Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T14510: BRIENEN, T. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie. Mit einer Zusammenfassung. With a Summary.
T14535: BRIENEN, T. - Gods ontferming in tijd en eeuwigheid. Bezinning op Verbond en Verkiezing.
T6843: BRIGGS, CHARLES A. - A Crtitical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms. 2 Vols.
T20359: BRIGHT, JOHN - A History of Israel.
T8636: BRIGHT, JOHN - Geschichte Israels. Von den Anfängen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. Vorwort von G. Johannes Botterweck.(Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament)
T15645: BRINK, G. VAN DEN / KWAST, H.J. VAN DER - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren 1967-1974.
K164: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Traditio in de reformatie en het katholicisme in de zestiende eeuw
T14974: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. (RED.) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van Kerk en Theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel I. Tot het einde van de 17e eeuw; Deel II. Van de 18e eeuw tot 1940. 2 dln.
K744: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N.Bakhuizen van den Brink t.g.v. zijn vijfentwintig-jarig ambstjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden.
T19425: BRINK, G. VAN DEN / CAMPEN, M. VAN / GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief.
T19079: BRINK, GIJSBERT VAN DEN / BURG, ELCO VAN (RED.) - Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein.
P228: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Constantijn de Grote.
T1227: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Incarnatie en verlossing bij Irenaeus.
T1251: RATRAMNUS --- BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (ED.) - Ratramnus. De Corpore et Sanguine Domini. Texte original et notice bibliographique.
T14647: BRINK, EGBERT - Het Woord Vooraf.
T15428: BRINK, R.S. - Woorden als wapen. De onderhandelingstaktiek van de Griekse stadstaten.
K161: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Protestantse pleidooien uit de zestiende eeuw I/II. 2 delen
T15950: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandsche Belijdenisgeschriften. Vergelijkende teksten.
T16066: BRINK, A. - Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Met eenige uitgedrukte bijbelplaatzen vermeerderd.
T1628: BRINK, L. - De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting. Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening, vooral onder het aspect van de sacramentaliteit.
T16467: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandsche Belijdenisgeschriften. Vergelijkende teksten.
T17921: BRINK, J.E. VAN DEN - Romeinen. Toelichting op de Romeinen-brief.
T4757: BRINK, EGBERT - Het Woord vooraf.
T6286: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Romeinsche Catacomben en haar Fresco's.
T17920: BRINK, J.E. VAN DEN - De eerste Brief aan de Corinthiërs. Gezag en orde in de gemeente.
T12345: BARTH, KARL --- BRINKMAN, MARTIEN E. - Karl Barths socialistische stellingname. Over de betekenis van het socialisme voor de ontwikkeling van zijn theologie.
T1141: PANNENBERG, W. -- BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979 [With a Summary/ Mit einer Zusammenfassung]
T12237: KUITERT, H.M. --- BRINKMAN, M.E. (RED.) - Kennismaken met Kuitert.
T1416: BRINKMAN, JOHAN - The perception of space in the Old Testament. An exploration of the methodological problems of its investigation, exemplified by a study of Exodus 25 to 31.
T15279: BRINKMAN, J. M. - Bij U wil ik schuilen. Het boek Psalmen.
T2199: BARTH --- BRINKMAN, MARTIEN E. - De theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor christelijk handelen. De politieke en theologische kontroverse tussen Nederlandse barthianen en neocalvinisten.
T6336: BRINKMAN, M.E. - Schepping en sacrament.: Een oecumenische studie naar de reikwijdte van het sacrament als heilzaam symbool in een weerbarstige werkelijkheid.
T17175: BRINKS, JAN HERMAN - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II und Bismarck.
T4307: BROADIE, ALEXANDER - A Samaritan Philosophy. A Study of the Hellenistic Cultural Ethos of the Memar Marqah.
T7048: BROCKELMANN, CARL - Hebräische Syntax.
T7685: BROCKELMANN, CARL - Syrische Grammatik, mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und Glossar.
T13881: BROCKHAUS, ULRICH - Charisma und Amt. Die paulinische Charismenlehre auf dem Hintergrund der frühchristlichen Gemeindefunktionen
T17525: BROEDER, DIRK L. - Zwerftochten door Zeeland.
T16772: BROEDER YUN / HATTAWAY, PAUL - De hemelse man. Het opmerkelijke waargebeurde verhaal van de Chinese christen Broeder Yun.
T17930: BROEKHUIS, J. - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap.
T20338: BROERS, HERMAN - Blauw Haar. Het mirakel van Academiestad Kampen.
T12616: BROES, WILHELM - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den Bijbelschen Almanak, in zeven hoofdstukken; benevens Aanhangsel, meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
T17962: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D. TH. (RED.) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
K1617: CRANMER, THOMAS --- BROEYER, F.G.M. - Thomas Cranmer (1489-1556). Kerkleider en geloofsgetuige.
T14276: WHITAKER, WILLIAM --- BROEYER, FRITS GERRIT MURK - William Whitaker (1548-1595) Leven en Werk van een Anglocalvinistisch Theoloog/ William Whitaker, 1548-1595. The Life and Work of an Anglo-Calvinist Theologian (with a summary in English)
K1625: BROEYER, F.G.M. / HONÉE, E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom.: Studies over de historische ontwukkeling van een opvallend verschijnsel.
T17688: BROGIOLO, G.P. / WARD-PERKINS, BRYAN (EDS.) - The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages.
T20004: BROM, LUCO J. VAN DEN - Creatieve twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie.
T9199: NIETZSCHE, FRIEDRICH --- BROM, GERARD - Nietzsche's Antichrist.
T12115: KITTEL, GERHARD (ED.) --- BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - Theological Dictionary of the New Testament. 10 Vols. Complete.
D20139: POT --- BRONGERS, H.A. - I en II Koningen. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
T1127: BRONGERS, H.A. - Oud-Oosters en bijbels recht.
T13106: BRONGERS, H.A. - De scheppingstradities bij de profeten.
T16499: POT --- BRONGERS, H.A. - I Koningen. Prediking van het Oude Testament.
T5027: BRONKHORST, A.J. - Schrift en kerkorde. Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een schriftuurlijke kerkorde.
K233: BRONSVELD, A.W. - De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk.: Historisch-letterkundig onderzoek.
J2358: BRONSVELD, CATHARINA - Dat vergeef ik nooit.
T13927: HUS, JAN --- BRONSWIJK, ALFRED C. - Hervormers, ketters en revolutionairen. Jan Hus en de Tsjechische kerkreformatie.
T4743: QUMRAN --- BROOKE, GEORGE J. (ED.) - New Qumran Texts and Studies. Proceedings of the First Meeting of the International Organization for Qumran Studies, Paris 1992.
G217: BROUWER, T. - Sleutelstad - Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
T17545: BROUWER, FRANS - Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänischen Orgelreform bis heute.
T12641: BROUWER, A.M. - Schets der kerkgeschiedenis in tabellen.
K248: SAUSSAYE, P.D.CHANTEPIE DE LA -- BROUWER, A.M. - Daniël Chantepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie
T16930: BROWN, CARLETON (ED.) - Religious Lyrics of the XIVth Century.
T17399: AUGUSTINUS, AURELIUS --- BROWN, PETER - Augustine of Hippo. A Biography.
T7787: BROWNLEE, WILLIAM H. - The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition, with an Introduction.
T6441: BROWNRIGG, RONALD - Who's Who in the New Testament.
T8056: BROX, N. - Falsche Verfasserangaben. Zur Erklärung der frühchristlichen Pseudepigraphie. (Stuttgarter Bibelstudien; 79)
T4061: BROYLES, CRAIG C. AND EVANS, CRAIG A. (ED.) - Writing and Reading the Scroll of Isaiah. Studies of an Interpretive Tradition. 2 Vols.
T2341: QUMRAN --- BRUCE, F.F. - Biblical exegesis in the Qumran texts.
T9951: BRUCKNER, ANTON - Sämtliche Werke VIII. Symphonie C-Moll. Fassung von 1890. Studienpartitur. 2. revidierte Ausgabe, vorgelegt von Leopold Nowak (Österreichische Nationalbibliothek in Wien)
T9952: BRUCKNER, ANTON - Sämtliche Werke IX. Symphonie D-Moll Originalfassung. Studienpartitur. 2., revidierte Ausgabe, vorgelegt von Leopold Nowak (Österreichische Nationalbibliothek in Wien)
T12365: BRUDER, CAROLUS HERMANNUS - Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispositae. Editio stereotypa altera.
T20159: BRUG, P.H. VAN DER - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
D20007: BRUGGEN, J. VAN - Het Amen der kerk. De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.
T20449: BRUGGEN, JAKOB VAN - Het geheim van Jezus namen.
T4635: BRUGGEN, J. VAN (RED.) - Wegwijs in Bijbelvertalingen.
T6891: CNT --- BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
T20175: CNT --- BRUGGEN, J. VAN - Marcus. Het evangelie volgens Petrus. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie, Afd. evangeliën; dl. 2)
T15613: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de bijbel. Een inleiding.
T168: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton. Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst. Mit einer Zusammenfassung. With a Summary.
T2975: BRUGGEN, J. VAN - Het huwelijk gewogen. 1 Korinthe 7.
T5059: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de bijbel. Een inleiding.
T6227: BRUGGEN, J. VAN - De Bergrede. Reisgids voor christenen.
T14565: BRUGGEN, J. VAN - Wie maakte de bijbel? Over afsluiting en gezag van het Oude en Nieuwe Testament.
T7412: BRUGGEN, J. VAN - De toekomst van de Bijbelvertaling.
T19123: BRUIJN, J.R. / WELS, C.B. (RED.) - Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000.
T17001: BRUIJN, J. DE (EINDRED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
T15449: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden. With a summary.
J2726: BRUIJN, COR - Lasse Länta.
K239: BRUIJN, J. DE/ SCHAIK, P. VAN - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
T13491: BRUIJN, J.R. (ED.) - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen an andere stukken.
G1176: COLIJN --- BRUIJN, J. DE EN LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
T19086: KUYPER, A. --- BRUIJN, J. DE - 'Kuyper ist ein Luegner'. De kabinetsformatie van 1901.
K1410: KUYPER, A. --- BRUIJN, J. DE - Abraham Kuyper leven en werk in beeld. Een beeldbiografie.
G1311: KUYPER, A. --- BRUIJN, J. DE / PUCHINGER, G. (ED.) - Briefwisseling Kuyper - Idenburg. Met inleiding en toelichting.
G1309: KUYPER --- BRUIJN, J. DE (RED.) - Gesprekken met Kuyper. Aantekeningen van A.W.F. Idenburg over gesprekken met dr. A.Kuyper uit 1920.
G1676: BRUIJN, J.R. (RED.) E.A. - De 7 Provinciën. Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter.
J9053: BRUIJN, COR - Het vonkende vuur.
K1337: SCHILDER, K. --- BRUIJN, J. DE / HARINCK, G. (RED.) - Geen duimbreed! Facetten van leven en werk van prof. dr. K. Schilder 1890-1952. Met bijdragen van Dr. R.H. Bremmer, Prof. dr. J. Douma, Prof. J. Kamphuis, Prof. dr. G.J. Schutte, Prof. dr. W. van 't Spijker, e.a.
T20436: BRUIJN, J. DE (EINDRED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
T16134: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
K1447: BRUIN, C.C. DE (ED. - Epistolarium Leningradiense. / Het Epistolarium van Leningrad.
K1457: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Diatessaron Leodiense. / Het Luikse Diatessaron.: Met de engelse vertaling van A.J. Barnouw. Text Middle Dutch-English.
K1433: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Lectionarium Amstelodamense. / Het Amsterdamse Lectionarium.
K1430: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Lectionarium Gruuthusianum / Het Lectionarium van Gruuthuse.
K1565: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Novum Testamentum in Linguam Belgicam Meridionalem Versum. De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. 2 dln.
T6417: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Vetus Testamentum. Het Oude Testament. 3 Vol.
K285: DANKBAAR, W.F. --- BRUIN, C.C. DE/ JONG, O.J. DE/ NIJENHUIS, W., ET AL. (RED.) - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar op zijn 70ste verjaardag.
T16152: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T20081: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Diatessaron Leodiense / Het Luikse Diatessaron.
T20093: THOMAS A KEMPIS --- BRUIN, C.C. DE - De Middelnederlandse Vertaling van De Imitatione Christi (Qui Sequitur) van Thomas a Kempis. In HS, Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. C.C. de Bruin.
T1634: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Het Haarense diatessaron.
K828: GROOTE, GEERT --- BRUIN, C.C. DE / PERSOONS, E. / WEILER, A.G. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
K772: BRUIN, C.C. DE - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
T1417: BRUIN, W.M.DE - Vergeefse moeite als oordeel van God. Een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het Oude Testament (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
K1476: HARNACK, A. VON --- SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Adolf von Harnack's Kritische Dogmengeschiedenis.
K674: BRUÏNE, J.C.DE - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting.
T14087: BRUMMEL, L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) - Emanuel van Meteren (1535-1612)
T14712: OOSTERZEE, J.J. VAN --- BRUMMELEN, ANTHONIUS VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee/ Der praktisch-theologische Unterricht von J.J. van Oosterzee (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
K1061: BRUMMELKAMP, A. - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp.
K235: BRUMMELKAMP, A. -- BRUMMELKAMP, A. - Levensbeschrijving van wijlen prof. A. Brummelkamp, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen: Door zijn jongste zoon A. Brummelkamp
T6649: BRUMMELKAMP, A. - Uitgang uit de Gemeenschap met het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur noodzakelijk gemaakt door Afzetting.
T6650: BRUMMELKAMP, A. - Adres ingediend door de Gereformeerden, in Overyssel en Gelderland. Met eene voorrede en geleidende missive aan Z.M. den Koning.
T12064: BRÜMMER, VINCENT - Theology and Philosophical Inquiry. An Introduction.
T16641: BRÜMMER, VINCENT (ED.) - Interpreting the Universe as Creation. A Dialogue of Science and Religion.
G260: BRUNA, E., ET AL. (RED.) - Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland.
T2296: BRUNNER, HELLMUT - Altägyptische Religion. Grundzüge.
T2827: BRUNNER, EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
T9438: BRÜTSCH, CHARLES - Die Offenbarung Jesu Christi (Johannes-Apokalypse) ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T17901: BRUYN, COR - Keteltje. Keteltje in de Lorzie, Keteltje in het Veerhuis, Keteltjes thuisvaart. 3 dln in 1 band.
L1231: BRUYN, LUCY DE - Woman and the Devil in sixteenth-century literature.
T17284: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - Schip Recht door Zee. De octant in de Republiek in de achttiende eeuw.
T16724: BRYER, LYNNE / THERON, FRANCOIS - Die Hugenote en hul Erfenis. Die verhaal van die Hugenote aan die Kaap.
T17886: BUBER, MARTIN - Chassidische vertellingen.
T12197: BUBER, MARTIN - Chassidische boodschap (Oorspr.: Schriften zum Chassidismus). Geautoriseerde vertaling: R. Boeke/ C. Verhulst.
T17873: BUBER, MARTIN - Vertellingen over engelen, geesten en demonen.
T13004: BUBER, MARTIN - De legende van den Baalsjém.
T13005: BUBER, MARTIN - Gog en Magog. Een kroniek.
T6419: BUBER, MARTIN - Das Buch der Preisungen.: Verdeutscht von Martin Buber.
T9418: BUBER, MARTIN - Sluitsteen.
T4736: BUCHANAN, GEORGE WESLEY - The Consequences of The Covenant.
T7484: BUCHANAN, GEORGE WESLEY - The Book of Daniel. The Mellen Biblical Commentary. Old Testament Series, Vol. 25
T1491: THOMAS VAN AQUINO --- BUCHER, ZENO/ PAUS, ANSGAR/ ROESLE, MAXIMILIAN (EDS./HRSGEB.) - Salzburger Jahrbuch für Philosophie XIX/1974. Gedenkband zu Ehren des heiligen Thomas von Aquin (1274/1974)
G1160: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen.
T19638: BUCKLER, JOHN - Philip II and the Sacred War. [Philip II of Macedonia]
T17642: BUDDING, D.J. - De band die nooit breekt.
