Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T13417: KYRTATAS, DIMITRIS J. - The Social Structure of the Early Christian Communities.
K217: BONAVENTURA -- LAAN, H. VAN DER - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie
T4892: LAAN, N. VAN DER (BEW.) - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
T8283: LAAN, N. VAN DER (ED.) - Noordnederlandse Rederijkersspelen. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren).
T8869: LAAN, N. VAN DER (ED.) - Rederijkersspelen. Naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
G1652: WOLTJER, J. --- LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, Classicus, Pedagoog.
T20549: LAAN, H. VAN DER - De Openbaring van Johannes. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T14506: LANGE, ERNST --- LAAN, JACOB HENDRIK VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie. Mit einer Zusammenfassung.
T17370: LAAN, HARRY VAN DER - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
T15346: LAAR, E.T.M. VAN DER - The Inner Structure of Wuthering Heights. A Study of an Imaginative Field. Met een samenvatting in het Nederlands.
J3030: LAARMAN, MARIA - De vriendinnetjes.
G1874: LAARSE, R. VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse proviciestad, Woerden 1780 - 1930. Hollandse Historische Reeks; XII./ Stichts-Hollandse Bijdragen; no. XXI.
J2025: LABBERTON, MIEN - Het geschenk van den ouden matroos.
T15463: LABORDUS, L.W. - De Astronomische Mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. Een mythographisch onderzoek.
G1201: LABROUSSE, ELISABETH - Une foi, une loi, un roi? Essai sur la Révocation de l'Édit de Nantes.
T13420: OROSIUS --- LACROIX, BENOIT - Orose et ses idées.
T12060: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament.
T6805: LAGERWERF, L./ STEENBRINK, K./ VERSTRAELEN, F. - Changing Partnership of Missionary and Ecumenical Movements.: Essays in Honour of Marc Spindler.
T17502: LALLEMAN, PIETER J. - The Acts of John. A Two-Stage Initiation into Johannine Gnosticism. Met een Samenvatting.
T12985: LALLEMAN-DE WINKEL, HETTY - Ezechiël. Van dood naar opstanding.
T19236: LAM, H.J. / VERGUNST, P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling].
T19070: REUVER, A. DE --- LAM, H.J. / VERGUNST, P.J. / WÜLLSCHLEGER, L. (RED.) - Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver.
T20253: LAM, J. HET - Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat.
T2395: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 25 overdenkingen voor bijzondere tijden.
T19027: GROEN VAN PRINSTERER --- LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865).
T19641: LAMBDIN, THOMAS O. - Introduction to Biblical Hebrew.
G1880: LAMBERTS, EMIEL - Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het Liberaal-Katolicisme en het Ultramontanisme.
J3574: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In Zijn arm de lammeren.
J3108: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord.
T9052: LAMER, HANS/ KROH, PAUL - Wörterbuch der Antike. Mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens.
T16238: LAMFERS, W.J. - Drie dissidente denkers. Bonhoeffer, Havel en Plesu over vrijheid en verantwoordelijkheid.
T13841: LAMMENS, GERRIT NICOLAAS - Tot Zijn gedachtenis. Het commemoratieve aspect van de avondmaalsviering.
T6392: LAMMENS, G.N. --- - 'Houdt dan de lofzang gaande...': Opstellen over Kerk en Eredienst aangeboden aan Prof. dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
T8370: LAMMENS, H. - L'Islam. Croyances et institutions.
T20478: LAMMERTS VAN BUEREN, GIJS - De kerk redt het niet zonder Israel. Israel in de Romeinenbrief.
T12743: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, HOOGL. UTR.) - De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, etc.. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. Le Long, en Verrykt met een Voorreden van ds. Petrus Boudaan.
T6604: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf Betrachtingen, Van het Sterven en den Doodt des Menschen; Tot Heylsaam gebruyk opgestelt.: Na deszelfs Zalig Overlyden uytgegeven, en uyt 't Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
K1047: VELENUS, ULRICHUS --- LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus. (Oldrich Velenský) and his Treatise against the Papacy.
T727: ERASMUS -- LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
T17942: ERASMUS, D. -- LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
T14231: LAND, STEPHEN K. - From Signs to Propositions. The Concept of Form in Eighteenth-Century Semantic Theory.
T17130: LANDERSDORFER, P.S. (ED.) - Ausgewählte Schriften der Syrischen Dichter. Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug. Aus dem Syrischen übersetzt von Dr. P.S. Landersdorfer.
T8634: LANDESMAN, DOVID - A Practical Guide to Torah Learning.
T17452: VER HUELL, CHRISTIAAN ANTONIJ --- LANDHEER, TON - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832.
T7677: LANDMAN, LEO - Messianism in the Talmudic Era. Selected with an Introduction.
T16826: JUSTUS LIPSIUS --- LANDTSHEER, JEANINE DE - Lieveling van de Latijnse Taal. Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste verjaardag. Met bijdragen van Hans W. Blom, Chris Heesakkers, Robert-Jan van den Hoorn, Nicolette Mout en Kasper van Ommen. Een catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden 16 maart - 28 mei 2006.
T5005: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774). With a Summary in English: The Rise of the Historical and Literary Criticism in the Synoptic Study of the Gospels from Calvin (1555) to Griesbach (1774)
T17102: LANG, FRIEDRICH - Die Briefe an die Korinther. Das Neue Testament Deutsch.
T7296: LANGBRANDTNER, W. - Weltferner Gott oder Gott der Liebe. Der Ketzerstreit in der johanneischen Kirche. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Untersuchung mit Berücksichtigung der koptisch-gnostischen Texte aus Nag-Hammadi.
T17992: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Map doet ook mee.
T15473: P.C. HOOFT --- LANGE, JACOB DE - P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uigegeven, ingeleid en toegelicht. With a summary.
J2580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske krijgt gasten.
1143: GUNNING JR., J.H. --- LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1. (1829-1861)
J1529: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske beleeft een avontuur.
D20145: LANGE, F. DE (RED.) - Geloven in de minderheid? Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Theologische Universiteit der Gereformeerde Kerken te Kampen.
J2518: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Roosje toch!
T6144: QUMRAN --- LANGE, ARMIN - Weisheit und Prädestination.: Weisheitliche Urordnung und Prädestination in den Textfunden von Qumran.
T14717: LANGE, ERNST - Predigen als Beruf. Aufsätze herausgegeben von Rüdiger Schloz.
J2849: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje.
J2895: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Peter in Zuid-Limburg.
J3252: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Riet Berkhout. Goud-Elsje deel 6.
J3323: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - O, die Jolientje.
J3398: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van twee ondeugende meiskes.
J7076: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Wat Roentje Robbedoes leerde.
T16375: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Goud-Elsje deel 3.
T16376: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Goud-Elsje deel 5.
T17910: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7.
J1531: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske op de Meihorst.
J7077: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske verdient heitjes.
T928: LANGE, NICHOLAS DE - Atlas van de joodse wereld.
G1255: GROEN VAN PRINSTERER --- LANGEDIJK, D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
G405: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs.
G406: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd.
T16736: LANGELAAN, R.J. / SIMONS, M. (EDS.) - Miro Fervore. Een bundel lezingen en artikelen over de beoefening van de klassieke wetenschappen in de zeventiende en achttiende eeuw. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestiende lustrum van het Collegium Classicum c.n. M.F. Met o.a. H.J. de Jonge - De historische kritiek op het Nieuwe Testament van Joseph Scaliger.
T17570: COLIJN, H. --- LANGEVELD, HERMAN - Hendrikus Colijn 1869-1944. Schipper naast God. Deel II: 1933-1944.
T19180: LANGEVELD, DICK / HEIJNEN, JAN - Broeder Dick. Ervaringen van een bijbelsmokkelaar.
T16225: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart.
T634: KUYPER, A. -- LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T9184: KUYPER, A. --- LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T8640: COCHLAEUS, JOHANNES --- LANGOSCH, KARL (HRSGEB./ED.) - Brevis Germanie Descriptio (1512). Mit der Deutschlandkarte des Erhard Etzlaub von 1512. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Karl Langosch.
T19172: LANOYE, DIEDERIK - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
T9973: LANSBERGHE, JACOB VAN - Beschryvinge van de Stadt Hulst, Behelsende haer oude opkomst, aenwasch, tegenwoordige toestandt, en veelvuldige gedenckwaerdige saecken, van tijdt tot tijdt daer in voorgevallen. Etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, 1687, Gerrit Rammazeyn.
T12992: HEITINK, GERBEN --- LANSER, ALMA/ NIJEN, JELLE VAN/ STARK, CISKA/ STOPPELS, SAKE (RED.) - De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink. Met Cd-ROM.
T8050: LAPERROUSAZ, E.-M. - Le Testament de Moïse (Généralement appelé Assomption de Moïse). Texte Latin, traduction avec introduction et notes. (Semitica; XIX)
T8129: LAPERROUSAZ, E.-M. - L'Attente du Messie en Palestine à la veille et au début de l'ère chrétienne à la lumière des documents récemments découverts. (Collection Empreinte)
T15978: LAPIDE, PINCHAS - Ieder komt tot de Vader. Karl Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie.
T16660: LAPIDE, PINCHAS / GOLLWITZER, HELMUT - Een vluchtelingenkind. Gedachten over Lucas 2.
T9025: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën.
T449: LAPSANSKI, DUANE V. - Perfectio evangelica. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung im frühfranziskanischen Schrifttum.
T7097: JOSEPHUS, FLAVIUS --- LAQUEUR, R. - Der jüdische Historiker Flavius Josephus. Ein biographischer Versuch auf neuer Quellenkritischer Grundlage.: Mit einem Nachwort zum Neudruck von Otto Michel.
T13411: LARSEN, NIELS-ERIK - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236/ Graphematische Analyse eines mittelniederländischen Textes. Das Graphemsystem der frühmittelniederländischen Statuten des Genter Leprosoriums aus dem Jahre 1236 (mit deutsche Zusammenfassung)
T16480: LARSSON, GERHARD - The Secret System. A Study in the Chronology of the Old Testament.
T6001: LASH, NICHOLAS - The Beginning and the End of 'Religion'.
T7271: LATEGAN, B.C. - Die aardse Jesus in die prediking van Paulus volgens sy briewe (with Summary in English)
K1414: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - A History of the Expansion of Christianity. 7 vols. complete.
K888: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums.: Gekürzte deutsche Ausgabe von R.M.Honig. Vorwort von H. Dörries.
T12271: HUTTEN, ULRICH VON --- LAUB, PETER/ STEINFELD, LUDWIG (BEARB.) - Ulrich von Hutten, Ritter, Humanist, Publizist 1488-1523. Katalog zur Ausstellung des Landes Hessen anlässlich des 500. Geburtstages.
T19157: LAUBSCHER, SIELIE - Donkerbos.
T20235: ENOCH --- LAURENCE, RICHARD (ED.) - The Book of Enoch The Prophet. Translated from an Ethiopic MS. in the Bodleian Library by the late Richard Laurence. The text now corrected from his latest Notes. With an Introduction by The Author of [The Evolution of Christiantity]
G1315: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
K1683: LAWRENCE, C.H. (ED./ TRANSL.) - The Life of St Edmund by Matthew Paris. Translated, Edited and with a Biography by C.H. Lawrence.
T15187: LAWSON, STEVEN - Calvijn als prediker.
T6355: NAG HAMMADI --- LAYTON, BENTLEY (ED.) - Nag Hammadi Codex II, 2-7 together with XIII,2*, Brit. Lib. Or.4926(1), and P.Oxy. 1, 654, 655. 2 Vols.: With contributions by many scholars.I. Gospel According to Thomas, Gospel According to Philip. Hypostasis of the Archons, and Indexes; II. On the Origin of the World. Expository Treatise. On the Soul. Book of Thomas the Contender.
T7401: LEANEY, A.R.C. - The Jewish and Christian World 200 BC to AD 200.
T12432: LEARSI, RUFUS - Het Joodse volk van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen.
T8147: LEBRAM, J.- CHR. H. - Legitimiteit en Charisma. Over de herleving van de contemporaine geschiedschrijving in het jodendom tijdens de 2e eeuw v. Chr.. Rede.
T16004: LECOMPTE, C. - I Thessalonicenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T7963: LECOMPTE, C. - I en II Thessalonicenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte. 2 dln.
T15741: RIEBEECK, JAN VAN --- LEDDEN, WILLEM-PIETER VAN - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
T17802: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden. Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
T4799: LEDEBOER, L.G.C. - Pastorale brieven.: Uitgegeven en toegelicht door dr. H. Florijn.
T17487: ORIGENES --- LEDEGANG, F. - Mysterium Ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes. With a Summary. 2 delen.
T13909: LEE, KUN SAM - The Christian Confrontation with Shinto Nationalism. A Historical and Critical Study of the Conflict of Christianity and Shinto in Japan in the Period between the Meiji Restoration and the End of World War II (1868-1945)
T1479: LEE, FRANCIS NIGEL - A Christian Introduction to the History of Philosophy.
T1833: AUGUSTINUS --- LEE, BO MIN - Mendacium officiosum. Een beoordeling van de zgn. 'noodleugen', met speciale aandacht voor Augustinus' opvattingen. With a Summary in English.
T8460: LEE, SAMUEL/ BARNES, GUILELMUS EMERY (ED.) ADIUVANTIBUS MITCHELL, CAROLO W./ PINKERTON, IOHANNE - Pentateuchus Syriace post Samuelem Lee recognovit emendavit edidit G.E. Barnes.
T19185: LEE, SOON OK - Zij mogen de hemel niet zien. Een ooggetuigenverslag uit Noord-Korea.
J2511: LEEDEN, P. VAN DER - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
T19100: LEEFLANG, CHR. (SAMENST.) - Hymnen uit den Bijbel.
T16781: CICERO --- LEEMAN, A.D. - Gloria. Cicero's waardering van de roem en haar achtergrond in de Hellenistische wijsbegeerte en de Romeinse samenleving. With an extensive summary in English.
T7276: LEEMHUIS, F./ KLIJN, A.F.J./ GELDER, G.J.H. VAN (EDS.) - The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch. Edited and Translated with a Parallel Translation of the Syriac Text.
T13903: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Avec un sommaire en français.
T9301: DIEDERIC VAN ASSENEDE --- LEENDERTZ, P. (ED.) - Floris ende Blancefloer.
