Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0040735: KEULEN, DIRK VAN; HARINCK, GEORGE; BRINK, GIJSBERT VAN DEN (RED.) - Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler
001105: KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie / Bibliography G. C. Berkouwer
0033400: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land
0044216: KEUNING, P. JELLE - Mooi Onder-dak. Vermaningen Voor Doopsgezinden
0043664: KHALIDI,TARIF - Woorden van Jezus in de Moslimtraditie
0038176: KIEBOOM, A - Wonderen des Allerhoogsten. In voorzienigheid en genade
0034440: KIEFT, A. VAN DE (OUDERLING GER.GEM-BARNEVELD) - Korte overdenkingen
0033948: KIENLE, HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der synkretischen Münze
000574: KIERKEGAARD, SØREN - Stadien auf des Lebens Weg
0041296: KIERKEGAARD, SÖREN - Abschlieszende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (Erster Teil)
0030761: KIERKEGAARD, SÖREN - Christliche Reden
0033813: KIERKEGAARD, SÖREN - Richtet selbst. Zur Selbstprüfung der gegenwart anbefohlen, zweite Reihe
0041628: KIERKEGAARD, SÖREN - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners
0028867: KIERKEGAARD, SÖREN - Zwölf Reden: Zasammengestellt v. A (Albert) Bärthold
0032231: KIESKAMP, DRS. R.H. - Ontwaken.... Als de moerbeziënbomen ruisen
0040590: KIESKAMP, DRS. R.H - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden
0024265: KIEVIT, DS. L. - Een goede raad en een groote troost (Preken)
0044179: KIEVIT, DS.I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
0046104: KIEVIT, DS. I - Vreugde bij de Bron. Verspreide geschriften van Ds. I. Kievit
0046107: KIEVIT,I - Tweeërlei kinderen des Verbonds
0046105: KIEVIT, DS.I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
0031974: KIEVIT, DS. L. - Geloven... en dat vandaag!
0046109: KIEVIT, DS. I. - Tweeërlei kinderen des Verbonds. Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
0046108: KIEVIT,I V.D.M. - Tweeërlei kinderen des Verbonds
0044066: KIEVIT, DS. L - Simson. Leven verscheurd tussen hartstocht en godsvrucht
0046106: KIEVIT,I V.D.M. - Tweeërlei kinderen des Verbonds
0040446: KIEVIT, L (V.D.M.) - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen van div. auteurs t.g.v. 65ste verjaardag ds. Kievit
0043563: KIEVIT,I - Hosanna den Zone Davids
0023065: KIEVIT, DS. L. - Elia, mijn God is de Heere.
0035537: KIEVIT, DS. I. - Een troostbrief van Calvijn (met aanteekeningen)
0043224: NAM JOON KIM - Selected Works of Nam Joon Kim (7 volumes)
0038627: KING, ROBERT H - The Meaning of God
002434: KIPPENBERG, H.G. & WEWERS, G.A. - Grundrisse zum Neuen Testament
0043237: EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE - 400 jahre Bedburger Synode
0025881: KIRK, J. ANDREW - What is Mission? Theological explorations
0033845: KIRKELS, VINCENT (RED.) - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd?
0036830: KIRKLAND, KEVIN; MCLLVEEN, HOWARD - Full Circle. Spiritual Therapy for the Elderly
0039986: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (SJ) UND ANDEREN - Lexikon der Chrislichen Ikonographie (8 Bände, Compleet)
0037642: KIST,EWALDUS - Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen, met voorrede van dezelfs oudsten zoon
0042059: KITS, J - Israël. Het land waar wonderen werkelijkheid werden
0044948: KLAASSEN, ANNE-MARIE - Onderweg Met God. Verrassende Ontdekkingen.
0039930: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 1: Een Paulusjaar
0039931: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 2: Een Paulusreis
0045259: KLAPWIJK, DR.CEES - Nachtboek Voor Eenzamen. Heilzaam Egoïsme
0045750: KLAVARSKRIBO - Psalmen en Gezangen (Ned. Herv. Kerk) met voor-, tussen- en naspelen. Deel I: Psalmen en Enige Gezangen.
0045359: KLAVARSKRIBO - Gezangen Voor Den Eeredienst Der Nederlandsche Hervormde Kerk. In Opdracht van De Algemeene Synode Der Nederlands Hervormde Kerk opnieuw Verzameld En Bewerkt. KLAVARSKRIBO
0045751: KLAVARSKRIBO - ZANGBUNDELvoor huisgezin en samenkomsten, 899 liederen en koren geschikt voor orgel, Piano
0042141: KLEIJN, JOEN - Boerderijen in Nederland
0045941: KLEIN, GERRIT EN DICK STEENKS RED. - De Waarheid is Theocratisch (Van Ruler)
0028020: KLEIN, P. - Momenten uit de Toledooth van Izaäk
0023717: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek. (Diss.)
0045022: KLEIN-ZOUTENDIJK, GERRIT EN STEENKS, DICK (RED.) - Innige Uitingen. Opstellen Aangeboden Bij Het Afscheid Van Dr.J.H. van De Bank En Dr.A.Noordegraaf.
0033775: KLEINER, JULIEN (E.A.) - Uitverkoren, voorrecht of last? (Ojec-serie 7)
0032120: KLEINHEYER, BRUNO - Gottesdienst der Kirche. handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 7.1: Sakramentliche Feiern I. Die Feiem der Eingliederung in die Kirche
0045401: KLEPPE, DS. J.M. - Opzoekende Liefde
0039398: KLERK, G. DE - Een taak die verrijkt.Vandaag ouderling zijn
0038395: KLEYBOLDT, NORBERT (HG.) - Paulus. Identität und Universalität des Evangeliums
0046069: KLIJN, DR. A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe testament
0034612: KLIJN, A.F.J. - SETH in Jewih, Christian and Gnostic Literature
0041423: KLIJN, HUIB - Wandelen met God. Het leven als een pelgrimage
0036539: KLIJSEN, SJEF - Paradijs - Zondeval - Redding
0040300: KLINKEN, J. VAN; VOGELAAR, L - In 't bangst gevaar. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
0036527: KLINKEN, DR. L.D. VAN - Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke peadagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw (Diss.)
0030942: KLINKEN, JAAP VAN - Diakonia. Mutual Helping with Justice and Compassion
0024480: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, Bestaande in CCLXXVIII prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt
0029707: KLIS, J. VAN DER-VAN EIJK - Inventaris van de archieven van de gemeente Papekop
0046126: KLOKKE, DS MARGREET - Een brug van Fluweel Gebeden
000485: KLOOTWIJK, EEUWOUT - Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha
0036552: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal
0042174: KLUIS, DS. A.T.W. DE (HOOFD-LEGERPREDIKANT) - Geeft acht!
0032129: N.H. GEMEENTE KLUNDERT - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
0039178: KNAPPERT, L EN BEEKMAN, A.A - Geschiekundige Atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
0045715: KNECHT, ROBERT J. - The French religious wars, 1562-1598.
0036049: KNEGT, DS. G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties (Feeststoffen)
0036161: KNEPPER, J.A - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de prakrijk rond het jaar 2000
0045669: KNETSCH, F.R. - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge. Avec un resume (Proefschrift)
0038404: KNEVEL, ANDRIES - Geloven doet pijn
0044538: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal Gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde Voormannen
0026707: KNEVEL, DRS. A.G. - De wereld in huis. Het christelijk huisgezin en televisie
0031285: E.O. (A.G. KNEVEL, E.A.) - Theologische verkenningen. Deel 8: Verkenningen in jesaja)
0035586: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van hart. Willem Teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
0026910: KNEVEL, ANDRIES - Is het waar?
0037645: KNEVEL, R - Leven in vrijheid. DVD: Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid.
0038626: KNIGHT, DOUGLAS H - The Eschatological Economy. Time and the hospitality of God
0037386: KNIJFF, HENRI DE - Schaarste en overvloed
0035600: KNIJFF, ERNST - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
0045757: KNOL, DS, G. E.A. - Twee sporen één weg. Gedenkboek ter gelegenheid van 100 jaar Gereformeerde Kerk in Oosterend e.o.
0045520: KNOWLES, ELIZABETH (EDITOR) - The Oxford Dicitionary of Phrase and Fable
0024786: KOBIALKA, DR. MARTIN, H. - Mehr als Brot. Wesen und Werk der Adventmission
0031229: KOCH, L. (S.J.) - Die Römischen Katakomben in Valkenburg. Ein neues Denkmal Christlicher Altertümer
0033907: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessie Helvetica Posterior
0044145: KOE, SALOMON, SIEWARD DE - De Conjecturaal-critiek En Het evangelie Van Johannes
002138: KOEHLER, L., & W. BAUMGARTNER - Lexicon in Veteris Testamenti libros
0035984: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - Lexion in Veteris testamanti Libros. Wörterbuch zum Herbräischen en Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testamens, in Deutscher und Englischer Sprache. Toegevoegd Supplemenrtum
0045118: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Volume 1. The New Koehler.Bauwgartner in English
0027285: KOEHLER, LUWWIG ET BAUMGARTNER, W. - Supplemtum ad Lexion in Veteris Testamenti Libros
0035592: KOEIJER, DS. JOZ. A. DE - Van preken krijg ik nooit genoeg. Uit het leven van Spurgeon
0044061: KOEKKOEK, DS. H.G. - De Zegen; Wat is Dat
0040074: KOEKOEK, HANS - Schuld? Interviews over schuldgevoelens en de verwerking daarvan
0045814: KOENDERS, A.J. - Handboek Der Liturgie ( 2 Dln kompleet))
0040619: KOENEN, SANDER - Peter van Uhm. Ik koos het wapen. Voormalig Commandant der Strijdkrachten
0024554: KOETSVELD, C.E. VAN - De Vrouw in den Bijbel
0025273: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Novellen. Derde deel: Godsdienstige en zedelijke novellen. Eerste verzameling.
0025274: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. Vierde deel. Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
0025276: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Nnovellen. Tiende deel. Het Menschelijk leven in drie woorden
0037793: KOEVOETS, TON - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
0035974: KOHLBRUGGE,DR. H.F. - Hebreeën 1 - 6
0035183: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Het zevende kapittel van den Brief van Paulus aan de Romeinen, in uitvoerige omschrijving
0023148: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent.
0031822: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Negen leerredenen, gehouden in 1871
0032273: KOHLBRUGGE, H.F. - Achtste twaalftal Leerredenen
0045958: KOHLBRUGGE, H. F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken
0030045: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Zeven preeken over den Profeet Jona
0029632: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Brief van Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum (geschreven 3 mei 1834)
001658: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen PER DEEL
0034291: KOHLBRUGGE, DR, H.F. - Brieven
0026028: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Gesprek over het zondvloedgesprek
0036272: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg
0031257: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Het boek Ruth
0022932: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De gouden scepter toegereikt. (Bijbels dagboek)
0023690: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen, of: hoe de heilige apostel Petrus als mede-ouderling de bisschoppen vermaand.
0041036: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Over Psalm 1
0029599: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (deel 2)
0031260: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0025497: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register, complete set)
0043022: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De profeet Jona
0032232: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44 - 52
0029969: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht Predigten über das Evangelium Johannis Kap. 3. 1-21 und über Römer 8: 32
0032524: KOHLENBERGER, JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-Englisch Old Testament. Volume 3/ 1 Chronicles - Song of Songs
0043623: KOHLER, ,IR.W.C. - Amsterdam boven Rijn
0042668: KOK, DRS. JANNEKE (E.A.) - Incest. Een informatie en praktische handreiking in bijbels licht
0037797: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
0037967: KOK, DS. R. (GER.GEM) - Elia, de man Gods. Zeven predikatiën
0036599: KOK, DS. R - De Heere zegene u. Drie preken ten afscheid
0044520: KOK, DS. R. (JONG, E. DE (SAMENST.) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? Schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen.
