jan Koome.
65979: SPENCE, H.D.M. & JOSEPH S. EXELL (EDS.) - The Pulpit Commentary (23 Vols)
74875: SPENCER, J. S. - Schetsen uit het dagboek eens leeraars, of gesprekken met bekommerden, aangaande den weg der zaligheid. Met een levensberigt van den schrijver en ophelderende aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. tweededruk
65981: SPENER, PHILIPP JACOB (1635-1705) FRANKFORT - eenvoudige verklaringe der CHRISTELYKE LEERE nade order van de Kleine Catechismus van dien dierbaren Man gods LUTHERUS in vragen en antwoorden vervat en met nodige getuigenissen der Schftuure bevestigt van Philip jacobspener doctor in de Godgeleertheid,preikant en senior tot Frankfort aan de Mayn na den derde druk van Joh david Zunners aldaar in jaar 1687 uithethoogduitsch vertaalt.Door een mede arbeiider in den Nederlanschen Euangelischen Wynberg des Heeren tweede druk
63467: PHILIPP JACOB SPENER - Verlangen naar vroomheid
42742: SPENERS, PHILLIP JACOB. - Eine Bußpredigt an die evangelische Kirche. Pia Desideria.
65982: SPENERS, PHILLIP JACOB. - Eine Bußpredigt an die evangelische Kirche. Pia Desideria.
47645: SPIEGEL, D.V.D - Een andere jongen
74806: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 4 januarie t/m 20december 19467 waarin opgenomen de koniek van de week
65985: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang 1952-1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1954` 24september 1955 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
65992: SPIEGEL, D.V.D - Een andere jongen
41344: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1953` t6/m 27maartr 1954 (half jaar) 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
72587: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. Half Jaargang 7 juli- -29 dec ember 1951
73488: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang28 maart no 26 t/m no 52 26 september 19531953 -2
59221: SPIEGEL DE KRONIEK VAN DE WEEK UITGAVE VAN DE SPIEGEL - band 1 no 17 5 januarie 1948/ n0 24 12 maart 1949 // band 2 no 25/ 19 maart 1949 / no 50 10 semtember 1949 en Spiegel no 51/ 52 semtember 1949 en no 1 en 2 oktober 1949
72595: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 1947 11 januarie 1947 t/m 13 december 1947
49128: MENSKENS- VAN DEN SPIEGEL. - 'T vogeltje met vreemde veeren. vierde druk.
65984: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 1 oktober1955 29september 1956 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
60943: MENKENS VAN DER SPIEGEL D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
41348: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 1 oktober1955 29september 1956 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
41350: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang 1952-1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1954` 24september 1955 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
43349: MENKENS VAN DER SPIEGEL D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
49193: D. MENSKENS V. D. SPIEGEL - Daan, de dappere. Pentekeningen van Henk Poeder.
65993: SPIEKER, C.W. - Christelijke morgen-overdenkingen. Voor alle dagen des jaars; door C.W. Spieker, theol. dr. superintendent en eerste predikant te Frankfort aan den Oder. Naar het Hoogduitsch.
71108: SPIEKMAN, JAN - Het grote kwaad, geïllustreerd door Jan Lutz
29836: SPIER, H.J. - De Jehovah's getuigen en de Bijbel.
65994: SPIER, H.J. - De Jehova's getuigen en de Bijbel. Vierde druk.
65995: SPIER, H.J. - De Jehovah's getuigen en de Bijbel.
65996: SPIER, H.J. - De Bijbel in tegenspraak.
65997: SPIER, J. M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
65998: SPIER, JO - Op de valreep.
20486: SPIER, JO - Op de valreep.
66001: SPIERTZ, M.G. DR - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw
77204: SPIJKER VAN W DR - Leven uit de Bron 10 psalmen nader toegelicht
21022: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - De Heilig Geest als Trooster De Parakleet teksten bij Johannes
66011: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
66012: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, woord en kerk.
66013: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis de verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
36907: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, woord en kerk.
16430: SPIJKER, DR. W. VAN E.A. - De synode van Dordrecht in 1618 en 1619.
66018: SPIJKER, W. VAN'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken
66008: SPIJKER, DR. W. VAN E.A. - De synode van Westminstyer 1643-169
66009: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
66007: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Doop in plaats van besnijdenis 2e druk Serie pasmunt 1
66014: SPIJKER, DR.W. VAN 'T; DRIMMELEN, DRS. L.C. - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
66015: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T (E.A. RED.) - Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk. Kampen 1980. 456p.
14426: SPIJKER, G. VAN'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
1999: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Die Fransman...'. Calvijn in 1536.
21014: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
26584: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
36968: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Ordenlich und fruchtbar. Festschrift.
41338: SPIJKER, DR. W. VAN 'T. - Eenheid in verscheidenheid? De identiteitscrisis binnen de Gereformeerde Gezindte.
42035: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis de verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
73277: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T (E.A. RED.) - Spiritualiteit
74127: SPIJKERBOER A.A. - Een rondje om de kerk, kroniek van de halve eeuw
66020: SPIJKERBOER, DR. A. A. - De Nieuwe kern en Karl Barth
71196: SPIJKERBOER A.A. - Kiezen of delen, kinderen en echtscheiding
66024: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Léon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
48349: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Léon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
66026: SPIT, IRENEUS WILHELMUS MARIA - Multisubjectieve activiteit en morele verantwoordelijkheid. Multisubject activity and moral responsibility (with a summary in English)
66027: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
31464: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
73742: DREYER ANDRIES EN SPOELSTRA C - BOUWSTOFFEN voor de Geschienenis der Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika 2 dln
71151: SPOORENBERG A. - Met Aalt Dulk op avontuur (met illustraties van J. Blauwijkel)
72212: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - De Wenende Maria Vertroost
72211: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Zieslroerende bedenkinge
25458: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
36608: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
38875: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
72208: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Een lofzang in stilheid
72209: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Honing uit de Leeuw
72210: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Gelijk een kindeke
72213: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions Troostfontein
71886: STEVENSON JOHN TE CANTERBURY VERTAALD DOOTVISSDER J V D M SPRANG - De HEERE onze HERDER Eene erklaring van den drie en twintidsten psalm met een voorwoord van Prof BIESTERVELD Hoogleraar te Kampen
66031: SPRENGER VAN EIJK, P.G. Q. - Geschiedenis en Merkwaardigheden der Stad Vlaardingen
66032: SPRIGGE, JOSUA - De getuygenisse eener Aenstaende Heerlijkheyt. Voorgedragen in XVII. Geest-rijke Sermoonen, Tot Londen in Pankras-Kerke gepredikt; ende daer na op verscheyde tyden; den eene na den ander; in druk uytgegeven. Door Josua Sprigge, Bedienaer des Goddelijken Woordts; ende tot sondecbare nuttigheden; als in de Voor-rede verhaelt; in 't Neerlands getrouwelijk overgeset door P.S. Den Tweede druk. Waarbij gebonden: Christus Redivivus, dat is: De Verborgentheydt van Christi Kruyciginge ende Wederopstandinge. Alwaer Verhandelt wordt van Christo, wat ende waer hy zy; Van de Heerlijkjeydt ende Verborgentheydt sijns Persoons ende Ampts; hedendaegs soo jammerlyken verlamt. daer dan Als in een Spiegel, het Beeld ende Proportie van alle de Wegen ende Werken Godts, in de Rijken deser wereldt, gespeurt konnen worden. Door Josua Sprigge.
66033: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
25040: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
66034: SPRINGINTVELD, JOHANNES GERARDUS - Algorithms for Type Theory. Algoritmen voor Typentheorie (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy. Utrecht University. Volume: XIII
66035: SPRONG, J.J. TH. - Oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern.
40617: SPRONG, J.J. TH. - Oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern.
21836: SPRONSEN, K.C. VAN - Getrouw tot in de dood. Een verhaal van de vervolging in Hongarije in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
74126: SPROUL R.C. - Vrije wil en genade, gevangenschap en bevrijding van de wil
66036: SPRUIT, RUUD - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
71272: SPRUNER, DR. K. VON - Historisch-geographischer Schul-Atlas. dreiundzwanzig kolorierte karten in kupperstich zente auflge
5885: SPRUYT, DR. B. J. - Ketter aan het binnenhof. Cornelis HOEN en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
66040: SPUNDA, FR., - Legenden und Fresken vom Berg Athos. Inhalt: Die Mystik auf dem Athos; Der Athos in unserer Zeit; Die Legenden auf dem Athos; Die Fresken vom Athos; Entstehungszeiten der wichtigsten Fresken auf dem Athos; Wort- und Sacherklärungen. ,
46637: SPUNDA, FR., - Legenden und Fresken vom Berg Athos. Inhalt: Die Mystik auf dem Athos; Der Athos in unserer Zeit; Die Legenden auf dem Athos; Die Fresken vom Athos; Entstehungszeiten der wichtigsten Fresken auf dem Athos; Wort- und Sacherklärungen. ,
69647: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Twaalftal nieuwe leerredenen bundel 5-6-7 en 12.
37364: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere avond. Bijbels dagboek.
14431: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e of 6e ongewijzigde druk.
77267: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Psalmendagboek
70379: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - ZOEKT en gij zult vinden aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus
1483: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iederen morgen. Dagboek voor huizgezin of binnenkamer van C.H. Spurgeon.
29114: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden voor elke dag. 1e druk.
29116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven. 2e druk.
