Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T17785: KOETSVELD C EZN., C. VAN - Voor oog en hart. Geïllustreerde Gedichten voor Jong en Oud.
J1242: FABER-MEIJNEN, NETTY - Een nieuw begin
D20167: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - balans en perspectief. 2 dln.
P232: FABER, J. - Vestigium Ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus).
T1103: FABER, W. - Grondbeginselen der wijsbegeerte.
T7865: FABER VAN DER MEULEN, HARRY E. - Das Salomo-Bild im hellenistisch-jüdischen Schrifttum
D20006: FABER, J., MEIJERINK, H.J., TRIMP, C., ZOMER, G. - De schat van Christus' bruid. Over de Dordtse Leerregels.
T19721: FABRICIUS, JOHAN - De scheepsjongens van Bontekoe.
T17924: FABRICIUS, JOHAN - De scheepsjongens van Bontekoe.
T17424: FABRITIUS, HYERONIMUS - De Chirurgicale Operatien. Een werck dat door grote naersticheyt, en lange ervarentheyt voltrocken, en noijt voor desen in het licht gecome is. Tweede deel: Vande Chirurgicale werckinghen. Vervattende vijf Boecken, die weleer door D. Ioannem Harmannum, Medicijn ordinaris tot Franckfoort aende Meyne, onder den naem van Pentateuche uyt-gegeven: doch nu vanden Auteur selfs verbetert zijn. Daarbij: Het Anatomiicke A.B.C. Dat is Een seer bondigh onderricht vande Anatomie, alle de partijen des Menschelijcken Lichaems (...) afbeeldende. Hier by zijn ghevoecht de Osteologia, dat is de beschrijvinge der Beenderen, ende eenighe Aenmerckinghen, beyde, de Medicijns, ende de Chirurgijns even nut zijnde. Door Mr. Bartholomaeum Cabrolium. Inde Nederduytsche tale overgheset door D. Casparum Nollens, Ordinaris Medicijn van s 'Graven hage.
T14144: FAFIÉ, GERARD - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880. Mit Zusammenfassung.
T15902: FAGEL, PIETER - Zeven eeuwen Veere.
T17178: FAHLBUSCH, ERWIN (HRSG.) - Taschenlexikon Religion und Theologie. 5 Vols.
T19670: FAHLBUSCH, ERWIN - Kirchenkunde der Gegenwart.
T2207: FALKENROTH, A. / HELD, H.J. (HRSG.) - Hören und fragen [Meditationen in neuer Folge] Eine Predigthilfe. Begründet von Georg Eichholz. Band 1 - 6. 6 in 8 Vols. (without the 2 'Ergänzungsbände')
T19326: HEIKOOP, M. --- FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van ds. M. Heikoop. [In leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht] Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.
T16733: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israel. Een Form- en Redaktionsgeschichtliche analyse van MC 10,46-12,40. Mit Zusammenfassung.
T20059: BEDE ---FARMER, D.H. (ED.) - The Age of Bede. Bede: Life of Cuthbert; Eddius Stephanus: Life of Wilfrid; Bede: Lives of the Abbots of Wearmouth and Jarrow; With the Voyage of St. Brendan. Translated by J.F. Webb. Edited with an introduction by D.H. Farmer.
K598: ZWINGLI -- FARNER, OSKAR - Huldrych Zwingli, seine Jugend, Schulzeit und Studentenjahre 1484-1506.
T8152: GREEK FATHERS --- - Bibliothèkè Hellenoon Pateroon kai Ekklesiastikoon Syggrapheoon. (Ekdosis tes Apostolikes Diakonias tes Ekklesias tes Hellados.) 22 Vols. of the Series. (Greek Text): Tomos 5: Theophilos ho Antiocheias, Hermeias, Hègèsippos, Eirènaios, Hippolytos (Meros A); 6: Hippolytos (Meros B); 7: Klèmès ho Alexandreys (Meros A); 8: Klèmès ho Alexandreys (Meros B); 9 - 16: Origenes (Meros A - H); 17: Origenes (Meros Th.), Ioulios Aphrikanos, Dionysios Alexandreias, Grègorios Neokaisareias; 18: Methodios, Petros Alexandreias, Alexandros Alexandreias, Eystathios Antiocheias; 19: Titos Bostroon, Theodoros Hèrakleias, Alexandros Lykopoleoos, Eysebios Kaisareias (Meros A); 20: Eusebios Kaisareias (Meros B); 25: Eysebios Kaisareias (Meros Z); 26: Eysebios Kaisareias (Meros H); 27 Eysebios Kaisareias (Meros Th.); 28: Eysebios Kaisareias (Meros I); 29: Eysebios Kaisareias (Meros IA), Markellos Agkyras, Basileios Agkyras; 30: Megas Athanasios (Meros A).
G1203: EDIT DE NANTES --- FAURE, M ET BOLLE, P. - Documents Ardechois sur la Revocation de L'Édit de Nantes 1685-1985.
T19773: FEBVRE, LUCIEN - Au Coeur Religieux du XVIe Siècle.
T20030: FEDWICK, PAUL JONATHAN (ED.) - Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundreth Anniversary Symposium. 2 Vols.
T12543: FEE, GORDON D. - Exegese van het Nieuwe Testament. Een praktische handleiding.
T13395: FEENSTRA, J.G. - Leer en Leven. Eenvoudig dogmatisch leesboek.
K1263: FEENSTRA, H.J.J. (EINDRED.) - Uit de bron. Honderd jaar Gereformeerde Kerk Berkel en Rodenrijs.
T13592: VERENIGING, DE (1892)--- FEENSTRA, H.J.J./ KAMPHUIS, J./ KOK, J. - 1892: wat, wie en wat nu?
T12818: FEENSTRA, J.G. - De Dordtse Leerregelen toegelicht. Tweede veranderde druk.
T13389: FEENSTRA, J.G. - Onze Geloofsbelijdenis.
T2112: FEENSTRA, J.G. - De Dordtsche Leerregelen toegelicht.
T12227: FEHR, J. - Das Offenbarungsproblem in dialektischer und thomistischer Theologie.
T12172: FEINE, PAUL - Theologie des Neuen Testaments.
T20124: FEITH, RHIJNVIS - De Ouderdom. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum.
T13116: FELDMAN, LOUIS H./ REINHOLD, MEYER (ED.) - Jewish Life and Thought among Greeks and Romans. Primary Readings Edited and Introduced.
T3061: JOSEPHUS, FLAVI US --- FELDMAN, LOUIS H. - Studies in Josephus' Rewritten Bible.
T8350: FELDMAN, LOUIS H. - Scholarship on Philo and Josephus (1937 - 1962). (Studies in Judaica; vol.I.)
K1275: FÉLICE, G. DE - Histoire des Protestants de France, depuis l'origine de la Réformation jusqu'au temps présent.
T13210: MINUCIUS FELIX - Octavius. Uitgegeven en van commentaar voorzien door G. Quispel.
J1250: FEMMINA, LOUISE - De liefde zoekt zichzelve niet.
J2491: FENIJN, GERDRAND - Evan, de fluitende goudzoeker.
J2315: FENIJN, GERBRAND - Het eiland zonder verleden.
J3366: FENIJN, GERBRAND - Het raadsel op de zolderbalk.
T5051: POT --- FENSHAM, F.C. - Exodus. Prediking van het Oude Testament.: Prediking van het Oude Testament.
T9097: POT --- FENSHAM, F.C. - Exodus. De Prediking van het Oude Testament.
T14986: FENSKE, WOLFGANG - Paulus lesen und verstehen. Ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels.
T1151: FERINGA, J.H. - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen.
T13221: FERMIN, M.H.J. - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatres Evangiles.
T20071: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE / WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000.
T19751: FERNHOUT, J. - Latyn. I. Leeren + Woordenlijst bij Latijn Leeren en Lezen.
T4503: FERRÉ, FREDERICK - Basic Modern Philosophy of Religion.
G1528: FERREIRO, ALBERTO (ED.) - The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honour of Jeffrey B. Russell.
T19707: FERRELL, MIRALEE - De dochter.
T12874: ZAALBERG, C.A. --- FESTSCHRIFT - Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer de Witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561. Uitgegeven door een werkgroep van Leidse neerlandici en aangeboden aan prof. dr. C.A. Zaalberg bij zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975.
T13379: HARTVELT, G.P. --- FESTSCHRIFT - Tussen openbaring en ervaring. Studies aangeboden aan prof. dr. G.P. Hartvelt. Met bijdr. van J.T. Bakker, H.W. de Knijff, J. Veenhof, e.a.
T247: GISPEN, W.H. --- FESTSCHRIFT - Schrift en uitleg.: Studies van oud-leerlingen, collega's en vrienden aangeboden aan Prof. Dr. W.H.Gispen t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU te Amsterdam en t.g.v. het bereiken van de 70-jarige leeftijd.
T8218: DUPONT, JACQUES --- FESTSCHRIFT - Testimonium Christi. Scritti in onore di Jacques Dupont. With a Bibliography of the Writings of J. Dupont 1945 - 1984.
T17531: FEUCHTWANGER, LION - De dochter van Jefta. Roman.
T13368: FEUERBACH, LUDWIG - Das Wesen der Religion. Ausgewählte Texte zur Religionsphilosophie. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Esser. Originalausgabe.
T8303: FICHTNER, JOHANNES - Weisheit Salomos. Handbuch zum Alten Testament. Zweite Reihe; 6
T9229: FICINO, MARSILIO (1433-1499) - The Letters of Marsilio Ficino. (Epistolae) Vol I Translated from the Latin by members of the Language Department of the School of Economic Science, London. Preface by Paul Oskar Kristeller.
T5028: LUTHER --- FICKER, JOHANNES (HRSG.) - Luthers Vorlesung über den Hebräerbrief 1517/1518. Erster Teil. Die Glosse. Zweiter Teil. Die Scholien. 2 vols.
T9503: FIEBIG, PAUL - Rabbinische Wundergeschichten des Neutestamentlichen Zeitalters. In vokalisiertem Text mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen.
T9523: FIEBIG, PAUL - Der Tosephtatraktat Rosh ha-Shanah in vokalisiertem Text mit sprachlichen textkritischen und sachlichen Bemerkungen.
T7534: FIENSY, DAVID A. - Prayers Alleged to be Jewish. An Examination of the Constitutiones Apostolorum.
K667: UDEMANS -- FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk.
T4395: FINE, LAWRENCE (ED.) - Judaism in practice. From the Middle Ages through the Early Modern Period.
T12391: ZWINGLI --- FINSLER, GEORG (ED.) - Zwingli-Bibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften von und über Ulrich Zwingli.
T824: FISCHER, BALTHASAR UND WAGNER, JOHANNES - Paschatis Sollemnia. Studien zu Osterfeier und Osterfrömmigkeit.
K669: FISCHER, LUDWIG (ED./HRSGEB.) - Die lutherischen Pamphlete gegen Thomas Müntzer.
K1163: FISCHER, NORBERT UND KOBELT-GROCH, MARION (HRSG.) - Aussenseiter zwischen Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Hans-Jürgen Goertz zum 60. Geburtstag.
T15322: FISCHER, WOLFDIETRICH - Grammatik des Klassischen Arabisch.
T6901: MALHERBE, A.J. --- FITZGERALD, JOHN T./ OLBRICHT, THOMAS H./ WHITE, L. MICHAEL (ED.) - Early Christianity and Classical Culture.: Comparitive Studies in Honor of Abraham J. Malherbe.
T7611: FITZGERALD, JOHN T./ WHITE, L. MICHAEL - The Tabula of Cebes.
T7105: FITZMYER, S.J., JOSEPH A. - A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays.
T7254: FITZMYER S.J., JOSEPH A. - Essays on the Semitic Background of the New Testament.
T8027: FITZMYER, JOSEPH A. - The Genesis Apocryphon of Qumran Cave I. A Commentary. (Biblica et Orientalia - N. 18).
T12138: FIX, ANDREW C. - Prophecy and Reason. The Dutch Collegiants in the Early Enlightenment.
P251: FLACH, DIETER - Einführung in die römische Geschichtsschreibung.
T12331: FLACIUS ILLYRICUS, M. (1520-1575) --- PREGER, WILHELM - Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Vols.
T17644: LUTHER, M. --- FLÄSCHENDRÄGER, WERNER - Martin Luther.
T14068: FLECKENSTEIN, JOSEF - Early medieval Germany. Translated by Bernard S. Smith
T20224: FLETCHER, RICHARD - The Barbarian Conversion. From Paganism to Christianity.
T17906: HUME, DAVID --- FLEW, ANTONY (ED.) - An Enquiry concerning Human Understanding. Introduction, Notes, and Editorial Arrangement by Antony Flew.
T15649: FLOOR, L. - De doop met de Heilige Geest.
T17625: FLOOR, WULFERT - Zes en dertig nagelaten oefeningen. Met een inleiding van Ds. J.W. Felix.
T20455: FLORIJN, H. / E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. 2 delen.
T20511: FLORIJN, ELS - Het meisje dat verdween.
T6374: FLUSSER, DAVID - Jezus. Een joodse visie.
T4277: FLUSSER, DAVID - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
T7319: FOCANT, C. - The Synoptic Gospels. Source Criticism and the New Literary Criticism
T5024: FOHRER, GEORG - Geschichte der israelitischen Religion.
T9824: FOKKEMA ANDREAE, F.H./ HARDER, T./ KEMPENAAR, C.J./ NOORDERMEER, H., ET AL. (RED.) - Woordenlijst van het Protestantisme.
T12571: FOKKER, A.A. - De ongezondheid van Zeeland ['The existence of the inhabitants of Walcheren may be regarded as a constant disease. (!!)']
T12656: FOKKER, ADR. A./ MAN, J.C. DE - Levensberichten van Zeeuwsche medici.
T4655: TRIMP, C. --- FOLKERTS, F.H. / HOUTMAN, P. / KAMP, P.W. VAN DE (RED.) - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Trimp t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 2 december 1992.
T20092: FONTAINE, JOS (SAMENST.) - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735 - 1985.
T9330: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark. A Cultural History of Dualism. Vol. XI. Dualism in Roman History II; Dualism in Interior Politics and Social Life. (V.: The Jews in the Hellenistic World).
L1207: FORD JR., G.B. - The old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579).: A phonological morphological and syntactical investigation.
T7345: FORNBERG, TORD - An Early Church in a Pluralistic Society. A Study of 2 Peter.
T9037: FORTA, ARYE - Judaism: A Dictionary.
K327: GAAY FORTMAN, B. DE - Figuren uit het Reveil. Opstellen, uitgegeven door de Stichting Het Reveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.
T7575: FORTNA, ROBERT T./ GAVENTA, B.R. (EDS.) - The Conversation Continues. Studies in Paul & John. In Honor of J. Louis Martyn.
T9381: ELLERBROEK-FORTUIN, E. - Amsterdamse Rederijkersspelen in de zestiende eeuw.
T20236: FOUCAULT, MICHEL - De orde van het spreken. Inleiding en vertaling Thomas Widdershoven.
T19801: FOUILLOUX, ÉTIENNE - La collection Sources chrétiennes Editer les Pères de l'Église au XXe siècle.
T13327: FOWDEN, ELIZABETH KEY - The Barbarian Plain. Saint Sergius between Rome and Iran.
T19518: FOX, ROBIN LANE - Alexander de Grote.
T16420: FOX, ROBIN LANE - De droom van Constantijn. Heidenen en christenen in het Romeinse Rijk, 150 n.C. - 350 n.C.
J2338: FRANCINA - Op de rechte plaats.
J2344: FRANCINA - Een moeilijk jaar.
J2345: FRANCINA - Het driespan slaagt.
K318: FRANCISCUS - De Fioretti van Sint Franciscus - Het leven van broeder Juniperus - Het leven van de zalige Egidius.
T17252: MAERLANT, JACOB VAN --- FRANCK, JOH. - Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aantekeningen door dr. Joh. Franck.
T2126: FRANCKE, JOH. - Lichtende verbintenissen. Gods verbonden met mensen.
T20318: FRANCKE, JOH. - Van sabbat naar zondag. De rustdag in Oud en Nieuw Testament.
D20010: FRANCKE, JOH. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
T15666: FRANCKE, JOH. - Gerechtigheid uit het geloof. Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome.
