Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T12165: VELEMA, J.H. - Jeruzalem - Emmaüs vice versa. Overwegingen naar aanleiding van Christus' verschijning aan de Emmaüsgangers, Lucas 24: 13-35.
T14661: VELEMA, W.H. - Door het Woord bewogen
T2065: VELEMA, W.H. - Oriëntatie in de christelijke ethiek.
T4924: VELEMA, W.H. / QUIST, W.J. / TRIMP, C. / VERBOOM, W. - Delen in het heil. Over de toeëigening van het heil in Christus.
T687: VELEMA, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte.
T12044: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
T15398: VELING, KARS - Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie.
T850: VELING, K. - Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek.
T12498: VELLEKOOP, K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H., M.M.V. W.P. GERRITSEN/ A.C. HEMMES-HOOGSTADT - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544. I: Liederen; II: Commentaar. 2 dln.
T6698: VELLEKOOP,K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H. , M.M.V. GERRITSEN, W.P./ HEMMES-HOOGSTADT, A.C. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeckvan 1544. 2 dln, Dl. I: Liederen, Dl. II: Commentaar.
J3415: VELLINGA, B. - Ontknoping op maandag.
T16913: VELTENAAR, C. - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschappelijk - Kerkelijk.
T15540: KUES, NIKOLAUS VON --- VELTHOVEN, THEO VAN - Gottesschau und Menschliche Kreativität. Studien zur Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues. Met een samenvatting.
T20203: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek. With Summary. Mit Zusammenfassung.
J2019: VELTMAN, JAN - De familie Goeling.
J3016: VELTMAN, JAN - Van een jonker die werkman en van een boendermaker die jonker wilde worden.
T12090: KIERKEGAARD, SÖREN --- VELTMAN, MARIA - Sören Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap
T19229: VELTMAN, JAN - De Vlaamsche Spitsbroeders.
T19441: VELUWENKAMP, J.W. - Ondernemersgedrag op de Hollandse Stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp., 1730-1764. With Summary.
J2445: VELVIS, H. - Alexander en de mannen van de witte fiat.
T17900: VELZEN, F.B. VAN - Twee meisjes, even oud, maar....
T8195: VELZEN, S. VAN - Stemme eens wachters op Sions muren.
T19315: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context.
T1131: VEN, J.M. VAN DER - Dag en jaar van Christus' kruisdood. Een chronologische studie.
T4787: VENEMA, H. - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
T16077: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T2066: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament.
T5002: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T17683: VENEMA, G.J. - Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deuteronomium 9-10; 31, II Koningen 22-23, Jeremia 36, Nehemia 8.
K381: JUNIUS -- VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn Eirenicum de pace ecclesiae catholicae. Avec un résumé en français.
T12347: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
T17432: CORNELIUS SCHONAEUS --- VENNE, HANS VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem. With a Summary.
G1683: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
T13647: VENTE, MAARTEN ALBERT - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
T13900: VENTER, ANDRIES JOHANNES - Analities of sinteties? 'n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die regverdiging.
T15024: ASMA, FEIKE --- VERBEEK, M.C. - Feike Asma organist.
T15616: MULLER, SAMUEL --- VERBEEK, ANNELIES - 'Menniste Paus'. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken. With a summary.
T19904: VERBEKE, G. / MONCHO, J.R. (EDS.) - Némésius D'Émèse. De Natura Hominis. Édition critique avec une introduction sur l'Anthropologie de Némésius par G. Verbeke et J.R. Moncho.
T19160: VERBEKE, WERNER / MILIS, LUDO / GOOSSENS, JEAN (EDS.) - Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind.
T15394: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. Mit Zusammenfassung.
T8444: MÜNSTER, VREDE VAN --- ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648 - 1948. Voorwoord van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. Met bijdr. van K.E. Oudendijk, J.C.H. de Pater, J.W. Wijn, Z.W. Sneller, e.a..
T14622: VERBOOM, W. - Een gids voor het leven. Een eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1: Zondag 1-24.
T20208: VERBOOM, J.H.R. - Het pad langs de rotsen. (16e eeuw)
K1660: LEDEBOER, L.G.C. --- VERBOOM, J.H.R. - Rondom de Kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
G291: VERBOOM, W. - Waddinxveen in oude ansichten.
T16122: VERBOOM, WIM - Het bevindelijke nest.
J5057: VERBREE, ADRIAN - Jibbe wil naar de tandarts.
J3349: VERBREE, ADRIAN - Eclips. Verslag van een burn-out.
J3492: VERBREE, ADRIAN - Est.
T12997: VERBREE, ADRIAN - Buiten het boekje. Columns.
T17476: VERBREE, ADRIAN - Ezechiël. Bijbelstudie.
J1813: VERBURG, GO - Het water kwam.
T12143: DOOYEWEERD, HERMAN --- VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een christen-wijsgeer.
T592: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof.
T4448: VERDAM, J. (BEW.) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt
T6151: VERDEGAAL, C.M.L. - De statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job.
T20484: JAN VAN RUUSBROEC --- VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen.
K505: VERDEYEN, PAUL - Ruusbroec en zijn mystiek.
T8817: VERDEYEN, R. (UITG./ ED.) - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
T20009: VERDEYEN, PAUL - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen.
T8659: VERDONK, W.E. - Peut être. De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting. Avec un résumé en Français.
T2608: VERDUIN, M. - Avondmaal vieren in de enige troost. Een eenvoudige verklaring van het klassieke formulier van het Avondmaal.
T20505: VERDUIN, M. - De spiegel van het boek Jona. Een bijbelstudie.
T2070: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
T2609: VERDUIN, M. - Zwart, doch liefelijk. Gedachten bij het Hooglied volgens de uitleg van het 'Lied der liederen' in de Vroege Kerk.
T10016: VERGILIUS MARO, P. --- VERGILI - Opera. Recogn. F.A. Hirtzel.
T10015: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - De Aeneis. Metrisch vertaald door P.W. de Koning.
T13486: VERGILIUS - Appendix Vergiliana. Recognov. et adnotatione critica instruxerunt W.V. Clausen, F.R.D. Goodyear, E.J. Kenney, J.A. Richmond.
T2368: VERGOTE, J. - De Egyptenaren en hun godsdienst.
T14688: VERGUNST, P.J. (RED.) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland. Met medewerking van K. Blei, G. Dekker, G.D. Kamphuis, R.H. Kieskamp, W.J. Ouweneel, W. Verboom.
T20280: VERGUNST, P.J. (RED.) - In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst.
T17447: VERGUNST, E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven. 52 meditaties.
T5067: BUNYAN --- VERGUNST, A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis.
T17693: GRAAF, J. VAN DER --- VERGUNST, P.J. (RED.) - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf.
T6184: VERHAGEN, A. / ROELOFSEN, H. / BRAHE, J.J., E.A. - Convoluut.: Met:1. A. Verhagen - Drie leerredenen, Kampen 1927, 48 pp.; 2.Oordt, J.R. van/Hofman, M./Fraanje, J./Kersten, G.H. - Gedachtenisredenen uitgesproken bij de herdenking van de 25-jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam, De Banier 34 pp.; 3.Visscher, H. - Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, Rotterdam, De Banier 1929, 31 pp.; 4. Kok, R. - Mijn Vader, Mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Pred. over 2 Kon. 2:12 uitgesproken bij het overlijden van Ds. H. Kievit, Woerden 1928, 16 pp.; 5.Brahe, J.J. - Godgeleerde stellingen over de leer der rechtvaardigmaking des zondaars voor God. Rotterdam, De Banier 38 pp.; 6.Hofman, M - De toebereide troon. Tijdwoord uitgesproken te Krabbendijke op 10 juli 1932, De Banier 22 pp.; 7. Verslag van de begrafenis van ds. H. Roelofsen - Het geloof behouden, De Banier 18 pp.; 8.Roelofsen, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen 1895, De Banier 1930, 22 pp.; 9. Roelofsen, H. - Levensschets door hemzelf beschreven, met een voorwoord van ds.G.H.Kersten, De Banier 1930, 91 pp.
T19413: VERHAGEN, P.J. - Depressiviteit en depressie. Een christelijke handreiking.
T16583: FRANCISCUS VAN ASSISI --- VERHEIJ, SIGISMUND/ZWEERMAN, THEO - Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.
T6958: VERHEIJ, A.J.C. - Verbs and Numbers. A Study of the Frequencies of the Hebrew Verbal Tense Forms in the Books of Samuel, Kings and Chronicles.
T7798: BOUSSET, WILHELM --- VERHEULE, ANTHONIE F. - Wilhelm Bousset. Leben und Werk. Ein theologiegeschichtlicher Versuch.
T9586: MEIHUIZEN, H.W. --- VERHEUS, S.L./ VISSER, D./ ZEEUW, R. DE (RED.) - Vooruitzien en terugzien. Feestbundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van H.W. Meihuizen.
T20014: VERHEUS, S.L. - Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530 - 1930.
K1366: VERHEUS, S.L. - Zeugnis und Gericht. Kirchengeschichtliche Betrachtungen bei Sebastian Franck und Matthias Flacius.
T19050: VERHEUS, S.L. - Kroniek en Kerugma. Een theologische studie over de Geschichtbibel van Sebastiaan Franck en de Maagdenburger Centuriën. Mit Zusammenfassung.
T17690: VERHEUS, SIMON L. --- - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
K1395: VERHOEF, E. - W.C. van Manen. Een Hollandse Radicale theoloog.
G427: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix Heer van Sint Aldegonde. (Uitgegeven naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de Scheiding der Nederlanden - 1585).
T3033: VERHOEF, P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39.: (With an English Summary)
T694: VERHOEF, EDUARD - Er staat geschreven… De Oud-Testamentische citaten in de brief aan de Galaten.
T6360: VERHOEFF, J.G. - De gelijkenissen van onzen Heer en Zaligmaker verklaard en toegepast voor Zijne gemeente op aarde.
1185: VERHOEVE, PIETER - Ik ben de Wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712.
T13827: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen/ Piety and the exploitation of shrines. Pilgrimages to Delft in the later middle ages (with a summary in English)
J2601: VERHORST, A. - Het kruis op den heuvel. Een verhaal.
J2602: VERHORST, A. - Het verkeerde adres. Een verhaal.
T15498: VERHUYCK, P.E.R. - La Bible de Macé de La Charité II. Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges.
T16173: VERKAIK, JAN WILLEM - De moord op graaf Floris V.
T15600: VERKERK, MAARTEN J. - Sekse als antwoord.
Z138: VERKRUIJSSE, P.J. (EINDRED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw.: Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 6.
T1394: VERKUYL, JOH. - De kern van het christelijk geloof.
T13569: VERKUYL, J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
t17329: DOSTOJEWSKI, F.M. --- VERKUYL, J. - Dostojewski's visie op de mens.
T14115: VERKUYL, J. - De taak der missiologie en der missionaire methodiek in het tijdperk van saecularisatie en saecularisme. Inaugurele rede (missiologie) Vrije Universiteit Amsterdam.
T15750: VERKUYL, J. - Met moslims in gesprek over het evangelie.
T695: VERKUYL, J. - Inleiding in de Evangelistiek. M.m.v. dr. O. Jager.