69556: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 7e druk
8530: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat Uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. Vierde druk.
29111: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Rondom de enge poort. Of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.
1468: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken te verkrijgen door den Heere Jezus Christus. Naar het Engelsch door Elisabeth Freystadt. 4e druk.
72261: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from putlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle From GENISIS to Provers 1 tot 64
72262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from outlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle from Matthew acts en rom/rev
73067: SPURGEON C.H. - Leven in God zeven preken van C.H. Surgeon,
73068: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus Christus enn dien gekruisigd zeven preken van C.H. Spurgeon,
72970: SPURGEON C.H. - Wandelen in de liefde, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Johanneke Hoekman-Bezemer en Liesbeth van Klinken
72971: SPURGEON C.H. - Mannen in het nieuwe testament, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72973: SPURGEON C.H. - De opstanding en de hemelvaart van Christus, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72974: SPURGEON C.H. - De persoon van de Heilige Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72975: SPURGEON C.H. - Speciale gelegenheden, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72976: SPURGEON C.H. - Jezus in de psalmen, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72978: SPURGEON C.H. - Wijsheid uit het spreukenboek, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Adam Maasland en Arie Maasland
72979: SPURGEON C.H. - Vlees en Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72981: SPURGEON C.H. - De Kerk, wij zullen de Heere dienen , zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Ds. L. A. den Butter (drs.), leen van Beek, Bertine van Gameren-de Ronden en Arie Maasland
72982: SPURGEON C.H. - Zoekt mijn aangezicht, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72984: SPURGEON C.H. - Alles uit Genade, Een ernstig woord voor hen die redding door de Heere Jezus Christus zoeken, 'Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.' Nieuw uit het Engels vertaald door Arie Maasland
72985: SPURGEON C.H. - Hemel of Hel, Nieuw uit het Engels vertaald door Ewoud van de Sande
72986: SPURGEON C.H. - Troost mijn volk!, vertaald door Ds. A. van der Zwan
72987: SPURGEON C.H. - God is liefde, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. G. Fase
72989: SPURGEON C.H. - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere, zeven preken van C.H. Surgeon, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. I. Vellekoop
72990: SPURGEON C.H. - Looft de Heere, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72992: SPURGEON C.H. - De Heilige Geest, zeven preken van C.H. Spurgeon, Nieuw uit het engels vertaald door: drs. m. Visser & drs. E. Visser-den Hartog, tweede druk 2010
72993: SPURGEON C.H. - Kom tot Mij!, Opnieuw uit het Engels vertaald door Mw. W. Wouters
72994: SPURGEON C.H. - Opwekking, zeven preken van C.H. Surgeon, Opnieuw uit het het engels vertaald door: dhr. M. Visser & Mw. E. Visser- den Hartog
1838: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van ds. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door ds. J. v.d. Haar. 3e druk
37636: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Vensters van kristal. Bijbels dagboek.
37704: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Looft de Heere.
37399: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freijstadt.
29137: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheüs' Evangelie. Practisch verklaard door C. H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
32538: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
31128: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Das Buch der Bilder und Gleichnisse. (2000 der besten ulustratie aus C.H. Spurgeons bisher in deutscher Sprache nicht erschienen Werken. Gesammelt, übersetzt und zusammengestellt von Hermann Liebig, Stettin Prediger des Evangeliums. Dritte auflage
37601: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers leven en arbeid 5e druk Samengesteld door zijn echtgenote....Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar.
70389: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Bijbel een kracht van God tot zaligheid
71615: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
19014: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - DeStem desBloeds een roepstem tot bekeering.
77268: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - WErken in Zijn Wijngaard
29118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mijn bekering.
29134: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 - 3.
1998: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus' roepstem. Schetsen van leeredenen Nieuwe Testament.en Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
23073: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen door C.H. Spurgeon. 9e druk.
29133: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den zaligmaker. Twee-en-vijftig leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
1841: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. vijfde ongewijzigden druk Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
72616: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Spurgeon library new park street pulpit sermons Volumes 1 & 2 - 1855 and 1856.
14208: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het Engels vertaald door ds. W. de Graaf. Deel 1. Derde druk.
26138: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels. 3e of 5e, ongewijzigde druk.
26139: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt 5e ongewijzigde druk.
45427: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 7e ongewijzigde druk.
16729: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven wonderen van genade. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon. Door Alma. 4e druk.
28326: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Door C.H. Spurgeon. Met eenige ophelderende aantekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Eerste deel, van Psalm I tot XLI: 586 blz. Tweede deel, van Psalm XLII tot LXXIII: 579 blz. Derde deel, van Psalm LXXIV tot XCII: 595 blz. Vierde deel, van Psalm XCIII tot CXVIII: 602 blz. Vijfde deel, van Psalm CXIX tot CL: 644 blz. Tweede druk.
38559: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven laatste preken.
34912: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - 8 boekjes van Charles Haddon Spurgeon. De Weg der Zaligheid, Gaat in door de enge poort!, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes, Juweeltjes, Overeenkomstig de belofte, Korenaren, Zeven wonderen van Genade.
25702: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. 4e druk.
29225: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tussen de schoven opgelezen. Bloemlezing uit de werken van C.H. Spurgeon. 3e druk.
29117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De zon verduisterd.
14448: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
70385: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Geloof
70384: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - JezusChristus de HEERE
74342: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. Geschikt, verklaard en toegepast door C.H. Spurgeon. Naar het Engelsch door C.S.A. van Scheltema. 2e druk
69651: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - BLoemlezing uit zijne werkenCharles Haddon Spurgeon. , Juweeltjes, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes bij nieuwe praatjes- Zeven wonderen van Genade.en Korenaren,tusschen de schoven opgelezen
1905: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
37120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Deel II
37115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) +JHJ* - Zeven wonderen van genade.
14397: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
75049: SPURGEON, C.H. (1834-'92) HAYDEN ERIC - HIJ WON HEN VOOR CHRISTUS BEKERINGEN ONDER DE BEDIENING VAN SPURGEON
75120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Uitverkoren in Hem
75116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hemel of Hel
75117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Kerst en Pasen
75118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75119: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75121: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Kruis
75122: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - lees en Geest
75123: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75124: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75125: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Leven in GFod
19677: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 2e druk.
35506: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hebt goede moed.
8237: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 1e druk
14389: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spugeon. Naar bescheiden uit zijn dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
14428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tusschen de schoven opgelezen. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon, door H.E. Faure. 3e druk.
14434: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De roos en de lelie.
14991: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt. Tweede druk.
1638: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Wonderen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen, uit het Engelsch door Ubels. .
16723: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van troost voor het dagelijks leven. Vertaling ds. W. de Graaf.
1902: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spugeon. Naar bescheiden uit zijn dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
21262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere morgen, Dagboek voor huisgezin of binnenkamer. Uit het Engels vertaald door P. Huet. Zesde onveranderdedruk.
21309: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen Deel 1 en II Buijten schipperheijn Amsterdam 1974
21310: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen lezingen voor mijn studenten.
24056: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van Spurgeon I.en 2 Verzameld en voorzien van een levensschets door J. Roodbeen.
26579: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - twaalf preken voor jongeren vertaal Ds W de Graaf
28428: SPURGEON, C.H. (1834-'92). - Leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt. Vijfde jaargang. (52 leeredenen)
29113: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.
29115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Overeenkomstig de belofte.
29127: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude Testament.
29131: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heere derde, ongewijzigde druk.
29135: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het engels vertaald door ds. W. de Graaf.2e druk
29136: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus. 7e ongewijzigde druk.
29533: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mattheus Evangelie.
31200: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Een goede tijding voor de zoekenden. Spurgeon-bibliotheek, 1e jaargang nummer 1.
31332: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Juweeltjes. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema.
31383: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Overeenkomstig de belofte. Gevolgd door de draad door den Doolhof.
35302: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren. Tusschen de Schoven opgelezen. Uit het Engelsch door H.E. Faure. 3e druk.
3626: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Zaligmaker. Twe-en-vijftig leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
36866: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Sara en Hagar of de twee verbonden.
37112: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
37358: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar vescheiden uit zijn dagboek, aantekeningen en brieven samengesteld door zijne weduwe vertaald door Elisabeth Freystadt. Deel 3 en 4 in een band.
37359: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
40597: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Spurgeon en zijn boodschap aan ons en een Troostwoord voor de zieken
42428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - My Sermon Notes A Selecion from outlines of discourses delevered at The matropolitan Tabernaele
42710: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Der weder einer neuen Zeit
43763: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. en een troostwoord voor de zieken.
43764: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. troostwoord voor de zieken.
44557: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Elke dageen belofe n Bijbels dagboek 7e druk
45442: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. .: Nieuwe serie. 1887. 25 preken
45500: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. .met voorwoord Ds W Vroegendewei
45843: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e ongewijzigde druk.
48035: SPURGEON, C.H. (1834-'92) CHARLES HADDON - The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Volume 31 sermons preached and revised during the year 1885
48037: SPURGEON, C.H. (1834-'92), CHARLES HADDON - The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Volume 28 sermons preached and revised during the year 1882
48246: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - spurgeon,s devotional Biblr Selected passages from the word of God with running comments
72421: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
48732: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De troon der genade
48974: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. Nieuwe serie. 1886. Daarbij geb.: Nieuwe serie. 1887.