T17400: FRANCKEN, A.E. - Het Heilig Offerlam.Deel 2, 23e t/m 43e predicatie.
T9243: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Wijsgeerige geschiedbeschouwing. Prolegomena van historiosophie.
K810: FRANK, KARL SUSO - Grundzüge der Geschichte des Christlichen Mönchtums. (Grundzüge; Bd. 25)
T13179: FRANK, KARL SUSO (HRSGB./ED.) - Askese und Mönchtum in der alten Kirche.
T8988: FRANK, KARL SUSO - Grundzüge der Geschichte der Alten Kirche. (Grundzüge; Bd. 55)
T15371: FRANKEN, H.J. - The Mystical Communion with JHWH in the Book of Psalms.
A488: FRANSEN, ELS - Monniken van San Isidro. Een begin van de reformatie in Spanje.
T8618: FRANSEN, E. (KAMPEN) - De Verheerlijkte Immanuel, wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes.
G1230: FRANZ, GÜNTHER (HRSG.) - Deutsches Bauerntum im Mittelalter.
K1295: FREDERICQ, PAUL - Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene Bloemlezing (1566-1600) en een Aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.
P253: FREDOUILLE, JEAN-CLAUDE - Lexikon der römischen Welt.: Übersetzt und herausgegeben von Robert Hilgers.
T6009: FREED, EDWIN D. - Old Testament Quotations in the Gospel of John.
T4492: FREGE, GOTTLOB - Begriffsschrift und andere Aufsätze.: Mit E. Husserls und H. Scholz' Anmerkungen herausgegeben von Ignacio Angelelli.
T13316: FREND, W.H.C. - Town and Country in the Early Christian Centuries.
T13386: FREND, WILLIAM H.C. - The Archaeology of Early Christianity. A History.
T1277: FRENYÓ, Z. / FRESCO, M.F. / LENDVAI, F.L. / TONGEREN, P.VAN (EDS.) - Orientations. Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990.
T16816: SOKRATES --- FRESCO, M.F. - Sokrates. Zijn wijsgerige betekenis.
T4674: FRETZ, LEO - Ethiek als wetenschap. Een kritische inleiding in de filosofische ethiek.
T15860: FREY, ARTHUR - Der Kampf der evangelischen Kirche in Deutschland und seine allgemeine Bedeutung. Herausgegeben für die Niederlande und das niederländische Sprachgebiet von G.F. Callenbach N.V. Verlag, Nijkerk, Holland.
T4393: FRIEDENBERG, ROBERT V. - Hear O Israel. The History of American Jewish Preaching, 1654-1970.
K1502: BAECK, LEO --- FRIEDLANDER, ALBERT H. - Leo Baeck Teacher of Theresienstadt.
T16829: FRIJHOFF, WILLEM - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647. [Over ds. Everhardus Bogardus]
T20426: FRIJHOFF, WILLEM - Embodied Belief. Ten essays on religious culture in Dutch history.
T13741: FRIS, A. (BEW.) - Inventaris van de archieven behorend tot het 'Oud Synodaal Archief' van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816.
T17349: FRISHMAN, JUDITH / ROMPAY, LUCAS VAN (EDS.) - The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of Essays.
T13774: FRITSCHY, J.M.F. - De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) With a Summary in English.: Summary: Patriots and public finance in the Batavian republic. Dutch credit and the small margins for a new financial policy (1795-1801)
T3048: PHILO VAN ALEXANDRIË --- FRÜCHTEL, URSULA - Die kosmologischen Vorstellungen bei Philo von Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte der Genesisexegese.
G1233: FRUIN, R. - The Siege and Relief of Leyden in 1574.: Translated by E. Trevelyan.
T16889: FRUIN, ROBERT - Robert Fruin's verspreide geschriften met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. 11 dln. (dl. 11 Registers): Uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz.
T4318: FRUYTIER, JACOBUS - Sion's worstelingen, of Historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden.: I. In de Reformatie II. Ten tijde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Met een voorwoord van A.F.Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
T8882: FRUYTIER, JACOBUS - Gerigts-Handelingen van den Alderhoogsten Godt met Zyn Volk van Nederland. 2 dln.
T4151: FRYDRYCH, TOMÁS - Living under the Sun. Examination of Proverbs and Qoheleth.
t20386: FUGARD, ATHOL - Tsotsi. Uit het Afrikaans vertaald door Tineke Funhoff.
T14997: FUGLSETH, KARE SIGVALD - Johannine Sectarianism in Perspective. A Sociological, Historical, and Comparative Analysis of Temple and Social Relationships in the Gospel of John, Philo and Qumran.
T13232: FUNK, FRANCISCUS XAVERIUS (ED.) - Patres Apostolici. Vol. I: Doctrina duodecim apostolorum - Epistulae Barnabae Clementis Romani Ignatii Polycarpi - Martyrium Polycarpi - Papiae Quadrati Presbyterorum apud Irenaeum Fragmenta - Epistula ad Diognetum - Pastor Hermae. Editio II adaucta et emendata.
T8343: FURNISH, VICTOR PAUL - The Historical Criticism of the New Testament: A Survey of Origins.
T15514: GAASTRA, FEMME S. - Bewind en Beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702. With a summary.
G535: PUCHINGER -- GAAY FORTMAN, W.F. DE / BRUIJN, J. DE / BOLLAND, A.A.W. / BRUIJNE, G.A.DE (RED.) - 'Achter den tijd'. Opstellen aangeboden aan Dr. G. Puchinger t.g.v. zijn 65e verjaardag.
T4584: KUITERT, H.M. --- GÄBLER, K.U. / MANENSCHIJN, G. / E.A. (RED.) - Geloof dat te denken geeft. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. H.M. Kuitert.
T16317: GADAMER, HANS-GEORG / VOGLER, PAUL (HRSG./EDS.) - Neue Anthropologie. 1/2. Biologische Anthropologie; 3. Sozialanthropologie; 4.Kulturanthropologie; 5. Psychologische Anthropologie; 6/7. Philosophische Anthropologie. 7 Vols.
T2780: GADAMER, HANS-GEORG (HRSG.) - Um die Begriffswelt der Vorsokratiker.
T7300: GAGER, JOHN G. - Moses in Graeco-Roman Paganism.
T9244: GAIUS - De Instituten. Vertaling, tabellen en register van A.C. Oltmans.
T20031: GALAMA, E.G.A. - Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet.
T15447: JOAN DE HAES --- GALEN, H.M.J. VAN - De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723).
J2400: GALIËN, S.M.VAN DE - Zingende Adelaar. deel II.
T20376: GALIEN, S.M. VAN DE - De turfschippersjongen van Akkerwoude. Een verhaal van avontuur uit het jaar 1572.
T20360: GALIEN, S.M. VAN DE - t Geuzenjonk van Harderwijck.
T19198: GALIËN, S.M. VAN DER - Hollandse jongens in het verzet. 1. Groot avontuur; 2. Wouter weet van wanten; 3. Dorp op stelten; 4. Durfallen en doenieten; 5. Wouters grote dag. 5 delen in 1 band.
T4355: GALLAGHER, WILLIAM R. - Sennacherib's campaign to Judah. New Studies.
T2234: GALLING, KURT (HRSG.) - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (RGG) 6 Bde. + Register. 7 Vols.
T19367: GALLOWAY, LINCOLN E. - Freedom in the Gospel. Paul's Exemplum in 1 Cor. 9 in Conversation with the Discourses of Epictetus and Philo.
T16502: GALLOWAY, LINCOLN E. - Freedom in the Gospel. Paul's Exemplum in 1 Cor. 9 in Conversation with the Discourses of Epictetus and Philo.
T4362: HROTSVITHA VAN GANDERSHEIM - Leesdrama's. Vertaald en ingeleid door Dr. H.J.E. Endepols.
T6398: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
T14110: GANSHOF, F.L. - Feudalism. Translated by Philip Grierson. With a Foreword by Sir F.M. Stenton. Third English Edition.
T13228: GARCÍA MARTÍNEZ, FLORENTINO/ NOORT, ED (ED.) - Perspectives in the Study of the Old Testament and Early Judaism. A Symposium in Honour of Adam S. van der Woude on the Occasion of his 70th Birthday.
T6523: QUMRAN --- GARCIA MARTINEZ, FLORENTINO - Qumran and Apocalyptic.: Studies on the Aramaic Texts from Qumran.
T13137: GARCÍA MARTÍNEZ, FLORENTINO/ LUTTIKHUIZEN, GERARD P. (ED.) - Interpretations of the Flood.
T9687: GARDIJN, WILLEM DU - Ahasverus in Duitsland. Oosteuropese joden en modern antisemitisme (1881-1923) (Utrechtse Historische Cahiers; jrg. 12 (1991), nr. 2)
T7193: GARRETT, SUSAN R. - The Demise of the Devil. Magic and the Demonic in Luke's Writings.
G1239: GARRISSON, JANINE - Henry IV.
G1200: GARRISSON, JANINE - L'Edit de Nantes et sa révocation. Histoire d'une intolérance.
T7415: GÄRTNER, B. - The Temple and the Community in Qumran and the New Testament. A Comparative Study in the Temple Symbolism of the Qumran Texts and the New Testament.
T7609: BRUCE, F.F. --- GASQUE, W. WARD/ MARTIN, RALPH P. (EDS.) - Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays, presented to F.F. Bruce on his 60th Birthday
T15891: GASQUET, FRANCIS AIDAN - The Eve of the Reformation. Studies in the Religious Life and Thought of the English People in the Period Preceding the Rejection of the Roman Jurisdiction by Henry VIII.
T20575: GAST, C. DE - Godsdienst en samenleving in het Land van Heusden en Altena. Confessie, bevinding en verzuiling 1900-1961.
T17810: GAUGLER, ERNST - Der Epheserbrief. Auslegung Neutestamentlicher Schriften.
T19113: GAZZANIGA, JEAN-LOUIS - L' Église du Midi a la fin du règne de Charles VII (1444-1461). D'après la jurisprudence du Parlement de Toulouse.
T13187: GEBHARDT, OSCAR DE/ HARNACK, ADOLFUS DE/ ZAHN, THEODORUS (REC.) - Patrum Apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et Graecorum et Latinorum adhibitis praestantissimis editionibus. Editio sexta minor.
K321: GEE, HENRY/ HARDY, WILLIAM JOHN - Documents Illustrative of English Church History. Compiled from original sources.
K1116: KUYPER --- GEELHOED, J. - Kuyper blies verzamelen. Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw.
K132: BAVINCK -- GEELHOED, J. - Dr. Herman Bavinck.
T237: GEENSE, ADRIAAN - Auferstehung und Offenbarung. Über den Ort der Frage nach der Auferstehung Jesu Christi in der heutigen deutschen evangelischen Theologie.
T8839: GEERAEDTS, LOEK (ED.) - Het volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16e eeuw. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien. (Klassieke Galerij; no. 42)
T7111: GEERARD, MAURITIUS - Clavis Patrum Graecorum. 2 Vol.. Vol I: Patres Antenicaeni, Vol. II: Ab Athanasio ad Chrysostomum.: Cura et Studio Mauritii Geerard.
T17555: VOS, JAN --- GEERDINK, NINA - Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). With a Summary.
T18034: GEERTSEMA, HENK G. - Om de Humaniteit. Christelijk geloof in gesprek met de moderne cultuur over wetenschap en filosofie.
T744: GEERTSEMA, H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann.
T17519: GEERTSEMA, H.G. - Kan een wetenschap(per) zich bekeren? Het perspectief voor wetenschap en samenleving in het denken van Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd. Rede VU Amsterdam 29 september 1989.
T2191: GEESINK, W. - Gereformeerde ethiek. Voor den druk gereed gemaakt en voorzien van een levensbeschrijving door V. Hepp. 2 Dln..
J1261: GEEST, K. VAN DER - De reis rond Kaap Hoorn
J1278: GEEST, K. VAN DER - Janneke
T16950: TERTULLIANUS --- GEEST, J.E.L. VAN DER - Le Christ et L'Ancien Testament chez Tertullien. Recherche terminologique.
T2450: TERTULLIANUS --- GEEST, J.E.L. VAN DER - Le Christ et L'Ancien Testament chez Tertullien. Recherche terminologique.
J6068: GEEST, K. VAN DER - Pieter Pieterszoon lichtmatroos op een kaperschip
K488: GELDER, H.A. ENNO VAN - Revolutionnaire Reformatie. De vestiging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van de Opstand tegen Filips II, 1575-1585.
K723: ENNO VAN GELDER, H.A. - The two Reformations in the 16th century. A study of the religious aspects and consequeces of Renaissance and Humanism.
T19358: ENNO VAN GELDER, H.A. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
T18040: ENNO VAN GELDER, H.A. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
T9451: AFSCHEIDING --- GELDEREN, J. VAN (SAMENST.) - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834.
K813: GELDEREN, J. VAN EN VELDMAN, R.H. - Schisma 1944 in geschriften. Bibliografie over de geschillen in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1936-1952).
T13782: JELSMA, AUKE --- GELDEREN, JAAP VAN/ REENDERS, HOMMO (RED.) - De briefbezorger. Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar bij zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen [o.a.: Andrew Pettegree, Forgotten voices of the Sixteenth Century] Met bibliografie.
T2646: COT --- GELDEREN, C. VAN / GISPEN, W.H. - Het boek Hosea. Commentaar op het Oude Testament.
T16382: GELDEREN, CORNELIS VAN - Ausgewählte Babylonisch-Assyrische Briefe Transscribiert und Übersetzt.
T8539: GELDEREN, C. VAN - De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job.
T2465: GREGORIUS VAN NYSSA --- GELJON, A.C. - Moses as example: The Philonic background of Gregory of Nyssa's De Vita Moysis. Met een samenvatting.
T13082: GELLERT, C.F. - Geestelijke Gezangen en Liederen; In het Nederduitsch vertaald.
T15683: GELLERT, C.F. - Geestelijke gezangen en liederen; in het Nederduitsch vertaald.
T16590: CALVIJN, JOH./ CALVIN, J. --- GELUK, C.G. - Cultuur in beweging. Een zoektocht naar creativiteit in het spoor van Calvijn.
T16538: GEMMEN, HEATHER - Onverwachte liefde. Ik koos voor het kind van mijn verkrachter.
T7946: GEMSER, B. - Sprüche Salomos
T19191: GENDEREN, J. VAN / VELEMA, W.H. - Beknopte Gereformeerde Dogmatiek.
T20141: GENDEREN, J. VAN - Oriëntatie in de dogmageschiedenis.
T12884: GENDEREN, J. VAN/ VELEMA, J.H. (RED.) - Vorming en Verdieping. Uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Cursus Vormingswerk in de Christelijke Gereformeerde Kerken [K. Boersma: Het lijden in het Oude Testament; J. van Genderen: Invloedrijke theologen - vroeger en nu; W. van 't Spijker: Kerkrecht en gemeenteopbouw; W. Steenbergen: Doop, kinderdoop, Geestesdoop; J.H. Velema: Occultisme; W.H. Velema: Jezus, de enige weg?; Joh. Vuyk: Marnix en de Psalmen]
K1635: GENDEREN, J. VAN / SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - Luisteren en leren. Jubileumboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1894-1994.
T2916: CALVIN, J. --- GENDEREN, J. VAN / VEENHOF, C. / NAUTA, D. / HAGE, L.J.M. / LINDE, S. VAN DER - Zicht op Calvijn.
T14523: GENDEREN, J. VAN - Geloofskennis en geloofsverwachting.
T442: GENDEREN, J. VAN / KREMER, W. / OOSTERHOFF, B.J. [FESTSCHRIFT] - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer en aan dr. J. van Genderen, dr. B.J. Oosterhoff, hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum.
T775: GENDEREN, J. VAN / E.A. - Woord en kerk. Theologische bijdragen van de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Hogeschool.
T14012: GENDERS, CHARLES - Langs de oude Limburgse kerken. Midden- en Noord-Limburg.
T786: GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus een studie van zijn ethische denken.
T14200: RUUSBROEC, JAN VAN --- RUUSBROEC-GENOOTSCHAP (ANTWERPEN) - Jan van Ruusbroec. Leven/ Werken.
T17505: GEOLTRAIN, PIERRE / PICARD, JEAN-CLAUDE / DESREUMAUX, ALAIN (EDS.) - La fable apocryphe I. Apocrypha Le Champ des Apocryphes 1/1990.