J3307: VERMAAT, NELLIE - De inbreker.
T17983: VERMAAT, NELLIE - Niemand weet waarom.
T20102: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433 - 1574. Een vrucht van de Moderne Devotie.
J1818: VERMEER, C. - De vlag op den toren.
J1820: VERMEER, C. - Franse Jan.
T19491: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. 2 dln.
T9639: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. Nieuwe druk.
T19006: VERMEER, JAN - Kameraad Zhang. Een verhaal over het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea.
T4659: VERMEER, JUSTUS - De leere der waarheid, die naar de godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast in LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Katechismus.: Met een voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh. 2 dln.
T13792: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T12794: VERMES, G. - The Dead Sea Scrolls in English. Second Edition.
T4746: VERMES, G. - Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies.
T7657: VERMES, GEZA - The Religion of Jesus the Jew.
T8216: QUMRAN --- VERMÈS, G. - Les Manuscrits du Désert de Juda.
T14355: BARTH, KARL --- VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.
T6093: BARTH, KARL --- VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik' (with a summary in English; the heart of the church)
T20324: VEROUDEN, A.H.G. (BEWERKT) - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625.
J2030: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Het vreemde meisje.
J2074: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Josje en Jaapje in de tunnel.
J2075: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Josje en Jaapje vakantie kregen.
J2076: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Hoog bezoek bij Josje en Jaap.
J6025: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Ver van elkander.
T17729: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kees van Dam in de watersnood.
J8011: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Met brombeer naar de bergen!!!
J2730: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kerstfeest in het witte huis.
J3301: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Herrie-Let.
J3302: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Guus van Gouwe Gerrit.
J1837: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Jop van school kwam.
Z134: VERSCHUUR, A. - Klankleer van het Noord-Bevelandsch.
J1838: VERSLOOT, G. - Mieke's zingende muis.
T6903: VERSTEEG, J.P. - Bijbelwoorden op de man af.
G1670: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
T13906: VERSTRAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Church in Zambia. The Scope for African Leadership and Initiative in the History of a Zambian Mission Church.
T9945: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) - Passietooneelen uit Frans Vervoort's Die Woestijne des Heeren (1551). Met eene inleiding door Prosper Verheyden.
T9934: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) --- PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
T18024: VERWEERD, JOKE - Paradiso.
T19613: VERWEERD, JOKE - De jongen met de vechthaan.
J2740: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
T19281: VERWEERD, JOKE - Permissie.
T20563: VERWEERD, JOKE - Vogelvlucht.
T17801: VERWEIJ, BERNARDUS - Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid. Door den schrijver van 'De middag des levens'.
T15954: VERWEIJS, P.G. - Evangelium und neues Gesetz in der ältesten Christenheit bis auf Marcion.
T19490: VERWER, ADRIAEN - Taalkundige geschriften (1707-1711). Met de Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale, uit het Latijn vertaald door Adriaan Kluit en brieven over taalkunde van Willem Séwel en Arnold Moonen. Bezorgd en ingeleid door Igor van de Bilt.
T8641: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Meester Harman Schinckel. Een Delftse boekdrukker van de 16e eeuw.
T12870: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Uit de wereld van het boek (I): Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw.
G584: VERWEY, GERLOF - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
G1415: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door Prof. dr. I.Schöffer.
T19607: VERWOERT, H. - Handwoordenboek der Vaderlandsche Geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt. 2 delen.
T16475: VESCO, JEAN-LUC - Le psautier de David traduit et commenté. Préface d'Adrian Schenker. 2 Vols.
G588: VESSEM, H. A. VAN - De engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog.: Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
T7045: RABUS --- VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660 - 1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting. With a Summary in English [Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw; 6]
T17658: WILLEM VAN ORANJE --- VETTER, KLAUS - Aan het Hof van Willem van Oranje.
T15565: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen. Over het Kassandra-complex. Avec un résumé. With a summary. Mit Zusammenfassung.
T9003: VIELLIARD, JEANNE - Le Guide de Pélérin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
T14461: VIÉNOT, JOHN - Promenades a travers le Paris des martyrs 1523-1559.
K1050: VIÉNOT, JOHN - Histoire de la Réforme Française des Origines à l'Édit de Nantes.
T8664: VIJLBRIEF - CHARBON, THEODORA ANNA - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. With a Summary in English: Pinmoney and Clavarium.
T13949: VIJVER, HENDRIK WILLEM - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G. Gutiérrez, J.C. Scannone en R. Alves. With a Summary in English.
T15572: TINKLER-VILLANI, V. - Visions of Dante in English Poetry. Translations of the Commedia from Jonathan Richardson to William Blake.
T19397: VILLANUEVA, FREDERICO G. - The 'Uncertainty of a Hearing'. A Study of the Sudden Change of Mood in the Psalms of Lament.
T17583: BUTH-VILLERIUS, L. - De verdwenen brieven van Anneke Kok.
T13950: VILLIERS, DAWID ETIENNE DE - Die Eiesoortigheid van die Christelike Moraal.
T2982: VILLIERS, J.L. DE - Die betekenis van 'huiothesia' in die briewe van Paulus (With an English Summary)
T3036: VILLIERS, J.L. - Die Handelinge van die Apostels verklaar. 2 dln.
T7124: VILLIERS, PIETER G.R. DE - Leviatan aan 'n lintjie. Woord en wêreld van die sieners.
T15357: VIN, A. DE - Het dialect van Schouwen-Duiveland.
T8789: VINAVER, EUGÈNE - The Rise of Romance.
J7097: VINCX, J.F. - Leuke verhaaltjes voor jong en oud.
J7067: VINCX, J. F. - De Wonderbare Schilderij.
T4117: VINET, A. - Proeven van Evangeliebeschouwing.: Uit het Fransch vertaald door M.Cohen Stuart.
T4118: VINET, A. - Homiletiek of Theorie der Prediking.: Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen voorzien door E. Moll.
T4119: VINET, A. - Histoire de la Prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle.
T9427: VINET, ALEXANDRE - Philosophie morale et sociale. Recueil d'essais, d'articles et de fragments, publiés, d'après les éditions originales et les manuscrits, par Ph. Bridel, avec la collaboration de Paul Bonnard. 2 vols.
T17337: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
T15590: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
G1890: VIS, G.N.M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744 - 1994. Studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het Hof van Sonoy als Diakoniehuis van de Hervormde gemeente van Alkmaar.
T2076: VIS, A. - The Messianic Psalm Quotations in the New Testament. A critical Study on the Christian Testimonies in the Old Testament.
T20300: VIS, PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
T9865: ARENTSZ., JAN ( -1573) --- VIS, G.N.M. - Jan Arentsz., de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie.
T15316: VISCHER, WILHELM - Das Christuszeugnis des Alten Testaments. I. Das Gesetz; II. Die früheren Propheten. 2 Bde.
T14731: VISEE, G. - Onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Keuze uit de persarbeid van ds. G. Visee. 1e en 2e bundel. 2 dln.
T17449: VISSCHER, SYTSKE G. / BLEIJIE, WIM - Hervormde en gereformeerde predikanten te Leiden van de reformatie tot de plaatselijke vereniging.
T9632: VISSCHER, H. - Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
J1839: VISSCHER, G.J. - In mist en storm.
T4158: VISSCHER, H. - De staatkundige beginselen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis in hun Schriftuurlijk karakter getoetst en gehandhaafd.
T9603: VISSCHER, H. - Het Paradijs-Probleem.
K221: BONHOEFFER, D. -- VISSER, DOUWE - Het zondebegrip bij Dietrich Bonhoeffer.: Een bijdrage tot de analyse van de ontwikkelingsgang van Bonhoeffer's theologie
T14289: LUTHER, M. --- VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
K452: MELANCHTHON -- VISSER, DERK - Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werken van Philippus Melanchthon (1497-1560).
K493: URSINUS, ZACHARIAS --- VISSER, DERK - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank.
K657: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T13537: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12. With an Abstract in English.
K1539: VISSER, J. TH. DE - Kerk en Staat. 3 dln.: I. Buitenland; II. Nederland (vóór en tijdens de Republiek); III. Nederland van 1796 tot op heden.
G1559: VISSER, TINE - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Innovation of elementary education in Zeeland in the first half of the nineteenth century. With a Summary in English.
T19526: MENNO SIMONS --- VISSER, PIET - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Met medewerking van Mary Sprunger en Adriaan Plak.
J3012: VISSER, W.F.H. - Storm over 'De Polle'.
J3456: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
T16428: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T4102: PNT --- VISSER, A.J. - De Openbaring van Johannes. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T4856: VISSER, H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes.
T17695: VISSER, H.B. - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw.
T14347: VISVLIET, J.P. VAN (ARCHIVARIS DER PROVINCIE)(ED.) - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel I. Kaarten en teekeningen (van de vroegste tijden tot 1812); Deel II. Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574 (Uitgegeven op last der Staten van Zeeland) 2 dln. in 1 band
K1277: XAVIER, FRANCISCO DE --- VITZTHUM, ELISABETH GRÄFIN - Die Briefe des Francisco de Xavier 1542-1552. Ausgewählt, übertragen und kommentiert von E.Gräfin Vitzthum.
T14835: VLAARDINGERBROEK, J. - Jezus Christus tussen joden en christenen.
J1843: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm.
T19517: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (RED.) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting'. Uitgave ter gelegenheid van het vijfentwintigste lustrum van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap 'Excelsior Deo Iuvante' 18 oktober 1995.
K1516: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap, deel 1.: Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
T13216: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. (SAMENST.) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven. 2 dln.
T20405: VLASTUIN, WILLEM VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758) With a Summary.
J5047: VLIEK, RIKA - Protest!
K1566: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
T19111: STRABO --- VLIET, E.CH.L. VAN DER - Strabo over landen, volken en steden.
T8162: HEGEL --- VLIET, J. VAN DER - Hegel en het madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
J2762: VLIS, NEL VAN DER - Joosje.
T16496: VLKOVÁ, GABRIELA IVANA - Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Una studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia.
T19019: AUGUSTINUS, AURELIUS --- VLOEMANS, ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden.
T16691: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
T13654: HAREN, W. EN O. Z. VAN --- VLOTEN, J. VAN - Leven en werken van W. en O. Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
T6389: MAERLANT, JACOB VAN --- VLOTEN, J. VAN - Jacob van Maerlants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift.
T13691: FYNE, PASCHIER DE (1588-1667) --- VLOTEN, J. VAN (ED.) - Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften (uit gedrukte en ongedrukte stukken)
T13243: VOES, HENDRIK (... - 1523), EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid (1522-1523)
T16067: VOETIUS, GISBERTUS - Vraegen over den Catechismus. Seer dienstich tot duydelijck ondersoeck, ende onderwysinge van den Eenvoudigen; Op-geteeckent ende vergadert uyt de Catechizatien van Gisbertus Voetius dienaer des Woords ende Professor der Theologie tot Utrecht. Ende nu tot ghemeyne stichtinge uytgegeven door C.P.H. [1e druk]
T9645: VOETIUS, GISBERTUS/ ET AL. - Consideratien Over het calumnieus, bedriechlijck ende stout voor-geven der tegenwoordige Tafel-houders tot Utrecht, en: Waerschouwinge ende Advijs over het stellen van de Banck van Leeninge, Reverentlijcken toe-ghedient de Ed: ende Achtb: Heeren Burgemeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht (Voetius, 12 pp.), met Extracten uit acta van part./prov. synodes etc. en geschriften van Rivetus, Makowsky/Maccovius, Boxhornius, e.a. tegen de tafelhouders of lombarden.