0037798: KOK, KEES (INGESPREK MET HUUB OOSTERHUIS) - Huub Oosterhuis: Licht dat aanblijft. 30 jaar liturgie vernieuwing
0034202: KOK, DS, IZ - Knielt! 10 preken
0034511: KOK, DS. R. (GEREF.GEM) - Heerlijke Tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag t/m Pinksteren
0026351: KOK, DS. R. (PRED. GER.GEM) - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen
0025057: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijne zonen. Uit de geschiedens der Afscheiding in Drenthe
0030789: KOK-FENS, TINEKE - Hanke. Verhalen en gedichten over geloof en leven
0030825: KOK-FENS, TINEKE - De wereld van de glimlach
0038500: KOL, EDWIN VAN - Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit)
000207: KOL, H. H. VAN - Japan. Indrukken van land en volk. Met een voorwoord van Prof. Dr. M. W. de Visser
0042836: KOL, NETTIE VAN EN HICHTUM, N. VAN (SAMENSTELLERS) - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en vertellingen
0045903: KOLB, ROBERT - Nikolaus von Amsdorf (1483-1565). Popular Polemics in the Preservation of Luther's Legacy
0023928: KOLDIJK, DIRK EN VOORT, HEINRICH - Die jüdischen Gemeiden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim.
0045005: KOLE, DRS. I.A. EN BUTTER, DS.P.DEN - Als je de Bijbel Leest.....(serie Jongerenperspectief-een handreiking)
0041564: KOLE, DRS. I.A EN LEERTOUWER, DRS. H.G - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
0040489: KOLE, DRS. I.A - Als je de Bijbel leest.....
0042843: JANSZ JOOST (INLEIDING DOOR DR. A.J. KÖLKER) - De kaart van Holland door Joost Jansz - 1575 - opnieuw uitgegeven
0039209: KOLLEWIJN, A.M EN KOLLEWIJN M.J - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd (50 jaar Koninkrijk 1813 - 1863)
0045353: KONIG, RUBEN - Christelijke Religie En Antisemitisme in Nederland 1990. Een Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek.
0023881: KÖNIG, REINHARD - Dwaalwegen naar een nieuwe wereld. New Age
0041268: KONING, M.G. DE - De eerste brief aan de Korinthiers. Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou
0043655: KOOGH,JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade --- verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh, geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 augustus
0036000: KOOI, KEES VAN DER - Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken
0032285: KOOI, DR. C. VAN DER - Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een christologie
0044789: KOOI, MARGRIET VAN DER - Pelgrims En Zwervers. Gesprekken Over God En Ons
0034387: KOOIJMAN, DS. F.M. - De jongste lichting treedt aan
0026454: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesie
0040166: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
0027129: KOOL, IRENE - De spiritualiteit van het alledaagse
0034792: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H. (RED.) - Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente
0041009: KOOLE, WIM IKON) - Een spoor van emoties. Een fragment van televisiegeschiedenis
0044435: KOOLE, CHRIS O.R.V. - Waarom Geloven Wij?
0037826: KOOLE, DR. J.L - Liturgie en ambt in de apostolische kerk
0040620: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
0032866: KOOLE, D. EN VELEMA, DR. W.H. - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling
0032912: KOOLE-WARRIE, L. - Bijbels licht op de eindtijd. Zie Ik kom haastiglijk!
0032148: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731). Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
0029776: KOOLSCHIJN, MR. J.H. - Leven en werk van Ds. J.P. Pauwe
001209: KOOME, JAN (ED.) - Olympische Spelen 1952
0022999: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe Postille.
0045181: KOOPMANS, JOOST - Een God Die Oplicht in Het Gewone. 25 Overwegingen en Gebeden voor Het Kerkelijk Jaar En Bij Bijzondere Gelegenheden.
0046125: KOOREVAAR,HENDRIK EN MART-JAN PAUL - Theologie Van Het Oude Testament
0033142: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd. Paulus' wapenuitrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen
0041216: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0038548: VERHAGE-VAN KOOTEN. MR. M - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
0043397: KOOTEN, R. DRS VAN - De kortste
0042310: KOOTEN, DRS. R. VAN - Verzoend door Christus
0046129: KOOTEN, DR. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0045769: KOOTEN, R. VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt / Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951.
0033076: KOOTEN, DS. R (RED.) + PREDIKANTEN W. VAN GORSEL, J. HOEK, IZ. KOK, J. MAASLAND EN A. DE REUVER - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0035478: KOOTEN, DS. R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod
0042787: KOOTTE, TANJA EN SCHRIEMER, INGE - Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees
0042246: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Tekeningen, schilderijen en uitspraken
0034380: KOPMELS, ESTHER - Christus en Cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie
0039393: KOPUIT, MAU (EN VELE ANDEREN) - Mijn Israël
0043891: KOPUIT, M. - Zo heb ik het overleefd...
0042188: KOREVAAR, DS. C.A - Rouw - maar er is neer
0028974: KORNET, DS. A.G. - Het boek van Gods Lach (Genesis)
0045762: KORPEL.A - Huize De Waard 25 Jaar Een Thuis
0029712: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (RED.) - Delimitation Criticism. A new tool in biblical scholarship. Pericope 1 (Scripture as written and read in antique)
0029726: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Studies in Scriptural Unit Division. Pericope 3. Scripture as written and read in antique
0029727: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope 4. Scripture as written and read in antique
0026712: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde kerk
0045457: KORTE, ANNE-MARIE (EDITED BY) - Women and Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Studies in the History of Religions) (Numen Books: Studies in the History of Religions). Volume LXXXVIII
0034130: KORTERINK, HENDRIK JAN - Moordenaars op zwarte kousen. Godsdienstwaanzin in Nederland
0039941: KOSHY, T.E - Bakht Singh. Een verslag van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw
0043609: KOSNIK,DARLENE - Asherah: Historys Vanquished Goddess
0045078: KÖSTENBERGER, ANDREAS J. & STEWART, ALEXANDER E. (FOREWORD BY JUSTIN TAYLOR) - The First Days of Jesus. The Story of the Incarnation.
0023672: KOSTER, DIRK, O.S.F.S. - François de Sales
0037127: KOUDIJS, G. (OUD-OUDERLING TE EDERVEEN) - Wat ik zag en hoorde
0041148: KOUDIJS, G - Van deur naar deur en van huis naar huis
0044836: KRAA, GERRIT - Patat Met En Andere Verhalen Voor Jongeren
0045756: KRAAK, ANNE - Joost En Zijn Belevenissen
0040698: KRABBENDAM, DRS. ELLY (E.A.) - Havenwerk. Tien jaar pastorale zorg en hulpverlening aan prosituees in Den Haag
0040084: KRAFT, HEINRICH - Einführung in die Patrologie
0041789: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE - Paradijs in tranen.Voor kinderen die de liefde van hun ouders moeten missen
0033504: KRAMER, SAMUEL NOAH - From the Poetry of Sumer. Creation, Glorification, Adoration
0045166: KRAMP, J. - Willem Teellinck. Een pilaar in Gods Kerk of leven En Werkzaamheid Van...(Jubileum-uitgave Ter Herdenking van de geboortedag en De Sterfdag Van Willem Teellinck 4-1-1579/8-4-1629)
0044939: KRAMP, DS.C. (PREDIKANT BIJ DE GER.GEM. O.H. KRUIS TE ENKHUIZEN) - 's Heeren Kerk in De Leerschool Godes. Predikatie Over Psalm 32:8
0038726: KRANENBURG, DS. J. (NGK-PREDIKANT) - Waagstukken. Een bundel preken
0044941: KRANENBURG, L.VAN - Mijn Oog Zal Op u Zijn. Levensbeschrijving Van A.van Kranenburg. 25-11-1871_29-6-1957. In Leven ouderling Der Gererformeerde Gemeenten Te Rotterdam- Centrum En -West
0045733: KRANENDONK, W.B. - Een stekje in Drenthe. Gereformeerde Gemeente te Hoogeveen 1960 - 2010.
0029644: KRANENDONK, W.B. EN TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's
0036692: KRAUS, HANS-JOACHIM - Profetie vandaag. De actualiteit van de bijbelse profetie in de verkondiging
0041988: KRAUSS, HENNING - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Europäisches Hochmittelalter (Band 7)
0045719: KRAWARIK, HANS - Exul Austriacus
0045003: KREMER, DS.W. - Gedoopt en Daarom...
000212: KRESSE, HANS G. - Het land der witte mannen. Eric de Noorman, 38
0040035: KRIEKEN, G.B - KORAALBOEK. Psalmen en Gezangen. Vierstemmige koraalbewerking
0027595: KRIJGER, DR. A. - De tranen van Esau (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0032877: KRIJGER, DR. PH.L. - De tragiek van de schepping. Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw (Diss.)
0039573: KRIJGER, DR. A - De tranen van Esau (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0042226: KRIJSMAN, JOHAN - Zaaien in de Jordaan. Impressies van evangelisatiewerk in Amsterdam
0045172: KRIJTENBURG, DS.A.I. (GEREF.PRED. TE ZAAMSLAG) - Simson, Richter En Nazireeër
0025243: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 11 (1985)
0025249: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Bibliografisch aanhangsel. Nieuwe reeks 17 (1991)
0025250: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 18 (1992)
0025251: DOIOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993)
0025252: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 20 (1994)
0025255: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 23 (1997)
0025246: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 15 (1989)
0025247: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 16 (1990)
0025234: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976)
0025235: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977)
0025236: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 4 (1978)
0025237: DOOPSGEZINDE HIISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979)
0025239: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 7 (1981)
0025240: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982)
0025241: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983)
0026635: KRO - Ter Overweging. Een selctie van 151 overwegingen via KRO-Radio van 1978-1980
0040614: KROESBERGEN, H.T. - De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve, systematische theologie . Dissertatie
0045158: KROEZE, DR. J.H - De Hand op Den Mond. Verklaring van het Boek Job.
0028661: KROL, BRAM - Aangetrokken tot het Wonderlijke. Nieuwe ontwikkelingen in Charismatische kring
0029056: KROL, DS. BRAM - Onder Commando. Een kompas voor de gemeente van Jezus Christus
0037704: KROL, BRAM - Jesus multinationaal, De groei-explosie van de kerk
0043850: KROM, PROF DR. N.J. - Zaman Hindu. Terdjemahan Arif Effendi. [Tjetakan pertama; First edition].
0023804: KRONENBURG, J. - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie in een verenigde reformatorische kerk. (Diss).
0023357: KROON, K.H. - Stenen voor stenen? Gesprek over kerk en humanisme. (Vier brieven van K.H. Kroon)
0027549: KROON, K.H. - Openbaring 1 - 11 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
002552: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn
0023363: KROON, K.H. - Blijvend verzet (Teksten van K.H. Kroon)
0033043: KROP, DS. F.J. - Verzuchtingen van een predikant der 'Groote Kerk'
0045907: KRÖTKE, W - Gottes Klarheiten
0045104: KRÜGER, DR.B.R. (PREDIKANT GER.KERK PRETORIA-BROOKLYNN - Die Onstaan van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
0041638: KRUIGER, J.P. - Tussen Rome en Reformatie. De kerkgeschiedenis van 400 na Christus tot 1500
0039369: KRUIJF, THEO C. DE EN SANDTY, HUUB VAN DER - Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr.Dr. A.C. Ramselaar
0026064: KRUIJF, GERRIT DE (RED.) - Theologie in dispuut
0043162: DE KRUIJF, PROF. DR. TH. C.; POORTHUIS, DRS. M.J.H.M. - Abinoe. Onze Vader. De Joodse achtergronden van het Onze Vader.