T16038: GEORGE, ROBERT P. - Natural Law Theory. Contemporary Essays.
T16061: GERAEDTS, FRANS / JONG, LEONARD DE (RED.) - Ergo Cogito. I. Tien Filosofische Lezingen; II. Een nieuwe stijl van denken; III. Portret van een generatie; IV. Het ideeënmuseum; V. Pleidooi voor de filosofie. 5 dln.
T9575: HOOFT, P.C. --- GERAEDTS, HENRI/ KAZEMIER, G. (EDS.) - Liederen. Volledige tekst met de oude wijzen, in hedendaagse toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht.
T19298: GERBER, RUDOLF - Zur Geschichte des mehrstimmigen Hymnus. Gesammelte Aufsätze. Herausgegeben von Gerhard Croll.
T4600: GERBER, UWE / GÜTTGEMANNS, ERHARDT (HRSG.) - Linguistische Theologie. Biblische Texte, christliche Verkündigung und theologische Sprachtheorie.
T19165: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
J4021: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch. Een verhaal uit het jaar 1530.
T8219: GERHARDSSON, B. - Préhistoire des évangiles. Traduit de l'Allemand par A. Liefooghe. (ed. originale: Die Anfänge der Evangelien-Tradition).
T606: GERHARDT, IDA G.M. EN ZEYDE, MARIE H. VAN DER - De psalmen uit het Hebreeuws vertaald.
T17414: GERHARDT, IDA - De Hovenier.
T14582: GERHARDT, IDA - Het sterreschip.
J1273: GERKEMA, SIETSCHE - De roep uit het verleden.
T15543: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN --- GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'Maximen in den Staet'. With a summary.
T6683: GERLEMAN, G. - Ruth - Das Hohelied. Biblischer Kommentar Altes Testament (BKAt), Bd. XVIII.
T7044: ERASMUS --- GERLO, ALOÏS - Erasme et ses portraitistes. Metsijs - Dürer - Holbein.
J3298: MICHIEL DE RUYTER --- ENGELBERTS GERRITS, G. - Het leven van De Ruyter. : Opnieuw verhaald door J. Stamperius.
T20237: SINT BRANDAAN --- GERRITSEN, W.P. / OPPENHUIS DE JONG, SOETJE (EINDRED.) - De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalde eeuw. Vertaald door Willem Wilmink. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift door een werkgroep van Utrechtse neerlandici o.l.v. W.P. Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong.
T16450: GERRITSEN, W.P. - Het alfabet als zoekinstrument. Een beschouwing over de geschiedenis van de alfabetische index. Scaliger-Lezingen, nr. 2.
T15919: GERSSEN, S. - Modern Zionisme en Christelijke theologie.
K1202: GERSTNER, JONATHAN NEIL - The Thousand Generation Covenant. Dutch Reformed Covenant Theology and Group Identity in Colonial South Africa, 1652-1814.
T7277: GESE, H./ HÖFNER, M./ RUDOLPH, K. - Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer.
T16535: GESENIUS, WILHELM - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verbindung mit Prof. dr. H. Zimmern, Prof. Dr. W. Max Müller und Prof. Dr. O. Weber, bearbeitet von Dr. Frants Buhl.
T3044: GESENIUS, WILHELM - Hebräische Grammatik. Völlig umgearbeitet von E. Kautzsch.
K1119: CUSANUS --- GESTRICH, HELMUT (HRSG.) - Zugänge zu Nikolaus von Kues. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Cusanus-Gesellschaft.
K596: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
T13534: GEURS, H. - Te bevrijden vrijheid. Een dogmenhistorische beschouwing over het vrijheidbegrip bij Augustinus, Bernard van Clairvaux en Luther. With a Summary in English.
T243: GEURS, H. - Te bevrijden vrijheid. Een dogmenhistorische beschouwing over het vrijheidsbegrip bij Augustinus, Bernard van Clairvaux en Luther. With a Summary in English.
T13822: GEURTS, P.A.M. - De Nederlandse opstand in de pamfletten 1566-1584
T8916: POLIGNAC, MELCHIOR DE --- GEURTS, P.M.M. (ED.) - Anti-Lucretius, of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. (De Latijnse tekst) met vertaling en aantekeningen.
K1402: GEVERS, LIEVE/ KENIS, LEO - De Faculteit Godgeleerdheid in de K.U. Leuven 1969-1995.
G267: GEYL, P. - Historicus in de Tijd.
G1244: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
G1245: GEYL, PIETER - The Netherlands in the Seventeenth Century 1609-1648.
T10062: GEZELLE, GUIDO - Dichtwerken/ Proza en Varia. 4 dln compl. Dundrukeditie
T8015: GEZELLE, GUIDO - Loquela.
T6759: GEZELLE, GUIDO - THOMAS, PIET (ED.) - Bidden met Guido Gezelle. : Keuze en inleiding Piet Thomas.
T15305: GHALY, MOHAMMED - Islam and Disability. Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence.
T2563: GHELLINCK, J. DE - L'essor de la littérature Latine au XIIe siècle. 2 Tomes.
T7395: GIBLIN, CHARLES H. - The Threat to Faith. An Exegetical and Theological Re-Examination of 2 Thessalonians 2.
T19489: GIELING, S.M. / HOFTIJZER, P.G. / WITKAM, J.J. (EDS.) - Special Collections. A Guide to the Collections of Leiden University Library and Neighbouring Institutions.
L1093: WILHELMUS --- GIER, J. DE (RED.) - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
T19544: GIER, J. DE - Van de Souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming in de zestiende eeuw.
G1078: NOORD-BRABANT] GIEZENAAR, G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat. Over benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18e eeuw.
T8808: GIFFEN, A.E. VAN/ PRAAMSTRA, H., MET EEN BIJLAGE VAN D. BOUVY. - De Groninger St.-Walburg en haar ondergrond. 2 dln: Tekst/ Afbeeldingen en Platen.
T1528: GIL, MOSHE - Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza. Edited with Translations, Annotations and a General Introduction.
T8613: GILBERT, MARTIN - Jerusalem. Illustrated History Atlas
T9316: GILG, ARNOLD - Weg und Bedeutung der altkirchlichen Christologie. (Theologische Bücherei; Bd. 4)
T17000: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java. With a Summary.
Z154: GILHUYS, P.M./ KRAKER, A.J.M. DE/ BAUWENS, W.E.M./ STOCKMAN, P.E.M. (RED.) - Zestig jaar oudheidkundige kring De Vier Ambachten. Jubileumboek 1988 - 1989.
T15472: GILLE, KLAUS F. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes.
A237: GILLIES, JOHN - De Martelaren van Guanabara.
T12158: GILLY, CARLOS - Das Sprichwort Die Gelehrten die Verkehrten oder der Verrat der Intellektuellen im Zeitalter der Glaubensspaltung.
G1537: GILMOUR-BRYSON, ANNE - The Trial of the Templars in Cyprus. A Complete English Edition.
T19463: GILMOUR, RACHELLE - Representing the Past. A Literary Analysis of Narrative Historiography in the Book of Samuel.
T7878: GILS, FÉLIX - Jésus Prophète, d'après les Évangiles Synoptiques.
K219: BONAVENTURA --- GILSON, STEFAN - Der heilige Bonaventura
T2421: AUGUSTINUS --- GILSON, ÉTIENNE - Introduction a l'étude de Saint Augustin.
T17711: POTHAST-GIMBERG, C.E. - Jantientje.
T9657: GINNEKEN, JAC. VAN - De taalschat van het Limburgsche Leven van Jezus.
K1135: GROOTE, GEERT --- GINNEKEN, JAC. VAN - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
T7548: GINSBURGER, M. (HRSGEB.) - Pseudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usiël zum Pentateuch). Nach der Londoner Handschrift (Brit. Mus. add. 27031)
T7580: GINSBURGER, MOSES (HRSGEB.) - Das Fragmententhargum (Thargum jeruschalmi zum Pentateuch).
K789: GIRAN, ETIENNE - Sébastien Castellion et la Réforme calviniste. - Les deux Réformes -.
T245: GIRDLESTONE, ROBERT BAKER - Synonyms of the Old Testament. Their bearing on christian doctrine.
T19652: GISPEN, W.H. / GROSHEIDE, H.H. / MEER, W. VAN DER / RIDDERBOS, H.N. (EDS.) - Concordantie op de Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Volledig register van alle woorden uit de Bijbel alfabetisch gerangschikt, met aanhalingen van de betreffende Bijbelteksten. Met naamregister en aanwijzingen voor gebruik. Laatste bewerking door Drs. W.J.A.P. Stolk.
T19372: GISPEN, W.H. / RIDDERBOS, H. / SCHIPPERS, R. (RED.) - Beknopt commentaar op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling. (NBG 1951)
T7364: GISPEN, W.H., E.A. (RED.) - Bijbelse encyclopedie. 2 dln.
T2635: COT --- GISPEN, W.H. - Het boek Leviticus. Commentaar op het Oude Testament.
T2636: COT --- GISPEN, W.H. - Het boek Numeri . 2 dln. Commentaar op het Oude Testament.
T15307: COT --- GISPEN, W.H. - Genesis. Deel III: Genesis 25:12 - 36:43. Commentaar op het Oude Testament..
T14724: GISPEN, W.H. - Mondelinge Overlevering in het Oude Testament. Met een voorwoord van Prof. Dr. G. CH. Aalders.
T246: GISPEN, W.H. - Schepping en paradijs - Verklaring van Genesis 1 - 3.
T6383: GISPEN, W.H. / RIDDERBOS, H. / SCHIPPERS, R. (RED.) - Beknopt commentaar op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling. (NBG 1951)
T12601: GITTENBERGER, FRANZ/ WEISS, HELMUT - Zeeland in oude kaarten.
T9263: JUSTINUS MARTYR --- GIUSTINO - Apologie. Prima Apologia per i Cristiani ad Antonino il Pio. Seconda Apologia per i Cristiani al Senato Romano. Prologo al Dialogo con Trifone. Introduzione, traduzione, note e apparati di Giuseppe Girgenti. Testo greco a fronte.
T14903: ACTA GKV - Acta der voorloopige Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende Art. 31 K.O.), gehouden te Enschede van 9-18 october 1945.
T3099: GLAD, CLARENCE E. - Paul and Philodemus. Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy.
T19170: GLASHOUWER, W.J.J. / OUWENEEL, W.J. - Het onstaan van de Bijbel.
T19244: GLASHOUWER, W.J.J. / OUWENEEL, W.J. - Het ontstaan van Israël. De geschiedenis van het Oude Testament.
T16999: ERASMUS, D. --- GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch Kerkhervormer.
T12512: GNILKA, JOACHIM - Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament; Supplementband V: Theologie des Neuen Testaments
J3127: GOBIUS, TINE - Éénig kind. Een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar.
T16592: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij nr. 50.
T19480: GODET, F. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs.
T14787: GODET, F. - Kommentar zu dem Evangelium des Johannes. 1. Band: Historisch-kritische Einleitung; 2. Band: Die Exegese. 4., vom Verfasser durchgesehene Auflage. 2 Vols. in 1.
T19484: GODET, F. - Commentaar op het Evangelie van Lukas. 2 delen in 1 band.
T2901: GODET, F. - Kommentaar op het Evangelie van Johannes. 3 dln in 2 banden.
G1641: GODSALL-MYERS, JEAN E. (ED.) - Speaking in the Medieval World.
T9391: MÉRODE, WILLEM DE --- GOEDE, BAREND DE - Herinneringen aan Willem de Mérode.
T15892: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur.
T16979: GOEDHART, G.L. - De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastoraat.
T2104: GOEDHART, H. / GRAAFLAND, C., E.A. - De religie van het belijden.: M.m.v. dr. H. Goedhart, drs. K. Exalto, prof. dr. C. Graafland e.a.
K821: GOEDHART, J. (RED.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagsscholenbond op Gereformeerde Grondslag 1928 - 1953.
T12653: GOEDHART, H. - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën.
T17460: GOEDHART, J.M. - Onthulde geheimenissen. Meditatieve verklaring van het laatste bijbelboek. [Openbaring]
T1880: MÜNTZER, THOMAS --- GOERTZ, H.J. - Innere und äussere Ordnung in der Theologie Thomas Müntzers.
K491: GOERTZ, HANSJOSEF - Deutsche Begriffe der Liturgie im Zeitalter der Reformation. Untersuchungen zum religiösen Wortschatz zwischen 1450 und 1530.
K1422: GOERTZ, HANS-JÜRGEN (HRSG.) - Umstrittenes Täufertum 1525-1975. Neue Forschungen.
K1222: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen krisis 1670.
K1227: GOETERS, J.F. GERHARD (HRSG.) - Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4. - 13. Oktober 1571.: Im lateinischen Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Übersetzungen.
T9406: GOETHE - Faust. Gesamtausgabe. Textrevision von Hans Gerhard Gräf.
G273: GOEZ, WERNER - Gestalten des Hochmittelalters.: Personengeschichtliche essays im allgemeinhistorischen kontext.
G272: GOEZ, WERNER - Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance.
T17312: GOGUEL, MAURICE - Les premiers temps de l'Église.
T4394: QUMRAN --- GOLB, NORMAN - Who wrote the Dead Sea Scrolls? The Search for the Secret of Qumran.
T6158: QUMRAN --- GOLB, NORMAN - Wie schreef de Dode-Zeerollen? : Oorsprong en vroege geschiedenis van de meest fascinerende vondst van deze eeuw. Met de nieuwste feiten en gegevens.
T6634: TOCQUEVILLE --- GOLDSTEIN, D.S. - Trial of Faith. Religion and Politics in Tocqueville's Thought.
T9790: GOLDSTEIN, DAVID - Jewish Mythology.
T311: GOLTERMAN, W.F. - Liturgiek.
T16051: GÓMEZ-LOBO, ALFONSO - Morality and the Human Goods. An Introduction to Natural Law Ethics.
T17412: GONEN, RIVKA - Gids voor Bijbelse historische plaatsen.
K541: GONTARD, FRIEDRICH - The Popes.
T4745: GOODBLATT, DAVID M. - Rabbinic Instruction in Sasanian Babylonia.
T13430: GOODMAN, MARTIN (ED.) - Jews in a Graeco-Roman World.
T3088: GOODWIN, THOMAS - The works of Thomas Goodwin. Vol. I -III. 3 Vols.: I. Containing an exposition of the first chapter of the Epistle to the Ephesians II. Containing an exposition of various passages of the Epistle to the Ephesians and Patience and its perfect work, being an exposition of James I. 1-5 III. Containing an exposition of the Book of Revelation Certain select cases resolved and The vanity of thoughts discovered.
T4048: GOODWIN, THOMAS - Alle de Theologische Werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten.
T1725: GOOR, N.Y. VAN - Het geloof der vaderen. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis toegelicht.
T16039: GOOT, HENRY VANDER - Onbevangen verstaan. Over de werkelijkheid van de theologie.
T312: GOOTJES, N.H. - De geestelijkheid van God. With a Summary in English.
T6148: GOPPELT, LEONHARD - Theologie des Neuen Testaments. 2 Tle in 1 Bd.: I. Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung; II. Vielfalt und Einheit des apostolischen Christuszeugnisses.
T7350: GOPPELT, LEONHARD - Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen. Anhang: Apokalyptik und Typologie bei Paulus.
T7972: GOPPELT, L. - Theologie des Neuen Testaments. Herausgegeben von Jürgen Roloff. 1. Teil: Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung; 2. Teil: Vielfach und Einheit des apostolischen Christuszeugnisses. 2 vols.
T8060: GOPPELT, LEONHARD - Der Erste Petrusbrief. Übersetzt und erklärt. Herausgegeben von Ferdinand Hahn. (Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; Band XII/1)
T8992: GOPPELT, LEONHARD - Die Kirche in ihrer Geschichte, Bd. 1, Lf. A.: Die apostolische und nachapostolische Zeit.
T8615: GORDON, CYRUS H. - The Pennsylvania Tradition of Semitics. A Century of Near Eastern and Biblical Studies at the University of Pennsylvania. (Society of Biblical Literature. Biblical Scholarship in North America; no. 13).