T14631: VOETIUS, GTSV - Het hoge Woord. Theologische bijdragen over het Schriftgezag van reünisten der Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius te Utrecht ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Met bijdragen van S. Meyers, A. Noordegraaf, S. van der Linde, H.G. Abma, H. Jonker, B.J. Oosterhoff, C. Graafland.
T3014: VOETIUS, G. - Voetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. 2 dln.: Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door A. Kuyper.
T20038: VOGEL, C.J. DE - Rethinking Plato and Platonism.
T14029: VOGEL, HEINRICH/ HARDER, GÜNTHER - Aufgabe und Weg der Kirchlichen Hochschule Berlin 1935-1955 [Heinrich Vogel, Das erste Stadium 1935-1945; Günther Harder, Das zweite Stadium 1945-1955]
T6453: VOGEL, C.J. DE - Greek Philosophy. Vol. I. Thales to Plato.: A Collection of Texts selected and supplied with some notes and explanations.
T20476: PLATO --- VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
T8554: DOLEANTIE --- VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
K625: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
T13836: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852)
T19562: VOLKER, WALTHER (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der christlichen Gnosis.
T6020: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Geschiedenis der wijsbegeerte. : Eerste Band. Inleiding en geschiedenis der grieksche wijsbegeerte vóór Platoon en Aristoteles. Niet verder verschenen.
K932: LUTHER --- VOLZ, HANS (HRSG.) - Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte von Martin Luthers Schmalkaldischen Artikeln. (1536-1574).: Unter Mitarbeit von H. Ulbrich, und erläutert von H. Volz.
T7636: VOLZ, PAUL - Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur.
T8545: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
T8472: VOMSTEIN, W. - Trudpert Neugart und die Einführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. B.. Ein Beitrag zur Geschichte der bibelsprachlichen Studien in der deutschen katholischen Theologie der Aufklärung. (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte; 23. Heft)
T17507: VONA, COSTANTINO - L'Apologia di Aristide. Introduzione Versione dal Siriaco e Commento.
T13570: VONDEL, J. VAN DEN - Lucifer. Treurspel.
T1314: VONK, C. - De voorzeide leer. De Helige Schrift. I en II Samuel. Deel If.
T1316: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Jesaja. Deel I Ha.
T9141: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I P, De Heilige Schrift: Daniël, Kronieken, Ezra, Nehemia.
T9124: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deel Ib. (Leviticus)
T1310: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Inleiding op de profeten, Jozua. Deel Id.
T1307: VONK, C. - Inleiding, Genesis, Exodus - De voorzeide leer Ia.
T14657: VONK, C. - Huisbezoek in Gods gemeente/ Huisbezoek naar Gods geboden. 2 dln.
T4699: VONK, C. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis Art. 1 - 21 en 25 - 26. De Voorzeide Leer, Deel IIIa.
T9122: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Qb De Heilige Schrift: Lucas - Johannes.
T9123: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Inleiding, Genesis, Exodus. Deel Ia.
T9125: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium. Deel Ic.
T9128: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Z, De Heilige Schrift: De Openbaring van Johannes.
T9130: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: I en II Koningen. Deel Ig.
T9131: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Jeremia/ Ezechiël. Deel I Hb.
T9132: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift: Hosea - Maleachi. Deel I Hc.
T20402: VONKEMAN, HANS - Door Zoeloes geboeid. Zendingsontmoetingen in Afrika.
T4709: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
T16216: VOOLSTRA, SJ. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid ['Welke opvattingen over de eschata, 'de laatste dingen', heeft het Nederlands Protestantisme in de afgelopen twee eeuwen gehuldigd? De algemene indruk is dat sterke eindtijdverwachtingen bij de hoofdstroom der gevestigde protestantse kerken ontbreken. ... Het bewustzijn dat men in de eindtijd leefde was het sterkst ontwikkeld bij een minderheid die affiniteit vertoonde met het Piëtisme en het Reveil.']
T20490: VOOLSTRA, S. (RED.) - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe reeks 16.
T9908: REINAERT DE VOS --- VOORHOEVE, CAREL - Reinaert de Vos. In nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
K1547: NEERCASSEL, JOHANNES VAN --- VOORTVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannes van Neercassel (1626-1686).: Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
T15712: VOOYS, INSTITUUT DE - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971). 4 dln.
T17784: VOOYS, C.G.N. DE / KRUYSKAMP, C. (UITG.) - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca. 1490.
D20071: VORLÄNDER, HERMANN - Die Entstehungszeit des jehowistischen Geschichtswerkes.
T19464: VORM-CROUGHS, MIRJAM VAN DER - The Old Greek of Isaiah: An Analysis of its Pluses and Minuses. Met Samenvatting.
G1852: VOROBYEV, NIKOLAI A. - The history and art of the Russian Icon from the X to the XX centuries.
T2078: VORSTER, D.A. - Protestantse Nederlandse mystiek.
T4262: VORSTER, WILLEM S. - Speaking of Jesus. Essays on Biblical Language, Gospel Narrative and the Historical Jesus.: Edited by J. Eugene Botha.
K303: VOS JACZN., ANTONIE - Johannes Duns Scotus.
T8590: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte. 10e druk.
T13297: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Met Nederlandse samenvatting.
T13869: VOS, LOUIS ARTHUR - The Synoptic Traditions in the Apocalypse.
T6638: VOS, H. - Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek.
T7552: VOS, J.S. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneumatologie.
T8111: VOS, J. - Dogmatiek in kort bestek.
T8591: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
T15503: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. - De oudste versie van Dodenboek 17a. Coffin Texts Spreuk 335a.
T4370: ZANDEE, J. --- HEERMA VAN VOSS, M. A.O. (ED.) - Studies in Egyptian Religion. Dedicated to Professor Jan Zandee.
T7348: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Pierre. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7349: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7302: VOUGA, FRANÇOIS - Jésus et la loi selon la tradition synoptique.
T7875: VOUGA, FRANÇOIS - Le cadre historique et l'intention théologique de Jean.
G899: VRANKEN, JOS. - Valerius' Gedenck Clanck bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang.
G1418: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
G1419: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De motiveering van onzen opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.: De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581
T19138: KUYPER, A. --- VREE, J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874).
K546: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Mit einer Zusammenfassung.
T16581: KUYPER, A. --- VREE, JASPER/ ZWAAN, JOHAN - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) The Young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. I: Introduction, Annotations, Bibliography, and Indices; II: Commentatio [Latin Text] 2 Vols.
Z181: VREEKEN, J. - Zeeuwsche zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
T13133: AUGUSTINUS --- VREESE, L. DE - Augustinus en de astrologie. With a Summary in English.
T20278: VREUGDENHIL, C.G. - De lofzang van Dordt. [verkiezing en verwerping]
T20066: VREUGDENHIL, C.G. - Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis.
T20566: VREUGDENHIL, TIM - Overstag. Het evangelie volgens Petrus.
T20459: VREUGDENHIL, C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief.
T16101: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer uitgewerkt voor catechisanten.
T20168: VREUGDENHIL, C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des Heils.
T16990: VRIELINK, J.H. - Het waarheidsbegrip. With a Summary.
T6728: VRIENDT, S.F.L. DE - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
T19724: VRIES, HUIB DE - Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen.
J2627: VRIES, ANNE DE - Panokko en de wildernis. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 1.
J2628: VRIES, ANNE DE - Panokko en zijn vrienden. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 2.
J2629: VRIES, ANNE DE - Panokko en de witte mensen. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 3.
J2594: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 2. Gerrie heeft nog vlechten.
J2595: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 3. Jaapje krijgt een hond.
J2596: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 4. Gerrie gaat verhuizen.
J2535: VRIES, ANNE DE - Op de grote heide.
J1873: VRIES, ANNE DE - Het kleine negermeisje.
J1874: VRIES, ANNE DE - De stroper.
J2092: VRIES, ANNE DE - De witte pet.
J1503: VRIES, ANNE DE - Toen Jezus geboren werd.
J1505: VRIES, ANNE DE - Abraham de vriend van God.
K1538: GROEN VAN PRINSTERER, G. --- VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie.
T20191: VRIES, P. DE - Vreugde in God. De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving.
T19550: VRIES, B. DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah.
T19243: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is.
J1866: VRIES, ANNE DE - Mientje, ons moedertje.
J1867: VRIES, ANNE DE - Met z'n vieren.
J1868: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld.
J1869: VRIES, ANNE DE - Ratje een jongen van de straat.
T8866: VRIES, ANNE DE --- VRIES, ANNE DE (1944) (SAMENST.) - Bibliografie van Anne de Vries 1904 - 1964.
G264: VRIES, D.H. DE - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901..: Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
K1699: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
K1223: VRIES, W.G. DE - Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw.
A353: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
J2528: VRIES, ANNE DE - Vader en Jaap.
J2815: VRIES, ANNE DE - Anne de Vries vertelt. 25 verhalen voor de kleintjes.
T17845: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
J2700: VRIES, ANNE DE - Als Jezus wederkomt.
T20351: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een roeping om te volharden in de Gereformeerde religie.
J3303: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
J3304: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Wilem. 1. Jan Willem kan fluiten; 2. Jan Willem gaat vissen; 3. Jan Willem koopt een ijsje; 4. Jan Willem gaat uit.
J3581: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
P275: TERTULLIANUS -- VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus.
T20522: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
T15411: VRIES, ANNEKE DE - Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing. With a summary.
T4928: VRIES, E. DE - Jakobus. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T4064: VRIES, W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten.
T4174: VRIES, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T17650: VRIES JR., ANNE DE - Een zondagskind. Biografie van mijn vader.
T6635: VRIES, HENDRIK DE - Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion. Die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas'.
T738: VRIES, W.G. DE - Het eeuwige evangelie en de vierde mens. Gedachten over bijbel, kerk en moraal.
T8254: VRIES, W.G. DE - Abraham, Isaak en Jakob. Begenadigde voorvaders.
T8739: VRIES, G.H. DE (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament.
T8787: VRIES, J.W. DE - Elementair Gotisch.
K1462: VRIES, W.G. VAN DE (ED.) - Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven.: Uitgegeven en geannoteerd door dr. W.G. de Vries, met een verantwoording door ds. H. Vollenhoven en dr. W.G. de Vries.
T17595: OWEN, JOHN --- VRIES, P. DE - Die mij heeft liefgehad. De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). With a Summary.
J3033: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Deel I: O.T.; deel II: N.T. 2 dln.
T19593: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T14709: SMYTEGELT, B. --- VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van Het leven en sterven van de eerwaarde, geliefde, godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg; gelovig in de Heere ontslapen op 6 mei 1739. Nieuwe uitgave, toegelicht door H. Florijn.
T12796: VRIEZEN, TH.C./ WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israël.