T6403: FLOKHART, ROBBERT --- BUDDING, H.J. - Robbert Flokhart of de Bekeering van een soldaat. Door hem zelven beschreven en vertaald door H.J. Budding.: Waarbij gebonden: Brink, Christina van den - De weg welke God gehouden heeft met Christina van den Brink. (zonder ti.pag.)
T19095: BESTEN, AD DE --- BUELENS, ELLY / OVERBOSCH, W.G. / SCHULTE NORDHOLT, J.W. (RED.) - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
T13359: CLEMENS ALEXANDRINUS --- BUELL, DENISE KIMBER - Making Christians. Clement of Alexandria and the Rhetoric of Legitimacy.
K1670: BUGENHAGEN, JOHANNES - Historia Des lydendes unde upstandige/ unses Heren Jesu Christi:/ uth den veer Evangelisten. Niederdeutsche Passionsharmonie. Faksimiledruck nach der Barther Ausgabe von 1586. Mit einem Anhang: Nachwort von Dr. N. Buske u. Literaturverzeichnis.
T19000: BUIJSEN, MARTIN - Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeënhistorisch bezien. Met een samenvatting. With a summary.
T6740: BUIJSSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdeutscher Übersetzung. Das vierte Buch nach der Hs. CVP 2765.
K242: BUIJTENEN, M.P. VAN - De bijbel van de Regulieren te Utrecht.: 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift
T16411: BUIJTENEN, MARI P. VAN/ DEKKER, CORNELIS/ LEEUWENBERG, HUIB (HRSGEB./ EDS.) - Unitas Fratrum. Herrnhuter Studien/ Moravian Studies.
T12423: CASTELLIO, S. --- BUISSON, FERDINAND - Sébastien Castellion, sa vie et son oeuvre (1515-1563). Étude sur les origines du protestantisme libéral français. 2 vols.
T14636: BUITELAAR, P. - Geloofsbevinding in de prediking. Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in hervormd-gereformeerde preken.
L1060: BUITENDIJK, W.J.C. (ED.) - Nederlandse strijdzangen (1525-1648). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
K1173: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
D20109: BUITENWERF, RIEUWERD - Book III of the Sibylline Oracles and its Social Setting. With an Introduction, Translation, and Commentary. Met samenvatting.
T7209: BUITINK, G.-J./ LAND, S. VAN DER (SAMENST.) - Het verhaal van de Psalmen.
T17632: BUITINK, G.-J./ LAND, S. VAN DER (SAMENST.) - Het verhaal van de Psalmen.
T13165: MINUCIUS FELIX --- BUIZER, CORNELIS MARINUS - Quid Minucius Felix in conscribendo dialogo Octavio sibi proposuerit.
T20527: BULLINGER, E.W. (1837-1913) - God heeft gesproken...! Basiswaarheden van Gods plan.
T12483: BULLINGER, HEINRICH - Korrespondenz mit den Graubündern. Herausgegeben von Traugott Schiess. 3 Vols.
T12118: BULLINGER, E.W. - Great Cloud of Witnesses in Hebrews Eleven. Foreword by Warren B. Wiersbe.
T12243: BULLINGER, E.W. (1837-1913) - The Witness of the Stars [Building upon ancient astronomical sources and upon current scientific data, the author displays how the constellations witness to the accuracy of biblical prophetic truth.]
G425: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- BULTEN, H.J. - Philips van Marnix Heer van St. Aldegonde. Oranjes rechterhand.
T14897: BULTMANN, RUDOLF - Glauben und verstehen. Gesammelte Aufsätze.
T8064: BULTMANN, RUDOLF - Die drei Johannesbriefe erklärt. 1. Aufl dieser Neuauslegung. (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 14. Abt. - 7. Aufl.)
T9496: BULTMANN, RUDOLF - Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus.
T9773: BULTMANN, RUDOLF - Jesus.
T8626: BUNYAN --- BUNJAN, JOH. - De Parabelen van den Farizeër en den Tollenaar, en van den Onvruchtbaren Vijgeboom, verklaard, uitgebreid en toegepast. Uit het Engelsch door Jan Ross. Tweede druk.
T9594: BUNTINX, J. - De audientie van de graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (c. 1330-c. 1409).
T14390: BUNYAN, JOHN - De christenreis naar de eeuwigheid.
T16271: BUNYAN, JOHANNES - De christenreize naar de eeuwigheid.
T6607: BUNYAN, JOHN --- - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Deel 1 en 2.: Een komplete uitgave van Bunyans werken volgens handschrift van de schrijver.
T2537: CARMINA BURANA - Benediktbeurer Lieder. Lateinisch und deutsch. Ausgewählt und übertragen von Ernst Buschor.
T2538: CARMINA BURANA - Kleine bloemlezing uit de Middeleeuwse vagantenpoezie.
T7033: BURCHARD, CHRISTOPH - Untersuchungen zu Joseph uns Aseneth. Überlieferung - Ortsbestimmung.
T7173: BURCHARD, CHRISTOPH - Studien zur Theologie, Sprache und Umwelt des Neuen Testaments. Herausgegeben von Dieter Sänger.
T7849: BURCHARD, CHRISTOPH/ JERVELL, JACOB/ THOMAS, JOHANNES - Studien zu den Testamenten der Zwölf Patriarchen. Drie Aufsätze herausgegeben von Walther Eltester.
T7775: BUREN, PAUL VAN - The Secular Meaning of the Gospel. : Based on an analysis of its language.
T4471: BURG, WIBREN VAN DER / WILLIGENBURG, THEO VAN (ED.) - Reflective Equilibrium. Essays in Honour of Robert Heeger.
D20023: BURGER, HILDE - De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie. [Rabbijn en Classicus Benno Jacob 1862-1945.] With a Summary.
T4611: BURGER, CHRISTOPH - Het eerste gebod verklaard door laatmiddeleeuwse theologen en door Maarten Luther. Rede.
T17122: BURGER, J.D. - Le Ministère Chrétien.
T15450: BURGGRAAF, M. - Een onderzoek naar functie en gebruik van de infinitivus constructus voorafgegaan door de prepositie / in het klassieke hebreeuws.
T14223: LE ROY LADURIE, EMMANUEL --- BURGUIÈRE, ANDRÉ/ GOY, JOSEPH/ TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE (ED.) - L'Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie.
T17968: BURIDAN, JOHANNES - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop.
T16795: BURIKS, A.A. - Peri tyches. De ontwikkeling van het begrip tyche tot aan de Romeinse tijd, hoofdzakelijk in de philosophie. Avec un résumé. With a summary.
T20072: BURKE, TREVOR J. / ELLIOTT, J. KEITH (EDS.) - Paul and the Corinthians. Studies on a Community in Conflict. Essays in Honour of Margaret Thrall.
T17062: BURKERT, WALTER - Greek Religion. Translated by John Raffan.
T4609: BÜRKLE, HORST - Einführung in die Theologie der Religionen.
T19646: PLATO --- BURNET, IOANNES (ED.) - Opera. Recognovit etc. I. Burnet. Tom. I. Tetralogias I-II continens.
T9897: PLATO --- BURNET, IOANNES (ED.) - Opera. Recognovit etc. I. Burnet. Tom. III Tetralogias V-VII continens.
T20580: PLATO --- BURNET, IOANNES (ED.) - Opera. Recognovit etc. I. Burnet. Tom. IV. Tetralogiam VIII. continens.
T9730: BURNS, THOMAS S. - Barbarians within the Gates of Rome. A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, ca. 375-425 A.D.
T9974: AUGUSTINUS --- BURT, DONALD X. - Friendship and Society. An Introduction to Augustine's Practical Philosophy.
T14934: BURTON, ERNEST DE WITT - A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians.
T7811: BURY, J.B. - A History of Greece to the Death of Alexander the Great. Third Edition, Revised by Russell Meiggs.
K1327: BARTH, KARL --- BUSCH, EBERHARD - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
T2295: BUSINK, TH. A. - De toren van Babel. Zijn vorm en zijn beteekenis.
G163: BUSKEN HUET, CONRAD - Het land van Rembrandt. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.
T7120: BUSSE, ULRICH - Das Johannesevangelium. Bildlichkeit, Diskurs und Ritual. Mit einer Bibliographie über den Zeitraum 1986 - 1998.
T14264: CALVIN/ CALVIJN --- BÜSSER, FRITZ - Calvins Urteil über sich selbst.
K1107: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
T12146: BUSSMANN, CLAUS/ SLUIS, DOUWE VAN DER - Die Bibel studieren. Einführung in die Methoden der Exegese.
T19388: VREUGDENHIL-BUSSTRA, H. - Weet wat je zingt! De 121 liederen van Leusden: een verantwoorde keuze?
T15491: BUSSUM, P. VITUS - De Spiritualitate Franciscana. Aliqua Capita Fundamentalia.
T20036: BACH, J.S. --- BUTT, JOHN - Bach: Mass in B Minor.
T20558: BUTTER, P. DEN - Richteren. Trouw tegenover ontrouw.
T6916: BUUREN, A.M.J. VAN - Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een middelnederlandse Ars Amandi.
T8880: BUUREN, FONS VAN - Levenslessen van Cato. Het verhaal van een schoolboek. (Derde Van Selm-lezing Rijksuniversiteit Leiden, 1994)
T17558: BUUREN, CATHERINE VAN - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots Version of The Seven Sages Of Rome. Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515.
T8874: SUSTER BERTKEN --- BUUREN, A.M.J. VAN (ED.) - Suster Bertken. Twee bij Jan Seversz. in Leiden verschenen boekjes ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven. Met een inleiding.
T8139: BUUREN, M.J.J. VAN - WAITING. The Religious Poetry of Ronald Stuart Thomas, Welsh Priest and Poet. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
T19277: BUVE, J.D.J. / FLEISCHHACKER, L.E. (RED.) - Metafysica op het scherp van de snede.
G1739: BUYK, RIEN - Langs kerken en kapellen. Orgeltocht door Nederland.
A217: BUYSSE, EMILE - Spokenhof.
T182: BUYTENDACH, F.W. - Aspekte van die vorm/inhoud-problematiek met betrekking tot die organiese skrifinspirasie in die Nuwere Gereformeerde teologie in Nederland
T1138: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften.
T12967: KINDER-BYBEL - Historische Kinder-Bybel, Of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende Twee-honderd tweeënvyftig Afbeeldingen Der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en den Bybeltext voorzien.
T19453: BYL, JOHN - God en de kosmos. Een christelijke visie op tijd, ruimte en heelal.
K1147: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst der zending.
K787: CALVIN, CALVIJN, J. -- CADIER, JEAN - Calvin. L'homme que Dieu a dompté.
T2531: CAESAR, C. JULIUS - Der Bürgerkrieg. Lateinisch-deutsch ed. Georg Dorminger
T7815: EUSEBIUS CAESARIENSIS - Opera. Recognovit Guilielmus Dindorfius. Vol. IV. Historiae Ecclesiasticae Libri I - X.
G1165: CALDECOTT-BAIRD, DUNCAN - Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog.
T17368: MEYER, EDUARD --- CALDER III, WILLIAM M. / DEMANDT, ALEXANDER (HRSG.) - Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers.
T19117: BEECK CALKOEN, J.F. VAN - Onderzoek naar den rechtstoestand der Geestelijke en Kerkelijke Goederen in Holland na de Reformatie.
T12798: CALLENBACH, C.C. (1803-1873) - Geloof en geloofsleven. Zes kerkredenen.
T16868: CALLUS, D.A. - Robert Grosseteste. Scholar and Bishop.: Essays in Commemoration of the Seventh Centenary of his Death.With an Introduction by Sir Maurice Powicke.
T1545: CALVIN - CALVIJN, J. --- LINDE, S. VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie.
T1662: CALVIN -- CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der heilige godgeleerdheid te Parijs betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn.: Nederlandse bewerking van Jan Wit.
T6063: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven. : Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus.Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J.H. Landwehr.
T12615: CALVIJN, JOHANNES - Institutie Ofte Onderwijsingh in de Christelicke Religie. In vier Boecken beschreven door Johannes Calvinus, In sijn leven Herder ende Professor der Kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick overgeset door Wilhelmus Corsmannus [...] Daer benevens voorsien met de Citatien der Schriftuer-plaetsen nae de Nieuwe Oversettinge/ ende verrijckt met het Leven en Sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; Met Calvini eygen verhael van sijne Beroepinge tot den Heyligen Kercken-dienst/ ende sijn wedervaren in den selven; Item/ met Getuygenissen eeniger Paepsche Schrijvers, belangende Johannes Calvinus: Ende oock na een Nieuw Register van de Saken ende Namen in dese Institutie begrepen. [ ] Mitsgaders met een Supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige Reformatie der Kercke in't Pausdom, aen Keyser Karel de V. ende de Rijcx-Vorsten: Noch met sijn Tractaet van de Rechte Maniere om het Christendom te Bevredighen ende de Kercke te Reformeeren: Met sijne Handelinge van de Reliquien der Heyligen.
K1266: CALVIN - CALVIJN, J. --- DOUMERGUE, E. - Calvijn in het strijdperk.: Vertaald door W.F.A. Winckel.
K265: CALVIN - CALVIJN, J. --- GREEF, W. DE - Johannes Calvijn zijn werk en geschriften
K1378: CALVIN - CALVIJN, J. --- MEIJERING, E.P. - Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patristischem Denken.
T19766: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of Onderwijzing in den Christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door dr. A. Sizoo, 3 dln.
K256: CALVIN - CALVIJN, J. -- DANKBAAR, W.F. - Calvijn zijn weg en werk
K269: CALVIN - CALVIJN, J. -- KEMPFF, D. - A Bibliography of Calviniana 1959 - 1974
T17877: CALVIJN, JOHANNES - Johannes Calvijn's Gulden Boekske over den recht christelijken wandel.
T1664: CALVIN -- CALVIJN, JOHANNES - De catechismus van Calvijn. Uit het Fransch vertaald door J.J. Buskes Jr.
T15057: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging op de Profetieën van den Profeet Jeremia. Uit het Latijn vertaald en bewerkt door Dr. L.W. van Deventer.
T15058: CALVIJN, JOHANNES - De Handelingen der Apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. 2 dln. in 1 band.
T15059: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging op de Algemeene Zendbrieven. [Zendbrieven 4]. I-II Petrus, I Johannes, Jakobus en Judas. Met Register.
T1653: CALVIN -- CALVIJN, J. - Calvijn over Genesis 1 - 3.
K1267: CALVIN - CALVIJN, J. --- SCHOLL, HANS - Calvinus catholicus. Die katholische Calvinforschung im 20. Jahrhundert.: Mit einem Geleitwort von Alexandre Ganoczy.
T1651: CALVIN - CALVIJN, J. -- JACOBS, PAUL - Prädestination und Verantwortlichkeit bei Calvin
T2216: CALVIN -- CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen. Opnieuw vertaald uit het latijn naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss door Dr. D.J.de Groot.
T2217: CALVIN -- CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de pastorale brieven. Opnieuw vertaald uit het latijn naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss door Dr. H. Schroten.
T2766: CALVIN - CALVIJN, J.--- VERWOLF, J. - Calvijn, leer en miskenning. Over ellende en verlossing.
T4028: CALVIJN, J. (CALVIN) - De profetien van Ezechiël. Hoofdstuk I -XX. Verklaring van de Bijbel.
T4041: CALVIN/ CALVIJN, J. - Het Evangelie van Johannes. Opnieuw uit het Latijn vertaald door G.L. Goris. Naar de laatste uitgave in 1864 door G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. Met een voorwoord van Dr. A.G. Honig. Verklaring van de Bijbel.
T19820: CALVIN - CALVIJN, J. --- BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
T4621: CALVIN - CALVIJN, J. --- BOER, E. A. DE - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
T4801: CALVIN/ CALVIJN, J. - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas, in onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard. Opnieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Verklaring van de Bijbel. 3 dln.
T4802: CALVIN/ CALVIJN, J. - De Handelingen der Apostelen uitgelegd. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunitz en Reuss door Ds. G. Wielenga. 2 dln. Verklaring van de Bijbel.
T20302: CALVIJN, JOHANNES - Institutie 1536. Onderwijs in de Christelijke religie. Vertaling W. van t Spijker.