T8471: GORE, CHARLES, ET AL. (EDS.) - A New Commentary on Holy Scripture, Including the Apocrypha. 3 Parts in 1 Vol.
T13510: SAGE TEN BROEK, J.G. LE --- GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der Katholieken. 2 dln.
J9023: GOSKER, EWOUD - De koninklijke weg. Een vertelling.
T16799: GOSKER, MARGRIET (RED.) - Een boek heeft een rug. Studies voor Ference Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.
T12521: AUGUSTINUS --- ROLAND-GOSSELIN, B. (ED./TRANSL.) - Oeuvres de Saint Augustin. 1re Série: Opuscules I. La morale chrétienne: De Moribus Ecclesiae Catholicae - De Agone Christiano - De Natura Boni. Texte, traduction, introduction et notes (Bibliothèque Augustinienne)
G1251: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen. Geheel omgewerkt door Prof. Dr. R.R.Post.
T14225: GOTTFRIED, ROBERT S. - The Black Death. Natural and Human Disaster in Medieval Europe.
T19649: GOTTLIEB, ANTHONY - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance.
T6830: GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking. Mit Zusammenfassung/ Avec Résumé en Français..
T9822: GOUDEKET, M./ SOETENDORP, A., ET AL. (RED.) - Woordenlijst van het Jodendom. Met teksten o.m. van: Jitschak Dasberg, Judith Druk, Pinchas Lapide, R.C. Musaph-Andriesse, Jakob J. Petuchowski, J.Soetendorp, S.Ph. de Vries
T19440: GOUDRIAAN, AZA - Philosophische Gotteserkenntnis bei Suaréz und Descartes im Zusammenhang mit der niederländischen reformierten Theologie und Philosophie des 17. Jahrhunderts. Met samenvatting.
K1470: REVIUS, JACOBUS --- GOUDRIAAN, AZA (ED.) - A Theological Examination of Cartesian Philosophy. Early Criticisms (1647).
T9067: GOUDRIAAN, AZA - Philosophische Gotteserkenntnis bei Suaréz und Descartes im Zusammenhang mit der niederländischen reformierten Theologie und Philosophie des 17. Jahrhunderts.
T3060: CALVIN --- GOUMAZ, LOUIS - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuwe Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens.
T14870: GRAAF, S.G. DE - Hoofdlijnen in de dogmatiek.
T12684: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Pilaar en Kandelaar. Aspecten van het kerkelijk leven. Met bijdragen van C. den Boer, K. Exalto, C. Graafland e.a.
K815: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T12723: GRAAF, S.G. DE - Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis + Supplement bij Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis. 2 dln.
T20524: TUKKER, W.L. --- GRAAF, J. VAN DER / WAAL, L. VAN DER (SAMENST.) - De weg van het woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen van ds. W.L. Tukker.
T19759: GRAAF, J. VAN DER - Een land van minderheden. Tlerantie: vraagstuk en waagstuk.
T17717: GRAAF, MARGRIET DE - Ontsssnapt!
T16221: GRAAF, J. VAN DER - De apostel ook profeet. De profetische roeping van de kerk in een postmoderne tijd.
T16231: GRAAF, J. VAN DER - Te midden van tijdgenoten en geestverwanten. Aspecten van godsdienstig leven in deze tijd.
T20446: GRAAF, J. VAN DER - Ze hadden wat te zeggen. Vijfentwintig miniaturen over reisgenoten. [ ds. G. Boer; prof. dr. A.A. van Ruler; ds. L. Kievit; prof. dr. C.C. de Bruin; e.v.a.]
T1729: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Geijkte woorden. Over de verhouding van Woord en Geest [Met bijdragen van C. Graafland, K. Exalto, A. de Reuver et al.]
T314: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - De Heilige Schrift [Met bijdragen van C. Graafland, K. Exalto, A. de Reuver, et al.]
T12654: GRAAF, S.G. DE - Een profeet den volken. Preeken uit Jeremia (1-4)
T12885: GRAAF, S.G. DE - Het ware geloof. Beschouwingen over Zondag 1-22 van de Heidelbergse Catechismus.
K524: GRAAF, J. VAN DER - De kerk in het midden. Een positiebepaling vanuit het reformatorisch belijden.
T14714: GRAAF, J. V.D. (RED.) - Pilaar en Kandelaar. Aspecten van het kerkelijk leven. Met bijdr. v. L. Kievit, C. den Boer, K. Exalto e.a.
K1235: GRAAF, W. DE - Een monument der Afscheiding. De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland 1854-1954.
T1728: GRAAF, S.G. DE - Vuur op de aarde. Predikatiën. 8 dln.
T4270: GRAAF, S.G. DE - Verbondsgeschiedenis. Schetsen voor de vertelling van de bijbelsche geschiedenis. 2 delen.
T6549: GRAAF, J. VAN DER - Gebeurt er nog iets? Over prediking en hoorcrisis
T19003: GRAAF, J. VAN DER - De Nederlandse Hervormde Kerk. Belijdend onderweg. 1951 - 1981 - 2001
T17700: BOER, G. --- GRAAF, J. VAN DER - Passie voor het Evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer.
T14139: GRAAFF, ARNOLD H. DE - The Educational Ministry of the Church. A Perspective.
K1419: DATHEEN, PETRUS --- GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en Levenswerk van Petrum Dathenum.
T14440: TRIGLAND, JACOBUS --- GRAAFF, B.J.W. DE - Jacobus Trigland.
T20034: DATHEEN, P. --- GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght Levensstrijd en levenswerk van Petrus Datheen.
T14065: SPINOZA --- GRAAFF, F. DE - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
T15231: GRAAFF, F. DE - Als goden sterven. De crisis van de westerse cultuur.
T9050: GRAAFLAND, C. - Bijbels en daarom gereformeerd.
T14561: GRAAFLAND, C. - ....om gereformeerd te blijven... Terugzien, vooruitzien en omhoogzien na 40 jaar studie van de gereformeerde traditie.
T20292: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 3 en 4. 3.De Heidelbergse theologen; 4. De Puriteinse verbondsleer.
T15159: GRAAFLAND, C. - Nalezing. Acht preken.
T16199: GRAAFLAND, C. - Verantwoord gereformeerd. Een voortgezet gesprek.
K429: LUTHER, MARTIN --- GRAAFLAND, C/ KAMPHUIS, J./ 'T SPIJKER, W. VAN/ EXALTO, K. (RED.) - Luther en het gereformeerd protestantisme.
T14437: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit.
T16578: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 1 & 2; 1. De wortels van de verbondsleer; 2. Calvijn. Deel 3 & 4; 3. De Heidelbergse theologen; 4. De Puriteinse verbondsleer. Deel 5 & 6; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw. 6 dln. in 3 bdn.
K1577: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. : Deel 5 & 6.5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw.
T19553: GRAAFLAND, C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.
T19052: GRAAFLAND, C. - Volwassendoop - kinderdoop - herdoop. Een bijbelse verkenning.
T1967: GRAAFLAND, C. - Waarom nog gereformeerd?
T17957: GRAAFLAND, C. - Verantwoord gereformeerd. Een voortgezet gesprek.
G1645: GRAAS, TIM (RED.) - Verborgen kerkschatten 1400 - 2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland.
T15392: GRABANDT, L.G.CHR. - Op zoek naar geloof. Godsdienstige beïnvloeding in zondagsschool en kinderdienst. Mit Zusammenfassung.
T16022: GRABILL, STEPHEN J. - Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological Ethics.
T14175: GRADUALE --- - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis primum Sancti Pii X. iussu restitutum et editum , Pauli VI Pontificus Maximi Cura nunc recognitum, ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
T7856: GRAFFIN, R. (ED.) - Patrologia Syriaca. Pars Prima: Ab initiis usque ad annum 350. Tomus II, cuius textum Syriacum vocalium signis instruxerunt, Latine verterunt, notis illustraverunt I. Parisot, F. Nau, M. Kmosko. Elenchus rerum: Aphraatis Demonstratio XXIII. Bardesanes. S. Simeon Bar Sabba'e. Testamentis Patris Nostri Adam. Appendix.
T13474: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
T20067: GRAFT, C.C. VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen. Toegelicht en verklaard.
T15196: GRAFTON, A. - Athenae Batavae: The Research Imperative at Leiden, 1575-1650.
T16688: GRAHAM, GORDON - Internet. Een filosofisch onderzoek.
T7776: CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS --- GRANCOLAS, M.J. - Les Catéchèses de Saint Cyrille de Jerusalem. Avec des notes, et des dissertations dogmatiques.
T9571: ABAELARDUS, PETRUS --- GRANE, LEIF - Peter Abaelard. Philosophie und Christentum im Mittelalter.
T6274: QUASTEN, J. --- GRANFIELD, PATRICK / JUNGMANN, JOSEF A. (ED.) - Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten. 2 Vols.
T12970: THOMAS, EVANGELIE VAN --- GRANT, ROBERT M./ FREEDMAN, DAVID NOEL - Het Thomas-evangelie. Vertaling en toelichting.
T15951: GRANT, ROBERT M. - The Bible in the Church. A Short History of Interpretation.
T17237: GRANT, FREDERICK C. (ED.) - Hellenistic Religions. The Age of Syncretism. Edited, with an Introduction by Frederick C. Grant.
T16477: GRASSI, ERNESTO - Verteidigung des individuellen Lebens. Studia humanitatis als philosophische Überlieferung.
T16132: GRAUPE, HEINZ MOSHE - The Rise of Modern Judaism. An Intellectual History of German Jewry 1650 - 1942.
T15692: GRAY, JOHN - The Legacy of Canaan. The Ras Shamra Texts and their relevance to the Old Testament.
T15275: WITTGENSTEIN --- GRAYLING, A.C. - Wittgenstein.
T17815: CALVIJN, JOHANNES --- GREEF, W. DE - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef.
D20075: CALVIN, J. --- GREEF, W. DE - Calvijn en het Oude Testament/ Calvin and the Old Testament (with a summary in English)/ Calvin und das Alte Testament (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T16431: SCHWARTZ, CARL A.F. --- GREEF, W. DE - Carl A.F. Schwartz (1817-1870) [Vergeten Eerstelingen. Monografieën over Messiasbelijdende joden]
T20488: GREEN, V.H.H. - Renaissance and Reformation. A Survey of European History between 1450 and 1660.
T12167: GREEN, MICHAEL - Evangelie-verkondiging in de eerste eeuwen
T4549: GREEN, RONALD M. - Religious Reason. The Rational and Moral Basis of Religious Belief.
T6276: GREEN, WILLIAM SCOTT - The traditions of Joshua Ben Hananiah. : Part One: The Early Legal Traditions.
T6971: GREEN, JOEL B./ TURNER, MAX (ED.) - Jesus of Nazareth: Lord and Christ. Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology.
T8149: GREEN, WILLIAM SCOTT (ED.) - Approaches to Ancient Judaism, Vol. 5: Studies in Judaism and Its Greco-Roman Context. (Brown Judaic Studies; no. 32).
T9528: GREEN, ARTHUR/ HOLTZ, BARRY W. (SAMENST./VERT.) - Vurige gebeden, diepe overpeinzingen. Chassidische teksten.
T17692: GREEN, PETER - Alexander to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic Age.
T7112: GREENIDGE, A.H.J./ CLAY, A.M. (COLL.) - Sources for Roman History 133 - 70 B.C.. Second Edition, Revised by E.W. Gray.
T9034: TYNDALE, WILLIAM --- GREENSLADE, S.L. - The Work of William Tindale. With an Essay on Tindale and the English Language.
T13768: GRÉGOIRE, HENRI, AVEC LA COLLABORATION DE P. ORGELS, J. MOREAU ET A. MARICQ - Les persécutions dans l'Empire romain. Deuxième édition revue et augmentée.
T856: GREIJDANUS, S. - Het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. I: Hoofdstukken 1-12; II: Hoofdstukken 13-24. 2 dln. Kommentaar op het Nieuwe Testament, III, I/ II.
T4232: GREIJDANUS, S. - De brieven van de apostelen Petrus en Johannes, en de brief van Judas. Kommentaar op het Nieuwe Testament; XIII.
T859: GREIJDANUS, S. - De brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. I: Hoofdstukken 1-8; II. Hoofdstukken 9-16. 2 delen. Kommentaar op het Nieuwe Testament; VI, I/ II.
T9087: GREIJDANUS, S. - Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, II: Hoofdstukken 13 - 24. Kommentaar op het Nieuwe Testament/ Bottenburg; III/ II
T1297: GREIJDANUS, S. - De opwekking van Christus.
T14967: GREIJDANUS, S. - De Openbaring Gods in het Nieuwe Testament over Zijn Genadeverbond. Rede.
T15050: GREIJDANUS, S. - Schriftoverdenkingen. Ingeleid door Prof. C. Veenhof.
T1734: GREIJDANUS, S. - Heilige geschiedenis volgens de vier evangelieverhalen. Geboorte van Jezus Christus en aanvang van Zijn publieke optreden. Met inleiding door C. Veenhof: Prof. Dr. S. Greijdanus, Dienaar van het Woord van God. (pp. 5 - 51)
T884: GREIJDANUS, S. - Bizondere Canoniek van de boeken van het Nieuwe Testament. 2 delen.
T9088: GREIJDANUS, S. - De brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië. (Kommentaar op het Nieuwe Testament/ Bottenburg, IX, I)
T9089: GREIJDANUS, S. - De brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Philippi. (Kommentaar op het Nieuwe Testament/ Bottenburg, IX, II)
T8765: GRELOT, P. - L'Espérance juive à l'heure de Jésus. (Collection Jésus et Jésus-Christ, 6)
T17214: GRENHOLM, CARL-HENRIC - Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. An Analysis of the Social Ethics of John C. Bennett, Heinz-Dietrich Wendland and Richard Shaull.
K330: GRESCHAT, MARTIN (HRSG./ED.) - Die Reformationszeit I und II. 2 Vols.
T17039: GREYDANUS, S./ GROSHEIDE, F.W. - Kommentaar op het Nieuwe Testament. 14 delen in 19 banden. Compleet.
T4491: GRIFFIN, JAMES - Well-being. Its meaning, measurement, and moral importance.
T16052: GRIFFIOEN, SANDER - Moed tot cultuur. Een actuele filosofie.
T16060: GRIFFIOEN, SANDER / BALK, BERT M. (ED.) - Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. Assessment and Perspective.
T9469: GRIFFIOEN, S. - Veranderingen in het denkklimaat. Inaugurele rede.
G1926: GRIJP, LOUIS PETER/ MOOK, WILLEM (EDS.) - Proceedings of the International Lute Symposium Utrecht 1986.
K334: GRIJP, R.M.K. VAN DER - Geschichte des Spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert.
T14021: GRILLMEIER, ALOYS - Le Christ dans la tradition chrétienne. Vol. II/2. L'Église de Constantinople au VIe siècle. Traduit de l'allemand par soeur Pascale-Dominique.
T19237: AURELIUS, MARCUS --- GRIMAL, PIERRE - Marcus Aurelius. Een biografie.
J2599: GRIMME, AART - Rob. 2 dln.
J1290: GRIMME, AART - In het land van de piranhas.
J3169: GRIMME, AART - De slag om de Noord. 2 dln. 1. In de greep van het ijs; 2. De barre tocht.
T19805: GRIMS, FRANS (SAMENSTELLING) - Ruim twee eeuwen orgelklanken in Leiderdorp. 'Looft Hem met de trommel en de fluit, looft Hem met snarenspel en orgel (Psalm 150:4, onberijmd)'.