T20554: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
T2372: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israël.
T20525: VRIEZEN, TH. C. / WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israel.
K1696: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, BIBLIOTHEEK - Aanwinsten uit de Mr. H. Bos - Bibliotheek. 6 vols. Vol. 1: Martin Luther. 2: Jean Calvin; Théodore de Bèze. 3: Engelse drukken tot 1640 (English printed books to 1640). 4: Hugo de Groot. 5: Niet-Nederlandse drukken 1501-1520 (Books printed outside the Netherlands and Belgium 1501-1520). 6: Ulrich Zwingli; Heinrich Bullinger.
K1249: GUNNING JR., J.H. --- VRIJER, M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Dr. J.H.Gunning Jr. in den kring zijner broeders.
K514: SCHORTINGHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en zijn analogieën. Met deel II: De vertolking van Het innige Christendom.
K652: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet.
K1028: SCHORTINHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorpsronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogiën)
K1291: VRIJMAKING - Uitgebreide collectie van 140 brochures uit de tijd van de Vrijmaking 1944. Samengesteld aan de hand van Van Gelderen/Veldman - Schisma 1944 in geschriften. (Ook niet gecatalogiseerde brochures).
T14529: VRIJMAKING --- - Reformatie Stemmen [Heruitgave 1e jaargang 1944-1945]
T17885: VROEGINDEWEIJ, L. - 't Goed, dat nimmermeer vergaat. Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.
T18080: VROEGINDEWEIJ, A. - De roem des Heeren. Tien preken. Preken van J. / A. / L. en W. Vroegindeweij.
T19443: VROLIJK, PAUL D. - Jacob's Wealth. An Examination into the Nature and Role of Material Possessions in the Jacob-Cycle (Gen. 25:19 - 35:29)
T9134: VROLIKHERT, GODEWARDUS, PREDIKANT TE VLISSINGEN. - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
T14133: VROOM, H.M. - De Schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg. With a Summary in English.
T16222: VROOM, HENK / WOLDRING, HENK (RED.) - Religies in het publieke domein.
T19361: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
T12604: MONTANUS, JOHANNES FABRICIUS --- VULPINUS, THEODOR - Der lateinische Dichter Johannes Fabricius Montanus (aus Bergheim im Elsass) 1527-1566. Seine Selbstbiographie in Prosa und Versen nebst einige Gedichten von ihm verdeutscht von Theodor Vulpinus.
K1068: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek. (1780-1800)
T4138: VUYST, J. DE - De structuur van de apokalyps.
T14892: VUYST, J. DE - Mensenzoon, mensengetal, mensenzielen, mensenmaat. Rede uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn op vrijdag 9 september 1988.
K987: POSTMA --- VYVER, G.C.P. VAN DER - Professor Dirk Postma 1818-1890.
T6391: WAAGENAAR, SAM - De joden van Rome.
T3002: WAAL, C. VAN DER - Gij kustlanden. Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.
T2129: WAAL, C. VAN DER - Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.
T3052: WAAL, C. VAN DER - Die Dordtse Leerreëls verdor nie. Die vyf Artikels teen die Remonstrante vertaal en toegelig.
T4628: WAAL, C. VAN DER - Commentaar op het evangelie naar Johannes.
T529: WAAL, C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de oecumenische beweging en haar theologie.
T530: WAAL, C. VAN DER - Openbaring van Jezus Christus. Inleiding en vertaling
T8269: WAAL, C. VAN DER - Wat staat er eigenlijk?
T20277: WAALS, JAQUELINE VAN DER - Schrijven moest ik als ik schreef. Een keuze uit haar poezie, ingeleid door Henk van der Ent.
T12059: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten, ingeleid en tezamengesteld door Roel Houwink.
T10056: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris
L1091: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste verzen.
L1062: ANNA BIJNS -- WAARD, ELLY DE - Anna Bijns. O God wat hooren wij nu al rumoers.
T20295: WAARD, G.C. DE - Zijn hulp zal blijken. Een verhaal uit de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).
T7667: WAARD, J. DE - A Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament.
K1642: WACKERNAGEL, PHILIPP - Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert.
T19139: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Nawoord Olga Weijnen.
K1069: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hilderbrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
K1072: WAGENAAR, L.H. - Van strijd en overwinning. De Groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging.: Voor het christelijk volk beschreven.
D20089: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieën in Micha 2-5. With a Summary.
J1880: WAGENINGEN, DICK VAN - Zon in het oerwoud.
T19072: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman Literature, Culture and Religion.
T6002: WAHL, RAINER MARTIN - Theologie, die aufs Ganze geht. Theologische Zeitdiagnose bei Karl Barth und Paul Tillich während und nach dem Ersten Weltkrieg.
T20472: WAL, C. VAN DER - Amen en beamen. Doop - Belijdenis - Avondmaal.
T20197: WAL, J. VAN DER (RED.) - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
D20045: WÄLCHLI, STEFAN - Der weise König Salomo. Eine Studie zu den Erzählungen von der Weisheit Salomos in ihrem alttestamentlichen und altorientalischen Kontext.
T8744: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
T7410: SOZOMENUS/ PHILOSTORGIUS --- WALFORD, E. - The Ecclesiastical History of Sozomen, comprising a History of the Church, from A.D. 324 to A.D. 440. Translated from the Greek: With a Memoir of the Author. Also the Ecclesiastical History of Philostorgius, as Epitomised by Photius, Patriarch of Constantinople. Translated by Edward Walford.
J3333: WALINGA, HEERCO - Chess.
K605: WALKER, WILLISTON - A History of the Christian Church.
T19366: WALKER, JAMES - The Theology and Theologians of Scotland Chiefly of the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
T9368: WALKER, JULIA M. - Medusa's Mirrors. Spenser, Shakespeare, Milton, and the Metamorphosis of the Female Self.
T15153: COSTA, ISAÄC DA --- WALSEM, K. VAN - De Chaos en het Licht. Een halve-eeuw-lied. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
T19535: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r. La querelle des évêques Frodebert et Importun (an 665/666).
T830: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit.
T2554: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r.: La querelle des évêques Frodebert et Importun (an 665/666).
T1328: WALT, TJAART VAN DER - Die koninkryk van God - naby! Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies.
T4606: WALTON, MARTIN - Marginal Communities. The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus.
T9753: WALTON, MARTIN - Witness in Biblical Scholarship. A Survey of Recent Studies 1956-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 15)
T13812: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche onkatolijke kerkzaken. Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels.
T12080: WANDEL, LEE PALMER - The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy.
T17116: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575 - ca. 1650.
T6028: IRENAEUS --- WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude Testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw.
J1881: WAPENAAR, A. - Naar zee.
T20154: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade. In twee delen.
T19023: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van 's-Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warrburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge, alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen.
L1102: HADEWIJCH -- CORSMIT WARD - Hadewijch. Een Diets-Middeleeuws model van Creatief Christendom.
T14987: WARE, JAMES P. - The Mission of the Church in Paul's Letter to the Philippians in the Context of Ancient Judaism
J1882: WARNAAR, A. - Die zijn verbond houden.
J3567: WARNAAR, A. - Door het geloof alleen.
T15582: WARNAR, GEERT - Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid. With a summary.
T20022: RUUSBROEC, JAN VAN --- WARNAR, GEERT - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
T8806: WARNERS, J.D.P. - Mozes-Mozaïek. (Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap; no. 4)
T4194: WARNING, WILFRIED - Literary Artistry in Leviticus.
T15744: WASSENAAR, J.D.TH. - 'Om te zien, hoe het hun gaat'. Een historisch onderzoek naar bedoeling en werkwijze van de kerkvisitatie.
T1194: KLEIN WASSINK, B. - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
T3075: WATER, J.W. TE - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe: Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem te Water, in zyn leven Predikant te Axel
G1427: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de RU te Groningen.
J3118: HULST, W.G. VAN DE --- WATERINK, J. (RED.) - Moeder 1954. Tijdschrift met 12 verhaaltjes van W.G. van de Hulst.: Met o.a.: Die rare broek; Van twee domme bengels; Noortje en de eekhoorn; Lientjes Kerstfeest.
T14779: WATERINK, J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel door Dr. G. Wielenga.
T2138: WATERINK, J. - En toch: De christelijke school.
T2136: WATERINK, J. - De wet van God in de opvoeding.
T13257: WATSON, FRANCIS - Paul, Judaism and the Gentiles. A Sociological Approach.
T14999: WATT, JAN G. VAN DER (ED.) - Salvation in the New Testament. Perspectives on Soteriology.
T15551: WATTEVILLE, J. DE - Le Sacrifice dans les Textes eucharistiques des premiers siècles.
T16408: WATTS, J. - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een Vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus; waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die tot J. Christus betrekkelyk zyn: Voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door J. Watts D.D. Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd-en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, en veele Printverbeeldingen vermeerderd.
T9698: WAUTERS, C.A./ BLEIJ, W. DS. - Waar Woord & Toon elkander wijden... 30 Meesterwerken der Geloofsmuziek
A700: WEBB, B.J. - Naomi of De laatste dagen van Jerusalem.
T1327: WEBBER, F.R. - Studies in the Liturgy.
T4288: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HRSGB.) - Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe, 14. Band: Auslegung des Johannes-Evangeliums.: Übersetzt von Martin Trebesius und Hans Christian Petersen.
T20230: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. With an introduction by Anthony Giddens.
G601: WEBER, CHRISOPH - Kirchliche politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung des preussischen Kulturkampfes.
G1804: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609-1621.
T12072: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, and Other Writings. Edited, Translated, and with an Introduction by Peter Baehr and Gordon C. Wells.
T4085: WEBER, CHARLES W. - International Influences and Baptist Mission in West Cameroon. German-American Missionary Endeavor under International Mandate and British Colonialism.
T6034: WEBER, OTTO - Grundlagen der Dogmatik. 2 Bde.
T16125: WEDGWOOD, C.V. - Der 30jährige Krieg.
J1885: WEEDEN, GINA VAN - His geeft haar vriendschap.
T2414: AUGUSTINUS --- WEEGEN, A.J.H. VAN - Preek en dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de tractatus in Ioannis Evangelium.
J2378: WEERD, WIM DE - Henk Visser, een jongen van het eiland.
T4944: WEERD, W. DE - De Domeneer van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniën.
K1182: MERULA, ANGELUS --- WEERNEKERS, J. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie/ Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (miet einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T12627: WEERS, A.J.M. VAN - De rechten van de mens en de filosofie van de persoon (Betekenis en perspectieven van een grensoverschrijdende theorie). Voordracht t.g.v. de aanvaarding van de Prix Emmanuel Mounier 1989.
T20200: WEGMAN, H.A.J. - Het Paasoktaaf in het Missale Romanum en zijn geschiedenis.
T14942: WEHOFER, THOMAS M. - Untersuchungen zur Altchristlichen Epistolographie.
T14146: WEIDEN, W.A. VAN DER - Le Livre des Proverbes. Notes philologiques
T1221: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
T19167: NIETZSCHE, F. --- WEIJERS, ELS - Nietzsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is. With Summary.
T19485: PSEUDO-BOÈCE --- WEIJERS, O. (ED.) - De Disciplina Scolarium. Met Samenvatting.
