Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
633596: JENSEN, S. - Echte vrienden. Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks.
631355: JENSEN, S. - Het broekpak van Olivia Newton-John. Stukken tegen de liefde.
631695: JENSEN, S., - Go east. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit.
625527: JENSEN, S. - Ik lieg, dus ik ben.
622705: JESPERSEN, O. - Language. Its nature, development and origin.
616883: JETTER, W. - Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst.
613775: JEVONS, W.S. - Die Theorie der Politischen Ökonomie. Aus dem englischen Original, und zwar nach der vierten, von H. Stanley Jevons besorgten, den Text letzter Hand enthaltenden Auflage ins Deutsche übertragen und eingeleitet von Otto Weinberger.
613799: JHA, NARMADESHWAR - The age of Marshall. Aspects of British economic thought 1890-1915.
595541: JOAD, C.E.M. - How our minds work.
608862: JÖCHER, CHRISTIAN GOTTLIEB, ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH, ROTERMUND, H.W. - Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden. 7 volumes.
579793: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
607997: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
638299: JOHANNES DAMASCENUS, ST. JOHN DAMASCENE - Barlaam and Ioasaph. With an English translation by G.R. Woodward and H. Mattingly. Introduction by D.M. Lang.
622751: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, IOHANNIS SCOTTI ERIVGENAE - Periphyseon. Liber primus. Editionem nouam a suppositiciis quidem additamentis purgatam, ditatam uero appendice in qua uicissitudines operis synoptice exhibentur. Curavit Edvardus A. Jeauneau.
635220: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
176: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
638395: JOHNSON, M., (ED.) - Philosophical perspectives on metaphor.
16525: JOHNSON, O.A. - Rightness and goodness. A study in contemporary ethical theory.
639655: JOHNSON, T., DANDEKKER, C., ASHWORTH, C. - The structure of social theory..Dilemmas and strategies.
632582: JOHNSON, P. - Saving and spending.The working-class economy in Britain 1870-1939.
591622: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
636792: JOHNSTONE, A.A. - Rationalized epistemology. Taking solipsism seriously.
631163: JOLAS, E. (ED.) - Transition. An International Workshop for Orphic Creation. March 1932, No 21.
634858: JOLIVET, R. - Vocabulaire de la philosophie. Suivi d'un tableau historique des Ecoles de Philosophie.
615250: JOLIVETTE, C., (ED.) - British art in the nuclear age.
635158: JONAS, HANS, WIESE, C. - Hans Jonas. Zusammen Philosoph und Jude. Essay.
639132: JONAS, F. - Geschichte der Soziologie, Mit Quellentexten. 2 volumes.
637511: JONAS, H. - Zwischen Nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Menschen.
631058: JONES, W.T. - The romantic syndrome. Toward a new method in cultural anthropology and history of ideas.
607866: JONES, R. - The rescue of Emin Pasha. The story of Henry M. Stanley and the Emin Pasha relief expedition, 1887-1889.
626993: JONES, W.T. - The sciences and the humanities. Conflict and reconciliation.
626172: JONES, E. - Winkler Prins encyclopedie van de aardrijkskunde. Encyclopedie in vier delen. Compleet.
576466: JONES, E. - Reading the book of nature. A phenomenological study of creative expression in science and painting.
631936: JONES, P., (ED.) - The science of man in the Scottish Enlightenment. Hume, Reid and their contemporaries.
627472: JONG, W.R. DE - Formele logika. Een inleiding.
628084: JONG, A. DE, HOEKEMA, A., KAL, V., VRIES, H. DE, (RED.) - De reikwijdte van het geduld. Wijsgerige en theologische opstellen. Aangeboden aan Auke de Jong bij zijn afscheid als hoogleraar.
568193: JONG, F.J. DE - Boven en onder het mes. Een bijdrage tot de filosofie van de geneeskunde.
581941: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
612095: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Met een woord vooraf van prof. dr. H. Baudet.
602243: JONG, C. DE, OUDSTEN, F. DEN - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...'.
635882: JONG, M.J. DE - Grootmeesters van de sociologie.
638017: JONG, CORSTIAAN DE - Handwoordenboek der natuurkundige wetenschappen.
636335: JONGE, C.H. DE - Nederlandse tegels.
623279: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
638105: JONGELING, K. - Names in neo-Punic inscriptions.
577389: JONGEN, R., (ED.) - La métaphore. Approche pluridisciplinaire.
638767: JONGH, GERRIT DE - Genealogisch onderzoek naar het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen.
639015: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
636581: JOOSSE, L.A. - Why a philosopher needs others. Platonic and Stoic models of friendship and self-understanding (met een samenvatting in het Nederlands).
614759: JOOST, TH. VAN, EVERDINGEN, J.J.E. VAN (RED.) - Meer dan huid alleen. Cultuurhistorische verkenningen.
616623: JORDAENS, WILLEM - Conflictus virtutum et viciorum. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Alf Önnerfors.
620956: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
570908: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven. Haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
9944: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
631409: JORDANOVA, L.J., (ED.) - Language of nature. Critical essays on science and literature, Foreword by Raymond Williams.
615082: JORDY, W.H. - American buildings and their architects. The impact of European modernism in the mid-twentieth century.
623072: JORGENSEN, P.H. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der theo-onto-logische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
639298: JORNA, R.J. , HEUSDEN, B. VAN, POSNER, R., (ED.) - Signs, search and communication. Semiotic aspects of artificial intelligence.
639823: JORNA, R.J. - Knowledge representation and symbols in the mind. An analysis of the notion of representation and symbol in cognitive psychology.
639337: JORNA, R.J. - Knowledge representation and symbols in the mind. An analysis of the notion of representation and symbol in cognitive psychology.
590138: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
573868: JORRAND, P., SGUREV, V., (ED.) - Artificial intelligence II. Methodology, systems, applications. Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA '86) Varna, Bulgaria, 16-19 september, 1986.
600428: JOSEPH, C. - Versuch einer systematischen Beleuchtug der ersten Elemente einer christlichen Philosophie.
609585: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen.
570444: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Met aanmerkingen uitgegeeven, door J.F. Martinet. Met nieuwe plaaten. 9 delen.
633126: FLAVIUS JOSEPHUS - De belle judaico. Der jüdische Krieg. Zweisprachige Ausgabe der sieben Bücher. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind. 3 volumes.
614951: FLAVIUS JOSEPHUS - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen Concordantien Jaer-reeckeningen ende Registeren noyt te voren in druck ghegheven.
631751: JOSHI, N.V. - The three fountainheads of Indian philosophy.
633966: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Contact der continenten. Een bijdrage tot het begrijpen van niet-westerse samenlevingen.
635333: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Minangkabau and negri sembilan. Socio-political structure in Indonesia. +
632698: JOST, W., HYDE, M.J. (ED.) - Rhetoric and hermeneutics in our time: a reader.
602803: JOUBERT, W.A. - De verhouding tussen gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes en Van Oosterzee.
621602: JUCKER, A.H. - Social stylistics. Syntactic variation in British newspapers.
617068: JULIEN, PHILIPPE - Le retour à Freud de Jacques Lacan. L'application au miroir.
597365: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
598020: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
634368: JÜNEMANN, J. - Radiaesthetische Auffindung urgeschichtlicher Hügelgräber.
638961: JUNG, C.G. - Gesammelte Werke. 19 parts in 23 volumes + Briefe, 3 volumes
636733: JUNG, H.Y. - Rethinking political theory: essays in phenomenology and the study of politics.
636130: JUNGANDREAS, WOLFGANG, A.O., (HRSG.) - Niedersächsisches Wörterbuch. Auf Grund der Vorarbeiten von Hans Janssen und unter Mitwirkung eines Arbeitkreises niedersächsischer Mundartforscher herausgegeben von der Abteilung für niedersächsische Mundartforschung des Seminars für Deutsche Philologie der Universität Göttingen. 6 volumes + 18 Lieferungen.
621565: JÜNGER, ERNST, MEYER, M. - Ernst Jünger.
585029: JUNGHUHN, F.W. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
639987: JUNGMANN, J.A., SAUSER, E. - Symbolik der Katholischen Kirche.Textband + Tafelband. Mit 103 Abbildungen. Complete in two volumes.
636990: JUNGNICKEL, C., MCCORMACH, R. - Intellectual mastery of nature. Theoretical physics from Ohm to Einstein. 2 volumes.
610235: KADARE, I. - De adelaar. Roman
590136: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
573007: KAEGI, W. - Historische Meditationen. Zweite folge.
635993: KAFKA, F., BROD, M. - Een vriendschap in brieven. Redactie Malcolm Pasley
584218: KAFKA, G., EIBL, H. - Der Ausklang der antiken Philosophie und das Erwachen einer neuen Zeit. Mit einer antiken allegorischen Darstellung der Epikureischen und stoischen Philosopie.
18320: KAFKA, G. - Sokrates, Platon und der sokratische Kreis. Mit Bildnissen von Sokrates und Platon nach antiken Hermen.
13003: KAFKA, G. - Die Vorsokratiker. Mit einem Bildnis des Anaximander nach einem antiken Relief.
3601: KAHL-FURTHMANN, G. - Zeit Dialoge. Grundsätzliche Erörterungen in drei Bänden. Complete in 3 volumes.
627493: KAHN, G., (HRSG.) - Das Weib in der Karikatur Frankreichs. Mit 448 Textillustrationen und 72 farbigen Kunstblättern nach seltenen und amüsanten, französischen Karikaturen aus allen Zeitpochen.
638704: KAHNWEILER, D.H. - Die Gegenstand der Ästhetik.Einführung von Wilhelm Weber.
617529: KAIBEL, F. - Die Filosofie der Selbstverständlichkeit (Fysiosofie). Ein Elementar-Versuch.
612496: KAINZ, F. - Vorlesungen über Ästhetik.
604646: KAINZ, F. - Psychologie der Sprache. 2 volumes.
635319: KAKEHI, H., TAMORI, I., SCHOURUP, L. - Dictionary of ionic expressions in Japanese. With the assistance of Leslie James Emerson. Complete in 2 volumes.
635714: KAL, V. - De joodse relgiie in de moderne wijsbegeerte. Van Spinoza tot Derrida.
638367: KAL, V. - Levinas en Rosenzweig. De filosofie en de terugkeer tot de religie.
582163: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
615161: KALNEIN, W. VON, (HRSG.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf 13. Mai - 8. Juli 1979. Mathildenhöhe Darmstadt 22. Juli - 9. September 1979.
12079: KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J., (HRSG.) - Zum normativen Fundament der Wissenschaft.
623304: KAMBYLIS, ATHANASIOS, VASSIS, J., HENRICH, G.S., REINSCH, D.R., (HRSG.) - Lesarten: Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden.
627108: KAMERLINGH ONNES, H., DELFT, D. VAN - Freezing physics. Heike Kamerlingh Onnes and the quest for cold
634983: KAMKE, E. - Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen.
635380: KAMMEN, M. - A season of youth. The American revolution and the historical imagination.
626588: KAMP, H., REYLE, U. - From discourse to logic. Introduction to modeltheoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory. 2 volumes.
587268: KAMPEN, H. VAN - Vliegende schotels. Waan of wetenschap?
621011: KAMPEN, T., VERHOEVEN, I., VERPLANKE, L., (RED.) - De affectie burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid.
627503: KAMPEN, N.G. VAN - Waanwetenschap
617655: KAMPEN, N.G. VAN, VEEGENS, D. - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen.
607990: KAMPS, J. - A logical approach to computational theory building with applications to sociology.
635084: KAN, J. VAN - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
639239: KANDER, NADAV - Yangtze - The long river. Texts by Kofi A. Annan, Jean-Paul Tchang and Nadav Kander.