T7842: GROB, FRANCIS - Faire l'oeuvre de Dieu. Christologie et éthique dans l'Evangile de Jean
T6568: GROE, EVA VAN DER EN ANDEREN - Bekeringsgeschiedenissen: Eva van der Groe, Bekeeringsweg Utrecht Verploeg z.j., 56 pp.; Levensbeschrijving en Bekeering van Anna Katherina Merks, mitsgaders een Echt Verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelfde maand, door de Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe Uitgave. Utrecht Den Hertog z.j. 94 pp.; Eenvoudig Verhaal bevattende de Bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, Utrecht Den Hertog, z.j. 4e dr., 23 pp.; Grietje de Vries, Eenvoudig verhaal, Utrecht Den Hertog z.j., 32 pp., Christoffel Love, Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede. Onveranderde Uitgave, Utrecht, Den Hertog, z.j., 26 pp., Grietje Verschoor, geb. Dekker, Gedachtenis aan het verborgen leven met God of Overdenkingen, Gebeden en Meditatiën, Gorinchem, Romijn & Van der Hoff, z.j., 35 pp., Aaltje Zuidam, Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigste uit de ellendigsten, Gorinchem, Romijn & Van der Hoff, 1932, 16 pp.; Gods souvereine Genade verheerlijkt in eene adelijke Jonkvrouwe, genaamd Sara Wight, hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald. Gorkum, Romijn & Van der Hoff, 1938, 31 pp., Eenvoudig Verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn, Utrecht, Den Hertog, z.j. 6e dr., 24 pp., P.Los, Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw, Gorinchem, Romijn & Van der Hoff, 1936, 16 pp.
T12966: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental Godvruchtige Predikatiën, bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas XVIII: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII: 1 en 2a en Lukas XV: 2b.
T8290: GROEN, J. - Niet door kracht - Door Mijn Geest. (Preken)
T936: GROEN, J. - Gods Woord houdt stand. Preken.
T2312: GROENEN, P.G. - Beknopte bijbelsche archeologie. Tevens leiddraad bij de bijbelsche platen van H.J. van Lummel.
T15327: GROENENBERG, P. (RED.) - Gelovig Leven. Gelovig Denken. Onderwerpen voor vereniging, bijbelkrijng of persoonlijk gebruik. 2 dln.
T4065: GROENENBERG, P. - De liederen Hammaäloth. Psalm 120-134.
T4654: GROENENBERG, P. - Haar naam is Babylon. Over de 'hoer' in Openbaring 17.
K1488: GROENENDIJK, L.F. - De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding.
T14320: GROENENDIJK, L.F./ LIEBURG, F.A. VAN - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
T17327: GROENEWEGEN, JOHANNES - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke Liederen. Vermeerderd met een Aanhangsel. 2 dln, 1 band.
T13557: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-1764) - De lofzangen Israëls waaronder de Heere woont Zijnde enige geestelijke liederen. Uitgave in nieuwe spelling naar de originele achttiende-eeuwse edities, voorzien van muzieknotaties en een biografische inleiding door A. Ros.
T19301: GROENEWOUD, GERBEN (RED.) - Tussen de regels van de filosofie. Spiritualiteit bij grote filosofen.
K1671: GROENHUIS, G. - De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700./ The social position of Dutch preachers in the 17th century (With a summary in English). Historische Studies XXXIII.
T19256: GROENHUIS, G. - De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700./ The social position of Dutch preachers in the 17th century (With a summary in English). Historische Studies XXXIII.
G1912: GROENVELD, S. - De Prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650.
T13747: GROENVELD, S. - Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild?
G314: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H.L.PH. (RED.) - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
T13157: GROENVELD, S./ JACOBSZOON, J.P./ VERHEUS, S.L. (RED.) - Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
T8674: GROENVELD, S./ LEEUWENBERG, H.L.PH./ MOUT, N./ ZAPPEY, W.M. - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
G1854: WOLTJER, J.J. --- GROENVELD, S. / MOUT, M.E.H.N. / SCHÖFFER, I. (RED.) - Bestuurders en Geleerden.: Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden.
K650: GROENVELD, S./ AUGUSTIJN, C./ DECAVELE, J./ SPIERTZ, M.G./ ZIJP, R.P., ET AL. - Ketters en papen onder Filips II [Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16e eeuw]
T7272: GROLLENBERG, LUC. H. - Atlas van de Bijbel. M.m.v. de Bijbelgeograaf Dr. A. van Deursen.
P269: GRONINGEN, B.A. VAN - In the grip of the past. Essay on an aspect of greek thought.
P270: GRONINGEN, B.A. VAN - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen.
J1432: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Toen het circus kwam.
T19676: SPINOZA --- GROOT, GER / VANHEESWIJCK, GUIDO (RED.) - De uitgelezen Spinoza. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Herman De Dijn. Vertaling Nico van Suchtelen en F. Akkerman.
J2288: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - De schooldeuren dicht.
T17582: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Tom Welders.
K333: GROOT, D.J. DE - De Reformatie en de staatkunde.
T9269: GROOT, EGBERTUS M. DE - Doctrina de iure naturali et positivo humano in Summa Bambergensi (DD. 1-20). Introductio historico-litteraria, expositio doctrinae, et editio textus: Summa 'Animal est substantia' in DD. 1-20 Decreti Gratiani/ Appendix: Glossa Cusana in D. 1 Decreti Gratiani.
T10021: GROOT, JAN H. DE - Jeremia. Een sonnettenreeks. (Met voorwoord van Dr. J. Koopmans)
T9984: GROOT, JAN H. DE - Kaleidoscopisch. Een selectie uit de verzamelde verzen 1920-1980. Met op de titelpagina een opdracht van 'Jan H.' aan zijn zuster Jacqueline de Groot: Ziehier de helft van een dichterleven. Etc.
T10023: GROOT, JAN H. DE - Moederkoren. Verzen.
T7333: GROOT, JAN H. DE - Polonaise. Gedichten.
T13791: GROOT, JOH. DE/ OVERDIEP, G.S. - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
K870: GROOT, K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
T8431: KOHLBRUGGE, H.F. --- GROOT, K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
T9981: GROOT, JAN H. DE - Sprongen
1150: AFSCHEIDING --- GROOT, A. DE EN SCHRAM, P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding
T17778: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Greetje-Margriet en Greetje-Margriet wordt Margriet. 2 dln.
T650: SCHLEIERMACHER -- GROOT, NICOLAAS - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher. Een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums.
J5042: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Dromelot.
T19239: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
T1737: GROOT, JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament. (Uitleg van tien Psalmen).
T17996: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Het kerstfeest van Japie.
J7003: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Met Kerstmis thuis.
J1426: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Oma's verhuizing.
T8648: GROOT, JOH. DE - Die Altäre des Salomonischen Tempelhofes. Eine archäologische Untersuchung. (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament; Heft 31, Neue Folge, Heft 6).
T9183: GROOT, C.N. DE - Naar een nieuwe clerus. Psychotherapie en religie in het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid. With a Summary in English.
T8527: GROOT, K.H. DE - Dialoog rondom advent: verklaring van Maleachi. (Zicht op de Bijbel; dl. 30)
T17160: GROOT, J.R. (ED.) - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue.
T18001: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Janneke-Tanneke.
K1592: GROOTE, GEERT (VREESE, W. DE, ED.) - De Simonia ad Beguttas. De Middelnederlandsche tekst opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door Prof. Dr. Willem de Vreese
T16364: GROOTEN, J. / STEENBERGEN, G. JO (SAMENST.) - Filosofisch lexicon.
T16933: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. Avec un sommaire en français.
K1511: ZILVERBERG, S.B.J. --- GROOTES, E.K. / HAAN, J. DEN (RED.) - Geschiedenis godsdienst letterkunde. : Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
T857: GROSHEIDE, F.W. - Het heilig evangelie volgens Johannes; I. Hoofdstukken 1-7; II. Hoofdstukken 8 - 21. 2 dln. Kommentaar op het Nieuwe Testament; IV, I/ II.
T854: GROSHEIDE, F.W. - Het heilig evangelie volgens Mattheus. Kommentaar op het Nieuwe Testament; I.
T858: GROSHEIDE, F.W. - De Handelingen der Apostelen. I: Hoofdstukken 1 - 14; II: Hoofdstukken 15-28. 2 dln. Kommentaar op het Nieuwe Testament, V, I/II.
K1184: GROSHEIDE, F.W./ NAUTA, D., ET AL. (RED.) - Geschiedenis der kerk. 3 dln.
G1859: CROMWELL --- GROSHEIDE, D. - Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten.
T17037: GROSHEIDE, F. W. - De Handelingen der Apostelen, II: Hoofdstukken 15-28. Kommentaar op het Nieuwe Testament; V, II.
T17038: GROSHEIDE, F.W. - Het heilig Evangelie volgens Johannes, II: Hoofdstukken 8-21. Kommentaar op het Nieuwe Testament; IV, II
T2651: CNT --- GROSHEIDE, F.W. - De eerste brief aan de kerk te Korinthe uitgelegd. Commentaar op hte Nieuwe Testament.
T2652: CNT --- GROSHEIDE, F.W. - De eerste brief aan de kerk te Korinthe / De tweede brief aan de kerk te Korinthe uitgelegd. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T2649: CNT --- GROSHEIDE, F.W. - Het heilig evangelie volgens Mattheus. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T1337: GROSHEIDE, F.W. - De Verwachting der Toekomst van Jezus Christus. Exegetische studie.
T15331: GROSHEIDE, F.W. (INGELEID) - Het Nieuwe Testament in zes nederlandse vertalingen.
K1628: GROSHEIDE, G. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
T15921: GROSHEIDE, F.W. / ITTERZON, G.P. VAN (RED.) - Christelijke Encyclopedie. 6 dln.
T2912: CNT --- GROSHEIDE, F.W. / RIDDERBOS, H. - De brief van Paulus aan de Efeziërs. / Aan de Kolossenzen. Commentaar op het Nieuwe Testament. 2 dln in 1 band.
T335: GROSHEIDE, F.W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
T6433: GROSHEIDE, F.W. - De openbaring Gods in het Nieuwe Testament.
T6496: GROSHEIDE, F.W. / LANDWEHR, J.H. / LINDEBOOM, C. / RULLMANN, J.C. (RED.) - Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. 6 dln.
T750: CNT --- GROSHEIDE, F.W. - De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T860: GROSHEIDE, F.W. - De tweede brief van den Apostel Paulus aan de kerk te Korinthe. Kommentaar op het Nieuwe Testament; VIII.
T887: GROSHEIDE, F.W. - Hermeneutiek ten dienste van de bestudeering van het Nieuwe Testament.
1132: GROSSMAN, MAXINE L. - Reading for History in the Damascus Document. A Methodological Method.
T2466: BENEDICTUS --- GREGORIUS DE GROTE - Het leven van Benedictus. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door F. van der Meer en G. Bartelink met een nawoord door A. Zegveld.
T19537: GROTIUS, HUGO - Meletius, De iis quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical Edition with Translation, Commentary and Introduction by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes.
T6344: GROTIUS, HUGO - Annotationes in Novum Testamentum. 9 vols. (vol IX Indices).
T6790: GROTIUS, HUGO - Meletius, De iis quae inter Christianos conveniunt Epistola.: Critical Edition with Translation, Commentary and Introduction by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes.
T2342: QUMRAN --- GRÖZINGER, K.E. /ILG, N., A.O. (ED./HRSGEB.) - Qumran.
T15586: GRÜNBERG, MADELEINE - The West-Saxon Gospels. A Study of the Gospel of St. Matthew with Text of the Four Gospels.
T20005: GRÜNDER, KARLFRIED (HRSG.) - Philosophie in der Geschichte ihres Begriffs. Historisches Wörterbuch der Philosophie.
T9837: GRUNDMANN, HERBERT - Naturwissenschaft und Medizin in mittelalterlichen Schulen und Universitäten.
T17075: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Markus. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. II)
K1122: GRUNDMANN, HERBERT - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im.12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik.: Anhang: Neue beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
G1260: GRUNDMANN, HERBERT - Vom Ursprung der Universität im Mittelalter.
T17074: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Matthäus. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. I)
T17547: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Matthäus. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament.
T8073: GRUNDMANN, WALTER - Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament; Bd. XV.)
T19527: GRUTTER, D. - Tranen over Jeruzalem. Bijbelstudies over Klaagliederen.
T15564: AESCHYLUS --- GRUYS, J.A. - The Early Printed Editions (1518-1664) of Aeschylus. A Chapter in the History of Classical Scholarship.
T7536: GRY, L. - Les dires prophétiques d'Esdras (IV Esdras). 2 Vols.
T12456: GUGGENBÜHL, GOTTFRIED/ WEISS, OTTO (HRSG./EDS.) - Quellen zur Allgemeinen Geschichte des Mittelalters. Zweite, umgearbeitete Auflage des Quellenbuches zur Geschichte des Mittelalters von Heinrich Flach und Gottfried Guggenbühl.
T16234: HEGEL --- GUIBAL, FRANCIS - Dieu selon Hegel. Essai sur la problématique de la Phénoménologie de l'Esprit.
T14159: GUIETTE, ROBERT - La Légende de la Sacristine. Étude de littérature comparée.
T19300: GUIGUI, ALBERT - Oude bron, levend water. Spiritualiteit van de joodse geloofstraditie.
T15527: THOMAS, EVANGELIE VAN --- GUILLAUMONT, A. / PUECH, H.-CH. / QUISPEL, G. E.A. - Het Evangelie naar de beschrijving van Thomas. Koptische tekst vastgesteld en vertaald.
T15528: THOMAS, EVANGELIE VAN --- GUILLAUMONT, A. / PUECH, H.-CH. / QUISPEL, G. E.O. - The Gospel according to Thomas. Coptic Text established and translated.
T20085: SPINOZA --- GULLAN-WHUR, MARGARET - Within Reason. A Life of Spinoza.
T8548: GUNKEL, HERMANN - Israel und Babylonien. Der Einfluss Babyloniens auf die israelitische Religion.
T12522: GUNNINK, G. - Thuis in Gods huis. Over eigentijds gereformeerd zijn. Een praktisch bezinningsboek.
T13017: GUNNINK, G. - Mens, waar ben je? Lucas' ontmaskering van de godsverduistering.
G316: BOERHAAVE -- GUNST, J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen.
K472: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
T788: GUNSTEREN, W.F. VAN - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist.
T15571: GUNTER, W. STEPHEN - The Limits of 'Love Divine'. The Theological Development of Early Wesleyan Methodism in Response to Antinomianism and Enthusiasm. Met een samenvatting.
K354: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975). Een plaatsbepaling. With a Summary.
T16366: GURWITSCH, ARON - Phenomenology and the Theory of Science. Edited by Lester Embree.
T15350: CLEMENS VAN ALEXANDRIË --- GUSSEN, P.J.G. - Het leven in Alexandrië volgens de cultuurhistorische gegevens in de paedagogus (Boek II en III) van Clemens Alexandrinus.
T12070: GUTHRIE, DONALD - New Testament Theology.
T2816: GUTHRIE, GEORGE H. - The Structure of Hebrews. A Text-Linguistic Analysis.
T9226: DESCARTES, RENÉ --- GÜTTLER, C. (HRSGEB./ED.) - Meditationes de prima philosophia. Nach der Pariser Originalausgabe und der ersten französischen Übersetzung mit Anmerkungen neu herausgegeben.
T17912: GUYT-GUYT, M.H. - Kerstfeest in de Katwijker vuurtoren.
T16707: SCHOPENHAUER, A. --- GWINNER, WILHELM VON - Schopenhauers Leben.
T18069: LOS GZ., P. - De Synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis.
T19729: AUGUSTINUS --- ZEEUW J.GZN., P. DE - De boerenjongen van Thagaste. Het leven van Aurelius Augustinus.
J1960: ZEEUW J. GZN., P. DE - Het kerstrapport.
T17834: ZEEUW J.GZN., P. DE - De schoolmeester van Mougon. Verhaal over de herroeping van het Edict van Nantes (1685).
J1959: ZEEUW J. GZN., P. DE - Harold de vriend van Bonifatius.
J7079: LUTHER --- ZEEUW J. GZN., P. DE - De Mijnwerkersjongen van Mansfeld. Het leven van Maarten Luther.
T18052: ZEEUW J.GZN., P. DE - De koopmansklerk van Ville-Neuve.
K1148: ZEEUW J. GZN., P. DE - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie.
G658: ZEEUW J.GZN., P. DE - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst.
G1015: ZEEUW J.GZN., P. DE - Juliana van Oranje. Het leven van prinses Juliana, aan het Nederlandsche volk verhaald, in de blijde dagen van haar verloving en huwelijk.
T20515: ZEEUW J. GZN., P. DE - De herberg HET IJ. Een verhaal uit 1572.
T19230: ZEEUW J.GZN., P. DE - Toen het begon te lichten. Historisch verhaal uit de dagen van Leidens beleg 1574.
T19129: ZEEUW J.GZN., P. DE - De Vrouwe van de Arendsburcht. Een historisch verhaal uit de 16e eeuw.