T2546: PSEUDO-BOÈCE --- WEIJERS, O. (ED.) - De Disciplina Scolarium.
T14701: AUGUSTINUS --- WEIJLAND, HENDRIK BERNARD - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma. Avec un sommaire en français.
K1452: WEIL, GÉRARD E. - Élie Lévita. Humaniste et Massorète (1469-1549).
T19068: WEILAND, A. - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder.
T12387: WEILAND, P. - Nederduitsche Spraakkunst, Uitgegeven in Naam en op Last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek. Nieuwe door den Auteur zelven overziene en verbeterde druk.
T16347: WEILER, A.G. - Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos parvus van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423. Een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer.
T19690: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy.
D20122: WEIPPERT, HELGA - Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Beitrag zur Theologie des Jeremiabuches.
T8324: WEISER, A./ ELLIGER, K. - Das Buch der zwölf kleinen Propheten I/II. I: Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Übersetzt und erklärt von Artur Weiser; II: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi. Übersetzt und erklärt von Karl Elliger. Das Alte Testament Deutsch; Bde 24/25. 2 vols. in 1.
T8329: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Teilband 20/21.
T17020: WEISS, JOHANNES - Der erste Korintherbrief. Bearbeitet von Joh. Weiss. Neudruck der völlig neubearbeiteten Auflage 1910.
T19393: WEISS, ANDREA L. - Figurative Language in Biblical Prose Narrative. Metaphor in the Book of Samuel.
T8059: WEISS, HANS-FRIEDRICH - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt. (Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Band 13 - 15. Aufl., 1. Auflage dieser Auslegung.)
T2146: WELBEDACHT, K. - Ester. Diplomate en advocate van het volk van God.
T20362: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Filippenzen.
J1887: WELDEN, NONNIE - Idylle met Benno.
T652: SCHLEIERMACHER -- WELKER, KLAUS EBERHARD - Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
T8546: WELLHAUSEN, JULIUS - Grundrisse zum Alten Testament. Herausgegeben von Rudolf Smend. (Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert. Altes Testament; Band 27.
G1851: WELSCH, A.G. - Voornaamste Bladzijden uit de Geschiedenis van de Stad en de Provincie Utrecht, aan het volk verhaald.
T16458: NIETZSCHE, FRIEDRICH --- WELTE, BERNHARD - Nietzsches Atheismus und das Christentum.
T13348: WELTEN, J.B.V. - Hervormers aan de Oosterschelde. De practijcke der Godtsalicheyt 1598-1653.
T20268: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C. - Rudi gaat zwerven.
G1109: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T19405: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T14998: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T17225: WELZIG, WERNER (HRSG.) - Predigt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erforschung der Predigtliteratur.
T9166: BUCER, MARTIN --- WENDEL, F. (ED.) - Martini Buceri Opera Latina. Volumen XV: De Regno Christi. Libri Duo, 1550.
T17066: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Ethik des Neuen Testaments. Eine Einführung.
T1065: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Kirche in der revolutionären Gesellschaft. Sozialethische Aufsätze und Reden.
T1406: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das kirchlichen handeln im zeitalter der Massenwelt.
T8055: WENGST, KLAUS - Häresie und Orthodoxie im Spiegel des ersten Johannesbriefes
T15949: WENSINCK, A.J. - Semietische Studiën uit de nalatenschap van Prof. Dr. A.J. Wensinck (7 augustus 1882 - 19 september 1939).
T753: WENTSEL, B. - Natuur en genade.Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de rooms-katholieke theologie inzake dit thema.
T17598: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. Dogmatiek, deel 1.
T14960: WENTSEL, B. - Het gericht en de gerichtsbeleving.
T976: WEREN, W.J.C. -
J2265: WERF, LO VAN DER - Uit de school geklapt. Oude schoolliedjes verzameld en bewerkt.
T14301: WERINGHA, JUW FON - Heliand and Diatessaron
L1092: HART, MAARTEN 'T --- WERKMAN, HANS - Een calvinist leest Maarten 't Hart.
T20501: MERODE, WILLEM DE --- WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Merode.
T13759: WES, MARINUS ANTONY - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
K1079: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
T16855: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. I. De classis Middelstum; II. De classes Appingedam en Pekela van de Afgescheiden kerken; III. De classis Groningen van de Afgescheiden kerken. 3 dln.
T14754: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. Deel II. De classis Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken.
G505: WESSELS, A.M. - Zeeland in den Patriottentijd.
K1057: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal. Ds. B. Smytegelt, Ds. H.J.Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke, Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. Opnieuw bewerkt door H.M. Stoppelenburg.
Z164: WESSELS, A.M. - Verraad en dapperheid. Een bladzijde uit de historie van de oude veste Sluis.
T13465: WESSELS, PAULUS BERNARDUS - Die Landschaft im jüngeren Minnesang.
T16551: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
T14895: ACTA/ HANDELINGEN SYNODEN GKV AMERSFOORT- WEST - Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amersfoort-West op 18 en 19 oktober 1966 en gehouden te Amersfoort-West van 4 april 1967 tot 9 november 1967/ Met: Handelingen van genoemde Synoden in besloten zittingen. 2 dln.
Z157: WESTENDORP BOERMA, J.J. EN SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu.
T17251: ASMA, FEIKE --- WESTERING, PAUL CHRISTIAAN VAN - Feike Asma.
T4340: WESTERINK, J. - Nahum, Habakuk en Zefanja. Profeten van het oordeel van God.
J2525: WESTERINK, H. - De rattenvanger van Deventer.
T12426: WESTERINK, H.J. - Gods Woord in menselijk schrift.
T17480: WESTERINK, J. - Joël en Amos. Profeten van het recht van God.
T14035: WESTERINK, H. - Roep Mij aan. Over de praktijk van ons bidden.
T17372: WESTERINK, H.J. - Het Heiligheidsbegrip in de Theologie der Reformatie.
T20521: WESTERINK, J. - Hosea profeet van de liefde van God.
T754: WESTERINK, H.J. - Het koninkrijk Gods bij Paulus.
T988: WESTERINK, H.J. - De Deformatie van het Heiligheidsbegrip in de Roomse Kerk en Theologie.
T17313: WESTERMANN, CLAUS (HRSG.) - Theologie. VI x 12 Hauptbegriffe. Claus Westermann - Altes Testament; Eduard Schweizer - Neues Testament; Bernhard Lohse - Kirchengeschichte; Heinrich Ott - Dogmatik; Heinz Eduard Tödt - Ethik; Werner Jetter - Praktische Theologie.
T4560: WESTERMANN, CLAUS - Genesis 1 - 11 en 12 - 50. 2 Bde.
T4569: WESTERMANN, CLAUS - Kurze Bibelkunde des Alten Testaments.
T8326: WESTERMANN, CLAUS - Das Buch Jesaja. Kapitel 40 - 66. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 19.
T15385: WESTRA, ABE - De gelijkenis van de Rijke Man en de Arme Lazarus. (Lk. 16, 19-31) bij de vroeg-christelijke Griekse schrijvers tot en met Johannes Chrysostomos. With a summary.
T6208: MONSHOUWER, DIRK --- WESTRA, GERBEN (RED.) - Liturgisch centrum Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer.
T19108: WESTSTRATE, J.C. - De Christus gepredikt. Verklaring van het boek Leviticus.
T756: WEVERS, H.E. - Jezus Christus van waar komt Hij? Een systematisch-theologisch en bijbels-theologisch onderzoek naar het oorsprongsdenken in de christologie en de preëxistentie als facet hiervan, uitgaand van de huidige christologie van beneden. With a Summary in English.
T20337: BROUNS-WEWERINKE, DOOR - In verhalen krijgt geschiedenis betekenis. Verbeelding van Jezus lijden en dood in het Johannesevangelie. With Summary.
T16300: WEYL, HERMANN - Mathematische analyse des Raumproblems. Vorlesungen gehalten in Barcelona und Madrid. / Was ist Materie? Zwei Aufsätze zur Naturphilosophie.
J3226: WEZEL, LEENDERT VAN - Bladstil. Novelle.
T7921: JOSEPHUS, FLAVIUS --- WHISTON, WILLIAM (ED.) - The Works of Flavius Josephus, The Learned and Authentic Jewish Historian, And Celebrated Warrior. To Which is Added, Three Dissertations, Concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's Command to Abraham, &c., &c..Translated by William Whiston. Complete in One Volume.
T12109: JOSEPHUS, FLAVIUS --- WHISTON, WILLIAM (TRANSL.) - Complete Works. Includes: Life of Flavius Josephus; The Antiquities of the Jews; The Wars of the Jews; Antiquity of the Jews - Flavius Josephus against Apion; Discourse concerning Hades; Seven Dissertations; Tables of Jewish Weights and Measures; List of Ancient Testimonies and Records cited by Josephus; Texts of the Old Testament Parallel to Josephus' Histories.
T7462: WHITACRE, RODNEY A. - Johannine Polemic. The Role of Tradition and Theology.
P267: WHITE, T.H. - The book of Beasts. Being a translation from a latin bestiary of the twelfth century.
T16965: WHITLEY, CHARLES F. - Koheleth. His Language and Thought.
T19571: WICKERT, ULRICH - Studien zu den Pauluskommentaren Theodors von Mopsuestia. Als Beitrag zum Verständnis der antiochenischen Theologie.
K1075: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
T9211: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
T14136: WIEDERKEHR, DIETRICH - Die Theologie der Berufung in den Paulusbriefen.
T19293: HEGEL, G.W.F. --- WIEDMANN, FRANZ - Hegel.
T17101: WIEFEL, WOLFGANG - Das Evangelium nach Lukas. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. III)
K1357: VISSCHER, HUGO --- WIEGERAAD, B.J. - Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje'.: With a Summary in English. Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache.
T13331: AMMIANUS MARCELLINUS --- WIEL, PIA VAN DE - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus 'Res Gestae'/ Chapters from the history of Rome in the 'Res Gestae' of Ammianus Marcellinus (with a Summary in English)
T20370: WIERENGA, W. - Liever vijf woorden met mijn verstand. Een pastorale handreiking over gaven van de Geest.
G1867: WIERINGA, FROUKE (RED.) - Republiek tussen Vorsten. Oranje, Opstand, Vrijheid, Geloof.
T20492: WIERINGEN, ARCHIBALD L.H.M. - The Implied Reader in Isaiah 6-12.
J5077: WIERSEMA, BERT - Spokenjacht per helikopter. Chris en Jorieke 7.
T20269: WIERSEMA, BERT - De tombe van de Tempeliers.
T20494: WIERSEMA, BERT - De vergeten strijd van 45- 50. [Nederlands-Indie]
J3416: WIERSEMA, BERT - Brandalarm in de nacht. Chris en Jorieke 6.
J3629: WIERSEMA, BERT - Gijzeling op Pampus. Chris en Jorieke 12.
J3200: WIERSEMA, BERT - Jacht op de verdwenen buit. Chris en Jorieke 8.
T20149: BONHOEFFER, D. --- WIERSINGA, HERMAN - De vitale vragen van Bonhoeffer.
T19043: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God.