611217: KANITSCHEIDER, B. - Die Materie und ihre Schatten. Naturalistische Wissenschaftsphilosophie.
635332: KANITSCHEIDER, B. - Im Innern der Natur. Philosophie und moderne Physik.
11348: KANT, I., KAYSER, R. - Kant.
637250: KANT, I., HEIMSOETH, H., (HRSG.) - Studien zu Kants philosophischer Entwicklung. Mit Beiträgen von M. Gueroult, H. Heimsoeth, D. Henrich, F. Kaulbach, G. Lehmann, H,.J. de Vleeschauwer a.o.
617059: KANT, I., SCHÖNDÖRFFER, O. - Kants Leben und Lehre.
5165: KANT, I., WESTEROUEN VAN MEETEREN, H.B.F. - Het schema bij Immanuel Kant.
5168: KANT, I., PEKELHARING, C. - Kant's teleologie.
638021: KANT, I. - Dromen. Kritiek van de paranormale ervaring
614145: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
614984: KANT, I., VINCI, T.C. - Space, geometry, and Kant's transcendental deduction of the categories.
618833: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
569987: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
634962: KANT, I., KANG, Y.A. - Schema and symbol. A study in Kant's doctrine of schematism.
624889: KANT, I., BENDA, J. - De levende gedachten van Kant belicht. De Nederlandse bewerking is verzorgd door R. Limburg.
569015: KANT, I. - Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative. Traduction, introduction et notes par R. Kempf. Préface de G. Ganguilhem.
616855: KANT, I., CAVAGNA, G.B. - La soluzione Kantiana del problema epistemologico fondamentale.
609241: KANT, I., WALKER, R.C.S. - Kant. The arguments of the philosophers.
14476: KANT, I., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, H.O.R. BARON VAN - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische beschouwingen.
580209: KANT, I., NIESCHMIDT, G.P. - Praktische Vernunft und ewiger Friede. Eine Untersuchung zum Freiheitsbegriff in der Philosophie Kants.
638452: KANT, I., EMUNDTS, D., (HRSG.) - Immanuel Kant und die Berliner Aufklärung.
637634: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
616105: KANT, I., KRAUSER, P. - Kants Theorie der Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Eine rationale Rekonstruktion.
639917: KANT, I., WEISCHEDEL, W., (RED.) - Kant-brevier. Een filosofisch leesboek voor vrije minuten. Uit het Duits vertaald door H. Driessen.
640072: KANT, I. - Briefwechsel. Auswahl und Anmerkungen von Otto Schöndörffer. Mit einer Einleitung von Rudolf Malter und Joachim Kopper und einem Nachtrag.
630730: KANT, I., HANNA, R. - Kant and the foundations of analytic philosophy.
616729: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
579659: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
624238: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
624331: KANT, I. - Immanuel Kant's sämmtiche Werke. Herausgegeben von P. Gedan, W. Kinkel, J.H. v. Kirchmann, F.M. Schiele, Th. Valentiner, K. Vorländer. Complete in 9 volumes.
609931: KANT, I., ZINKSTOK, J. - Kant's anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy.
580176: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
627719: KANT, I., EMUNDTS, D., (HRSG.) - Immanuel Kant und die Berliner Aufklärung.
630460: KANT, I., GEIER, M. - Kants Welt. Eine Biographie.
419: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
626604: KANT, I., LEY, H., RUBEN, P., STIEHLER, G. (HRSG.) - Zum Kantverständnis unserer Zeit. Beiträge marxistisch-leninistischer Kantforschung.
632293: KANT, I., RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant.
589246: KANT, I., SCHOTT, R.M. - Cognition and eros. A critique of the Kantian paradigm.
615773: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
604417: KANT, I. - Critique de la faculté de juger. Traduction, présentation, bibliographie et chronologie par A. Renaut.
623919: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
631262: KANT, I., APPELBAUM, D., (ED.) - The vision of Kant. Introduced.
606533: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
4416: KANT, I., CLAVEL, M. - Critique de Kant. Avant-propos de J.T. Desanti.
637157: KANT, I., SCHOTT, R.M. - Cognition and eros. A critique of the Kantian paradigm.
632846: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
627954: KANT, I. - Anthropologie du point de vue pragmatique. Traduction Michel Foucault.
635804: KANT, I., GERHARDT, V., KAULBACH, F. - Kant.
627926: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
637158: KANT, I., VORLÄNDER, K. - Immanuel Kants Leben. Neu herausgegeben von Rudolf Malter.
598697: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
18540: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von A. Görland.
18544: KANT, I. - Vorkritische Schriften. Band II. Herausgegeben von A. Buchenau.
608740: KANT, I., WERKMEISTER, W.H. (Ed.). - Reflections on Kant's philosophy.
583780: KANT, I. - Frühschriften. Unter Mitarbeit von M. Buhr herausgegeben und eingeleitet von G. Klaus. 2 volumes.
636172: KANT, I. - Prolegomena
639690: KANT, I., GARDNER, S. - Kant and the Critque of Pure Reason.
17918: KANT, I., MATTERN, C.D. - Personal freedom within the third antinomy.
638874: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
618963: KANT, I., GERDING, J.L.F. - Kant en het paranormale.
636254: KANT, I. - Foundations of the metaphysics of morals and what is Enlightenment? Translated, with an introduction, by Lewis White Beck.
635726: KANT, I. - Ten eeuwigen vrede
2134: KANT, I., SAMSOM, A. - Kants kennis der Grieksche philosophie.
20958: KANT, I., WEIL, E., RUYSSEN, T., VILLEY, M. - La philosophie politique de Kant.
600416: KANT, I., HÄGERSTRÖM, A. - Kants Ethik im Verhältnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch dargestellt.
615679: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
621837: KANT, I. - Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie.
621421: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
634571: KANT, I., HÖFFE, O. - Immanuel Kant. Mit 8 Abbildungen.
577742: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
623282: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Eingeleitet und mit Anmerkungen herausgegeben von Konstantin Pollok.
631466: KANT, I., GROENEWEGEN, H.I., OVINK, B.J.H., POLAK, L. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 april 1924 in het athenaeum illustre te Amsterdam gehouden voor de afd. 'Nederland' der Kantgesellschaft.
620768: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
636014: KANT, I. - Prolegomena
631445: KANT, I., PFEIFFER, J., (Hrsg.) - Kant-Brevier.
637159: KANT, I. - Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie Ethik und Politik. Herausgegeben von Karl Vorländer.
610824: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
16762: KANT, I. - Critique de la raison pure. Index analytique établi par P. Savidan. Traduction, présentation et notes par A. Renaut.
633749: KANT, I. - Grondslagen van de ethiek. Grondslag voor de metafysica van de zeden
621808: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
605698: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
624031: KANT, I., EISLER, R. - Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Bearbeitet von Rudolf Eissler.
632355: KANT, I., SCHWEITZER, A. - Die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft.
602366: KANT, I., NOORDRAVEN, A. - Kants moralische Ontologie. Historischer Ursprung und systematische Bedeutung. Aus dem Niederländischen von K. Zeyer.
595393: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
636918: KANT, I., FALKENBURG, B. - Kants Kosmologie. Die wissenschaftliche Revolution der Naturphilosohpie im 18. Jahrhundert.
636919: KANT, I., PICHT, G. - Kants Religionsphilosophie. Mit einer Einführung von E. Rudolph.
637004: KANT, I., MARTIN, G. - Immanuel Kant. Ontologie und Wissenschaftstheorie.
637688: KANT, I. - Prolegomena. Inleiding, vertaling en annotaties Jabik Veenbaas, Willem Visser.
637130: KANT, I., WATKINS, E., (ED.) - Kant and the sciences.
637134: KANT, I., MURPHY, J.G. - Kant: The philosophy of right.
633779: KANTOR, MAXIM - Paintings 1982 - 1994.
622093: KAPLAN, E.A., (ED.) - Postmodernism and its discontents. Theories, practices.
618148: KAPLEAU, P. - To cherish all life. A buddhist case for becoming vegetarian.
611726: KAPP, E. - Ausgewählte Schriften.
591070: KARAGIANNIS, D., (ED.) - Information systems and artificial intelligence: integration aspects. First workshop Ulm, FRG, march 19-21, 1990. Proceedings.
636007: KARDORFF, U., VON - Gebombardeerd dagboek 1942-1945
627861: KAREL, E.H.K. - De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953-1970.
628845: KARL IV, KAISER, SEIBT, F., (Hrsg.) - Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen. Aus Anlass der Ausstelllungen in Nürnberg und Köln 1978/79 herausgegeben.
613475: KARLS DES KÜHNEN, PARAVICINI, W. , (Hrsg.) - Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar. Redigiert von Sonja Dünnebeil und Holger Kruse. Bearbeitet von Susanne Baus, Sonja Dünnebeil, Johann Kolb, Holger Kruse, Harm von Seggern und Thomas Sgryska. Complete in 2 volumes.
630151: KARLSSON, G. - Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés et commentés. Nouvelle édition, revue et augmentée.
615160: KARLSTROM, P.J., (ED.) - On the edge of America. California modernist art 1900-1950.
608694: KARO, JOSEPH BEN EPHRAIM - Sefer Megine erets: ? al Shulhan ha-arukh Orah hayim; shem ha-ehad Magen David...Magen Avraham..."Ateret zekenim...Be'er ha-golah; hosafnu ba-zeh sefer Dagul me-Revavah...Hok Ya"akov...Pri hadash ve-'Even ha-"ozer.
630449: KÄSLER, D. - Die frühe deutsche Soziologie 1909 bis 1934 und ihre Entstehungs-Milieus. Eine wissenschaftssoziologische Untersuchung.
619768: KASTELEIN, T.J., BAUDET, H., KOOIJ, P., DRUKKER, J.W., (RED.) - Uit sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent in de faculteit der economische wetenschappen, op 1 maart 1989.
621599: KASTOVSKY, D., (ED.) - Historical English syntax.
573397: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming. Bekroond door het Nuyensfonds.
591576: KATOUZIAN, H. - Ideology and method in economics.
633993: KATS, J. - De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans toneel. Ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze.
627392: KATZ, S.T. - Post-holocaust dialogues. Critical studies in modern jewish thought.
611934: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
2398: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
613900: KATZ, J.J. - The philosophy of linguistics.
626689: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
632925: KATZ, D.S. - The jews in the history of England 1485 -1850.
634596: KATZ, J.J. - The metaphysics of meaning.
588865: KAUFMAN-OSBORN, T.V. - Politics, sense, experience. A pragmatic inquiry into the promise of democracy.
636438: KAUFMANN, G. - Bemalte Wandfliesen. Bunte Welt auf kleinen Platten. Kulturgeschichte, Technik und Dekoration der Fliesen in Mitteleuropa.
626977: KAULINGFREKS, R. - Gunstige vooruitzichten. Filosofische reflecties over organisaties en management.
576136: KAWAMATA, T. - Bridge and archives. Photos by Leo van der Kleij. Herausgegeben von der Stitung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
639265: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
615368: KAYZER, W. - Onfatsoenlijke herinneringen.
624212: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
567803: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
638115: KAZHDAN, A. - Authors and texts in Byzantium.
610114: KEARNEY, H. - Und es entstand ein neues Weltbild. Die wissenschaftliche Revolution vor einem halben Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Kurt Neff.
629264: KEARNEY, R., DOOLEY, M., (ED.) - Questioning ethics. Contemporary debates in philosophy.
596231: KEARNS, J.T. - Reconceiving experience. A solution to a problem inherited from Descartes.
590705: KEARNS, J.T. - The principles of deductive logic.
609672: MARQUIS CURZON OF KEDLESTON - British government in India. The story of the Viceroys and Government Houses. 2 volumes.