T9758: LEENDERTZ JR., P. - Middelnederlandsche Dramatische Poëzie. (Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde)
T13455: WILHELMUS --- LEENDERTZ JR., P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
T13845: LEENE, HENDRIK - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja. With a Summary in English.: Summary: The Former and the New Things in Deutero-Isaiah.
T15992: LEENE, H. - De stem van de knecht als metafoor. Beschouwingen over de compositie van Jesaja 50. Inaugurele rede VU.
T13503: LEENHOUTS, A.A. - Een Pascha voor Jahwe.
T2142: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken. With a Summary in English.
T19528: LEEUW, WARNER DE - Spiegelbeelden in het water. Een studie over doopliederen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T1835: LEEUW, G. VAN DER --- - Pro Regno - Pro Sanctuario. Een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de zestigste verjaardag van Prof. Dr. G. van der Leeuw uitgegeven door een commissie van leerlingen en oud-leerlingen o.red. v.Dr.W.J.Kooiman en Dr. J.M. van Veen.
T17904: LEEUW, G. VAN DER - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
K424: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied. Met medewerking van Dr. K.Ph. Bernet Kempers.
T14148: LEEUW, VENANTIUS DE - De Ebed Jahweh-Profetieën. Historisch-kritisch onderzoek naar hun bestaan en hun betekenis. Avec un résumé en français: Les chants de l'Ébed Yahvé, leur interprétation et leur portée prophétique.
T927: LEEUW, A.J. VAN DER (UITG.) - LE-EZRATH HA-AM. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945.
T4323: LEEUWAARDEN, N.S.V. - Des Godsdienstige Christens betragtingen In zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting.
T855: LEEUWEN, J.A.C. VAN - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus. Kommentaar op het Nieuwe Testament; II.
T14100: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES --- LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, 1579-1630.
T16035: KUITERT, H.M. --- LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel en aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert.
T20349: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Joel. De Prediking van het Oude Testament.
T5050: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Joël.: De prediking van het Oude Testament.
T6057: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en Anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
T7437: LEEUWEN, HANS VAN - Zefanja. Verklaring van een Bijbelgedeelte.
T7841: LEEUWEN, W.S. VAN - Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur.
T9093: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Obadja. De Prediking van het Oude Testament.
T9100: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Hosea. De Prediking van het Oude Testament.
T4053: KUYPER, A. --- LEEUWEN, P.A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
T9832: LEEWEN, RGDE, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervatende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve. Facsimile van de uitgave Leyden, Johannes van Gelder, 1672.
T6918: ORIGENES --- LEFEBER, P.S.A. - Keuze en verlangen. Een onderzoek naar zin en functie van het gebed in Origenes' preken en zijn tractaat 'Over het gebed'.
T13843: LEGGETT, DONALD A. - The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament. With Special Attention to the Book of Ruth.
J3359: LEGUIJT, GUURTJE - Dat overkomt mij niet.
T19194: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
T15006: LEHTIPUU, OUTI - The Afterlife Imagery in Luke's Story of the Rich Man and Lazarus.
T14736: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
T14941: AUGUSTINUS --- LEKKERKERKER, A.F.N. - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin.
T16514: PNT --- LEKKERKERKER, A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen. Prediking van het Nieuwe Testament. 2 dln.
T6668: AUGUSTINUS --- LEKKERKERKER, A.F.N. - Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus.
T8610: LEMAIRE, PAULIN/ BALDI, DONATO (STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM DE JÉRUSALEM). - Atlas biblique. Histoire et géographie de la Bible.
T7376: LEMCIO, EUGENE E. - The past of Jesus in the gospels.
1123: LEMMER, MANFRED - Auf den Strassen der Reformation. Orte lebendiger Vergangenheit.
K1431: LEMMER, MANFRED - Auf den Strassen der Reformation. Orte lebendiger Vergangenheit.
J2925: LEMMONS, THOM / BEAZELY, JAN - Losprijs. Het heroïsche, waar gebeurde verhaal van tsaar Boris III, koning van Bulgarije, en zijn strijd om de Bulgaarse Joden uit Hitlers dodenkampen te houden.
T20384: LEMMONS, THOM - Jeremia, de man die huilde.
T17596: ALEXANDER DE GROTE --- LENDERING, JONA - Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk.
T8857: KONINGH, ABRAHAM DE --- LENFERINK-VAN DAAL, ANNEMIEK - Hagars Vluchte ende Wederkomste, gerijmt ofte t'samengestelt door Abraham de Koningh. Tekst en commentaar./ Enkele letterkundige aspecten. 2 dln.
T12356: LENHARDT, PIERRE/ OSTEN-SACKEN, PETER VON DER - Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament.
K965: HEYDEN, GASPAR VAN DER --- LENNEP, M.F.VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1486.
J1539: LENS, J. - Barto, de drapeniersleerling. Een verhaal uit den bloeitijd der Leidsche lakenindustrie.
T12567: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met enige aanvullingen en verbeteringen.
T10047: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
T702: MAROT, CLEMENT -- LENSELINK, SAMUEL JAN - Les Psaumes de Clement Marot.: Edition critique du plus ancien texte (Ms. Paris B.N. FR. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu' A 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude.
T9262: VRUGT-LENTZ, J. TER - Mors immatura.
T17177: LÉON-DUFOUR, XAVIER - Wörterbuch zum Neuen Testament.
T14034: LÉON, LUIS DE (1527-1591) - Over de namen van Christus. Tweede en Derde Boek van De los nombres de Cristo. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm [Agora Editie]
T9271: LEPPER, J.L.M. DE - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
K1555: SALMASIUS --- LEROY, PIERRE - Le Dernier Voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du Réformé Claude Saumaise.: Libre erudition et contrainte politique sous Richelieu.
T1261: LESCRAUWAET, J.F. - De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumensich perspectief. Een fenomenologische en kritische studie.
T4521: LESLIE, JOHN - Value and Existence.
T20063: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws en Hulpboek bij de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.
T17208: LEUPEN, PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
K1499: NUPOORT, JAN --- LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
K331: GROE, J.H. VAN DER --- LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
T12266: LEUVEN, LIENKE - De Boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Republiek.
T12389: LEUZE, OTTO - Isnyer Reformations-Drucke. Verzeichnis der in der Bibliothek der ev. Nikolauskirche in Isny vorhandenen Drucke aus den Jahren 1518 bis 1529. Im Auftrag des Kirchengemeinderats bearbeitet.
T16488: LÉVÊQUE, JEAN - Job ou le drame de la foi. Essais édités par Maurice Gilbert et Françoise Mies.
T2803: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
T17485: LEVERLAND. B.N. - St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie. Voor publicatie gereedgemaakt en van een Ten geleide voorzien door D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen.
T17077: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Les Structures Élémentaires de la Parenté.
T9602: LÉVI, ISRAEL (ED.) - The Hebrew Text of the Book of Ecclesiasticus; Edited with Brief Notes and a Selected Glossary. (Semitic Study Series; No. III)
T15008: LEVIANT, CURT - King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279.: Edited and translated with cultural and historic commentary by C. Leviant
D20079: LEVIN, CHRISTOPH - Die Verheissung des neuen Bundes in ihrem theologiegeschichtlichem Zusammenhang ausgelegt.
T19289: LEVINAS, EMMANUEL - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo. Ingeleid door Prof. dr. R. Bakker. Vertaald door Dr. C.J. Huizinga.
T17096: LEVINE, AMY-JILL / ROBBINS, MARIA MAYO (EDS.) - A Feminist Companion to Patristic Literature.
T2320: LEVINE, BARUCH A. - In the Presence of the Lord. A Study of cult and some cultic terms in ancient Israel.
T4693: LEVISON, JOHN R. - The Spirit in First Century Judaism.
T17731: LEWIS, BEVERLY - Katie Lapp trilogie. 1. Verstoten; 2. Bekentenis; 3. Erfenis.
J3294: LEWIS, C.S. - De Kronieken van Narnia. Het paard en de jongen en Prins Caspian. : Derde en vierde verhaal van de Narnia-Kronieken.
T19482: LEWIS, C.S. - De sleutel tot het geheim.
G1735: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering. De Zeeuwse Watersnoodramp 1953 - 1993.: Met een fotoreportage van Ed van Wijk.
T10078: LIDDELL, H.G./ SCOTT, ROBERT/ JONES, H. STUART - Greek-English Lexicon. A Supplement. Edited by E.A. Barber a.o.
T13212: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. - Barbarians and Bishops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom (Clarendon Paperbacks)
T16154: LIEBRUCKS, BRUNO - Irrationaler Logos und rationaler Mythos.
T20285: LIEBURG, A. VAN - Levens van vromen. Gereformeerd pietisme in de achttiende eeuw.
K671: ESWIJLER, JAN WILLEMSZ. --- LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de 'Zielseenzame meditatiën' van Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633-1719).
T20313: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014.
J2413: LIEFDE, J.DE - Laat uw licht schijnen. Naverteld door Joh. Breevoort.
t20165: LIEFDE, JAN DE - En ook u bemint Hij teer. Liederen van ds. Jan de Liefde. Jeugdselectiekoor Mannenensemble - m.m.v. diverse solisten. Bert Noteboom Jr. dirigent.
D20042: LIERE, F.A. VAN - Andrew of St. Victor, Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources. Met samenvatting.
T12946: LIETAERT PEERBOLTE, BERT JAN/ TIGCHELAAR, EIBERT (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom
T2517: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 1. Die Anfänge; 2. Ecclesia catholica; 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians; 4. Die Zeit der Kirchenväter. 4 Bde/ 4 Vols.
T7913: LIETZMANN, HANS - An die Korinther I.II. Vierte von Dr. Werner Georg Kümmel ergänzte Auflage. Handbuch zum Neuen Testament; 9.
J1540: LIEVAART, INGE - Toen de aalbessen rijp werden.
T13711: LIEVENS, ROBRECHT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
T17971: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. - Het boek van Ot en Sien. Bewerkt door Marchien Eising.
J3516: LIGTHART, JAN & SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. Bewerkt door G. van Hees.
T19475: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! Bewerkt door G. van Hees. Met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses.
T17393: LUTHER, MARTIN --- LILJE, HANNS - Martin Luther 1483/1983.
T20536: LIM, K.K. - Het spoor van de vrouw in het ambt. Tracing the Woman in Office. With Summary. Diss./ Thesis.
T2215: LIN, J.J.E. VAN - Protestantse theologie der godsdiensten. Van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938)/ Protestant Theology of Religions. From Edinburgh to Tambaram (1910-1938) [With a Summary]
T7377: LINDARS, BARNABAS - Jesus Son of Man. A Fresh Examination of the Son of Man Sayings in the Gospels in the Light of Recent Research
T14268: CALVIN/ CALVIJN --- LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie.
K895: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van Prof. Dr. S. van der Linde.
T19785: KALS, JAN WILLEM --- LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals 1700-1781. Leraar der hervormden; Advocaat van Indiaan en Neger.
K894: LINDE, J.M. VAN DER - Gods Wereldhuis. Voordrachten en opstellen over de geschiedenis van zending en oecumene.
T17420: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd.
K898: LINDEBOOM, J. - Het bijbels humanisme in Nederland. Erasmus en de vroege reformatie. Ingeleid door C. Augustijn.
K897: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland.
T17882: LINDEBOOM, G.A. - De ziel der geneeskunde. Rede.
K899: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
K900: LINDEBOOM, J. - Oorsprong en geschiedenis van den naam protestant.
T1323: LINDEBOOM, L. - De Brieven van den Apostel Paulus aan de Gemeente te Thessalonica.
T14520: LINDEBOOM, G.A. - Opstellen over medische ethiek.
T14732: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
T14805: LINDEBOOM, (PROF.) L. - Laatste overdenkingen. Met een inleidend woord van Dr. T. Hoekstra.
T1838: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
T8622: LINDEBOOM, C. - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis.
T9778: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde. Met bijlagen, o.a.: Reprografie van Schuyl's rectorale oratie: De veritate scientiarum et artium academicarum (Lugd. Bat. 1672)
K1479: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
T13284: LINDEN, TEUNIS GERARD VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief. Mit einer Zusammenfassung.
T20518: LINDEN, TEUNIS GERARD VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over Navolging als ecclesiologisch motief. Mit einer Zusammenfassung.
T19216: LINDEN, EEUWOUT VAN DER - De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in bijbelse en buitenbijbelse verhalen.
T7607: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben - Jesu - Forschung. Mit einem Nachwort zum Neudruck.
T16527: PNT --- LINDIJER, C.H. - Handelingen van de Apostelen, I. Prediking van het Nieuwe Testament.
T2141: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus.
T7075: LINDNER, H. - Die Geschichtsauffassung des Flavius Josephus im Bellum Judaicum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Quellenfrage.
T13489: ISIDORUS HISPALENSIS EPISCOPUS --- LINDSAY, W.M. (ED.) - Etymologiarum sive originum libri XX. Tomus I Libros I-X continens.
T2818: LINDSAY, DENNIS R. - Josephus & Faith. Pistis and Pisteuein as Faith Terminology in the Writings of Flavius Josephus and in the New Testament.
K982: LINDT, A. / DEPPERMANN, K. (HRSG.) - Pietismus und Neuzeit. 4 Bde/ 4 Vols.
T15964: LINGBEEK, C.A. - Koning Willem III en de Openbare School met den bijbel.
D20069: LINGEN, ANTON VAN DER - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie. With a Summary. Avec un Résumé.
T20109: LINGEN, ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël.
T13497: LINMANS, ADRIANUS JOHANNES MARIA - Onderschikking in de synoptische evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie. With a Summary: Subordination in the synoptic gospels. Syntax, discourse-functions and stylometrics.
T15545: LINSSEN, C.A.A. - Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen. Mit Zusammenfassung. Avec un résumé.
K249: CLERCQ, W. DE -- LINTUM, C.E. TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
T16164: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT - Die paulinische Rechtfertigungslehre unter Berücksichtigung einiger verwandten Lehrstücke nach den vier Hauptbriefen des Apostels. Mit einem Vorwort von Carl Theodor Albert Liebner.
T12382: LIS, HENDRIK VAN (CA. 1760, OEFENAAR, ROTTERDAM) - Nieuwe Verzameling van Eenige Oefeningen over verscheidene Keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, etc.
T2308: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament/ Concordantiae Veteris Testamenti Hebraicae atque Aramaicae.
T11076: LITURGY, ORTHODOX - [Chantons avec l'Orient Byzantin] La Divine Liturgie de notre saint père Jean Chrysostome (with the Greek text in transcription) Preface by Elia Jarawan.