73070: SPURGEON C.H. - Het bloed vanhet Lam zeven preken van C.H. Surgeon,
73149: SPYRI, JOHANNA. - - Cornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
71161: SPYRI, JOHANNA - De kleine fluitspeler, een verhaal voor kinderen en voor hen, die veel van kinderen houden, uit het hoogdutch, met 4 platen
41553: SPYRI, JOHANNA - Gornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
43908: SPYRI, JOHANNA - Oom Titus
36433: CLARA ABRAHAM VAN ST - Nuttelyk mengelmoes, Bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke Geschiedenissen Samkelyk, Voedsaam en Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerley Scherpzinnige en Zeede-vormende Aanmerkingen, ter stoffe dienende; opgedist door (...)Met aardige Figuren en Opschriften. (Jan Luyken
47179: BARCLAY GLEN ST - Neo nationalisme Grote stromingen der 20e eeuw.
30951: ST. CLARA, A. VAN(1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
66152: ST. CLARA, A. VAN(1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
66153: ST. CLARA, A. VAN (1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
38100: ST. CLARA, A. VAN (1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
22551: STAAL, K.R. VAN - Terug uit de hel van Buchenwald. Door K.R. van Staal, gevangene no. 22046, concentratiekamp Buchenwald.
11859: STAAL, K.R. VAN - De Hel van Buchenwals.
28099: STAAL, J. - De Fransche koopmanszoon.
8947: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij. Derde druk
73468: STAAL, M. VAN DER - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eersten tijd der hervorming. 1edruk.
23875: STAAL, M. VAN DER - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eerste tijd der Hervorming 4e druk
23736: STAAL, M VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij
33858: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israel.
35818: STAAL, GERT - Bouw. Heer&Meester,
43992: STAAL, ARTHUR - Onder de gouden zon van het Morgenland. / Een reis door Egypte, Palestina en Syrië. Ingeleid: Prof. W. van der Pluym.
47373: STAAL,C.H. - De kleren van de kardinaal
76516: STAALDUINE, DR. TH.J.S. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. Dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
39082: STAAT, A. - De Cultuurbeschouwing van Claudius Marius Victor's commentaar op Alethia II I-202.
751: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66167: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66168: STAD, CARRY VAN DER - Kabouterfeest en andere verhalen
66169: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung, Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von Ernst Staehelin. Basel, Friedrich Reinhardt Verlag, 1970. VIII, 582 Seiten, Gr. 8° (23,5 x 16,5 cm), Orig.-Leineneinband.
66170: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter, de parkiet.
13103: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Het huis,,De Vreugde''
3857: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. 2 dln
66172: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. tweededeel
66173: STAHL, P.-J. (REDACTIE) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
12076: STAHL, P.-J. (REDACTIE) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
70835: STAKENBURG, DR.A. - Onne Zwier van Haren-De Geuzen Voorzien van een inleiding en aanteekeningen. Met 3 platen. 2e herziene druk
43266: STAKENBURG, ARNOLD - Onno Zwier van Haren.1713-1779 De Geuzen. Voorzien van een inleiding en aanteekeningen.
66174: STALDER, KURT - Das Werk des Geistes in der Heiligung bei Paulus.
74935: STALKNECHT, H.A. - Het werk ging altijd voor. Uit het leven van vrouwen in Brederwiede.
66175: STALL, SYLVANUS - Wat een aanstaand echtgenoot behoort te weten. Uit het engelsch bewerkt door H. J. C. Pierson (predikant te Ressen) - tweede druk
21520: STAM, DS. P. J. JR. ' - Herman Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
66180: STAM, COR - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
66181: STAM, COR / DRIEL, LEEN VAN - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
66179: STAM, CARLA - NIks helpt
66178: STAM, C. E.A. (REDACTIE) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66177: STAM, C - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het nieuwe testament
7995: STAM, COR / DRIEL, LEEN VAN - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
39337: STAM, COR - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
7061: STAM, C. E.A. (REDACTIE) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66182: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
20210: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
70957: STAMPERIUS, J. - Drie jongens op een schip (geïllustreerd door J.G. Kesler, vijfde druk)
66184: STAMPERIUS, J. - Tòch Oranje boven!
66183: STAMPERIUS, J. - Neerland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen. Met platen van W.K. de Bruin.
62902: OOST H REDAKTIE J STAMPERIUS - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
66185: STAMPERIUS, J. - Nederland en Oranje zijn één.
70955: STAMPERIUS, J - Het leven van Willem van Oranje (met zestien illustraties van J.H. Isings jr.)
76862: STAMPERIUS, J. - HET veerhuis aan de OOSTERSCHELDE 2E DRUK MET PLATEN
32520: STAMPERIUS, J. - Neerland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen. Met platen van W.K. de Bruin.
43322: OOST H REDAKTIE J STAMPERIUS - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
48777: STAMPERIUS, J. - De ezel van den bakker
66189: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
25707: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
66190: STAPF, ERNST U. RUD. BIBL.- SCHOLZ HERMANN-LOUIS KOHLER UND H NECKE - Harmonium-Album. Sammlung beliebter Tonstücke für Harmonium übertragen von Ernst Stapf u. Rud. 51blz waarbij Feier Klange ernst und festlische Stunden am Harmonium 35 blz waarbij Klasische Weisen 15 ausgewahlte Stucke harmonium en Neue wohlfeile Harmonium Albums 28 blz
20211: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) - Joh. Frid. Stapferi, V.D.M. Helv. Bern. Institutiones theologiæ polemicæ, ordine scientifico dispositæ. Tom. III.
77148: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) JOH ILH VAN HAAR - UITREKSEL uit de grondlegginge tot den Godsdienst vertaald door Joh ilh van HAAR e druk
46070: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) - Grondlegging tot den waaren godsdienst vierde deel 2e druk
46669: STARBUCK, EDWIN DILLER - The psychology of religion. In empirical Study of the growth of Religious Consciousness. By Edwin Diller Starbuck
41263: STARING,A.C.W. & JOLMERS, C.S. - Keur uit de gedichten van A. C. W. Staring
66196: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
66194: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
66195: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
15059: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
48843: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
3356: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
73251: STARRENBURG D B - laatste berichten uit nieuw guinea uitgave van de Utrechtse Zendingsvereeniging
66198: STARTER, J. J. - Friesche lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke minneliedekens, gedichten, ende boertige kluchten; ectc met inleiding van Dr L Strenhoht
38512: BIJBEL STATENBIJBEL - Dat is de gansche heilige schrift, (...) Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duidens Palten en Afbeeldingen.
72862: STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A - Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
75973: BIJBEL STATENBIJBEL - Dat is de gansche heilige schrift, (...) Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duidens Palten en Afbeeldingen.
3919: STATENBIJBEL - Bijbel ---volgens de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling (ca. 1890-1910)
34669: STATENBIJBEL - Dat is de gansche H. Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] uyt de oorspronckelicke talen in onse nederlandysche tale getrouwelijk over gezet. Met nieuwe bijgevoeghde verklaringen op de duistereplaatsen aanteekeningen vande gelyck luidende texten ende nieuwe registers over beide de testamenten en door gemeenen orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eerste druck gevonden werden.
74528: STATENBIJBEL - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. .Naar de uitgavevanJacob en Pieter Keur met ruimm duizend afbeeldinge
70411: BIJBEL STATENMVERTALING - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.--Synode Nationaal Dordrecht 1618-19
74834: BIJBEL STATENMVERTALING - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.--Synode Nationaal Dordrecht 1618-19
76130: BIJBEL STATENVERTALING - BIJBEL Statenvertalingsynode1618-19
66239: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
20208: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
66240: STAUDT, J. - De klankenschoonheid van Poolse orgels
25270: STAUDT, J. - De klankenschoonheid van Poolse orgels
66242: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
16182: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
9373: STAUFFER, ETHELBERT - De koning en de keizers.
66244: STAVENGA, G.J. - Science and liberation. A blind spot in scientific research-exploring a new structure of reality.
39131: POTAPPEL L J - AJ SLAGER STAVENISSE - Brieven geschreven in zijn diensttijd 1902-1904 1e uitgave
71734: POTAPPEL L J - AJ SLAGER STAVENISSE - Brieven geschreven in zijn diensttijd 1902-1904 1e uitgave
66245: STAVEREN, PETRUS VAN (1632-'83, LEIDEN) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
32242: STAVEREN, PETRUS VAN (1632-'83, LEIDEN) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
66247: STAVERMAN, M. DR. - Buitenkerkelijkheid in Friesland met een woord vooraf van Prof. G.H.L. Zeegers directeur-Generaal van het katholiek sociaal-kerkelijk instituut
42257: STAVERMAN, M. DR. - Buitenkerkelijkheid in Friesland met een woord vooraf van Prof. G.H.L. Zeegers directeur-Generaal van het katholiek sociaal-kerkelijk instituut
66248: STEBLETSOVA, VERA - Algebras, Relations and Geometries (an equational perspective) Algebras, Relaties en Geometrieën (een equationeel perspectief) (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXII
45217: STECK, KARL GERHARD - SCHELLONG, DIETER - Karl Barth und die Neuzeit.
72958: POST STEEF - Duivels dichtbij
66254: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
44985: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - mathilde
66252: STEEG-KOLK, H. VAN DER - Timco, de straatjongen
39966: STEEG, HANNY VAN DE STOLK - Jeroen en Jessie en de vreemde koffer.
66255: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Donkere wolken boven Leiden.