601117: KEEFER, S.L., BREMMER, R.H., (ED.) - Space, text and margin in medieval manuscripts.
637541: KEEN, M. - Chivalry.
612300: KEERS, C. - Argumentatie. Redeneren-argumenteren-debatteren.
613977: KEESING, F.A.G. - Het evenwichtsbegrip in de economische literatuur.
636742: KEGLEY, J.A.K. - Genuine individuals and genuine communities. A Roycean public philosophy.
636180: KEHRIG, M. - Stalingrad. Analyse und dokumentation einer Schlacht.
1554: KEIZER, P.K. - Inflatie, een institutionele benadering. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van ideologie en militantie op inflatie.
628384: KEIZER, B. - Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen. Nawoord Arko Oderwald.
623691: KEIZER, M. DE - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
636198: KEIZER, B. - Waar blijft de ziel?
625541: KEIZER, B. - Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen. Nawoord Arko Oderwald.
588159: KEKES, J. - Pluralism in philosophy. Changing the subject.
635701: KEKES, J. - The morality of pluralism.
635702: KEKES, J. - Facing evil
610009: KELLER, M. - Was tut gut? Lebensfreude als Orientierungshilfe im Umgang mit Medizintechnologie am Beispiel des Proteinchips. Grundlagen einer epikureischen Medizin.
622797: KELLERHALS, E. - Der Islam. Seine Geschichte. Seine Lehre. Sein Wesen.
628400: KELLY, K. - De wil van technologie
637582: KELLY, ELSWORTH - Elsworth Kelly. Thumbling through the folder. A dialogue on art and architecture with Hans Ulrich Obrist.
618945: KELSANG GYATSO, G. - Heart of wisdom. A commentary to the Heart Sutra.
631772: KELSANG GYATSO, G. - Tantric grounds and paths. How to enter, progress on, and complete the Vajrayana path.
569460: KELSEN, H. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse
638616: KEMBLE, J.M. - The Saxons in England. A history of the English commonwealth till the period of the Norman conquest. Complete in 2 volumes.
569781: KEMENY, J.G., SNELL, J.L., THOMPSON, G.L. - Introduction to finite mathematics.
632504: KEMENY, J.G., SNELL, J.L., THOMPSON, G.L. - Introduction to finite mathematics.
592564: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
617597: KEMP, C.M. VAN DER - Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de Remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker.
616887: KEMP, P. - Verzameld werk. 3 delen.
630939: KEMPERINK, M.G. - Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900.
608681: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
621855: THOMAS A KEMPIS - Ven. viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici regularis ordinis D. Augustini. Opera omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, & in tres tomos distributa: Opera at studio R.P. Henrici Somalii è Societate Jesu. Testatur ipse author ex his opusculis nonnulla se anno domini 1441 scripsisse, quaedam vero alia, anno 1456. Edito quarta.
567795: KEMPS, J. - De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie.
638436: KEMPSKI, J. VON - Brechungen. Kritische Versuche zur Philosophie der Gegenwart.
589994: KENGEN, J.H.L. - Memoriale credencium. A late middle English manual of theology for lay people edited from Bodley MS Tanner 201.
615923: KENNAN, G. - Leven en lijden der ballingen in Siberië. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks. Compleet in 2 delen.
578541: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw
635887: KENNEDY, P. - The rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000.
637256: KENNY, A. - The heritage of wisdom. Essays in the history of philosophy.
629057: KENRICK, D., PUXON, G. - The destiny of Europe's gypsies.
638832: KEPLER, J. , BANVILLE, J. - Kepler. Roman
633592: KERÉNYI, K. - Mythologie und Gnosis
586649: KERKEN, L. VANDER - Mensen willen gelukkig zijn.
608658: KERN, F. - Asoka. Kaiser und Missionar. Herausgegeben von Willibald Kirfel. Mit 4 Tafeln.
624316: KERR, C. - Marshall, Marx and modern times. The multi-dimensional society. The Marshall lectures 1967-68.
635116: KERSEY, E.M. - Women philosophers. A bio-critical source book.
14689: KERSTHOLT, F.T.S. - Tussen rationele keuze en durkheimiaanse solidariteit. Over voortgang in theorie en onderzoek van sociale ongelijkheid.
639945: KESSLER, E. - Theoretiker humanistischer Geschichtsschreibung. Nachdruck exemplarischer Texte aus dem 16. Jahrhundert.: Francesco Robortello, Dionigi Atanagi, Francesco Patrizi, Giacomo Aconcio, Giovanni Antonio Viperano, Uberto Foglietta, Alessandro Sardi, Sperone Speroni. Mit einer Einleitung, analytischer Inhaltsübersicht, Bibliographie und Indices.
635345: KETCHAM, R. - Presidents above party. The first American presidency, 1789 - 1829.
630480: KEULEN, S. VAN - Kosmopolitieken van Kant, Lévi-Strauss en Derrida. Deconstructies van het filosofische en antropologische kosmopolitisme.
605886: KEUZENKAMP, H.A. - Probability, econometrics and truth. A treatise on the foundations of econometric inference.
633764: KEVERLING BUISMAN, F., GERDING, M.A.W., HUIZING, L., (RED.) - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
637464: KEYNES, J.M., GARRETSEN, H. - Keynes, coordination and beyond. The development of macroeconomic and monetary theory since 1945.
637456: KEYNES, J.M., NENTJES, A. - Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.
637463: KEYNES, J.M., KURIHARA, K.K. - The Keynesian theory of economic development.
637457: KEYNES, J.M., NENTJES, A. - Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.
637654: KEYNES, J.M., LEKACHMAN, R. - The age of Keynes.
12727: KEYSERLING, H. - Reise durch die Zeit. I. Ursprünge und Entfaltungen. Die Herausgabe des Werkes besorgte Goedela Gräfin Keyserling-Bismarck.
571210: KEYSERLING, H. - Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt.
624984: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
604889: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau. Mit vier Bildern.
9661: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
632914: KEYZER, C. DE, REYBROUCK, D. VAN - Album 14-18.
639547: AL-KHALILI, J. - The house of wisdom. How Arabic science saved ancient knowledge and gave us the Renaissance.
639130: KICKEN, S. - Alternatieve wetenschap. Op het spoor van nieuwe paradigma's.
624700: KICKEN, S. - Bewustzijn als basis. Een holistische visie op wetenschap en bewustzijn.
630217: KIDD, B. - Social evolution. New edition with a new preface.
582499: KIEFER, M. - Auf der Suche nach nationaler Identität und Wegen zur deutschen Einheit. Die deutsche Frage in der überregionalen Tages- und Wochenpresse der Bundesrepublik 1949-1955.
628458: KIENAST, W. - Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige. 3 volumes.
623058: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
618788: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
605008: KIERKEGAARD, S., BOHLIN, T. - Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. Aus dem Schwedischen von I. Mener-Lüne.
606442: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
620667: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
624824: KIERKEGAARD, S. - Erbauliche Reden 1843/44. Übersetzt von Emanuel Hirsch.
624825: KIERKEGAARD, S. - Briefe. Unter Mitarbeit von Rose Hirsch ausgewählt, neugeordnet und übersetzt von Emanuel Hirsch.
635351: KIERKEGAARD, S., WAHL, J. - Kierkegaard. L'un devant l'autre. Préface et notices de Vincent Delecroix. Postface de Frédéric Worms.
635103: KIERKEGAARD, S., BOS, G.D. VAN DEN - Sporen van Kierkegaard. De Nederlandse Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930.
638960: KIERKEGAARD, S., GARDINER, P. - Kierkegaard. Nederlandse vertaling: A.J. Visser.
1448: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
605003: KIERKEGAARD, S., GRAU, G.G. - Die Selbstauflösung des christlichen Glaubens. Eine religionsphilosophische Studie über Kierkegaard.
627998: KIERKEGAARD, S., FRITZSCHE, H. - Kierkegaards Kritik an der Christenheit.
572598: KIERKEGAARD, S. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Mit einem Vorwort von G. v. Mutius hrsg. von E. Geismar. Deutsch von E. Geismar und R. Marx.
628981: KIERKEGAARD, S. - Samlede Vaerker. Udgivne af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange. Anden udgave. Complete in 15 volumes.
622115: KIERKEGAARD, S., LEOPOLD, S. - Soren Kierkegaard. Geniets tragedie.
614541: KIERKEGAARD, S., VIALLANEIX, N. - Écoute, Kierkegaard. Essai sur la communication de la parole. Préface de Jacques Ellul. 2 volumes.
616802: KIERKEGAARD, S., EREMITA, VICTOR - Enten-eller. Et livs-fragment udgivet af Victor Eremita. Første deel inbeholdende A.'s papirer. Part one.
639481: KIERKEGAARD, S. - Vrees en beven. Dialectische lyriek door Johannes de silentio (Soren Kierkegaard). Kopenhagen 1843
573720: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard.
619248: KIERKEGAARD, S., GILG, A. - Sören Kierkegaard.
637506: KIERKEGAARD, S., KODALLE, K.M. - Die Eroberung des Nutzlosen. Kritik des Wunschdenkens und der Zweckrationalität im Anschluss an Kierkegaard.
620628: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
631462: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
635275: KIERKEGAARD, S., THEUNISSEN, M. - Der Begriff Ernst bei Søren Kierkegaard.
640122: KIERKEGAARD, S. - Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen (De omnibus dubitandum est). Ingeleid, vertaald en geannoteerd door W.R. Scholtens. Over het begin van alle wijsbegeerte.
636957: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. Het ogenblik c.a
637141: KIERKEGAARD, S. - Samlede Vaerker. Udgivne af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange. 14 volumes.
6999: KIERKEGAARD, S., SCHULZ, H. - Eschatologische Identität. Eine Untersuchung über das Verhältnis von Vorsehung, Schicksal und Zufall bei Sören Kierkegaard.
9202: KIERKEGAARD, S., MCKINNON, A., (ED.) - Kierkegaard. Resources and results. With an introduction.
956: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest..
637517: KIERKEGAARD, S. - Wijsgerige kruimels of een kruimeltje filosofie door Johannes Climacus, uitgegeven door S. Kierkegaard. Meditaties over humaniteit en christendom
634956: KIKUCHI, K., KAWAI, M. - Nuclear matter and nuclear reactions.
639671: KILCHER, A.B., FRAISSE, O., (HRSG.) - Metzler Lexikon jüdischer Philosophen. Philosopisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart. Unter Mitarbeit von Yossef Schwartz.
16172: KILIAN, H. - Das enteignete Bewusstsein. Zur dialektischen Psychologie.
631803: KIM, J. - Philosophy of mind.
638819: KIM, J. - Philosophy of mind.
607892: KIMBALL, R. - Experiments against reality. The fate of culture in the postmodern age.
627938: KING, A.S., (ED.) - Indian religions. Renaissance and renewal. The Spalding papers in Indic studies.Collected papers presented at the annual Spalding Symposium on Indian Religions.
630515: KING, J.E. - Economic exiles.
636674: KING, W.L. - Buddhism and Christianity. Some bridges of understanding.
608841: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
576309: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
16610: KINKER, J., VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrredes bij zijn gedichten (1819-1821).
611753: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
640016: KINNEGING, A. - De onzichtbare maat. Archeologie van goed en kwaad.
631314: KIPPENBERG, H.G., (ed.) - Struggles of gods. Papers of the groningen work group for the study of the history of religions. In association with H.J.W. Drijvers and Y. Kuiper.
630687: KIRBY, R.S., WITHINGTON, S., DARLING, A.B. - Engineering in history.
636195: KIRCHNER, E.L., GRISEBACH, L. - Ernst Ludwig Kirchners Davoser Tagebuch. Eine Darstellung des Malers und eine Sammlung seiner Schriften. Neuausgabe durchgesehen von Lucius Grisebach.