K1174: LIU, TAI - Discord in Zion: The puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
G1469: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten.
T20017: LIVINGSTONE, MARILYN / WITZEL, MORGEN - The Road to Crécy. The English Invasion of France, 1346.
T16378: LIVINGSTONE, R.W. (ED.) - The Legacy of Greece. Essays by Gilbert Murray, W.R. Inge, e.o.
G1318: LIZERAND, GEORGES - Le dossier de l'affaire des Templiers.
T20450: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Het koninkrijk der hemelen.
T20565: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament.
T17462: LLOYD-JONES, MARTYN - Veilig in de wereld. [Over het Hogepriesterlijk gebed]
T19757: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de Heilige Geest in het huwelijk, gezin en werk.
T19176: LLOYD-JONES, DAVID MARTYN - Drievoudig Gezag. Het Gezag van Jezus Christus. Het Gezag van de Bijbel. Het Gezag van de Heilige Geest.
T9106: POT --- LOADER, J.A. - Esther. De Prediking van het Oude Testament.
T17207: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. Twaalftal preken van Th.J. Locher. Vertaald en bewerkt door T. van Es.
K1574: KOHLBRUGGE --- LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding.
K1110: ZWINGLI --- LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte.
K1106: ZWINGLI --- LOCHER, GOTTFRIED W. - Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher Reformation.
T14929: ZWINGLI --- LOCHER, G.W. - Zwingli. Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed.
T14125: KOHLBRÜGGE, H.F. --- LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking.
T15369: AUGUSTINUS --- LOCHER, G.F.D. - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus. Avec un résumé français.
T1848: LUTHER --- LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods woord.
T6511: LOCK, WALTER - A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (I & II Timothy and Titus).
T19574: LOCKE, JOHN - Some Thoughts Concerning Education. Edited with an Introduction, Notes, and Critical Apparatus by John W. and Jean S. Yolton.
K1446: LOCKHART, WILLIAM - The Church of Scotland in the Thirteenth Century.: The life and times of David De Bernham of St. Andrews (Bishop) A.D. 1239 to 1253.With list of Churches dedicated by him, and dates.
T11095: LODENSTEYN, J. VAN (1620-1677, UTRECHT) - Uytspanningen, Behelzende eenige Stichtelyke Liederen en andere Gedichten. Verdeeld in Vier Deelen. Met een Aanhangzel. Den Elfden Druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd. Als mede Tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
T6603: LODENSTEYN, J. VAN - Uytspanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Waarbij gebonden: Uitspanningen, deel II, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen.
T13326: LODEWYCKSZ, WILLEM - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Toegevoegd: Cornelis en Frederick de Houtman, inboorlingen en burgers van Gouda 1596-1996: Facsimile van de eerste bladzijde van het handschrift van Frederick de Houtman met transcriptie, en familiewapen Cornelis de Houtman.
T8911: LOEN, ARNOLD E. - Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft. Mit einem Geleitwort von K.H. Miskotte.
T9431: LOENEN, D. - Polemos. Een studie over oorlog in de Griekse oudheid.
T8650: LOEWE, RAPHAEL - Ibn Gabirol (c. 1021-c. 1070).
T7387: LOGAN, A.H.B./ WEDDERBURN, A.J.M. - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL. Wilson.
D20113: LOHFINK, NORBERT / ZENGER, ERICH - Der Gott Israels und die Völker. Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den Psalmen.
D20128: LOHFINK, NORBERT / JEREMIAS, JÖRG, U. A. - Ich will euer Gott werden. Beispiele biblischen Redens von Gott.
D20043: LOHFINK, NORBERT - Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur, I, II, III. (3 Bde. von 5).
T19487: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De Hoogste Vrijheid. Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1887.
T10032: LOHMEYER, ERNST - Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
K427: LUTHER, MARTIN -- LOHSE, BERNHARD - Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
T14683: LOHSE, EDUARD - Umwelt des Neuen Testaments.
T14937: LOHSE, EDUARD - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon.
T1843: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentlichen Theologie.
T2946: LOHSE, EDUARD - Die Entstehung des Neuen Testaments.
T17510: LOHSE, BERNHARD - Das Passafest der Quartadecimaner.
T6526: QUMRAN --- LOHSE, EDUARD (HRSG.) - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch.: Mit Masoretischer Punktation Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
T7654: LOHSE, EDUARD - Märtyrer und Gottesknecht. Untersuchungen zur urchristlichen Verkündigung vom Sühntod Jesu Christi.
T8314: LOHSE, EDUARD - Die Offenbarung des Johannes. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 11
J3069: LOKHORST, EMMY VAN (SAMENST.) - Tusschen school- en bedtijd. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles enz.
T8859: LOLKEMA, MARJOLEIN/ PRINS, ANNEMARIE (RED.) - Christelijke kinderboeken in beweging. Een overzicht (1995 - 2005).
T18044: LOLKEMA, J.H. - Verboden te vissen.
T13065: BERK, M. VAN DEN [FESTSCHRIFT] --- LOMBAERTS, HERMAN/ MAAS, JACQUES/ WISSINK, JOZEF (RED.) - Beeld en gelijkenis. Inwijding, kunst en religie. Aan dr. M. van den Berk bij zijn afscheid van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
T20088: BERK, M. VAN DEN --- LOMBAERTS, HERMAN / MAAS, JACQUES / WISSINK, JOZEF (RED.) - Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.: Aan dr. M. van den Berk bij zijn afscheid van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
T8158: LONGENECKER, BRUCE W. - 2 Esdras. (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha)
T4707: KOHLBRUGGE, H.F. --- LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrugge en zijne Prediking.: [Verkorte uitgave]. Met een antwoord aan Dr. J.C.S.Locher en met aanteekeningen naar aanleiding van diens Toelichting en verweer.
T15009: NIETZSCHE --- LONSBACH, R.M. - Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
T8361: LOO, PETER L. VAN DER - Códices Costumbres Continuidad, un estudio de la religión mesoamericana.
T15595: LOON, GERTRUD J.M. VAN - The Gate of Heaven. Wall Paintings with Old Testament Scenes in the Altar Room and the Hurus of Coptic Churches. Met een samenvatting.
T19347: LOONSTRA, BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
T12077: LOONSTRA, BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
T19661: LOONSTRA, B. - Verkiezing - Verzoening - Verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het Pactum Salutis in de gereformeerde theologie. With a Summary.
T19054: LOONSTRA, BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
T9335: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis. Een studie over messianisme en tijdservaring in de joodse liturgie.
T17825: KOHLBRUGGE, H.F. --- LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
T14699: LOOS, H. VAN DER - The Miracles of Jesus.
T1814: KOHLBRUGGE. H.F. --- LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
T19752: KANT, IMMANUEL --- LOOSE, DONALD / SLOOTWEG, TIMO (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
Z123: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld.
T15043: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
J7033: LOOY, JAC. VAN - Proza.
T17002: COORNHERT --- LORENTZEN, CARL - Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie.
T7996: LORENZEN, THORWALD - Die Lieblingsjünger im Johannesevangelium. Eine redaktionsgeschichtliche Studie. (Stuttgarter Bibelstudien; 55)
K1630: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. 2 Vols in 1. Vol. I: Voraussetzungen - Aufbruch - Erste Entscheidung; Vol. II: Ausbau der Fronten - Unionsversuche - Ergebnis. Unveränderte Neuausgabe. Mit einem Nachwort von Peter Manns.
T13048: LORTZ, JOSEPH/ ISERLOH, ERWIN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken - verloop - invloed.
T16981: LORZ, J. (HRSG.) - Das Augsburgische Bekenntnis. Studienausgabe. Herausgegeben und erläutert von Jürgen Lorz. [Text in Latin and German]
T2158: LOS, D. - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten.
K227: BRAKEL, WILH. À -- LOS, F. J. - Wilhelmus à Brakel
K228: BRAKEL, WILH. À -- LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel
T12394: LOSERTH, JOHANN - Die Reformation und Gegenreformation in den inneroesterreichischen Ländern im XVI. Jahrhundert.
L1161: WYK LOUW, N.P. VAN - Nuwe verse.
T6956: LOUW, THEO VAN DER - Transformations in the Septuagint. Towards an Interaction of Septuagint Studies and Translation Studies.
T19375: LOUW, THEO VAN DER - Transformations in the Septuagint. Towards an Interaction of Septuagint Studies and Translation Studies.
J2417: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
J1556: LOUWERSE, P. - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden.: Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek The log of a Jack Tar.
T3090: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken.
T7796: LÖVESTAM, EVALD - Spiritus Blasphemia. Eine Studie zu Mk 3,28f par Mt 12,31f, Lk 12,10.
T8049: LÖVESTAM, E. - Son and Saviour. A Study of Acts 13, 32 - 37. With an Appendix: 'Son of God' in the Synoptic Gospels. (Coniectanea Neotestamentica; XVIII).
T9359: LUBBE, H.F.A. VAN DER - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
T6618: LUCAS, J.R. - The Freedom of the Will.
T13206: LUCAS, LEOPOLD - The Conflict between Christianity and Judaism. A Contribution to the History of the Jews in the Fourth Century. Translated from the German Edition published in Berlin in 1910.
T19096: LUCAS, HENRY S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Revised edition. 2 parts in 1 Vol.
T3047: PHILO VAN ALEXANDRIË --- LUCCHESI, ENZO - L'Usage de Philon dans l'oeuvre exégétique de Saint Ambroise. Une Quellenforschung relative aux commentaires d'Ambroise sur la Genèse.
T19263: ECKHART --- LÜCKER, MARIA ALBERTA - Meister Eckhart und die Devotio Moderna.
T14859: LUTHER, MARTIN --- LUDOLPHY, INGETRAUT (ED.) - Die 95 Thesen Martin Luthers, übersetzt und kommentiert [Latin and German Text]
G1808: LUDSCHEIDT, MICHAEL/ PAASCH, KATHRIN (HRSGEB.) - Bücher und Bibliotheken in Erfurt.: Beiträge des gleichnamigen Wissenschaftlichen Symposiums...am 15. und 16. September 2000
T3096: LUGT, PIETER VAN DER - Rhetorical criticism and the Poetry of the Book of Job.
T9947: LUIKEN, JAN - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Facsimile-uitgave van de editie Amsterdam, Wed. P. Arentz/ K. vander Sys, 1711.
T7081: LUIKEN, JOANNES - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter.
T2548: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika. Avec un résumé en français.
T2550: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de Oud-christelijke kerk.
J2558: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Kerstmis bij Opa en Oma.
J2614: LUITINGH, J.C. - De dorpssmid. Een verhaal uit het leven.
T20509: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
T17114: LÜLING, HARTMUT CHRISTIAN - Freiheit und wirtschaftlicher Liberalismus. Die innere Freiheit des Menschen - ihre Unentbehrlichkeit für die Zukunft einer freiheitsorientierten Gesellschaft.
T17990: LUMMEL, H.J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht.
T17991: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
T9772: LÜNEMANN, GOTTLIEB - Kritisch exegetisches Handbuch über den Hebräerbrief.
T15118: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. / POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.) - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
D20087: LUST, JOHAN - Traditie, Redactie en Kerygma bij Ezechiel. Een analyse van Ez., XX, 1-26.
K689: LUTHER, M. - Geschiedenis van broeder Hendrik's verbranding in Ditmar, benevens een verklaring van den tienden Psalm 1525. (Hendrik van Zutfen): Vertaald en toegelicht door Ph. L.G. Steenbeek.
K922: LUTHER, M. --- - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525.: Met bijdragen van J. Lindeboom, A. Eekhof, J.A. Cramer, F. Pijper, J.W. Pont e.a.
T20430: LUTHER, MAARTEN - Verklaring van de Brief aan de Galaten.
T10007: LUTHER, MARTIN - Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Übertragen von Eduard Ellwein.
T1299: LUTHER, M. - Het Magnificat. 1521.: Vertaald en toegelicht door C.F.Nolte.
T16452: LUTHER, MARTIN - Martin Luther - 450 Jahre Reformation.
T20293: LUTHER, MAARTEN - Laat ieder s Heeren goedheid loven. Het heerlijke Confitemini. Vertaald en verzorgd door P. den Ouden.
T6268: LUTHER, MARTIN - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.: Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert.Met een Voorreden.
T17536: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel.
T17088: LÜTHI, WALTER - Der Römerbrief ausgelegt für die Gemeinde.
T12119: LÜTHI, WALTER - Johannes. Das vierte Evangelium ausgelegt für die Gemeinde.
K1652: LÜTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
T5053: LUTTIKHUIS, B.A.M. - Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht.
T7601: LUTTIKHUIZEN, G.P. - The Revelation of Elchasai. Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists.
T9358: LUYKEN, JAN - Duytse Lier, drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
T20054: LUYKX, PAUL - Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw.
T20312: LYNCH, JOSEPH H. - The Medieval Church. A Brief History.
T7392: IRENAEUS --- IRÉNÉE DE LYON - Démonstration de la prédication apostolique. Nouvelle traduction de l'Arménien avec introduction et notes par L.M. Froidevaux
T7439: LYONS, GEORGE - Pauline Autobiography. Toward a New Understanding.
T12449: LYSIAS - Orationes. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude.
K812: GELDENHAUER -- PRINSEN J. LZ., J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken + Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken, uitgegeven en toegelicht door J. Prinsen J.Lz.. 2 vols.
T13453: PRINSEN J.LZN., J. - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout.
T9898: PRINSEN J.LZN., J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Derde herziene druk.
K939: M'CRIE, CHARLES GREIG - The Public Worship of Presbyterian Scotland. Historically treated.
T8579: MAARSINGH, B. - Numeri. Een praktische bijbelverklaring. (Tekst en Toelichting)
T4766: POT --- MAARSINGH, B. - Leviticus.: De prediking van het Oude Testament.
J1560: MAAS, JOH.C. - André de koerier.
D20054: MACCOBY, HYAM (ED. AND TRANSL.) - Judaism on Trial. Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages.
T13335: MACCOBY, HYAM (JEWISH SCHOLAR, 1924-2004) - Judas Iscariot and the Myth of Jewish Evil.
T1526: MACCOBY, HYAM - Early Rabbinic Writings.
T13130: MACDONALD, MARGARET Y. - Early Christian women and pagan opinion. The power of the hysterical women.
T14467: QUMRAN --- MACDONALD, ANNA (ED.) - Dead Sea Scrolls: An Exhibition of Scrolls and Archaeological Objects from the Collection of the Israel Antiquities Authority.