T14371: WIESEMANN, FALK - Kommt heraus und schaut - Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit. [ Katalog zur Ausstellung: Kommt heraus und schaut - Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel aus alter Zeit]: Mit Beitr. von Marion Aptroot und William l. Gross.
T13705: WIGGERS, A./ ABELS, P.H.A.M./ BOOM, H. TEN/ BOS, P.J./ UIL, H. (RED.) - Rond de kerk in Zeeland. O.a.: W.J. op 't Hof, De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets, en: J.R. Luth, Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestantisme.
T923: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel.
T12111: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaald door Tinke Davids.
T6828: MISKOTTE, K.H. --- WIJER, E.J. DE - De Naam op de Toverberg. De denkfiguren uit Thomas Manns 'Zauberberg' als transparanten voor de cultuurkritiek van K.H. Miskotte.
T12783: SPURGEON, C.H. --- WIJK, G. VAN - Charles Haddon Spurgeon: zijn leven in beeld.
K1100: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw.: Leven en werken onzer Gereformeerde Vaderen.
T15045: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het Engelsch en Hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
J1897: WIJNBEEK, PHÉ - Een hele rij.
T17557: WIJNGAARDEN, C.H. VAN - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811.
T17624: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Bethlehems Bornput. Twaalf leerredenen.
T15468: WIJNTJES, M.J.A. - 'Spatial Form' in I en II Samuel en I Koningen 1 en 2.
T9426: WIKENHAUSER, A./ KUSS, O. (EDS./HRSGB.) - Het Nieuwe Testament met Commentaar (Oorspr.: Regensburger Neues Testament). Dl. 1- 4: J. Schmid, Het Evangelie volgens Mattheüs, Het Evangelie volgens Marcus, Het Evangelie volgens Lucas/ A. Wikenhauser, Het Evangelie volgens Johannes. 4 dln.
J3493: WILBOURNE, DAVID - Tussen heidenen en heiligen.
T8353: WILCKEN, ULRICH - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
T19514: WILCOCK, MICHAEL - De boodschap van Openbaring. Ik zag de hemel geopend.
T7052: WILCOX, MAX - The Semitisms of Acts.
T12472: WILD (FERUS), JOH. (1497-1554) --- PAULUS, NIKOLAUS - Johann Wild. Ein Mainzer Domprediger des 16. Jahrhunderts.
K1087: WILDE, W.J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie. Van hervormd standpunt bezien.
K1086: WILDE, W.J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie. Van hervormd standpunt bezien.
T4610: WILDER, AMOS N. - Eschatology and Ethics in the Teaching of Jesus. Revised Edition.
T13737: WILDERMANN, ANSGAR (ED.), EN COLLABORATION AVEC VÉRONIQUE PASCHE. - La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453. Préface de Pierrette Paravy. 2 vols.
T17659: HILDEGARD VAN BINGEN --- WILHELMY, WINFRIED / KORING, INES (EDS.) - Hildegard von Bingen 1098-1179. Herausgegeben von Hans-Jürgen Kotzur.
T13277: CHRYSOSTOMOS, JOHANNES --- WILKEN, ROBERT L. - John Chrysostom and the Jews. Rhetoric and Reality in the Late 4th Century.
T20334: WILKINS, MICHAEL J. - Discipleship in the Ancient World and Matthews Gospel.
T8788: WILLARD, CHARITY CANNON - The Livre de la Paix of Christine de Pisan. A Critical Edition with Introduction and Notes.
T6380: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE --- WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Openbare les gehouden den 18den ocktober 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.: Met herdruk van G. Hervet's brief.
T9588: WILLEMART, PIERRE - Het visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096/1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
K1621: HAAR, B. TER --- WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant/Poëet/Professor.
T12444: WILLEMSE, F.C. (SAMENST.) - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
T7138: WILLEMSE O.P., J.J.C. - Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur.
T7944: WILLEMZE, J. - Uit het Woord. Een bundel preeken.
K1667: TYNDALE, WILLIAM --- WILLIAMS, C.H. - William Tyndale.
T13205: WILLIAMS, MARGARET H. - The Jews among the Greeks and Romans. A Diasporan Sourcebook.
T13267: AMBROSIUS --- WILLIAMS, D.H. - Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts.
T4547: WILLIGENBURG, T. VAN / HEEGER, F.R. / BURG, W. VAN DER (EDS.) - Nation, State and the Coexistence of Different Communities.: Proceedings of the 1994 Conference of the Societas Ethica - the European Society for Research in Erhics. Berekfürdö, Hungary, August 1994.
T20157: WILLIGENBURG, THEO VAN / DUBBINK, JOEP - Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel.
T19497: AUGUSTINUS, A. --- WILLIS, G.G. - St. Augustine's Lectionary.
T7440: WILLIS, W.L. - Idol Meat in Corinth. The Pauline Argument in 1 Corinthians 8 and 10.
T13623: WILLS, GARRY - Pauselijke zonde. Geconstrueerd bedrog. : Uit het Engels vertaald door Lutgart Debroey.
T14262: AUGUSTINUS --- WILLS, GARRY - Augustinus
A303: WILMA - Leven en werken van Joseph Wittig. Een wonder van God.
J3490: WILMA - De lichte nacht.
J3627: WILMA - Ruimtevaart. Novelle.
T15726: WILMA - Opstanding.
T12583: WILSCHUT, ARIE - De tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600. Kleine Geschiedenis van Nederland, deel 5.
T20095: WOELDERINK, J.G. --- WILSCHUT, H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
T17310: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - Aan de belofte genoeg?! Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch. Woord en Wereld 72.
T9589: WILLEM III/WILLIAM III --- WILSON, CHARLES/ PROCTOR, DAVID (EDS.) - 1688 - The Seaborne Alliance and Diplomatic Revolution. Proceedings af an International Symposium, Held at the National Maritime Museum, Greenwich 5-6 October 1988.
G1445: WILSON, DEREK - A Tudor Tapestry. Men, Women and Society in Reformation England.
P294: WILSON-KASTNER, PATRICIA - KASTNER, G. RONALD, E.O. - A lost tradition. Women writers of the Early Church.
T13084: WILSON, A.N. - Paul. The Mind of the Apostle.
T1325: WILSON, R. MCL. - The Gospel of Philip. Translated from the Coptic text, with an Introduction and Commentary.
T7929: WILSON, ROBERT MCLACHLAN - Gnosis und Neues Testament.
T17133: WILSON, R.MCL. - Hebrews. The New Century Bible Commentary.
T8470: WILSS, WOLFRAM (ED./ HRSGEB.) - Übersetzungswissenschaft. (Wege der Forschung; Bd. 535)
T12460: WIMPINA, K. (CA. 1465-1531) --- NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit.
T8919: WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel: Die Philosophie im 20. Jahrhundert, und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung, herausgegeben von Heinz Heimsoeth. Fünfzehnte, durchgesehene und ergänzte Auflage.
T12949: WINDELBAND, W. - Geschichte der antiken Philosophie. Dritte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. Adolf Bonhöffer.
T7903: WINDISCH, HANS - Der Hebräerbrief. Handbuch zum Neuen Testament; 14.
T13685: WINGENS, MARC - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
T2168: WINGREN, GUSTAF - Die Predigt.
L1218: MAERLANT --- WINKEL, JAN TE - Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.
T6754: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen. Over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving.
T12300: WINKELMAN, JOHANNES HENDRIKUS - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floyris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans. Eine vergleichende Untersuchung. Met samenvatting (Niederländische Zusammenfassung)
K673: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
J2560: WINSEMIUS, DIEUWKE - Vogeltjes in een doopvont.
J1940: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee, Carien!
T7053: PHILO --- WINSTON, D./ DILLON, J. - Two Treatises of Philo of Alexandria. A Commentary on De Gigantibus and Quod Deus sit Immutabilis.
G254: WINTER, J.M. VAN - Ridderschap ideaal en werkelijkheid.
T7435: WINTER, PAUL - On the Trial of Jesus. (Studia Judaica, Band I)
T9804: ERASMUS/ LUTHER --- WINTER, ERNST F. (ED./TRANSL.) - Erasmus - Luther: Discourse on Free Will.
T6686: WINTHER-NIELSEN, N./ TALSTRA, E. - A Computational Display of Joshua. A Computer-assisted Analysis and Textual Interpretation.
J3091: WISE, ROBERT L. - Onvoltooid verleden.
T2987: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
T4664: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods roeping. Over Rom. 9: 1-9 en Gal. 3: 16. Geroepen volk. Een studie over Rom. 9: 10-29. 2 dln. : .
T7490: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods keuze.: Met een inleidend woord van Prof. H.J. Schilder.
T12063: WISSE, A.P. - De Jehovah's Getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal.
T19660: WISSE, G. - De droefheid naar God.
T2669: WISSE, G. - De zeven Kruiswoorden.
T20276: WISSE, G. - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek. Van Middelburg naar Middelburg.
T8713: WISSE, G. - De moderne Theosophie.
T17862: BARTH, KARL --- WISSINK, J.B.M. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. Mit Zusammenfassung.
T20012: WISSINK, J.B.M. / ZWEERMAN, TH. H. (RED.) - Ruimte van de Geest. Over ascese, spiritualiteit en geestelijk leiderschap.
K1237: BERGH, W. V.D. --- WIT, D. DE - Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst.
T17159: WIT-TAK, THALIEN M. DE - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De Brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint. Ingeleid, vertaald en toegelicht door dr. Thalien M. de Wit-Tak.
T20534: WIT, W. DE - Uw God is mijn God. 30 Bijbellezingen uit het boek Ruth.
T12864: WIT, W. DE - Het boek Ruth. 30 Bijbellezingen.
T16516: WITEK, BERNARD - Dio e i suoi figli. Analisi retorica della Prima Raccolta Salomonica (Pr 10,1 - 22,16)
T8366: WITKAM, J.J. - Van Leiden naar Damascus en weer terug. Over vormen van islamitische lees- en leercultuur. Inaugurele rede. (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Nr. 52)
T12920: WITKAMP, L.TH. - Kolossenzen. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting)
T1382: WITKAMP, L.TH. - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring.
T8723: WITSIUS, HERMANNUS - Geestelijke Printen, van een Onwedergeboorne op sijn Beste, en een Wedergeboorne op sijn Slechtste./ Practicale Godgeleertheid, of Algemene Pligten der Christenen ten opzigte Van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. (1680)
T6933: VONDEL --- WITSTEIN, S.F. / GROOTES, E.K. (ED.) - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes t.g.v. de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
T4316: WITTE, PETRUM DE (LEYDEN) - Catechizatie Over den Heidelberghschen Catechismus, Der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven Na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn.
T955: CALVIN (CALVIJN) -- WITTE, J.L. - Het probleem Individu-Gemeenschap in Calvijns geloofsnorm. 2 delen.
K814: GERDES -- WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes.
T14659: ZWINGLI --- WITTEVEEN, K.M. - Het evangelie tussen pacifisme en geweld: Huldrych Zwingli.
T19559: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Colleges over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof. Vertaling van Henriët Plantenga, inleiding van H.G. Hubbeling.
T7438: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door Georg Henrik von Wright. Met medewerking van Heikki Nyman.
J2122: WITVLIET, MARIANNE - Ademloos.