T8714: CALVIJN, JOHANNES - De christelijke vrijheid.
T9117: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Preeken van Johannes Calvijn vertaald door J. Douma en W.H. v.d. Vegt. Deel I. Advent- en Kerststoffen; Dl. II. Lijdensstoffen; Dl. III. Feeststoffen; Dl. IV. Over de Decaloog; Dl. V. Over de kerk. 5 dln.
T9839: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz.. 6 (van 7) dln.
T9930: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel: De kleine profeten, Deel IV: Habakuk, Zefanja, Haggaï en Maleachi. Uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf.
T17967: CALVIJN, JOHANNES - Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke Religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick Over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper.
T17084: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvins Auslegung der kleinen Paulinischen Briefe. In Gemeinschaft mit Hans-Joachim Barkenings, u.a. Übersetzt und bearbeitet von Otto Weber.
T17087: CALVIN, JEAN - Institution de la religion chrestienne. [Les textes Français] Texte établi et présenté par Jacques Pannier. 4 Vols.
T1074: CALVIN - CALVIJN, JOHANNES - Zoek Mijn aangezicht! Vier preeken, handelende over zaken, die voor onzen tijd zeer nuttig zijn, zooals men uit de inleiding kan zien. Met een korte verklaring van Psalm 87.
T14925: CALVIN, J./ CALVIJN, JOHANNES - Traktaat der Ergernissen door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des Evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
T4034: CALVIN, J. (CALVIJN) - I Samuël I en II. Verklaring van de Bijbel. 2 dln.
T4040: CALVIN, J. (CALVIJN) - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. Verklaring van de Bijbel. 3 dln in 2 bdn.
T4043: CALVIN, J. (CALVIJN) - De zendbrieven. Met register. Verklaring van de Bijbel. 4 dln.
T4811: CALVIN, J. CALVIJN - Genesis. Verklaring van de Bijbel. 2 dln.: Met eene inleiding van Prof. Dr. H. Bavinck.
T4812: CALVIN, J. CALVIJN - Het boek der Psalmen verklaard. Verklaring van de Bijbel. 2 dln. Compleet.
T9473: CALVIN --- CALVINO, JUAN - Respuesta al cardenal Sadoleto (1539).
T6068: CAMERON, AVERIL - Christianity and the Rhetoric of Empire. The development of Christian Discourse.
T7735: CAMERON, RON (ED.) - The Apocryphal Jesus and Christian Origins. Semeia 49, 1990.
T14484: CAMPEN, M. VAN / GREEF, W. DE / POL, F. VAN DER (RED.) - Reformatie: prediking en ambt. Congresbundel 1992 - 1993. Met bijdragen van: R. Boon, F. van der Pol, C. Trimp e.a.
T15218: VERBOOM, WIM --- CAMPEN, M. VAN / VERGUNST, P.J. (RED.) - Wim Verboom. Ambassadeur van de catechese.
T17147: CAMPEN, A.W. / KATE, J.J.L. / E.A. - De Christelijke Huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig leven. 1863 - 1865. 3 dln.
T13350: CAMPENHAUSEN, HANS FREIHERR VON - Die Entstehung der christlichen Bibel.
T17893: CAMPFENS, AAD S. - Kerken en Molens op Goeree-Overflakkee.
T8136: CANFORA, L. - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
T17242: CANTIQUES --- - Recueil Supplémentaire de Cantiques pour le culte public, recueilles et publiés par La Réunion des Députés des Églises Wallonnes des Pays-Bas.
T16755: CAPADOSE, A. - Ontboezeming over het Concordaat.
T16699: CAPADOSE, ABRAHAM - Des christens wettelijke strijd, of De ware belangen der Hervormde Kerk.
T16712: CAPADOSE, A. - De ontrouwe verkondiging, of de Vergeving der zonden zonder zoenoffer.
T16718: CAPADOSE, ABRAHAM - Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus Brasz, als ouderling der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. Met bijgevoegde aanmerkingen betreffende den toestand der Vaderlandsche Kerke.
T16720: CAPADOSE, A. - Gedachten over den toestand der zielen in den staat der afgescheidenheid tusschen den dood en de opstanding.
T954: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
T14228: COMENIUS, J.A. --- CAPKOVÁ, DAGMAR, ET AL. - Jan Amos Komenský zivot a dílo v dokumentech a v ceském výtvarném umení.
T14135: CARLEBACH, JOSEPH/ OBERRABBINER - Das Buch Koheleth. Ein Deutungsversuch.
T13583: CARLI, ENZO - The Choir Book Miniatures for Siena Cathedral.
T953: CARLSON JR., CHARLES P. - Justification in earlier Medieval Theology.
T9533: CARLSON, DAVID R. - English Humanist Books. Writers and Patrons, Manuscript and Print, 1475-1525.
T8337: QUMRAN --- CARMIGNAC, JEAN --- GARCÍA MARTÍNEZ, F./ PUECH, É. (ED.) - Mémorial Jean Carmignac. Études Qumrâniennes. Revue de Qumran Nrs. 49 - 52, Oct. 1988/ Tome 13, Fascs. 1-4.
T6959: CARY, M., A.O. (ED.) - The Oxford Classical Dictionary.
T8571: CARY, M. - A History of Rome, Down to the Reign of Constantine. Second Edition.
T9619: CASEL, ODO (ED./HRSGEB.), IN VERB. M. BAUMSTARK, A./ MAYER, A.L. - Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 6. Band 1926 (Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft e.v. - Abtei Maria Laach)
T9620: CASEL, ODO (ED./HRSGEB.), I. VERB. M. MAYER, ANTON L. - Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 14. Band, mit Literaturbericht 1934. (Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft e.v. - Abtei Maria Laach)
T9621: CASEL, ODO (ED./HRSGEB.), I. VERB. M. MAYER, ANTON L./ HEIMING, ODILO - Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 15. Band, mit Literaturbericht 1935. (Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft e.v. - Abtei Maria Laach)
T15085: CASIMIR, H.B.G. - De bibliotheek en de toekomst van het boek. Rede.
P237: CASPARI, C.P. - Alte und Neue Quellen zur geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel.
T6092: WEGMAN, HERMAN --- CASPERS, CHARLES / SCHNEIDERS, MARC (ED.) - Omnes Circumadstantes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy.: Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement from the chair of History of liturgy and theology in the Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
T2031: CASTELLION, S. (1515-1563) - La Theologie Germanique. Chapitres choisis. Introduite par Sebastien Castellion et traduite par Pierre Poiret.: Avec une Postface du Rééditeur.
K1546: CAT, MICHEL L.H.M. LE / HEIJTING, WILLEM (ED.) - Protestantism Crossing the Seas. A short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating the spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands, held by the University Library of the Vrije Universiteit at Amsterdam.
T9554: KERKINTERIEUR --- TENTOONSTELLINGSCATALOGUS/ EXHIBITION CATALOGUE - Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
T9047: KERKLIED --- CATALOGUS - Jubilate Deo. Het Nederlandse kerklied sinds de Reformatie. Abdij/ Middelburg/ 19 mei - 19 augustus 1973
T12736: LUTHER, MARTIN --- CATALOGUS - Catalogus van de Bibliotheek van het Evangelisch Luthersch Seminarium. Luthers Schriften/ Luther - collectie Isaac Meulman.
T7043: ERASMUS --- CATALOGUS - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 dln.
T9966: CATS, JACOB - Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632 (gelijk in uiterlijk en formaat) Met bijlage: inleiding door H.H. Zwager. (Reeks: Herleefd Verleden)
T9962: CATS, JACOB - Zedenkundig vermaan voor jong en oud uit de prentenboeken van Jacob Cats. Samen gelezen, ingeleid en toegelicht door G.A. van Es. (Klassieken Nederlandse Letterkunde)
T16447: CATS, JACOB - Keur uit de gedichten van Jacob Cats 1577-1660. Met een inleiding van Garmt Stuiveling.
T16470: CAZEAUX, JACQUES - Le partage de minuit. Essai sur la Genèse.
T13798: CEVAAL, WILLEM JAN (RED.) - Alkmaars kleyne orgel. Het koororgel van de St. Laurenskerk te Alkmaar.
K1684: CHADWICK, H./ EVANS, G. - Atlas van het Christendom.
T6676: CHADWICK, H. - Die Kirche in der antiken Welt.
T13611: CHAJES, Z.H. - The Student's Guide through the Talmud [orig.: Mebo Ha-Talmud] Translated from the Hebrew, edited and critically annotated by Jacob Shachter. Second, Revised Edition.
T19163: CHAMBERS, E.K. - The Mediaeval Stage. 2 Vols.
K790: CHAMBON, JOSEPH - Der Französische Protestantismus. Sein Weg bis zur Französischen Revolution.
K247: CHAMBON, JOSEPH - Der Puritanismus. Sein weg von der Reformation bis zum ende der Stuarts
K246: CHAMBON, JOSEPH - Geschiedenis ener martelaarskerk.: Het protestantisme in Frankrijk tot aan de Revolutie
T7550: CHARLES, R.H. (ED.) - The Book of Jubilees or The Little Genesis. Translated from the Editor's Ethiopic Text and Edited, with Introduction, Notes, and Indices.
T13193: CHARLESWORTH, JAMES H. (ED.) - The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments; Vol. 2: Expansions of the Old Testament and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works. 2 Vols.
T7367: QUMRAN --- CHARLESWORTH, JAMES H. (ED.), WITH HENRY W.L. RIETZ, ASSISTED BY MICHAEL T. DAVIS AND BRENT A. STRAWN. - The Dead Sea Scrolls: Rule of the Community. Photographic Multi-Language Edition.
T7449: CHARLESWORTH, JAMES H. - The Pseudepigrapha and Modern Research.
T7488: CHARLESWORTH, JAMES HAMILTON - The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament. Prolegomena for the Study of Christian Origins.: With the Preface to the New Edition Harrisburg, Trinity Press 1998.
T7845: CHARLESWORTH, JAMES H. - The Pseudepigrapha and Modern Research. With a Supplement. A reprint with supplement of the 1976 edition.
T8306: CHARLESWORTH, JAMES H. (ED.)/ BLISARD, FRANK X., SIKER, JEFFREY S. ASSISTANT EDITORS. - Jews and Christians. Exploring the Past, Present, and Future.
T8497: CHARLESWORTH, JAMES H. - The Pesharim and Qumran History. Chaos or Concensus? With Appendices by Lidija Novakovic.
T19520: CHARON, ANNIE / LESAGE, CLAIRE / NETCHINE, ÈVE (EDS.) - Le Livre entre le Commerce et l'Histoire des Idées. Les catalogues de libraires (XVe - XIXe siècle).
T19566: CHATELION COUNET, PATRICK JOHN EMILE - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, deconstructie en het Johannesevangelie. With a Summary.
T5097: CHATELION COUNET, PATRICK - John, A Postmodern Gospel. Introduction to Deconstructive Exegesis Applied to the Fourth Gospel.
T8142: CHAUCER, GEOFFREY - The Canterbury Tales. An illustrated selection rendered into modern English by Nevill Coghill.
K792: CHAUNU, PIERRE - Le temps des reformes. Histoire religieuse et système de civilisation. I. La crise de la Chrétienté 1250-1550; II. La Réforme protestante. 2 Vols.
K497: CHAUNU, PIERRE (RED.) - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk.: Nederlandse ed. S. Groenveld en S.B.J. Zilverberg.
T9425: CHAUNU, PIERRE (RED.)/GROENVELD, S, ZILVERBERG, S.B.J. (NED. ED.) - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk.
T8485: CHEON, SAMUEL - The Exodus Story in the Wisdom of Solomon. A Study in Biblical Interpretation. (Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series; 23)
T16353: CHESTERTON, G.K. - Heretics.
T16343: CHESTERTON, G.K. - The Everlasting Man.
T15724: CHILTON, BRUCE/ EVANS, CRAIG A. (EDS.) - Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of Current Research.
T5098: CHILTON, BRUCE - A Feast of Meanings.: Eucharistic Theologies from Jesus through Johannine Circles.
T206: CHOI, YOON-BAE - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn (with a summary in English) (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache) (avec un sommaire en Français)
T17826: CHRAPOV, NIKOLAJ, P. - Het geluk van het verloren leven. 1. Vader; 2. De vuurdoop; 3. Door lijden gelouterd.
T15948: CHRIST, KARL - Neue Profile der Alten Geschichte.
T12451: DOLET, E. --- CHRISTIE, RICHARD COPLEY - Étienne Dolet. The Martyr of the Renaissance 1508-1546. A Biography. New Edition, Revised and Corrected.
K1570: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Die Pomorskie Otvety als Denkmal der Anschauungen der russischen Altgläubigen gegen Ende des 1. Viertels des XVIII. Jahrhunderts.
T9740: CICERO, MARCUS TULLIUS - Opera Philosophica ex recensione J.A. Ernesti. Tom. I: Academicarum Questionum/ De Finibus Bonorum et Malorum; II; Tusculanarum Questionum/ De Legibus; III: De natura Deorum/ De Divinatione/ De Fato. 3 Vol.
T12673: AUGUSTINUS/ AGUSTÍN, SAN --- CILLERUELO, L./ ORTEGA, A., ET AL. (ED.) - Obras completas de San Agustín. Edicion bilingüe. XXXIX: Escritos varios (I): La immortalidad del alma.- La música.-La fe y el símbolo de los apóstoles.-La catequesis a principiantes.-La fe y las obras.-Sermón sobre la disciplina cristiana.-Sermón a los catecúmenos sobre el símbolo de los apóstoles. Introduccion, version y notas/ De immortalitate animae - De musica - De fide et symbolo - De catechizandis rudibus - De fide et operibus - Sermo de disciplina christiana - Sermo ad catechumenos de symbolo [Text in Latin and Spanish]
T17270: VERHEIJE VAN CITTERS, J. - Verhandelingen van Mr. J. Verheije van Citters. I. Over de Vroon-, Leen-, Hayman- en Vrijlanden in Zeeland; II. Over de Dijkagien van Walcheren; III. Over de Dijk- en Waterpenningen; IV. Over het Regt van Dijkvelling.
T2379: BERNARDUS VAN CLAIRVAUX - Sint Bernardus. Voordrachten gehouden aan de R.K. Universiteit te Nijmegen bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van zijn dood.
T13154: CLARK, ELIZABETH A. - Women in the Early Church.
T13265: CLARK, GILLIAN - Women in Late Antiquity. Pagan and Christian Life-styles.
T16001: CLARK, KELLY JAMES (ED.) - Philosophers Who Believe. The Spiritual Journeys of 11 Leading Thinkers.
T12470: BUGENHAGEN, JOH. --- CLAUS, HELMUT (ED.) - Johann Bugenhagen 1485-1558. Bestandsverzeichnis der Drucke und Handschriften.
T19732: CLEARY, JOHN J. / GURTLER, GARY M. (EDS.) - Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy. Volume XXII, 2006.
T12513: CLEMENCIC, RÉNÉ - Old Musical Instruments. Translated by David Hermges.
T19511: CLEMENS, THEO / OTTEN, WILLEMIEN / ROUWHORST, GERARD (RED.) - Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom.
T20428: CLERCQ, WILLEM DE --- CLERCQ, W. A. DE - Willem de Clercq (1795-1844)
T16133: CLEVE, FELIX M. - The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An Attempt to Reconstruct their Thoughts. 2 Vols.
T17196: CLINTON, TIM / HAWKINS, RON - The Quick-Reference Guide to Biblical Counseling. Personal and Emotional Issues.
T17112: CLINTON, TIM / TRENT, JOHN - The Quick-Reference Guide to Marriage and Family Counseling.
T16973: CLITEUR, P.B. / EECKHOUT, V. VAN DEN (RED.) - Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie.
T17861: CLITEUR, PAUL - God houdt niet van vrijzinnigheid. Verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004.
T7260: CLOETE, G.D. - Hemelse solidariteit. 'n Weg in die relasie tussen christologie en soteriologie in die Vierde Evangelie.
T13641: CLOGAN, PAUL M. - The Medieval Achilleid of Statius. Edited with Introduction, Variant Readings, and Glosses.
T13194: CLOKE, GILLIAN - 'This Female Man of God'. Women and spiritual power in the patristic age, AD 350-450.