0024947: KRUIJMER, G.H. (RED.) - Uit de geschiedenis van hervormd Putten
0031184: KRUIJSWIJK, GERA A. - Glorie aan God. Het levensverhaal van Gera A. Kruijswijk
0036941: KRUIS, DRS. J - Het Conflict
0036061: KRUIS, DRS. J. (CHR. GEREF. PREDIKANT) - Het leven wint. Bijbelstudies
001383: KRUIS, J. M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
0035983: KRUIS, J.; PLANTINGA, J.; SPIJKER, W. VAN 'T; VERSTEEG, J.P (RED.) - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan een aantal hoogleraren aan de Theol. School te Apeldoorn
0037686: KRUITHOF, T.W. (RED.) - Vervolging & Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven
0045016: KRUK VAN DER-DE BOER, DRS.C.N. - Redder gezocht. Een Eerste Verkenning Van Een Bijbels Pastoraat Aan Gemeenteleden met Een Borderline Persoonlijkheidsstoornis.
0044032: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman
0033355: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks Manna (Dagboek)
0034420: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid
0033062: KRUMMACHER, G.S. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal (Elf leerredenen)
0035151: KRUSCHE, WERNER - Und Gott redete mit seinen Volk. Predigten aus den achtziger Jahren
000804: KUBO, SAKAE - A Reader's Greek-English Lexicon of the New Testament
0044745: B. A. KÜCHLE - Evangelischer Bilder-Katechismus. Dr.Martin Luther's Kleiner Katechismus in Bildern (75)
0024509: KUENEN. DR. A. - De Godsdienst van Israël, tot de ondergang van de Joodschen Staat. (2 delen)
002595: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven van 1650-1735.
0043682: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen, deel 2, de uittocht
0042261: KUIJPER, EGBERT DE - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
0032205: KUIJT, P. - Calvins levenswerk belicht vanuit zijn brieven (12 deeltjes)
0041454: KUIJT, EVERT (E.A.) - Rondom Pasen. Verhalen en gedichten
0037430: KUIJT, EVERT - Haast u naar Bethlehem. Kerstbundel met verhalen en gedichten voor alle leeftijden
0041488: KUIPER, DR. D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang
0044545: KUIPER, D.TH. EN SCHUTTE G.J. - Het kabinet-Heemskerk (1908-1913). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 1800
0031373: KUIPER, MARCEL - Luchtfoto-atlas UTRECHT (Schaal 1:14.000)
0034191: KUIPER, ROEL - Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid
0044508: KUIPER, FRITS (SAMEN UITGEBEELD DOOR...) - Een Klein Drieluik Van onze Bevrijding. De Gestalten Van Barth, Rosenzweig, Lenin
0023142: KUIPER, ROEL E.A. - Toleren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid
0044211: KUIPER, FRITS - Twee Dienaars Van Één Heer. Samuel Muller En Jan De Liefde
0029192: KUIPER, R; BOUWMAN, W. (RED.) - Vuur en Vlam (Deel 2 ). De organisatie van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1994
0034489: KUIPER, DR. A.K. EN OBBINK, PROF. DR. H. TH. (RED.) - Overdenkingen , Jaargangen 38 t/m 41 (1930 t/m 1933)
0031712: KUIPER, D. TH EN SCHUTTE, G.J. RED.) - Het kabinet Kuyper 1901 - 1905
0034675: KUIPER, PROF. DR. D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800
0043342: KUIPER, FRITS DOOPSGEZ. PREDIKANT - Karl Barth's veroordeling van de kinderdoop
0029748: KUIPER, D.TH. - Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerden en antirevolutionaire wereld in Ontwikkelingsperpectief
0035063: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZIND PRED.) - Als ziende den onzienlijke. Een bundel preeken
0042632: KUIPERS, WIM - Watersnoodramp in Limburg. Kerstmis 1993
0040286: KUIPERS, BERT - 12 jaar museumvieringen in Museum Boijmans van Beuningen
0045842: KUIPERS, JOKE VAN - Kinderen van e´e´n Vader
0044730: KUITERT, H.M. (VOORWOORD) EN ANDERE MEDEWERKERS - In Rapport Met De Tijd. 100 Jaar Theologie aan De Vrije Universiteit 1880-1980
0026253: KULLBERG, KELLY MONROE - Veritas, geraakt door de waarheid
002517: KÜNG, HANS - Grote Christelijke Denkers
0045320: KÜNG, HANS - Unfehlbar? Eine Unerledigte Anfrage. Mit Einem Aktuellen Vorwort Von Herbert Haag. Erweiterte Neuausgabe
0028074: KÜNG, HANS - Kentering in de theologie. Naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
0037030: KÜNG, HANS - Kerk in vrijheid. Theologische meditaties
0044812: KÜNG, HANS - De Katholieke Ker. Een Geschiedenis
0024086: KÜNG HANS UND KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Weltfieden durch Religionsfrieden. Antworten aus den Weltreligionen.
0041415: KUNST, DR. P.G - Kerkzang in de Nederlanden
0023289: OPENBAAR KUNSTBEZIT - Art in the Netherlands
0039142: KUSHNER, HAROLD S - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering
0040883: KUSHNER, HAROLD S - Waarom zou je geloven
0036939: KUYK, E - Wet en Evangelisatie. Twaalf vragen gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 en beantwoord door een aantal dienaren des Woords
0035853: KUYPER, DR. A. - Vrouwen uit de Heilige Schrift
0036872: KUYPER, DR. H.H. - De christelijke vrijheid
0024414: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus)
0036924: KUYPER, DR. A. (JR.) - De Vastigheid des Verbonds
0037155: KUYPER, DR. A - Heilige Orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam. 30 mei 1913
0032288: KUYPER, DR. H.H. - Hamabdil. Van de heiligheid van het genadeverbond
0034250: KUYPER, DR. A. - Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën (Eerste bundel)
0036874: KUYPER, DR. A - Bilderijk in zijne nationale beteekenis (Rede gehouden op 1 oct. 1906)
0025684: KUYPER, DR. A. - Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid (3 delen)
0037839: KUYPER, DR. A - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van "De Standaard" (Vier hoofdartikelen van Kuyper in de Standaard van 1877)
0030155: KUYPER, DR. A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditaties over het lijden en sterven onzes Heeren
0027779: KUYPER, DR. A. - Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen
0041486: KUYPERS, DR. G - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie
0033708: KUYPERS, ETIENNE - In de ban van het bestaan. Variaties op de vraag naar zin, naar God en naar schoonheid
0037835: ABRAHAM KUYPERSTICHTING - Antirevolutionaire Beginselen (Maandelijks orgaan; 4 gebonden jaargangen)
0043985: KWANTES, J. - And`ren Aan Geprezen
0029146: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen
0045286: KWANTES, C.M. - Genade En Eer. Uit Het Leven Van Ds.W.F.Laman
0043513: KWANTES, C.M., SAMENGESTELD DOOR - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis laatst te noemen de Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1869
0046128: KWINT, DS. J.A. - In Memoriam Ds. Johannes Arnoldus Kwint
0035540: KYNE, PETER B - Het dal der reuzen (The valley of the giants)
0042602: LAAN, DS. D.W. VAN DER - Daar is geen einde.Overwegingen bij het ouder worden
0042112: LAAN, DS. P.H. VAN DER - Belijdenissen
0045722: LAAN, JAAP H. VAN DER - Van God Gesproken
0043262: LAAN, H.L. VAN DER - Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?
0032366: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de Prediking (Diss)
0027551: LAAN, DR. J.H. VAN DER - Openbaring van Johannes (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0025302: LAAN, J.H. VAN DER; KLIJN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging (deel 2). Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd 1.
0025303: LAAN, J.H. VAN DER; KLIN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 3. Veertigdagentijd 1
0023139: LAAR, DRS. R. VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0042606: LAAR, R. VAN - Door de wereld gaat een Woord. Bijbelstudies over Handelingen der Apostelen
0025356: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Diss.)
0045063: LABAHN, MICHAEL/ZANGENBERG, JÜRGEN (HRSG.) - Zwischen den Reichen: Neues Testament und Römisches Herrschaft. Vorträge Auf Der Ersten Konferenz Der European Association for Biblical Studies.
002843: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities (Dissertatie).
0045324: LABRIOLLE, PIERRE DE - Histoire De La Littérature Latine Chrétienne. 4 delen in 1 Band (opnieuw ingebonden).
0040887: LABUSCHAGE, C.J - Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof
0030981: LABUSCHAGNE, C.J. - Gods oude plakboek. Visie op het Oude testament
0031031: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium, deel II POT
0031030: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium deel IB POT
0029821: LABUSCHAGNE, C.J. - Syntax and meaning. Studies in hebrew syntax and biblical exegesis). Volume XVIII.
0033861: LAEVEN, A.H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707 (Diss.)
0034566: LAEYENDECKER, L.; JANSMA, L.G.; VERHAAR, C.H.A - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everday life
0035969: LAGERWEIJ, DS. L. (E.A.) - Reformatie: blijvende opdracht
0033228: LAGERWERF, LENY; STEENBRINK, KAREL EN VERESTRAELEN, FRANS - Changing Partnership of Missionary and Ecumencial Movements. Essys in honour of Marc Spindler
0029375: LAGEWAARD, DS. DICK (E.A.) - Kruiswoorden. De zeven woorden voor de 21e eeuw in woord en muziek voor de stille week
0038030: LAGRANGE, P.M.-J - Evangile selon Saint Marc
0030910: LAHAYE, TIM; JENKINS, JERRY B. - Nicolae (De laaste bazuin, deel 3)
0041229: LAHAYE, TIM - Revelation Unveiled
0037861: LAHAYE, TIM - Doeltreffend Bijbelse profetieën bestuderen
0028976: LAHAYE, BEVERLY - De Geest en de moderne vrouw. Hoe de bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
0042123: LALLEMAN-DE WINKEL, HETTY - Ezechiël. Van dood naar opstanding
0036906: LAM, J.D. 'T - Leven in een doosje
0035992: LAM, DRS. H.J - Bedelares én bruid. Gedachten over het eigene van de kerk
0040470: LAM, HANNA; BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Groot letter uitgave
0038612: LAM, DRS. H.J. EN VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0037092: LAMAIN, DS. W.C - Des Heeren Zegen toegebeden door een scheidenden leeraar. 3-tal predikatiën
0040963: LAMAIN, DS. W.C - Ter gedachtenis 1929-1969
0039291: LAMAIN, DS. W.C - Goddelijke verlossing en goddelijke bewaring
0028339: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
0031977: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578 (Diss.)
0040969: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst
0038277: LAMBERT, TONY - China voor Christus
0041643: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
0040352: LAMBRECHT, JAN - De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
0040968: LAMMERS, RONALD - In de Geest vervuld leven. De Heilige Geest in de Efezebrief
0037624: LAMPARTER, HELMUT - Martin Luther. Dichter der christlichen Gemeinde
0024399: LAMPARTER, HELMUT - Die Apokryphen (I und II)
0023557: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy. (Diss.)
0041731: ITALO LANA - Tacito. Classici Latini (2 volumes)
000411: LANCZKOWSKI, GÜNTER - Einführung in die Religionsphänomenologie
0036897: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in, dag uit, met kopstukken van de kerk van vroeger en nu
0038566: LAND, SIPKE VAN DER - Humor in de bijbel
0045014: LAND, LIES - Rode Letters
0042365: LAND, SIPKE VAN DER - Karikaturen van het geloof
0041097: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboek voor elke dag
0037764: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem
0044546: LANDGRAF, MICHAEL EN WENDLAND, HENNING - Biblia deutsch: Bibel und Bibelillustrationen in der Frühzeit des Buchdrucks
0043919: LANDSEM, STEPHANIE - De Tempel Dief
0026282: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand.