636193: KIRCHNER, E.L., DUBE-HEYNING, A. - Postkarten und Briefe an Erich Heckel in Altonaer Museum in Hamburg. Herausgegeben von Roman Ketterer unter Mitwirkung von Wolfgang Henze.
614259: KIRCHNER, J. - Das deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. 2 volumes.
639988: KIRFEL, W., KAROW, O. - Symbolik des Buddhismus. Textband + Tafelband. Mit 220 Abbildungen. Complete in two volumes.
639985: KIRFEL, W., MOELLER, V. - Symbolik des Hinduismus and des Jinismus. Textband + Tafelband. Mit 121 Abbildungen. Complete in two volumes.
568094: KIRJAVAINEN, H., KOISTINEN, T., LEHTONEN, T., (ED.) - Philosophical studies in religion, metaphysics, and ethics. Essays in honour of Heikki Kirjavainen.
636275: KIRJAVAINEN, H. - Certainty, assent and belief. An introduction to the logical and semantical analysis of some epistemic and doxastic notions especially in the light of Jaakko Hintikka's Epistemic logic and cardinal John Henry Newman's Discussion on certitude
635691: KIRK, R. - A progam for conservatives.
635968: KIRN, P. - Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke.
619062: KIRSCH, G. - Die Betroffenen und die Beteiligten.
635630: KISCH, G. - Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters nebst Bibliographien und Mit einem Verzeichnis der Schriften von Guido Kisch zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden. 2 volumes.
632912: KISCH, G. - Judentaufen. Eine historisch-biographisch-psychologisch-soziologische Studie besonders für Berlin und Königsberg.
632930: KISCH, G. - Zasius und Reuchlin. Eine rechtsgeschichtlich-vergleichende Studie zum Toleranzproblem im 16. Jahrhundert.
632894: KISCH, G. - Jewry-law in medieval Germany. Laws and court decisions concerning jews.
637945: KIST, EWALDUS - Leerredenen. 3 delen.
637944: KIST, EWALDUS - Beknopte beoeffeningsleer. 2 delen.
637948: KIST, EWALDUS - Leerredenen over verschillende onderwerpen. 2 delen.
637940: KIST, EWALDUS - Beöeffeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. 4 delen.
637941: KIST, EWALDUS - Leerredenen over Gods deugden. 2 delen.
637949: KIST, EWALDUS - Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd; met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd.
637950: KIST, EWALDUS - Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen. Met eene voorrede van deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene vervaardigde, treffen gelijkende afbeelding van den overledene.
637951: KIST, EWALDUS - Vijf leerredenen over het geweten.
611437: KJORUP, S. - Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung. Aus dem Dänischen von Elisabeth Bense.
639313: KLAGES, L. - Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. Mit 62 Figuren.
639312: KLAGES, L. - Handschrift und Charakter. Gemeinverständlicher Abriss der graphologischen Technik. Mit 137 Figuren und 21 Tabellen.
631672: KLAMER, A. - In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen.
636982: KLAMER, A. - In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen.
639453: KLAUS, G., BUHR, M., (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch.
638489: KLAUSNER, N.W., KUNTZ, P.G. - Philosophy. The study of alternative beliefs.
619686: KLECATSKY, H., MARCIC, R. , SCHAMBECK, H. , (Hrsg.) - Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross.
639122: KLEIN, S. - Der Sinn des gebens. Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und wir mit Egoismus nicht weiterkommen,
613216: KLEIN, E. - Gespräche mit der Spinx. Die Paradoxien in der Physik. Aus dem Französischen von Hans Günter Holl.
630519: KLEIN, NAOMI - No logo. Geen ruimte, geen keuze, geen werk. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken
631485: KLEIN, MÉLANIE - Essais de psychanalyse (1921 - 1945). Introduction de Ernest Jones. Traduit de l'anglais par Marguerite Derrida. Introduction à l'édition française par Nicolas Abraham et Maria Torok.
631486: KLEIN, MÉLANIE, HEIMANN, P., MONEY-KYRLE, R.E., (ED.) - New directions in psycho-analysis. The significance of infant conflict in the pattern of adult behaviour. With a preface by Ernest Jones.
639037: KLEIN, P.W. - De trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.
638260: KLEIN, K.H. - Positivism and christianity. A study of theism and verifiability.
636881: KLEIN, NAOMI - No is not enough. Defeating the new schock politics.
627077: KLEINER. R.W.L. - An exhibition of Chinese snuff bottles from the collection of Mary and George Bloch at the galleries of Sydney L. Moss, Ltd. Monday, 12th October to Friday, 23rd October, 1987.
635921: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en anagoge. Gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
3399: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
636797: KLIEMANN, H. - Die Novembergruppe.
638745: KLINE, M. - Mathematical thought from ancient to modern times. Complete in 3 volumes.
619846: KLINGNER, F. - Studien zur griechischen und römischen Literatur.
582244: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school.
633389: KLOMP, H.A. - De relativiteitstheorie in Nederland. Breekijzer voor democratisering in het interbellum.
638413: KLOMP, H.A. - De relativiteitstheorie in Nederland. Breekijzer voor democratisering in het interbellum.
617358: KLOMPIEN, MARTEN, TAMMELING, B. - Marten Klompien.
572329: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme.
631834: KLOOS, P. - Culturele antropologie. Een inleiding.
622135: KLOOS, P. - The Maroni river Caribs of Surinam.
636006: KLOOS, W. - Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
631086: KLOPSTOCK, F.G. - Oden. 2 volumes in one.
610865: KLOSTERMAIER, K.K. - A concise encyclopedia of hinduism.
615086: KLOTZ, H., (HRSG.) - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980. Mit Beiträgen von Volkert Fischer, Andrea Gleiniger-Neumann a.o.
616658: KLOTZBACH, K. - Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945.
630187: KLUCKHOHN, C. - Anthropology and the classics. The Colver Lectures in Brown University 1960.
622999: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
631113: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: H. Achterhuis, F. Boenders, J. Bor, D. van Brederode, M. Februari, A. Heumakers, A. Klukhuhn, R. Kousbroek, G. Meijsing en W. van Reijen.
593232: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
629527: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
636814: KLUKHUHN, A. - Hypothese van het heden. Wetenschap in de postmoderne tijd.
640006: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
2388: KMITA, J. - Problems in historical epistemology
599508: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het iudicium constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. Een verkennende en inleidende studie gevolgd door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa 'Breve sit' en Robert Blund, Summa in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa 'Absoluta cuiuslibet'. Compleet in 4 delen.
569962: KNITTERMEYER, H. - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie.
636202: KNOEBEL, IMI - Fishing. Collectie Deutsche Bank en nieuw werk. Deutsche Bank collection and new works.
613975: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
627622: KNORR, K.D., KROHN, R., WHITLEY, R. - The social process of scientific investigation.
603695: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
625588: KNUUTTILA, S. - Emotions in ancient and medieval philosophy.
604158: KOCH, H.W. - Over hellebaarden donderbussen en huurlingen
597889: KOCH, C. - Die Gier des Marktes. Die Ohnmacht des Staates im Kampf der Weltwirtschaft.
608042: KOCH, DIETRICH - Verhör. Zerstörung und Widerstand. 3 volumes.
620675: KOCK, T., SCHLUSEMANN, R., (ed.) - Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter.
627809: KOCKS, G.H., POEL, J.M.G. VAN DER, (RED.) - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave. 2 delen.
637867: KOEHLER, L., BAUMGARTNER, W., (ED.) - Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebraïschen Alten Testament in deutscher und englischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in english and German. Wörterbuch zum aramaïschen Teil des Alten Testaments in deutscher und englischer Sprache. A dicitionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German.
626329: KOEK, G. - Verlangen naar wijsheid. Moderne filosofie en ouder worden.
629891: KOELEWIJN, JOB - Primordial. Selected works 1992 - 2006.
617660: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland.
590837: KOENIG, J.P., (ED.) - Discourse and cognition: bridging the gap.
590158: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
620484: KOERNER, E.F.K., EMBLETON, S., JOSEPH, J.E., NIEDEREHE, H.J., (ED.) - The emergence of the modern language sciences. Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E.F.K. Koerner. 2 volumes.
571459: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
626975: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
633421: KOESTLER, A. - The sleepwalkers. A history of man's changing vision of the universe. With an introduction by H. Butterfield.
639901: KOESTLER, A. - The roots of coincidence. With a postscript by R. Haynes.
589252: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
638949: KOETSIER, T., BERGMANS, L., (ED.) - Mathematics and the divine.
629231: KOFLER, L. - Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Neuausgabe.
567197: KOHANSKI, A.S. - Philosophy and technology. Toward a new orientation in modern thinking.
626904: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord. Een samenvatiting van het werk van prof.dr. Hanna Kohlbrugge 1911-1999 bijeengelezen door Hebe Kohlbrugge.
633890: KOHLBRUGGE, HANNA - Der einsame Gott des Islam. Was uns nach dem Islam fragen lässt. Mit Geleitwort herausgegeben von Hebe Kohlbrugge und Berthold Köber. Redaktion: Sabine Hiebsch.
576375: KOHLER, W. - Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan.
640049: KOHLER, R.E. - From medical chemistry to biochemistry. The making of a biomedical discipline.
580196: KOHN, H. - Bürger vielen Welten. Ein Leben im Zeitalter der Revolution. Aus dem Englischen übertragen von A.K. Ulrich-Debrunner.
567187: KOIGEN, D. - Ideen zur Philosophie der Kultur. Der Kulturakt.
637362: KOJÈVE, A. - L'athéisme. Traduction par N. Ivanoff. Établissement du texte, présentation et révision de la traduction par L. Bibard.
591106: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
612615: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
609493: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
12065: KOLAK, D., MARTIN, R. - Wisdom without answers. A guide to the experience of philosophy.
640112: KOLAKOWSKI, L. - De hemelsleutel of stichtende verhalen uit de Heilige Schrift ter lering en ter waarschuwing waarin opgenomen 'Dertien fabels voor groot en klein uit het koninkrijk Lailonië'.
636259: KOLAKOWSKI, L. - Toward a marxist humanism. Essays on the left today
638810: KOLAKOWSKI, L. - Modernity on endless trial.
638639: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
634669: KOLAKOWSKI, L. - Over de sterfelijkheid van de rede. Filosofische essays
635612: KOLB, E.W., TURNER, M.S. - The early universe.
609543: KÖLBEL, G. - Über die Einsamkeit. Vom Ursprung, Gestaltwandel und Sinn des Einsamkeitserlebens.
613446: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
583746: KOMTER, A. - De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen.
581180: KONCZEWSKA, H. - L'unité de la matière et le problème des transmutations.
633660: KONGTRUL, J., ZANGPO, N. - Sacred ground. Jamgon Kongtrul on Pilgrimage and sacred geography.
583766: KÖNIG, J., DELIUS, H., PATZIG, G., (HRSG.) - Argumentationen. Festschrift für Josef König.
615066: KONING, J.C., KEIJZER, A. DE, DAVELAAR, P., (RED.) - Nieuwe ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
617599: KONING, J. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
16225: KONINGSVELD, H. - Empirical laws, regularity and necessity.
628759: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
15586: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
627307: KONINGSVELD, P.S. VAN - De islam. Een eerste kennismaking met geloofsleer, wet en geschiedenis.
623217: KONRAD, A. - Untersuchungen zur Kritik des phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus.
638378: KOOGER, H. - Pioniers in wetenschap & techniek.
605164: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
630286: KOOI, G. VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
632895: KOOISTRA, J. - Strijders onderdrukkers en bevrijders. Fryslân in de oorlog.