J2456: ZEEUW J. GZN., P. DE - De samenzwering. Een verhaal uit het oude Turkije.
G1870: ZEEUW J.GZN., P. DE (VERZ.) - Oranje en Nederland. Vaderlandsch Liedeboek voor School en Huisgezin.
J2186: ZEEUW J. GZN., P. DE - De twee helften.
J2877: ZEEUW J. GZN., P. DE - De koksmaat van de Dromedaris. 2 delen.: Naverteld door Evert Kuijt.
J2912: ZEEUW J. GZN., P. DE - De overwintering op Nova Zembla.
J2918: SWIFT, JONATHAN --- ZEEUW J. GZN. P, DE - Gulliver's reizen.
J3158: ZEEUW J. GZN., P. DE - De Franse spion.
T19241: ZEEUW J.GZN., P. DE - De vluchtelingen van Amsterdam.
J3517: ZEEUW J.GZN., P. DE - Legenden van Nederland.
J2736: ZEEUW J.GZN., P. DE - Een bandrecorder voor Ambe'Roeroe. Een verhaal uit Toradja-land.
T17994: ZEEUW J.GZN., P. DE - De vluchtelingen van Amsterdam.
T17727: ZEEUW J.GZN., P. DE - Een Nijkerks meisje in Nieuw Nederland. Verhaal uit de eerste helft der 17e eeuw.
J1971: ZEEUW J. GZN., P. DE - Ebbend getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.
J3047: ZEEUW J. GZN., P. DE - Het turfschip van Breda.
J2934: ZEEUW J.GZN., P. DE - De stroper van Heusden. Een verhaal uit 1593.
J2553: ZEEUW J. GZN., P. DE - De hooiplukkers van Lochem.
J2911: ZEEUW J. GZN., P. DE - Het slavinnetje van Generaal Bakar.
T16321: HAACK, SUSAN - Philosophy of Logics.
G1095: HAACKE, WALTER - Orgeln in aller Welt. Organs of the World. Orgues du monde entier.
T8365: HAAFKENS, JOH. - Chants Musulmans en Peul. Étude d'une partie de l'héritage réligieux de la communauté musulmane de Maroua, Cameroun.
T16189: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN - Epistemologisch Relativisme. Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie. With a Summary.
D20067: HAAG, HERBERT - Das Buch des Bundes. Aufsätze zur Bibel und ihrer Welt. [Herausgegeben von Bernhard Lang.]
G317: HAAK, J. - De discussie over de 'Constitution civile du Clergé' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict. Avec un résumé en français.
T2817: HAAK, ROBERT D. - Habakkuk.
T15465: HAAN, CORRIE DE - Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten. Mit Zusammenfassung.
T15708: HAAN, R.L. - Reformatie en Revolutie. Over het 'nochtans' in het nucleaire tijdperk.
K338: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER (ED.) - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders verzameld door dr. J Haantjes en dr. A. van der Hoeven.
K1680: HAAR, J. VAN DER - Internationale ökumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Niederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Büchern von (1600 - 1800).
K626: HAAR, J.VAN DER/ BERGSMA, A./ SCHOLTEN, L.M.P. (RED.) - Het blijvende Woord 1 en 2. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. 2 dln.
K628: HAAR, J.VAN DER/ KONING, J.DE (RED.) - 'Niets kan haar glans verdoven'. 350 jaar bijbel in Statenvertaling.
T14271: HAAR ROMENY, BAS TER (ED.) - The Peshitta: Its Use in Literature and Liturgy. Papers Read at the Third Peshitta Symposium.
T15944: HAAR, JOHANN - Der Jakobusbrief.
T14952: HAARLEM --- - Men sagh Haerlem bestormen... Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het Beleg van Haarlem 1573-1973 en de hieraan gewijde tentoonstelling van 19 april tot en met 17 juni 1973 in de Vleeshal, Vishal en de Hoofdwacht te Haarlem.
T14806: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Deel I. Abels-Zweedijk periode 1834-1880; Deel II. Aalders-Zijlstra periode 1880-1915; Deel III. Akkerhuis-Zijp periode 1915-1945; Deel IV. Aalberts-Kuijvenhoven periode 1945-1986; Deel V. Laan-Zijlstra periode 1945-1986. 5 dln. [De biografische bijzonderheden van alle predikanten, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834, en overleden zijn voor 1986]
T2469: HERMAS, PASTOR VAN --- HAAS, C. - De geest bewaren. Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas. With a summary.
T19561: HAAS, ANNA DE - Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731.
T9965: HAAS, G(ERARDUS) DE (1737-1817) - Verhandeling over de toekomende Waereld.
T6461: HAASE, RICHARD - Der privatrechtliche Schutz der Person und der einzelnen Vermögensrechte in der hethitischen Rechtssammlung.
T7615: HAASE, WOLFGANG/ TEMPORINI, HILDEGARD (HRSGEB.) - Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW). Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung; Teil II: Principat, Band 20: Religion (Hellenistisches Judentum in römischer Zeit, ausgenommen Philon und Josephus), 1. Halbband.
J3008: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T19168: HABERMAS, JÜRGEN - Geloven en weten en andere politieke essays. Gekozen en ingeleid door René Gabriëls en Ruth Sonderegger.
T19149: HABERMAS, JÜRGEN - Een toekomst voor Europa. Samengesteld door Paul Schnabel. Vertaald door Jabik Veenbaas.
G501: HABERMEHL, N.D.B./ E.A. (RED.) - In de stad van die Goude.
T16449: HACKING, IAN - Wat heeft filosofie met taal te maken?
L1185: HADEWIJCH - Brieven. 2 dln. I. Tekst en commentaar: II. Inleiding. Opn. uitgegeven door Dr. J. van Mierlo.
L1183: HADEWIJCH - Een bloemlezing uit hare werken.: Verzorgd door Dr. J. van Mierlo.
L1181: HADEWIJCH - Mengeldichten. Opn. uitgegeven door Dr. J. van Mierlo.
K1522: GODEVAERT VAN HAECHT - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders. 2 dln.: Ingeleid en toegelicht door Rob. van Roosbroeck.
T3091: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Historie der martelaren, die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben etc. Voorafgegaan door de vermaning van Adrianus Haemstedius.
T13168: HAENCHEN, ERNST - The Acts of the Apostles. A Commentary.
T16867: GROTIUS, HUGO --- HAENTJENS, A.H. - Hugo de Groot als godsdienstig denker.
T9221: HAERSOLTE, ARENT VAN - Kleine wijsgerige ethiek. Tweede, herziene druk.
T14481: HAGE, ANTONIE LEONARD HERMAN - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre/ A study of the form and function of the Middle Dutch rhymed chronical as a historiographic genre (with a summary in English)
T9314: HAGEN, PAULUS (ED.) - De Imitatione Christi. Libri qui dicitur tractatus secundus et tertius. Recognovit et ad auctorem anonymum atque Thomam Kempensem reduxit.
T16140: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken. Vertaald door A. Pierson.
T16852: HAGNER, DONALD A./ HARRIS, MURRAY J. - Pauline Studies. Essays presented to Professor F.F. Bruce on his 70th Birthday.
T2788: CLEMENS ROMANUS --- HAGNER, DONALD ALFRED - The use of the Old and New Testaments in Clement of Rome.
G925: HAGOORT, R. - De Christelijk-sociale beweging.
T12355: HAGOORT, HEIN (RED.) - Ziekte en genezing (Theologische Verkenningen)
T4919: HAGOORT, HENK (EINDRED.) - Het verbond van God met mensen.
T17679: HAHN, HERBERT F. - The Old Testament in Modern Research.
T7152: HAHN, F. (HRSGEB.) - Zur Formgeschichte des Evangeliums.
T17494: HAIBACH-REINISCH, MONIKA - Ein neuer Transitus Mariae des Pseudo-Melito. Textkritische Ausgabe und Darlegung der Bedeutung dieser urspruenglicheren Fassung fuer Apokryphenforschung und Lateinische und Deutsche Dichtung des Mittelalters.
K340: HAITJEMA, TH.L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
T13100: AUGUSTINUS --- HAITJEMA, TH.L. - Augustinus' Wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der Idee eener Christelijke Wetenschap in de Antieke Wereld.
T1369: HAITJEMA, TH.L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen. Aangeboden aan Prof. Dr. Th.L. Haitjema op 10 november 1953.
T17696: HAITJEMA, TH. L. - Hoog-kerkelijk protestantisme.
T20160: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
T594: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk in de Reformatorische Catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
K537: HAJENIUS, A.M.L. - Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939.
T15499: PRANGSMA-HAJENIUS, A.M.L. - La Bible de Macé de La Charité III. Rois.
T14978: HAKOLA, RAIMO - Identity Matters. John, the Jews and Jewishness.
T20110: WILLEM VAN ORANJE --- HAKS, DONALD (RED.) - De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft 12 april 2005
G319: HAKS, DONALD - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de- eeuwse gezinsleven.
T14494: NIESEL, WILHELM --- HALASKI, KARL/ HERRENBRÜCK, WALTER (EDS./HRSGEB.) - Kirche - Konfession - Ökumene. Festschrift für Professor D. Dr. Wilhelm Niesel, Moderator des Reformierten Bundes zum 70. Geburtstag.
T16655: HALE, BOB / WRIGHT, CRISPIN (EDS.) - A Companion to the Philosophy of Language.
G1261: HALEY, K.H.D. - De Republiek in de zeventiende eeuw.
G1547: HALEY, K.H.D. - The Dutch in the Seventeenth Century.
T14956: HALFWERK, WINANT - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom.
T19594: ERASMUS, D. --- HALKIN, LÉON E. - De biografie van Erasmus.
T20139: HALL, JAMES - Hall's Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst. Vertaald door Theo Veenhof. O.r.v. en met aanvullingen door Ilja Veldman en Leendert D. Couprie.
T8439: HALL, JOHN - Emblems with Elegant Figures 1658. English Emblem Books No. 17. Selected and Edited by John Horden. Facsimile Edition.
D20055: VISSER, JAN --- HALLEBEEK, JAN / WIRIX, BERT (RED.) - Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser.
T16977: HALLEWAS, C.F.G.E. - In de schaduw des doods. Pastoraat aan mensen in rouw.
T12700: HALMAN, LOEK/ HEUNKS, FELIX (RED.) - De toekomst van de traditie. Vier visies op een onderzoek naar waarden en normen.
T14197: HALPHEN, LOUIS - Charlemagne and the Carolingian Empire. Translated by Giselle de Nie.
T17315: HAMELINK, JACQUES - Herinnering aan het verdwenen licht. [Jan Hamelink 18 januari 1898 - 9 december 1978]
T17129: HAMMER, RAYMOND - The Book of Daniel. The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible.
T257: HAMMING, I. - De kerk in Stad en Lande.
T7327: HAMPEL, VOLKER - Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianischen Selbstverständnis Jesu.
T4519: HAMPSHIRE, STUART - Morality and Conflict.
T19106: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
T10041: BIJBELS HANDBOEK - Bijbelsch Handboek en Concordantie, bevattende een Kort Begrip der Bijbelboeken, met tal van Verklaringen, ook op het gebied der Gewijde Geschiedenis en van het Heilige Land, en een Register der Onderwerpen, eene Concordantie, eene Alphabetische Lijst der Eigennamen en eenige Kaarten.
T4356: HANDY, LOWELL K. (ED.) - The Age of Solomon. Scholarship at the Turn of the Millennium.
T20125: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought.
T7582: HANHART, K. - The Intermediate State in the New Testament
K1361: HELMICHIUS, W. --- HANIA PZN., JAN - Wernerus Helmichius.
T9867: HARDENBERG, ALBERT (CA. 1510-1574) --- JANSE, WIM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers.
T20019: HARDENBERG, ALBERT (CA. 1510-1574) --- JANSE, WIM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers.
T4556: HARE, R.M. - Essays in Ethical Theory.
T6595: HARINCK, G./ BRUIJN, J. DE (RED.) - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. Jrg. XXIII - nrs. 52 - 57.
T12823: HARINCK, GEORGE/ SCHUTTE, GERRIT (RED.) - De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; Jrg. 14)
T19589: HARINCK, C. - Ons doopformulier.
K1379: HARINCK, GEORGE - De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940. With a Summary in English (Passage)
T14730: VRIJMAKING --- HARINCK, G./ VELDE, M. TE (RED.) - 1944 en vervolgens. Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking.
T12993: HARINCK, C. - De toeleidende weg tot Christus.
T14800: SCHILDER, K. --- HARINCK, G. (ED.) - K. Schilder (1890-1952) Een keuze uit zijn werk, ingeleid en toegelicht.
T16018: POS, H.J. --- HARINCK, GEORGE / VALK-LE COINTRE, THEA (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
T16632: SCHILDER, K. --- HARINCK, GEORGE / VRIES, W.G. DE (EDS.) - Verzamelde werken 1940-1941/ Verzamelde werken 1942-1944. 2 dln.
T2275: HARINCK, C. - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van genade.
T6107: HARINCK, G. (RED.) - Diakonie in verleden en heden.
T16195: HARLEY, C. DAVID - Missionary Training. The History of All Nations Christian College and its Predecessors (1911-1981). Met een samenvatting.
T19611: HARMANNIJ, K. - Wegwijs in de kerkorde zoals die is vastgesteld door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 te Groningen-Zuid.
T19456: BACH, J.S. --- HARMON, THOMAS FREDRIC - The registration of J.S. Bach's Organ Works. A Study of German Organ-Building and Registration Practices of the Late Baroque Era.
T12234: HARMSEN, HENK - These Are The Words... Procedures For Computer-Assisted Syntactical Parsing And Actant Analysis Of Biblical Hebrew Texts.
T17499: MARCION --- HARNACK, ADOLF VON - Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der Katholischen Kirche. Neue Studien zu Marcion.
T12564: HARNACK, ADOLF - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
T12741: HARNACK, ADOLF V. - Dogmengeschichte (Grundriss der Theologische Wissenschaften. Vierter Teil. Dritter Band)
T13432: HARNACK, ADOLF - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
T1742: HARNACK, ADOLF VON - Lehrbuch der dogmengeschichte. 3 Bde. I. Die Entstehung des Kirchlichen Dogmas; II. & III. Die Entwicklung des Kirchlichen Dogmas. Mit Register zu den drei Bänden.
T1845: LUTHER, MARTIN -- HARNACK, TH. - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. I. Luthers theologische Grundanschauungen; II. Luthers Lehre von dem Erlöser und der Erlösung. 2 Bde/ 2 Vols.
T7329: HARNISCH, W. - Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung.
T7441: HARNISCH, WOLFGANG - Verhängnis und Verheissung der Geschichte. Untersuchungen zum Zeit- und Geschichtsverständnis im 4. Buch Esra und in der syr. Baruchapokalypse.
T15470: MAERLANT, JACOB VAN --- HARPER, R.A. - Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de 'vijanden van het christelijke geloof'. With a summary.
T8930: MAERLANT, JACOB VAN --- HARPER, RAYMOND - Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijke geloof.
K679: HARRIS, JOHN - Saga of the Pilgrims. From Europe to the New World.
T13619: HARRISON, MARTIN - Ein Tempel für Byzanz. Die Entdeckung und Ausgrabung von Anicia Julianas Palastkirche in Istanbul. Geleitwort von Sir Steven Runciman.
T16048: HARSKAMP, ANTON VAN / MOMTSMA, BERT / TROCH, LIEVE / WESSELS, ANTON - Fundamentalisme. Tussen afkeer en herkenning.
T19389: VICO, GIAMBATTISTA --- HART, A.C. 'T - Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico.
T2093: HARTEN, C.A. VAN - Ik geloof... De Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente.
T6040: ERSKINE, E. EN R. --- HARTEN, P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
T12436: MELANCHTHON, PHILIPPUS --- HARTFELDER, KARL - Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae.
T6007: HARTIN, P.J. / PETZER, J.H. (ED.) - Text and Interpretation. : New Approaches in the Criticism of the New Testament.
T10040: HARTING, D. - Grieksch-Nederduitsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament.
T12919: HARTINGSVELD, L. VAN - Openbaring. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting)
T2913: HARTINGSVELD, L. VAN - Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes.