13102: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
37585: STEEG-STOLK, HANNY VAN - Jeroen en Jessie en de gestolen bijbel.
77153: STEEG-STOLK, HANNY VAN - Jeroen en Jessie en de onderaardse gang
66257: STEEGE, J. - De kerke tot Oosterveen.
7860: STEEGE, J. - De kerke tot Oosterveen.
74628: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje's kerstfeest.
74630: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje gaat kamperen 3e druk
74632: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje zit in angst, 2e druk
23789: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barendje en Annemieke
44592: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Met de straaljager naar Princenhof door Co van der Steen-pijper met illustraties van Maarten Dubbelman
34763: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje en de groene spechten.
74631: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje maakt een schoolreisje 4e druk
66262: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Op de bres.
66273: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Met de straaljager naar Princenhof door Co van der Steen-pijper met illustraties van Maarten Dubbelman
66274: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - on schuldig verdacht
66272: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Wikje krijgt een poes.
66270: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66267: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66266: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66268: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66269: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66277: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Robbie krijgt toch een vriendje
74690: STEEN,J.H.VAN DER. - De padvinderij in oude ansichten.
30752: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30753: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30754: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30755: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30756: STEEN-PIJPERS, C. VAN DER - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
44643: STEEN A - Fabiola een verhaal uit devervolgings tijden van christenen.
66279: STEENBEEK, B. W. - Doede van Amsweer
26060: STEENBEEK, A - Hermannus Muntinghe met een portret. met stellingen
71699: STEENBERGEN, W.J.P. - Wielen naar Wageningen. Bello, de stoomtram van Wageningen naar Ede, 1882 - 1937 - 1968.
71401: STEENBERGEN, BEN - Anna of de ommekeer, achterhoekse streekroman
66282: STEENBERGEN, G. JO - De bekeeringe Pauli. ingeleid, uitgegeven en toegelicht
40973: STEENBERGEN, A.G., - Wageningse avonden. Een bundel verhalen over de geschiedenis van Wageningen.
41817: STEENBERGEN, A.G. - Muziek en kerk in Wageningen.
66287: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Om de oude waarheid, of Het leergeschil aangetoond. Bevattende de bewijsstukken van het leergeschil en tevens de verdediging van de rechtzinnige leer. o.asamenspraak gehouden met ds A Verhage
24869: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Dogmatiek in gestrenselde uitgave voor de studenten)(1e druk
37511: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Een heilzame gebeds-toevluchtneming bij de intrede des jaars. Nieuwjaarspredikatie.
75605: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Nabij God te zijn. Deel 1. Meditaties over het oude testament.
2273: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Inenting als voorbehoudsmiddel
74569: STEENBLOK, DR. C.--MALLAN F PRED GERF GEM INNEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1948 -2010 59 JAARBOEKJES( ONTBREEKT 1954 EN 1965) EN GERF GEN SYNODAAL1957-1959)
41467: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - De Voleinding der eeuwen
38930: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Nabij God te zijn. Deel II. Meditaties over het nieuwe testament.
66283: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in " De Wachter Sions " in de jaren 1960 - 1963.
66284: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
66285: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijbertus Voetius. Zijn leven en werken.
66286: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
37509: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Eem heilsverzuchting uit dec diepten of hetpleiten van een wees Hosea 14 vers 4c
10506: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Rondom verbond roeping en doop
17981: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in " De Wachter Sions " in de jaren 1960 - 1963.
48534: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Waarheid tegen dwaling gehandhaafd;
75133: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - De Heidelbergse Catechismus zondag 1 t/m 14 en zondag 19 en 32
22552: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - De verschijning van Christus aan de vrouwen. Paaspredikatie over Matth. 28 : 8-10 door dr. C. Steenblok, Gouda.
29801: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
37403: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijbertus Voetius. Zijn leven en werken.
39441: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
39522: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - Om de oude waarheid, of Het leergeschil aangetoond. Bevattende de bewijsstukken van het leergeschil en tevens de verdediging van de rechtzinnige leer. o.asamenspraak gehouden met ds A Verhage
73431: STEENBLOK, DR. C.PRED GERF GEM ROTTERDAM/GOUDA - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1959 waarin op genomen afschrift Comparitie en uitspraak Gem GOUDA met levensschetsenDsBast Sterkenburg en Hendrik Stam
66288: STEENDEREN, C. VAN - Zij maakten luchtvaartgeschiedenis. Beschrijving van een aantal vliegtuigen.
66289: STEENDEREN, C. VAN (SAMENGESTELD) - Vliegende vleugels. compleet met alle plaatjes
29945: STEENDEREN, C. VAN - Zij maakten luchtvaartgeschiedenis. Beschrijving van een aantal vliegtuigen.
66290: STEENHUIS, H. P. - De harmoniumspeler theoretisch- practische handleiding voor het leeren bespelen van het amerikaansch orgel.
41814: STEENHUIS, H. P. - Aan 't harmonium. oefeningen, lees- en voordrachtstukken ten gebruike bij en ten vervolge op iedere harmoniumschool.
73086: NIEUWENHUIS-VAN STEENIS P.J. - Claartje, Carlientje en het avontuur met de kijkdoos
66298: STEENSMA, R. - Langs oude Groninger kerken. Derde druk. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66293: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee?
66294: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee?
66295: STEENSMA, DR. REGN. - Langs de oude friese kerken foto's van Alex Luttmer en Jan Schurer
25371: STEENSMA, DR. REGN. - Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland. Foto's van Alex Luttmer.en langs de oude Groningenkerken-FRIESe- ZUidhollandse2dln- overijsselse- Gelderse 3 dln-Limburgse2dln-Brabatse 2dln-- Noordhollandse 2dln-Utrechtse - Zeeuwse--Drentse Kerken totaal 18 dln
74946: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren. Een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
36991: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee?
36992: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee?
41885: STEENSMA, DR. REGN. - Langs de oude friese kerken foto's van Alex Luttmer en Jan Schurer
66299: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
66301: STEENTSMA, R. - Langs oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66300: STEENTSMA, R. - Langs oude Friese kerken. Tweede Druk. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66302: STEENTSMA, R. - Langs oude Zuidhollandse kerken. Kuststrook en Rijnland. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
25287: STEENTSMA, R. - Langs oude Friese kerken. Tweede Druk. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
25290: STEENTSMA, R. - Langs oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
25291: STEENTSMA, R. - Langs oude Zuidhollandse kerken. Kuststrook en Rijnland. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
70205: STEENWIJK M.A. VAN HAREK, JOHAN). - Het gastmaal van Theodulus of Gesprekken over de vereeniging der verschillende christelijke godsdienst-genootschappen, vertaald uit het hoogduits 1e en 2e(laatste)stuk12
66303: STEFFEN, W.K. / NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water. Foto's Wim K. Steffen. Tekst B.W. Noordam.
66304: STEFFEN, WIM K. WIGMAN, A. B. - Schoonheid van de Veluwe.
28612: STEFFEN, W.K. / NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water. Foto's Wim K. Steffen. Tekst B.W. Noordam.
9523: STEFFEN, WIM K. WIGMAN, A. B. - Schoonheid van de Veluwe.
66306: STEGENGA, DR.P.AZN. - Oude landen en steden.
66307: STEGENGA, P. - Een offerande van dank.
32733: STEGENGA, P. - Een offerande van dank.
39475: STEGENGA, DR.P.AZN. - Oude landen en steden.
66309: STEHOUWER, JAN - Tussen vrees en hoop. Een verhaal naar een oude bron. Tweede druk.
66310: STEHOUWER, JAN - het geheim van oude nelis.
66311: STEHOUWER, JAN - Om de bende van ALDERT. Illustraties: Joh. van Dongen.
66312: STEHOUWER, JAN - Met de prins naar Engeland
66308: STEHOUWER, JAN - De val van het roofslot. Derde druk.
33791: STEHOUWER, JAN - De val van het roofslot. Derde druk.
71327: STEHOUWER, JAN - Hoog spel
41702: STEHOUWER, JAN - Tussen vrees en hoop. Een verhaal naar een oude bron. Tweede druk.
44298: STEHOUWER, JAN - het geheim van oude nelis.
66313: STEIJLEN, HERMAN. - In het witte land. Een oorspronkelijke romantische jeugdverhaal van Eskimo's en rendieren in het hoge noorden.
44019: STEIJLEN, HERMAN. - In het witte land. Een oorspronkelijke romantische jeugdverhaal van Eskimo's en rendieren in het hoge noorden.
66314: STEIJN, F. VAN - The universities in society - A study of part-time professors in the Netherlands
48687: STEIJN, F. VAN - The universities in society - A study of part-time professors in the Netherlands
45961: STEIN, A. - het leven van johan fredhich oberlin uit het duits vertaal door hilda
66315: STEINAU H. - Jedem das Seine. Roman zwei Teile in einem Band. 239, 237 Seite
66319: STEINMETZ, R. - Over het Duitsche Nationaal-Socialisme. Een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde. Tweede bijgewerkte druk.
29881: STEINMETZ, R. - Over het Duitsche Nationaal-Socialisme. Een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde. Tweede bijgewerkte druk.
2606: STEKETEE, A. (LEERAAR AAN DE THEOL. SCHOOL TE KAMPEN) - De beteekenis der kunst voor den toekomstigen Evangeliedienaar. Rede, uitgesproken bij het overgeven van het rectoraat, den 16en dec. 1880.