585285: KOOLSCHIJN, J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
621010: KOOPS, WILLEM, WUBBELS, T. , ABMA, R. , BOS, J. , (RED.) - Du choc. Du choc des opinions jaillet la lumière. De botsing. Uit de botsing der meningen vonkt het licht. The clash. The clash of opinions generates light. Liber Amicorum Willem Koops.
629889: KOPF, L. - Studies in Arabic and Hebrew lexicography. Edited by M.H. Goshen-Gottstein with the assistance of S. Assif.
616672: KOPLAND, R. - Songer à partir. Poèmes. Traduit du Neerlandais par Paul Gellings. Introduction de Jean Grosjean.
632633: KOPPERSCHMIDT, J., (HRSG.) - Rhetorik. Zwei Bände. Complete in 2 volumes.
636336: KORF, D. - Nederlandse majolica.
635881: KORFF, G., (HRSG.) - Preussen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH (15. August - 15. November 1981, Gropius-Bau (ehemaliges Kunstgewerbemuseum) Berlin. Text von Winfried Ranke. Katalog in fünf Bänden. Complete in 5 volumes.
628726: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
632873: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
633066: KÖRNER, S. - Categorial frameworks.
630442: KÖRNER, S., HALLER, R., (HRSG.) - Beiträge zur Philosophie von Stephan Körner.
1684: KÖRNER, S., SRZEDNICKI, J., (ED.) - Stephan Körner - Philosophical analysis and reconstruction. Contributions to philosophy.
619198: KÖRNER, S. - Experience and theory. An essay in the philosophy of science.
633733: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
587571: KÖRNER, S. - Experience and conduct. A philosophical enquiry into practical thinking.
621603: KORREL, L. - Duration in English. A basic choice, illustrated in comparison with Dutch.
623573: KORTEKAAS, G.A.A. - The story of Apollonius king of Tyre. A study of its Greek origin and an edition of two oldest Latin recensions.
623572: KORTEKAAS, G.A.A. - Commentary on the Historia Apollonii Regis Tyri.
622241: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
588431: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
620415: KORTHALS, M. - Kritiek van de maatschappijkritische rede. De structuur van de maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule.
595555: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
590117: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
628293: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
592380: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
618798: KOSLOWSKI, P., SPAEMANN, R. , LÖW, R. , (Hrsg.) - Moderne und Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters.
618366: KOSSMANN, E.F. - Geschiedenis als olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann. Samengesteld en ingeleid door Frank Ankersmit en Wessel Krul.
620891: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
614618: KOSSO, P. - Reading the book of nature. An introduction to the philosophy of science.
637954: KOSTER, N., PIJBES, W., WINGEN, E., HOOGLAND, R. - Nico Koster chroniqueur van een kunstenaarsgeneratie.
597840: KOSTER, K., VERBEEK, I. - Abraza. Drie verhalen van Koos Koster uit 1980 met inktschetsen van Irene Verbeek uit 1982. 'In de verte van de herinnering' van Irene Verbeek uit 1995, met citaten uit brieven van Koos Koster.
627872: KOSTER, W.J.W. - Traité de métrique grecque suivi d'un précis de metrique latine.
639984: KÖSTER, H., PRUNNER, G. - Symbolik des Chinesischen Universismus.Textband + Tafelband. Mit 133 Abbildungen. Complete in two volumes.
575888: KÖSTER, H.M.G. - Auszug der politischen Geschichte von dem Ursprung aller Völcker bis auf die letzte Friedens-Schlüsse fortgesetzt und zum Gebrauch der Jugend verfertigt.
634014: KOSTLÁN, A., (HRSG.) - Wissenschaft in den bömischen Ländern 1939-1945. In der Zusammenarbeit mit Martin Franc, Michael Neumüller, Magdaléna Pokorná und Michal Simunek.
626860: KOSZYK, K., OBERMANN, K., (HRSG.) - Zeitgenossen von Marx und Engels. Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1844 bis 1852. Herausgegeben und annotiert.
632782: KOTOWSKI, E.V., SCHOEPS, J.H., WALLENBORN, H., (HRSG.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. 2 volumes.
637568: KOTZEBUE, AUGUST VON - Schauspiele. Neue Schauspiele. 5 volumes.
578036: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
614384: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding in de economische ethiek. Met een voorwoord van T.P. van der Kooy.
618463: KOVEL, J. - The age of desire. Reflections of a radical psychoanalyst
639787: KOX, A.J., CHAMALAUN, M., (RED.) - Van Stevin tot Lorentz.
633408: KOYRÉ, A. - Du monde clos à l'univers infini. Traduit de l'anglais par R. Tarr.
632180: KRADER, L. - A treatise of social labor.
577137: KRAEMER, H., OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora.
18288: KRAFT, J. - Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft.
15086: KRAFT, V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapittel der jüngsten Philosophiegeschichte.
638498: KRAGH, H. - An introduction to the historiography of science.
612763: KRAKOWSKI, É. - La philosophie gardienne de la cité de Plotin a Bergson.
615162: KRAMER, H. - The age of the avant-garde. An art chronicle of 1956-1972.
637523: KRÄMER, H. - Integrative Ethik.
639228: KRAMPEN, M., OEHLER, K., POSNER, R., UEXKÜLL, T. VON, (HRSG.) - Die Welt als Zeichen. Klassiker der modernen Semiotik.
627442: KRANZ, W. - Die griechische Philosophie. Zugleich einer Einführung in die Philosophie überhaupt. Mit 5 Bildnissen.
634016: KRAUS, C. VON, (HRSG.) - Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhundert. Zweite Auflage, durchgesehen von Gisela Kornrumpf. Complete in 2 volumes.
638283: KRAUS, H.J. - Theologische Religionskritik
608141: KRAUS, O., LIPSIUS, F., LINCKE, P.F., PETZOLDT, J. - Zur Relativitätstheorie. Beiträge.
634279: KRAUSS, L.M. - Fear of physics. A guide for the perplexed.
634406: KRAUSS, L.M. - The fifth essence. The search for dark matter in the universe.
640117: KRAUSS, W. - Zur Anthropologie des 18. Jahrhundert. Die Frühgeschichte der Menschheit im Blickpunkt der Aufklärung. Herausgegeben von Hans Kortum und Christa Gohrisch.
636848: KRAUSS, L.M. - A universe from nothing. Why there is something rather than nothing. With an afterword by Richard Dawkins.
636705: KRAUSZ, M. - Rightness and reasons. Interpretation in cultural practices.
620335: KRAYE, J., SAARINEN, R. , (ed.) - Moral philosophy on the threshold of modernity.
614606: KRECK, WALTER, GEYER, H.G., REIFFEN, H. , KLAPPERT, B, (Hrsg.) - Freispruch und Freihet. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65. Geburtstsag.
617386: KRECKEL, R. - Soziologische Erkenntnis und Geschichte. Über Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytischen Orientierung in de Humanwissenschaften.
622948: KREEKEL, WILLEM, BAUD, JEAN CHRÉTIEN, VER HUELL, Q.M.R. - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807 - 1808. 2 delen.
609607: KREININ, M.E. - International economics. A policy approach.
627790: KRIEGER, L. - Kings and philosophers 1689-1789.
623733: KRINGS, H., BAUMGARTNER, H.M., WILD, C., (HRSG.) - Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Studienausgabe. Complete in 6 volumes.
598079: KRISHNA, D., BROWN, R., AHMED, M. - Teaching and research in philosophy: Asia and the pacific.
637173: KRISTELLER, P.O. - Greek philosophers of the hellenistic age.
613353: KRISTELLER, P., (ED.) - Iter Italicum + Iter Italicum accedunt Alia Itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries. 6 volumes.
631914: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
637416: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
639489: KRISTELLER, P.O. - Medieval aspects of renaissance learning. Three essays. Edited and translated by E.P. Mahoney.
583904: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
623352: KRISTEVA, J. - Étrangers à nous-mêmes.
629879: KRISTEVA, J. - Colette
638784: KRISTEVA, J. - De vreemdeling in onszelf
605693: KRISTEVA, J. - Contre la dépression nationale. Entretien avec P. Petit.
633092: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
633104: KRISTEVA, J., BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, WEL, F. VAN, (RED.) - Julia Kristeva.
635440: KRISTEVA, J. - Les nouvelles maladies de l'âme.
600687: KRISTEVA, J. - Séméiotiké. Recherches pour une sémanalyse.
16719: KROES, R., (ED.) - The American West. As seen by Europeans and Americans.
636877: KROL, GERRIT - Een rei van ger. Linosneden Ellen Krol.
608605: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. Met 120 afbeeldingen.
629488: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus. 2 parts in 1 volume.
636277: KRONTHAL, P. - Lexikon der technischen Künste. 2 volumes.
631577: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - De wijsbegeerte van fin de siécle.
638376: KROP, H.A., RULER, J.A. VAN, VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
578403: KROY, M. - Mentalism and modal logic. A study in the relations between logical and metaphysical systems.
579464: KRUG, WILHELM TRAUGOTT - Handbuch der Philosophie un der philosophischen Literatur. 2 volumes.
637629: KRUGMAN, P. - Stop deze depressie nu
638211: KRUGMAN, P. - The return of depression economics and the crisis of 2008.
1392: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
639941: KRUIDKUNDE - Eerste beginselen der kruid-kunde. Tot onderrichting en vermaak voor het schoone geslacht; als ook voor die genen die de eerste beginselen der kruid-kunde beoefenen. 3 delen in 1 band.
583755: KRUMM-HELLER, A. - Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe.
4184: KRYGIER, M., (ED.) - Marxism and communism: posthumous reflections on politics, society, and law.
634982: KUBBINGA, H. - The molecularization of the world picture, or the rise of the Universum Arausiacum. Complete in two volumes.
622331: KUENEN, J.P. - Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam tot een blijvenede herinnering aan het 150-jarig bestaan 1769-17 augustus-1919. Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren.
622405: KUHLENBECK, H. - Mind and matter. An appraisal of their significance for neurologic theory. With 16 figures.
633578: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
603943: KUHN, F. - Altchinesische Staatsweisheit. Mit 12 Illustrationen.
600488: KUHN, H. - Der Weg vom Bewusstsein zum Sein.
623676: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
623695: KUHN, HUGO, CORMEAU, C. , (Hrsg.) - Deutsche Literatur im Mittelalter. Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken. Mit 52 Abbildungen.
622834: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
636963: KUHN, T.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties
630079: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
631759: KUIPER, Y., RUIJTER, A. DE, (RED.) - De menselijke conditie. Speurtocht naar partnerschap.
615607: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
598228: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
638936: KUIPERS, T.A.F., FESTA, R., ALISEDA, A., (ED.) - Confirmation, empirical progress, and truth approximation. Essays in debate with Theo Kuipers. Volume 1.
638938: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - General philosophy of science: focal issues.
638937: KUIPERS, T.A.F. - Structures in science. Heuristic patterns based on cognitive structures. An advanced textbook in neo-classical philosophy of science.
630321: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - What is closer-to-the-truth? A parade of approaches to truthlikeness.
638934: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
634581: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - What is closer-to-the-truth? A parade of approaches to truthlikeness.
638935: KUIPERS, T.A.F., FESTA, R., ALISEDA, A., (ED.) - Cognitive structures in scientific inquiry. Essays in debate with Theo Kuipers. Volume 2.
585014: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
621289: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
626918: KUKLA, A. - Studies in scientific realism.
635705: KÜNG, H. - Christ sein.
634175: KÜNG, H. - Bestaat God? Antwoord op de vraag naar God in deze tijd. Nederlandse vertaling. T. van der Stap.
591177: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
636442: KUNG, H. - Ewiges Leben?