0035021: LANGBROEK, CORDULA - Door de pijn weet ik wat Vrijheid is
0038385: LANGE, FRITS DE - Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God
0036066: LANGE, FRITS DE - Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht
0040275: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding (Diss.)
0046075: LANGE, FRITS DE - Licht En Zwaar
0033706: LANGE, DRS. J.J. DE (EN VELE ANDEREN) - Jodendom in de godsdienstige vorming (Ojec-serie 6)
0045439: LANGE, ALBERT DE - J.H.Gunning Jr. (1829-1905). Een Leven in Zelfverloochening. Deel 1 (1829-1861)
0044708: LANGE, DS.JAN - Als een Vogel zo Vrij...
0045782: LANGE VAN RAVENSWAAY, J. MARIUS J. - Augustinus totus noster.
0040304: LANGEVELD, DS. J.C. - Ds. Js. van der Linden. Ter nagedachtenis
0034920: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart
0031880: LANGHENKEL, DICK - Geroepen tot man
0042430: LANOOY, RIENK (RED.) E.A.. - For us and for our salvation. Seven Perspectives on Christian Soteriology (IIMO Research Publicaton 40)
0040895: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring
0040886: LAPIDE, PINCHAS; KÜNG., HANS - Jezus in tegenspraak. Een joods-christelijke dialoog
0041501: LAPIDE, PINCHAS - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom
0034702: LAPIDE, PINCHAS - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus?
0027701: LÄPPLE, ALFRED - De apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0041421: LARCOMBE, JENNIFER REES - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies
0027996: CRABB.LARRY - Zoektocht naar God
0043276: LARSSON, G. - De Joden, Majesteit!
0037760: LASCARIS, ANDRÉ - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt
0030168: LASH, NICHOLAS - Change in Focus. A study of doctrinal change and continuity
0036068: LAST, GERKO - Orlando Bottenbley. De wijde poorten van Bethel
0033715: LÁSZLO, GONDA - The Service of Evangelism. the Evangelism of Service (Diss.)
0045416: LATIMER, HUGH - The Sermons
0045114: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn (eerste 5 Delen Uit Deze serie)
0045805: LAUR, JOHANN JOSEPH - Der Hl. Kolumban: Sein Leben Und Seine Schriften
0041211: LAURENSON, L; SMITH, HAMILTON; BELLETT, J.G; HOLE, E.B - Classic Christian Commentary, Mathtew, Mark, Luke, John
0028469: LAURENT, DR. EMILE - L`Anthropologie Criminelle et les nouvelles théories du crime
0026869: LAURILLARD, DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing voor het huiselijk gebruik uit de schriften van het Oude en het Nieuwe Verbond
0044282: LAURILLARD, DR. E. / ZAALBERG, DR. J. C. / TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KOETSVELD, C. E. VAN/ AMSHOFF, M. A. / MOORREES, F. H. / BLOM, G. J. E.A. - Evangelisch Penning-Magazijn.Maandschrift tot verspreiding van het Evangelisch licht en aankweeking van Evengelischen zin onder alle standen.
000431: LAW, BIMALA CHURN - Concepts of Buddhism. With a foreword by the Most Hon'ble the Marquess of Zetland, Secretary of State for India. Published for the Kern Institute, Leiden
0037601: LAWSON, STEVEN - Het Woord van Gods genade. Het bijbels fundament van de genadeleer. 1. Genesis - Job
0042036: LAZAREV, VIKTOR NIKITE - Die Russische Ikone. Von den Anfängen bis zum Beginn des16.Jahrhunderts
0037270: LAZONDER, A.W. (E.A.) - Uit de werkplaats van het Liedboek
0045507: LEACH, EDMUND AND AYCOCK, D. ALAN - Structuralist interpretations of Biblical Myths
0027544: LECOMPTE, DR. C. - II Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027543: LECOMPTE, DR. C. - I Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033423: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenoten
0044523: LEDEBOER,DS. L.G.C. - Verzamelde Geschriften Dl 3
0041309: LEDEBOER, L.G.C - Brieven van Ledeboer. Een geschenk voor zijn vrienden en strijdgenoten
0034532: LEDEBOER, VAN DER GROE EN HUNTINGTON - Vijf boekjes in één band van bovenvermelde de schrijvers (overdenkingen/preken)
0037475: LEDEGANG, DR. F - Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw
0039378: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij? Hoe je groeit in radicaal dicipelschap
0044904: LEE, PHILIP J. - Against the Protestant Gnostics
0027437: LEE, HANS VAN DER - Verkondig het Koninkrijk. Een bijbelse visie voor diaconaat onder de armen inde Derde Wereld
0043612: LEE, WON W. - Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign
0043465: LEEDEN, P. VAN DER - Bestevaer Michiel, Schipper naast God
0040730: LEEMAN, FRED/IWAN VLOOTHUIS - Dinner with Van Gogh. Contemporary recipes by Paul & Marcel Fagel inspired by Van Gogh paintings
0043432: LEEMANS, VAN VICTOR - Soren Kierkegaard
0028224: LEENHOUTS, A.A. - Wedstrijd der Altaren
0042240: LEENHOUWERS, PIET (E.A.) - Godsverduistering - Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons
0037469: LEENMANS, PH.J - Wij zijn niet wat wij zien. Het totaal andere gezicht
0040053: LEENMANS, PH.J - Gevoelens zoeken een uitweg
0040054: LEENMANS, PH.J - Achter in de reiskoets op de bank - met de rug naar het paard
0045561: LEENMANS, DS. H.A. - De Grote Onbekende En Hoe Hij Zich Openbaart
0025422: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het oude verbond .Deel 3.
0025432: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 2)
0025433: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 3)
0025431: N/A (DIV.VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor ale standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift Het nieuwe verbond (deel 1)
0025420: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond (deel1)
0025421: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN). - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond , deel 2.
0045069: LEERREDENEN - Convoluut 11 Leerredenen
0036343: LEEST, C. VAN DER - Omgaan met lijden
0045421: LEEST, C. VAN DER - Conversion and conflict in Palestine : the missions of the Church Missionary Society and the Protestant Bishop Samuel Gobat
0045394: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De verhouding van God en Mensch vroeger en Nu
0039927: LEEUW, KEES DE (E.A., RED.) - Linten in de Leegte. Gids groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 2: Streekeigen elementen
0041143: LEEUW, DR. G. VAN DER - Wegen en Grenzen
0045643: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende Zeeman
0038651: LEEUWEN, A. TH. VAN - Christianity in World History. The Meeting of the Faiths of East and West
0037843: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus
0041117: LEEUWEN, DS. J. VAN - Eerste Zestal aangeteekende Lijdens-Predikatiën
0041016: LEEUWEN, SANDER VAN - Liever geen applaus voor ik leef
0027597: LEEUWEN, DRS. HANS VAN - Zefanja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030011: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.Prediking O.T. (Hosea)
0034735: LEEUWEN, DR. A. TH. VAN - Pecunia non olet. Een steekproef uit de theologie van het maatschappelijk handelen
0044775: LEEUWEN, J.VAN - Heidelbergsche Catechismus Verklaard in Beluisterde En Aangeteekende Predikkatiën (2 delen in 1 band)
0033129: LEEUWEN, DRS. P.C. VAN - Inleiding tot de dienst der genezing
0036062: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Onder Zijne Vleugelen
0037851: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. Paulus zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon en Thessalonika
0030693: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding
0046093: LEEUWEN, J.D. VAN - Uitleg Van De Berijmde Psalmen
0038391: LEEUWEN, JAC. VAN (PZN) - Keurstoffen. Deel 1: 25 leerredenen
0034885: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN EN NATZIJL, H - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
0044801: LEFEBER, P.S.A. - Keuze en Verlangen. Een Onderzoek Naar Zin En Functie Van Het Gebed in Origenes' preken En Zijn Tractaat Over Het Gebed.
0044337: LEHMANN, WINFRED P. - A Gothic Etymological Dictionary
0040905: LEHR, ANDRÉ - Het middeleeuwse klokkenspel van Bethelem
0045459: LEIBOWITZ, NEHAMA (PROFESSOR OF BIBLE, TEL AVIV UNIVERSITY. - Studies in Shemot (Exodus). Part I Shemot - Yitro, Exodus 1-20, 23). Translated and Adapted from the Hebrew By Aryeh Newman.
0042446: LEITER, CHARLES - Rechtvaardiging en Wedergeboorte
0029587: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. (E.A.) - Ernst en Vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan Prof. dr. M. van Rhijn op 15 november 1951
0036799: LEKKERKERKER, DR. A.F.N - Prediking N.T. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel I)
0044072: LEMKE, HELGA - Seelsorgerliche Gesprächsführung
0040374: LEMMENS, A.H.M.G - Schoolkatechese in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen
0026663: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd
001265: LENNEP, J. VAN - Boek der opschriften
0044593: LENOIR, FRÉDÉRIC - Hoe Jezus God Werd.
0038600: LENSELINK, DR. S.J - De PROFUNDUS. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
0030466: LÉON, LUIS DE - The Names of Christ
0040630: LEOPOLD, H.C - Exposition of The Psalms
0028564: LESSING, ERICH - Het verhaal van NOACH
0035841: LEURDIJK, G.H - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
0044079: LEVER, DR.J. - Schepping En Evolutie
0045056: LEVINAS, EMMANUEL - Quatre Lectures Talmudiques.
0046068: LEVINAS, EMMANUEL - Het Menselijk Gelaat
0036211: LEVINSOHN, ISAAC - Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht, op wonderbaarlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem wiens naam: Wonderlijk is
0043660: LEVINSON, NATHAN PETER - De Messias
0029798: LEVINSON, BERNARD M. - L'Herméneutique de l' innovation. Canon et exégése dan l'Israël biblique
0035100: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
0032453: HERV. GEMEENTE LEXMOND - De Hervormde kerk van Lexmond
0044181: LEYEN, DR. FRIEDER.V.D. - Einfürung in Das Gotische
0037979: LEYSER, A (PASTOOR) - De Groote Catechismus, verklaard en toegelicht. 2 delen
0041069: LEIDSE LEZINGEN - Een wijder perspectief? Nadere beschouwingen over het boek: Op zoek naar een nieuwe horizon van Dr. W. Ziijlstra
001309: LIAGRE BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein
0042057: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G - Decline and Change in Late Antiquity. Religion, Barbarians and their Historiography
0039629: BORGMAN. ERIK; HOEVEN. LIEBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0041169: LIEBURG, FRED VAN - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen
0032020: LIEBURG, F.A. VAN (RED.) - De stille luyden. Bevindelijke gereformeerden in de 19e eeuw.
0024127: LIEBURG, FRED VAN - De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal.
0032157: LIEBURG, F.A. - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
0044033: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht Ten Tijde Van Voetius
0042603: LIEFDE, L. DE - Beslagen ramen gebarsten spiegels
0032239: LIEFDE, DS. L. DE - Seinpalen en wissels, Een bijbelverhaal doorgelicht
0044759: LIEFHEBBER- VAN DER VEER, TINEKE - Doe Toch eens Gewoon. Over PDD-NOS. (Bijzondere Opvoedingsvragen Deel 4)
0042276: LIEMPT, DR. L VAN - Pro Copia Verborum. Een aantal latijnse woorden zakelijk geordend. Voor onderricht en zelfstudie
0027510: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
0040021: LIEVAART, INGE - Hoor hoe ongehoord
0045595: LIGTEN, ALEX VAN - Vertalen van Verdriet
0041632: LIMBACH, E - Steenen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift
000975: LIMBECK, MEINRAD - Die Ordnung des Heils. Untersuchungen zum Gesetzesverständnis des Frühjudentums
0037487: LIMBURG, ROB - De levende gedachten van Coornhert
0023202: LIMOURIS, GENNADIOS - Icons, Windows on ternity, Theology and Spirituality in Colour.