J1366: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
Z156: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
T17073: HARTMAN, J.J. - Beatus Ille. Een boek voor iedereen over Horatius.
T16446: HARTMAN, J.J. - De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronea (Plutarchus)
T7741: HARTMAN, LARS - Prophecy Interpreted. The formation of some Jewish Apocalyptic texts and of the eschatological discourse Mark 13 par.
T15539: HARTOG-DE HAAS, ELISABETH DEN - Sein und Zeit als reconstructie van de wending tot authenticiteit. With a summary.
T1745: HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip 'Providentia Dei' in de reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus.: Providence in Dark Light: Origin and Use of 'Providentia Dei' in Reformed Theology, particularly with regard to Zacharias Ursinus. With a Summary in English.
K677: HARTOGH, G.M.DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde Gezindheid (1850-1852).
T17218: HARTOGH, G.M. DEN - In de lijn der Afscheiding.
T6777: HARTOGH, J. DEN - De joodse weg. Een inleiding in de godsdienst van het jodendom.
T1647: CALVIN -- HARTVELT, G.P. - Verum Corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn.
T338: HARTVELT, G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers.
T6059: HARTVELT, G.P. - Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden.
T17378: HARUNA, SUMITO - Religion, Science and Philosophy. Speech for the Second International Symposium sponsored by the Association for Calvinistic Philosophy held at Zeist, The Netherlands August 23-27, 1982.
T13412: JOHANNES EPHESUS --- HARVEY, SUSAN ASHBROOK - Ascetism and Society in Crisis. John of Ephesus and the 'Lives of the Eastern Saints'.
T6217: HARY, BENJAMIN H. (ED.) - Multiglossia in Judeo-Arabic. : With an Edition, Translation, and Grammatical Study of the Cairene Purim Scroll by B.H. Hary.
K1188: HASE, K.A. - Kirchengeschichte. Lehrbuch zunächst für akademische Vorlesungen.
K1187: HASE, KARL - Geschiedenis der kerk. Een leerboek inzonderheid ten gebruike bij akademische lessen.
T1256: HASE, KARL VON - Handbook to the Controversy with Rome.: Translated from the seventh ed. of the ' Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Romisch-Katholische Kirche'.
T6369: HASEL, MICHAEL G. - Domination and Resistance.: Egyptian Military Activity in the Southern Levant, ca. 1300-1185 B.C.
G1666: HASELEN, H.J.L. - Willem van Haren's Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
T9190: WORMSER, J.A. --- HASELEN, J.F. VAN (SAMENST.) - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
T12835: HASPER, H. (1886-1974) - Een lied voor de wereld [Herdenkingsuitgave 1886-1986]
T1748: HASPER, H. - Een reformatorisch kerkboek.: Voordracht t.b.v. de conferentie voor praktische theologie te Arnhem in het Oolgaardthuis, september 1941.
T6437: HASSELAAR, J.M. - Beluisterde Schriftwoorden.
T339: HASSELAAR, J.M. - Erfzonde en vrijheid. With a summary in English.
T20185: HATCH, EDWIN AND REDPATH, HENRY A. - A Concordance to The Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. (Incl. the Apocryphal Books.) 3 vols. in 2.
G1446: WINTER, J.M. VAN --- HATTINGA VAN 'T SANT, E.H., ET AL. (RED.) - Convivium; aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met bijdr. v. F.W.N. Hugenholtz e.a.
T16179: BOSCH, J. --- HATTUM, M. VAN / STRENGHOLT, L. / ZONNEVELD, PETER VAN (RED.) - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Prof. Dr. J. Bosch.
T16006: HAUSDORFF, D. (ED.) - Haggada. [Hagadah shel Pesach]
T6786: HAVE, HENK TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen.
T15521: HAVE, J.B. VAN DER - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
T17987: HAVE, P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie. Deel I: Oude Testament; Deel II: Nieuwe Testament. 2 dln.
A319: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS - Winteravondvertellingen.: Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T7153: HAWKINS, JOHN C. - Horae Synopticae. Contributions to the Study of the Synoptic Problem. Second Edition.
K1528: HAYE, RÉGIS DE LA - Apogée de Moissac.: L'abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac á l'époque de la construction de son cloître et de son grand portail.
T13830: LA HAYE, R.M. DE/ ABELS, P.H.A.M./ NISSEN, P.J.A./ SNEL, J.D. (RED.) - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis.
T6876: BRONKHORST, A.J. --- HEBLY, J.A./ JONGENEEL, J.A.B. - Tussen uitdaging en traditie. Kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief.: Opstellen aangeboden aan Alexander Johannes Bronkhorst ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht en als directeur van de afdeling Oecumenica van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht.
T16293: SPINOZA --- HECKER, KONRAD - Spinozas allgemeine Ontologie.
T7734: HEDRICK, CHARLES W. (ED.) - The Historical Jesus and the Rejected Gospels. Semeia 44, 1988.
T4546: HEEGER, F.R. / WILLIGENBURG, T. VAN (EDS.) - The Turn to Applied Ethics: Practical Consequences for Research, Education, and the Role of Ethicists in Public Debate. Societas Ethica.: Proceedings of the 1992 Conference of the European Society for Research in Ethics (Societas Ethica). Woudschoten/Utrecht 24-28 August 1992.
T17260: KUYPER, A. --- HEEMSKERK, TH. - Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper.
T17308: HEEMSKERK, M. - Preken vandaag. Woord en Wereld 66.
T20502: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 952 liederen en koren geschikt voor orgel, piano en/of gemengd koor.
T19591: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 869 liederen en koren geschikt voor orgel, piano en/of gemengd koor.
J2336: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar.
J9099: HEERDE, G. VAN - Het geheim van de oude watermolen.
J2325: HEERDE, G. VAN - De tamme kraai.
T17641: HEERDE, G. VAN - Bernulf, de zoon van Baarling.
T19064: FABER, J.A. --- HEERES, W.G. / E.A. (EDS.) - From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850. Essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of Economic and Social History at the University of Amsterdam.
T16900: GROTIUS, HUGO --- HEERING, J.P. - Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst.: Een onderzoek van zijn geschrift De veritate religionis christianae (1640).With a Summary in English.
T6089: JONGE, MARINUS DE --- HEERING, J.P. (RED.) - Jezus' visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie.
T6301: ZIJLSTRA, W. --- HEERING, J.P. (RED.) E.A. - Een wijder perspectief?: Nadere beschouwingen over het boek 'Op zoek naar een nieuwe horizon' van Dr. W. Zijlstra.
T7225: HEERING, H.J. - Wat heeft de filosofie met God te maken?
T14180: HEERINGEN, ROBERT M. VAN/ HENDERIKX, PETER A./ MARS, ALENDRA (RED.) - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
T7626: BEEK, M.A. --- HEERMA VAN VOSS, M.S.G.H./ HOUWINK TEN CATE, PH.H.J./ UCHELEN, N.A. VAN - Travels in the World of the Old Testament. Studies presented to Professor M.A. Beek on the occasion of his 65th birthday.
T9913: REINAERT DE VOS --- HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
T12351: HEEROMA, K. (ED.) - Protestantse Poëzie der 16de en 17de eeuw. 2 dln.
L1176: HEEROMA, K. /LINDENBURG, C.W.H. - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste deel - niet verder verschenen.
T19808: HEEROMA, K.H. - Hollandse Dialektstudies. Bijdarge tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands.
T17209: HEESAKKERS, C.L. - Tussen Erasmus en Leiden. Hadrianus Junius en zijn betekenis voor de ontwikkeling van het humanisme in Holland in de zestiende eeuw. Rede.
T19779: HEFFERNAN, THOMAS J. / MATTER, E. ANN (EDS.) - The Liturgy of the Medieval Church.
T17830: HEG, LISETTE VAN DE - Mara.
T14063: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - Het wezen van de filosofische kritiek [Oorspr.: Über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere, 1802] Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers [Agora Editie]
T20261: HEGGER, H.J. - Judas, een brief om God te loven.
T20290: HEGGER, H.J. - Een in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid.
T17300: HEGGER, H.J. - Zij is Mijn bruid.
T6334: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht.
J2435: HEIDE, A. VAN DE (=VRIES, ANNE DE) - Het huisje aan de plas.
T20447: WILMA --- HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben Zijn spoor gevolgd. Over leven en werk van de schrijfster Wilma.
T15963: HEIDE, A. VAN DER - Messias in meervoud. Het leven van Mozes Chaim Luzzatto (1707-1746) [Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Judaïstiek aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 13 april 1984]
T16434: HEIDE, ALBERT VAN DER - Hebrew Manuscripts of Leiden University Library.
T4297: HEIDE, ALBERT VAN DER - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical Text and Analysis of the variant readings.
T19758: HEIDE, A. VAN DER - Het Jodendom.
T8032: HEIDE, ALBERT VAN DER - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical Text and Analysis of the Variant Readings.
T6895: COMENIUS, JAN AMOS --- HEIDORN, HEINZ-JOACHIM (HRSGEB.) - Geschichte und Aktualität. 1670 - 1970. 2 Bde.: Band 1: AbhandlungenBand 2: Eine Bibliographie des Gesamtwerkes
1166: HEIJ, P.A. - Psychisch, dat is óók wat! Omgaan met psychiatrie.
T15659: HEIJ, J.F. - Berouw van God en mensen.
J3284: HEIJBOER, ANDRÉ - Gust en de grote oorlog.
T13706: HEIJDEN, THEODORUS CORNELIS JACOBUS/ BOHEEMEN, FABIANUS CORNELIS VAN - Met Minnen Versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies. With a Summary in English/ Retoricaal Memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. 2 dln.
G1909: HEIJNINGEN, L. VAN - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik'lijk pleit.
T12780: HEIKOOP, M. - Elia. Twaalf bijbellezingen. Met Voorwoord ds. J. Fraanje.
T17113: HEILIGENTHAL, ROMAN - Der Lebensweg Jesu von Nazareth. Eine Spurensicherung.
T13175: HEILIGENTHAL, ROMAN - Der verfälschte Jesus. Eine Kritik moderner Jesusbilder. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage.
G262: HEIM, BRUNO BERNARD - Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II
T19746: LUTHER, M. --- HEIMBUCHER, KURT (HRSG.) - Luther und der Pietismus. An alle, die mit Ernst Christen sein wollen.
T7157: HEINE, SUSANNE - Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie.
T7814: CATULLUS --- HEINE, ROLF (HRSGEB.) - Catull. Wege der Forschung; Band CCCVIII.
T9322: HEINE, GERHARD - Synonymik des Neutestamentlichen Griechisch.
T7006: PHILO --- HEINEMANN, ISAAK - Philons griechische und jüdische Bildung. Kulturvergleichende Untersuchungen zu Philons Darstellung der jüdischen Gesetze.
T8130: PHILO ALEXANDRINUS --- HEINEMANN, I./ ADLER, M. - Die Werke Philos von Alexandria. Sechster Teil: Über das Zusammenleben um der Allgemeinbildung willen; Über die Flucht und das Finden; Über die Namensänderung; Über die Träume I und II.
T20128: SANDIFORT, GERARD --- HEININGEN, T.W. VAN - Gerard Sandifort (1779 - 1848) In Twee Werelden. Avec Résumé et conclusions. With Summary and conclusions.
T7663: HEINISCH, PAUL - Das Buch der Weisheit übersetzt und erklärt.
T6459: HEINROTH, JOH. CHRISTIAN AUGUST - Lehrbuch der Seelengesundheitskunde. Zum Behuf academischer Vorträge und zum Privatstudium. 2 Bde.: I. Theorie und Lehre von der Leibespflege; II. Seelenpflege. Geistespflege.
T16312: HEINTEL, ERICH - Einführung in die Sprachphilosophie.
T6699: CUSANUS --- HEINZ-MOHR, G./ ECKERT, W.P. - Das Werk des Nicolaus Cusanus. Eine bibliophile Einführung.
T14229: CAESARIUS VON HEISTERBACH - Leben, Leiden und Wunder des heiligen Erzbischofs Engelbert von Köln. Übersetzt von Karl Langosch.
T14637: HEITINK, GERBEN - Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie.
K619: WESLEY -- HEITZENRATER, RICHARD P. - Wesley end the people called Methodists.
T4413: NAG HAMMADI --- HELDERMAN, JAN - Die Anapausis im Evangelium Veritatis. Eine vergleichende Untersuchung des valentinianisch-gnostischen Heilsgutes der Ruhe im Evangelium Veritatis und in anderen Schriften der Nag Hammadi-Bibliothek.
T7850: HELDERMAN, J. - Die Anapausis im Evangelium Veritatis. Eine vergleichende Untersuchung des valentinianisch-gnostischen Heilsgutes der Ruhe im Evangelium Veritatis und in anderen Schriften der Nag Hammadi-Bibliothek.
T19400: HELDRING, O.G. --- HELDRING, L. - O.G. [Ottho Gerhard] Heldring. Leven en arbeid.
J2324: HELEEN - Reina's eerste H.B.S.-jaar.
J3132: HELEEN - Domkopje.
J3134: HELEEN - Ver van huis.
J9012: HELEEN - De schuur van Martin Hillen.
T8797: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer
T16613: MENNO SIMONS --- RADEMAKER-HELFFERICH, B. (SAMENST.) - Een leven vol gevaar. Menno Simons (1496-1561) leidsman der dopers. Met een bijdrage van dr. S. Zijlstra over Menno Simons. (Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden 4 februari t/m 31 maart 1996)
K1258: HELLER, HENRY - The Conquest of Poverty. The Calvinist Revolt in Sixteenth Century France.
T6969: HELLINGA, W.GS. - Een Schoon Liedekens-Boeck. in den welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven.: Bewerkt, toegelicht en ingeleid door dr. W.Gs. Hellinga.
T8854: HELLINGA, W.GS. - Van den Vos Reynaerde. I Teksten (alles). Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500.
T9565: HELLINGA-QUERIDO, L./ WOLF, C. DE - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een ten geleide van Ernst Braches.
T9796: RUBENS, MARIA --- HELLINGA, W.G. (ED.) - 't Is toch vergeven. Twee Brieven uit het jaar 1571.
L1063: ANNA BIJNS -- HELTEN, W.L. VAN - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers.: Met verklarende woordenlijst (glossarium).
T8956: HEMELSOET, B. - Marcus. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T4203: QUMRAN --- HEMPEL, CHARLOTTE - The Laws of the Damascus Document. Sources, Traditions and Redaction.
T9818: HEMPEL, JOHANNES - Die althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben.
T16555: HEMPFER, KLAUS W. - Gattungstheorie. Information und Synthese.
G357: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.: Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
T464: RULER, A.A. VAN -- HENDRIKS, A.N. - Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler. Mit einer Zusammenfassung.
T14626: RULER, A.A. VAN --- HENDRIKS, A.N. - Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler. Mit Zusammenfassung.
T8199: HENDRIKS, A.N. - Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen.
T14512: HENDRIKS, A.N. - In de school van Christus. Populair-theologische bijdragen.
T16228: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. De kerk van 2000 - een concrete utopie.
T588: HENDRIKS, A.N. - Om de bediening van de Geest. Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat.
T8803: HENDRIKSE, H. - Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem.
T12552: HENGST, W. DEN - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
T15547: HENNEPHOF, H. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrysostomische Tradition. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homiletik.
T8244: HENNIG, RICHARD - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegende Originalberichte. Bd. I, II, IV. 3 (of 4) vols.
T16151: SPINOZA --- HENRARD, ROGER - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
T4596: BARTH, KARL --- HENRY, DAVID PAUL - The Early Development of the Hermeneutic of Karl Barth as Evidenced by His Appropriation of Romans 5:12-21.
T15671: PLOTINUS --- HENRY, PAUL / SCHWYZER, HANS-RUDOLF (ED.) - Opera. Tomus I. Porphyrii Vita Plotini, Enneades I-III.
T6471: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament. II. Jozua - I Koningen.: Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck.
T8933: TILLICH, PAUL --- HENSEN, R. - Paul Tillich. Wijsgeer/ Theoloog.
T12121: HENTEN, JAN WILLEM VAN/ AVEMARIE, FRIEDRICH - Martyrdom and Noble Death. Selected Texts from Graeco-Roman, Jewish and Christian Antiquity.