636443: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
14445: KÜNG, H., HÄRING, H., KUSCHEL-K.J., (HRSG.) - Hans Küng. Weg und Werk. Mit einer Bibliographie von M. Gentner.
617545: KÜNG, H. - Mon combat pour la liberté. Memoires.
628951: KÜNG, H. - Theologie im Aufbruch, Eine ökonomische Grundlegung.
589633: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised ed. Transl. from the German by E.C.M. Mays and rev. by the author.
603292: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
604548: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
609662: KÜNG, H. - Is de kerk nog te redden? Vertaald uit het Duits door Karl van Klaveren.
630825: KÜNNE, W. - Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie.
633717: KÜNNE, W. - Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie.
633335: KÜNNE, W. - Conceptions of truth.
635137: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
623187: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
617109: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
622069: KUNST, J. - Filosofie van der muziekwetenschap.
615081: KUNZE, M. - Highroad to the stake. A tale of witchcraft
4106: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
600557: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
606880: KUPPEVELT, J. VAN - Topic and comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
637185: KURTZ, P. - The new skepticism. Inquiry and reliable knowledge.
637417: KUSTERS, W. - Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten.
631693: KUTSCHERA, F. VON - Sprachphilosophie. 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
633852: KUTTER, H., GEIGER, M., LINDT, A., (HRSG.) - Hermann Kutter in seinen Briefen 1883 - 1931.
633853: KUTTER, H., KUTTER, H. JR. - Hermann Kutters Lebenswerk.
633854: KUTTER, H. - Plato und Wir.
601855: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
625801: KUYPERS, K. - Verspreide geschriften. 2 delen.
635602: KUYPERS, K., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie.
638284: KVANNIG, J.L. - The possibility of an all-knowing God.
624141: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
16698: KWANT, R.C., HOUTEN, J. VAN - Maatschappijkritiek. Verkenning van het verschijnsel maatschappijkritiek.
606659: KWANT, R.C., IJSSELING, S., (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
631446: KWANT, R.C. - Mens en kritiek. Een analyse van de functie van de kritiek in het menselijk bestaan.
607072: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
624088: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
570898: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
631447: KWANT, R.C. - Ontmoeting van wetenschap en arbeid.
569456: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
634341: KYRALA, A. - Theoretical physics: applications of vectors, matrices, tensors and quaternions.
613570: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
638326: LAAT, A.H.M. (TON) DE - Mus musculus. De heruitgave van een in 1925 verschenen proefschrift ter ontbunseling van de historische identiteit, betekenis en reikwijdte van de huismuis maar vooral ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Vistjebjorg, Denemarken.
618414: LABANDE, E.R. - Spiritualité et vie littéraire de l'Occident, Xe-XIVe s.
573717: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
16723: LACAN, J., DOR, J. - Introduction à la lecture de Lacan. 1: L'inconscient structuré comme un langage.
580532: LACAN, J., JURANVILLE, A. - Lacan et la philosophie.
622462: LACAN, J., FAGES, J.B. - Compendre Jacques Lacan.
627192: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
627611: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
607159: LACEY, A.R. - Modern philosophy. An introduction.
604046: LACHS, J. - Mind and philosophers.
638614: LACLOS, PIERRE CHODERLOS DE - Oeuvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par Laurent Versini.
614891: LACRETELLE, CHARLES - Histoire de France, pendant Le dix-huitième siècle. Cinquième édition. 4 volumes.
638771: LADEMACHER, H., (HRSG.) - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. 2 volumes
610294: LADNER, M. - Die Lehre des Buddha.
631298: LADNER, M. - Gotamo Buddha. Sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde. Dargestellt an Hand des Paili-Kanons. Mit einem Bildnis Buddhas und einer Abbildung im Text.
628832: LADRIÈRE, J. - L'éthique dans l'univers de la rationalité
615136: DIOGENES LAERTIUS - Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Buch I-X. Übersetzt von aus dem Griechischen von Otto Apelt. Complete in 2 volumes
619405: LAET, S.J. DE, DANI, A.H., HERRMANNJ, J. , AL-BAKHIT, M.A., BURKE, P., (ed.) - History of humanity. Scientific and cultural development. 5 volumes.
2204: LAEVEN, A.H. - De 'Acta eruditorum' onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
637958: LAEY, OMER K. DE - Het werk van Omer K. de Laey. 2 delen.
638221: LAEYENDECKER, L. - Orde, verandering, ongelijkheid. Een inleiding tot de geschiedenis van de sociologie.
638508: LAFFERTY, P., ROWE, J., (ED.) - The dictionary of science.
590383: LAGARRIGUE, B. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la BIblothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe.
635684: LAGARRIGUE, B. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la BIblothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe.
615334: LAGRAVE, H. - Le théatre et le public a Paris de 1715 a 1750.
626939: LAKATOS, I., KOETSIER, T. - On Lakatos' philosophy of mathematics. An essay in quasi-empiricism.
639492: LAKATOS, I. - Mathematics, science and epistemology. Philosophical papers. Volume 2. Edited by J. Worrall and G. Currie.
639299: LAKOFF, G., NÚÑEZ, R.E. - Where mathematics comes from. How the embodied mind brings mathematics into being.
638516: LAKOFF, G., JOHNSON, M. - Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought.
639899: LAKSHMANJOO, SWAMI, HUGHES, J. - Self realization in Kashmir Shaivism. The oral teachings of Swami Lakshmanjoo. Foreword by Lance Nelson.
3969: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
628679: LAM, HERMAN JOHANNES, JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977). The life and work of a Dutch botanist.
2768: LAMARTINE, A. DE - Kopstukken uit de Franse revolutie. Portraits révolutionnaires
581732: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. 4 volumes.
624464: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. Quatrième édition ornée de quarante portraits-vignettes sur acier composés par Raffet. Complete in 4 volumes.
575539: LAMBERT, K., BRITTAN, G.G. - An introduction to the philosophy of science.
633423: LAMBERT, J.H. - Cosmological letters on the arrangement of the world-edifice
4923: LAMBERT, J.H., STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
602672: LAMBERT, F. - The Barbary wars. American independence in the Atlantic world.
636774: LAMBERT, G. - Estampes japonaises. Mémoires & merveilles de la Bibliothèque Nationale de France.
635755: LAMETTRIE, J.O. DE - Man a machine and man a plant
625040: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
623913: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
627226: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
622200: LAMMERS, W., (HRSG.) - Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1959.
638206: LAMPERT, E. - Studies in rebellion.
631902: LANCZKOWSKI, G. - Begegnung und Wandel der Religionen.
630766: LAND, S.K. - From signs to propositions. The concept of form in eighteenth-century semantic theory.
635914: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden
2100: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden
632494: LANDAU, M. - Political theory and political science. Studies in the methodology of political inquiry.
638929: LANDAU, L.D., LIFSCHITZ, E.M. - Elastizitätstheorie. In deutscher Sprache herausgegeben von Prof. Dr. Hans-Georg Schöpf. Vierte Auflage. Mit 28 Abbildungen.
579589: LANDESMAN, C. - An introduction to epistemology.
637481: LANDGREBE, L., BIEMEL, W., (HRSG.) - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
631090: LANE, F.K. - The letters of Franklin K. Lane. Personal and political. Edited by Anne Wintermute Lane and Louise Herrick Wall. With illustrations.
607739: LANG, B. - Art and inquiry.
639205: LANG, B. - The anatomy of philosophical style. Literary philosophy and the philosophy of literature.
601695: LANG, M. - Sprachtheorie und Philosophie. Zwei wissenschaftshistorische Analysen.
616329: LANG, B. - Writing and the moral self.
635741: LANGANKE, K., MARUHN, J.A., KOONIN, S.E., (ED.) - Computational Nuclear Physics 2. Nuclear reactions. With 12 figures and two program diskettes.
627676: LANGDON, S.H. - Semitic.
1412: LANGE, J. - The cognitivity paradox. An inquiry concerning the claims of philosophy.
634923: LANGE, F.A. - Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Mit dem Bild des Verfassers. Biographisches Vorwort und Einleitung mit kritischem Nachtrag in dritter, erweiterter Bearbeitung von Hermann Cohen. 2 volumes.
598091: LANGE, O. - Politische Ökonomie. Herausgegeben von P. Hess und H. Maier. Übersetzt von M. Müller nach der 4. polnischen Ausgabe. 2 volumes.
632039: LANGER, S.K. - An introduction to symbolic logic.
632939: LANGFELDT, J., (HRSG.) - Handbuch des Büchereiwesens. 3 volumes.
611749: LANGFORD, G. - Philosophy and education: an introduction.
9386: LANGLEY, P., SIMON, H.A., BRADSHAW, G.L., ZYTKOW, J.M. - Scientific discovery. Computational explorations of the creative processes.
608014: LANHAM, R.A. - Literacy and the survival of humanism.
626082: LAPRADE, VICTOR DE - Pernette. Édition illustrée de 27 compositions de Jules Didier. Gravées par Gauchard.
632229: LAQUEUR, W. - Deutschland und Russland. Übersetzt und mit Zustimmung des Autors leicht gekürzt von K.H. Abshagen.
624711: LARBAUD, VALERY, RAY, MARCEL - Correspondance. Introduction et notes de Françoise Lioure. 3 volumes.
625805: LARBAUD, VALERY, STOLS, A.A.M. - Correspondance 1925-1951. 2 volumes.
635381: LARDNER, RING, YARDLEY, J. - Ring. A biography of Ring Lardner.
590767: LAROCHEJAQUELEIN, MARIE-LOUISE VICTOIRE - Mémoires de madame la marquise de Larochejaquelein. Avec deux cartes du théatre de la guerre de la Vendée. Seconde édition, revue et corrigée. 2 parts in 1 volume.
617741: LAROUI, F. - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
575558: LASCARIS, A. - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt.
639889: LASCH, C. - The culture of narcissism. American life in an age of diminishing expectations.
639300: LASCH, C. - The culture of narcissism. American life in an age of diminishing expectations.
630502: LASKER, E. - Brettspiele der Völker. Rätsel- und mathematische Spiele.
636398: LASKI, H.J. - Inleiding tot de wetenschap der politiek
620193: LASN, KALLE - Cultuurkrakers. Een manifest tegen de ongebreidelde consumptiecultuur
624986: LASOWSKI, P.W. - Romanciers libertins du XVIIIe siècle. Édition établie sous la direction de Patrick Wals Lasowski, avec, pour ce volume, la collaboration d'Alain Clerval, Jean-Pierre Dubost, Marcel Hénaff, Pierre Saint-Amand et Roman Wald-Lasowski. 2 volumes.
15971: LASSALLE, F., TRAUTWEIN, C. - Über Ferdinand Lassalle und sein Verhältnis zur Fichteschen Sozialphilosophie.
631020: LASSEN, C., (ED.) - Anthologia sanscritica. Glossario instructa. Denvo adornavit Ioannes Gildemeister.
620296: LAST, J. - De Spaansche tragedie.
12733: LASZLO, E., (ED.) - Philosophy in the Soviet Union. A survey of the mid-sixties.
627303: LASZLO, E. - Kwantumshift in het wereldbrein. De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld
630378: LASZLO, E. - Kosmische visie. Wetenschap en het Akasha-veld
635832: LASZLO, E. - Je kunt de wereld veranderen. Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld. Een verslag van de Club van Budapest. Voorwoord van Mikhail Gorbatsjov. Bijdrage van Masami Saionji. Nawoord van Paulo Coelho. Vertalig van Marc Noordenbos.
639408: LATOUR, B. - Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij
596547: LAUENSTEIN, D. - Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes.
638483: LAUENSTEIN, D. - Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes.
621360: LAURENS, P., (ED.) - Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance. Textes choisis, présentés et traduits par Pierre Laurens. Avec la collaboration de Claudie Balavoine. 2 volumes.