T18078: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste Twaalftal Leerredenen. (Zoogenaamde Vrije Stoffen).
T6557: COCHLAEUS, JOANNES - Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis contrarius, in visitationem Saxonicam: per D.Ioan.Cochlaeum ante annos 44. aeditus.: Cum aliis quibusdam eiusdem materiae, quorum elenchum habes pagina tertia, sequente.
T16111: COCK, H. DE - Het Beest en de Roomsche afgoderij weer opnieuw verdedigd, doch ook weer opnieuw wedersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens hier en daar ook aangewezen de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet, ja, hoe deze hierin soms het Beest nog overtreft.
T13236: COCK, H. DE/ VELZEN, S. VAN, ET AL. - H. DE COCK, Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer/ Daarbij gebonden: F. VAN KOOIJ, Handleiding bij het onderwijs in de Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor catechetisch gebruik opgesteld, met een voorbericht van Dr. J.A. Gerth van Wijk/ Belijdenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, Overgezien in de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619; Met de voornaamste vroegere lezingen; uitgegeven door S. VAN VELZEN/ De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van S. VAN VELZEN/ Catechismus of Onderwijzing in de Christelijke Leer; Met teksten/ J.H. DONNER, Beknopt onderricht in de Bijbelsche Geschiedenis. Voor Catechisatieën/ Kort Begrip der Christelijke Religie.
T20411: COCK, H. DE - De Schaapskooi en andere brochures. Met o.a. Brief van en aan H.F. Kohlbrugge.
T4636: COENEN, LOTHAR / BEYREUTHER, ERICH / BIETENHARD, HANS (HRSG.) - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. 3 Bde.
T15300: OTTO VAN FREISING --- COHEN, A.E. - Otto van Freising als geschiedschrijver van zijn tijd. Rede.
T20339: JOSEPHUS, FLAVIUS --- COHEN, SHAYE J.D. - Josephus in Galilee and Rome. His Vita and Development as a Historian.
G1857: COHEN, ADOLF EMILE - De visie op Troje van de Westerse Middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
T4951: COHEN, JEFFREY M. - Horizons of Jewish Prayer.
T13136: COHN, GABRIËL H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
T15108: COHN, GABRIËL H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
T16520: COHN-SHERBOK, DAN - Biblical Hebrew for beginners.
T8131: PHILO ALEXANDRINUS --- COHN, L. (HRSGEB.) - Die Werke Philos von Alexandria. Erster Teil: Ueber die Weltschöpfung; Ueber Abraham; Ueber Joseph; Ueber das Leben Mosis; Ueber den Dekalog. Neudruck 1931.
G618: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
T4320: COLES, ELISA - Stellige en practicale verhandeling van Gods Souverainiteit, Mitsgaders andere wezentlyke stukken, daar uit afgeleid: Namelyk, van De Rechtveerdigheid Gods, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige Roeping en Volherding.: En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden Druk, vertaalt door D. de la Roche. Voorzien met drie aanpryzende Voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W.
T17045: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden. Toegevoegd: 9 redes van H. Colijn, o.a.: Toevende Dageraad (1920); Der Vaderen Erfdeel (1922); Rondom de Crisis (1923); Om de Bewaring van het Pand (1925); Wankelen noch Weifelen (1933). 10 vols.
G1171: COLIJN, H. - Saevis Tranquillis in Undis. Toelichting op het antirevolutionair beginselprogram.
T15866: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven. Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
T16937: COLIPCA, GABRIELA IULIANA - The Ways of the Novel: Or, the Quest for Verisimilitude in the Eighteenth-Century French and English Novel.
T16310: COLLI, GIORGIO - Die Geburt der Philosophie. Aus dem Italienischen von Reimar Klein. Mit einem Nachwort von Gianni Carchia und Reimar Klein.
T4069: COLLINS, ADELA YARBRO - Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian Apocalypticism.
T7222: COLLINS, R.F. - Studies on the First Letter to the Thessalonians.
T2731: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament.
T6442: COMAY, JOAN - Who's Who in the Old Testament together with the Apocrypha.
T9519: COMAY, JOAN - The Hebrew Kings.
T7695: COMBRINK, H.J.B. - Die diens van Jesus. 'n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45.
T19354: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via Lucis. De weg van het licht. Johannes Amos Comenius.
T13385: COMMODIANUS/ VICTORIUS, CLAUDIUS MARIUS - Commodiani Carmina. Cura et studio Iosephi Martin/ Claudii Marii Victorii Alethia. Cura et studio P.F. Hovingh
T16960: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des geloofs of toelichting op de benamingen van het zaligmakend geloof volgens de letters van het alfabet. Opnieuw bewerkt.
T19026: COMTE, AUGUSTE - Het positieve denken. Vertaling van Henriët Plantenga, inleiding en aantekeningen van J.M.M. Valk.
T9540: CONFESSION - The Three Forms of Unity (Belgic Confession, Heidelberg Catechism, Canons of Dort)
T8671: CONINCK, PIETER DE/ DIRKSE, PAUL; MET EEN BIJDR. VAN MARJET DERKS - Roomsch in Alles. Het rijke roomse leven 1900 - 1950. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te Utrecht 23 maart -30 juni 1996.
T12175: CONNER, KEVIN J./ MALMIN, KEN - Interpreting the Scriptures [A Textbook on How to Interpret the Bible]
T17513: CONNOLLY, R. HUGH - Didascalia Apostolorum. The Syriac Version Translated and Accompanied by the Verona Latin Fragments. With an Introduction and Notes.
Z214: CONRAD, J.F.W. - Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche Oeververdediging.
T17486: CONSTAS, NICHOLAS - Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity. Homilies 1-5, Text and Translations.
T2298: CONTENAU, GEORGES - Everyday Life in Babylon and Assyria.
T17099: CONZELMANN, HANS - The Theology of St Luke. Translated by Geoffrey Buswell.
T6346: CONZELMANN, H. / LINDEMANN, A. - Arbeitsbuch zum Neuen Testament.
T7806: CONZELMANN, HANS - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments.
T8068: CONZELMANN, HANS - Der erste Brief an die Korinther. Übersetzt und erklärt. 1. Auflage dieser Neuauslegung. (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 5. Abt. - 11. Aufl., 1. Auflage dieser Neuauslegung)
T17288: COOK, WILLIAM R. (ED.) - The Art of the Franciscan Order in Italy.
T8607: OUDERSLUYS, RICHARD C. --- COOK, JAMES I. (ED.) - Saved by Hope. Essays in Honor of Richard C. Oudersluys. With Contributions of H. Ridderbos, The Christology of the Fourth Gospel; L. Morris, Love in the Fourth Gospel; Lester J. Kuyper, Covenant and History in the Bible, a.o.. With a Bibliography of the Writings of Richard C. Oudersluys.
T4152: COOK, JOHANN - The Septuagint of Proverbs - Jewish and/or Hellenistic Proverbs? Concerning the Hellenistic Colouring of LXX Proverbs.
T6837: COOKE, G.A. - A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ezekiel.
T8301: LIEFDE, J. DE --- COOLSMA, S. - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J. de Liefde. II
T4402: COOPER, JOHN W. - Body, Soul, and Life Everlasting. Biblical Anthropology and the Monism-Dualism Debate.
T8509: COORNAERT, V. (ACC.) - Concordantiae Librorum Veteris et Novi Testamenti Domini nostri Jesu Christi iuxta Vulgatam editionem, iussu Sixti V, Pont. Max., recognitam ad usum praedicatorum.
T13158: COORNHERT, D.V. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
L1206: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste, vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch.: Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Prof. dr. B. Becker.
L1083: COORNHERT, DIERICK VOLCKERTSZ. - De Dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
T4554: COPP, DAVID / ZIMMERMAN, DAVID (ED.) - Morality, Reason and Truth. New Essays on the Foundations of Ethics.
T8459: COPPENS, J./ DEQUEKER, L. - Le Fils de l'homme et les Saints du Très-Haut en Daniel, VII, dans les Apocryphes et dans le Nouveau Testament. (Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia; Ser. III. Fasc. 23).
T8001: COPPENS, J. - Le Messianisme et sa Relève prophétique. Les anticipations vétérotestamentaires. Leur accomplissement en Jésus.
T13307: COQUEREL, ATHANASE (1795-1868, PASTEUR DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE PARIS) - Biographie sacrée. Seconde édition, revue et augmentée d'un Essai historique et critique sur les dates de la Bible.
T19512: CORDFUNKE, E.H.P. - Willem II, graaf van Holland en Roomskoning. Een zoektocht naar het koningsgraf in Middelburg. Met bijdragen van George J.R. Maat en Eveline Altena, Risha Smeding en Peter de Knijff.
T13460: WILHELMUS --- CORNELISSEN, ANTHONY J.M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
J3537: CORNER, CATRIEN - Om het recht
T12956: CORNFORD, F.M. - Voor en na Socrates. Geautoriseerde vertaling van Prof. Dr. J.H. Gunning Wz.
T16130: BARTH, KARL --- CORNU, DANIEL - Karl Barth und die Politik. Widerspruch und Freiheit.
T12921: RUUSBROEC, J. VAN --- CORSMIT, WARD - Jan van Ruusbroec. Een Stem uit het Zoniënwoud
T878: CORSTIUS, J. - Spreuken van onzen Heer Jezus Christus, in christelijke vertogen. Zijnde eene proeve van bijdragen tot de zede- en beoefeningsleer van het christendom.
T12438: CORVINUS, ANTONIUS (1501-1553) --- GEISENHOF, GEORG - Bibliotheca Corviniana. Eine bibliographische Studie.
K112: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES -- COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd. Mit einer Zusammenfassung.
T12380: COSTA, I. DA/ HASEBROEK, J.P., ET AL. - Bijbelsche Vrouwen. Dichterlijk Album. Vrouwen des Ouden Verbonds/ Vrouwen des Nieuwen Verbonds.
T16393: COSTA, ISAAC DA - Voorlezingen over de waarheid en waardij der Schriften van het Oude Testament. 2 dln.
T4726: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Opgetekend en medegedeeld door J.F. Schimsheimer. Eerste deel.
J3644: DE COSTER, CHARLES - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
T18070: COSTERUS, FLORENTIUS - Neerlandsch Vloek en Zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee Boet-predikatiën. Uitgebreid over Psalm 105:5 en gedaan op den 2en Jan. 1675.
T9643: (MOULIN, PIERRE DU/MOLINAEUS, 1568-1658)/ COTTON, P. - Brief, Dienende tot verclaringe vande leere der Vaderen Jesuijten, ghelijckformich den besluyten van t'Concilium van Constans: Ghestelt Aende Coninginne, Moeder des Conincx, Regente in Vranckrijck. Door Pater P. Cotton: Iesuijt, ordinaris Predicant van sijne Majesteyt: Metten Anti-Cotton Daer teghen Ghestelt/ Anti-Cotton Dat is Tegen-Cotton Oft Wederlegginghe vanden verclaringh-brief van Pater Cotton, etc. Te samen overgheset VVt de Fransche spraecke int Nederduytsch, nae de Originale daer van inde Fransche Tale vvtghegheven.
T13642: COULSON, JOHN (ED.) - Dictionnaire historique des saints. Édition française établie et complétée par Bernard Noël.
T14407: COUPRIE, H.C. - Met andere woorden... Onderzoek naar de verzoeningsgedachte in het Evangelie van Johannes. Een narratieve analyse [In other words... Atonement in Johannine Thinking. A narrative analysis. With a Summary and Conclusions]
T17676: COURTHIAL, PIERRE - Fondements pour l'avenir.
T12582: COURTZ, H./ DEKKER, J./ BRINK, G. VAN DEN (RED.) - Studiebijbel 11: Woordstudies en Concordantie: 1 a - 1009 gonia.
T2833: COUSLAND, J.R.C. - The Crowds in the Gospel of Matthew.
G1178: COX, B. - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600.
K940: MELANCHTHON --- COX, F.A. - The life of Philip Melancthon, comprising an account of the most important transactions of the Reformation.
T8017: CRAMER, N.A. (ED.) - De Reis van Jan van Mandeville, naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
T18002: CRAMER, RIE - Otje de Bas.
T20133: CRANE, NICHOLAS - Mercator. De man die de aarde in kaart bracht.
J7091: CREMER, J.J. - Overbetuwsche novellen.
G1179: CRÉTÉ, LILIANE - La vie quotidienne a la Rochelle au temps du Grand Siège 1627-1628.
T14745: CREUTZBERG, L.G.TH., PRED. TE HORSSEN - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
T13104: CROSS, F.L./ LIVINGSTONE, E.A. (ED.) - The Oxford Dictionary of the Christian Church. Third Edition.
T15237: ATHANASIUS --- CROSS, FRANK LESLIE (ED.) - De Incarnatione. An Edition of the Greek Text.
T4952: CROSS, FRANK MOORE - From Epic to Canon. History and Literature in Ancient Israel.
T8239: QUMRAN --- CROSS JR., FRANK MOORE - The Ancient Library of Qumrân And Modern Biblical Studies. The Haskell Lectures 1956 - 1957.
T7911: WILDER, AMOS NIVEN --- CROSSAN, JOHN D. - A Fragile Craft. The Work of Amos Niven Wilder.
K1062: CRUM-NIEUWLAND, Z. / HOFMAN, H.A./ MAURITZ / THIJSEN, D.J. (RED.) - 'k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
T13930: CRUVELLIER, JEAN MARC ETIENNE - L'exégèse de Romains 7 et le mouvement de Keswick.
T12440: CULLMANN, OSCAR - Die Christologie des Neuen Testaments.
T6822: CULLMANN, OSCAR - Jesus und die Revolutionären seiner Zeit.
T7150: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament.
T4364: CULPEPPER, R. ALAN (ED.) - Critical Readings of John 6.
T7651: CUMONT, FRANZ - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Nach der vierten französischen Auflage unter Zugrundelegung der Übersetzung Gehrichs bearbeitet von August Burckhardt-Brandenberg.
T20421: CUNNINGHAM, LOREN / HAMILTON, DAVID J. / ROGERS, JANICE - Waarom geen vrouwen? Een bijbelse studie over vrouwen in zending, kerkelijk werk en leidende posities.
T13831: TOSSANUS, DANIEL --- CUNO, FR. W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). I. Sein Leben und Wirken; II. Seine Schriften und Briefe. 2 vols in 1.
K1168: TOSSANUS, DANIEL --- CUNO, FR. W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). I. Teil. Sein Leben und Wirken; II. Teil. Seine Schriften und Briefe. 2 Vols.
K1389: JOHANNES HARTUNG --- CUNO, FR.W. - Johannes Hartung, Predikant en Licentiaat in de Wijsbegeerte en Zijn negen Ballingschappen. Levensschets van een Gereformeerd Predikant uit de dagen van den Dertigjarigen Oorlog.
T16036: CUPITT, DON - Philosophy's Own Religion.
T7108: DONKER CURTIUS, H.H. - Leerredenen. Eerste stuk - Tweede en laatste stuk.
T12267: CUSPINIANUS, JOHANNES (1473-1529) ---ANKWICZ-KLEEHOVEN, HANS - Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I.
T6707: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Engeland. 2 dln in 1 band.: Uit het Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten.
K946: MERLE D'AUBIGNE, J.H. - Geschiedenis der Kerkhervorming: voor het christelijk gezin bewerkt door J.G. Verhoeff.
T13143: RUUSBROEC --- WAUTIER D'AYGALLIERS, A. - Ruysbroeck l'admirable
T19697: D'ARBEZ - Die Slag by Bloedrivier. 'n Verhaal van die Stryd van die Boere in Natal en Vrystaat en die Vernietiging van Dingaan. [Afrikaanse bewerking van: Tussen Berg en Zee]
K947: MERLE D'AUBIGNE, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn. 6 dln. I.+ II. Genève en Frankrijk III. Frankrijk, Zwitzerland en Genève IV. Engeland, Genève, Frankrijk, Duitschland en Italië V. Engeland en Genève VI. Schotland, Zwitzerland en Genève.
T12201: POS, H.J. --- DAALDER, S./ NOORDEGRAAF, J. (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof.