T6161: MACDONALD, BURTON / YOUNKER, RANDALL W. (ED.) - Ancient Ammon.
T698: MACDONALD, ALEXANDER B. - Christian Worship in the Primitive Church.
T7340: MACDONALD, JOHN - The Theology of the Samaritans.
T17794: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck.
T17793: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren.
T8690: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Genesis/ Aantekeningen op Exodus/ Aantekeningen op Leviticus/ Aantekeningen op Numeri/ Aantekeningen op Deuteronomium. Uit het Engels vertaald. 5 dln compleet.
T12137: MACKINTOSH, H.R. - The Doctrine of the Person of Jesus Christ
T6951: MACLENNAN, ROBERT S. - Early Christian Texts on Jews and Judaism.
T19541: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology in Relation to Church History since the Reformation.
T7015: MACMULLEN, RAMSAY - Corruption and the Decline of Rome.
T8608: MACRAE, GEORGE (ED.) - Society of Biblical Literature. 1974 Seminar Papers. One Hundred Tenth Annual Meeting 24 - 27 October 1974, Washington, D.C.. Vol. I.
T6999: MADDOX, R. - The Purpose of Luke - Acts.
T9906: MAERLANT, JACOB VAN - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
T10086: MAERLANT, JACOB VAN - Strophische gedichten, nieuwe uitgave. Bewerkt door Joh. Franck en J. Verdam.
T19033: MAERLANT, JACOB VAN - Historie van den Grale und Boek van Merline. Nach der Steinfurter Handschrift herausgegeben von Timothy Sodmann.
T1254: MAGNE, JEAN - Sacrifice et Sacerdoce. Du dépouillement gnostique à la mise en commun des biens de ce communisme pratique à un capitalisme charitable de l'aide aux pauvres aux dons à Dieu des sacrifices matériels à l'offrande de la Passion.
T14346: MÄHLER, M. - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monniken.
J3326: MAIER, PAUL - De brand van Rome. Historische roman.
T14946: MAIER, JOHANN - Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum.
J3325: MAIER, PAUL - Operatie Wederkomst.
T13167: MAIER, JOHANN - Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike.
T17230: QUMRAN --- MAIER, JOHANN / SCHUBERT, KURT - Die Qumran-Essener. Texte der Schriftrollen und Lebensbild der Gemeinde.
T6178: MAIER, GERHARD - Markus-Evangelium.
T8333: QUMRAN --- MAIER, JOHANN - Die Tempelrolle vom Toten Meer. Übersetzt und erläutert.
T16698: MAIMON, SALOMON - Versuch über die Transzendentalphilosophie. Eingeleitet und mit Anmerkungen sowie einer Beilage herausgegeben von Florian Ehrensperger.
T16745: MAIMONIDES --- MAIMON, MOSE BEN - Führer der Unschlüssigen. Übersetzung und Kommentar von Adolf Weiss. Mit einer Einleitung von Johann Maier. 3 vols. in 2.
T9331: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten: De Regels van het Gedrag (Hilchot De'ot) en De Regels van Boete en Berouw (Hilchot Teshuva). Vertaald en ingeleid door A. van der Heide.
T20074: ROOVERE, ANTHONIS DE -- MAK, J.J. - De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken.
T14434: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
G1324: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
K935: MAK, J.J. - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen.
T6189: MALAMAT, ABRAHAM - Mari and the Bible.
K1498: MALAN, C.J. - Die Nadere Reformasie [pp. 47-100 Bibliografie]
T945: KIERKEGAARD --- MALANTSCHUK, GREGOR - In het voetspoor van Kierkegaard. Een inleiding op zijn oeuvre.
G1653: WAAL MALEFIJT, J.J. DE - De eed ter beslissing van het geding.
T2789: MALHERBE, ABRAHAM J. / NORRIS, FREDERICK W. / THOMPSON, JAMES W. (ED.) - The early church in its context. Essays in Honor of Everett Ferguson.
T7140: MALHERBE, ABRAHAM J./ MEEKS, WAYNE A. (ED.) - The Future of Christology. Essays in Honor of Leander E. Keck.
T7495: MALHERBE, ABRAHAM J. - Social Aspects of Early Christianity. Rockwell Lectures Rice University 1975.
T15312: MALINO, FRANCES - The Sephardic Jews of Bordeaux. Assimilation and Emancipation in Revolutionary and Napoleonic France.
L1130: WILHELMUS --- MALJAARS, A. - Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache)
T15489: WILHELMUS --- MALJAARS, A. - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. Mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache.
T1452: MALLORY, MARILYN MAY - Christian mysticism transcending techniques. A Theological Reflection on the Empirical Testing of the Teaching of St. John of the Cross.
D20011: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN - Dialect in het land van Axel.
T9161: MANDELKERN, SOLOMON - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae. Post F. Margolinii et M. Gottsteinii editiones editio nona aucta atque emendata. 2 vol.
L1131: MANDER, KAREL VAN - Bethlehem dat is het Broodhuys.: Uitgegeven door P.E.L. Verkuyl.
T6619: MANENSCHIJN, GERRIT - Riskante humaniteit. Over de civilisatie van de gewelddadige mens.
T16116: MANENSCHIJN, GERRIT - Alleen het verbodene lokt. Seksualiteit en moraal in een postmoderne cultuur.
T15156: MANENSCHIJN, GERRIT - God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan. Over narratieve constructies van de geloofswerkelijkheid.
T16148: MANN, GOLO / HEUSS, ALFRED / NITSCHKE, AUGUST (HRSG.) - Propyläen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte. 1: Vorgeschichte. Frühe Hochkulturen. 2: Hochkulturen des mittleren und östlichen Asiens. 3: Griechenland. Die hellenistische Welt. 4: Rom. Die römische Welt. 5: Islam. die Entstehung Europas. 6: Weltkulturen. Renaissance in Europa. 7: Von der Reformation zur Revolution. 8: Das neunzehnte Jahrhundert. 9: Das zwanzigste Jahrhundert. 10: Die Welt von heute. 11: Summa Historica. 11 in 22 vols.
T20316: MANS, MARTIN - Koraalbewerkingen voor Orgel. [ Ps. 43, Ps. 65, Ps. 141]
T7801: MANSON, T.W. - Ethics and the Gospel.
T8018: MANSON, T.W. - The Teaching of Jesus. Studies of Its Form and Content.
T8057: MANSON, T.W. - The Church's Ministry.
T19760: MANSOOR, MENAHEM (ED.) - Modern Hebrew Literature Reader for Advanced Students. With Explanatory Notes, Exercises, Vocabularies and Introductions. 1. Texts and General Vocabulary; 2. Explanatory Notes and Exercises. 2 Vols.
T6524: MANSOOR, MENAHEM (ED.) - The Thanksgiving Hymns.: Translated and annotated with an introduction by M. Mansoor.
T2837: MANTON, THOMAS - A Commentary on Jude.
T4298: MARAIS, JACOBUS - Representation in Old Testament Narrative Texts.
K508: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
T7691: MARBÖCK, JOHANN - Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira.
T12772: BACH, J.S. --- MARCEL, LUC-ANDRÉ - Johann Sebastian Bach. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
T6366: MARCK, JOHANNES À - Het Merch der Christene Got-geleertheit, behelsende te gelyk eene korte leeringe der Waarheeden, en weederlegginge der Dwaalingen.: Oovergenoomen uit het Latynsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt.De Vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele Onderscheidingen opgeheldert, en van veele Drukfouten gesuivert.
T4114: MARCK, JOHANNES À - Het Merch der Christelijke Godts-geleertheit, Behelsende te gelijk een korte Leeringe der Waarheeden, en Weederlegginge der Dwaalingen: Overgenoomen Uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeucht opgestelt.
T8908: MARCK, JOHANNES À --- JOHANNES MARCKIUS - Historia Paradisi Illustrata Libris Quatuor. Quibus non tantum Loci istius plenior Descriptio exhibetur, sed & Hominis Integritas, Lapsus, ac Prima Restitutio declarantur, secundum Genesios, Capita II. & III. Accedit Oratio Academica de Propagati Christianismi Admirandis.
T12771: MARCKIUS, JOH. - Fasciculus Dissertationum philologico-exegeticarum, ad selectos textus Novi Testamenti
T4694: MARCOS, NATALIO FERNÁNDEZ - Scribes and Translators. Septuagint and Old Latin in the Books of Kings.
T4201: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, Uitgesproken en Geslagen in zynen Bloedtraedt: Mitsgaders die van byzindere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voorname Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien,: Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk Handtschrift.
T7480: MARCUS, JOEL - The Mystery of the Kingdom of God.
T17779: MARE, STELLA - In de lente des levens.
T20335: DUIJKERIUS, JOHANNES ---- MARECHAL, GERARDINE - Johannes Duijkerius. Het leven van Philopater en Vervolg van het leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Marechal.
T9798: BIBLE --- MAREDSOUS, BIBLE DE - La Sainte Bible. Texte intégral établi par les moines de Maredsous. Édition revue et corrigée par les moines de Maredsous sur la base de l'édition élaborée en collaboration avec les moines d'Hautecombe.
J5010: JEANNE MARIE - Kerstfeest in januari
J1562: MARIE - Donkere tijden in een jongensleven. Een verhaal voor jongens.
J2006: JEANNE MARIE - Dàt was het echte.
J5011: JEANNE MARIE - In de sneeuw.
J1416: JEANNE MARIE - Juffrouw Catrien
J5039: JEANNE MARIE - Kees Kroon.
T15579: MARION, OLGA VAN - Heldinnenbrieven. Ovidius' Heroides in Nederland. With a summary.
T14489: SPIJKER, W. VAN 'T --- MARIS, J.W./ PEELS, H.G.L./ SELDERHUIS, H.J. (RED.) - Om de Kerk. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W. van 't Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.
T4653: MARIS, J.W. / POL, F. VAN DER (RED.) - De zonde uit beeld. Bijbels schuldbesef en modern levensgevoel.
J3471: MARK, RINY VAN DER - Brand in Berlijn.
T9417: MARKHAM, ROBERT P./ NIDA, EUGENE A. - An Introduction to the Bible Societies' Greek New Testament.
T16732: GREGORIUS MAGNUS --- MARKUS, R.A. - Gregory the Great and his World.
T12617: MARLE, RAIMOND VAN - Le comté de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467)
G721: MARNEF, G., ET AL. - Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens 1585-1985.
B1070: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Het Boeck der Psalmen Wt der Hebreisscher sprake in nederduytschen dichte overgeset. Doir Philips van Marnix / genaemt / van Sint Aldegonde.
K1503: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN --- - The first known auction catalogue. Catalogue of the Library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Sold by Auction (July 6th) Leiden, Christophorus Guyot, 1599 [Facsimile Edition with Introduction by G.J. Brouwer]
T12812: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Richt mijne saeck. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde, gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
D20168: MARQUARDT, FRIEDRICH-WILHELM - De gebroken hemel. De misère van de theologie en de hoop op God. Teksten uit de dogmatiek, bijeengebracht door Coen Wessel. Met een inleiding door Wiel Logister.
A284: MARSHALL, CATHERINE - Christy.
T4564: MARSHALL, L.H. - The Challenge of New Testament Ethics.
T7568: MARSHALL, I. HOWARD - The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text.
T17724: MARSMAN, HARRY - Niels en de onverwachte ontdekking.
T17725: MARSMAN, HARRY - Niels en de verdwenen duiker.
T17726: MARSMAN, HARRY - Niels en de manke pyromaan.
T20597: MARSMAN, HARRY - Niels en de deal met de misdaad.
T17719: MARSMAN, HARRY - Niels en de zwarte vreemdeling.
T17446: MARTELAREN - De geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Beginnende met de tijden van Christus onzen Zaligmaker, tot den jare 1655. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave. 2 delen.
T19034: MAURIER, BENJAMIN AUBERY DU --- MARTIN, CLAIRE - Mémoires de Benjamin Aubery du Maurier. Ambassadeur Protestant de Louis XIII (1566-1636). Edités et introduits par Claire Martin.
T17258: MARTIN, RALPH P. - The Epistle of Paul to the Philippians. An Introduction and Commantary.
T6985: MARTIN, J./ QUINT, BARBARA - Christentum und antike Gesellschaft
T12467: MARTIN, JULES - Gustave Vasa et la Réforme en Suède. Essai historique.
T19015: MARTIN, CHARLES - Waar de rivier eindigt.
T4263: MARTIN, BRICE L. - Christ and the Law in Paul.
T12342: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op dezen tijd.
T19373: WOUDE, A.S. --- MARTINEZ, F. GARCÍA / GEUS, C.H.J. DE / KLIJN, A.F.J. (RED.) - Profeten en profetische geschriften. Een bundel aangeboden aan Dr. A.S. van der Woude t.g.v. zijn jubileum als hoogleraar in de Oudtestamentische vakken aan de RU te Groningen.
T19098: WOUDE, A.S. --- MARTINEZ, F. GARCÍA / GEUS, C.H.J. DE / KLIJN, A.F.J. (RED.) - Profeten en profetische geschriften. Een bundel aangeboden aan Dr. A.S. van der Woude t.g.v. zijn jubileum als hoogleraar in de Oudtestamentische vakken aan de RU te Groningen.
T2885: QUMRAN --- GARCÍA MARTÍNEZ, F. - Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from Qumran.
T4750: QUMRAN --- MARTÍNEZ, FLORENTINO GARCÍA / PARRY, DONALD W. - A Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1970-95. Arranged by Author with Citation and Subject Indexes.
T6713: QUMRAN --- GARCIA MARTINEZ, F. - The Dead Sea Scrolls Translated. : The Qumran Texts in English. Wilfred G.E. Watson Translator.
T19461: MARX, ALFRED - Les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament. Formes et fonctions du culte sacrificiel à Yhwh.
T17076: MARXSEN, WILLI - The Beginnings of Christology, together with The Lord's Supper as a Christological Problem. Translated by Paul J. Achtemeier and Lorenz Nieting. With an Introduction by John Reumann.
T7660: MARXSEN, W. - Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums.
T9771: MARXSEN, WILLI - Der Frühkatholizismus im Neuen Testament. (Biblische Studien; Heft 21)
T7419: LÜHRMANN, DIETER --- MASER, STEFAN/ SCHLARB, EGBERT - Text und Geschichte. Facetten theologischen Arbeitens aus dem Freundes- und Schülerkreis. Dieter Lührmann zum 60. Geburtstag. (Marburger Theologische Studien; 50)
T20460: JOSEPHUS, FLAVIUS --- MASON, STEVE - Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study.