626217: LAURIE, H. - Scottish philosophy in its national development.
613053: LAURILA, K.S. - Ästhetische Streitfragen.
624572: LAUWERIER, H. - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
638660: LAVELLE, L. - La philosophie Française entre les deux guerres.
633490: LAVELLE, L. - Règles de la vie quotidienne. Préface de Jean-Louis Viellard-Baron.
638700: LAVELLE, L. - Le mal et la souffrance.
616803: LAVELLE, L. - Traité des valeurs.Tome premier. Theorie génerale de la valeur.
615936: LAVER, J. , (RED.) - Het costuum. Een geschiedenis van de mode. Deel 3. Van de Tudors tot Lodewijk XIII.
1703: LAVINE, T.Z., TEJARA, V., (ED.) - History and anti-history in philosophy.
626929: LAVOISIER, A.L. , MCKIE, D. - Anotine Lavoisier. Scientist. Economist. Social reformer.
639452: LAVROV, P. - Historical letters
629783: LAW, S. - Filosofische fitness. Een levendige introductie in helder denken. Met illustraties van Daniel Postgate
628124: LAW, S. - Het geheim van de filosoof. Met illustraties van Daniel Postgate. Nederlandse vertaling Prometheus en Jan Blokhuis.
623348: LAW, V. , (ed.) - History of linguistics thought in the early middle ages.
588860: LAWSON, C.A. - Language, thought, and the human mind.
637078: LAWSON, H., APPIGNANESI, L., (EDS.) - Dismantling truth. Reality in the post-modern world. Based on a series of papers presented at a conference at the ICA and related materials.
639356: LAWVERE, F.W., SCHANUEL, S.H. - Conceptual mathematics. A first introduction to categories.
586711: LAY, R. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
629647: LEACH, E. , AYCOCK, D.A. - Structuralist interpretations of biblical myth.
639769: LEACH, E., (ED.) - The structural study of myth and totemism.
639597: LEAHY, D.G. - Novitas mundi. Perception of The history of being.
628098: LÉAUTAUD, P. - Correspondance générale de Paul Léautaud. Recueille par Marie Dormoy.
583299: LEBER, A., (HRSG.) - Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern. In Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
636683: LEBON, G. - Psychologie des foules. Avant-propos de Otto Klineberg.
636824: LECHER, E., (HRSG.) - Riecke Lehrbuch der Physik. Zu eigenem Studium und zum Gebrauche bei Vorlesungen. 2 volumes.
618702: LECOURT, D. - The mediocracy. French philosophy since 1968
639007: LEE, B., URBAN, G., (EDS.) - Semiotics, self, and society.
621076: LEE, R.B. - The Dobe Ju/'Hoansi.
4310: LEE, H.N., RECK, A.J., (ED.) - Knowledge and value. Essays in honour of Harold N. Lee.
635085: LEEDEN, A,C, VAN DER - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi.
604139: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
598289: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
583161: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
639222: LEEUW, G. VAN DER - Wegen en grenzen.
637704: LEEUW, G. VAN DER - Phänomenologie der Religion.
634059: LEEUWEN, R. VAN, (RED.) - Hollandse meesters uit Amerika. Mauritshuis Den Haag 28 september 1990 - 13 januari 1991. Catalogus: Ben Broos. Bijdragen: E. Buijsen, S. D. Kuretsky, W. Liedtke e.a.
623651: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
630628: LEEUWEN, T. VAN, MUIJEN, H., (RED.) - De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking.
639270: LEEZENBERG, M., VRIES, G. DE - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
634703: LEEZENBERG, M., VRIES, G. DE - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
635252: LEEZENBERG, M. - Rede en religie.Een verkenning.
630385: LEEZENBERG, M. - Rede en religie.Een verkenning.
630989: LEFF, G. - History and social theory.
622534: LEFF, G. - Heresy, philosophy and religion in the medieval west.
638615: LEHMANN, W.P. - A Gothic etymological dictionary. Based on the third edition of Vergleichendes Wörterbuch der Gothischen Sprache by Sigmund Feist. With bibliography prepared under the direction of Helen-Jo J. Hewitt.
611467: LEHMANN, J. - Buddha. Leben, Lehre, Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung.
627781: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
624848: LEHNING, P.B., SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
587871: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
601832: LEIBNIZ, G.W., SCHISCHKOFF, G., (HRSG.) - Beiträge zur Leibniz-Forschung.
15496: LEIBNIZ, G.W., MEYER, R.W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
627934: LEIBNIZ, G.W., BELAVAL, Y. - Leibniz critique de Descartes.
638725: LEIBNIZ, G.W. - Philosophische Werke in vier Bänden in der Zusammenstellung von Ernst Cassirer. Complete in 4 volumes.
609564: LEIBNIZ, G.W., KIRCHNER, F. - Leibniz's Psychologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft.
630311: LEIBNIZ, G.W., JOHANNSEN, C. - Leibniz. Roman seines Lebens.
637346: LEIBNIZ, G.W., FRIEDMANN, G. - Leibniz et Spinoza.
636267: LEIBNIZ, G.W. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie. Principes de la nature et de la grace fondés en raison. Monadologie. Auf Grund der kritischen Ausgabe von A. Robinet (1954) und der Übersetzung von A. Buchenau mit Einführung und Anmerkungen herausgegebenvon H. Herring.
625962: LEIBNIZ, G.W. - Monadologie und andere metaphysische Schriften. Discours de métaphysique, La monadologie, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Herausgegeben, übersetzt, mit Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Ulrich Johannes Schneider.
634545: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
634516: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
637976: LEIBNIZ, G.W., MACDONALD ROSS, G. - Leibniz. Nederlandse vertaling: H. Daalder.
628452: LEIBNIZ, G.W., HIRSCH, E.C. - Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. Mit 8 Abbildungen auf Tafeln und 52 im Text.
636914: LEIBNIZ, G.W., POSER, H., LI. W., (HRSG.) - Leibniz' Philosophie. Über die Einheit von Metaphysik und Wissenschaft.
637122: LEIBNIZ, G.W., JOLLEY, N., (ED.) - The Cambridge companion to Leibniz.
637123: LEIBNIZ, G.W., BROWN, S. - Leibniz.
597609: LEIFER, R. - Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid.
640004: LEIRIS, MICHEL - Journal 1922 - 1989. Édition établie, présenté et annoté par Jean Jamin.
595279: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
636436: LEITER, A. - Die Uhr. Zeitmesser und Schmuck in fünf Jahrhunderten. Ausstellung im Schmuckmuseum Pforzheim vom 10. Juni 1967 bis 16. Juli 1967.
627818: LEITES, E. , (ed.) - Conscience and casuistry in early modern Europe.
624580: LEJEUNE DIRICHLET, P.G., MONNA, A.F. - Dirichlet's principe. A mathematical comedy of errors and its influence on the development of analysis.
639364: LEMAINE, G., MACLEOD, R. , MULKAY, M., WEINGART, P., (EDS.) - Perspectives on the emergence of scientific disciplines.
638807: LEMAIRE, T. - Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding.
625289: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
638195: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
627053: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
639551: LEMAIRE, T. - Met lichte tred. De wereld van de wandelaar.
632742: LEMAITRE, CHARLES - Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande fait en mil cent quatre vint et un. Texte établi et annoté par Gilbert van de Louw. Préface de René Tavenaux. Introduction sur l'histoire de la civilisation des Pays Bas par Gilbert van de Louw.
638705: LEMCKE, C. - Populäre Aesthetik. Mit 55 Illustrationen.
570024: LEMONCHOIS, M. - Pour une éducation esthétique. Discernement et formation de la sensibilité. Préface de R. Barbier.
634000: LEMS, H., (ED.) - Mission history & mission archives.
613567: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
598100: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
623916: LENK, H. - Kleine Philosophie des Gehirns.
622368: LENK, H. - Das Denken und sein Gehalt
636565: LENNON, T.M. - The battle of the gods and giants. The legacies of Descartes and Gassendi, 1655 - 1715.
618365: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
631683: LENSINK, J.H. - De onmogelijkheid van God en de noodzakelijkheid van het absolute. Voorbij het absolutisme en relativisme.
627244: LENTE, D. VAN - Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
574024: LENZEN, V.F. - Procedures of empirical science.
589506: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Boek 1. Ingeleid., vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
589511: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
620271: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingel., vert. en geannot. door R. Lemm.
615875: LEONARDI, C., AVESANI, R., BERTINI, F., (ED.) - Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII + Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). 28 volumes.
617110: LEONOW, LEONID, OPITZ, R. - Leonid Leonow. Philosophie und Komposition.
624013: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
623339: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
630154: LEONTIUS VON NEAPOLIS, RYDÉN, L. - Das Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontius von Neapolis.
623970: LEONTIUS OF NEAPOLIS, KRUEGER, D. - Symeon the holy fool. Leontius's life and the late antique city.
630072: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. 2 delen.
629758: LEPETIT, B. - Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale.
627462: LEQUIN, Y. - Histoire des Français XIXe-XXe siècles. 3 volumes.
617872: LEROI-GOURHAN, M.A., CHAMPION, M.P., DE FONTANÈS, M. D., (ed.) - VIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris - 30 julliet - 6 août 1960. Publié acec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique. Tome II. Ethnologie (deuxième volume).
635553: LESAGE, A.R. - Gil Blas de Santillane. Edition réduite et revisée par Léo Claretie. Illustrations de Maurice Leloir.
622188: LESHAN, L., MARGENAU, H. - Einstein's space & Van Gogh's sky. Physical reality and beyond.
587266: LESHAN, L., MARGENAU, H. - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh. Geautoriseerde vertaling: G.P.A. van Daelen.
625383: LESSING, T. - La haine de soi. Le refus d'être juif. Traduit de l' Allemand par M.R. Hayoun.
624258: LESSING, G.E. - De opvoeding van de mensheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. Sperna Weiland.
628897: LESSING, G.E. - Laocoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie
607936: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
630098: LESSNOFF, M. - The structure of social science. A philosophical introduction.
634087: LEUCHTMANN, H., (RED.) - Terminorum musicae index septem linguis redactus. Polyglottes Wörterbuch der musikalischen Terminologie: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, ungarisch, russisch. Polyglot dictionary of musical terms: English, German, French, Italian, Spanisch, Hungarian, Russian.
636483: LEUCIPPUS, DEMOCRITUS - The atomists Leucippus and Democritus. Fragments. A text and translation with a commentary by C.C.W. Taylor.
614175: LÉVEILLÉ-MOURIN, G. - Le langage chrétien, antichrétien de la transcendance: Pascal - Nietzsche.
616102: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. 3 delen.
631584: LEVENTHAL, R.S., (ED.) - Reading after Foucault. Institutions, disciplines, and technologies of the self in Germany, 1750 - 1830.
632999: LÉVI-STRAUSS, C., CHARBONNIER, G. - Conservations with Claude Lévi-Strauss
638998: LÉVI-STRAUSS, C. - Het trieste der tropen
635107: LÉVI-STRAUSS, C., RUIJTER, A. DE - Een speurtocht naar het denken. Een inleiding tot het structuralisme van Claude Lévi-Strauss.
628133: LÉVI-STRAUSS, C. - Anthropologie structurale. Avec 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations hors-texte.
627773: LÉVI-STRAUSS, C. - La potière jalouse.
635635: LÉVI-STRAUSS, C. - Anthropologie structurale. Avec 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations hors-texte.
627952: LÉVI-STRAUSS, C., PENNER, H. , (ED.) - Teaching Lévi-Strauss. Edited with an introduction.
625344: LÉVI-STRAUSS, C. - Oeuvres. Préface par Vincent Debaene. Édition établie pa Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff.