T15193: DAAMEN, MARJAN / MEIJER, ALBERT - Catalogus van gedrukte Nederlandse gelegenheidsgedichten uit de zeventiende en achttiende eeuw in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
K322: DACHEUX, L. - Die Aeltesten Schriften Geilers von Kaysersberg.: XXI Artikel - Briefe - Todtenbüchlein - Beichtspiegel - Seelenheil - Sendtbrieff - Bilger.
T9369: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste Godgeleerden uit alle tijden. Tweede druk, bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn.. Eerste deel. Genesis - Deuteronomium.
T7320: DAHL, N.A. - Das Volk Gottes. Eine Untersuchung zum Kirchenbewusstsein des Urchristentums. Mit einem Vorwort zum Neudruck.
T7879: DAHL, NILS ALSTRUP - Jesus in the Memory of the Early Church. Essays.
J2681: DAHLBERG, MAURINE F. - Speel maar voor mij.: Vertaald door Josee Westrik.
T19603: DALE, STEPHEN FREDERIC - Indian merchants and Eurasian trade, 1600-1750.
T15358: JACOB VAN MAERLANT --- DALEN-OSKAM, KARINA VAN - Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. With a summary in English.
T13073: DALEN-OSKAM, KARINA VAN/ MOOIJAART, MARIJKE - Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu.
T6440: DALMAN, GUSTAF - Jesus - Jeshua. Studies in the Gospels.: Authorised Translation by the Rev. Paul P. Levertoff.
T7476: DALMAN, GUSTAF - Orte und Wege Jesu. Im Anhang: Die handschriftlichen Berichtigungen und Ergänzungen in dem Handexemplar Gustaf Dalmans. Zusammengestellt von Alfred Jepsen.
T7674: DALMAN, GUSTAF - Die Worte Jesu, mit Berücksichtigung des nachkanonischen jüdischen Schrifttums und der aramäischen Sprache. Band I: Einleitung und wichtige Begriffe. Mit Anhang: A. Das Vaterunser; B. Nachträge und Berichtigungen.
T12117: LASCO, JOHANNES A --- DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens, Deutschlands und Englands.
T17858: DAM, H.P. - Jesaja, de Redder komt. Bijbelstudie over Jesaja 40-66.
T13370: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
T255: DAMEN, CORNELIUS IGNATIUS - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
T15183: BENEDIKTUS --- DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
J6067: DAMEN, SUUS - De Boontjes krijgen logés
T14041: DAMME, JEAN-B. VAN - La constitution cistercienne de 1165 [Incl. the Latin Texts]
T13908: DAMSTEEGT, PIETER GERARDUS - Toward the Theology of Mission of the Seventh-Day Adventist Church. A Historical-Theological and Missiological Study of the Origins and Basic Structure of the Seventh-day Adventist Theology of Mission.
T12688: DAMSTEEGT, P. GERARD - Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission.
T13905: DANEEL, MARTHINUS LOUIS - The Background and Rise of Southern Shona Independent Churches.
T251: DANIEL, EVAN - The Prayer-Book; its History, Language and Contents
K1527: DIRC VAN DELF --- DANIËLS, L.M. FR. - Tafel van den Kersten Ghelove. 3 dln in 4 bdn.: I. Inleiding en registers; II. Winterstuc; III A en B. Somerstuc.Naar de handschriften uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien.
K1385: DANIËLS, F.A.M. - Meester Dirc van Delf zijn persoon en zijn werk.
T17374: DANIELS, L.M.FR. (ED.) - De Spieghel der Menscheliker Behoudenesse. De Middelnederlandse vertaling van het Speculum Humanae Salvationis. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. L.M.FR. Daniels.
T16986: CALVIJN, J. --- DANKBAAR, W.F. - Calvijn zijn weg en werk.
K1405: MIKRON, MARTEN --- DANKBAAR, W.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Derde deel: MARTEN MIKRON: Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tussen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door W.F. Dankbaar.
K286: DANKBAAR, W.F. -- - Gratias Agimus. Opstellen over Danken en Loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
K284: DANKBAAR, W.F. - Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen.
K283: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T6043: DANKERS, M. - Zielen waar Zijn vrees in woont.: Mensen rondom ds. J.C. Philpot.
T16158: BARTH, KARL --- DANTINE, WILHELM / LÜTHI, KURT (HRSG.) - Theologie zwischen Gestern und Morgen. Interpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths.
T12028: DARBY, J.N. (ED.) - La Sainte Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle édition.
T19551: DASBERG, LEA - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11. Jahrhundert.
T14210: DASTON, LORRAINE/ POMATA, GIANNA (EDS.) - The Faces of Nature in Enlightenment Europe [Contributions in English, German and French]
T17795: ASTERIUS OF AMASEA --- DATEMA, C. - Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, Introduction and Notes.
T4020: DAVENPORT, ANNE ASHLEY - Measure of a Different Greatness. The Intensive Infinite, 1250-1650.
T14132: DAVIDS, J.A. - De Orosio et sancto Augustino Priscillianistarum adversariis. Commentatio historica et philologica.
K1123: BEDA --- DAVIDSE, J. - Beda Venerabilis' interpretatie van de historische werkelijkheid. With a Summary: The Venerable Bede's Interpretation of Historical Reality.
G1181: DAVIDSON, PETER - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Coutries Printers' Devices of the Seventeenth Century.
T20065: DAVIDSON, IVOR J. - The Birth of the Church. From Jesus to Constantine, A.D. 30 - 312.
T7837: DAVIE, DONALD (ED.) - The New Oxford Book of Christian Verse. Chosen and edited by Donald Davie. (With an Introduction)
G181: DAVIES, C.S.L. - Peace, Print and Protestantism 1450-1558.
G1529: DAVIES, JONATHAN - Florence and its University during the Early Renaissance.
T8766: DAVIES, W.D./ FLUSSER, DAVID - W.D. Davies: Torah and Dogma: A Comment./ David Flusser: A New Sensitivity in Judaism and the Christian Message. Introduction by Krister Stendahl. Papers from the Colloquium on Judaism and Christianity held at Harvard Divinity School Oct. 17-20, 1966. (Reprint from the Harvard Theological Review, Vol. 61, no. 2 - April 1968).
T14918: DAVIES, W.D. - Christian Engagements with Judaism.
T7426: DODD, C.H. --- DAVIES, W.D./ DAUBE, D. (EDS.) - The Background of the New Testament and its Eschatology. Studies in Honour of Charles Harold Dodd.
T7843: DAVIES, W.D. - Paul and Rabbinic Judaism. Some Rabbinic Elements in Pauline Theology.
T8584: DAVIES, W.D. - Torah in the Messianic Age and/or the Age to Come. (Journal of Bibical Literature. Monograph Series, Vol. VII)
T9266: DAVIES, J.G. - The Early Christian Church.
T19395: THOMAS AQUINAS --- DAVIES, BRIAN - The Thought of Thomas Aquinas.
T12800: DAVILA, HENRICO CATERINO - Historia della Guerre Civili di Francia, Nella quale si contengono le operationi di quattro Rè: Francesco II. Carlo IX. Henrico III. & Henrico IIII. Cognominato il Grande.
T6744: DAVIS, JOHN J. - Biblical Numerology. A Basic Study of the Use of Numbers in the Bible.
T4126: DAWES, GREGORY W. - The Body in Question. Metaphor and Meaning in the Interpretation of Ephesians 5:21-33.
T16786: DEANESLY, MARGARET - A History of the Medieval Church 590-1500.
T2300: DÉAUT, ROGER LE /E.A. - The spirituality of Judaïsm.
T7789: DÉAUT, R. LE - Targum du Pentateuque. Traduction des deux recensions Palestiniennes complètes avec introduction, parallèles, notes et index. Tome I: Genèse.
K1529: DEBAENE, LUC. - De Nederlandse Volksboeken.: Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
T12207: DEBONGNIE, PIERRE - Jean Mombaer de Bruxelles Abbé de Livry: ses écrits et ses réformes.
T12612: DECAVELE, JOHAN - Gentenaars Stropdragers.
T13628: DECKER, J. DE - Vrijheidsbeperking en intellectueel leven in den Romeinschen keizertijd (tot A. 200) Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam 1942.
T19120: DECORTE, JOS - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken.
J3266: DECOSTER, F. - In den gebroken dorpel. Roman uit Vlaanderen.
T16997: DEDDENS, K. / DROST, M.K. - Balans van het oecumenisme [De oecumenische beweging getoetst bij het licht van de Bijbel]
T1439: DEDDENS, K. - Where Everything Points to Him. (On the Liturgy in the Reformed Tradition) Translated by Theodore Plantinga.
T1441: DEDDENS, K. / HOUWEN, R./ BOERSMA, TJ. / MUL, F. - Het nieuwe kerklied. Toelichting op Psalm 1 - 150 + Enige Gezangen van de Proefbundel uit het Gereformeerd Kerkboek. 3 dln. compl.
G1101: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis.
K733: DEDDENS, D. & VELDE, M. TE (RED.) - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
G688: DEDDENS, K., ET AL. - Om 't heilig huis. Gedenkboek Afscheiding en Doleantie te Amersfoort. 1837 - 1887 - 1962.
K1067: VRIJMAKING --- DEDDENS, D. - Uit de diepten. Verslagen van de Vrijmakingsvergadering en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944.
T17593: DEDDENS, K. - Antwoord op je doop. Een woord ter overdenking aan allen die Heilig Avondmaal gaan vieren.
D20013: VRIJMAKING --- DEDDENS, D. EN VELDE, M. TE (RED.) - Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994.
T9453: DEDDENS, K. - Op weg naar een nieuw Psalter. (Beknopte geschiedenis van de psalmberijming t.g.v. de verschijning van de nieuwe psalmberijming ('proefbundel'), vrijgegeven door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijg.), Kampen, 1975)
K1221: AFSCHEIDING --- DEDDENS, D. / KAMPHUIS, J. (RED.) - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
T1440: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van de ambtsdragers; Deel 2. Opstellen over de dienst van de gemeenteleden. 2 dln.
D20179: DEDDENS, K. - Zacharia s visioenen.
K1244: SCHILDER, K. --- DEE, J.J.C. - K. Schilder: zijn leven en werk. Deel I (1890-1934) With a Summary in English/ Mit einer Zusammenfassung.
K1219: SCHILDER, K. --- DEE, J.J.C. (SAMENST.) - Picturalia. Fotobiografie K. Schilder. Met een inleiding van dr. W.G. de Vries.
T3041: SCHILDER, K. --- DEE, J.J.C. - Een Schrift-geleerde aan het Woord. Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder. Ingeleid en toegelicht door Dr. J.J.C. Dee. 2 dln.
T4672: DEE, S.P. / SCHONEVELD, J. (RED. EN SAMENST.) - Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
J1213: DEES, NETTIE - Max krijgt een vriendje.
T16693: DEFOER, H.L.M. / ZIJP, R.P. - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834 - 1984.
T17363: DEFOER, H.L.M. (RED.) - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van Zending, Missie en Ontwikkelingssamenwerking.
T17944: DEGROOTE, GILBERT - Jan Pertcheval's Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium, en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
T8792: DEGROOTE, GILBERT - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
T13162: DEICHMANN, FRIEDRICH WILHELM - Einführung in die Christliche Archäologie.
T17263: DEINSE JR., A.J. VAN - Iets over de Subsidien van de achterliggende - ten behoeve der calamiteuse - Polders in Zeeland. Eene bijdrage tot de kennis van ons Nederlandsch Staatsregt.
T8119: DEISSLER, A./ VÖGTLE, A. (EDS.) - Neue Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung mit dem Kommentar der Jerusalemer Bibel. Neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe. Deutsch herausgegeben von Alfons Deissler und Anton Vögtle in Verbindung mit Johannes M. Nützel.
T14150: DEISSMANN, ADOLF - Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apostel Paulus [Erstausgabe]
T6018: DEISSMANN, ADOLF - Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze.
T6500: DEISSMANN, ADOLF - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt.
J2437: DEKEN, DAAN (=VRIES, ANNE DE) - Moeder Nelleke.
J2438: DEKEN, DAAN (= VRIES, ANNE DE) - Dikkie, Daan en Dorus.
T15403: BARTH, KARL --- DEKKER, W.L. - Getuige Israel. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik. Mit Zusammenfassung.
T15477: JAN VAN VLIET --- DEKKER, KEES - 'The Light under the Bushel'. Old Germanic Studies in the Low Countries and the Motivation and Methods of Jan van Vliet (1622-1666). Met een samenvatting.
T13037: DEKKER, G. - Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland.
T6833: KNIJFF, H.W. DE --- DEKKER, E./ BATENBURG, M.C./ STEENKS, D.H.J., E.A. (RED.) - Solidair en solide. In gesprek met H.W. de Knijff.: Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. H.W. de Knijff, hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
T16911: BUDDING, H.J. -- DEKKER, C. - Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland
T12220: DEKKER, G. / STOFFELS, H.C. - Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie.
J1218: DEKKER, MARG. - De kinderen van tante Eddie
T20486: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk.
T14778: DEKKER, W. - Concordantie op de nieuwe psalmberijming.
T16040: DEKKER, CEES, MEESTER, RONALD / WOUDENBERG, RENÉ VAN (RED.) - Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie.
T20404: DEKKER, T. - Wie een oor heeft... studies over brieven aan de zeven gemeenten.
T19362: DEKKER, JAAP - Zion's Rock-Solid Foundations. An Exegetical Study of the Zion Text in Isaiah 28:16.
T19156: DEL FABBRO, VANESSA - De weg naar huis.
G1183: DELAHAYE, ALBERT - Memoires van een archivaris.
T4122: PSEUDEPIGRAPHA --- DELCOR, MATHIAS (ED.) - Le Testament d'Abraham. Introduction, traduction du texte grec et commentaire de la recension grecque longue. Suivi de la traduction des Testaments d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'après les version orientales.
L1311: DELDEN, J. VAN - De Tale Kanaäns. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
T12315: DELDEN, J.A. VAN (RED.) - Schepping of evolutie? Argumenten voor en tegen de evolutieleer.
T15647: DELDEN, J. A. VAN - Schepping en wetenschap.
T4253: DELEHAYE, HIPPOLYTE - Sanctus. Essai sur le Culte des Saints dans l' Antiquité.
T12726: DELFGAAUW, BERNARD - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Dl. III: Plicht en geluk (De eerste doelstelling is een zo betrouwbaar en helder mogelijke uiteenzetting te geven van Kants ethiek. De tweede doelstelling is tegenover Kants' idealistische ethiek de grondlijnen aan te geven van een 'realistische' ethiek.)
T14307: HOEDEMAKER, PH.J. --- DELFGAAUW, G.J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijke-historische staatsopvatting [With a Summary in English]
T12727: DELFGAAUW, BERNARD - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Deel IV: Zoeken naar het vaste punt (In een tijd die door velen als anti- of post-metafysisch wordt gekwalificeerd slaagt de auteur erin de zin, de onontkoombaarheid en de actuele betekenis van de metafysica aan te tonen.)
T19268: DELHAAS, SIETH - Een protestantse non. Katharina von Bora.
K644: DELHAAS, SIET - Mevrouw Luther.
T8632: DELITZSCH, FRIEDRICH - Die grosse Täuschung. 2 Tle. Erster Teil: Kritische Betrachtungen zu den alttestamentlichen Berichten über Israels Eindringen in Kanaan, die Gottesoffenbarung vom Sinai und die Wirksamkeit der Propheten; Zweiter (Schluss-) Teil: Fortgesetzte kritische Betrachtungen zum Alten Testament, vornehmlich den Prophetenschriften und Psalmen, nebst Schlussfolgerungen. Neuausgabe. 2 Vols.
T14904: DELITZSCH, FRANZ - Biblischer Kommentar über die Psalmen. Fünfte überarbeitete Auflage, nach des Verfassers hinterlassenem Druckmanuskript herausgegeben von Friedrich Delitzsch.
T19422: EMERTON, JOHN --- DELL, KATHARINE J. / DAVIES, GRAHAM / KOH, YEE VON (EDS.) - Genesis, Isaiah and Psalms. A Festschrift to honour Professor John Emerton for his eightieth birthday.
T9046: DELLEMAN, TH,/ WIELENGA J.DZN, D.K./ WOELDERINK, J.G., ET AL. (RED.) - Homiletica/ Homiletica en Biblica. Jrg. 1 - 24, 1940 - 1965. 7 banden/ vols.