66322: STELLA, DIDAKUS - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
66321: STELLA, DIDAKUS - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
18482: STELLA, DIDAKUS - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
19224: STELLA, DIDAKUS - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
66323: STELLINGWERFF, J - Kuyper en de VU
24859: STELT, ACHGANIETA JOHANNA VAN DER - Het wonder van Gods genade, gehouden in den weg der bekeering met Achganieta Johanna van der Stelt. Overleden te Leerbroek, in den ouderdom van 8 jaren en 9 maanden. Beschreven door haren vader Gerrit van der Stelt.
39060: STEMAN, JOHANNES (1678-1702) (VERT. ZACHARIAS WEBER) - Aandachtige betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande in: 1. Nutte leeringe, 2. Verwekkinge van heyligen lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete vertroostingen, 5. Ende heylige vrugten. (....) Waar by nog gevoegt zijn de formulieren van de absolutie der bediening des H. Avondmaals/ gebruykelijk in de Christelijke gemeente der onveranderde Augsburgsche belijdenis. Vertaald door Z. Weber. Vermeerdert met eenige uyt het Hoogduits vertaalde gesangen, nooit voor deesen daar by gedrukt.
4291: STEMAN, JOHANNES (1678-1702) (VERT. ZACHARIAS WEBER) - Aandachtige betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande in: 1. Nutte leeringe, 2. Verwekkinge van heyligen lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete vertroostingen, 5. Ende heylige vrugten. (....) Waar by nog gevoegt zijn de formulieren van de absolutie der bediening des H. Avondmaals/ gebruykelijk in de Christelijke gemeente der onveranderde Augsburgsche belijdenis. Vertaald door Z. Weber. Vermeerdert met eenige uyt het Hoogduits vertaalde gesangen, nooit voor deesen daar by gedrukt.
69904: STEMPHER, A. S. - Nog's sjouwen door oud Arnhem
69906: STEMPHER, A. S. - Nog's sjouwen door oud Arnhem 2e verbeterde druk
66328: STEMPVOORT, P.A. VAN - Naar het heilig avondmaal. Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Vierde druk.
29353: STEMPVOORT, P.A. VAN - Naar het heilig avondmaal. Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Vierde druk.
77760: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland: Limburg
66331: STEPHAN, HORST - Der Pietismus als Träger des Fortschritts in Kirche, Theologie und allgemeiner Geistesbildung.
7364: STEPHAN, HORST - Der Pietismus als Träger des Fortschritts in Kirche, Theologie und allgemeiner Geistesbildung.
76907: LAWHEAD STEPHEN - Her zwarte Kruishout Duncans gaat op zoek met een eigeziniuge monnil
55824: GUNTER WILLIAM STEPHEN - The limits of "Love Divine" The theological development of Early Wesleyan Methodism in response to Antinomianism and enthusiasm
74015: BLY STEPHEN - De ongrijpbare weduwe (vertaald door Nico van den Berge)
75829: STER-BOUWMEESTER, LENI VAN DER - een lICHT SPOOR EEN SPOOR VAN LICHT ENhET LICHT BREEKT DOOR citerreeks
41211: STER-BOUWMEESTER, LENI VAN DER - Een spoor van licht.
66334: STERCK, J.F.M. - Bilderdijk na zijne uitwijking in 1795. Voordracht gehouden voor de Vereeniging 'Haerlem' in het sterfhuis van den dichter op 25 april 1912 door J.F.M. Sterck, schoolopziener in het Arrondissement Haarlem.
27293: STERCK, J.F.M. - Bilderdijk na zijne uitwijking in 1795. Voordracht gehouden voor de Vereeniging 'Haerlem' in het sterfhuis van den dichter op 25 april 1912 door J.F.M. Sterck, schoolopziener in het Arrondissement Haarlem.
71727: STERKENBURG, PROF.DR. P.G.J.VAN - Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden
9374: STERN, JOSSE - Volk van het boek.
64874: SAFRAI S. AND STERN M. - The Jewish People in the first Century
19899: STERN, JOSSI (IN BEELD GEBRACHT DOOR) - Volk van het boek. Redactie en vormgeving Dave Foster. Met een bijdrage van Teddy Kollek.
66337: STERN, JOSSE - Volk van het boek.
45413: STERN, DAVID H. - Jewish New Testament. A translation of the New Testament that expresses its Jewishness by David H. Stern ''For out of Tziyon shall com forth Torah and the Word of Adonai from Yershalyim.'' 2 delen
22940: STEUBEN, FRITZ - Snelvoet en Pijlkind een verhaal uit Tecumseh's Jeugdjaren. Met ill. van Tjeerd Bottema. Vierde druk.
30453: STEUBEN, F. - Tecumsehs dood. Met illustraties en bandtekening van Tjeerd Bottema. Vijfde druk.
41506: STEUBEN, FRITZ. - De stralende ster. Een verhaal uit het leven van Tecumseh. Vijfde druk.
66342: STEUR, IR. G. G. E.A. - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap. Uitgave van de "Stichting Het Geldersch Landschap" ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 1929 - 1979.
9512: STEUR, IR. G. G. E.A. - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap. Uitgave van de "Stichting Het Geldersch Landschap" ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 1929 - 1979.
59650: LAWSON STEVEN - CALVIJN als prediker
66343: STEVENS, DAVID - Praktische tuinprojecten. Eenvoudige ontwerpen in uw tuin.
66344: STEVENS, F. EN M. - Slavenkaravaan. Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
11719: STEVENS, F. EN M. - Slavenkaravaan. Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
12123: STEVENS, DAVID - Praktische tuinprojecten. Eenvoudige ontwerpen in uw tuin.
14450: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
66346: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
66347: STEVENSON, JOHN. - De Heere onze Herder. Eene verklaring van den drie en twintigsten psalm door rev. John Stevenson, Canterbury. Naar den vierden druk 1850 uit het Engelsch vertaald door J. Visser V.D.M., Sprang. Met een voorwoord van prof. Biesterveld, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen.
66348: STEVENSON, JOHN. - De Heere onze herder. Eene verklaring van den drie en twintigste psalm. Naar den vierden druk (1850) uit het Engelsch vertaald door J. Visser, v.d.m., Sprang.
66349: STEVENSON, VICTOR. - Het Groot Biografisch Muzieknaslagboek
24017: STEVENSON, JOHN. - De Heere onze Herder. Eene verklaring van den drie en twintigsten psalm door rev. John Stevenson, Canterbury. Naar den vierden druk 1850 uit het Engelsch vertaald door J. Visser V.D.M., Sprang. Met een voorwoord van prof. Biesterveld, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen.
14451: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
24958: STEVENSON, JOHN. - De Heere onze herder. Eene verklaring van den drie en twintigste psalm. Naar den vierden druk (1850) uit het Engelsch vertaald door J. Visser, v.d.m., Sprang.
22146: STICKELBERGER, E. - Calvin. Eine Darstellung. Von Emanuel Stickelberger. Mit sechs Bildbeigaben.
2559: STICKELBERGER, E. - Calvijn, een levensschets door dr. E. Stickelberger. Uit het Duitsch vertaald door J.D. Boerkoel, predikant te Amsterdam.(Watergraafsmeer)
66358: STIEKEMA, E.I. - Toward a developmental theory of meaning. Grounding mental representations in cognitive science. Bibliografie. Dissertatie
72849: STIELER, KARL/ WACHENHUSEN, HANS/ HACKLÄNDER, F.W. - De Rijn. Van zijn oorsprong tot aan zee.
66359: STIENSTRA A - Weten en kunnen, De Particuliere tuinbouwer No 99, Afdeeling Plant, Bloem en Vrucht. Onder leiding van Dix. J.F.CH., Rijk geillustr, tekening, 2 foto z/w
66360: STIENSTRA, P. - De Evangelieverhalen voor Schoolgebruik.
42352: STIENSTRA A - Weten en kunnen, De Particuliere tuinbouwer No 99, Afdeeling Plant, Bloem en Vrucht. Onder leiding van Dix. J.F.CH., Rijk geillustr, tekening, 2 foto z/w
27820: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniß derselben. Erster Theil: Die ersten Worte und die Reden nach Matthäus. (26) 472 (2) blz. Und: Zweiter Theil: Die Reden nach Matthäus Kap. 12 bis 25. (6) 567 (1) blz. Und: Dritter Theil: Die Reden nach Marcus und Lucas bis zur Leidensgeschichte. (6) 460 blz. Und: Vierter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 3 bis 10. (6) 566 blz. Und: Fünfter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 11 bis 17. (6) 468 blz. Und: Sechster Theil: Die lesten Reden des Leidenden, Sterbenden und Auserstandenen, nach den vier Evangelisten. (23) 518 blz. Siebenter Theil: Idem wie Sechs: (15) 358 blz. Dritte Auflage, auf's neue durchgesehen und mit Zusätzen aus dem Nachlasse des Verfassers vermehrt von seinem Sohne Diaconus Friedrich Stier.
66361: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniß derselben. Erster Theil: Die ersten Worte und die Reden nach Matthäus. (26) 472 (2) blz. Und: Zweiter Theil: Die Reden nach Matthäus Kap. 12 bis 25. (6) 567 (1) blz. Und: Dritter Theil: Die Reden nach Marcus und Lucas bis zur Leidensgeschichte. (6) 460 blz. Und: Vierter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 3 bis 10. (6) 566 blz. Und: Fünfter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 11 bis 17. (6) 468 blz. Und: Sechster Theil: Die lesten Reden des Leidenden, Sterbenden und Auserstandenen, nach den vier Evangelisten. (23) 518 blz. Siebenter Theil: Idem wie Sechs: (15) 358 blz. Dritte Auflage, auf's neue durchgesehen und mit Zusätzen aus dem Nachlasse des Verfassers vermehrt von seinem Sohne Diaconus Friedrich Stier.