0032669: LINDE, MAARTEN VAN DER - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945
0042187: LINDE, DS. A - Kleine gedachten. Bundeling van stukjes in de Groninger Kerkbode
0039458: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A - Euthanasie en eutanasiasme
0027271: LINDEBOOM, L. - De brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica
0032019: LINDEBOOM, DR. J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950
0025412: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 1: De Thora)
0045220: LINDEN, NICO TER - Een Engel aan De Amstel.
0038436: LINDEN, EEUWOUT VAN DER - Wie is die man? Joodse visies op Jezus
0041186: LINDEN, NICO TER - Jakob
0041187: LINDEN, NICO TER - De stoffer op het blik
0041190: LINDEN, NICO TER - Jozef
0041195: LINDEN, NICO TER - Abraham
0045951: LINDEN, NICO TER - Kostgangers.
0037961: LINDEN, NICO TER - Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament
0041357: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
0039721: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water
0046135: LINDEN , DS C. A.TER - Ruth Prekenserie
0042103: LINDEN, NICO TER - Uit het land van de Jordaan
0041191: LINDEN, NICO TER - In de buik van God
0033834: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat.....deel 2: Marcus en Mattheüs (Grote letteruitgave!!!!!!!!!!!!)
0044847: LINDEN, NICO TER - Een Zoekende Ziel. Over Willem Elsschot
0040763: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Over kostgangers van Onze Lieve Heer en de lotgevallen van hun geloof
0027651: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER LINDEN (E.A.) - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschappen
0037374: LINDEN, CAREL TER - Zien en zien is twee en andere preken
0043185: LINDER, CAREL TER - Haghepreken
0033852: LINDERT, J. TE - Over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek (Diss.)
0036445: LINDIJER, COERT H - De armen en de rijken bij Lucas
0034630: LINDIJER, COERT H - Op verkenning in het postmoderne landschap
0031124: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk
0026264: LINDIJER, COERT H - Leven & Dood. Zaak van het pastoraat
0033584: LINDIJER, COERT H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur
0036036: LINDNER, DR. DR. MANFRED - PETRA und das Königreich der Nabatäer
0044975: LINDWER, WILLY EN POOL, HERMINE - From Jerusalem with Love. Art, photos and Souvenirs, 1799-1948/Kunst, Foto's En Souvenirs, 1799-1948
0044710: LING, TREVOR - A History of Religion East and West. An Introduction in Interpretation.
0038930: LINGEN, SASKIA VAN DER (SAMENSTELSTER) - Programmaboekje met DVD-presentatie de Nieuwe Bijbelvertaling, woensdag 27 oktober 2004 in De Doelen te Rotterdam
0033384: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
0044686: BY LINGGADJATI AGREEMENT [TEXT]; H.M. QUEEN WILHELMINA, DR. H. J. VAN MOOK, PRIMIER LOUIS J. M. BEEL [BROADCAST TEXTS] - The Political Events in the Republic of Indonesia; A Review of the Developments in the Indonesian Republic (Java and Sumatra) since the Japanese surrender. Together with Statements by the Netherlands and Netherlands Indies Governments, and Complete Text..
0043833: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangelien
0036965: LINNEMANN, DR. ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap
0042719: LINSSEN, DR. G.C.P - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis t.g.v. het tweehonderd en vijftigjarig bestaan in 1989 te Roermond
001204: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgte masoretischen Text [...]
0040168: LISSENBERG-HÖRTER, RIA - Spokerijen in Gelderland. Verhalen over reuzen, heksen etc. van 1835-1904, 1942, 1947
0042182: LISSENBURG, DR. D - Troost voor mensen in rouw
0044218: LITTELL, F.H. - Das Selbst Verständnis Der Täufer
0044896: NATIONALE RAAD VOOR LITURGIE - Zegeningen Uit Het Romeins Rituaal. Een Studie-Uitgave. (Pastoraal-Liturgische Handreikingen
0045128: LIVESTRO, IMMANUEL - God Heeft Een Plan Met Uw Leven.
0044418: LIVINGSTONE E.A - Studia Biblica 1978, II. Papers on The Gospels: Sixth International Congress on Biblical Studies [JSOT, Supplement Series, 2]
0031400: STILMA. LIZE - Vrijwillig levenslang. Een stuk rooms-katholiek kloosterleven bekeken door de bril van een protestant
0037588: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de Heilige Geest in het huwelijk, gezin en werk
0045582: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Spiritual Depression
0038709: LLOYD-JONES, DR. D. MARTYN - Uw hart worde niet ontroerd
0045549: LLOYD JONES, D.M - The Unsearchable Riches of Christ
0045738: LLOYD JONES, D.M - Het Hart Van Het Evangelie
0030922: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Zijn verborgen omgang vinden
0045956: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Preaching & Preachers
0032856: LLOYD-JONES, DR. D. MARTIN - Toon mij Uw heerlijkheid! Over de noodzaak van opwekking (vroeger en nu)
0045077: LLOYD JONES, D.M - Evangelistic Sermons
0029995: LOADER, DR. J.A. - Esther (POT)
0034616: LOADER, J.A. - Polar structures in the book of Qohelet (Prediker)
0029620: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. (Twaalftal preken)
0038067: LOCKWOOD, WILFRID - The Word of God
0045372: LODENSTEIJN, JODOCUS VAN - Beschouwingen Sions --- Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordige toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. 2 delen compleet. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte
0044197: LODENSTEIJN, J. VAN - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45.
0043399: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen
0045778: LODENSTEYN, J. VAN EN PHILIPPUS VAN SORGEN - Uyt-Spanningen (vier deelen) En Dicht-kundige Ziele-zangen(twee deelen)
0044842: LODENSTEYN, HEER DO.JODOCUS VAN - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
0042465: LODESTEYN, J. VAN; MACWAIR, R; LIGTFOOT, J.; OWEN, J,; CASE, T.; FENNER, W. - Het vervalle christendom uyt hare zorgelose Doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninklijken weg des Levens
0044622: LODEWIJK, E. - De Open Deur
0045607: LOF, L.J. VAN DER - DE FIGUUR VAN CHRISTUS IN DE VRIJZINNIGE AMERIKAANSE THEOLOGIE.
0043479: LOFVERS J.K. - Als ik Hem maar kenne, bloemlezing uit het werk van J.K. Lofvers in leven ned. herv. predikant te Amsterdam
0043170: LOGISTER, WIEL - Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie
0040007: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C - Een paard in huis
0027102: LOHSE, EDUARD (HERAUSGEGEBEN) - Die Texte aus Quram. Hebräisch und Deutsch
0044752: LOKHORST, DS.W.J.VAN - In De Handpalmen Gegraveerd. Negen Predikatieën
0042647: LOLKEMA, DRS. J - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht
0042380: LONG, ZEB BRADSFORD; MCMURRY, DOUGLAS - The Collapse of the Brass Heaven. Rebuilding Our Worldview to Embrace the Power of God
0031188: LONT, YVETTE - Van Prostituee tot Politica
0036756: LOO, KOOS VAN - Christus voorstellen. De gemeente van Christus redt levens in een postmoderne tijd
0044153: LOO, J.C. - Kerkgeschiedenis. In Vragen En Antwoorden Voor Katechisanten Der Laagste klasse.
0042585: LOO, H. VAN HET - Bescryvinge van Ameronghen. Mens. bodem en landschap met een verleden
0025619: LOOMAN, T.M. - Handboek ter Bijbelverklaring OT (4 delen, compleet O.T.)
0043557: LOOMAN, T.M. - Aanwijzing van Schriftuurplaatsen betreffende de hoofdwaarheden der Evangelische leer
0033248: LOON, GENTILIS VAN - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs (West-Borneo)
0042220: LOON, RENÉ VAN - Orientatie cursus christelijk geloof
0036412: LOON, GENTILLIS VAN (KAPUCIJN) - Portret van een parochie (Pangururan - Medan)
0044646: LOONSTRA, DR. B. - Zo Goed En Zo Kwaad
0040456: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente
0034685: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
0036852: LOOS, J - De theologie van Kohlbrugge
0036419: LOOSJES, MR. J - Geschiedenis der Lutherse Kerk in der Nederlanden
0037193: LOREIN, DRS. G.W. (RED.) - Naar een nieuwe bijbelvertaling?
0043190: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel
0036362: LOS, DS. D - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten
0036363: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen
002520: LOS, DR. F.J. - Wilhelmus à Brakel (Dissertatie)
0032518: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. de Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus
0024868: LOSCHER, KLAUS UND HAHN, UDO - Ich habe nicht verleugnet. Geor Maus: Leben und Wirken eines Religionslehrersim Dritten Reich
0043953: LÖW, IMMANUEL - Zur Jüdischen Folklore
0043696: LÖWISCH, INGEBORG - Genealogy Composition in Response to Trauma: Gender and Memory in 1 Chronicles 1–9 and the Documentary Film "My Life Part 2”
0039379: LUCADAO, MAX - In Gods werkplaats
0039384: LUCADO, MAX - In de palm van Gods hand
0045042: LUCADO, MAX - 3:16. De hoopvolle/indringende Boodschap Van Het Bekendste Bijbelvers.
000215: LUCKA, EMIL - Die drei Stufen der Erotik
000198: LUDOLPH, G. L. (RED.) - Technisch vademedum. Afdeling E-R, Electro- en radiotechniek
0040822: LUGTIGHEID, PIETER - De Terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jes. 44-46 als Betoog (Diss.)
0045944: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en Metafysica
0043454: LUKKEN , GERARD - Geen leven zonder rituelen, antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie
0044712: LUKKEN, GERARD EN WIT, JEROEN DE (RED.) - Lezen in Fragmenten. De Bijbel Als Liturgisch Boek. (tweede Deel van De Reeks Liturgie in beweging).
0031960: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
0031969: LUTEN, J. - 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden 1646-1996
0029540: LÜTGE, DS. H.A.J. - Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal (Leerreden 1. Thess. 5:24, t.g.v. 25-jarige Evangeliesatiedienst in de ned. Herv. kerk)
0044480: COMMISSIE EREDIENST VOOR DE KERKEN (HERV. GEREF. LUTH.) - Dienstboek (een proeve). Schrift, Maaltijd en Gebed.
0024272: LUTHER, MARTINUS - Paulus Brief aan de Galaten. Het rechtvaardigend geloof, verklaard en bevestigd in een verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten.
0037531: LUTHER, MARTIN - Briefe
0035997: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
0040357: LUTHER, DOCT. MART. - Aurifaber, Tischreden oder Colloqvia. Faksimiledruck der Originalausgabe 1566 aus dem Besitz der Universitätsbibliothek Leipzig
0028753: LUTHER, RALPH - Nieuw Testamentische termen en hun beteekenis
0043442: LUTHER, MARTIN - Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetztung Martin Luthers. Nach den Beschlüssen der Deutschen evangelischen Kirchenkonferenz berichtigter Text. Mit den Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld
0037112: LUTHER, D. MARTIN - Der Kleine Katechismus. mit Erlauterungen
0039625: LUTHER, MARTIN - Ein Brevier
0039087: LUTHER, DR. MARTINUS - De Boodschap des Heils (Luther's dagboek)
0039103: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
0039112: LUTHER, DR. MARTIN - Kleiner Katechismus mit Erklärung
0026060: LUTHER, MAARTEN - Keur uit de tafelgesprekken van Maarten Luther
0042973: LUTHER, DR.MAARTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN - Stemmen Uit Wittenberg ( Per deel)
0045623: LUTHER,DR. MARTINUS - De Knechtelijke Wil
0030211: LUTHER, MAARTEN - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens, verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid coor Prof. dr. J.P. Boendermaker
0045263: LUTHERBIBEL - Stuttgarter Erklärungsbibel mit Apokryphen. Die Heilige Schrift Nach Der Übersetzung Martin Luthers. Mit Einführungen Und Erklärungen.