T7089: MASSAUX, ÉDOUARD - Influence de l'Évangile de Saint Matthieu - Sur la littérature chrétienne avant Saint Irénée.: Réimpression Anastatique, présentée par F. Neirynck.Supplément Bibliographie 1950-1985 par B. Dehandschutter.
T7871: MASSAUX, E., A.O. - La Venue du Messie. Messianisme et Eschatologie.
T18027: MASSELINK, E. - Eschatologische Motieven in de Nieuwe Theologie.
A272: MASSIE, ALLAN - Caesar.
K469: MAST, H.A. VAN DER - Beelden en schetsen uit de kerkgeschiedenis.: Een leesboek voor het huisgezin en voor christelijke vereenigingen.
T16687: MASTENBROEK, J. - Dierbaar in Zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
J3482: BUNYAN, J. --- MATEBOER, T. - Bunyans Christenreis naverteld voor jongen mensen.
T20263: MATEBOER, T. - De tegenspeler van Bommen Berend.
T19009: MATEBOER, T. - De zoon van de pelgrimvaarder.
T19677: MATEBOER, T. - De kanonniers van de Grote Armee.
J3580: MATEBOER, T. - Verraad op de Stoevelaar. Een verhaal uit de eerste jaren van de 80-jarige oorlog in Twente.
T15755: ZWINGLI --- MATEBOER, T. - Zwingli. Het leven van een ketter.
T19628: MATEBOER, T. - Aovonturen op de Polle.
J3078: MATEBOER, T. - De ondergang van de wederdopers te Münster.
J3600: MATEBOER, T. - Van brandstapel tot beeldenstorm.
T7463: MATERA, FRANK J. - The Kingship of Jesus. Composition and Theology in Mark 15.
T2911: CNT --- MATTER, H.M. - De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T704: MATTER, H.M. - Nieuwere opvattingen omtrent het Koninkrijk Gods in Jezus' prediking naar de Synoptici.: Een exegetische studie.
T8962: MATTER, H.M. - De brief aan de Filippenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T9768: MATTER, H.M. - Wederkomst en wereldeinde. De zin van de parousia in het Nieuwe Testament.
A586: MATTHEE, DALENE - Moerbeibos.
T17884: MATTHIAE, KARL - Chronologische Übersichten und Karten zur spätjüdischen und urchristlichen Zeit.
G431: MATTINGLY, GARRETT - De ondergang van de Spaanse Armada. De mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589.
T15703: MATZKEN, ROB H. - De psychonauten zijn geland. Een studie over de 'machten' die de mensheid in toenemende mate gaan 'sturen' in een richting van een totalitaire wereld, maar óók de formulering van een antwoord.
T6642: MAURACH, G. - Geschichte der römischen Philosophie. Eine Einführung.
T9434: MAURER, CHR. - Der Galaterbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T16800: MAXIMILIANUS, P. (ED.) - De middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. Ingeleid en toegelicht door P. Maximilianus O.F.M. Cap.
T706: MAXWELL, WILLIAM D. - An Outline of Christian Worship. Its developments and forms.
T7605: PHILO --- MAYER, GÜNTER - Index Philoneus.
G1204: DURAND --- MAYOR, FRÉDÉRIC - La famille Durand du Bouschet de Pranles. Soli Deo Gloria. Un témoignage à transmettre.
K446: MAYOR, STEPHEN - The Lord's supper in early English dissent.
T7418: MAYOR, JOSEPH B. - The Epistle of St. James.: The Greek text with introduction notes and comments.
T4701: MAZAMISA, L.W. - Beatific Comradeship. An Exegetical-Hermeneutical Study on Lk. 10:25-37.: Met samenvatting in het Nederlands. Zusammenfassung in Deutsch.
T538: MAZUREL, J.W. - De vraag naar de verloren broeder. Terugkeer en herstel in de boeken Jeremia en Ezechiël.
T1498: MCCARTHY, JOSEPH M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
T8500: MCCARTHY, DENNIS J. - Old Testament Covenant. A Survey of Current Opinions.
T12980: MCCHEYNE, R.M. - Geef Mij uw hart. Bijbels dagboek.
T12538: MCCONVILLE, GORDON - Oude Testament in hoofdlijnen.
T7023: MCCRUM, M./ WOODHEAD, A.G. (COLL.) - Select Documents of the Principates of the Flavian Emperors A.D. 68 - 96. Including the Year of Revolution.
T542: MCDANNELL, COLLEEN & LANG, BERNHARD - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
T17094: KUYPER, A. --- MCGOLDRICK, JAMES EDWARD - God's Renaissance Man. The life and work of Abraham Kuyper.
T17520: MCGRATH, ALISTER - Tijd voor stille tijd. Evangelicale spiritualiteit in de praktijk.
T9147: CALVIN --- MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie.
T15016: MCGRATH, ALISTER - Ik twijfel. Een eerlijke bespreking.
T20531: PACKER, JAMES I. --- MCGRATH, ALISTER - De laatste der puriteinen. Een biografie van James I. Packer.
T20166: MCGRATH, ALISTER - Jezus. De God die mens werd.
T4963: MCGRATH, ALISTER - Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk geloof.
T20122: MCGRATH, ALISTER - Heresy. A History of Defending the Truth.
T20087: MCGRATH, ALISTER - Christelijke Theologie. Een introductie.
T19733: MCGUSHIN, PATRICK - Sallust Bellum Catilinae. Third Edition with Introduction, Notes and Vocabulary.
J3328: MCKAY, LISA - Rode littekens.
T9155: MCKEE, ALEXANDER - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
T19173: MCKITTERICK, ROSAMOND - Charlemagne. The Formation of a European Identity.
T13226: AMBROSIUS --- MCLYNN, NEIL B. - Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital.
T19169: MCMANNERS, JOHN (ED.) - The Oxford History of Christianity.
T8114: MCMILLAN, DUNCAN (ED.) - La Chanson de Guillaume. (Société des Anciens Textes Français). 2 Tomes/ 2 Vols.
T6776: MCNUTT, PAULA - Reconstructing the Society of Ancient Israel.
T17818: MECHEL, J.J. VON ---- - Sammlung von Vierzig Kupfer-Stichen zum Alten und Neüen Testament. Gestochen und herausgegeben von J.J. von Mechel in Basel. In: Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. 3 Vols. in 2 (Complete)
T2144: MECHELEN, J.B. VAN - Eigendom des Heren. Catechismusverklaring.
T19401: MÉCHOULAN, HENRY - Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid.
K516: TOORENENBERGEN, J.J. VAN --- MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
T7599: MEEKS, WAYNE A. (HRSGEB.) - Zur Soziologie des Urchristentums. Ausgewählte Beiträge zum frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seiner gesellschaftlichen Umwelt.: Aus dem Amerikanischen von G. Memmert.
T17197: MEER, F. VAN DER - Christus'oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T19522: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
T1393: MEER, L.VAN DER - De magie van de naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek.
T15238: AUGUSTINUS --- MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
T15317: MEER, M.N. VAN DER - Formation and reformulation. The Redaction of the Book of Joshua in the Light of the Oldest Textual Witnesses. Met samenvatting.
T1533: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T16406: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n.Chr.
T17751: MEER, SJOERD DE (RED.) - Het Zeekaarten boek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. With a Summary.
T17362: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis ener kathedraal.
T20089: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk..
G891: MEERENDONK, L. VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen 1520 en 1570.
T19609: MEERHOFF, KEES - Rhétorique et Poétique au XVIe Siècle en France: Du Bellay, Ramus et les autres.
Z116: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen
T20104: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen.
T4409: MEES, GREGORIUS - Hagars dienst onder de vrye Sara: verdedigende het voorrecht van Godts genade boven de wet om tot Godt te naken Nevens de oorsprongh, aerdt, order, kracht, eygenschappen, werckingen, oogemerck, vruchten etc. der Vermaningen, en aengeknoopte Beloften Godts. Over Jac. IV: vers 8.
T546: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid.
L1169: MEESTERS, ROB - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Met inleiding en Aantekeningen bij het tekstgedeelte.
J3258: MEESTERS, WOLF - Grethe uit de blauwe Engel.
T2324: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
T6563: MEETER, H. HENRY (CALVIN COLLEGE - GRAND RAPIDS) - Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten.: Vertaald door Dr. P. Prins.
K1517: KOHLBRUGGE, H.F. --- MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clerq. Een vriendschap op afstand.: Een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs. ir. W.C. Meeuse.
K700: MEEUSE, C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman.
T4446: LUYKEN, JAN --- MEEUWESSE, KAREL - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
T12270: MEHLHOSE, PHILIPP - Beiträge zur Reformationsgeschichte der Ephorie Borna.
G951: MEHRTENS, GERHARD - De nieuwe Romeinen. Een cultuurfilosofische verkenning.
K559: CALVIN /CALVIJN -- MEIDEN, J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied: een studie van H. Hasper.
T20076: MEIDEN, WILLEM VAN DER - 'Zo heerlijk eenvoudig' Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.
K1563: GALENUS --- MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706.: Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
K1348: MEIHUIZEN, H.W. - Van Mantz tot Menno. De verbreiding van de doperse beginselen.
T14092: MEIJ, B.J. DE, HOOFD DER SCHOOL TE RITTHEM - Serooskerke (Walcheren) Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
T16286: MEIJ, J.C.A. DE - De Watergeuzen. Piraten en bevrijders.
T17943: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
T13142: COSTA, I. DA --- MEIJER, J. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland [diss.-editie]
T7512: COSTA, ISAAC DA --- MEIJER, JAAP - Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
G790: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
L1236: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Credo. Verzen van vroeger en nu.
L1235: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Morgen. Gedichten.
T20552: MEIJER, FIK - Jezus en de vijfde evangelist.
G1910: MEIJER, W. - Culturele ommetjes./ Nieuwe ommetjes. 2 dln.
T16815: MEIJER, FIK - Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid.
T17314: MEIJER, REINDER P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium.
T12830: AUGUSTINUS --- MEIJER, M. - De sapientia in de eerste geschriften van S. Augustinus.
T15502: ARISTOTELES --- MEIJER, P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica. Avec un résumé.
T1870: MEIJER, W.L. - Kunst en Maatschappij - Kunst en Revolutie. 2 dln.
T2327: MEIJER, JAAP - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
T20387: MEIJER, J.W. - Tog n lig...! Kroniek van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria AD 1950-2000
T983: MEIJER, J. - De engelen in de openbaringsgeschiedenis.
T18037: BULLINGER, HEINRICH --- MEIJER, J.A. - De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie.
T2241: ATHANASIUS --- MEIJERIJNG, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil I. Kap. 1-25: Einleitung, Übersetzung und Kommentar; Teil II. Kap. 26-58: Übersetzung und Kommentar. 2 Vols.
T17846: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
T20145: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw.
T16870: LUTHER --- MEIJERING, E.P. - Der ganze und der wahre Luther. Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks.
T19708: MEIJERING, EGINHARD - Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De ondergang van de christelijke politiek.
T15999: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
K1397: MELANCHTHON --- MEIJERING, E.P. - Melanchthon and Patristic Thought. The Doctrines of Christ and Grace, the Trinity and the Creation.
T17524: MEIJERING, EGINHARD - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof.
T15397: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?
T2242: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. 3 Teile. Kap. 1-67. Einleitung, Übersetzung, Kommentar und theologiegeschichtlicher Ausblick. 3 Vols.
T17813: CALVIN, J. --- MEIJERING, E.P. - Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patristischem Denken.
K887: JEAN DE LABADIE --- MEIJERINK, H.J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
T6407: MEIJERS, DANIËL - Ascetic Hasidism in Jerusalem. The Guardian-of-the-Faithful Community of Mea Shearim.
K950: MEIJKNECHT, A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht ( ... - 1446) monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaa Victus modestia. Mit Zusammenfassung. Avec un résumé.
T17687: HANEWINCKEL, STEPHANUS --- MEIJNEKE, FRANK C. - Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789-1850.
T6533: MEINARDUS, OTTO - Johannes von Patmos und Die Sieben Gemeinden der Offenbarung.
T4964: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geen lust in onze dood. Kom en zie, deel 1.
T4965: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geloof en bekering. Kom en zie, deel 3.
T4966: MEINDERS, P.R. - Volharden tot het einde. Kom en zie, deel 4.
J1578: MEINEMA, PIET - Storm over Sint Maarten.
T4723: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse.: Of een historisch en oordeelkundig verhaal Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tyde der Hervorming, of de jaren 1519 en 1520 tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt. Deel 1: De Reformatieperiode 1519-1575.
T1849: LUTHER --- MEINHOLD, PETER - Die Genesisvorlesung Luthers und ihre Herausgeber.
T14313: LUTHER, M. --- MEISSINGER, KARL AUGUST - Der katholische Luther.
T952: MEISSNER, BRUNO - Assyrisch-Babylonische Chrestomathie. Für Anfänger
T1497: MEKKES, J.P.A. - De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee. Rede.
T17839: MELANCHTHON, PHILIPP - Grundbegriffe der Glaubenslehre. (Loci communes) 1521. Mit einem Geleitwort von Prof. D. Karl Heim.
T9084: MELANCHTHON, PHILIPPUS - Loci Communes theologici recens collecti et recogniti a Philippo Melanthone. (Wittenberg 1541)
T8799: MELKER, SASKIA R. DE/ SCHRIJVER, EMILE G.L./ VOOLEN, EDWARD VAN (EDS.) - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books. Catalogue of an Exhibition held at the Jewish Historical Museum, Amsterdam (14 september- 25 november 1990).
T18076: MELLE, P.J. VAN - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
T14277: CALVIN/CALVIJN --- MELLES, GERARD - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
L1157: VONDEL -- MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
T17286: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel Friesland en Groningen (1530-1550).
T16871: MELLINK, A.F. (BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Tweede deel Amsterdam (1536-1578).
K942: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
K943: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
K454: MELLINK, ALBERT - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
K1403: MELLINK, A.F. (BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel Friesland en Groningen (1530-1550).
T13581: MENANDER - Dyscolus. Recensuit H. Lloyd-Jones.
T4747: NAG HAMMADI --- MÉNARD, JACQUES-É. - L' Évangile selon Thomas.
T14938: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
T4396: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
T16746: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Nach den Originaldrucken und Handschriften herausgegeben von G.B. Mendelssohn. Ed. Gerstenberg - Hildesheim. 7 vols. in 8.