66362: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu vom himmel her. Ausgelegt und betrachtet von Rudolf Stier, Docktor der Theologie, Superintendent und Oberpsarrer in Schseudiß
38365: STIER, RUDOLF - De woorden van Jezus verklaard voor het christelijk huisgezin. (...) Met eene voorrede van J. J. van Oosterzee.
38295: STIER, RUDOLF (1800-1862) JOHANNES JACOBUS VAN OOSTERZEE - De woorden van Jezus verklaard voor het christelijk huisgezin. (...) Met eene voorrede van J. J. van Oosterzee.
44662: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu vom himmel her. Ausgelegt und betrachtet von Rudolf Stier, Docktor der Theologie, Superintendent und Oberpsarrer in Schseudiß
66363: STIGTER, T. - Geschiedenis onzer vaderlandsche kerk in grondtrekken. Door T. Stigter V.D.M. te Berkel en Rodenrijs. Derde druk.
18089: STIGTER, T. - Geschiedenis onzer vaderlandsche kerk in grondtrekken. Door T. Stigter V.D.M. te Berkel en Rodenrijs. Derde druk.
66364: STIJL, SIMON. - Onderzoek van het Bericht en Oordeel over het Treurspel De Mityleners; 't welk gevonden wordt in de Nieuwe Vaderlandsche Letter-Oeffeningen, II. Deel No. 8.
77091: STREUUVELSA STIJN - Doodxendans
4487: STILLINGFLEET, E. (1635-'99) - Origines sacræ, of heylige oorspronklykheeden, zynde een redelijk bewijs van de gronden des Christelijken geloofs, tot bevestiginge van de waarheid. en Goddelijke authoriteit der H. Schriftuur, neffens de zaken daar in vervat. Door den hoogwaardigen Eduard Stillingfleet, bisschop van Worchester, uit het Engels vertaalt door Joannes Ubelman, predikant in Gorinchem. .
9734: STILMA, LIZE - Kent U Gelderland ook zó?
66367: STILMA, L. - Mijn verdriet slaat. Schetsen over mishandelende ouders en mishandelde kinderen met een nawoord van A.J. Koers.
66366: STILMA, L. - Mijn armen zijn te kort. Dertiende druk.
66368: STILMA, LIZE - Wuiven naar de dominee. De verstandelijk gehandicapte en de kerk. 2e druk.
66369: STILMA, LIZE - Fundamentalisme. Hoor en Wederhoor.
66370: STILMA, LIZE - Als we wakker worden is het licht. Schetsen over verstandelijk gehandicapten in ons midden
66371: STILMA, LIZE - Meer dan moeie woorden. Gesprekken met mensen uit de wereld van Morele Herbewapening
13189: STILMA, LIZE - Wuiven naar de dominee. De verstandelijk gehandicapte en de kerk. 2e druk.
20877: STILMA, L. - Mijn armen zijn te kort. Dertiende druk.
23878: STILMA, L. - Mijn verdriet slaat. Schetsen over mishandelende ouders en mishandelde kinderen met een nawoord van A.J. Koers.
34236: STILMA, LIZE - Fundamentalisme. Hoor en Wederhoor.
45998: STILMA, LIZE - Als we wakker worden is het licht. Schetsen over verstandelijk gehandicapten in ons midden
71841: STIMMER, TOBIA/ (FISCHART GEN. MENZER, JOHANN-VORREDE)(BILDERBIBEL) - Neue Kunstliche Figuren biblischer Historie/gruntlich von TOBIA STIMMEr geriesen. Und zu Gotsforchiger ergetzung andeachtiger hertzen/mit artigen reimen begriffen durch I.F.G.M.(zu Basel bei Thoma Swarin anno 1576
66373: STINNER, JOHANNES - Gelre, Geldern, Gelderland, geschiedenis en cultuur van het hertogdom gelre, uitgegeven in opdrecht van de historische vereniging voor gederland en omgeving en De Gouden Eeuw Van Gelre Kunst En Cultuur in Het Oude Hertogdom Kunst en cultuur in het oude hertogdom
47409: STINNER, JOHANNES - Gelre, Geldern, Gelderland, geschiedenis en cultuur van het hertogdom gelre, uitgegeven in opdrecht van de historische vereniging voor gederland en omgeving en De Gouden Eeuw Van Gelre Kunst En Cultuur in Het Oude Hertogdom Kunst en cultuur in het oude hertogdom
66374: STIP, C. - Keywords: Poëzie en Gedichten Order this book More information Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 1ste druk, 18blz., formaat 11-18cm., hard cover. - goed ex
46612: STIP, C. - Keywords: Poëzie en Gedichten Order this book More information Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 1ste druk, 18blz., formaat 11-18cm., hard cover. - goed ex
2129: STOCK - Stock handboek voor de Bijbelse geschiedenis. Herzien door prof. dr. J. Waterink i.s.m. dr. J.G. Aalders en dr. N.J. Hommes. 7e drukhandleidingP Kuijtt
42344: STÖCKHARDT K.F.G. - Nieuwe geestelijke Bloemhof of morgen-, avond-, feest- en gelegenheids-overdenkingen, benevens gebeden voor den huiselijken godsdienst, ten dienste van eenvoudige Christenen / naar de 5e Hoogd. uitgave van Stöckhardt's Hemelpoort, gewijzigd en vermeerderd door H. ten Brink Hzn. ; met een aanbevelend woord van A.J.A. Vermeer
72179: STOCKIUS, CHRISTIAAN (1672-1733) BRAAK, BALDUNIUS TEN (1697-CA.1743) - Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, gepaste Voorbeelden, heerlyke Zinnebeelden, en gedenkwaardige Getuigenissen, niet alleen van Oude, Latere en hedendaagsche Kerkleraren, maar ook van Heidensche en andere Ongewyde Schryveren, van welke zich een Predikant en Redenaar, in 't bewerken ener Stichtelyke PRedikaatsie of andere wel geschikte Redenvoerige bedienen kan. Nevens ene Voorreden van den Here Johan Georg Walchius. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden Druk. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Boudewyn ter Braak.
35153: STOCKIUS, CHRISTIAAN (1672-1733) BRAAK, BALDUNIUS TEN (1697-CA.1743) - of ryke vooraat tot de geestelyke en wereldtlyke welsprekenheit. In zich behelzende een kort ontwerp der zaken, de nodige bewys- en beweegredenen, de uitgelezenste gelykenissen, voortreffelyke historien, gepaste voorbeelden, heerlyke zinnebeelden, en gedenkwaardige getuigenissen; niet alleen van oude, latere en hedendaagsche kerkleraren, maar ook van heidensche en andere ongewyde schryveren; van welke zich een predikant en redenaar, in 't bewerken ener stichtelyke predikaatsie of andere wel geschikte redenvoeringe bedienen kan door den heer Christiaan Stockius, hoogleraar in de akademie te Jena. Nevens ene voorreden van den here Johan Georg Walchius, doctor en professor in de H. Godtgeleerdtheit, en kerkenraadt aldaar. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden druk, uit het Hoogduitsch vertaalt door Boudewyn ter Braak.
66377: STÖCTER, A. - Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres.
29819: STÖCTER, A. - Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres.
66378: STODDARD, DR. SALOMO (A. M., HERDER DER GEMEENTE IN NORTHAMPTON) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
66380: STODDARD, DR. SALOMO (A. M., HERDER DER GEMEENTE IN NORTHAMPTON) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
16685: STODDARD, DR. SALOMO (A. M., HERDER DER GEMEENTE IN NORTHAMPTON) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist rweededruk
66379: STODDARD, DR. SALOMO (A. M., HERDER DER GEMEENTE IN NORTHAMPTON) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist rweededruk
39425: STODDARD, DR. SALOMO(A.M.) - Een leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den Eerw. Heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden. Te Zeist.
1644: STODDARD, DR. SALOMO (A. M., HERDER DER GEMEENTE IN NORTHAMPTON) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
66383: STOEP, D. VAN DER - ,,Herder en Leeraar'' Over dominees en hun dagelijks werk. 1e-5e Duizendtal.
66384: STOEP, D. VAN DER - Laterveer wil het rechte weten.
66386: STOEP, D. VAN DER. - Jan Vermeer zevende druk
66389: STOEP, VAN DER, D - Herder en Leeraar. Over dominees en hun dagelijksch werk
66388: STOEP, G. VAN DER - Dop. Lentehof-serie.
69794: STOEP, D. VAN DER/FELDERHOF,Q - Opnieuw In de houten broek.5e druk dominees-preeken- kerkmensen o,a. P Lugtigheid-Okke jager Arend Vroegendewei- M Heerschap-
20630: STOEP, D. VAN DER - Herder en Leeraar'' Over dominees en hun dagelijks werk. 1e-5e Duizendtal.
24839: STOEP, D. VAN DER - Laterveer wil het rechte weten.
33886: STOEP, G. VAN DER - Dop. Lentehof-serie.