0034560: LÜTHI, WALTER - Das Lukasevangelium ausgelegt für die Gemeinde (Kapitel 1 - 10)
0026138: LÜTHI, WALTER - Die Apostelgeschichte, ausgelegt für die Gemeinde
0039610: LÜTHI, WALTER - De Zaligsprekingen. Voor de gemeente verklaard.
0026303: LÜTHI, WALTER - Die Seligpreisungen. Ausgelegt für die Gemeinde
0040954: LUTJEHARMS, J.L. EN WESTRA, JB - De geschiedensi der oude kerk van Warmenhuizen (St. Ursula)
0023428: LUTZ, SAMUEL J.L. - Biblische Dogmatik, mit einen Vorworte von Prof. Dr. Schneckenburger
0045467: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Afbeelding der Menschelyke Bezigheden
0040370: LUYN, MGR. A.H. VAN - Waarden en deugden. Zorgvuldig in de Randstad
0029379: LUYTEN, FRANS - Château De Haar à Haarzuylens
0043923: LUZA, RADOMÍR - Der Widerstand in Österrreich 1938-1945
0044444: LYNCH, JOSEPH H - The Medieval Church. A Brief History
0041592: LYON, DAVID - Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken
0040956: KERKVOOGDIJ HERVORMDE GEMEENTE MAARSEN - Gids Hervormde Kerk te Maarssen, St. Pancratius
0041182: MAARSINGH, DR. B. / BOND TEGEN HET VLOEKEN - De vervloekingen in de Bijbel
0043978: MAARSINGH, B. - Ezechiël Dl. 2 POT De Prediking Van Het Oude Testament
0031044: MAARSINGH, DR. B. - Leviticus. (POT)
0030009: MAARSINGH, DR. B. - Ezechiël II POT
0029750: MAARSINGH, DR. B. - Maatschappij-critiek in het Oude Testament. Het Jubeljaar
0039212: MAAS, J.J. VAN - Gedenklied voor Nederland in november 1863 (50 jaar bestaan Koninkrijk 1813 -1863)
0040561: MAASBACH, DAVID - De vergeten wonderen uit de Bijbel
0043482: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Overdenkingen
0027260: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheune
0039890: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De ark der behoudenis. 37 predikaties
0044652: MACCHEYNE, R.M. - Zie, Ik Sta Aan De Deur en Ik Klop
0042540: MACDONALD, GORDON - Mannen en hun gedachten. Speurtocht naar wat mannen bezighoudt. Met studievragen
0042989: MACDONALD, GORDON - Geestelijk Vuur, Hoe krijg ik dat terug?
0032586: MACDONALD, GEORGE - De visser en de vrouw
0030091: MACFARLANE, REV. D. - Memoir and Remains of Rev. Donald Macdonald (Shieldaig - Ross-Shire)
0045053: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud Und Midrasch
0029789: MACK, BURTON L. - Wie schreven het Nieuwe testament werkelijk? Feiten, mythen en motieven
0045011: MACK, WAYNE - Huiswerk-opdrachten Voor Pastorale Counseling. Deel 2: Gezins- En Huwelijksproblemen.
0045010: MACK, WAYNE - Huiswerk-opdrachten Voor Pastorale Counseling. Deel 1: Persoonlijke En Relatieproblemen.
0038332: MACKINTOSH, C.H - Koningen bij de gratie Gods (David en Josia)
0045627: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation
0044490: MAESTRIGT, GABRIËLLE VAN - Als Douchen Niet Meer Helpt...
0031348: MAHARAJ, RABI - De goeroe is dood
0036694: MAHDY, CHRISTINE EL - Toetankhamon. Leven en dood van een kind-koning
0041478: MAHEDY, WILLIAM, BERNANDI, JANET - Een generatie op Zichzelf. Twintigers en dertigers op zoek naar hun plaats in de wereld
0045033: MAIER, BERNHARD - Lexikon Der Keltischen Religion Und Kultur (Kröners Taschenausgabe Band 466)
0038696: MAIER, JOHANN; SCHÄFER, PETER - Kleines Lexikon des Judentums
0031434: MAIER, GERHARD - Der Prophet Jona (Wuppertaler Studienbibel)
0042775: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten. De Regels van het gedrag en de Regels van Boete en Berouw
0036732: MAISCH, INGRID - Der Brief an die Gemeinde in Kolossä (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament)
0044608: MALAN, C. - De vrijmachtige En Heilige genade Van God
0046073: MALBIM [MICHEL, MEIR LEIBUSH BEN YECHIEL]. - Commentary on the Torah. Book One
0035257: MALGO, WIM - Jozef - Jezus
0040162: MALJAARS, A - Het Wilhelmus. Auteurschap. datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Diss.)
0042974: MALJAARS, A. - Niet allen Israël. De verhouding tussen Kerk en Israël in het licht van de Heilige Schrift
0044592: MALLEN, F. - Om te Gedenken...Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
0031468: MALLOUHI, CHRISTINE A. - Verklaar moslims De Vrede
0024637: MANENSCHIJN, GERRIT - God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan. Over narratieve constructies van de geloofswerkelijkheid
0030379: MANENSCHIJN, GERRIT - Religie terug van weggeweest. Maar waar is GOD?
0028470: MANNI, DS. JAN - Een begaanbaar pad. Tien preken
0028415: MANNS PETER ; LOOSE, HELMUTH NILS - Martin Luther
0044120: MANS, H.J. & CAMMAERT, A.P.M. - Limburgse Momumenten Vertellen. 1940-1945
0036632: MANSON, T.W. - Studies in the Gospels and Epistels
0041406: MARCHAL, DR. G.W - Groeten van God
0034958: MARCHAND, DS. H.C - Paulus en de opstanding
001007: MARCHESELLI-CASALE, CESARE - Risorgeremo, ma come? Risurrezione dei corpi, degli spiriti o dell'uomo? Per un contribuot allo studio della speculazione apocalittica in epoca greco-romana; II sec. a.C.-II sec. d.C.
0044940: DU MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, DS. - Salomo's Bede Bij Ambtsaanvaarding. Intreepredikatie Over 1 Koningen 3:9a. Gehouden Op 7 November 1937 Te Urk.
0024873: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Tot een Wachter gesteld.Verslag van begrafenis en drie Predikaties
0042645: DONKERSLOOT-DE VRIJ- MARIJKE (E.A.) - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
0045836: MARIJNISSEN, ERNST - Zien En Horen Met Johannes (4 delen)
0036909: MARIS, DR. J.W - Geloof en schriftgezag (Apeldoornse studies)
0044679: MARIS, MAGDA - Kerst Kind Feest. Tien Boeiende Kerstsuggesties
0035782: MARIS, DR. J.W. (E.A.) - Om de kerk. Theologische opstellenaangeboden aan Prof. dr. W. van ' Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theol.. Universiteit te Apeldoorn
0041824: MARIS, DS. HANS W - Zondaars en bedelaars. Over kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord
0042909: MARK-HOEVERS, DRS. SUZAN VAN DER - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda
0042910: MARK-HOEVERS, DRS.SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn bewoners en regenten. 1555 tot 1980
0031403: MARKS, A. - Kort onderricht over het katholieke geloof
0028358: MARRS, TEXE - Duistere geheimen van de New Age. Satans plan voor één wereldreligie
0028904: MARSHALL, CATHERINE - De Helper
0029413: MARSHALL, WALTER - Verhandeling over de ware evangelische heiligmaking, benevens een redevoeering over de rechtvaardiging.
0029023: MARSMAN, HENDRIKA JANTINA - Women in Ugarit and Israel . Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East (Diss.)
0046067: VRIES. JAN MARTEN DE - Een duif, een merel en een mus : liederen voor een vrijzinnige Toekomst
0027769: MARTENS, KURT - Van Ratzinger tot Benedictus XVI
000727: MARTIN, RALPH. P. - New Testament Foundations. A guide for Christian students. Volume 1: The four Gospels
0040214: BUBER. MARTIN - Twee wijzen van geloven
0035131: DIBELIUS MARTIN - Der brief des Jakobus
0028403: MARTINEZ, GARCIA; GEUS, DR. C.H.J. DE; KLIJN, DR. A,F.J. - Profeten en profetische geschriften
0038816: MARTINEZ, PABLO & HULL, ALI - Op zoek naar de Regenboog. Een reis door verlies en rouwverwerking
0038676: MARTINI, CARLO - Hoe Lucas ons leert bidden
0040868: LLOYD-JONES. D.MARTYN - Veilig in de wereld
0034037: MARTYN LLOYD-JONES, DR. D. - De Bergrede. Pastoraal uitgelegd (Deel 1)
0041010: MICHON. MARY (RED.) - In het teken van het hout. Beelden van Jezus in de maak
0041295: MASMEIJER, G. (OUDERLING N.H. KERK TE WESTBROEK) - Uit het Grijs verleden naar het Heden
0045390: MASON, STEVE - Josephus and the New Testament
0031495: MASSELINK, REV. WILLIAM - Het duizendjarig rijk
0038320: MASSELINK, DR. E - Eschatologische Motieven in de Nieuwe Theologie (Diss.)
0030304: MAST, DS. IR. ABEL - God, Kerk en Israël. Kritisch theologisch essay inzake de christelijke verzoeningsleer in relatie tot Israël
0040307: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Gereformeerde Gemeenten 1907-2007. (2 delen)
0041165: MASTENBROEK, J - Van 't zelfde huis. Identiteitsgebonden zorg (SGZZH)
0045682: MASTENBROEK,T - 1892-1967 75 Jaar C.J.V. Maassluis
0045380: MATEBOER, HENNIE - Bijna is de cirkel rond. Gedichten
0039139: MATEBOER, T - Van brandstapel tot beeldenstorm
0035762: MATEBOER, T. - Zwingli, het leven van een ketter
0042962: MATEBOER, T. - Zwingli, het leven van een ketter
0044421: MATERA, FRANK J - New Testament Christology
0036345: MATHEEFF, MITKO - Terreur in het rode paradijs. Tragedie der Bulgaarse Christenen
0026989: MATSIER, NICOLAAS - De Bijbel volgens Nicolaas Matsier
0035603: MATTER, DR. H.M. - CNT.De Brief aan de Philippenzen en de Brief aan Philémon
0035891: MATTER, DR. H.M - Wederkomst en wereldeinde. De zin van de 'parousia' in het Nieuwe Testament
0038717: HENRY. MATTHEW - Verzoening door het Kruis. 45 korte meditaties
0043180: MATTHEY, REV. JACQUES - You are the light of the world. Statements on Mission by the World Council of Churches 1980-2005
0033281: MATTHIAE, PAOLO - EBLA. Un impero ritrovato
0039759: MATTI, ANNY - Moeite met God?
0027787: MATTI, ANNY - Op zoek naar God als Minnaar
0040814: MATZE, JOHAN - Opvoeden, een opgave
0042030: MAUCHENHEIM, HELGA FREIFRAU VON - Russische Ikonen
0043818: MAUCHLINE, JOHN - 1 and 2 Samuel. New Century Bible.