T15574: MENGOZZI, ALESSANDRO - A Story in a Truthful Language. Neo-Syriac Poems by Israel of Alqosh and Joseph of Telkepe North Iraq, 17th century. I. Introduction and Translations; II. Texts and Glossary. Met een samenvatting. 2 Vols.
T12437: MENIUS, JUSTUS (1499-1558) --- SCHMIDT, GUSTAV LEBRECHT - Justus Menius, der Reformator Thüringens. Nach archivalischen und andern gleichzeitigen Quellen. 2 Vols. in 1.
J2081: MENKMAN, HARTGER - Felix, de kleinzoon van de boswachter.
J2082: MENKMAN, HARTGER - Gert en Greetje.: De 1e druk was getiteld: Gertje.
T4729: MENN, ESTHER MARIE - Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis. Studies in Literary and Hermeneutics.
T20410: MENN, ESTHER MARIE - Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis. Studies in Literary Form and Hermeneutics.
T13811: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST --- MENSINK, BERNARDUS ANTONIUS - Jan Baptist Stalpart van der Wiele, advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
T15693: MENTZ, ARTHUR - Beiträge zur Deutung der phönizischen Inschriften.
T17515: MERKELBACH, REINHOLD - Mani und sein Religionssystem.
T7130: SCHNACKENBURG, RUDOLF, FESTSCHRIFT --- MERKLEIN, HELMUT (HRSGEB./ ED.) - Neues Testament und Ethik. Für Rudolf Schnackenburg.
T7645: MERKLEIN, HELMUT - Studien zu Jesus und Paulus.
T9299: MÉRODE, WILLEM DE - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
T9393: MÉRODE, WILLEM DE - De steile Tocht.
T9392: MÉRODE, WILLEM DE - De stille Tuin.
T14853: MÉRODE, WILLEM DE - De witte Roos. Bloemlezing uit zijn gedichten., samengesteld en toegelicht door Hans Werkman.
T9388: MÉRODE, WILLEM DE - Het Heilig Licht.
T17047: PLINIUS C. SECUNDUS --- MERRILL, ELMER TRUESDELL (ED.) - C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri decem.
T12314: PERKINS, WILLIAM --- MERRILL, THOMAS F. (ED.) - William Perkins 1558-1602. English Puritanist. His Pioneer Works on Casuistry: A Discourse of Conscience and The Whole Treatise of Cases of Conscience. Edited with an Introduction.
T19258: QUMRAN --- MERRILL, E.H. - Qumran and Predestination. A Theological Study of the Thanksgiving Hymns.
T7992: LEMAIRE-MERTENS, M.C.J. - Passions et positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes./ Passies en posities. Bijdrage tot een semiotiek van het subject in de middeleeuwse lyrische poëzie in de romaanse talen (met een samenvatting in het Nederlands).
T13479: MERTENS, ARNOUT - Loons, Diets en Luiks. Hasselt en de volksvertegenwoordiging in het land van Loon en het prinsbisdom Luik (1477-1538)/ Mit Zusammenfassung: Die Volksvertretung im Land von Loon und dem Fürstbistum Lüttich (1477-1538)/ Avec un résumé: La représentation populaire au pays de Looz et dans la principauté de Liège (1477-1538) Met een woord vooraf van Prof. em. dr. R. van Uytven.
T12661: RUUSBROEC, J. VAN --- MERTENS, THOM (RED.) - Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381)
T18056: MERWE, H. TE - Hendrik van Zutfen monnik en martelaar.
J1585: MERWE, H. TE - Onder het edikt.: Verhaal 250 na Christus.
J2430: MERWE, H. TE - De meester uit De Gecroonde Passer.
J2431: MERWE, H. TE - Legionair bij de val van Jeruzalem.
J2175: MERWE, H. TE - De Levantreis van Wynant Hendricksz.
J3472: MERWE, H. TE - Reddingstocht.
J5072: MERWE, H. TE - Hart tegen hard.
J5092: MERWE, H. TE - Soldaten van het kruis.
J2174: MERWE, H. TE - Wat Koos ontdekte.
J2907: MERWE, H. TE - Uit de Maccabeeëntijd. Verzetsstrijd onder Judas Maccabeüs.
J2909: MERWE, H. TEN - Toen Pompeji ten onder ging.
J3575: MERWE, H. TE - Soldeniers van de Grote Geus.
T20270: MERWE, H. TE - Der Vadren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland.
T20523: MERWE, H. TE - De gezel uit De Druckpersse.
T17933: MERWE, H. TE - Waldenzenstrijd.
T20161: VELDEKE, HENDRIK VAN --- MES, W.A.A. (RED.) - Servaaslegende. Vertaald door L. Jongen en C. Schotel.
T7860: MESSEL, N. - Die Einheitlichkeit der jüdischen Eschatologie
T2886: QUMRAN --- METSO, SARIANNA - The Textual Development of the Qumran Community Rule.
T6995: METTINGER, T.N.D. - King and Messiah. The Civil and Sacral Legitimation of the Israelite Kings.
D20156: LUTHER, MARTIN --- METZGER, WOLFGANG (ED./HRSG.) - Calwer Luther-Ausgabe. 1. Der grosse Katechismus; Die Schmalkaldischen Artikel; 2. Von der Freiheit eines Christenmenschen; 3. Auslegung des Vaterunsers; Sermon von den guten Werken; 4. Von weltlicher Obrigkeit; 5. Predigten über die Christusbotschaft; 6. Predigten über den Weg der Kirche; 7. Das schöne Confitemini; 8. Von wahrer und falscher Frömmigkeit; 9. Das Magnifikat - Vorlesung über den 1. Johannesbrief; 10. Kommentar zum Galaterbrief. Mit 2 Ergänzungsbände: Heinrich Fausel, D. Martin Luther Leben und Werk 1483 - 1546. 12 Bde/ 12 Vols.
T17063: METZGER, MARTIN - Grundriss der Geschichte Israels.
T4478: METZGER, BRUCE M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
T550: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism.
T17395: MEULEN, H.C. VAN DER (RED.) - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente.
T6725: COORNHERT, D.V. --- MEULEN, P. VAN DER - De comedies van Coornhert.
T15867: MEULINK, H. - Na vijftig jaren. Herinneringen uit een halve eeuw predikantsleven. 1900 - 6 Mei - 1950. Met een inleidend woord van Prof. Dr. K. Schilder.
T6412: MEULINK, H. / WOLFF, I. DE - Korte verklaring van de Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland gelijk deze het laatst is herzien op de Gen. Synode van 1951 te Kampen.
T12929: MEULINK, J./ GREIJDANUS, S., ET AL. - Congres van Gereformeerden 30 maart-1 april 1948. Referaten-Bundel en Verslag.
K685: MEUTHEN, ERICH - Kirche und Heilsgeschichte bei Gerhoh von Reichersberg.
T554: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische studie über den gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.
T19610: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt. [Uit het leven van de familie Geuzenkamp]
J3500: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse.
T16503: EUSEBIUS PAMPHYLI --- MEYBOOM, H.U. (BEW.) - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli. I. Boek I - IV; II. Boek V - VII; III. Boek VIII - X. 3 dln. in 1 band (compl.)
T6443: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-Roman. Eerste deel. Synoptische Vertaling van den tekst.
T14141: MEYENFELDT, F.H. VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (With a Summary in English)
T14813: MEYENFELDT, F.H. VON - Tien tegen een. Tien Geboden, één Geest. Deel 1: het eerste en het tweede Gebod; Deel 2: het derde en vierde Gebod; Deel 3: het vijfde en zesde Gebod; Deel 4: het zevende en achtste Gebod; Deel 5: het negende en tiende Gebod. 5 dln.
T16599: LUTHER, M. --- MEYER, CARL S. - Luther's and Zwingli's Propositions for Debate. The Ninety-Five Theses of 31 October 1517 and the Sixty-Seven Articles of 19 January 1523. In the original version and contemporary translations. With a New English Translation, Introduction and Bibliography.
T7754: MEYER, RUDOLF - Der Prophet aus Galiläa. Studie zum Jesusbild der drei ersten Evangelien. Mit einer Vorbemerkung zum Neudruck.
K719: POSTHUMUS MEYES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
T9807: MEYIER, K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften (voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden)
K1404: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Hotman's English Connection.
T16865: GERSON JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson - Apostle of Unity. His Church Politics and Ecclesiology.: Translated by J.C. Grayson.
K1376: GERSON, JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson et l'Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Eglise.: Accompagné d'une Édition Critique du De Jurisdictione Spirituali et Temporali.Préface de Marcel Pacaut.
K1701: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - De theologische doctor in de Middeleeuwen. Voordracht.
T15243: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Quasi stellae fulbebint. Plaats en functie van de theologische doctor in de middeleeuwse maatschappij en kerk. Rede.
T15356: GERSON, JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson. Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie. Avec une table des matières.
K1454: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse College te Leiden 1606-1699.: Tevens een bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het Fonds Hallet.
T14182: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
T8065: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung. (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 13. Abt.)
T8066: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Römer. Übersetzt und erklärt. 12., neubearbeitete und erweiterte Auflage (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 4. Abt. - 12. Aufl.)
G1202: MICHELET, J. - De la Révocation de l'Édit de Nantes à la Guerre des Cévennes 1685-1704. Avant-propos Paul Viallaneix.
T8688: MICHELET, J. - Jeanne d'Arc. Les procès de Jeanne d'Arc. Écrits sous la direction de Claude Bertin. Avec une introduction et un repertoire explicatif des notes de Michelet par Emile Bourgeois. Édition Genève, Famot.
T19558: MIDDELKOOP, H.A.C. VAN - Kerken onderweg. Geschiedenis van kerken in Nederland.
T4250: MIDDENDORP, TH. - Die Stellung Jesu ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus. Met een samenvatting.
T6169: MIDDLETON, J. RICHARD - The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1.
J3037: MIEDEMA, ARJEN - Gesprekken met Gabriël.
T13719: REINAERT --- MIERLO, J. VAN - Prof. dr. J. van Mierlo en de proloog van de Reinaert. Huldegave voor de Auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars.
T17723: MIJNDERS, HANS - Cirkels.
T16728: MIJNDERS, HANS - Tweestrijd.
G453: MILIS, LUDO - De indiscrete charme van Jan Schuermans, pastoor van Ename (1645-1655).
T19384: MILL, JOHN STUART - Over vrijheid. Vertaling van W.E. Krul. Inleiding van F.L. van Holthoon.
T12312: MILTON, JOHN --- MILLER, LEO - John Milton among the Polygamophiles.
T6035: MILLER, ED. L. - Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1: 3/4
T1872: MILO, D.W.L. - Zangers en Speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een calvinistische kerkmuziek.
T9622: MILO, D.W.L. (EINDRED.) - Organist en Eredienst. Maandblad van de Gereformeerde Organistenvereniging. 11e Jaarg., No. 116/ April 1942 - 26e Jaarg., nr. 289/ Dec. 1960, in 4 banden.
T9272: GNAPHEUS, GULIELMUS (1493-1568) --- MINDERAA, P. (ED.) - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en met aantekeningen voorzien.
K954: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
T13922: MINNEMA, THEODORE - The Social Ethics of Reinhold Niebuhr. A Structural Analysis.
T19166: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Marcus Minucius Felix. Met een Nederlandsche vertaling van Dr. P.H. Damsté.
G1334: MIQUEL, PIERRE - Les guerres de religion.
T19470: MIRGUET, FRANÇOISE - La représentation du divin dans les récits du Pentateuque. Médiations syntaxiques et narratives.
T15229: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
D20169: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding.
K1329: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834.
T12829: MISKOTTE, K.H. - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners.
T12841: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
T15881: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
T16021: MISKOTTE, K.H. - Het wezen der joodse religie. Bijdrage tot de kennis van het joodse geestesleven.
T16176: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het werk van Prof. Dr. K.H. Miskotte, bijeengebracht door Willie C. Snethlage en E.A.J. Plug.
T6521: MISKOTTE, K.H. - Grensgebied.
T6534: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
T6542: MISKOTTE, K.H. - ...als een die dient.Volledige uitgave van het 'Gemeenteblaadje Cortgene' 27 oktober 1923- 4 april 1925.
T7007: MISKOTTE, K.H. --- - De bibliotheek van K.H. Miskotte.
T7498: MISKOTTE, H.H. - Sensus Spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de rooms-katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino Afflante Spiritu' in 1943 [With a Summary]
T12323: MITCHELL, STEPHEN - The Book of Job. Translated and with an Introduction and Textual and Philological Notes.
T9216: MITCHELL, BASIL (ED.) - The Philosophy of Religion. (Oxford Readings in Philosophy)
K1321: MIURA, HIROSHI - The Life and Thought of Kanzo Uchimura 1861-1930.
K1253: MOCKET, RICHARD - Doctrina et Politia Ecclesiae Anglicanae. An Anglican Summa. Facsimile, with Variants of the Text of 1617.: Richard Mocket's Disciplina et Politia Ecclesiae Anglicanae and Latin Version of the Jacobean Book of Common Prayer, The Thirty-Nine Articles, The Forms of Consecration to Holy Orders with John Jewel's Apologia Ecclesiae Anglicanae and Alexander Nowell's Doctrina Catechetica. Edited with an introduction by M.A. Screech.
T20498: MODLIN, IRVIN M. - The Destiny of Dutch Medicine From Amsterdam to Ambon. Precision Collection of Dutch Medicine.
T2262: CALVIN --- MOEHN, W.H.TH. - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7/ God calls us to His service. A homiletic research on the relation between God and His audience in Calvin's sermons on Acts 4:1 - 6:7 (with a summary in English)/ Dieu nous appelle à son service (avec un résumé en Français).
G1022: MOER, A. VAN DER (ED.) - Een zestiende-eeuwse hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
T19005: STERKENBURG, P. --- MOERDIJK, FONS / SANTEN, ARIANE / TEMPELAARS, ROB (RED.) - Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden.
L1302: HEINSIUS, DANIEL --- MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving.
T7306: MOESSNER, DAVID P. - Lord of the Banquet. The Literary and Theological Significance of the Lukan Travel Narrative.
T15610: MOGGRÉ, A.J. - Kinderen van één Vader. 'Over de onderlinge relatie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)'.
T19565: MOHRMANN, CHRISTINE - Études sur le Latin des Chrétiens. Tome I. Le Latin des Chrétiens.