609246: LÉVI-STRAUSS, C., POUILLON, J., MARANDA, P., (ED.) - Échanges et communications. Melanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire. 2 volumes.
634881: LEVI, A. W. - Philosophy as social expression
632477: LÉVI-STRAUSS, C., LEACH, E. - Claude Lévi-Strauss.
20908: LÉVI-STRAUSS, C., GLUCKSMANN, M. - Structuralist analysis in contemporary social thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser.
638038: LÉVI-STRAUSS, C., LEMAIRE, T. - Claude Lévi-Strauss. Tussen mythe en muziek.
630763: LEVIN, S.R. - Metaphoric worlds. Conceptions of a romantic nature.
611719: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
633179: LEVINAS, E., COHEN, D., MARION, J.L., CHALIER, C., ROLLAND, J. - Rue Descartes. Collège international de philosophie. Emmanuel Levinas.
633185: LEVINAS, E., DUPUIS, M., (ED.) - Levinas et contrastes. Préface de Paul Ricoeur.
639257: LEVINAS, E., DERRIDA, J. - Adieu á Emmanuel Lévinas.
637482: LEVINAS, E. - Totality and infinity. An essay on exteriority
618310: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
630598: LEVINAS, E. - Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Mit einem Gespräch zwischen Emmanuel Levinas und Christoph von Wolzogen als Anhang Intention, Ereignis und der Andere.
633664: LEVINAS, É., HENRIX, H.H., (Hrsg.) - Verantwortung für den Anderen - und die Frage nach Gott. Zum Werk von Emmanuel Levinas.
633653: LÉVINAS, E., FUNK, R. - Sprache und Transzendenz im Denken von Emmanuel Lévinas. Zur Frage einer neuen philosophischen Rede von Gott.
633547: LEVINAS, E., GOUD, J. - God als raadsel. Peilingen in het spoor van Levinas.
633508: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
633507: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
633248: LEVINAS, E., STRASSER, S. - Jenseits von Sein und Zeit. Eine Einführung in Emmanuel Levinas' Philosophie.
633177: LEVINAS, E. - En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Réimpression conforme à la première édition suivie d'essais nouveaux.
634006: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
4445: LEVINAS, E., GUIBAL, F. - et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines II. Emmanuel Levinas.
616786: LEVINAS, E., TAMINIAUX, J., (ed.) - Emmanuel Levinas.
637893: LEVINAS, E., BURGGRAEVE, R. - Emmanuel Levinas et la socialité de l'argent. Un philosophie en quête de la réalité journalière. La genèse de socialité et argent ou l'ambiguïté de l'argent.
629698: LÉVINAS, E. - Exercices de la patience. No 1.
615717: LÉVINAS, E. - Wenn Gott das Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Übersetzt von Thomas Wiemer Mit einem Vorwort von Bernhard Casper.
615720: LÉVINAS, E., BECKER, J. - Emmanuel Levinas. Anstösse für eine Moraltheologie unserer Zeit.
607069: LEVINAS, E., CIARAMELLI, F. - Transcendance et éthique. Essai sur Lévinas.
636288: LEVINAS, É., HENRIX, H.H., (Hrsg.) - Verantwortung für den Anderen - und die Frage nach Gott. Zum Werk von Emmanuel Levinas.
616130: LEVINAS, E., KEMP, P. - Levinas. Une introduction philosophique. Texte révisé par l'auteur pour l'édition française et traduit du danois par Hélène Politis.
633857: LEVINAS, E., HAUCK, D. - Fragen nach dem Anderen. Untersuchungen zum Denken von Emmanuel Levinas mit einem Vergleich zu Jean-Paul Sartre und Franz Rosenzweig.
633266: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
615735: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
615716: LÉVINAS, E. - Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani.
639454: LEVINAS, E., ENGELEN, J.C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet. Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
631724: LEVINE, N. - Het hart van de revolutie. De Boeddha's radicale lessen over vergeving, mededogen en vriendelijkheid
638864: LEVY, J. (PREMANANDANATH) - Immediate knowledge and happiness. Non-dualistic Vedanta, its doctrine, practice, and some general applications.
600679: LÉVY-BRUHL, L. - L'ame primitive.
567989: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. Avec 4 planches hors-texte.
588636: LÉVY, B.H. - La barbarie a visage humain.
16788: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
578621: LÉVY, B.H. - La pureté dangereuse.
9027: LÉVY, B.H. - American vertigo.
637638: LEWIN, R. - Complexiteit. Wetenschap op de rand van chaos. Nederlandse vertaling P. Adelaar.
577118: LEWIN, L. - Het clandestiene boek 1940-1945.
617240: LEWIS, H.D., (ED.) - Clarity is not enough. Essays in criticism of linguistic philosophy.
628127: LEWIS, M.G. - Romantic tales. In four volumes. Complete in 4 volumes.
629037: LEWIS, D. - Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Posner und Detlef Wenzel.
634748: LEWIS, E. - In search of the gyr-falcon. An account of a trip to North-West Iceland. With a memoir of the author. Twenty-four photographs and a map.
2654: LEWIS, H.D., (ED.) - Contemporary British philosophy. Personal statements. Third series.
636728: LEWIS, I.M., (ED.) - History and social anthropology.
585961: MEYERS LEXIKON - Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa 5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen. 15 volumes
612301: LEYDEN, W. VON - Remembering. A philosophical problem.
634892: LHOT, P. - Peinture de paysage et esthétique de la dé-mesure. (XVIIIe et début XIXe siècle).
591378: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
631209: LIBBRECHT, U. - Oosterse filosofie. Een inleiding.
638109: LIBBRECHT, U. - Oosterse filosofie. Een inleiding.
639059: LIBBRECHT, U. - Oosterse filosofie. Een inleiding.
632683: LIBERA, A. DE - Penser au Moyen Âge.
635423: LIBERA, A. DE - La philosophie médiévale.
616116: LIBERTSON, J. - Proximity Levinas, Blanchot, Bataille and communication.
635693: LIBET, B., FREEMAN, A., SUTHERLAND, K., (ED.) - The volitional brain. Towards a neuroscience of free will.
634264: LICHT, A. - Sound art. Beyond music, between categories. Foreword by Jim O'Rourke.
630560: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe + Kommentar zu Band I und II und Band III. Herausgegeben von Wolgang Promies. 6 volumes.
634412: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe + Kommentar zu Band I und II und Band III. Herausgegeben von Wolgang Promies. 6 volumes.
7966: LICHTENSTEIN, R., BRUGGER, I., STEININGER, F., (HRSG.) - Roy Lichtenstein. Mit Beiträgen von Markus Brüderlin, Robert Rosenblum, Florian Steininger.
637297: LICHTHEIM, G. - Marxism. An historical and critical study.
628934: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Herausgegeben von M. Rohrkrämer.
615029: LIEBE, GEORG - Soldat und Waffen-Handwerk. Mit 184 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles.
576694: LIEBENTRAU, H.G. - Vrijstaat.
709: LIEBENTRAU, H.G. - Een kleine drentse suite. Voor Ger Kleis.
621822: LIEBIG, JUSTUS VON - Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
622994: LIEBIG, JUSTUS VON, DECHEND, H. VON - Justus von Liebig in eigenen Zeugnissen und solchen seiner Zeitgenossen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Willy Hartner. Mit 4 Abbildungen.
632460: LIEBIG, JUSTUS VON - Reden und Abhandlungen.
624029: LIEBIG, JUSTUS VON - Brieven over scheikunde van Justus Liebig. Uit het Engelsch vertaald door I.C. Kruseman. 2 delen.
620618: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert.
591499: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
600578: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
635817: LIEBKNECHT, K., LUXEMBURG, R. - Erinnerungen. Zum 100. Geburtstag von Karl Liebknecht und Rosa Luzemburg.
610069: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
620544: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
613151: LIEDTKE, R. - Wir privatisieren uns zu Tode. Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft.
638889: LIEFTINCK, G.I. - Varia codicologica. Essays presented to G.I. Lieftinck. 5 volumes.
611711: LIEPE, W. - Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte.
632148: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
587759: LIGT, B. DE - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. 2 delen.
625444: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
621860: LIJNDRAJER, KAREL - Drente's recht op sessie ter generaliteit.
595969: LIJSTER, T., SIETSMA, J. - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
629578: LIMBORCH, FRANS VAN, BOLSTRA, MELCHIOR - Beschryving van het oude Batavische zeestrant; mitsgaders onderzoek of Vrankryk en Engelandt voor heen door het kanael van een gescheiden zyn geweest ; voorts uit welke haven Julius Caezar naer Engelandt is overgestoken, en of het eiland Brittia, waer van by Procopius gemelt wordt, een gedeelte van Out Batavien geweest zy; als mede een naeukeurig bericht wanneer het graafschap van Hollandt is opgerecht, en eenige aantekeningen den mondt des Rhynstrooms, de haven by Katwijk op Zee, en eenige andere Nederlandsche oudheden betreffende (...). Met nodige landkaerten verrykt.
635382: LINCOLN, ABRAHAM, MCCRARY, P. - Abraham Lincoln and reconstruction. The Louisiana experiment.
607939: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
612144: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
635971: LINDBERG, D.C., WESTMAN, R.S., (ED.) - Reappraisals of the scientific revolution.
634558: LINDBERG, D.C., WESTMAN, R.S., (ED.) - Reappraisals of the scientific revolution.
611562: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët.
634254: LINDE, A. - Particle physics and inflationary cosmology
566476: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614844: LINDEBOOM, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
626400: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614081: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...3. De verhalen van richters en koningen.
574140: LINDER, B. VAN - Model logics for rational agents.
632714: LINDHARDT, J. - Rhetor, poeta, historicus. Studien über rhetorische Erkenntniss und Lebensanschauung im italienischen Renaissancehumanismus.
609685: LINDIJER, C.H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
590316: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaaldf door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590314: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
610290: LINSSEN, R. - Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Roger Godel. Notes du Masson-Oursel et de A. David-Neel. Nouvelle édition.
636762: LION-GOLDSCHMIDT, D., MOREAU-GOBARD, J.C. - Chinese art. Bronze. Jade. Scupture. Ceramics
630812: LIPPMANN, W. - A preface to morals. With the original New Republic review by Edmund Wilson.
599419: LIPSET, S.M., HOFSTADTER, R., (ED.) - Sociology and history: methods.
632668: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
606613: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. Quam curaverunt edendam J. De Landtsheer et J. Kluyskens.
632667: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an English introduction.
621454: LIPSIUS, J., GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie. Avec la collaboration d' Irène Vertessen.
632539: LIT, A.C. - Tussen genoom en moraal. Een natuurlijke historie van moreel gedrag.
635706: LITT, T. - Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewusstseins. Mit Geleitworten von Eduard Spranger und Wilhelm Roessler zum 75. Geburtstag des Verfassers.
6009: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
567171: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
598331: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung. Dritte, verbesserte Auflage, erweitert um die Abhandlung: Philosopische Anthropologie und moderne Physik.
5952: LITT, T. - Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie.
2159: LITT, T. - Philosophie und Zeitgeist.
567172: LITT, T. - Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes.
6004: LITT, T. - Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens.
637313: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
7208: LITT, T. - Ethik der Neuzeit.
599363: LITWACK, L.F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
636818: LIU, C.L. - Elements of discrete mathematics.
621148: TITUS LIVIUS - Oeuvres complètes de Tite-Live avec la traduction Française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M.E. Pessonneaux, M. Blanchet et M. Carpentier. 6 volumes.
595527: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen
633319: LLOYD, G.E.R. - Early Greek science: Thales to Aristotle.
633428: LLOYD, G.E.R. - Greek science after Aristotle.
632091: LLOYD, G. - Providence lost.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

6/8