T18018: WITVLIET, MARIANNE - Kind van het water.
T4317: WITZ, HARMANNUS - Twist des Heeren Met sijn Wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al te dertele Weeldrigheydt.: In schadelijcke nieuwigheden van Opninien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade.
T774: WOELDERINK, J.G. - Verbond en bevinding. Ingeleid door Ds. C. v.d. Wal
T6670: WOELDERINK, J.G. - Van den Heiligen Geest en van Zijn werk.
K688: WOELDERINK, J.G. - De Afscheiding en wij. Referaat gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Utrecht op 12 april 1934.
T12662: WOELDERINK, J.G. - Het Doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop.
T1983: WOELDERINK, J.G. - De rechtvaardiging uit het geloof alleen.
T2848: WOELDERINK, J.G. - De gevaren der doopersche geestesstrooming.
T12722: MIJNDERS-VAN WOERDEN, M.A. - Maarten en zijn vrienden. Het leven van Maarten Luther. Deel 1
T15524: ERASMUS, DESIDERIUS --- WOERDEN, A.V.N. VAN - Vrouwelijk en mannelijk bij Erasmus. Een onderzoek inzake genus.
T16678: WOERDEN JR., C.B. VAN (VERT.) - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden Jr.
T6703: WOERDEN, P. VAN - De beloften des evangelies, met enkele overdenkingen over Het Geloof, Wedergeboorte, Doop, Belijdenis en Assurantie.
T12697: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Thessalonicherbrief (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XII)
T12698: WOHLENBERG, G. - Die Pastoralbriefe (der erste Timotheus-, der Titus- und der zweite Timotheusbrief) Mit eiem Anhang: Unechte Paulusbriefe (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIII)
T12711: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XV)
D20062: WOLDE, ELLEN VAN (ED.) - Narrative Syntax and the Hebrew Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996.
T19374: WOLDE, ELLEN VAN (ED.) - Narrative Syntax and the Hebrew Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996.
T1529: WOLDRING, H.E.S. (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
T9143: CALVIN --- WOLF, HANS HEINRICH - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin. (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche; 10. Band).
T12418: WOLF, GUSTAV - Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. Band I: Vorreformation und Allgemeine Reformationsgeschichte; II: Kirchliche Reformationsgeschichte, 1. u. 2. Teil; III: Namen- und Sachregister. 4 Parts in 2 Vols.
T19736: WOLF, PIET VAN DER - Kerk Evangelie Israël. De actualiteit van de zendingsopdracht onder de joden.
T17869: WOLF, JOH. DE - Schaduwen van het Licht. Bijbelstudie over het boek Leviticus.
T13932: WOLFAARDT, JOHAN ANDRÉ - Kerklike konfrontasie-oorde. 'n Deskriptiewe, analitiese studie met die Evangeliese Akademies as model. Mit einer Zusammenfassung.
T7402: WOLFF, CHRISTIAN - Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum.
K1091: WOLFF, I. DE - De strijd om de Kerk in de 19e eeuw 1815-1834.
T14871: WOLFF, I. DE - Het Licht op de Kandelaar. Hoofdlijnen van de geschiedenis der kerk van Enschede van haar ontstaan tot de Reformatie.
G1709: WOLFF, H. CH. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
T13365: WOLFF, ROBERT PAUL - The Autonomy of Reason. A Commentary on Kant's Groundwork of the Metaphysic of Morals.
T14922: RAD, GERHARD VON --- WOLFF, HANS WALTER (HRSG.) - Probleme biblischer Theologie. Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag.
T4493: WOLFF, ROBERT PAUL - Understanding Rawls. A Reconstruction and Critique of A Theory Of Justice.
T794: WOLFF, I. DE EN DOOREN, G. VAN - De geschiedenis der Godsopenbaring. In hoofdlijnen beschreven. 6 delen.
T8268: WOLFF, I. DE - De laatste jaren dezer wereld.
T8267: WOLFF, I. DE - Krachten van het komende koninkrijk. [Over het boek Daniel]
T16993: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
K1092: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
G1225: WOLFS, S.P. - Litterae de Beneficiis O.P. (1243-1524).
T7466: WOLL, D. BRUCE - Johannine Christianity in Conflict: Authority, Rank and Succession in the First Farewell Discourse.
T15629: WOLTERS, ALBERT M. - Schepping zonder grens. Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing.
T8943: WOLTHUIS, G.W. - Mariken van Nieumeghen. (Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore; dl. I, alles)
K732: WOLTHUIS, L.J. & VREE, J. (RED.) - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis.
T9520: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
T13010: WOLTJER, ROBERT HERMAN - De Platone prae-Socraticorum philosophorum existimatore et iudice.
T19737: CICERO --- WOOD, NEAL - Cicero's Social and Political Thought.
T14316: WORMSER, J.A. - Brieven van J.A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer. Eerste Deel (1842-1852); Tweede Deel (1853-1862) 2 dln in 1 bd.
T6611: WORMSER, J.A./ GROEN VAN PRINSTERER, G. - De onkerkelijke rigting, die zich bij vele gelovigen openbaart.: Met een Voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
T17985: WOUDE, C. VAN DER - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
T9494: GROTIUS, HUGO --- WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn Pietas ordinum Hollandiae ac Westfrisiae vindicata. Inaugurele rede/Inaugural Lecture Kampen (Oudestraat)
T13660: LUBBERTUS, SIBRANDUS (1555-1625) --- WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
T20364: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Micha. De Prediking van het Oude Testament.
T20344: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Haggai en Maleachi. De Prediking van het Oude Testament.
T17750: WOUDE, A.S. VAN DER - Profeet en establishment. Een verklaring van het boek Micha.
T9099: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Habakuk/ Zefanja. De Prediking van het Oude Testament.
T9597: WOUDE, A.S. VAN DER - Uittocht en Sinaï. Inaugurele rede Groningen.
T15603: WOUDENBERG, R. VAN (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
T16033: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Toeval en ontwerp in de wereld. Apologetische analyses.
J1950: WOUDTS, SOPHIE - Beatrijs.
J7082: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
J1951: WOUTERS, WIELAND - De Uilenhoeve.
T13971: WOUTERS, A.P.F. - De Reformatie en de eerste predikanten in de Meierij 1648-1672.
L1114: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied.: Met een aantal liederen.
T13832: WOUTERS, A.P.F. - De Nederduits Gereformeerde predikanten in stad en markiezaat van Bergen op Zoom en stad en baronie van Breda, 1580-1625. 2 dln.
T4834: WOUTERS, PAUL - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
T20190: WOUTERS, A.P.F. - De Nederduits Gereformeerde predikanten in stad en markiezaat van Bergen op Zoom en stad en baronie van Breda, 1580-1625. 2 dln.
T13780: WOUTERS, A.PH. F./ ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. 1: De nieuwe kerk; 2: De nieuwe samenleving. 2 dln. With a Summary in English.
T19568: WRIGHT, M.R. - The Presocratics. The main fragments in Greek with introduction, commentary and appendix containing text and translation of Aristotle on the Presocratics.
K364: HUNTINGTON -- WRIGHT, THOMAS - Uit het leven van William Huntington.
T12648: WTENBOGAERT, IOH. - Cort Berecht. Nopende seeckere Copije van een Remonstrantie, die (soo men voor-gheeft) in den Druck van de Conferentie in den Haghe ghehouden/ naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief des Eerwaerdighen ende Hooch-gheleerden D. Ioannis Wten-bogaert aen synen Vrient N.G. gheschreven/ ende door den selven in Druck wt-ghegheven.
T13688: WTENBOGAERT, JOHANNES - Brieven en onuitgegeven stukken. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge. I. 1584-1618; II. 1e afd. 1618-1621; II. 2e afd. 1621-1626; III. 1e afd. 1626, 1627; III. 2e afd. 1628,1629; III. 3e afd. 1630; III. 4e afd. 1631-1644. 3 dln. in 7 bdn.
T14045: WTENBOGAERT, JOHANNES - Copye, Van een Missive den II. Aprilis 1619, aen eenen particulieren ende oudt-bekenden vrient afgeveerdicht, Waer in Hy zijnen staet ende oorsaeck van zijne (niet teghestaende verscheyde, uyt last vande ghedelegheerde Rechteren, citatien) noncomparitie in 't cort ende duydelijck te kennen gheeft. Tot onderrechtinge van alle Lief-hebbers der waerheydt.
K1096: WÜLLSCHLEGER, L. - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
T18084: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten.
J2340: GRAAFF-WÜPPERMANN, A. DE - Twee jaar op 't jachthuis.
T16858: WÜRTHWEIN, ERNST - Die Bücher der Könige. 1. Das Erste Buch der Könige, Kapitel 1 - 16; 2. 1. Kön. 17 - 2. Kön. 25. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 11/1, 11/2. 2 Vols.
T15825: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
T16295: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
T19629: WÜSTEFELD, W.C.M. - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
T7766: WUTTKE, G. - Melchisedech, der Priesterkönig von Salem. Eine Studie zur Geschichte der Exegese.
T17413: WUYTS, A. - Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917 - 1918.
T967: PLATO --- AALDERS H.WZN., G.J.D. - Het derde boek van Plato's leges. I. Prolegomena.
T9327: XENOPHON - Helléniques. Tome I: Livres I - III/ Tome II: Livres IV - VII. Texte établi et traduit par J. Hatzfeld. 2 Tomes/ 2 Vols. (Collection des Universités de France)
T14238: YADIN, YIGAEL - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
T17141: YANCEY, PHILIP - I Was Just Wondering.
T1069: YANDELL, KEITH E. - Basic Issues in the Philosophy of Religion.
T7477: YARBROUGH, O. LARRY - Not like the Gentiles. Marriage Rules in the Letters of Paul.
T12913: YATES, FRANCES A. (INTRODUCTION) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile with an Introduction.
T16481: YEE, GALE A. - Composition and Tradition in the Book of Hosea. A Redaction Critical Investigation.
T12081: YELVERTON, ERIC E. - The Manual of Olavus Petri 1529. [Published for the Church Historical Society]
T5087: YEO, KHIOK-KHNG - Rhetorical Interaction in 1 Corinthians 8 and 10.: A Formal Analysis with Preliminary Suggestions for a Chinese, Cross-Cultural Hermeneutic.
1133: YEROUSHALMI, DAVID - The Judeo-Persian Poet Emrani and his 'Book of Treasure'.: Emrani's Ganj-name, a versified Commentary on the Mishnaic Tractate Abot. Edited, translated and annotated together with a critical study.
T13911: YEWANGOE, ANDREAS ANANGGURU - Theologia Crucis in Asia. Asian Christian Views on Suffering in the Face of Overwhelming Poverty and Multifaceted Religiosity in Asia.
T15619: PHILO --- YONGE, C.D. (TRANSLATED) - The Works of Philo. Complete and Unabridged. New updated edition. Foreword by David M. Scholer.
T6106: YOUNG, GEORGE W. - Subversive Symmetry. Exploring the Fantastic in Mark 6:45-56.
T20540: YOURCENAR, MARGUERITE - Hadrianus Gedenkschriften. Vertaald door J.A. Sandfort.
T4344: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 dln. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 dln.