T15340: HENTEN, J.W. VAN - De Joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde. Een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën.
T16610: HENTEN, JAN WILLEM VAN - De Joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde. Een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën. With a Summary.
T4239: HENTEN, JAN WILLEM VAN - The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People. A Study of 2 and 4 Maccabees.
T7017: HENTEN, J.W. VAN (HRSGEB.), U.M.V. DEHANDSCHUTTER, B.A.G.M. U. KLAAUW, H.J.W. VAN DER - Die Entstehung der jüdischen Martyrologie.
T7047: HENTEN, J.W. VAN/ JONGE, H.J. DE/ ROODEN, P.T. VAN/ WESSELIUS, J.W. (ED.) - Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Literature. Essays in Honour of Jürgen C.H Lebram.: With a Bibliography of the Writings of J.C.H. Lebram.
K133: BAVINCK, H. --- HEPP, V. - Dr. Herman Bavinck
K837: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche, namentlich der Niederlande.
K1186: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
T14706: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer [Zweite, um eine Historische Einleitung des Herausgebers vermehrte Auflage]
K1426: BEZA, THEODOR --- HEPPE, HEINRICH - Theodor Beza. Leben und ausgewählte Schriften.
T17534: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer [Zweite, um eine Historische Einleitung des Herausgebers vermehrte Auflage]
T6667: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt.
T6574: HERBERT, JR., T. WALTER - Moby-Dick and Calvinism. A world dismantled.
T6599: QUMRAN --- HERBERT, EDWARD D. - Reconstructing Biblical Dead Sea Scrolls.: A New Method Applied to the Reconstruction of 4QSam/a
T13885: HERES, THEODORA LEONORE - Paries. A Proposal for a Dating System of Late-Antique Masonry Structures in Rome and Ostia [AD 235-600]
T12262: HERKLOTS, H.G.G. - How our Bible came to us. A Literary Pilgrimage.
J7040: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen.
T6183: HERRERA, R.A. - Reasons for Our Rhymes. An Inquiry into the Philosophy of History.
T19615: HERRMANN, BERND (HRSG.) - Mensch und Umwelt im Mittelalter.
T7671: HERTZBERG, H.W. - Der Prediger (Qohelet). Übersetzt und erklärt. Kommentar zum Alten Testament; Band XVI, 4.
T19048: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
T20371: HERZEN, FRANK - De barre tocht. [1609]
T7338: HERZER, JENS - Die Paralipomena Jeremiae. Studien zu Tradition und Redaktion einer Haggada des frühen Judentums.
K1272: HERZOG, J.J. / HAUCK, A. - Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Begründet von J.J.Herzog. In dritter verbesserter und vermehrter Aufl. unter Mitwirkung vieler Theologen und anderer Gelehrten herausgegeben von A. Hauck.
T1226: HESSELING, D.C. - Uit Byzantium en Hellas.
T16409: HESSEN, JOHANNES - Religionsphilosophie. Band I: Methoden und Gestalten der Religionsphilosophie; Band II: System der Religionsphilosophie. 2 Vols.
T12306: HESSUS, HELIUS EOBANUS (1488-1540) --- KRAUSE, CARL - Helius Eobanus Hessus. Sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengeschichte des 16. Jahrhunderts. 2 Vols.
T14295: HETEREN, A. VAN, ET AL. - Ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen. Levensschets en een predikatie van de predikanten die de Christelijke Gereformeerde Kerk te Werkendam hebben gediend vanaf 1911 tot heden [J.D. Barth, L. Baas (levensschets), M. Overduin, H.C. van der Ent, M. Vlietstra, A. van Heteren]
T19409: HETTEMA, T.L. / KOOIJ, A. VAN DER (EDS.) - Religious Polemics in Context. Papers presented to the Second International Conference of the Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR) held at Leiden, 27-28 April 2000. With an annotated bibliography compiled by J.A.M. Snoek.
T5062: HETTEMA, THEO L. - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics. Met een samenvatting.
T19408: HETTEMA, T.L. / KOOIJ, A. VAN DER (EDS.) - Religious Polemics in Context. Papers presented to the Second International Conference of the Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR) held at Leiden, 27-28 April 2000. With an annotated bibliography compiled by J.A.M. Snoek.
T13125: HEUSSI, KARL - Der Ursprung des Mönchtums.
T17124: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte.
T11043: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
T12918: HEYER, C.J. DEN - Galaten. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting)
T6067: HEYER, C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10,46-13,37.
T16975: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
T6825: HEYER, C.J. DEN - Kruispunten op de messiaanse weg. Beelden van Jezus in het Nieuwe Testament.
K1550: HEYMANS, J.G. (ED.) - Psalteria Devotionis Modernae. Psalters der Moderne Devotie.
T6363: HEYMANS, J.G. (ED.) - Psalterium Leningradiense. Het Psalter van Leningrad.
T6393: APOLLODORUS --- HEYNE, CHR. G. - Bibliothecae Libri Tres et Fragmenta + Ad Apollodori Bibliothecam Observationes. 2 Vol.
T20357: HEYNS, J.A. - Die nuwe mens onderweg. Oor die Tien Gebooie.
T345: HEYNS, J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing.
T347: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer.
T17125: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer.
L1026: BILDERDIJK, W.--HEYTING, AUGUST - Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur: Drie beschouwingen en een open brief
J3061: HICHTUM, NIENKE VAN - Drie van de oude plaats.
J2078: HIDDING, JOHAN - Jan en Toos. Een eigen dierentuin.: Een serie leesboekjes voor de lagere school. 1e deeltje - 2e leerjaar
J6054: HIDDING, JOHAN - Jan en Toos. De wonderlijke winter.: Een serie leesboekjes voor de lagere school. tweede deeltje - 2e leerjaar.
T348: HIELEMA, J.S. - Pastoral or christian counseling.: A confrontation with American Pastoral Theology in particular Seward Hiltner and Jay E. Adams.
T1228: HIERONYMUS - Briefe über die christliche Lebensführung. Deutsche Übersetzung von Ludwig Schade. Bearbeitet von Johannes B. Bauer.
T7082: MANSON, T.W. --- HIGGINS, A.J.B. (ED.) - New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas Walter Manson 1893 - 1958.
T19245: MOSÈ DA RIETI --- HIJMANS-TROMP, IRENE (ED.) - Filosofia Naturale e Fatti de Dio. Testo inedito del secolo XV. A cura di Irene Hijmans-Tromp.
T19410: HILBRANDS, WALTER - Heilige oder Hure? Die Rezeptionsgeschichte von Juda und Tamar (Genesis 38) von der Antike bis zur Reformationszeit.
T16498: HILBRANDS, WALTER - Heilige oder Hure? Die Rezeptionsgeschichte von Juda und Tamar (Genesis 38) von der Antike bis zur Reformationszeit.
J3632: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden.
J2830: HILDEBRAND, A.D. - Schip der verstekelingen. Het turfschip van Breda.
T7728: HILGENFELD, ADOLPHUS (ED.) - Messias Judaeorum, libris eorum paulo ante et paulo post Christum natum conscriptis illustratus.
T2333: HILL, ENID - Mahkama! Studies in the Egyptian Legal System, Courts & Crimes, Law & Society.
T4240: HILLERBRAND, HANS JOACHIM - Die Politische Ethik des Oberdeutschen Täufertums. Eine Untersuchung zur Religions- und Geistesgeschichte des Reformationszeitalters.
T20332: BACH. J.S. --- HILST, ROB VAN DER - Een engel uit de hemel. Driehonderd jaar Bach en Nederland.
J3377: HILST, M. VAN DER - Roselientje.
T20069: HILTON, CHRISTOPHER - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
T7373: HIMMELFARB, M. - Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses.
K1665: HINDMAN, S. - Text and Image in Fifteenth-Century Illustrated Dutch Bibles.
T16204: HINFELAAR, MARJA - Respectable and Responsible Women. Methodist and Roman Catholic Women's Organisations in Harare, Zimbabwe (1919-1985). Met samenvatting.
T14219: MINUCIUS FELIX/ TERTULLIANUS --- HINNISDAELS, GEORGES - L'Octavius de Minucius Felix et l'Apologétique de Tertullien.
T16704: HINSKE, NORBERT - Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatschrift. In Zusammenarbeit mit Michael Albrecht ausgewählt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Norbert Hinske.
T19428: HOBBES, THOMAS - Man and Citizen. (De Homine and De Cive). Thomas Hobbes's De Homine, translated by Charles T. Wood, T.S.K. Scott-Craig, and Bernard Gert, and the translation of De Cive attributed to Thomas Hobbes, also known as Philosophical Rudiments Concerning Government and Society. Edited with an Introduction by Bernard Gert.
T20520: HOBRINH, BEN - Moderne wetenschap in de bijbel. [De bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit]
T15968: HOEDEMAKER, PH.J. - In één genootschap doch kerkelijk gescheiden. Modus Vivendi aan de classicale vergaderingen en conferentiën ter overweging aangeboden. Met Bijlage, bevattende: Het ontwerp van Modus Vivendi, voorkomende in 'de Heraut' van 20 Juni 1886.
T14259: HOEDEMAKER, PH. J. - De Mozaische oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne Schrift-critiek des Ouden Testaments.
T14351: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche Theosophie. Vijf lezingen.
T15423: DANIËL COLONIUS --- HOEK, J. - Daniël Colonius (1566-1635), theoloog tussen reformatie en orthodoxie. With a summary in english. Avec un résumé en français.
T20579: HOEK, JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting.
T15622: HOEK, J.B.M. VAN - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
K251: COLONIUS, D. -- HOEK, J. - Daniël Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie
T10079: KOHLBRUGGE, H.F. --- HOEK, W.A. - H.F. Kohlbrugge - de onheilige heilige (Men heeft Kohlbrugge eenzijdigheid verweten. Hij zou slechts één snaar op zijn viool hebben bezeten. Hoe dit zij, Kohlbrugge heeft toch wel over een muzikaliteit beschikt die hem heel wat inniger deed spelen dan menig ander op zijn volledige viool.)
G834: HOEK, JAN - De Biesbosch ten tijde van het getij.
T14475: OOSTERBAAN, J.A. --- HOEKEMA, A.G./ VOOLSTRA, S. (RED.) - Doordacht geloven. Verspreide geschriften.
T16205: HOEKEMA, ALLE (RED.) - Onaangeroerd tegoed. Vijf essays over het doopsgezinde erfgoed.
T12824: HOEKSEMA, HERMAN - In The Sanctuary. Expository Sermons on the Lord's Prayer.
T14507: HOEKSTRA, T. - Gereformeerde homiletiek.
T17269: HOEKSTRA, H. / GAAIJ FORTMAN, N.A. DE / BERGH, W. VAN DEN - Olie en Wijn in de Wonden. Beschouwingen over het Diakonaat.
T4233: HOEKSTRA, E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederlandse kerken en religieuze groeperingen.
T16492: HOEKVELD-MEIJER, GERDA - Esau. Salvation in Disguise. Genesis 36. A Hidden Polemic Between Our Teacher and the Prophets about Edom's Role in Post-Exilic Israel Through Leitwort Names.
K841: HOENDERDAAL, G.J. --- - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag.
T13317: ARMINIUS, JAC. --- HOENDERDAAL, G.J. (ED.) - Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608. Opnieuw uitgegeven [met inleiding en aantekeningen]
T4023: ALBERTUS MAGNUS --- HOENEN, M.J.F.M. UND LIBERA, A. DE (HRSG.) - Albertus Magnus und der Albertismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters.
T17905: HOEVELS, FRITZ ERIK - Märchen und Magie in den Metamorphosen des Apuleius von Madaura.
K345: HELDRING -- HOEVEN, A. VAN DER - Otto Gerhard Heldring.
T17881: HOEVEN, M.B. VAN DER - De schoolstrijd in Frankrijk in het bijzonder tijdens de Derde Republiek. Avec un Résumé.
T15713: HOEVEN, J. VAN DER - Peilingen. Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied.
T6809: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld/ The Image of Satan. A cultural-theological study of a diabolical counterpart. With a Summary in English.
T17011: HOF, W.J. OP 'T - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. English Pietistic writings in Dutch (with a summary in English). Englische pietistische Schriften im Niederländischen (mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache).
K1146: HOF, W.J. OP 'T - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. English Pietistic writings in Dutch (with a summary in English). Englische pietistische Schriften im Niederländischen (mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache).
T2597: UDEMANS --- HOF, W.J. OP 'T - Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans.
T19659: HOF, W.J. OP 'T (EINDRED.) BERG, M.A. VAN DEN / BLENK, C. / GRAAFLAND, C. / REUVER, A. DE / VERBOOM, W. - Belijdenis en verbond. Ecclesiologie in de gereformeerde traditie.
T13192: LEO MAGNUS --- HOF, S.E. - Populus Christianus. Kerkstructuren volgens Leo de Grote. Mit Zusammenfassung und Schlussfolgerung.
T4106: HOF, W.J. OP 'T - Het gereformeerd piëtisme. Rede.
T8560: HOF, P. VAN 'T - Bijdrage tot de kennis van Antiochus IV Epiphanes, koning van Syrië. With a Summary in English.
T6897: HÖFER, J./ RAHNER, K. (HRSGEB.) - Lexikon für Theologie und Kirche. Begründet von Michael Buchberger. 14 Bde Vollständig/ 14 Vols. Complete.
J2500: HOFF, E.W. VAN 'T - Van twéé kindertjes en één konijntje.
T17319: HÖFFDING, HARALD - Religionsphilosophie. Übersetzt von F. Bendixen.
D20104: HOFFMANN, HANS WERNER - Die Intention der Verkündigung Jesajas.
T7100: MARCION --- HOFFMANN, R. JOSEPH - Marcion: On the Restitution of Christianity. An Essay on the Development of Radical Paulinist Theology in the Second Century.
T7591: HOFIUS, O. - Der Christushymnus Philipper 2, 6-11.
T17012: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving.
T20559: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen. Samengesteld en hertaald door Bert Hofman.
T13673: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620. With a Summary in English: Some Measure of Suspicion. Toegevoegd: Uitvoerige reactie van T.M. Hofman op recensie in 'Holland'.
A493: HOFMAN, BERT - Dromen in Babel. Een vertelling.
T19581: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen. Samengesteld en hertaald door Bert Hofman.
K1384: HOFMAN, E. - Het lied van Oranje en Nederland. Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
T16445: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek. Mit Zusammenfassung.
T16674: HOFMAN, E. - Literatuur met de bijbel. Een beknopt overzicht van de literatuur tegen de achtergrond van de gereformeerde gezindte.
T19545: HOFMAN, HERMANUS - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis. (evangeliedienaar te Schiedam van 1929-1975)
T7095: HOFMANN, N.J. - Die Assumptio Mosis. Studien zur Rezeption massgültiger Überlieferung.
T6546: LITTMANN, ENNO --- HÖFNER, MARIA - The Library of Enno Littmann 1875-1958. : Professor of Oriental Languages at the University of Tübingen.With an autobiographical sketch.
T15507: HOFTIJZER, J. - Die Verheissungen an die Drei Erzväter.
T16404: SCALIGER --- HOFTIJZER, P.G. (RED.) - Adelaar in de wolken. De Leidse jaren van Josephus Justus Scaliger 1593-1609. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 30 juni - 28 augustus 2005. Met bijdragen van R. Breugelmans, W.P. Gerritsen, H.J. de Jonge, C.L. Heesakkers, D. van Miert, J. de Landtsheer en K. van Ommen.
T20542: HOGENDOORN, C.H. - Tastbaar aanwezig. Schatten uit het avondmaalsformulier.
T15370: HOGENELST, DINI - Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke. 2 dln. 1. Studie; 2. Repertorium. Mit Zusammenfassung.
T12937: HOGENHOUT, J. - De geschiedenis van Torec en Miraude. Een onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van een Arthurroman. With a Summary in English.
T19767: HOGG, JAMES - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. Uit het Engels vertaald door dr. Jan van Gelder en van een nawoord voorzien door Léon Stapper.
T15962: HOLLADAY, WILLIAM L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
T7747: HOLLADAY, CARL R. - Fragments from Hellenistic Jewish Authors. 3 Vols. Vol. I: Historians; Vol. II: Poets; Vol. III: Aristobulus.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink[an error occurred while processing this directive]

9/14