001591: MAURER, CHRISTIAN - Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium
0044625: MAURICE, DR. M.A ; NOORDA, DR. S.J. E.A. - De Onzekere Zekerheid Des Geloofs
0029670: GEREFORMEERDE GEMEENTEN (J.H. MAURITZ) - Moses. Twaalf bijbelstudies over de man Gods
0041682: MAURITZ, J.H. (RED.) - Het Woord gaat voort. 24 bijbelstudies over Handelingen
0042492: MAWHINNEY, BRUCE - Preaching with Freshness
0039730: MAYER-HIRSCH, NECHAMAB - Het huis van de levenden - BethHachajhem. Joodse gebruiken bij de dood
0024098: MCFAGUE, SALLIE - Modellen voor God. Nieuwe theologie in een bedreigde wereld.
0035830: MCGINN, BERNARD - De Antichrist. De geschiedenis van tweeduizend jaar aardse verdorvenheid: Oorsprong - Betekenis - Doel
0046015: MCGRATH, ALISTER E. - A Scientific Theology: 1. Nature; 2. Reality; 3. Theory
0046018: MCGRATH, ALISTER E. - The Christian Theology Reader
0023711: MCGRATH, ALISTER - Bruggen Bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk geloof
0034801: MCGRATH, ALISTER - Uitleggen wat je gelooft
0032973: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf?
0032412: MCGRATH, ALISTER - Ik geloof. De Apostolische Geloofsbelijdenis opnieuw uitgelegd
0044656: MCGRATH, ALISTER - De Laatste Der Puriteinen
0042763: MCGRATH, ALLISTER E - Christian Theology. An Introduction
0025473: MCGRATH - Christelijke spiritualiteit
0044791: MCINTYRE, DAVID - Het Verborgen Leven Van Gebed. De levensadem van Een Christen. (Met Een voorwoord Van Ds. Jan Belder)
0038456: MCKIM, DONALD K - Dictionary of Theological Terms
0043311: MCLNERNEY, VIRGINIA - Single not separate, How to make the church a family
0040934: MCNAMARA, MARTIN - The Psalm in the early Irish Church
0036665: MCNEILE, A.H - An introduction to the study of the New Testament
0041856: MEADE, MATTHEÜS - In stilheid en vertrouwen
0033277: MEADE, C. WADE - Road to Babylon. Development of U.S. Assyriology
0037854: MEDEMA, HENK (RED.) - De laatste dagen
0037375: MEDEMA, HENK P - Naar Toronto en terug
0043428: MEDEMA, HENK P. - De heerlijkheid en de verbonden. De openbaring van God in het oude en het nieuwe verbond: een evangelische visie
0045051: MEEKS, WAYNE A. - The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul
0044332: MEEKS, WAYNE A. - In Search of the Early Christians
0035543: MEER, P.F. VAN DER - Geloofszekerheid.....ineens en voor altijd! Bijbels-theologische verschillen tussen Reformatie en Nadere Reformatie
0045362: MEER, F. VAN DER - Atlas van de Westerse Beschaving
0024734: MEER, DS. E. VAN - De Alpha en de Omega
0041631: MEER, PROF. DR. C. VAN DER - Afscheid van het leven. 20 jaar denken over sterven en dood
0028870: MEER, F. VAN DER - Paasmorgen. Bij het altaarluik van Rogier van der Weijden en de feestkroon genaamd Anastasis.
0041661: MEER, DS. E. VAN - Leer ons onze dagen rellen. Bijbels dagboek
0045973: MEERBEKE, KAREL WILLEM VAN - Ik Zal Het Zijn
0039238: MEERDINK, J (RED.CIE VAN DE POLL-STICHTING) - Markante Zeisternaren. Levenschetsen van personen die in en voor Zeist iets hebben betekend
0039293: HIST. VERENINGING DE MEERN E/O. - 150 jaar graven naar Romeins Castelum in De Meern
0026774: MEERSMA, B. - HIJ, wij en ik
0044047: MEERTENS, DR. P. J. - Zeeuwse Familienamen
0043714: MEES, GREGORIUS - Een Vriend in de Rouw
0043437: MEESTERS, WOLF - De Bijbel, behandeld voor jonge mensen
0035838: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd
0026680: MEEUSE, DRS. C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm
0044723: MEEUSE, C.J. V.D.M. EN SONNEVELT, C. V.D.M. - Opmerkelijk --- 50 actuele, bezinnende, ethische en onderwijzende artikelen
0040309: MEEUSE, DRS. C.J (E.A. RED.) - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gerefomeerde Gemeenten
0030591: MEEUSE, DS. C.J. - Licht over Israël
0031727: MEEUSE, DS. C.J. - De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13
0029570: MEEUSE, DRS. W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clercq. Een vriendschap op afstand
0029597: MEEUSE, DRS. W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clerq. Een innige vriendschap
0030892: MEHL, ROGER - De L'autirité des valeurs
0045360: MEHL, RON - God Doet Nachtdienst. Terwijl je Slaapt, Gaat De Heer gewoon Door.
0045253: MEIDEN, WILLEM VAN DER - Beeldenstormers En Bruggenbouwers. Canon van De Nederlandse Religiegeschiedenis.
0033023: MEIDEN, ANNE VAN DER - Duurzaam geloven. Over volharding door vernieuwing
0039767: MEIDEN, ANNE VAN DER - Dagenraad. Dagboek voor ochtend- en avondmensen
0036465: MEIDEN, WILLEM VAN DER EN BREUKING, ALEXANDRA - Ver weg en andere verhalen bij het Woord
0044387: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons; Ijveraar Voor Het Herstgel van de Nieuwtestamentische Gemeente 1496-1561
0035728: MEIJ, DS. L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper
0038159: MEIJDAM, F - Omzien in verwondering. Eeuwfeest van de gereformeerde kerk van Leerdam
001537: MEIJER, B. - Schriftbewijs bij de Heidelbergse Catechismus
0036200: MEIJER, W - Vanavond huisbezoek
0030468: MEIJER, AFRA - Doel
0034268: MEIJER, W. - Leven met Christus in het gezin
0024374: MEIJER, DR. J. - M.J. Lewenstein's opperrabbinaat te Paramaribo (1857/8-1864). Analyse van het Surinaamse Jodendom in zijn crisisperiode.
0033944: MEIJEREN, DRS. K. VAN - Kernteksten uit de Eerste Zendbrief van Petrus
0024859: MEIJERING, DR. E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef
0041680: MEIJERING, E.P - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer (3 Teilen)
0039737: MEIJERING, DR. E.P - Nog te geloven? Moderne gedachten over de Apostolische geloofsbelijdenis
0040114: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof
0036411: MEIJERING, EGINHARD. - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof
0044749: MEIJERS, MARJA - Levensadem. Creatieve Gedachten Over De Menswording
0030119: MEINDERS, P.R. (E.A.) - EX-cellentie. Gesprekken met een aantal (ex)politici
0043484: MEINDERTSMA, DR. M. - De synode van Dordrecht 1618-1619
0040689: MEISSNER, W.W - The Psychology of a Saint Ignatius of Loyola
0032415: MELINK, DR. A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544
0040564: MELLAERT, LINA VAN - Vreugde krijgt een stem. Teksten en gebeden bij huweklijk, geboorte en kindertijd
0035658: MELLE, DS. P.J. VAN - Repetitorium der christelijke ethiek
0037250: MELLES, G - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium (Diss.)
0044599: MELLINK, ALBERT OSGER - Death as Eschaton. A Study of Ignatius of Antioch's Desire for Death. (diss.)
0045551: MELLINK, ALBERT - Amsterdam en de Wederdopers in de zestiende Eeuw
0042816: MELLINK, DR. A.F - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544
0046111: MELLO, ANTHONY DE - De herontdekking van het leven - wakker worden voor de Werkelijkheid
0045590: VAN MELSEN, A.G.M - Geloof, Rede en Ervaring. Een wijsgerige Bezinning
0040656: MENDELSSOHN-BARTHOLDY, F - Elias. Oratorium nach Worten des Alten Testaments. Opus 70. Klavierauszug
0045882: MENDES DA COSTA, M.B. - Catalogus der handschriften : [Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam] / II, De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere Aanwinsten
0045321: MENS, L. - Over Oorsprong En Stijl Onzer Psalmwijzen. Enkele Richtlijnen tot Een Meer verantwoord Gebruik. Voorrede: Prof.Dr.G.van Der Leeuw
002433: MENSCHING, GUSTAV - Allgemeine Religionsgeschichte (Hochschulwissen in Einzeldarstellungen)
0029228: MENSINK, DS. A.J. - Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop
0027467: MERINO, JOSÉ ANTONIO - Franciskaans manifest voor een betere toekomst
0026055: MERKEL, FRIEDEMANN - Sagen hören Loben. Studien zu Gottesdienst und Predigt
0040832: MEROFF, DEBORAH - De meester aan zet. De hand van God in en door gewone mensen
0027374: MERZ, JOHN THEODORE - A History of European Thought in the 19th Century (2 Volumes)
0038724: MESSELINK, EMBERT EN BRINK, TIJS VAN DEN - Brieven van bekende Nederlanders aan God.
0027645: MESSELINK, DS. H.J. - Thuis in de Kerk
0038208: MESSELINK, DS. H.J - Wat je doet
0029357: MESSING, DAMIAAN - Het verdwijnend Woord. De ontdekking van spiritualiteit binnen de kerk
0032123: MESZNER, REINHARD UND KACZYNSKE, REINER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 7.2. Sakramentliche Feiern I/2: Feiern der Umkehr und Versöhnung und Feier der Krankensalbung.
0045038: METTEPENNINGEN, JÜRGEN (RED.) - Geloven. Spirituele Denkers Uit De Hele Wereld Getuigen.
0042435: METZ, JOHANN BAPTIST - Zur Theologie der Welt
0028072: METZGER, BRUCE M. - A Textual Commentary on the Greek New Testament
0040943: METZGER, BRUCE M - Historical and Literary Studies, Pagan, Jewish and Christian
0043697: METZGER, MARTIN - Grundriss der Geschichte Israels
0044877: MEULEN, DR.H.C. VAN DER - Om Het Geheim Van Het Leven. Over Spiritualiteit en Geestelijke Begeleiding.
0031585: MEULEN, DR. H.C. VAN DER (RED.) - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
0025581: MEULEN, P. VAN DER - De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit (Dis.)
0034490: MEULENBELT, DR. H.H. - Bij onze zieken
0043535: MEULENBELT, H.H. - De prediking van den profeet Ezechiel
0034374: MEULENBERG, L. - "Jij, mijn arme neef". De plaats van Jezus in de geestelijke ontwikkeling van Heinrich Heine
000729: MEURER, SIEGFRIED - Das Recht im Dienst der Versöhnung und des Friedens. Studie zur Frage des Rechts nach dem Neuen Testament
0024977: MEYENFELDT, DR. F.H. - Tien tegen Een. Tien geboden, één Geest. Deel 3: het vijfde en zesde gebod
0030288: MEYENFELDT, DR. F.H. VON - Messiaans alternatief. De Tien Geboden
0032118: MEYER, HANS BERNHARD (SJ) - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litugiewissenschaft. Teil4: Eucharistie (Gschichte, Theologie, Pastoral)
0033719: MEYER, HARDING (HRSG.) - Augburgisches Bekenntnis im ökumenischen Kontext
000995: MEYER-WILMES, HEDWIG - Rebellion on the Borders. Feminist theology between Theory and Praxis
0023743: MEYER-WLMES, HEDWIG - Rebellion auf der Grenze. Ortsbestimmung feministischer Theologie.