T13425: MOHRMANN, CHRISTINE (ED.) - Vite dei Santi. I: Vita di Antonio; II: La Storia Lausiaca; III: Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino; IV: Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria di Paola. 4 Vols. Introduzione di Christine Mohrmann. Testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink: Vol. I/ II; A.A.R. Bastiaensen: vol. III; A.A.R. Bastiaensen e Jan W. Smit: vol. IV [Greek and Latin text with Italian translation]
T14457: MOHRMANN, CHRISTINE (ED.) - Vita di Antonio. Introduzione di Christine Mohrmann. Testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink. Traduzione di Pietro Citati e Salvatore Lilla (Vita dei Santi; vol. I)
T6041: MOHRMANN, CHRISTINE - Études sur le latin des chrétiens. Tome I: Le latin des chrétiens; Tome II: Latin chrétien et médieval; Tome III: Latin chrétien et liturgique. 3 Tomes/Vols.
T9328: MOHRMANN, CHRISTINE - Annus Festivus. Het kerkelijk jaar door een keuze uit Oudchristelijke Latijnsche schrijvers toegelicht (Latijnse tekst) Met een inleiding van Jos. Schrijnen.
D20063: MOL, JURRIEN - Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid. Een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël 18 en 20. With a Summary.
T15269: MOLEN, S.J. VAN DER - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst.
T13043: MOLENBERG, C. - The Interpreter Interpreted. Iso' bar Nun's Selected Questions on the Old Testament.
T18031: MOLENDIJK, ARIE L. - Een hoogstbelangrijke wetenschap De beoefening van de Kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende eeuw.
T9752: MOLENDIJK, ARIE L. - Getuigen in Missionair en Oecumenisch Verband. Een studie over het begrip 'getuigen' in documenten van de Wereldraad van Kerken, de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelicalen, in de periode 1948-1985. Met voorwoord en bijlage van M.R. Spindler. (IIMO Research Pamphlet No. 16).
T9888: MOLENDIJK, ARIE L. - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichten Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth.
T13734: MOLHUYSEN, P.C. - Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden.
T16932: VONDEL --- MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
T12421: BRUGMAN, JOHANNES (C. 1400-1473) --- MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. 2 dln.
K1164: BRUGMAN, JOHANNES --- MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. 2 dln.
T9784: MERULA, ANGELUS --- MOLL, W. - Angelus Merula, de Hervormer en Martelaar des Geloofs. 1530 - 1557.
K1213: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2 dln.: Deel 1. De kerkelijke maatschappij deel 2. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden.
K1214: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln. + Registers in 5 banden.
T12322: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 6 parts (incl. index) in 4 vols.
K949: MERULA --- MOLL, W. - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
T14427: MÖLLE, HERBERT - Das 'Erscheinen' Gottes im Pentateuch. Ein literaturwissenschaftlicher Beitrag zur alttestamentlichen Exegese.
T6718: QUMRAN --- WERNBERG-MÖLLER, P. - The Manual of Discipline. Translated and Annotated. With an Introduction.
T7882: MOLONEY, FRANCIS J. - The Johannine Son of Man. First Edition with the Appendix of the Second Edition: The Johannine Son of Man 1976 - 1977.
G1551: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.-I. Compagnie.
J2914: MOLT, E. - Floris de Vijfde.
T17213: MOLTMANN, JÜRGEN - Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie.
T6940: MOLTMANN, JÜRGEN - Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie.
T13173: MOMIGLIANO, ARNALDO - On Pagans, Jews, and Christians.
T12969: HADEWIJCH --- MOMMAERS, PAUL - De visioenen van Hadewijch. Vertaald en van kommentaar en Tekstuitgave. 2 delen.
T19406: RUUSBROEC --- MOMMAERS, PAUL / BRAGT, JAN VAN - Ruusbroec in gesprek met het Oosten. Mystiek in boeddhisme en christendom.
T16147: MOMMSEN, THEODOR - Das Römische Imperium der Cäsaren. Ungekürzte Textausgabe.
T12023: MÖNNICH, C.W./ PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven.
T16783: PRUDENTIUS --- MÖNNICH, C.W. - Verlossende techniek. Prudentius Cathemerinon 5, 1-28.
T9993: MÖNNICH, C.W. - Het geloof der Oude Kerk.
T6155: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
1126: MONSHOUWER, D. / VREEKAMP, H. - Zacharja. Een profeet om te gedenken.: Van Loofhutten naar Pasen.
T19442: MONTESQUIEU, CHARLES DE - Over de geest der wetten (een selectie). Vertaling en annotatie Jeanne Holierhoek. Inleiding Erik Snel.
T20413: MONTESQUIEU, CHARLES DE - Over de geest der wetten. (een selectie) Vertaling en aantekeningen van Jeanne Holierhoek, inleiding van Erik Snel.
T4451: MONTSMA, J.A. - De exterritoriale Openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing. With a Summary in English.
T14269: CALVIN/ CALVIJN --- MOOI, REMKO JAN - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn/ The church- and dogmahistorical aspect of the works of John Calvin (With Summary in English)
T7825: BRONTÉ, EMILY --- MOOI, J.G. - Emily Brontë. Een studie over vrijheid in haar werk.
K1445: MOOIJ, JACK DE / SMIT, INEKE (RED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001.
T13925: MOOLENBROEK, JACOB J. VAN - Vitalis van Savigny (...1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. Avec un résumé en français.
T15314: BERKOUWER, G.C. --- MOOR, J.C. DE - Towards a Biblically Theo-logical Method. A structural analysis and a further elaboration of dr. G.C. Berkouwer's hermeneutic-dogmatic method. Met een samenvatting.
T6313: BERKOUWER, G.C. --- MOOR, J.C. DE - Towards a Biblically Theo-logical Method.: A structural analysis and a further elaboration of dr. G.C. Berkouwer's hermeneutic-dogmatic method.
T4733: MOOR, JOHANNES C. DE (ED.) - Intertextuality in Ugarit and Israel. Papers Read at the Tenth Joint Meeting of The Society for Old Testament Study and Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, Held at Oxford, 1997.
T14642: MOORE, R.I. - The Birth of Popular Heresy.
T16244: MOORE, R.I. - Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht 950 - 1250.
T16548: MOORE, ANN - 1. Grace O´Malley; 2. Afscheid van Ierland; 3. Achter de horizon. 3 dln. compleet.
T13119: AMBROSIUS --- MOORHEAD, JOHN - Ambrose. Church and Society in the Late Roman World.
K1425: MOORMAN, J.R.H. - A History of the Church in England.
T20195: MOORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
G1546: MOORSEL, P.P.V. VAN - Willibrord en Bonifatius.
T1003: MOORSEL, P.P.V. VAN - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in de vroegchristelijke letteren en kunst.
T7113: MORAVCSIK, G. - Einführung in die Byzantinologie.: Aus dem Ungarischen überstetzt von Géza Engl.
T19396: MORE, THOMAS - Utopia. Uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. A.H. Kan. Inleiding P.W. Brouwer.
T19583: MORE, THOMAS - Utopia. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan.
T9809: MORE, THOMAS (1478-1535) - Ter bemoediging (Bloemlezing uit de brieven en A Dialogue of Comfort against Tribulation, vertaald door Gerrit Brinkman)
T8137: MORGAN, BAYARD QUINCY/ STROTHMANN, FRIEDRICH WILHELM (EDS.) - Middle High German Translation of the Summa Theologica by Thomas Aquinas. Edited with a Latin-German and a German-Latin Glossary.
T1875: MORISON, STANLEY - English Prayer Books. An Introduction to the Literature of Christian Public Worship.
T6601: DUPLESSIS - MORNAY (PHILIPPE) - Mémoires et Correspondance, 12 tomes, Complète, : Pour servir á l'histoire de la Réformation et des guerres civiles et religieuses en France, sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623.Édition complète, Publiée sur les manuscrits originaux, et précédée des Mémoires de Madame de Mornay sur la vie de son mari, écrits par elle-même pour l'instruction de son fils.
T12097: MORRIS, LEON - The Cross in the New Testament.
T7096: MORRISON, C. - An Analytical Concordance to the Revised Standard Version of the New Testament.
T20326: MORSINK, GERRIT - Twents Psalmbook. De psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Twentse streektaal. Met een voorwoord van J.W. Schulte Nordholt.
T9849: VELUANUS, JOANNES ANASTASIUS (1519-1570) --- MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling). Mit Zusammenfassung.
T12384: MOSHEIM, J.L. (1693-1755), KANSELIER DER HOOGE SCHOOLE TE GOTTINGEN - Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, Van de Geboorte van Christus tot den aanvang der Tegenwoordige Eeuwe. Uit het Latyn vertaald, En vermeerderd met de Byvoegzels, Aantekeningen, en Tydrekenkundige Tafels van den Eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 in 9 vols (vol. 2 missing) With: Noodige Ophelderingen der Kerklyke Geschiedenissen, Tot den tyd van Constantinus den Grooten. Ontleend uit twee Latynsche werken, over dat tydbestek. Behoorende tot des Autheurs Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen. 3 in 2 vols. Together 11 vols.
T7066: MOULE, C.F.D. - An Idiom Book of New Testament Greek.
T7528: MOULE, C.F.D. - The Origin of Christology.
K1441: MOULIN, PIERRE DU/ MOLINAEUS (1568-1658) --- ARMSTRONG, BRIAN G. - Bibliographia Molinaei. : An Alphabetical, Chronological and Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658).
T4058: MOULTON, W.F. AND GEDEN, A.S. (ED.) - A Concordance to the Greek Testament. According to the Texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English Revisers.
T14810: MOURS, SAMUEL - Isaac Homel et son temps. Un pasteur martyr au XVIIe siècle (1620-1683) Lettre-Préface de Raoul Gout.
T17336: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk: Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Hollandt'. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
T8861: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk: Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Hollandt'. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
J3097: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Jan Jaap beleeft avonturen.: Jan Jaap serie - deel 2.
T2850: MOXNES, HALVOR - Theology in conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans.
T8889: TYNDALE, WILLIAM --- MOZLEY, J.F. - William Tyndale.
G221: MUDDE, WILLEM - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten van Willem Mudde.
T12180: MÜHLEN, HERIBERT - Der Heilige Geist als Person. Beitrag zur Frage nach der dem Heiligen Geiste eigentümlichen Funktion in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund.
T14379: OLEVIANUS --- MÜHLING, ANDREAS - Caspar Olevian 1536-1587. Christ, Kirchenpolitiker und Theologe.
T12561: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden). With a Summary in English.
K1442: HOUTHEM, GERLACH VAN --- MULDER-BAKKER, ANNEKE B. / E. A. - De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering.
T15220: MULDER, H. - Klein lexicon van bijbelse namen.
T19651: NOLTHENIUS, HELENE --- MULDER, ETTY (RED.) - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
T4901: MULDER, M.J. - Sodom en Gomorra. Een verhaal van dode steden.
T564: MULDER, H. - De eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lukas in hun structurele samenhang.
T6031: MULDER, OTTO - Simon de hogepriester in Sirach 50.: Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira's concept van de geschiedenis van Israël.
T746: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
T8905: MULDER, H. - Lucas I. Een praktische bijbelverklaring. (Tekst en Toelichting).
T9493: MULDER, M.J. - De naam van de afwezige God op de Karmel. Onderzoek naar de naam van de Baäl van de Karmel in 1 Koningen 18. Inaugurele rede/Inaugural Lecture.
T19190: GROEN VAN PRINSTERER --- MULDER, H.W.J. - Groen van Prinsterer. Staatsman en profeet.
T14303: GROOTE, GEERT --- MULDERS, MARTINUS HUBERTUS - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave zan zijn tractaat De matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
T12003: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
T14531: LUTHER, MARTIN --- MÜLHAUPT, ERWIN (ED./HRSGEB.) - Evangelien-Auslegung. I. Die Weihnachts- und Vorgeschichten bei Matthäus und Lukas (Matth. 1-2 und Lk. 1-2; 3, 23-38); II. Das Matthäus-Evangelium (Kap. 3-25); III. Markus- und Lukasevangelium (Mark. 1-13; Luk. 3-21); IV. Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte; V. Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien. 5 Tle/5 Vols.
T14499: CALVIN/CALVIJN --- MÜLHAUPT, ERWIN (ED./HRSGEB.) - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet.
T1657: CALVIN -- MÜLHAUPT, ERWIN - Die Predigt Calvins, ihre Geschichte, ihre Form und ihre religiösen Grundgedanken.: Arbeiten zur Kirchengeschichte 18.
T17808: CALVIN, J. --- MÜLHAUPT, E. - Johannes Calvin. Diener am Wort Gottes. Eine Auswahl seiner Predigten übersetzt von Erwin Mülhaupt.
K958: MULLER, P.H. - Kerkbouwers. Een kerkgeschiedenis in biografieën. Figuren uit de Geschiedenis der Nederlandse Kerk sinds het optreden van Geert Groote tot de Nationale Synode.
T17033: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Jakobusbrief und der Brief des Judas.
T16161: CALVIN, JOHANNES --- MÜLLER, KARL (HRSG.) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift, Band 12, Teil I: Der Brief an die Römer. Übersetzt von Karl Müller.
T17034: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. 1. Johannesbrief.
T6962: MULLER, J.W. - Critische commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen.
T8946: MULLER, P.E. - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl. Met teksten: Strande, en: Den Binckhorst in facs..
T13352: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Dl. I: De opkomst; Dl. II: De Bloeitijd; Dl. III: De laatste jaren. 3 dln.
K612: MÜLLER, TH. - Een blik in de geschiedenis der evangelische broedergemeente.
K959: MÜLLER-KRÜGER, THEODOR - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt.
D20154: BONHOEFFER, DIETRICH --- MÜLLER, CHRISTINE-RUTH - Dietrich Bonhoeffers Kampf gegen die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung der Juden. Bonhoeffers Haltung zur Judenfrage im Vergleich mit Stellungnahmen aus der evangelischen Kirche und Kreisen des deutschen Widerstandes.
T13962: MÜLLER, BETHEL ANTONIE - Die lewende Woord aan die mens van die hede. 'n Bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging. With a Summary in English.
D20098: MÜLLER, ACHIM - Proverbien 1 - 9. Der Weisheit neue Kleider.
T17035: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. 1. und 2. Petrusbrief.
T1876: MULLER, P.H.(SAMENST.) - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
T7331: MÜLLER, PAUL-GERHARD - Christos Archegos. Der religionsgeschichtliche und theologische Hintergrund einer neutestamentlichen Christusprädikation.
T7640: MÜLLER, ULRICH B. - Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen und in der Offenbarung des Johannes.