46621: STOEP, D. VAN DER - Dit is 't vertelsel van het kind
47768: STOEP, D. VAN DER. - Jan Vermeer zevende druk
48082: STOETT, F.A. - Nederlandsche spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. 5de druk. [2 vols.]. .
66393: STOFFELS, P. W. - De zwarte gallei. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog.
66391: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad vandoctor aan de V.U. te Amsterdam.
66392: STOFFELS, H.C./DEKKER, G. - Geloven van huis uit? Een onderzoek naar godsdienstige veranderingen bij studenten van de Vrije Universiteit
38118: STOFFELS, P. W. - De zwarte gallei. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog.
42902: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad vandoctor aan de V.U. te Amsterdam.
66394: STOKRAM, ANDRIES - Korte beschryvinghe van de ongeluckige reys van het schip Aernhem. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. J. Schneiders.
9337: STOKRAM, ANDRIES - Korte beschryvinghe van de ongeluckige reys van het schip Aernhem. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. J. Schneiders.
66395: STOKVIS, S. - De Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen.1e druk
66396: STOL, BARENT JOOSTEN (1631-1713) - Godvrugtige gedagten eener geheiligde ziele ( met opdrachtgedichten van J Suderman - C v Eeke- G Brit)
28054: STOLK, J. (EINDRED.) - Met vallen en opstaan... 0-2 jaar. Christelijke opvoeding.
10723: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
28055: STOLK, J. (EINDRED.) - Rond de geboorte... Christelijke opvoeding.
28052: STOLK, J. (EINDRED.) - Ik kan het zelf.... 2-4 jaar. Christelijke opvoeding.
66407: STOLK,A. - ENIGE GEVALLEN VAN GEZWELLEN EN ONTSTEKINGEN BIJ POIKILOTHERME VERTEBRATEN een bijdrage tot de vergelijkende pathologie
66402: STOLK, J. (EINDRED.) - Rond de geboorte... Christelijke opvoeding.
66403: STOLK, J. (EINDRED.) - Het schoolkind van dichtbij. 6-12 jaar. Christelijke opvoeding.
66405: STOLK, JOH. H. - Bouwmeesters van een nieuwe tijd. Een verhaal uit de 13e en 14e eeuw.
66406: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
66400: STOLK, J. DR. - Op de drempel
66397: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel. Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeerde Gemeente aldaar.
15636: STOLK, JOH. H. - Bouwmeesters van een nieuwe tijd. Een verhaal uit de 13e en 14e eeuw.
18593: STOLK, DRS. W.J.A.P. (BEWERKING) - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. (O.T. + N.T.)
26683: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel. Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeerde Gemeente aldaar.
28057: STOLK, J. (EINDRED.) - Het schoolkind van dichtbij. 6-12 jaar. Christelijke opvoeding.
42689: STOLK, J. DR. - Op de drempel
43705: STOLK,A. - ENIGE GEVALLEN VAN GEZWELLEN EN ONTSTEKINGEN BIJ POIKILOTHERME VERTEBRATEN een bijdrage tot de vergelijkende pathologie
66408: STOLS, A. L. H. - Turnip yellow mosaic virus - Interacties met kwaternaire ammoniumzouten
48697: STOLS, A. L. H. - Turnip yellow mosaic virus - Interacties met kwaternaire ammoniumzouten
13079: STOOVE-BAUER, RIE - De stokkertjes gaan toch uit.
10672: STOPPELAAR, R. J. DE (E.A.) - Een jaar natuurleven. Winter. Tweede herziene druk. Met 96 platen.
10734: STOPPELAAR, R. J. DE (E.A.) - Een jaar natuurleven. Herfst.
66415: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Geref. Gem. te Sint-Jan ten Heere- Aagtekerke en van de Geref. Gem. op Walcheren.
66416: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in Groot- Rotterdam . Kerkhistorisch overzicht. Met een Predikatie van Ds. A. de Blois, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
16280: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Geref. Gem. te Sint-Jan ten Heere- Aagtekerke en van de Geref. Gem. op Walcheren.
66414: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in Groot- Rotterdam . Kerkhistorisch overzicht. Met een Predikatie van Ds. A. de Blois, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
31280: STOPPELENBURG, H.M. - KERKHISTORIISHE KRONIEK Tijdschrift van Kerkelijke geschiede zgn de Kleine Kerkgeschiedenis bevatten vele onbekende gegens jaargangen 1 t/m 9 compleet werk
66417: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in GOES . Kerkhistorisch overzicht. Met 2 Predikaties van Ds. D Wijting, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
66418: STORK - VAN DER KUYL, DR. D. M. E. A. J. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderde plattelandssamenleving.
25799: STORM, JANSJE - Levensgeschiedenis en Gods wonderlijke leiding. Met een voorwoord van den Eerw. Heer W. Vermeer.
69836: G. STORMS - Honderd Nieuwe Muziekspelen
75749: (PIPER, JOHN) STORMS, SAM AND JUSTIN TAYLOR (ED.) - or the Fame of God's Name. Essays in Honor of John Piper.
66423: STOTTJOHN - Hoe denkt Christus over zijn gemeente? de openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente
66431: STOUTHAMER, P. - Er kwam een vreemdeling. Vrucht leesboek voor de lagere school. Tweede druk.
66428: STOUTHAMER, P. - Pierke's vergissing.
66429: STOUTHAMER, P. - De molens bij de plassen. Derde druk.
66425: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de speeldoos.
66426: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika. Met illustraties.
66427: STOUTHAMER, P. - Tom Fox.
66424: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
70987: STOUTHAMER, P. - DE vrienschap van een Koningskind (tweede druk)
13080: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
13081: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de speeldoos.
13082: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika. Met illustraties.
13084: STOUTHAMER, P. - Tom Fox.
13085: STOUTHAMER, P. - Pierke's vergissing.
20290: STOUTHAMER, P. - De molens bij de plassen. Derde druk.
24316: STOUTHAMER, P. - Loeki en Pietje Haak. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. Negende druk.
32317: STOUTHAMER, P. - Er kwam een vreemdeling. Vrucht leesboek voor de lagere school. Tweede druk.
71742: STOWE, HARRIET BEECHER - Uncle Tom's Cabin: A Tale of Life Among the Lowly;or, Pictures of Slavery in the Inited Statesbof America
25156: STOWE, MRS. HARRIËT BEECHER - De kleine vossen of de verstoorders van ons huiselijk geluk. Vertaald door S.J. Andriessen.
43385: STOWE, HARRIET BEECHER - De roos van den Libanon.
71888: BARTH J D - DIELEMAN F J SMITS C- STRAALEN A E.A - Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, deel 2 52 miditaties van diversen predikanten
36329: STRAALEN, DS. A. VAN - Eben-Haëzer. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de bibliotheek van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.
25311: STRAALEN, DS. A. VAN - Door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. Verslag van de begrafenis, Nieuwjaarspreek 1992 en laatste preek.
45363: STRAATEN, P. - VAN De Kruistocht van Dries de Betonne . Kostelijke cartoon over de politieke jaren van Dries van Agt.
70960: STRAATMAN, A.J. - Een nacht vol gevaren (met plaatjes van J.Deutmann)
39925: STRAATSMA, A.K. - De gantelboer, 7e druk
72359: STRAATSMA A.K. - Late lente
69881: STRAATSMA A K - TOCH VERGEVING
23090: STRAATSMA, A.K. - Zie, hier is uw God. Kerstboodschap door ds. A.K. Straatsma. Kerstgedichten.
47739: STRAATSMA A.K - Het grote avontuur
22029: STRADÆ, F. - Famiani Stradæ Romani e Societate Jesu. De Bello Belgico ab excessu Caroli V. imperat. usque ad initia præfecturæ Alexandri Farnesii Parmæ ac Placentiæ ducis III. Additis hominum illustrium ad historiam præcipue spectantium imaginibus, ad vivum expressis. Editio novissima, emendatior, et accuratior. Iuxta emeplar Romæ impressum.
31298: STRALEN, FREULE F. A. C. VAN - O land, land, land, hoort des Heeren Woord! Een alarmkreet tot Nederland bij gelegenheid van het Natioaal gedenkteeken.
66441: STRALEN, FREULE F. A. C. VAN - O land, land, land, hoort des Heeren Woord! Een alarmkreet tot Nederland. Bij gelegenheid van het Nationaal gedenkteeken.
66442: STRAND, KENNETH A. - Early Low-German Bibles, the Story of Four Pre-Lutheran Editions.
38072: STRANG, HERBERT - Ahmed de jonge held. Een verhaal over den opstand in Engelsch-Indie.
38073: STRANG, HERBERT - Sultan Jim.
66445: STRANGE, W. A. - Kinderen in de vroegchristelijke kerk
66446: STRATHMANN HERMANN, JULIUS SCHNIEWIND UND KARL HEINRICH RENGSTORF - Das Neue Testament Deutsch
70989: STRATZ, RUDOLPH - De witte wade (bewerkt door A.E. nuijs-Posthumus)
8974: STRAUS, FR. - Helons bedevaart naar Jeruzalem. Vierde uitgave. 2 delen in 1 band.
66448: STRAUS, FR. - Helons bedevaart naar Jeruzalem. Vierde uitgave. 2 delen in 1 band.
66454: STRAUSS, G.F.A. (1786-1863) - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken, uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. en (A. Ockerse - deel 3) Compleet : eerste, tweede en derde stuk.