T15794: DELLING, GERHARD - Worship in the New Testament.
T7711: DELLING, GERHARD (HRSGEB.), IN VERBINDUNG MIT MALWINE MASER. - Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und intertestamentarischen Literatur 1900 - 1970. 2., überarbeitete und bis 1970 fortgeführte Auflage.
T7759: DELLING, GERHARD - Jüdische Lehre und Frömmigkeit in den Paralipomena Jeremiae.
K1207: GROOTE, GEERT --- DELPRAT, G.H.M. - Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw.
T8409: DELUMEAU, JEAN - Naissance et affirmation de la Réforme. (Nouvelle Clio, 32).
T13994: DELVAUX, PETER - Antiker Mythos und Zeitgeschehen. Sinnstruktur und Zeitbezüge in Gerhart Hauptmanns Atriden-Tetralogie.
T19407: DEMARÉE, R.J. / VEENHOF, K.R. (RED.) - Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 - 100 v. Chr.)
T8888: TYNDALE, WILLIAM --- DEMAUS, R. - William Tyndale. A Biography. A Contribution to The Early History of the English Bible. New Edition, Revised by Richard Lovett. With Portrait and Facsimiles.
T7092: DELOBEL, J. --- DENAUX, A. (ED.) - New Testament Textual Criticism and Exegesis. Festschrift J. Delobel.
T12471: DENCK, HANS (C. 1495-1527) --- BARING, GEORG - Schriften. 1. Teil: Bibliographie.
T6741: DENIS, ALBERT-MARIE AVEC LA COLLABORATION D'YVONNE JANSSENS ET LE CONCOURS DU CETEDOC. - Concordance Grecque des Pseudépigraphes d'Ancien Testament. Concordance, Corpus des textes, Indices.
T7011: DENIS O.P., ALBERT-MARIE, ET COLLABORATEURS, AVEC LE CONCOURS DE JEAN-CLAUDE HAELEWYCK. - Introduction à la littérature religieuse Judéo-Hellénistique. 2 Tomes (Pseudépigraphes de l' Ancien Testament)
T7090: DENIS, ALBERT-MARIE - Introduction aux Pseudépigraphes Grecs d'Ancien Testament.
T7732: DENIS, ALBERT-MARIE - Concordance de l'Apocalypse Greque de Baruch.: Avec la collaboration de Yvonne Janssens.
T7931: DENIS, ALBERT-MARIE - Les thèmes de Connaissance dans le Document de Damas. Studia Hellenistica; 15.
T1683: DENZINGER, HENR. & UMBERG, IOH. B. - Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum.
K291: DENZLER, GEORG/ ANDRESEN, CARL - Wörterbuch der Kirchengeschichte.
K1314: HOFFMAN, MELCHIOR --- DEPPERMANN, KLAUS - Melchior Hoffman. Social Unrest and Apocalyptic Visions in the Age of Reformation.: Translated by Malcolm Wren. Edited by Benjamin Drewery.
T9944: DERKSE, WIL - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.
T1123: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
T17330: DESCARTES, RENÉ - Over de methode. Inleiding over de methode: hoe zijn verstand goed te gebruiken en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen. Vertaling en inleiding van Th. Verbeek.
T4836: DESCARTES, RENÉ - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Utrecht. Een onbekende Descartes-tekst.: Getranscribeerd, geannoteerd en ingeleid door Erik-Jan Bos.
T17161: DESCARTES, RENÉ - Geometrie. Deutsch herausgegeben von Ludwig Schlesinger.
T20013: PASCAL --- DESCOTES, DOMINIQUE - Pascal. Wiskundige van God. Wetenschappelijke biografie.
T12246: DESMOND, WILLIAM - Het tragische en het komische. Vertaling Ineke van der Burg.
D20084: ZUURMOND, R. --- DEURLO, K.A. / DIEBNER, B.J. (HRSG.) - YHWH - Kyrios - Antitheism or The Power of the Word. Festschrift für Rochus Zuurmond anlässlich seiner Emeritierung am 26. Januar 1996.
T4926: DAALEN, ALEIDA G. VAN --- DEURLOO, K.A. / HOOGEWOUD, F.J. (RED.) - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel. Voor Dr. Aleida G. van Daalen.
T20353: DEURSEN, A. TH. VAN - In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp ontmoet de wereld 1940-2005.
T13966: DEURSEN, A.TH. VAN - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. I. Het dagelijks brood; II. Volkskultuur; III. Volk en overheid; IV. Hel en hemel. 4 dln.
G1728: DEURSEN, A. TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005.
T13803: DEURSEN, A.TH. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
T13470: DEURSEN, A.TH. VAN - Maurits van Nassau 1567-1625. De winnaar die faalde.
T19786: DEURSEN, A.TH. VAN - De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving.
T20526: DEURSEN, F. VAN - Esther.
T20461: DEURSEN, A. TH. VAN - In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp ontmoet de wereld 1940-2005.
T16106: DEURSEN, A. VAN - De bijbelse landen in kaart en beeld. Geïllustreerde schoolatlas voor bijbelse geschiedenis. Met een alfabetisch register van namen.
T2304: DEURSEN, A. VAN - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het Midden-Oosten.
T6899: DEURSEN, A. VAN - Bijbels beeldwoordenboek.
T20249: DEURSEN, A. TH. VAN - Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt.
T17250: DEVRIES, SIMON J. - Yesterday, Today and Tomorrow. Time and History in the Old Testament.
T8521: DEVRIES, SIMON J. - Yesterday, Today and Tomorrow. Time and History in the Old Testament.
T14287: DEXTER, HENRY MARTYN/ DEXTER, MORTON - The England and Holland of the Pilgrims.
T15900: DIBELIUS, OTTO - Die werdende Kirche. Eine Einführung in die Apostelgeschichte.
T15945: DIBELIUS, MARTIN - Der Brief des Jakobus. Mit Ergänzungsheft.
T6690: DIBELIUS, MARTIN - Die Formgeschichte des Evangeliums.: Unveränderter Nachdruck der 5. Aufl.1966 mit einem Nachtrag von Gerhard Iber herausgegeben von Günther Bornkamm.
T7342: DIBELIUS, MARTIN - Die Formgeschichte des Evangeliums.
T7912: DIBELIUS, MARTIN - An die Kolosser, Epheser. An Philemon. Dritte Auflage neu bearbeitet von Heinrich Greeven. Handbuch zum Neuen Testament; 12.
T7919: DIBELIUS, MARTIN - Die Pastoralbriefe. Dritte Auflage, neu bearbeitet von Prof. H. Conzelmann. Handbuch zum Neuen Testament; 13.
T8067: DIBELIUS, MARTIN - Der Brief des Jakobus erklärt. 11. Auflage. Herausgegeben und ergänzt von Heinrich Greeven. (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 15. Abt - 11. Aufl.)
D20091: DICOU, BERT - Jakob en Esau, Israël en Edom. Israël tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieën over Edom. With a Summary.
T12431: DIEPENHORST, I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
G309: GROEN VAN PRINSTERER -- DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer.
K293: DIEPENHORST, I.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat.
T19322: DIERICK, G.P.A. - Draait de aarde om de hemel? De verhouding wetenschap-geloof, belicht aan de hand van eigentijdse Nederlandse en Vlaamse auteurs. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. With a Summary.
T17498: DIETERICH, ALBRECHT - Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten Petrusapokalypse.
T2306: DIETRICH, MANFRIED - Neue Palästinisch Punktierte Bibelfragmente. Veröffentlicht und auf Text und Punktation hin untersucht.
T8531: DIETRICH, WALTER - Israel und Kanaan. Vom Ringen zweier Gesellschaftssysteme. (Stuttgarter Bibelstudien; 94)
T13555: HERODOTUS --- DIETSCH, HENR. RUDOLPH (ED.) - Historiarum libri IX. Editio altera curavit curatamque emendavit H. Kallenberg. 2 Vol.
T17479: DIETZ, FEIKE - Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek. With a Summary.
T15313: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-Christelijke Ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
T20373: DIJCK, W.J.D. VAN - Selcart. Verhaal uit de tijd der vervolging (1568)
T18050: DIJCK, W.J.D. VAN - Naar zee! Een verhaal voor onze jongens 1648-1651.
T6272: DIJK, K. - Over de laatste dingen. I. Tussen sterven en opstanding; II. Het einde der eeuwen; III. De toekomst van Christus. 3 dln.
T14692: DIJK, JAC. VAN - U zij de Glorie [14 preken]
T892: DIJK, K. - Het profetische woord. (De leer der inspiratie).
K298: DOLEANTIE --- DIJK, K./ FERNHOUT, K./ HEPP, V./ KAAJAN, H./ KUYPER, H.H./ RULLMANN, J.C./ RUTGERS, V.H., ET AL. - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der Doleantie.
T8851: DIJK, HANS VAN/ WACKERS, PAUL (RED.) - Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw.
T9819: DIJK, K. - De Doleantie te 's-Gravenhage.
T15142: DIJK, ANNETTE VAN - 'Welk een ketter is die vrouw geweest!' De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie.
T15168: WILLEM III --- DIJK, M. VAN - Willem III, de Koning-Stadhouder. Een held door God gezonden om Europa te richten.
D20101: DIJK, H.J. VAN - Ezekiel's Prophecy on Tyre. [Ez. 26,1 - 28,19]. A new Approach.
T20152: DIJK, K. / WIELENGA, B. (RED.) - Menigerlei genade. Wekelijksche Predikatiën. Jaargang 26.
K1692: DIJK, D. VAN - Hoe het vroeger was./ Hoe het geworden is. 2 dln.
T1172: DIJK, J. - Abraham, onze vader.
T12225: BARTH, KARL --- DIJK, M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth.
T14970: DIJK, D. VAN / VRIES, W.G. DE - De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw. (Rondom de zaak-Ds. A. v.d. Ziel).
T1703: DIJK, K. - Om 't eeuwig welbehagen. (De leer der praedestinatie.)
T1707: DIJK, K. - Van eeuwigheid verkoren. De belijdenis der praedestinatie.
T894: DIJK, K. - De voorzienigheid Gods.
T17145: DIJK, IS. VAN - Gezamenlijke Geschriften. 6 delen compleet.
T13870: MÜNTZER, THOMAS --- DIJKHUIZEN, SIETZO - Rebel onder de regenboog. Roman [over Thomas Müntzer]
T15249: LACTANTIUS --- ROOIJEN-DIJKMAN, H.W.A. VAN - De vita Beata. Het zevende boek van de Divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. Avec un résumé en français.
T2674: LACTANTIUS --- ROOIJEN-DIJKMAN, H.W.A. VAN - De Vita Beata. Het zevende boek van de Divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. Avec un résumé en français.
T20594: DIJKMEIJER, JOLANDA - Je mag er zijn, Marlies.
J3487: DIJKMEIJER, JOLANDA - Verzwegen verleden.
T17562: DIJKSTRA, M. - Ezechiël II. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
D20066: DIJKSTRA, M. - Gods voorstelling. Predikatieve expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja. [Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica]
T10073: DIJKSTRA, R. - De aangevochtene en wat hij niet verstond. Zestien preeken over het boek Job. Bundel I en II. 2 dln.
T13255: DILLOO, F.W.J. - De lofzang van den koning Hiskia. Drie leerredenen over Jesaja 38, vs. 10-20.
T20427: DIMANT, DEVORAH / RAPPAPORT, URIEL (EDS.) - The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research.
T4744: QUMRAN --- DIMANT, DEVORAH / SCHIFFMAN, LAWRENCE H. (ED.) - Time to Prepare the Way in the Wilderniss. Papers on the Qumran Scrolls by Fellows of the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University, Jerusalem, 1989-1990.
T6224: QUMRAN --- DIMANT, DEVORAH / RAPPAPORT, URIEL (ED.) - The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research.
T19415: DINGEMANS, G.D.J. - De tijd van de verborgen God. Verkenningen en Reflecties.
T6884: DINGEMANS, G.D.J. - Wetmatigheid en wonder. Een hermeneutisch-theologische studie over de verhouding van geloof en natuurwetenschappen.
D20077: DIRKSEN, P.B. - The Transmission of the Text in the Peshitta Manuscripts of the Book of Judges.
T15490: DIRVEN, L.A. - Palmyrenes in Dura-Europos. A Study of Religious Interaction in Roman Syria. Met een samenvatting.
L1094: DIS, L.M. / ERNÉ, B.H. - De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. Deel I: Tekst. (Niet verder verschenen)
L1179: DIS, L.M. VAN - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
L1225: DIS, L.M. VAN / ERNÉ, B.H. - De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. Deel I: Tekst (Niet verder verschenen).
T12439: CONTARINI, G. --- DITTRICH, FRANZ - Gasparo Contarini 1483-1542. Eine Monographie.
K294: DIX, DOM GREGORY - Jew and Greek. A study in the Primitive Church.
T17640: DOBSCHINER, JOHANNA-RUTH - Te mogen léven! Een Nederlandse Jodin verteld haar geschiedenis.
T18036: PLATO --- DODDS, E.R. - Gorgias. A Revised Text with Introduction and Commentary by E.R. Dodds. Text in Greek and English.
T2902: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God / De leer van God.
T4265: DOEDES, J.I. --- - Collection of Rariora consisting of Printed Books and Manuscripts, Portraits and Historical Plates from the Library of the late Dr. J.I.Doedes. Chiefly Religion and Theology.
T14599: DOEKES, L. / FRANCKE, JOH. - Erfgenamen der Belofte.
T9710: DOEKES, L./ LOK, P. - Doop en Adoptie. Met: Advies van door de Generale Synode (GKv) te Rotterdam-Delfshaven (1964) benoemde deputaten: Behoren wettig geadopteerde kinderen gedoopt te wezen?
T2939: DOEKES, L. - Der Heilige. Quados und Hagios in der reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts.
T20432: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de Gereformeerde symboliek.
T20497: DOEL, H.W. VAN DEN / MOUT, M.E.H.N. (RED.) - Van Muller tot Wesseling. Honderdnegentien jaar Algemene Geschiedenis in Leiden.
T12699: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
T20215: DOES, J.C. VAN DER - Het bloedkoralen halssnoer.
K104: AFSCHEIDING --- DOES, J.C. VAN DER - De Afscheiding in haar wording en beginperiode.
K1273: DOES, J.C. VAN DER - Kruisgezinden en Separatisten.
T13036: DOLEANTIE --- DOES, J.C. VAN DER - De Doleantie in haar wording en beginperiode
T12490: DOESSCHATE, G. TEN - Perspective. Fundamentals, Controversials, History.
T4740: DOGNIEZ, CÉCILE - Bibliography of the Septuagint. Bibliographie de la Septante. (1970-1993): Avec une préface de Pierre-Maurice Bogaert.
T14790: DOLDER-DE WIT, HENNY VAN - Zonen van 't zelfde huis. De geschiedenis van de 'Nederlandsche Hervormde Vereniging Calvijn' en haar verhouding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde Gemeente (1899-1960) Met een nabeschouwing door dr. C. Graafland.
Z161: DON, PETER (SAM.) - Kunstreisboek Zeeland.
T6207: DONDORP, A. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn.
T9697: DONGA, HARRY/ DIJK, PIETER VAN (RED.) - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
T1410: DONGEN, J.C.VAN - Vervreemding en dienst. Verkenning van een Diaconia Alienatorum.
T20117: DOORNENBAL, J.T. --- DONKERSTEEG, JEANNETTE - Die heimwee hebben komen Thuis. Het leven van ds. J.T. Doornenbal.
G194: DONNER, A.M. - Wie maakt de geschiedenis? [Kuyper-voordrachten]
T12694: DONNER, H. - Herrschergestalten in Israel.
K300: DOOREN, G. VAN - …en wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd. [Vrijmaking te Wezep - 1945] 2 dln.
K540: DOOREN, J.P. VAN (RED.) - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
T19704: DOORNBOS, H. / FIJTER, G. DE - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
T20473: DOORNENBAL, J.T. - Dingen die haast geschieden moeten. Bijbellezingen over de Openbaring van Johannes.
T19306: DOORNENBAL, J.T. - Reisbeschrijvingen. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door Lulof Dalhuisen.
T17823: FRANCISCUS VAN ASSISI --- DOORNIK, N.G. VAN - Franciscus van Assisi. Een profeet voor onze tijd.