T7957: MÜLLER, KARLHEINZ - Das Judentum in der religionsgeschichtlichen Arbeit am Neuen Testament.
T12307: MÚNCH, ERNST (HRSGEB.) - Epistolae Obscurorum Virorum aliaque aevi decimi sexti monimenta rarissima/ Die Briefe der Finsterlinge an Magister Ortuinus von Deventer, nebst andern sehr seltenen Beiträgen zur Litteratur-, Sitten- und Kirchengeschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben und erläutert.
T8121: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte. Acta Jutlandica/ Publications of the University of Aarhus. Theology Series; no. 6.
T13915: MUNK, R.W. - Wäre Kant Jude gewesen De discussie met Kant in de joodse filosofie. Rede uitgesproken op 23 november 2000 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds op de bij de faculteit der Wijsbegeerte gevestigde Goudeketleerstoel voor moderne joodse filosofie.
T456: HEERING --- MUNK, REINIER/ HOOGEWOUD, F.J. (RED.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie.: Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. Dr. H.J. Heering.
T17303: KAPTEYN, K.J. --- MUNNIK, H.A. / BOUMA, C. - God de HEERE, een toevlucht en sterkte. Laatste predikatie uitgesrpoken door Ds. K.J. Kapteyn. Met een levensbericht van Dr. S.O. Los en de redevoeringen bij zijne begrafenis gehouden door Ds. H.A. Munnik Jr. en Dr. C. Bouma.
T566: MUNZ, P. ROMUALD - Die allegorie des Hohen Liedes.
T7448: MURPHY, F.J. - The Structure and Meaning of Second Baruch.
T7638: MURPHY-O'CONNOR, JEROME - St. Paul's Corinth. Texts and Archaeology. Introduction by John H. Elliott
G729: MURRAY, JOHN J. - Antwerp in the Age of Plantin and Brueghel.
T20506: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
T12466: MUSCULUS, A. (1514-1581) --- SPIEKER, CHRISTIAN WILHELM - Lebensgeschichte des Andreas Musculus, General-Superintendent der Mark Brandenburg, Consistorialrath, Doctor und erster Professor der Theologie und Pfarrer zu Frankfurt an der Oder. Ein Beitrag zur Reformations- und Sittengeschichte des 16ten Jahrhunderts.
T19333: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis.
T4504: MUSSCHENGA, A.W. / VOORZANGER, B. / SOETEMAN, A. (ED.) - Morality, Worldview, and Law. The idea of a Universal Morality and its Critics.
J1591: MUSSENDORP, HENK VAN - De Wonderdokter van Amersfoort.
T15661: JOSEPHUS, FLAVIUS --- MUSSIES, G. - De autobiografie van de joodse historicus Flavius Josephus. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. G. Mussies.
T4145: MUSSIES, G. - The Morphology of Koine Greek. As used in the Apocalypse of St. John. A Study in Bilingualism.
T8953: NAASTEPAD, TH.J.M. - Acht gelijkenissen uit Mattheus en Lukas. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T8948: NAASTEPAD, TH.J.M. - Tempel en schepping. De profeet Haggaï en Psalm 104. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T15910: NAASTEPAD, TH.J.M. - Op de dorsvloer. Toespraken en nieuwe liederen uit het leerhuis.
T8951: NAASTEPAD, TH.J.M. - Salomo. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T17865: SPINOZA --- NADLER, STEVEN - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources.
T15459: NAEREBOUT, F.G. - Attractive Performances. Ancient Greek Dance: three preliminary studies.
Z139: NAGTGLAS, F. - Onze voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.
T20001: NAIDITCH, P.G. - A.E. Housman. At University College, London. The Election of 1892.
J1626: NANDA - Omnibus voor jongere meisjes. Bevat:1. Miek en haar hondje; 2. Joep en Jettie; 3. Puk Calver.
T17754: NANS - Het gezin van den Staker.
K532: EDIT DE NANTES - La révocation de l'edit de Nantes dans les Cévennes et le bas-Languedoc -1685-1985 -.
K533: EDIT DE NANTES - Réforme. L'Édit de Nantes est Révoqué.: Réforme hebdomadaire protestant d'information générale.
T17254: P. OVIDIUS NASO - P. Ovidius Naso. Tom. I. Amores. Epistulae. De Medic. Fac. Ars Amat. Remedia Amoris; Tom. II. Metamorphoses; Tom. III. Tristia. Ibis. Ex Ponto Libri. Fasti. Halieutica. Ex Recognitione Rudolphi Merkelii. 3 Vols. in 1.
T10018: VERGILIUS --- NAT, P.G. VAN DER - Poeta Maximus. Enige beschouwingen over de receptie en beoordeling van Vergilius' Aeneis in de Oudheid. Inaug. rede Leiden 1976
T15596: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS --- NAT, P. G. VAN DER (ED.) - De Idololatria. Edited with introduction, translation, and commentary. Part 1.
T17939: NATZIJL, H. / DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard.
T10082: KOHLBRUGGE, H.F. --- NATZIJL, H. (SAMENST.) - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus. 52 korte meditaties.
T8213: NAU, FRANÇOIS - Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie). Traduction des versions Syriaques avec les principales différences des versions Arabes, Arménienne, Grecque, Néo-Syriaque, Slave et Roumaine. (Documents pour l'étude de la Bible; Apocryphes de l'Ancien Testament).
T15376: AMMIANUS MARCELLINUS --- NAUDÉ, C.P.T. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing. With a summary.
K1698: NAUTA, D. - Aard van de opstand in de Nederlanden der zestiende eeuw.
K613: FAREL, GUILLAUME --- NAUTA, D. - Guillaume Farel. In leven en werken geschetst..
T13679: NAUTA, D. - Twee geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland [Een corte undersouckinghe des gheloofs, 1555/ Corte belijdinghe des gheloofs, 1566]
T15044: NAUTA, D. / BRUIN, C.C. DE E.A. - De Statenvertaling 1637-1937.
K467: NAUTA, D. / DOOREN, J.P. VAN (RED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
T13686: NAUTA, D./ DOOREN, J.P. VAN/ JONG, OTTO J. DE (RED.) - De synode van Emden, oktober 1571. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking.
K1051: VIRET --- NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn.: In leven en werk geschetst.
K1153: NAUTA, D. - Verklaring van de kerkorde van de gereformeerde kerken in Nederland.
K624: NAUTA, D. - Het calvinisme in Nederland.
K966: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
T14587: CALVIN/CALVIJN --- NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
G1688: NAVE, FRANCINE DE (RED.) - Antwerpen en de Scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585).
T12156: NAVE, ORVILLE J. - The Nave's Topical Bible. Revised and compiled by Edward Viening.
T795: NEBE, A. - Die evangelischen Perikopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt. 3 Bde./ 3 Vols.
T8901: NEBE, A. - Die epistolischen Perikopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt. 3 Bde
L1136: NECK, M.G. VAN EN NECK, MILDRED VAN - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden.
T12807: NEGENMAN, JOHAN - Een geografie van Palestina (Palestina Antiqua; dl. 2)
T20306: NEHLSEN, EBERHARD - Wilhelmus Von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlandischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert.
T17945: NEIBAUM, HERMANN / PETERS, ROBERT / SCHÜTZ, EVA / SODMANN, TIMOTHY (HRSG.) - Der Deventer Endechrist von 1524. Ein reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Fasimile-Druck mit einführenden Beiträgen.
T7765: NEIRYNCK, F. - Evangelica. Gospel Studies - Études d'Evangile. Collected Essays. Evangelica II. 1982 - 1991 Collected Essays. 2 Vols. Edited by F. van Segbroeck.
T8061: NEIRYNCK, F. AVEC LA COLLABORATION DE J. DELOBEL, TH. SNOY, G. VAN BELLE, F. VAN SEGBROECK. - Jean et les Synoptiques. Examen critique de l'exégèse de M.-É. Boismard.
T8311: NEIRYNCK, F. (ED.) - Colloquium Biblicum Lovaniense/ Journées Bibliques de Louvain/ Bijbelse Studiedagen te Leuven 1 - 50: 1949 - 2001. Added: F. Neirynck: Colloquium Biblicum Lovaniense 1 - 50.
D20056: NEL, PHILIP JOHANNES - The Structure and Ethos of the Wisdom Admonitions in Proverbs.
T17433: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
T1179: NELIS, J. TH. - II Makkabeeën uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
T15042: GROOT, HUGO DE --- NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman.
G1889: GROTIUS, HUGO --- NELLEN, H.J.M./ RIDDERIKHOF, C.M. (EDS.) - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vijftiende deel: januari-september 1644. Uitgegeven door dr. Henk J.M. Nellen en dr. Cornelia M. Ridderikhoff. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie; 238)
T20425: NELSON, ROBERT J. - No Man Is Alien. Essays on the Unity of Mankind.
T8449: NEMOY, LEON (ED.) - Karaite Anthology. Excerpts from the Early Literature. Translated from Arabic, Aramaic, and Hebrew Sources. With Notes.
K1076: WESLEY --- NES, H.M. VAN - John Wesley.
T4176: NES CZN., JAC. VAN - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
T9578: NEUBECKER, OTTFRIED, MET BIJDR. V. J.P. BROOKE-LITTLE - Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis. Vertaling en bewerking Jhr. R.C.C. de Savornin Lohman.
T7087: NEUFELD, VERNON H. - The Earliest Christian Confessions.
T13377: JULIANUS [APOSTATA]/ CYRILLUS ALEXANDRINUS --- NEUMANN, CAROLUS IOANNES (ED.) - Iuliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt. Collegit recensuit prolegomenis instruxit Carolus Ioannes Neumann. Insunt Cyrilli Alexandrini fragmenta Syriaca ab Eberhardo Nestle edita [Text in Latin, Greek and Syriac]
T6691: NEUMANN, PETER H.A. - Zur neueren Psalmenforschung.
T13088: NEURDENBURG, E. - Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike: Hoe sij Vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst [Tekst met houtsneden in facsimile]
K453: MELANCHTHON -- NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons.: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche.
K783: CALVIN, CALVIJN, J. -- NEUSER, WILHELM - Calvin.
T13078: NEUSNER, JACOB - Jews and Christians. The Myth of a Common Tradition.
T13144: NEUSNER, JACOB - The Public Side of Learning. The Political Consequences of Scholarship in the Context of Judaism.
T13185: NEUSNER, JACOB - Judaism and Christianity in the Age of Constantine. History, Messiah, Israel, and the Initial Confrontation.
T15943: NEUSNER, JACOB - From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism.
T4133: NEUSNER, J. (ED.) - Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults. Studies for Morton Smith at sixty. 4 Vols. : I. New Testament II. Early Christiantity III. Judaism before 70 IV. Judaism after 70. Other Greco-Roman Cults. Bibliography.
T4175: NEUSNER, JACOB - Development of a Legend. Studies on the Traditions concerning Yo(c)hanan Ben Zakkai.
T4238: NEUSNER, JACOB (ED.) - The Formation of the Babylonian Talmud. Studies in the Achievements of late Nineteenth and Twentieth Century Historical and Literary-critical research.
T6049: NEUSNER, JACOB - A History of the Mishnaic Law of Purities.: Part Twenty-One. The Redaction and Formulation of the Order of Purities in Mishnah and Tosefta.
T6050: NEUSNER, JACOB - A History of the Mishnaic Law of Purities.: Part Twenty-Two. The Mishnaic system of Uncleanness. Its Context and History.
G494: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233 - 1657.
T20176: TUKKER, W.L. --- NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker.
T12404: NEWMAN, SIDNEY/WILLIAMS, PETER (COMP.) - The Russell Collection of Early Keyboard Instruments.
T7900: NEWSOM, C. - Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition. (Harvard Semitic Studies; no. 27)
T6582: NEWTON, JOHN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven: meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der Godsvrucht.
G248: NICHOLAS, DAVID - Stad en platteland in de Middeleeuwen.
G1741: NICHOLAS, DAVID - The Metamorphosis of a Medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302 - 1390.
T9857: NICHOLS, JR., STEPHEN G. - Romanesque Signs. Early Medieval Narrative and Iconography.
T7464: NICHOLSON, GODFREY C. - Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent Schema.
T7447: NICKELSBURG JR., GEORGE W.E. (ED.) - Studies on the Testament of Abraham. : Revised papers of the Society of Biblical Literature Pseudepigrapha Seminar Los Angeles 1972.
T7896: NICKELSBURG, GEORGE W.E./ MACRAE, GEORGE W. - Christians among Jews and Gentiles. Essays in Honor of Krister Stendahl on His Sixty-fifth Birthday.
T7898: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah. A Historical and Literary Introduction.
T7899: NICKELSBURG, GEORGE W.E./ STONE, MICHAEL E. - Faith and Piety in Early Judaism. Texts and Documents.
T7205: NICOL, W. - The semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
T12364: NICOLL, W. ROBERTSON (ED.) - The Expositor's Greek Testament. 5 Vols. Complete.
T1928: NICOLL, W. ROBERTSON - The Expositor's Greek Testament. 5 Volumes.
K1343: NICOLSON, ADAM - Power and Glory. Jacobean England and the Making of the King James Bible.
T8448: NIDITCH, SUSAN - Oral World and Written Word. Ancient Israelite Literature. (Library of Ancient Israel).
T20046: NIE, GISELLE DE - Views from a Many-Windowed Tower. Studies of imagination in the works of Gregory of Tours. Met Samenvatting.
T20385: NIEHAUS, CARL - Om te Veg vir Hoop.
T6998: NIEHOFF, M. - The Figure of Joseph in Post - Biblical Jewish Literature.
T570: NIELEN, JOSEF MARIA - Gebet und Gottesdienst im Neuen Testament. Eine Studie zur biblischen Liturgie und Ethik.
K970: NIËLLIUS, C. (1576-1652) --- SAX, CORNELIUS DIDERICUS - Carolus Niëllius.
T16540: PNT --- NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs, deel II. Prediking van het Nieuwe Testament.
T7588: IRENAEUS --- NIELSEN, J.T. - Adam and Christ in the Theology of Irenaeus of Lyons. An examination of the function of the Adam-Christ typology in the Adversus Haereses of Irenaeus, against the background of the Gnosticism of his time.
T15133: NIEMAN, HANS - Het leven tussen twee steden. Nieuwe hypothesen over de Rederijkers - literatuur.
J1595: NIEMANN, AUGUST - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink[an error occurred while processing this directive]

9/14