71653: STRAUSS, FRIEDRICH ABRAHAM (1786-1863); KLEIJN-OCKERSE, ANTIONETTE (1763-1828)KER - De Doop in De Jordaan. Een Tafereel Uit De Tweede Eeuw Der Christelijke Kerk Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss, schrijver der Kerkkloks-toonen, Helon's bedevaart naar Jeruzalem, enz.; met voorberigt van A. Ockerse, Wed. Kleijn, Leyden, den 31sten Augustus, 1822;
17465: STRAUSS, FR. - Kerkklokstonen van Friedrich Strauss. Door Jonathan.
66449: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse, Met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Joh. Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
66452: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse, met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm, en ophelderende aantekeningen door Joh. Clarisse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. (in 2 delen)
66451: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse. Met eene voorrede van wijlen J. H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Johs.Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
5507: STRAUSS, FR. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken, uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. met een voorberigt van W. A. Ockerse.
3594: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse, Met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Joh. Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
3607: STRAUSS, G.F.A. (1786-1863) - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken, uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. en (A. Ockerse - deel 3) Compleet : eerste, tweede en derde stuk.
3829: STRAUSS, FR. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse.
7500: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse, met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm, en ophelderende aantekeningen door Joh. Clarisse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. (in 2 delen)
5238: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse. Met eene voorrede van wijlen J. H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Johs.Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
66455: STREEFKERK, H. - Piet krijgt toch een spoor. bekroond door de nederlandsche zondagsschool-vereeniging
34924: STREEFKERK, H. - Piet krijgt toch een spoor. bekroond door de nederlandsche zondagsschool-vereeniging
41698: STREEFKERK, H. - Een dappere jongen. Met illustraties van J.H. Isings Jr. Tweede druk.
66456: STREEFLAND, J. - Woorden om mee te leven [De Thora als blauwdruk van het Koninkrijk Gods]
66457: STREEFLAND, J. - Profetie in Israel [Commentaar bij de tijd] 2 delen
66458: STRENGHOLT, L - Bloemen in Gethsemané - Verzamelde studies over de dichter REVIUS. Omslagontwerp: Jeremias Eenkhoorn. Met een 'Ten geleide' van W.A.P. Smit. 11 artikelen.
41021: STRENGHOLT, L - Bloemen in Gethsemané - Verzamelde studies over de dichter REVIUS. Omslagontwerp: Jeremias Eenkhoorn. Met een 'Ten geleide' van W.A.P. Smit. 11 artikelen.
30757: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. balkenende. Met tekeningen van Isings. 21ste druk.
66462: STRETTON, H. - Jessica's first prayer. Adapted and annotated by R. Abels. Tweede druk.
35057: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. 12e druk.
13060: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. met tekeningen van Isings 20e druk
30760: STRETTON, HESBA - Door het oog eener naald. Uit het Engelsch vertaald door A.L. Met twee platen
32661: STRETTON, H. - Jessica's first prayer. Adapted and annotated by R. Abels. Tweede druk.
33331: STRETTON, HESBA - De dienstknechten des konings.
38063: STRETTON, HESBA - Jessaca's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende. Met tekeningen van Isings. 23e druk.
48406: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. balkenende. Met tekeningen van Isings. 25ste druk.
66471: STREUVEL, STIJN - Dorpsgeheimen
23155: STREUVEL, STIJN - Dorpsgeheimen
43491: STREUVELS, STIJN - De maanden. Tweede druk. Geïllustreerd door R. de Coninck; portret van de auteur. Lijsternestreeks 25. Mooi exemplaar.
24832: STRIDIRON, DR. J.G. - Bedrijfseconomische encyclopedie. Onder algemeene leiding van Dr. J.G. Stridiron. Deel 1. Economie. 1947. 518 blz. Deel 2. Algemeene bedrijfseconomie. 1948. 355 blz. Deel 3. Bedrijfseconomie. 1949. 398 blz. Deel 4. Administratie. 1950. 422 blz. Deel 5. A - Statistiek. 165 blz. B - Accountantscontrôle. 1952. 231 blz. Met register.
69653: STRIDIRON, DR. J. G. (ONDER ALGEMEENE LEIDING VAN) - Bedrijfseconomische encyclopedie. Deel I. Economie + II. Algemeene bedrijfseconomie + III. Bedrijfseconomie + IV. Administratie + V-a/ Statistiek
45963: STRIETMAN B - Zou t niet meevallen .
11431: STRIJK-BRAUNIUS, FEYA - Land in zicht.
41452: STROINK, A.F. - Groninger maatschappij van Landbouw 1937-1987. Kroniek over 50 jaar
1645: STRUIJK, E. OUDERLING GERF GEM IN NED MELISSANT - Korte mededelingen uit mijn leven. Opgedragen aan mijn geliefde kinderen.
76975: STRUIK J E A L DR - De Stadhuisbrug tussen winkel en raadhuis
66477: STRUYE JOHAN , KELL W. M. - Kastelen in België
43874: STRUYE JOHAN , KELL W. M. - Kastelen in België
66479: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemansroeping.
66478: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemans gebed.
17181: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemans gebed.
30329: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemansroeping.
60183: LOUWRENS STRYDOM W M DR. - Sing nuwe sange nuutgebore Liturgie en Lied
46666: STRYDOM, DR. W.M. LOUWRENS - ''Sing nuwe sange, nuutgebore'' Liturgie en Lied.
46848: LOUWRENS STRYDOM W M DR. - Sing nuwe sange nuutgebore Liturgie en Lied
67790: VINET A VERTAALD M COHEN STUART - PROEVEN vanChristelijke EVANGELIEBESCHIOUWING uitbhet Frans vertaakld door M Cohen Stuart Predikant bij de Remonstrautsch Gereformeerde Gemeente te Alkmaar
68464: WAGENINGSCH STUDENTENCORPS - Wageningsche verzen. Een keuze van gedichten verschenen tusschen de jaren 1930 en 1940 in het maandblad en den almanak van het Wageninsch Studentencorps, bijeengebracht door de redactie van het maandblad. 1e, druk .
46941: WAGENINGSCH STUDENTENCORPS - Wageningsche verzen. Een keuze van gedichten verschenen tusschen de jaren 1930 en 1940 in het maandblad en den almanak van het Wageninsch Studentencorps, bijeengebracht door de redactie van het maandblad. 1e, druk .
71827: STUDER, DR. GOTTL. LUDW. PROFESSOR DER THEOLOGIE - Das Buch Siob
73630: HUL VAN J EN STUFKEN A J - En zij legerden zich bij de beel honderd jaar Gereformeerde GemeenteteBeelbergen
66483: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. - Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen.
66486: STUIVELING, GARMT - Willem Elsschot. Voor het ministerie van openbaar onderwijs.
46126: STUIVELING, GARMT - Willem Elsschot. Voor het ministerie van openbaar onderwijs.
66488: STUKART, PASTOOR B. - Gedenkboek200 jaar Kerk in Bemmel (1975-1995) wat daaraan voorafging en....... Hoe nu verder ? Met een voorwoord van Pierre Cuypers
66489: STULDREHER, C. J. F. EA. - Concentratiekampen systeem en de praktijk in Nederland
66490: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen het leven en de werken van Maria Siblla Merian 1647-1717, Geillustreerd met 62 platen in kleur en enkele z/w illustraties. in goede staat 2e Herziene druk
47454: STULDREHER, C. J. F. EA. - Concentratiekampen systeem en de praktijk in Nederland
76518: STURM J C - een goede Gereformeerde opvoeding over meo gereformeerde moraalpedagpgiek 1880 1950 ,et spreciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorgansaties
33726: STURM, CHRISTOPH CRISTIAAN (MAAGDENBURG) / TIEDE, JOH. FREDERIK (SCHWEIDNITZ) - Dagelijksche verkeeringen met God in de morgen- en avonduren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes, leeraar der gemeente te Zwolle.
37971: STURM, CHRISTOPH CRISTIAAN (1740-1786) ; TIEDE, JOH. FREDERIK (1732-1795); LUDOLPH GODLIEB CORDES, (1740-1827, ZWOLLE) - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen- en avonduren; Door Christoph. Christaan Sturm, Predikant te Maagdenburg, en Joh. Frederik Tiede, Predikant te Schweidnitz, en Opziender der Schoolen aldaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes, Leeraar der Lutherse gemeente te Zwoll. (sic) (Deel 1-3)
40877: STURM, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang. Met tekeningen van Annelies Kuiper.
72592: STUWDAM - de Stuwdam Famlieblad voor Christelijk Nederland 3e jaargang ni 1 2 oktober 24 septeber 1939
43686: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN - pandora's doos
25981: STUYVENBERG, A. VAN PRED GERF GEM - een bevoorrecht volk Pred jes 54vers 13
48481: STYGER-KROPHOLLER, TINE - Tusschen de duindoorns Uit de sprookjeswereld1ste dru, octavo (20.7 x 20.7 cm), half linnen, 43 pp. zw/w tekeningen Mia van Oostveen. rechterbovenhoek gekreukeld ¶ Mooi geillustreerd kinderboek.
66495: STYL, SIMON (1731-1804) - De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Door S. Styl. Derde druk.
66496: STYL,S. - De Mityleners, treurspel: Met een voorwoord "Aan het hooggeeerde GENOOTSCHAP der Toneelminnaaren, te Harlingen" in verzen door S. Styl. En een uitputting in nederigheid aan den Leezer.
32487: STYL, SIMON (1731-1804) - De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Door S. Styl. Derde druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14