0042127: MEYNEN, DS. JAN - Met de deur in huis
0037304: MEYNEN, DS. JAN G - Jakobs zonen. Acht overdenkingen over Genesis 49
0043165: MEYNEN, DS. JAN - Houvast in God
0030772: MEYNEN, DS. G EN TIMMER, DS. B. - In Konings dienst
0027025: MICHAELIS, D. WILHELM - Das evangelium nach Matthäus (Teil 1, Kapitl 1-7)
0027026: MICHAELIS, D. WILHELM - Das Evangelium nach Matthäus (Teil 2: Kapitel 8-17, 13)
001346: MICHALSON, CARL - Japanische Theologie der Gegenwart
0043988: MICHELS, R. & HAERS, J. - Een Werkzame Dialoog
0041013: MICHON, MARY (RED.) - In de zwevende hemel. Een zoektocht door het esoterisch landschap van de lage landen aan de zee
0030375: MICKLETHWAIT, JOHN AND WOOLDRIDGE, ADRIAN - God is Back. How the Global Rise if Faith is Changing the World
0042204: MIDDELAAR, PIET VAN - Een spoor in het getij. Overdenkingen,gedichten en gedachten, verhalen en brieven
0038172: MIDDELKOOP, PIET EN JET - Als hunner één. Brieven over hun verblijf in West-Timor, 1922-1942
0046083: MIDDEN, P.J. VAN - Successierecht?
0039513: MIEDEMA, ARJEN - Gesprekken met Gabriël
0039552: VREUGDENHIL. MIES - Uitzicht. Mooiste gedichten
0040805: MIETES, DS. P.J. - Hij reisde zijn weg met blijdschap. Levensbeschrijving.
0039255: MIJKSENAAR, MR. P.J - Hoogheemraadschap van Rijnland
0040404: MIJNDERS, DS. J - Hebt gij ook acht geslagen op Mijn Knecht JOB? (52 meditaties)
000997: MILDENBERGER, FRIEDRICH - Gotteslehre. Eine dogmatische Untersuchung
000918: MILDENBERGER, FRIEDRICH, & JOACHIM TRACK - Zugang zur Theologie. Fundamentaltheologische Beiträge. Wilfred Joest zum 65. Geburtstag
0041003: MILDER, MARIEKE EN GUADELOUPE, FRANCIO - Dansen om te leven. Over Afro-Braziliaanse cultuur en spiritualiteit
0038416: MILES, JOHN RUSSIANO - Retroversion and Text Critism. The Predictability of Syntax in an Ancient Translation from Greek to Ethiopic
0044448: MILLER, PATRICIA COX - The Poetry of Thought in Late Antiquity. Essay in Imagination and Religion
0026737: MILLER, DR. J.R. - Heiliging van den Werkdag
0038036: MILLOT, RENÉ - Das Heldenlied der Mission
0041459: MILNE, BRUCE - Know the Truth. A handbook of Christian belief. Foreword J.I. Packer
0039314: MINDERBROEDERS (R.K.) - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden
0039703: MINDERHOUD, JAN (RED.) - New Age, esoterie en evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving
0040999: MINDERMAN, DS. H.A - De pelgrim naar Sion. 7 predicatiën
0041101: MINGOEN, U; VOLLPRECHT, F EN RAALTE, W. VAN (RED.) - Het visioen van Hernhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag
0034330: MINK, DR. G.J. - Ik belijd en geloof
0037914: MINNEN, DR. J.M. VAN - Wachten op God. Bijbelstudies
0034167: MINNEN, DS. J.M. VAN EN VRIES, DR. E. DE - Verschuivingen. Ingaan op veranderingen binnen de kerken
0025779: MISKOTTE, DR. K.H.. - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse catechismus
001233: MISKOTTE, K. H. - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr J. J. Buskes
0025011: MISKOTTE, DR. K.H. - De kern van de zaak. Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden
001232: MISKOTTE, K. H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten
0045933: MISKOTTE, DR. K.H. - Om het levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
0025010: MISKOTTE, DR. K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van Prof. Miskotte
0045559: MISKOTTE, K.H. - Uitkomst
0028704: MISKOTTE, DR. K.H. - Verzameld werk (deel 2: Karl Barth)
001452: MISKOTTE, H. H. - Letter en geest. Om het verstaan van het Oude Testament in de rooms-katholieke theologie
0036691: MISKOTTE, DR. K.H - Het waagstuk der prediking
0030330: MISKOTTE, K.H. - Uitkomst. Zeven jeugdpreeken
0029299: MISKOTTE, DR. K.H. - Verzameld werk 4 Uit de dagboeken 1917-1930)
0025009: MISKOTTE, DR. K.H. - Om het levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese
0028707: MISKOTTE, DR. K.H. - Verzameld werk 9 Theologische opstellen)
0032485: MISKOTTE, H.H. - Pastor Profeet. Over de andere kant van pastoraat
0045476: MISKOTTE, KORNELIS H. - Der Gott Israels und die Theologie.
0042374: MITCHELL, DAVID - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
002542: MODEREVII, ANDREA FRICII - Iussu Academiae Scientarum Polonae (Warszawa). Volume 1 t/m 5
0024479: MOENAAR, DS. D. - De Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen (2 delen)
0044258: MOERDIJK, MARIE-CÉCILE - Mijn Hart is Warm. Aforismen Met Een Knipoog
0035563: MOERKERKEN, DS. A. - Gelijk een bron. 52 meditaties
0046025: MOERKERKEN, DS. A. - Zonder Enige Twijfel
0044346: MOISL, HERMANN - Lordship and Tradition in Barbarian Europe
0039725: MOLEN, HENK VAN DER - Met de Joden op weg van de wieg tot het graf; van feest tot feest; van eeuw tot eeuw
0030669: MOLENAAR, DS. P. - Christen zijn in de eindtijd
0043917: MOLENAAR D. - Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen
0046136: MOLL, H - Wat zegt Gods Woord over...? 4 Dln Kompleet
001227: MÖLLER, JOSEPH - Die Chance des Menschen - Gott genannt. Was Vernunft und Erfahrung heute von Gott sagen können
0036838: MÖLLER, CHRISTIAN - Lehre vom Gemeideaufbau. Band 1: Konzepte, Programme, Wege
0036839: MÖLLER, CHRISTIAN - Lehre vom Gemeideaufbau. Band 2: Durchblicke, Einblicke, Ausblicke
0033865: MOLTMANN, JÜRGEN - Prädestination und Perseveranz
0038554: MOLTMANN, JÜRGEN - De mens. Christelijke antropologie in de conflicten van deze tijd
000520: MOLTMANN, JÜRGEN (HRSG.) - Calvin-Studien
0038563: MOLTMANN, JÜRGEN - Het spel van de vrijheid. Gedachten over de vreugde om de vrijheid en het plezier in het spel
0028900: MOLTMANN, JÜRGEN - De taal der bevrijding. Preken en toespraken
002819: MOLTMANN, JÜRGEN - Calvin-Studien 1959
0034429: MONDA, ANTONIO - (On)geloof. Gesprekken over God en religie
0043576: MONDÉSERT, CLAUDE - Le Monde grec ancien et la Bible (Bible de tous les temps
0036880: MÖNNICH, C.W - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme
0025048: MÖNNICH, DR. C.W. - Una Sancta. De mogelijkheid der Christelijke eenheid
0033831: MÖNNICH, C.W. - Toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburg 1530-1980
0023700: MÖNNICH, C.W. EN NIFTRIK, G.C. VAN - Hervormd-luthers gesprek over het Avondmaal.
0036878: MÖNNICH, C.W - Een tak van de wilde olijf. Het Griekse erf en de weg van Israël
0042394: MÖNNICH, DR. C.W - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen
0032346: MONOD, ADOLPHE - Sermons
0026912: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok
0028616: MONTIJN, DS. J.C. (MET DIV MEDEWERKERS) - Immanuel. God in den omgang met zijn volk.Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude - en het Nieuwe Verbond
0037377: MONTY WHITE, DR. A.J - Hoe oud is de aarde?
0031530: MOODY, D.L. - Gedachten voor de stille tijd
0043457: MOOI, R.J. - Het kerk- en dogmahistorisch ekement in de werken van Johannes Calvijn
0042924: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savgny (overleden 1122). Bronnen en vroegere cultus (Diss.)
0045522: DE MOOR, DR. J.D - Mijn Nardus. Verzamelde Schriftoverdenkingen
0040991: MOOR, DR. J.C. DE - Mijn Nardus. Verzamelde schriftoverdenkingen
0029863: MOOR, JOHANNESC. DE - Uw God is mijn God. Over de oorsprong van het geloof in de ene God (Kamper Cahiers, deel 51)
0023900: MOOR, DR. JOS C. DE - Gods macht en liefde. Probleem of uitdaging?
0033073: MOOR-RONGNALDA, A.M. DE - Vrouwen als U en Ik
0045563: MOORE, GEORGE FOOT - Judaism, in the First Centuries of the Christian Era
0036577: MOORE, ANN - Grace O'Malley (3 delen, trilogie)
0044190: MOORE, THOMAS - Care of the soul; a guide to cultivating depth and sacredness in everyday life
0042471: MOORE, BETH - Portret van Jezus. 90 dagen met de Ene
0025997: MOORSELAAR, CORINNE VAN - Rond Bethlehems Stal (Kerstvrhalen)
0035656: MORE, THOMAS - Ter bemoediging
0038586: MORÉE, PETER (EINDREDACTIE NED.) - Samenspraak 2001. Mens en Milieu: een vicieuze cirkel?
0031002: MOREY, DR. ROBERT A. - Death and the Afterlife
0039857: MORIN, DOMINIQUE - Het kwaad en het lijden
0045504: MORRIS, THOMAS V - God and the Philosophers. The reconciliation of faith and Reason
0042915: MORRIS, DR. H.M - De evolutieleer. Een theorie op haar retour
0037786: MORRIS, HAROLD - 2x genade
0042050: MORSINK, SIMON (RED.) - Het goddelijke nabij. Oude prenten uit particulier bezit
0033299: MOSCATI, SABATINO - Archäologie. Wissenschaft voller Geheimnisse. Mit 145 zumeist farbigen Abbildungen
0033429: MOSCATI, SABATINO - Le Antiche Divinita Semitiche
0043636: MOULIN,PIERRE DU - De chrstelijke strijd
0046012: MOULTON, HAROLD K - The Analytical Greek Lexicon revised
0037991: MOUNCE, WILLIAM D - Greek for the rest of US. Mastering Bible Study, without Mastering Biblical Languages
0041448: MOUT, PETER - De laatste Adam. Ooggetuigen van Jezus
0027879: MOYERS, BIIL (AND OTHERS) - Genesis. A living conversation
0037993: MOYISE, STEVE - Introduction to Biblical Studies
0039755: MOYNAGH, MICHAEL - Aansluiting of kortsluiting? Visie voor de kerk in een veranderende samenleving
0040637: MOZART, W.A - Requiem KV 626. Klavierauszug
0040654: MOZART, W.A - Missa c-Moll. KV 427. Klavierauszug
0040651: MOZART, W.A - Vespetae solennes de confessore. KV 339. Klavierauszug
0040794: MUBK, ELIE - La Voix de la Thora. Le Deutéronome. Commentaire du Pentateuque
0044978: MUDROCH, VACLAV AND COUSE, G.S. (EDITED BY) - Essays on the Reconstruction of Mediaeval History
0041544: MÜHLBERGER, RICHARD - The Bible in Art. The Old Testament
0032178: MÜHLEN, HERIBERT - Een weg naar Godservaring. Charismatische katechese
0036972: MUL, F - Van synagoge tot nieuwtestamentische eredienst
0038291: MULDER, M.H.(TE BODEGRAVEN) - De geschiedenis der Christelijke kerk. Ter herinnering aan de heer H.J. van Lummel (hoofdonderwijzer te Utrecht)
0034671: MULDER, DR. H - De verwoesting van Jeruzalem (Exegetica-serie)
0023674: MULDER, DR. H. - De Sadduceeën. Deconfessionalisering in bijbelse tijden.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen[an error occurred while processing this directive]

9/14