T12878: DOORNINCK, J.I. VAN/ KEMPENAER, A. DE - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters; Deel II: Naamlooze geschriften. Met Vervolg. 3 dln in 1 band.
T15682: DOOYEWEERD, HERMAN (RED. - 1976) - Philosophia Reformata. Orgaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. 1968 - 1990, Jrg. 33 - 55. Met Registers op de Jaargangen I - XXXV (1936-1971). 44 afleveringen.
T7509: DOOYEWEERD, H. - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief.: Bewerkt door Mr. J.A. Oosterhoff.
G1562: DOP, JAN ALBERT - Eliza's Knights: Soldiers, Poets, and Puritans in the Netherlands, 1572-1586.
T7786: DORAN, R. - Temple Propaganda: The Purpose and Character of 2 Maccabees.
T19404: ORIGENES --- DORIVAL, GILLES / BOULLUEC, ALAIN LE (EDS.) - Origeniana Sexta. Origène et la Bible / Origen and the Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum Chantilly, 30 août - 3 septembre 1993.
D20108: DORP, J. VAN - Josia. De voorstelling van zijn koningschap in II Koningen 22 - 23. With a Summary.
G1496: DORREN, C.J.O. - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.: Voorzien van een woord vooraf van Generaal Majoor H.F.J.M.A. Von Frytag Drabbe.
G1483: DORSTEN, J.A. VAN - The Anglo-Dutch Renaissance. Seven Essays.: Edited by J. van den Berg and A. Hamilton. With contributions by A.G.H.Bachrach - Roy Strong.
K938: MAROT, CLÉMENT --- DOUEN, O. - Clément Marot et Le Psautier Huguenot, étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant Les Mélodies primitives des Psaumes et des spécimens d'harmonie: De Clément Jannequin, Bourgeois, J. Louis, Jambe-de-Fer, Goudimel, Grassot, Sureau, Servin, Roland de Lattre, Claudin le Jeune, Mareschall, Sweelinck, Stobée, etc.
T12101: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The New International Dictionary of the Christian Church. Revised Edition.
T2100: DOUMA, J. - Voorbeeld of gebod? Enkele opmerkingen over het schriftberoep in de ethiek.
T1693: DOUMA, J. - Herinnering en verwachting. Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de Gereformeerde Kerken.
T6987: DOUMA, J. - De onmisbaarheid van de personele ethiek. Inaugurele rede Theol. Univ. Kampen (Broederweg)
K1021: SCHILDER, K. --- DOUMA, J. / TRIMP, C. / VELING, K. (RED.) - K. Schilder. Aspecten van zijn werk.
T12515: DOUMA, J. - Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek [ed. 2004]
T15334: DOUMA, JOCHEM REIN - Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces.
T20380: DOUMA, J. - Christelijke ethiek. Capita Selecta I, II, III. 3 dln.
T399: KAMPHUIS, J. --- DOUMA, J./ LETTINGA, J.P./ TRIMP, C. (RED.) - Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 9 april 1984 [Met bibliografie]
T4780: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder? Ontwikkelingen in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt).
T15634: DOUMA, J. - Abortus. Ethische Bezinning, dl. 8.
T15637: DOUMA, J. - Rondom de dood. Ethische Bezinning, 10.
T15639: DOUMA, J. - Moreel beraad. Lessen ethiek. Samengesteld door A.C. Breen.
T4858: DOUMA, J. - De koningen van Juda.: Met een inleidend woord van A.W.F.Idenburg.
T4860: DOUMA, J. - Het woord des geloofs. Zeven preeken.
T8876: DOWLEY, TIM - De grote Kruistocht. Nederlandse bewerking: Dr. G. Bos/ Ds. J.J. Poort. (Kijk- en leesboek over 20 eeuwen kerkgeschiedenis)
T13357: DOWNING, F. GERALD - Cynics and Christian Origins
T4779: IERSEL, BAS VAN --- DRAISMA, SIPKE (ED.) - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel.
K727: AFSCHEIDING --- DRAYER, M / SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - In trouw gescheiden.
T13626: DREES, WILLEM B. - Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst, zedekunde en encyclopedie der godgeleerdheid, aan de Universiteit Leiden op dinsdag 4 juni 2002.
T17211: DREHSEN, VOLKER / ENGEMANN, WILFRIED / GRÄB, WILHELM / RÖSSLER, DIETRICH / ROESSLER, ROMAN (HRSG.) - Predigtstudien für das Kirchenjahr 2006/2007. Perikopenreihe V - Zweiter Halbband.
T8194: DRESSEL, ALBERTUS RUD. MAX. - Patrum Apostolicorum Opera. Textum ad fidem codicum et Graecorum et Latinorum, ineditorum copia insignium, adhibitis praestantissimis editionibus, recensuit atque emendavit, notis illustravit, versione Latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxit. Accedit Hermae Pastor ex fragmentis Graecis Lipsiensibus, instituta quaestione de vero eius textus fonte, auctore Constantino Tischendorf.
T20467: DREWERMANN, EUGEN - Stil van God spreken. Overpeinzingen.
T5065: DREWERMANN, EUGEN - Tiefenpsychologie und Exegese. 2 Bde.: Band I: Die Wahrheit der Formen. Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende. Band II: Die Wahrheit der Werke und der Worte. Wunder, Vision, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis.
T7065: DREWERMANN, EUGEN - Is er hoop voor het geloof? Over de betekenis van religie in onze tijd.
T20510: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal.
L1178: WILHELMUS --- DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
T13454: WILHELMUS --- DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie [Proefschrift]
G1840: DREWES, J. / E.A. (RED.) - Glans en glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens.
T14466: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden. Inaugurele rede Univ. Leiden
G1736: DRIEL, L. VAN/ STEKETEE, A. - Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire.
T15406: EERDMANS, B.D. --- DRIEL, C.M. VAN - Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948).
T2156: DRIEL, L. VAN - De gereformeerde gezindte tussen Verlichting en Godsverduistering.
T2202: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
T6609: DRIEST, A.H. - Efeze
T20201: DRIJVERS, H.J.W. (ED.) - Old-Syriac (Edessean) Inscriptions. With an Introduction, Indices and a Glossary by H.J.W. Drijvers.
G1485: DRIJVERS, JAN WILLEM / MACDONALD, ALASDAIR A. (ED.) - Centres of learning. Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East.
T13123: DRIJVERS, HAN J.W./ DRIJVERS, JAN WILLEM - The Finding of the True Cross. The Judas Kyriakos Legend in Syriac. Introduction, text and translation.
T6967: BARDESANES --- DRIJVERS, H.J.W. - Bardaisan of Edessa.
T8973: DRIJVERS, PIUS/ HAWINKELS, PÉ - Job.
T17249: DRIMMELEN, WIM VAN / LEERINTVELD, AD / VERMEULEN, THEO / WOLF, CLEMENS DE (EDS.) - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T211: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament
T2936: DRONKERT, K. - Het huwelijk in het Oude Testament.
T4995: DRONKERT, K. - Gids voor het Oude Testament. 2 dln in 1 band.
T6332: DRORY, RINA - Models and Contacts.: Arabic Literature and its Impact on Medieval Jewish Culture.
T19249: PAAUWE, J.P. --- DROS, LODEWIJK / SJOER, NICO - Als een eenzame mus. Leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe.
T20188: HOMEROS --- DROS, IMME (VERT.) - Odysseia, de reizen van Odysseus.
J6055: DROST-BROUWER, ALI C. - Heiltje Maria.
A314: DROSTE, FLIP G. - De aanslag op Amsterdam. Een kroniek uit de jaren 1534-1535.
J3380: DUBBELBOER, B. - Geheim verzet.
D20146: DUBBINK, J. - Waar is de Heer? Dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia. (Mit Zusammenfassung)
T16888: DUBIEZ, F.J. - Op de grens van humanisme en hervorming.: De betekenis van de boekdrukkunst te Amsterdam in een bewogen tijd 1506-1578.
K1024: COSTA, I. DA/CLERCQ, W. DE -- DUBOIS, O.W. - Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de Clercq (1820-1844).
T13800: BERNARDUS --- DUBY, GEORGES - Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser.
T14300: DUBY, GEORGES - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst. : Uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers.
G203: DUBY, GEORGES - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225
G1209: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420.
G204: DUBY, GEORGES - The Knight, the Lady and the Priest. The Making of Modern Marriage in Medieval France.
K1599: BERNARDUS --- DUBY, G. - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst.: Uit het Frans vertaald door Renée de Roo - Raymakers.
T20134: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980 - 1420.
G1198: CAMISARDS --- DUCASSE, ANDRÉ - La guerre des Camisards. La résistance huguenote sous Louis XIV.
T15471: DUDINK, A.C. - Christianity in Late Ming China. Five Studies. Met een samenvatting.
T13614: VERGILIUS --- DUDLEY, D.R. (ED.) - Virgil. Chapters by Michael Ayrton, Brooks Otis, A.J. Gossage, J.H. Whitfield, W.F. Jackson Knight, R.D. Williams, A.G. McKay, D.E.W. Wormell.
T1699: DUGMORE, C.W. - The influence of the Synagogue upon the Divine Office.
G1801: DUIJNSTEE, FR. X. P. D. - 's Pausen Primaat in de latere middeleeuwen en de aegidiaansche school. Naar authentieke bronnen bewerkt. 2 dln.: I. Philips de Schoone; II Clemens V en Philips de Schoone.
T19093: DUIJVENBODE, G. VAN - De witte kerk aan zee. Geschiedenis van de Oude Kerk te Katwijk aan Zee.
T17592: DUIJX, TOIN / LINDERS, JOKE - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
T17709: DUIN, M. VAN DER - 1830 - Een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
T212: DUIN, C. VAN - Zal het stof U loven?: Weerlegging van de individualistische uitleg van woorden voor dood en onderwereld in de psalmen
J5029: DUINEN, SJ. VAN - Ga niet alleen, Rianne.
J1166: DUINEN, SJ. VAN - De geheime hut.
J2187: DUINEN, SJ. VAN - Om nooit te vergeten.
J8000: DUINEN, SJ. VAN - Wat doe je nu weer, Martijn?
T17380: DUINEN, SJ. VAN - Wie had dat kunnen denken?
J5076: DUINEN, SJ. VAN - Een Vader der wezen.
J5090: DUINEN, SJ. VAN - Martijn van tien hoog.
J5089: DUINEN, SJ. VAN - Zeg het toch, Hanneke!
T20238: HENDRIK VAN ZUTPHEN --- DUINEN, H.A. VAN - Hendrik van Zutphen (1489-1524) prior - reformator - martelaar.
T18083: DUINEN, SJ. VAN - Elske van de orgeldraaier.
J5030: DUINEN, SJ. VAN - Mijn flinke Marinda.
J2761: DUINEN, SJ. VAN - Toch komt het goed, Rianne.
T18081: DUINEN, SJ. VAN - Elske, waarheen?
K1056: VOETIUS --- DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. Met een inleiding van Dr. A. de Groot. 4 dln.
T12721: DULIEU, JEAN - Francesco. Het leven van Franciscus van Assisi
T19402: BARTH, KARL --- DULK, MAARTEN DEN - Heren van de praxis. Karl Barth en de praktische theologie.
T20068: DULK, MAARTEN DEN - Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes.
T12067: BARTH, KARL --- DULK, M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen/ '........Like two people speaking'. A way of reading Karl Barth's doctrine of sanctification. With a Summary in English. Diss./ Thesis
T20060: DULK, MAARTEN DEN (RED.) - De Bergrede. Steunpunt van de vrijheid.
T19337: FALCK, I.W. --- DULM, FRITS VAN - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden.
T16247: DUMMETT, MICHAEL - Truth and other Enigmas.
T19639: AELRED DE RIEVAULX --- DUMONT, CHARLES (FESTSCHRIFT) - Aelred de Rievaulx et le Miroir de la Charité. Journées d'Études - Abbaye de Scourmont (5-9 octobre 1992) Hommage au Père Charles Dumont.
T19290: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
T8241: DUPONT, J. (ED.) - Jésus aux origines de la christologie. With the Notes Additionnelles of the 1989 edition.
T6827: DUPUIS, H.M. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
T16003: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
T269: DURAND, J.J.F. - Una Sancta Catholica in sendingperspektief. 'n Analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending.
G1668: PERRENOT, A. --- DURME, M. VAN - Antoon Perrenot. Bisschop van Atrecht, Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel V en van Filips II (1517-1586).
T19590: DÛSEK, JAN - Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C.
T13378: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Vijftien studies over vroegmoderne Nederlandse literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002. Met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks.
T15374: DUSSEN, W.J. VAN DER - History as a Science Collingwood's Philosophy of History.
T9313: DUTRIPON, F.P. - Concordantiae Bibliorum Sacrorum Vulgatae editionis, ad recognitionem jussu Sixti V. Pontif. Max. Bibliis adhibitam; recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque millibus versiculis auctae insuper et notis historicis, geographicis, chronicis locupletatae.
T4180: DWYER, PHILIP - Sense and Subjectivity. A Study of Wittgenstein and Merleau-Ponty.
T4348: DYCK, JONATHAN E. - The Theocratic Ideology of the Chronicler.
T19462: DYK, JANET / PEURSEN, WIDO VAN (EDS.) - Foundations for Syriac Lexicography III. Colloquia of the International Syriac Language Project.
T19715: DYKE, DANIËL - De bekering. In nieuwe spelling overgebracht door J. van der Haar.
T12343: BAARSLAG DZN., D.J. - Gelijkenissen des Heeren toegelicht. 2 dln.
T17118: EBELING, GERHARD - Die Wahrheit des Evangeliums. Eine Lesehilfe zum Galaterbrief.
T16146: EBELING, GERHARD - Dogmatik des christlichen Glaubens. I. Prolegomena. Erster Teil: Der Glaube an Gott den Schöpfer der Welt; II. Zweiter Teil: Der Glaube an Gott den Versöhner der Welt; III. Dritter Teil: Der Glaube an Gott den Vollender der Welt. Register. 3 Vols.
T7956: BULTMANN, RUDOLF --- EBELING, GERHARD - Theologie und Verkündigung. Ein Gespräch mit Rudolf Bultmann. Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie; I.
K1374: EBERL, IMMO - Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens.
G1845: EBERLEIN, JOHANN KONRAD - Miniatur und Arbeit. Das Medium Buchmalerei.
T12489: EBERLIN VON GÜNZBURG, J. (C. 1470-1533) --- RIGGENBACH, BERNHARD - Johann Eberlin von Günzburg und sein Reformprogramm. Ein Beitrag zur Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts.
T17107: ECHINGER-MAURACH, CLAUDIA - Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal. Band I: Text; Band II: Bildband. 2 Vols.
T17278: CNT --- ECK, JOHN VAN - Handelingen. De wereld in het geding. Commentaar op het Nieuwe Testament.
G1097: ECK, TON VAN / KLER, HERMAN DE - Orgelkunst rond 1900. Een bundel opstellen o.r.v.
T4165: CALVIN --- ECK, J. VAN - God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn.
T19228: ECK, J. VAN - Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen.
T15894: ECKERT, WILLEHAD PAUL / LEVINSON, NATHAN PETER / STÖHR, MARTIN (HRSG.) - Jüdisches Volk - gelobtes Land. Die biblischen Landverheissungen als Problem des jüdischen Selbstverständnisses und der christlichen Theologie.
T11068: ECKLE, WOLFGANG - Geist und Logos bei Cicero und im Johannesevangelium. Eine vergleichende Betrachtung des Somnium Scipionis und der johanneischen Anschauung vom Abstieg und Aufstieg des Erlösers.
T16531: ECO, UMBERTO - Einführung in die Semiotik.
J2977: ECO, UMBERTO - Baudolino.
T2340: QUMRAN --- EDELKOORT, A.H. - De handschriften van de Dode Zee.
T19376: EDELMAN, DIANA V. (ED.) - The Triumph of Elohim. From Yahwisms to Judaisms.
T20422: EDELMAN, HENDRIK - The Dutch Language Press in America. Two Centuries of Printing Publishing and Bookselling.
T12114: EDERSHEIM, ALFRED - The Life and Times of Jesus the Messiah. One Volume Edition.