T7421: NOOT, JAN VAN DER --- ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
T19572: ZABARA, JOSEF IBN - Reis met de duivel. Sefer Sja'asju'im. Vertaald door R. Fontaine, A. Schippers, I.E. Zwiep.
T16705: MAÏMON, SALOMON --- ZAC, SYLVAIN - Salomon Maïmon. Critique de Kant.
J1125: ZACHARIASSE, G. - De zwarte boer.
T7069: ZAEHNER, R.C. - The Dawn and Twilight of Zoroastrianism.
T14296: CALVIN, J. --- ZAHN, ADOLPH - Die beiden letzten Lebensjahre von Johannes Calvin. Revidierter Neudruck.
T14931: ZAHN, THEODOR - Skizzen aus dem Leben der Alten Kirche.
T12686: ZAHN, THEODOR - Der Brief des Paulus an die Römer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament, Band VI)
T2180: ZAHN, THEODOR - Grundriss der Einleitung in das Neue Testament.
T778: ZAHRNT, HEINZ - Wachtend op God. De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw.
T12785: ZANDEE, J. - Het Evangelie der Waarheid, een gnostisch geschrift.
T4369: ZANDEE, J. - De Messias. Opvattingen aangaande het koningschap in de godsdiensten van het Oude Nabije Oosten. Rede.
T6553: ZANDT, P. - Redes, uitgesproken op de Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht: De Wet en de Profeten (1952); De S.G.P. en de Kerk; Tot de Wet en tot de Getuigenis (1948); De Heere zij geloofd (1947); Christelijke Politiek (1960); Het wee en het wel in het menselijk leven (1958); De Weg tot Vrede en Welvaart (1955); De Fundamenten omgestoten (1954); Mozes en de Profeten (1949); Des Heeren Wet (1950). 10 redes met: Herdenking van het 25-jarig Kamerlidmaatschap van Ds. P. Zandt, gehouden te Utrecht op 15 september 1950.
T6109: ZANDT, HERMAN S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme, inzonderheid in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T14095: ZANTEN, MIEKE VAN - Gids voor Behoud en Beheer van Kerkelijk Kunstbezit. Een praktische handleiding/ Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.
K636: ZEE, G. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis. Deel I: Voor de Hervorming: Deel II: De Hervorming Deel III:Van de Hervorming tot heden.
T780: ZEE, G. VAN DER - De ballingschap. Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis 738-430 v. Christus. I. Met ballingschap bedreigd; II. In ballingschap gevoerd (Eerste stuk); III. In ballingschap gevoerd (Tweede stuk)/ Uit ballingschap verlost
T13239: ZEITLIN, IRVING M. - Jesus and the Judaism of His Time.
T6636: NEWMAN, J.H. --- ZENO - Newman's leer over het menselijk denken.: Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
T13223: HADEWIJCH --- ZEYDE, M.H. VAN DER - Brieven van Hadewijch. In de oorspronkelijke tekst en in nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
T19471: ZIEGLER, YAEL - Promises to Keep. The Oath in Biblical Narrative.
T1063: ZIEL, A. VAN DER - Een laatste appèl.
T15452: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken.
T6671: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken.
T17082: ZIERIKZEE - Zierikzee. Plattegrond van Zierikzee ca. 1925. An original hand coloured lithographie. Schaal 1 : 7500.
T16484: POT --- ZIJL, A. H. VAN - I Samuël. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T16485: POT --- ZIJL, A.H. VAN - I Samuël. Deel II. Prediking van het Oude Testament.
T9102: POT --- ZIJL, A.H. VAN - I Samuël. Deel I en II. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln. Compleet
K1394: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz.van Blesdijk (1520/21-1584). Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
T13833: ZIJLSTRA, S./ VIS, G.N.M./ ZEINSTRA, D.J.M. (RED.) - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis.
1168: ZIJLSTRA, W. - Klinische Pastorale Vorming.
T12708: ZIJLSTRA, W. - Klinisch pastorale vorming. Een voorlopige analyse van het leer- en groepsproces van zeven cursussen/ Clinical Pastoral Training in the Netherlands. With a Summary in English/ Mit einer deutschen Zusammenfassung.
T6303: ZIJLSTRA, W. --- - Gestalten van Pastoraat.: Een bundel opstellen over pastoraat aangeboden aan dr. W. Zijlstra bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
K502: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.: Met een voorwoord van H.L.M. Defoer.
G251: ZILVERBERG, S.B.J. - Ketters in de Middeleeuwen.
G1732: ZILVERBERG, S.B.J. - David van Bourgondië, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca. 1427 - 1496)/ David de Bourgogne, Évêque de Térouanne et d'Utrecht (ca. 1427 - 1496).
G241: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
T12687: ZIMMERLI, WALTHER - Die Weltlichkeit des Alten Testaments
T16501: ZIMMERLI, WALTHER - Grundriss der alttestamentlichen Theologie.
T19771: ZINTZEN, CLEMENS (HRSG.) - Der Mittelplatonismus.
J3202: LUTHER --- ZEEUW J.G.ZN., P. DE - De Mijnwerkersjongen van Mansfeld. Het leven van Maarten Luther.
T762: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.
T763: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - De akker is de wereld.
T6924: ZOCK, HETTY - A Psychology of Ultimate Concern. Erik H. Erikson's contribution to the psychology of religion.
T8081: ZOCK, HETTY (RED.) - Geloven tussen Waan en Werkelijkheid.
T12379: ZOLLIKOFER, G.J. (1730-1788) - Gebeden en overdenkingen ten dienste van de openbaare en huiselyke Godsdienstoefening. 2 dln in 1 band.
T15749: ZOMER, G. (RED.) - Komende tot leven.
T2712: ZOMER, G. (RED.) - Komende in heerlijkheid.
T2934: ZOMER, G. (RED.) - Komende in de wereld - Komende tot leven - Komende in heerlijkheid. 3 dln.
T17617: ZOMER, G. - Uit liefde tot Sion. 15 preken.
K1632: ZOUWEN, J. VAN DER - De gereformeerden en de Vrije Universiteit.: Sociologisch onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een instelling en haar recruteringsveld voor steunverlening.
K535: ZUBER, ROGER ET THEIS, LAURENT - La Révocation de l'Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685.: Actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1985).
T19560: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
T7425: ZUIDEMA, WILLEM HERO - Der Mischnatraktat Hagiga oder Was zum Wallfahren gehort. Einleitung, Text, Ubersetzung, Kommentar und textkritischer Apparat, nebst drei Anhangen zur Halacha. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha. 2 Vols.
T14872: ZUIDEMA, S.U., E.A. - Denkers van deze tijd. II. Heidegger - Dostojewski - Jaspers - Toynbee.
T6047: ZUIDEMA,S.U./ RIDDERBOS, HERMAN, E.A. - Denkers van deze tijd. I. Kierkegaard - Nietzsche - Barth - Bultmann - Niebuhr - Sartre.
T9217: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- ZUIDEMA, S.U. (ED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven, aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
T14770: ZUIJLEKOM, A.J. VAN - De rijkdom van de wet [De Heidelbergse Catechismus] Zondag 34-44.
T8359: KUNSTGEWERBEMUSEUM ZÜRICH (HRSGEB.) - Hebräische Schrift. Von der Steinschrift zum Poster. Ausstellungskatalog, Neuauflage 1987. Mit dem Supplement Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, 23. Sept. 1987 - 31 Okt. 1987. 2 vols.: Konzeption der Ausstellung: Susi Guggenheim-Weil.
G510: ZUURDEEG, J.P.B. - De Stad-, Recht- en Raadhuizen op Tholen.
T6431: ZUURMOND, ROCHUS / DEURLOO, KAREL - De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie.: Met een bijdrage van Margreet van Apeldoorn.
K1229: BILDERDIJK, W. --- ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
K1230: ZWAAG, W. VAN DER - De Reformatie der Puriteinen. Kerkhistorie van Engeland tussen Reformatie en Revolutie.
T20600: ZWAAG, W. VAN DER - Reveil en afscheiding. Negentiende-eeuwse kerkhistorie met bijzondere actualiteit.
T17383: AUGUSTINUS --- ZWAAG, K. VAN DER - Augustinus, de kerkvader van het westen. Ingeleid door dr. J. van Oort.
T20560: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
T17981: DOEVEREN, WOUTER VAN --- ZWAAG, PIETER VAN DER - Wouter van Doeveren (1730-1783). Leven en werken van een 18e eeuws hoogleraar in de geneeskunde. With a Summary.
T17041: ZWAAN, J. DE (ED.) - Griekse papyri. Ten dienste van het onderwijs in het Nieuwtestamentisch Grieks uitgegeven door J. de Zwaan.
T16935: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
T12753: HUYGENS, CONSTANTIJN --- ZWAAN, F.L. (ED.) - Cluijs-werck. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
T8091: ZWAAN, F.L. (ED.) - Jacob van der Schuere. Nederduydsche spellinge.: Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. F.L. Zwaan.
T7773: ZWAAN, J. DE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar.
T783: ZWAAN, J. DE - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament.: E.W.Burton's syntax of New Testament moods and tenses voor het Nederlansch taaleigen bewerkt door J. de Zwaan.
T7907: ZWAAN, J. DE - The Treatise of Dionysius Bar Salibhi against the Jews. Part. I. The Syriac Text edited from a Mesopotamian MS. (Cod. Syr.. Harris. 83)
T14279: ZWAANSTRA, HENRY - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918.
T9205: VOS AZ., G.J. --- ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az.. Het recht van de kerk. (Diss.)
T17860: ZWANEPOL, KLAAS - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling. Mit Zusammenfassung.
T19525: ZWANEPOL, KLAAS (ED.) - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. Ingeleid door Klaas Zwanepol.
G600: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932.
J2134: ZWART, P.J.S. - De club van Pieterjan.
T16874: CALVIJN, J. --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator. Vertaald en toegelicht door W. de Zwart.
T14831: CALVIN/ CALVIJN --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van de reformator vertaald en toegelicht.
T6577: HEEROMA, K. --- ZWART, DIRK (RED.) - 'Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K. Heeroma als literator.
T14465: ZWART, ARIE/ BRAUN, KAREL - Heksen, ketters en inquisiteurs [Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen]
T1187: HUGH OF ST. VICTOR --- ZWIETEN, JAN VAN - The Place and Significance of Literal Exegesis in Hugh of St. Victor. An Analysis of his Notes on the Pentateuch, the Book of Judges, and the Four Books of Kings.
T19110: ZWINGLI, HULDRICH - Huldrich Zwingli's zeven en zestig artikelen en zijn Korte Christelijke inleiding. Vertaald en toegelicht door Dr. G. Oorthuys.
T8890: ZWINGLIVEREIN (HRSGEB.)/ SCHINDLER, ALFRED/ STUCKI, HEINZPETER (RED.) - Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis, der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Band XXI (1994). With a.o.: HEIKO A. OBERMAN: Via Calvini: Zur Enträtselung der Wirkung Calvins, and: GUNTER ZIMMERMANN: Freiheit und Aberglaube in der Theologie des Genfer Reformators.
T20314: ZYL, A.H. VAN - The Moabites.
[an error occurred while processing this directive]

9/14