K428: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
T7742: EDWARDS, RICHARD A. - A Concordance to Q.
T12961: EEGHEN, I.H. VAN (ED.) - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius) Prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579. 2 dln.
K1497: EEKHOF, A. - De geschiedenis van het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis (1829-1929).
K1143: EEKHOF, A. - De Theologische Faculteit te Leiden in de 17e eeuw.
K801: EEKHOF, A. - De zinspreuk 'In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas'. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde. Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
K307: EEKHOF, A. - Jonas Michaëlius, founder of the church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 september 1630, now published for the first time.
K308: EEKHOF, A. - De Questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden.: Met onuitgegeven bijlagen.
T19664: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
A232: EEKHOUT, JAN. H. - De ondergang van de Waerdijcke.
T19507: RENS, L. --- EEMEREN, G. VAN / WILLAERT, F. (RED.) - 'T Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof. Dr. L. Rens.
T8534: EERDMANS, B.D. - Alttestamentliche Studien. I: Die Komposition der Genesis; II: Die Vorgeschichte Israels; III: Das Buch Exodus. 3 Vols in 1.
T7202: EFIRD, JAMES M. (ED.) - The Use of the Old Testament in the New and Other Essays. Studies in Honor of William Franklin Stinespring.
T14156: LUTHER, MARTIN --- EGER, KARL - Die Anschauungen Luthers vom Beruf. Ein Beitrag zur Ethik Luthers.
J2395: EGGEBEEN, A.G. - Door het Heilig Woord.: Bewerkt en geïllustreerd naar oude gegevens.
T20296: EGGEBEEN, A.G. - De ossenkoper van s-Hertogenbosch. Een historisch verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog, bewerkt naar een oud verhaal.
G504: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes.
T20298: EGGEBEEN, A.G. - De turfschipper van Leur. Een verhaal uit de 80-jarige oorlog.
T19368: ZIJP, W.W. VAN DER --- EGMOND, J. VAN / GLASBERGEN, J.B. (SAMENST.) - Een Rijnsburgse familiekring. Parenteel Van (der) Zijp. 1. De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533 (1533-1940); 2. Het recente nageslacht (1941-1991). 2 dln.
T6965: EHRENBERG, VICTOR/ JONES, A.H.M. (COLL.) - Documents illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius.
T7529: EHRHARDT, A. - The Acts of the Apostles. Ten Lectures.
T19753: EHRMAN, BART D. / JACOBS, ANDREW S. - Christianity in Late Antiquity. 300 - 450 C.E. A Reader.
T15830: EICHHOLZ, GEORG - Die Theologie des Paulus im Umriss.
T2236: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.) - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. 5 Bde./ 5 Vols. compl.: I. Die altkirchlichen Evangelien II. Die altkirchlichen Episteln III. Die neue Evangelien IV. Die neue Episteln V. Die alttestamentlichen Perikopen.
T12714: EICHRODT, WALTHER - Religionsgeschichte Israels
T8549: EICHRODT, WALTHER - Gottes Ruf im Alten Testament. Die alttestamentliche Botschaft im Lichte des Evangeliums.
T4837: EIJCK, JAN VAN - Filosofie: een inleiding.
T6853: ARISTOTELES --- EIJK, PH. J. VAN DER - Über Träume. Über die Weissagung im Schlaf. Met een samenvatting.: Übersetzt und Erläutert von Ph. J. van der Eijk.
T14196: THOMAS AQUINAS --- EIJNDEN, JAN G.J. VAN DEN - Poverty on the Way to God. Thomas Aquinas on Evangelical Poverty.
T7544: QUMRAN --- EISENMAN, ROBERT H./ WISE, MICHAEL - The Dead Sea Scrolls Uncovered. The First Complete Translation and Interpretation of 50 Key Documents Withheld for Over 35 Years.
T7101: EISSFELDT, OTTO - Einleitung in das Alte Testament, unter Einschluss der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumran-Schriften. Entstehungsgeschichte des Alten Testaments.
T8771: EKKART, R.E.O. (SAMENST.) - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit/ The University of Leiden 1575 - 1975
T14403: MAERLANT, JACOB VAN --- EKKART, R.E.O. - De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
T7073: ELBOGEN, I. - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
T6610: ELDERENBOSCH, P.A. - Het Evangelie als uitlegging van het Oude Testament.
T4518: ELIADE, MIRCEA - Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte.
T6215: ELLEBRACHT, MARY PIERRE - Remarks on the Vocabulary of the Ancient Orations in the Missale Romanum.
T7940: ELLIGER, KARL - Leviticus. Handbuch zum Alten Testament; Erste Reihe, 4.
T9884: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER, K./RUDOLPH, W., ED.) --- ELLIGER, K. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 10: Liber XII Prophetarum.
T4000: ELLIOT, J.K. - A Survey of Manuscripts used in editions of the Greek New Testament.
T6081: ELLIOTT, J.K. - A Survey of Manuscripts used in editions of the Greek New Testament.
T7171: ELLIS, E. EARLE - Prophecy and Hermeneutic in Early Christianity. New Testament Essays.
T7563: BLACK, MATTHEW --- ELLIS, E. EARLE/ WILCOX, M. (ED.) - Neotestamentica et Semitica. Studies in Honour of Matthew Black
T8307: ELLIS, E. EARLE - Paul and His Recent Interpreters.
T16143: HUSSERL --- ELLISTON, FREDERICK A. / CORMICK, PETER MC. (ED.) - Husserl. Expositions and Appraisals. Edited with introductions by Frederick A. Elliston and Peter MC Cormick. Foreword by Paul Ricoeur.
T13260: ELM, SUSANNA - 'Virgins of God' The Making of Ascetism in Late Antiquity (Clarendon Paperbacks)
T20240: VERGUNST, A. --- ELSHOUT, A. / E.A. (RED.) - Drs. A. Vergunst. Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven heeft.
T8477: NAASTEPAD, THOMAS --- ELSHOUT, CO, ET AL. (RED.) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad. Met bijdragen van W. Barnard/ Guillaume van der Graft, A. den Besten, e.v.a.
T4490: ELSTER, JON - Solomonic Judgements. Studies in the limitations of rationality.
T19506: ELTESTER, FRIEDRICH-WILHELM - Eikon im Neuen Testament.
T20090: ELTON, G.R. - Reform and Reformation. England 1509 - 1558.
J2474: ELZEN, JOH. - De vlucht.
T19516: END, TH. VAN DEN / JONG, CHR. G.F. / BOONE, A. TH. / HOLTROP, P.N. (RED.) - Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen.
T1144: BONNET, GISBERTUS --- END, A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw (With Summary in English)
K1012: SALDENUS --- END, G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie/ Ein praktischer und irenischer Theologe der näheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T2844: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie.
P274: ENDEPOLS, H.J.E. - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.: Vertaald en ingeleid door H.J.E.Endepols.
T9073: ELCKERLIJC --- ENDEPOLS, H.J.E. (ED.) - Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc.
T7679: ENDRES, JOHN C. - Biblical Interpretation in the Book of Jubilees.
K699: TEELLINCK, WILLEM (1579-1629) -- ENGELBERTS, W.J.M. - Willem Teellinck.
T9627: ENGELBREGT, J.H.A./ SEEBASS, TILMAN - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium. (Jubileumuitgave 200 jaar Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1973)
T17788: ENGELEN, JAN C.M. - Johannes 7-10. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T8963: ENGELEN, JAN C.M. - Mattheus. Hoofdstuk 1 - 4. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T4725: ENGELSMA, DAVID J. - The Covenant of God and the Children of Believers. Sovereign Grace in the Covenant.
T19325: ENGEN, HILDO VAN / VLIET, KAJ VAN (RED.) - De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht.
T20264: ENGLISH, DONALD - De boodschap van Marcus. Het geheimenis van het geloof.
K393: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799. Stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811.
T17567: ENKLAAR, D.TH. - De Stichtse Landbrief van 1375.
T276: ENKLAAR, I.H. - De scheiding der sacramenten op het zendingsveld.
G1217: ENKLAAR, D.TH. - De dodendans. Een cultuur-historische studie.
T17560: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
T16878: ENKLAAR, D.TH. - Was Jeanne d'Arc een duivelvereerster?
G1216: ENKLAAR, D.TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
T16886: ENKLAAR, D.TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
T17563: KEMP, J.TH. VAN DER --- ENKLAAR, IDO H. - Life and work of dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
T9763: ENKLAAR, I.H. - Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw.
T14067: ENNEN, EDITH - The medieval Town. Translated by Natalie Fryde.
K1540: BUTLER, JOSEPH --- ENSINK, BERNHARD - Ethik und Theologie bei Joseph Butler (1692-1752).
T2740: ENT, H.C. VAN DER - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filémon.
T7788: EPPEL, R. - Le piétisme Juif dans les Testaments des Douze Patriarches.
T9508: ERASMUS - Brieven van Erasmus [1488-1536] Gekozen, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf van Prof. Dr. J. Huizinga.
T17046: ERASMUS - Cort verhael van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven. Bij gelegenheid van de herdenkingszitting den 12 Juli op het Stadhuis te Antwerpen voor de stad uitgegeven [herdruk van de tekst van de editie Rotterdam, Matthijs Bastiaensen, c. 1615]
T15067: ERASMUS, DESIDERIUS - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door Dr. C. Sobry.
T17166: ERASMUS, D. --- - Erasmus. Genie en wereld. M.m.v. C. Augustijn, G. Degroote, S. Dresden, A. Vloemans, e.a.
T14242: ERASMUS, DESIDERIUS - Moriae encomium, Dat is de lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson.
T1495: ERASMUS, DESIDERIUS - De klacht van de Vrede die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding Joh. J.M.Meyers.
T9020: ERASMUS, DESIDERIUS - De Lof der Zotheid. Vertaling J.B. Kan. Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door A.H. Kan.
T8892: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht. En andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door P.M.M. Geurts. (Ambo-Klassiek)
T9021: ERASMUS, DESIDERIUS - De Lof der Zotheid. Vertaald door J.B. Kan. Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door A.H. Kan.
K803: ERICKSEN, ROBERT P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel - Paul Althaus - Emanuel Hirsch.
J2948: ERICS, LINDA - Mijn vriend de pindaman.
T14752: LUTHER --- ERIKSON, ERIK H. - De jonge Luther. Een psychoanalytisch en historisch onderzoek.
T20577: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA - Hierarchie van Dionysius de Areopagiet. Commentaar op Johannes 1: 1-14.
T19582: ERKELENS, L. - Deze kinderen hebben geen vader.
G1218: ERLANGER, PHILIPPE - De Bartholomeusnacht. 24 augustus 1572.
T17273: ERSKINE, RALPH - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Schilo.
T8625: ERSKINE, RALPH - Christus het Verbond des Volks, over Jes. XLII: 6. Des Middelaars Magt in Hemel en op Aarde, over Matth. XXVIII:18. En het Lam in 't Midden des Troons, over Openb. VII:17. Voorgesteld in verscheidene Predikatiën, bij gelegenheid van het H. Avondmaal te Dunfermline, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Waarbij gevoegd is eene Voorrede, handelende van het opregt geloovig Aannemen en Gebruikmaken van de Beloften des H. Euangeliums, etc., door Th. van der Groe. Nieuwe onveranderde uitgave./ De kracht der Zonde, en Hoe de Wet de kracht is van dezelve. Vertaald door J. Ross. Nieuwe onveranderde uitgave.
T4211: ERSKINE, RALPH - De gelukkige en groote vergaderinge der Volkeren tot Schilo: Zynde een Verhandelinge over Gen. XLIX: 10. Voorgestelt in verscheide Predikatiën, op Avondtmaals-tyden, te Kinglassie, te Airth, en te Carnock.: En nu om deszelfs Voortreffelykheit uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
T12446: ES, T. VAN - Nieuw licht. De strijd rondom en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
T20508: ESHKOL, YOSEF - Soldaat voor Israel. Het verhaal van Zwi Brenner.
T13152: ESLER, PHILIP F. - The First Christians in their Social Worlds. Social-scientific approaches to New Testament interpretation.
T19679: ESLHOUT, A. - Nogmaals een helpende hand.
T17827: ESSEN, G. VAN - Het hol op de hei. Verhaal uit de oorlogsjaren 1940-1945.
T17423: ESSEN, G. VAN - Joost in het verzet (1940 - 1945)
T15413: ESTIÉ, P. - De stichting van een kerkgenootschap. Onstaan en aanvaarding van het Algemeen Reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Mit Zusammenfassung.
T1283: ÉTHÉRIE - Journal de voyage. Texte latin, introduction et traduction de H. Pétré.
T4543: SOCIETAS ETHICA - EUROPÄISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR ETHIK - Fundamentalismus und Ethik. 27. Jahrestagung (Kongress) in Walberberg bei Bonn.
T4544: SOCIETAS ETHICA - EUROPÄISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR ETHIK - Solidarität & Sozialstaat. Solidarity & Welfare State. 34. Jahrestagung in Gdansk-Oliwa/Polen.
T4545: SOCIETAS ETHICA - EUROPÄISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR ETHIK - Ethik und Gesetzgebung. Ethics and Legislation. 35. Jahrestagung in Turku/Abo(Finnland).
T1238: EURIPIDES - Herakles. Übertragen, eingeleitet und kommentiert von Renata von Scheliha.
T13559: EURIPIDES - Sämtliche Tragödien und Fragmente. Griechisch-Deutsch. Band I: Alkestis - Medeia - Hippolytos. Übersetzt von Ernst Buschor. Herausgegeben von Gustav Adolf Seeck [Tusculum]
T17837: EUSEBIUS - Eusebius' kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door P. Dr. Desiderius Franses.
T14478: EUSEBIUS - The Ecclesiastical History. [Greek Text] With an English Translation by Kirsopp Lake/ J.E.L. Oulton (Vol. II). 2 Vols.
T16041: EVANS, C. STEPHEN - Philosophy of Religion. Thinking about Faith.
T6990: EVANS, CRAIG A. - Life of Jesus Research. An Annotated Bibliography.
T7293: EVANS, CRAIG A./ FLINT, PETER W. (EDS.) - Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls.
T12679: EWALD, PAUL - Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Philemon (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament, Band X)
T12680: EWALD, PAUL - Der Brief des Paulus an die Paulus an die Philipper (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament, Band XI)
K1656: EXALTO, K. - Kerkgeschiedenis.
T2110: EXALTO, K. - In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T2124: EXALTO, K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
T20286: EXALTO, K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
T9932: EXALTO, JOHN/ KARELS, JAN-KEES - Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754
T224: EXALTO, K. - De kracht der religie. Tien schetsen van gereformeerde 'oude schrijvers' uit de 17e en 18e eeuw.
T13218: EXALTO, K./ GORSEL, W. VAN/ HARKEMA, H. - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
T17864: EXALTO, JOHN - Wandelende bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960.
T20229: EXALTO, JOHN / LIEBURG, FRED VAN (RED.) - Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 17.
T222: EXALTO, K. - De roeping. Een reformatorische bezinning.
K1368: ARNDT, JOHANN --- EXALTO, K. - Johann Arndt.
T20205: EXALTO, JOHN / KLINKEN, GERT VAN (RED.) - De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep, 1800-1920.
K530: EXBRAYAT, IDEBERT - Huguenots de Nîmes, Vaunage, Vistrenque et du Refuge de 1532 à 1864.
T9189: EXPERT, HENRY - Le Pseautier huguenot du XVIe siècle. Publié sur un plan nouveau. Annotée et revue sur les meilleurs textes. Publiée sous le patronage de la Société de l'Histoire du Protestantisme français. (With music notation).
T2346: SELMS, A. VAN --- EYBERS, I.H. / FENSHAM, F.C. / E.A. (ED.) - De Fructu Oris Sui. Essays in honour of Adrianus van Selms.
T19031: GROTIUS, HUGO --- EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius Poeta. Aspekten van Hugo Grotius' dichterschap.
L1190: HUYGENS, CONSTANTIJN --- EYMAEL, H.J. - Huygens-Studiën. Nalezingen met crititische aanteekeningen of uitgaven van C. Huygens Werken door Dr. Verwijs, Prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W.Stellwagen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink[an error occurred while processing this directive]

9/14